Voorouderlijst Stas Arnoldus

 

Staes, Stas(se), Stass, Staus, Stach(e), Stasch, Stes(se), Stesses, Taes, Tais

Patroniem, verkorte vorm van de Griekse heiligennaam Eustachius.

 


 

XIII - Stas ..., ° ca. 1535, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Stas Christina, + Wezemaal 23.02.1635

 

Stas Arnoldus, XII (N2466), ° ca. 1565,

 

Stas Maria Joanna, ° ca. 1575, x 1 met Egidius Homblé, (x) 2 Wezemaal 27.05.1603 vidua Homblé Egidius (g. Van Crij Petrus en Dries Nicolaus/Vercouteren Henricus) met Nicolaus Willems - Guilielmi Gwilliaems alias De Ketelaer, gallus/braxator van de baron, fs Joannes, deze x 2 Wezemaal 16.08.1616 (g. De Lanne Joannes (secretaris baron Grobbendonk) en Vander Heijden Joannes/Piaet Carolus) met Piaet Gertrudis, deze laatste x 2 (niet Wez, ) met Van Inthout Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Homblé Franciscus (gallus), x Wezemaal 23.05.1610 (g. Gwilliaem Nicolaus alias Den Ketelaer en De Custere Cornelius) met Wijbrechts Emerantiana, fa Libens Maria alias Wijbrechts, 

     3.  Gwilliams Petrus, (°) Wezemaal 20.07.1617 (g. Dekens Petrus en Wijbrechts Emerantiana),

     Gwilliams Joannes, (°) Wezemaal 14.07.1622 (g. De Lanne Joannes en Hoors Maria),

     4. Van Inthout Anna, (°) Wezemaal 06.12.1626 (g. Andries Nicolaus alias Den Ketelaer (gallus) en Verhulst Anna fa Anna uxor Minnen). 

 


Bovenstaand gezin met het nodige voorbehoud.

 

XII - Stas Arnoldus (N2466), x Wezemaal 25.11.1609 (g. Raeps Marcus/Moors Christianus en De Custere Cornelius), x St.-Pieters-Rode 01.01.1614 (g. Lambertus Hanegreve en Joannes Jans) met Thonis Christina (N2467), deze x 2 Wezemaal 26.11.1623 we Stas Arnoldus (g. Dnus Joannes Joannis en Pasteels Adrianus/Van Roest Wilhelmus) met Boeren Joannes, ex Amel-St.-Vith, deze x 1 Wezemaal 15.05.1611 (g. Janss Hubertus (broer bruidegom) en Wigghers Petrus) met Nicolai Adriana, ex Eindhoven.

 

De meeste kinderen zijn wellicht voor het huwelijk geboren.  Het waren troebele tijden. Ofwel zijn de oudste kinderen nog van een eerdere vrouw.

Pontpenninge onder Nieuwrode
- Aerdt Stas heeft betaelt van 3 dachmael lants gelegen inde Geeraerts hoeve bij hem gekocht tegen Jan Verbeeck x Barbara Daneels.
NR6485: anno 1607
Pontpenninge onder Nieuwrode
- Arnt Stas heeft twee betaelt twee rinsgulden acht stuyvers eens voor de ponte van ontrent seven vierendelen gelegen in de Berckthoeve gecocht tegen Joris Peten uitgaef
- item gegeven aen Arnt Stas voor 71 busselen walms totten stal aent Panhuijs.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. ? Stas Maria, x (niet Wez, Rot,) met Verbeeck Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Paschalis, (°) Rotselaar 22.01.1637 (g. Janssens Paschalis en Wiggers Anna),

     Verbeeck Godefridus, (°) Rotselaar 29.09.1639 (g. Vrolijcx Godefridus en Ponderoijs Catharina),

     Verbeeck Guilielmus, (°) Rotselaar 11.01.1643 (g. Meulemans Guilielmus en Quinon Barbara),

     Verbeke Anna, (°) Rotselaar 22.10.1645 (g. Vranc Michael en Peeters Anna),

     Verbeken Margarita, (°) Rotselaar 08.10.1648 (g. Van Meerbeeck Henricus en Vanden Schrieck Catharina),

 

? Stas Paschasia, x 1 Rotselaar 14.08.1637 (g. Mr Joannes Van Crieckinge, Joannes Van Horck, Meulemans Isaac en Lechy Joannes) met Henricus Bols, fs Joannes x Anna Van Espen, (deze x 1 met Barbara Daems, gezin bij Meeus), x 2 (niet Wez, ) met Joannes Beltens, geen fii Wez, deze x 2 met Joanna Cortens - Cottens - Ceuttens,

R1606 fo 216v: 19 maart 1640
Accoordt tusschen Jan Beltens x Paschijnsen Stas ‎(eerst x Hendrik Bols met als dochter Cathelijn Bols, nu ook overleden?)‎ ende derfgen Jan Bols over de goederen op hem verstorven na de dood van Jan Bols x Anna Van Espen ende dat den voors Hendrik Bols sijne goederen hadde belast bij manisse voor schepenen van Loven met twee diversche rente
aenden groote begijnhove binnen Loven, ter eendre
Jacques Bols, Huijbrecht Bols, Jan Bols, Bertolemeus Verlinden x Anna Bols, Isacq Molemans x Cathlijn Bols, Peeter Leijs x Elisabeth Bols ende Jenneken Bols, jonge dochter
Zij komen overeen dat Jan Beltens na de dood van Hendrik en Cathlijne Bols de erfelijke rechten overmaakt aan de andere erfgenamen mits vrijstelling van het betalen van de renten aen het groot begijnhof en het collegie vande Schoonhovenvrouwen binnen Loven.

     Uit dit huwelijk:

     1. Bols Cathlijn, (°) Rotselaar 05.09.1638 (g. Meulemans Joannes en Bols Catharina),

     2. Beltens Maria, (°) Rotselaar 27.10.1639 (g. Vander Sande Sebastianus en Eet Elijsabeth),

     Beltens Anna, (°) Rotselaar 21.10.1642 (g. Moons Petrus en Janssens Catharina), x Rotselaar 20.11.1663 (g. Vande Broeck Joannes en ... Joannes) met Bols Christophorus,

     Beijltus Elisabeth, (°) Rotselaar 07.10.1642 (g. Bols Hubertus en Meulemans Elisabeth),

     x Rotselaar 13.08.1667 (g. Beltens Joannes en Vanden Broeck Joannes) met Van Meerbeeck Joannes,

     Beltens Adrianus, (°) Rotselaar 09.12.1645 (g. Vandaele Guilhelmus n. Van Hillegem Adrianus en Van Mechelen Catharina),

     3.  Beltens Magdalena, (°) Rotselaar 22.04.1649 (g. Ceusters Adrianus en Bols Joanna),

     Beltens Joannes, (°) Rotselaar 23.10.1650 (g. Stoffels Maria),

     Beltens Maria, (°) Rotselaar 10.11.1652 (g. Bols Jacobus en Van Brusselen Maria),

     x Rotselaar 09.01.1676 (g. Beltens Joannes pater en Van Schoelant Walterus) met Mommens Joannes,

     Beltiens Joanna, (°) Rotselaar 06.10.1658 (g. Vrolijx Catharina n. Vrolijx Godefridus en Cortens Anna),

     x Rotselaar 25.02.1683 (g. Van Leempoel Henricus en Van Criekinge Andreas) met Van Leempoel Lucas,

     Beltens Catharina, x Rotselaar 09.11.1678 (g. Mommens Joannes en Vanden Panhuijsen Isaacus) met Verhoeven Judocus, 

     Beltens Adrianus, (°) Rotselaar 03.09.1662 (g. Haens Adrianus en Van Meerbeeck Maria), 

 

Stas Laurentius,

 

Stas Adrianus, x 1 Wezemaal 16.07.1624 (g. Stas Laurentius frater en Evrarts Jasparus) met Van Munster - De Munster Helwigis (Heijlken - Helena), x 2 Wezemaal 06.04.1660 (g. Minnen Joannes den jongen en Stas Joannes) met Maria Van Nijverseel, 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Adrianus Stas, zoon van wijlen Arnoldus en inwoner van Wezemaal. Vermoedelijk gaat het hier om de zoon van Arnoldus en Christina Thonis en de man van Van/De Munster Helwigis.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 349r., akte dd. 15 december 1630.

Item in p(rese)ntie des lieutenants meyers en(de) den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Bernaert Loustermans en(de) Guilliam Peeters, beyde als momboirs van(de) Arme Smeden binnen Loven, die welcke tsamen en(de) elcken besonder hebben bekent en(de) bekennen bij desen ontfanghen te hebben vuyt handen van Adriaen Stas soene wijlen Aerts, woonen(de) tot Wezemael, de capitaele penningen met drije jaeren verloops ende dat tegen den penninck achthiene, eender erffelijcke rente van drije rinsgul(dnes) tsiaers, eertijden opden opden iiiien. may 1588 in 3a. bekent bij Jan V(er)beke soene Wouters cum suis bekent en(de) beseth op diversche goederen onder Wesemaele en(de) daerontrent, ende perficere daer over gedaen bijden v(oor)s(chreven) Aerden Stas, vaeder des v(oor)s(chreven) Adriaens, iiii. decemb(ris) 1598 in hac camera, consenterende alsoe inde cassatie ende exstinctie der v(oor)s(chreve) rente, v(er)loopen en(de) van allen en(de) ygewelcke bescheeden en(de) documenten daervan zijnde oft dijer nu oft naermaels soude mogen bevonden worden met belofte van dijen aengaende nyet meer te maenen noch teysschen, directel(ijck) noch indirectel(ijck) in eeniger manieren, maer tegen eenen yegel(ijcken) altijt goet garrant te zijn onder obligatie van(de) goeden en(de) innecomen der v(oor)s(chreve) Arme Smeden met renuncia(ti)e in forma, coram Lievens, Foxio, decembris xv., anno 1630.

     Uit dit huwelijk:

     1. Stas Margareta, (°) Wezemaal 09.09.1625 (g. Evrarts Jasparus en Paeps Margareta),

     Stas Nicolaus, (°) Wezemaal 25.07.1629 (g. Andries Nicolaus en Van Munster Maria),

     Stas proles, + Wezemaal 01.09.1629,

     Stas Proles, + Wezemaal 20.09.1630,

     Stas Michael, (°) Wezemaal 24.09.1630 (g. Zegers Michael en Stas Elisabeth),

     Stas Joannes, (°) Wezemaal 13.11.1631 (g. Molet Jan en Pelsmakers Jenneken),

     Stas Gaspar, (°) Wezemaal 31.01.1636 (g. Van den Schrieck Gaspar en Piaet Maria),

     Stas fa, + Wezemaal 25.03.1639,

     Stas Antonius, (°) Wezemaal 28.10.1640 (g. Van Aerschot Antonius en Andries Emerantia),

     2. Stas Helena, (°) Wezemaal 18.12.1661 (g. Van Nijverseel Joannes en Van Hoerck Elizabeth n. Jespeers Helena),

     Stas Maria, (°) Wezemaal 15.09.1663 (g. Van Nijverseel Marcus en Van Inthout Adriana),

     Stas Marcus, (°) Wezemaal 08.04.1665 (g. Van Nijverseel Marcus en De Belt Maria),

     Stas Catharina, (°) Wezemaal 26.12.1666 (g. Van Nijverseel Henricus en De Winter Margareta),

 

Stas Petrus, (°) Wezemaal 20.12.1592 (g. Stessens Petrus en Machiels Barbara),

    

Stas Gertrudis, (°) Wezemaal 13.03.1594 (g. Van Beneden Sebastianus en Wijbrechts Maria),

    

Stas Elijsabeth, XI (N1233), (°) Wezemaal 05.05.1602 (g. Stevens Joannes en Degens Elisabeth),

 

3. Boeren Aleijdis, (°) Wezemaal 14.02.1612 (g. Joannis Hubertus en Daniels Eleidis),

 

Boeren Joannes, (°) Wezemaal 20.04.1614 (g. Wilhelms Joannes en De Wieghe Maria alias Van Hallebeeck),

 

Boeren Gertrudis, (°) Wezemaal 19.09.1616 (g. Peeters Adrianus en Daniels Gertrudis),

 

Boeren Henricus, (°) Wezemaal 02.01.1619 (g. Hoors Henricus fs Petrus en Boeren Margareta),

 

Van Boeren Wilhelmus, (°) Wezemaal 21.10.1621 (g. Geijpels Wilhelmus en De Kepper Ida).

 


 

XI - Everaerts (Evrarts - Everarts) Jasparus (Gaspar - Jasparus Vesterennus) (N1232), (°) Wezemaal 02.06.1592 (g. Van Hovelt Jaspar en Van Beer Gudula), + Wezemaal 18.09.1636, x 1 Wezemaal 06.06.1620 (g. Stas Arnoldus frater en Verstockt Wilhelmus) met Stas Elijsabeth (Elisabet) (S1233), (°) Wezemaal 05.05.1602 (g. Stevens Joannes en Degens Elisabeth), + Wezemaal 20.05.1640, zij x 2 Wezemaal 21.03.1637 (g. Bogaerts Laurentius en Stas Arnoldus) met Bogaerts Joannes, fs Laurentius x Catharina Pelsen.

 

Een akte i.v.m. de kinderen uit dit gezin vind je onder de KLIK bij 1. Met dank aan Paul Peeters.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Evrarts Andreas, X (N616), (°) Wezemaal 29.06.1621 (g. Goeles Andreas ex Houwaert en Van Hallebeeck Emerantiana),

 

Evrarts Theodorus (Theobaldus - Thibaut), (°) Wezemaal 27.03.1627 (g. Vanden Panhuijse Gwilhelmus en Van Inthout Joanna),

 

Everarts Helwigis, (°) Wezemaal  21.04.1630 (g. Peeters Joannes en Van Munster Helwigis),

 

Everaerts Joannes, (°) Wezemaal 18.07.1632 (g. Bogaerts Joannes en Van Halbeec Maria),

 

Everaerts Martinus, (°) Wezemaal 08.11.1635 (g. Minnen Martinus en Van Hovelt Margareta),

 

2. Bogaerts Adrianus, (°) Wezemaal 11.11.1637 (g. Goris Joannes en Niesens Anna),

 

Bogaerts Jeronimus, (°) Wezemaal 25.01.1639 (g. Van Echt Joannes en Portay Elisabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom