Voorouderlijst Tael Joannes

 

Taal, T(h)aels, Ta(e)len, Taalman, Taelman(s), Taeleman(s), Thaelemans, Taleman(s), Taelleman, Taliman, Talman(t)

Beroepsnaam van de taelman, taleman: redenaar, pleitbezorger, advocaat.

 


 

XII - XIV - XV - Tael Joannes (N2396 + M9400 + M11508 + M13356 + M18552), ca. 1580, x met Matthijs Catharina (N2397 + M9401 + M11509 + M13367 + M18553).

 

Schepengriffie Nederokkerzeel bundel 5889 dd. 02.08.1637 scheyding en deyling.

 

Hierbij een akte (dank Paul Peeters) met vermelding van de kinderen van Joannes Tael (x Catharina Matthijs). Zijn dochter Anna Tael, die gehuwd was met Valentinus Van Ba(e)len, woonde of heeft tenminste in Leuven gewoond. Van hen vond ik n kind, te weten Joannes Van  Baelen, gedoopt te Leuven (Sint-Geertrui) op 03.04.1636 (ss. : Joannes Tael en Helena Keys).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525, folio 38r., akte dd. 2 maart 1637.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Valentijn Van Baelen en(de) Anna Tael dochter Jans, gehuysschen, woonen(de) onder binnen dese stadt, en(de) Jan Tael den ouden, hebben bekent en(de) bekennen midts desen elck int besunder schuldich te sijn aen Jaecques Van Werrembor, alhier p(rese)nt en(de) tselve accepteren(de), soe voer hem als tot behoeff van jo(uffrouw)e Cat(lij)ne Willems, sijne huysvr(ouw)e, eenentwintich carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck en(de) seventhien en halven gel(ijcke) stuy(vers) loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op datum deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van alle impositien, innegestelt oft inne te stellen in futuru(m) quolibet ass(ecu)tum et tantum, obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) indivisim prout in forma, signanter p(re)dicta Anna senat(us) consul(ti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier de eo certiorata et ad mo(nitionem) pignus valens duplum, met conditie dat de v(oir)s(chreve) rente van xxi g(uldens) xvii st(uyvers) tallen tijden sal mogen ghequeten wordden met drije hondert en(de) vijfftich gel(ijcke) gul(dens) eens en(de) met volle rente, gelijck die v(oir)s(chreve) gehuysschen bekennen op nu van(den) v(oir)s(chreven) Werrembor ontfangen te hebben, ende tot beter vastich(eyt) der selver rente, soe consenteren die v(oir)s(chreve) comparanten int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle henne meubele en(de) immeubele goeden en(de) int decreet en(de) herdecreet van dijen, soe dickmaels als den v(oir)s(chreven) rentheffer sal gelieven sonder d(aer)toe gedaeght ofte gheroepen te moeten wordden en(de) specialijck opde partijen naervolgen(de), ierst een huys en(de) hoff met stallingen en(de) andere sijne toebehoorten, gestaen tot Wilsel onder Loven, metten boomgaert d(aer)aen gelegen, groot een half boen(der), regen(oten) den Driesch in 2 zijden, bijde v(oir)s(chreve) gehuysschen v(er)cregen voer schepen(en) alhier opden ... [n.v.] in media, item over het kintsgedeelte, wesen(de) een vierde paert, de v(oir)s(chreve) Anna Tael voer derffelijcheyt en(de) haeren v(oir)s(chreven) vaeder voerde tochte competeren(de) in een dachm(ael) lants eygen goet, gelegen onder Nederockerzeel opt Cruysvelt, regen(oten) derffgen(aemen) Jans Van(der) Vorst ter 1e., Margriete Haezaerts ter 2e. en(de) die goeden des H(eyligen) Geest van S(in)te Goedelen tot Bruessel ter 3. zijden, item op een gel(ijck) vierde paert de twee p(ar)cheelen naervolgen(de), int geheel oyck vuyt crachte en(de) volgens den consente dijen aengaen(de) gegeven, soe bijden v(oir)s(chreven) Jan Tael en(de) Jan Tael den jongen, Willem Tael en(de) Daneel Haezaerts, getrouwt hebben(de) Jenneken Tael, blijcken(de) bijde acte d(aer)van geschreven en(de) gepasseert voer meyer en(de) schepen(en) van Nederhockerzeel opden 18. feb(rua)ry lestleden, mede voer het paert, d(aer)inne competeren(de) Johan(nes) Tael v(oir)s(chreven, daervoer den v(oir)s(chreven) Jan Tael, haeren vaeder, hem is sterckmaecken(de), ierst onderhalff dachm(ael) lants, gelegen tot Neerockerzeel, regen(oten) dabdije van S(in)te Michiels tot Ant(wer)pen ter ie. en(de) iie., het cloister van Cauwenbergen ter iiie. en(de) den vaerwech ter 4e., item noch onderhalff dachm(ael), gelegen boven de Leysensdelle, regen(oten) deselve delle ter 1e., tcloister van Cauwenberghen ter 2., derffgen(aemen jo(ncke)r Cauwenhoven ter 3. zijden, coram Borchgreeff, Loomans, iia. martii 1637, et facta e(st) adductio ad p(re)dictam domum cum substituentiis.

            In de marge.

Op heden den xxvien. february 1639, soe heeft Jacques Van Werremborre, soe sijne dochter Johanna v(er)clerde, ontfanghen de capitale pen(ningen) mette v(er)loopen van dese rente co vuyt handen van handen van Valentijn Van Baelen, consenteren(de) alsoe inde cassatie der selver, promitten(tes), etc(etera), obligan(do), etc(etera), in forma, act(um) eod(em).

Jenneken Werreborch.

 

Uit dit huwelijk:

 

Tael Joannes, x met Maria Servranckx,

 

Tael Guilielmus, XI - XIII - XIV (N1198 + M4700  + M5754 + M6678 +  M9276),

 

Tael Anna, x met Valentinus Van Balen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Baelen Joannes, () Leuven Geertrui 03.04.1636 (g. Joannes Tael en Helena Keys), 

 

Tael Joanna, x met Daneel Hasaerts, + > 02.08.1637, fs Peeter en Lijsbeth Vander Meren,

     Uit dit huwelijk:

     Hazaerts Daniel, not. P. Van Malder 16.04.1655, ziek en maakt testament aan zijn moeder Jenneken Tael.

Register 5889, dd. 31.07.1637 deling voor de kinderen van
Peeter Haesaerts en Elisabetha Vander Meeren,
1. Danil  x Jenneke Thael Willem Thael en Marcus Van Beethoven momboirs over de wezen
2. Lijsbeth x Danil Verdeyen
3. Anna x Jan Kerincx
4. Joannes
5. Sara x Marcus Van Beethoven
6. Maycken

     Uit dit huwelijk:

     Hazaerts Daniel. 

 


 

XI - XIII - XIV - Tael Guilielmus (N1198 + M4700 + M5754 + M6678M9276), ca. 1610, x met Margareta De Becker (Beckers) (N1199 + M4701 + M5755 + M6679 + M9277).

 

Uit dit huwelijk:

 

Tael Maria Catharina, XII (M2877), Nederokkerzeel  1633,

 

Tael Cornelius, XII - XIII (M2350 + M4638), Nederokkerzeel 1635,

 

Tael Joannes,

 

Tael Anna, X - XII (N599 + M3339).

 


 

XII - Verreyt Anthonius (M2876), () Kampenhout 23.03.1632, x (niet Kamp, ) met Tael (Maria) Catharina (M2877), Nederokkerzeel 1633, + Kampenhout 26.01.1713.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verreyt Cornelius, XI (M1438), () Kampenhout 28.09.1656 (g. Cornelius Verrijt en Joanna Van Ham),

 

Verreyt Catharina, () Kampenhout 01.11.1658 (g. Henricus De Becker en Catharina Claes),

 

Verreyt Judocus, () Kampenhout 15.02.1660 (g. Judocus Verrijt en Barbara Van Espen),

 

Verreyt Maria, () Kampenhout 07.09.1663 (g. Jacobus Verbeke en Joanna Van Etterbeeck), x Kampenhout 29.09.1696 (g. Henricus Verreyt en Guilielmus Vander Meiren) met Henricus Paeps, + Kampenhout 01.07.1762 mv,

     Uit dit huwelijk:

     Paeps Maria, () Kampenhout 11.06.1697 (g. Henricus Verreyt en Maria Van Haecht), x Kampenhout 01.07.1727 (g. Amandus Corbeels en Cornelius Paeps) met Stroobants Joannes,

     Paeps Joannes, () Kampenhout 13.08.1699 (g. Joannes Van Elsen en Catharina Tael),

     Paeps Cornelius, () Kampenhout 15.02.1702 (g. Cornelius Paeps en Maria Van Doeren l. Anna Winnepenninckx),

     Paeps Susanna, () Kampenhout 14.11.1704 (g. Stephanus Paeps en Susanna Verhaycht),

     Paeps Henricus, () Kampenhout 13.03.1707 (g. Henricus Verrijt en Anna Tael), x Kampenhout 14.02.1736 (g. Henricus Paeps en Joannes Vertongen) met Joanna De Coster,

     Paeps Petronella, () Kampenhout 26.06.1710 (g. Henricus Paeps en Susanna Verrijt),

 

Verreyt Petrus, () Kampenhout 09.11.1667 (g. Petrus Verrijt en Anna Tael),

 

Verreyt Martinus, () Kampenhout 15.02.1671 (g. Martinus Verrijt en Catharina Verbeeck),

 

Verreyt Agnes, () Kampenhout 26.08.1673 (g. Nicolaus De Pues en Agnes Moelants),

 

Verreyt Henricus, () Kampenhout 27.01.1675 (g. Henricus Taele, Martina Cutsecom), x Kampenhout 18.03.1703 (g. Henricus Paeps en Adrianus Vander Meiren) met Margareta Merckx,

     Uit dit huwelijk:

     Verreyt Catharina, () Kampenhout 26.05.1704 (g. Antonius Merckx en Catharina Tael),

     Verreyt Henricus, () Kampenhout 11.11.1705 (g. Henricus Paeps x Maria Verreyt en Maria Merckx),

     Verreyt Maria, () Kampenhout 18.04.1676 (g. Cornelius & Maria Verreyt),

     Verreyt Susanna, () Kampenhout 26.11.1679 (g. Petrus Verstraeten en Susanna Verrijt),

     x Kampenhout 24.06.1732 (g. Servatius Vertongen en Guilielmus Vander Meiren) met Joannes Vertongen.

 

 

 

XII - XIII - Tael Cornelius (M2350 + M4638), Nederokkerzeel 1635, x Kampenhout 07.11.1660 (geen getuigen) met Verrijt Catharina (M2351 + M4639), () Kampenhout 14.09.1634,

    

Uit dit huwelijk:

    

Tael Catharina, () Kampenhout 30.07.1661 (g. Petrus Verrijt en Catharina Tale),

    

Tael Anna, XI (M1175), () Kampenhout 06.06.1663 (g. Joannes Tael en Anna Verrijt),

 

Tael Joannes, () Kampenhout 08.09.1666 (g. Joannes Verrijt en Anna Tael),

     

Tael Joanna, () Kampenhout 09.09.1667 (g. Judocus Vander Zijpe en Joanna Tael),

     

Tael Antonius, () Kampenhout  11.10.1671 (g. Antonius De Becker en Joanna Vander Zijpe),

     

Tael Agnes, XII (M2319), () Kampenhout ...04.1675 (g. Henricus Tael en Agnes Moelants).

 

 

 

X - XII - Van Elsen Joannes (N598 + M3338), () Kampenhout 11.11.1646 (g. Joannes Van Haecht en Anna De Haen), x Kampenhout 22.09.1669 (g. Antonius Verreyt en Joannes Imbrechts) met Anna Tael (N599 + M3339), ex Nederokkerzeel,

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Elsen Elisabeth, IX (N299), () Kampenhout 25.06.1670 (g. Henricus Tael en Elisabeth Van Elsen l. Elisabeth Steuns),

    

Van Elsen Maria, XI (M1669), () Kampenhout 27.11.1672 (g. Joannes Imbrechts en Maria Tael),

    

Van Elsen Walter, () Kampenhout 07.05.1676 (g. Walter Borgeys en Catharina Van Elsen), + Kampenhout 12.10.1731, x Kampenhout 07.01.1706 (g. vader bruid, Antonius Van Elsen en Stephanus Bollijn) met Joanna Bolleyn,

     Uit dit huwelijk:

     Van Elsen Anna, () Kampenhout 28.03.1707 (g. koster l. Servaes Bollijn en Anna Tael),

     Van Elsen Amandus, () Kampenhout 18.03.18.03.1709 (g. Amandus Corbeel en Judoca Bollijn),

     Van Elsen Elisabeth, () Kampenhout 15.09.1711 (g. Henri Vanden Eynde en Elisabeth Van Steenwinckel),

     Van Elsen Susanna, () Kampenhout 02.04.1714 (g. Matthias De Coster en Susanna Verrijt), 

     Van Elsen Petronella, () Kampenhout 18.03.1716 (g. Marcus Ackermans en Petronella Tijs),

     Van Elsen Joannes, () Kampenhout 05.08.1718 (g. Joannes Lanciers en Joanna Bollijn),

     Van Elsen Antonius, () Kampenhout 06.09.1721 (g. Antonius Lemmerechts en Anna Van Elsen),

     Van Elsen Petrus, () Kampenhout 24.03.1723 (g. Petrus Bollijn en Maria Van Elsen), 

    

Van Elsen Anna, () Kampenhout 23.02.1680 (g. Antonius De Coster en Anna Van Hal), x Kampenhout 12.02.1708 (g. Walter Van Elsen en Joannes Hugo) met Marcus Ackermans, () Buken 11.09.1677, + Kampenhout 09.03.1757 mv, fs Gerardus en Elisabeth Salens, wonen Relst,

     Uit dit huwelijk:

     Ackermans Anna, () Buken 25.11.1708, + Kampenhout 01.01.1725,

     Ackermans Rumoldus, () Kampenhout 31.12.1710 (g. Joannes Lanciers en Joanna Verstraeten),

     Ackermans Joannes, () Kampenhout 22.03.1713 (g. Joannes Lanciers en Joanna Verstraeten),

     x 1 Kampenhout 08.08. 1736 (g. Rumoldus Ackermans en Guilielmus Verstraeten) met Emerantiana Peeters, () Kamp 24.05.1711,

     x 2 Kampenhout 17.07.1754 (g. Petrus Vander Meiren en Guilielmus Verstraeten) met Joanna Ronsmans, we van Guilielmus Verstraten, fii in Kampenhout,

     Ackermans Elisabeth, () Kampenhout 15.06.1716 (g. Nicolaus Tobback en Elisabeth Mijs),

     Ackermans Maria, () Kampenhout 21.02.1719 (g. Henricus Vertongen en Maria Van Elsen),

     Ackermans Nicolaus, () Kampenhout 06.04.1722 (g. Nicolaus Tobback en Anna Van Elsen),,

     x 1 Kampenhout 16.07.1757 (g. Petrus Tobback en Petrus Verstraeten) met Maria Anna Tobback, () Kampenhout 17.12.1727,

     x 2 Kampenhout 16.06.1764 (g. Petrus Vander Meiren en Petrus Peeters) met Maria Anna Schoovaerts, () Kampenhout 08.11.1737, fii in Kampenhout,

     Ackermans Joanna Catharina, () Kampenhout 22.05.1724 (g. Guilielmus Vander Meren en Joanna Verstraeten),

    

Van Elsen Antonius, () Kampenhout 12.01.1683 (g. Antonius Lambrechts en Catharina Tael), x (niet Kamp, ) met Maria Peeters,

    

Van Elsen Martina, () Kampenhout 19.10.1685 (g. Adrianus Vander Meiren l. Martinus Coen en Elisabeth Van Elsen), + Kampenhout 13.05.1762, x Kampenhout 24.07.1707 (g. Joannes Toeback en Guilielmus Vander Meiren) met Nicolaus Tobback, () Kampenhout 01.04.1680, + Kampenhout 30.12.1764 97 j., fs Jan en Emerantiana De Coster,

     Uit dit huwelijk:

     Tobback Joannes, () Kampenhout 20.05.1708 (g. Joannes Tobback en Anna Tael),

     Tobback Emerantiana, () Kampenhout 20.08.1709 (g. Petrus Toeback en Joanna Van Elsen n. Emerantiana De Coster),

     x 1 Kampenhout 30.01.1735 (g. Nicolaus en Joannes Tobback) met Guilielmus De Wolf, () Kampenhout 19.08.1709,

     x 2 Kampenhout 04.02.1750 (g. Petrus Verrijt en Rumoldus Tobback) met Cornelius Verreyt, fii in Kampenhout,

     Tobback Petrus, () Kampenhout 06.06.1711 (g. Petrus Toeback en Joanna Van Elsen), x Leuven Sint-Geetrui 24.03.1744 met Anna Houbroeckx, fii in Leuven,

     Tobback Joanna, () Kampenhout 24.11.1712 (g. Marcus Ackermans en Joanna Verrijt),

     Tobback Egidius, () Kampenhout 14.12.1714 (g. Egidius Toeback en Maria Van Elsen),

     x Berg 22.08.1753 (g. Rumoldus Tobback en Laurentius Puttemans) met Maria Jaspers, x 2 ca. 1764 met Elisabeth Boels, fii in Berg,

     Tobback Guilielmus, () Kampenhout 03.08.1716 (g. Guilielmus Vande Wijngaert en Anna Lansies),

     Tobback Antonius, () Kampenhout 21.12.1717 (g. Antonius Van Elsen en Elisabeth Lansies),

     Tobback Guilielmus, () Kampenhout 18.09.1719 (g. Guilielmus Vande Wijngaert en Anna Van Elsen),

     Tobback Maria, () Kampenhout 21.02.1721 (g. Joannes Lansies en Maria Van Velthum),

     Tobback Rumoldus, () Kampenhout 24.04.1722 (g. Rumoldus Jaspers en Joanna Verrijt), x 1 Kampenhout 24.01.1761 (g. Egidius Tobback en Gerardus Quisthout)

     met Maria Godts, () Berg 24.10.1736, x 2 Kampenhout 21.02.1773 (g. Jacobus Van Steenwegen en Petrus Verstraeten) met Maria Anna Van Steenwegen,

     () Kampenhout 11.04.1742, fii in Berg en Kampenhout,

     Tobback Maria, () Kampenhout 27.12.1723 (g. Joannes Tobback en Maria Van Velthum),

     Tobback Elisabeth, () Kampenhout 10.04.1725 (g. Jacobus Pootmans en Elisabeth Tobback), x Kampenhout 14.04.1761 (g. Petrus De Wolf en Rumoldus Tobback) met Jacobus De Wolf, 

       

Van Elsen Antoinetta, () Kampenhout 13.07.1688 (g. Cornelius Tael en Antoinette Van Eecaut).

 


 

XI - Leynseclaes Petrus (M1174), () Veltem 17.09.1658 (g. Petrus Leynseclaes en Anna Mommaerts), + Veltem 12.04.1695 37 j., x Kampenhout 06.06.1690 (g. Antonius en Cornelius Tael) met Anna Tael (M1175), () Kampenhout 06.06.1663, fa Cornelius en Catharina Verryt. 

 

Uit dit huwelijk:

 

Leynseclaes Joannes, () Veltem 10.03.1691 (g. Hubertus Van Bausel en Joanna Tael),

 

Leynseclaes Joanna, X (M587), () Veltem 04.12.1693 (g. Henri en Joanna Leynseclaes).

 

 

 

XII - Marchant Rumoldus (M2318), wonen Nauwegem, () ca. 1670 (niet Kamp, Bmb,), + Kampenhout 05.12.1724 54 j., x (niet Kamp, DD, Mech, H, BMB!, Berg, Perk, Neder, Herent, VeltB, ErpsK, Steen, Wink, Wils, Meerb, El, ) met Tael Agnes (M2319), () Kampenhout ...04.1675 (g. Henricus Tael en Agnes Moelants), + Kampenhout 28.06.1735.

 

Uit dit huwelijk:

 

Marchant Antonius, () Kampenhout 05.10.1701 (g. Antonius Van Elsen),

 

Marchant Anna, XI (M1159), () Kampenhout 08.12.1704 (g. Petrus Vande San en Anna Tael),

 

Marchant Elisabeth, () Kampenhout 11.12.1707 (g. Franciscus Moelans en Elisabeth Massant),

 

Marchant Joanna, () Kampenhout 04.06.1709 (g. Joannes Leynseclaes en Anna Tael),

 

Marchant Joannes, () Kampenhout 18.03.1713 (g. Joannes De Ron en Catharina De Vleeshouwer),

 

Marchant Joannes, () Kampenhout 04.10.1718 (g. Joannes Tobback en Judoca Persoons).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom