Voorouderlijst Spoelbergh Willem                      

 

Spoelbergh (de), (de) Spoelberch

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Kortrijk (West-Vlaanderen) en Lovenjoel (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - XVII  - XVIII - XIX - XX - Spoelbergh Willem (S + N), ca. 1470, x met ...

 

Aert Van Roost bij successie over Guilliam Schrijns, te vorens Anna Boschmans dochter Adriaens die getrouwt hadde Magdalena Fierens, wijlen derfgen Jan Fierens, voor hem Jan De Raijmaker comende van Willem Spoelbergh eertyts Wouter Spoelbergh Willems sone, van drij dm land te Varent.

R6531: Leenboek 1485-1530:
Item Wouter Spoelberghe Willemssone vande Eembraken houdende iij dachm lants ter Varent tusschen Marie Spoelbergh en Jan Smoers goet in deen syde Heny ? Boons erfgenaemen goet in dander syde ende sHeeren strate inde derde syde.

Uit dit huwelijk:

 

Spoelbergh Kathlijn, XIV - XV - XVI - XVII - XIX, ca. 1495

 

Spoelbergh Willem, XV - XVI - XVII - XVIII, ca. 1505,

 

Spoelbergh Wouter, ca. 1510, x met ...

R6531: Leenboek 1485-1530
Item Wouter Spoelberghe Willemssone vande Eembraken houdende iij dachm lants ter Varent tusschen Marie Spoelbergh en Jan Smoers goet in deen syde Heny? Boons erfgenaemen goet in dander syde ende Sheeren strate inde derde syde.

Wer1846: Fo 62v: 4 nov 1564
Wouter Spoelbergh verkoopt aan Arnde Smeets priester een mudde rocq sjaers als den voors Spoelbergh jaerlijks heffende was op Jan Van Eijcken sone wijlen Hendrick dd 14 mrt 1551 voor schepenen van Loeven.

 

- 12 jul 1566: Jan Van Hoegaerden zone wijlen meester Huijbrechs heeft na de dood van Lijsbetten Van Hoegaerden zijnder moije ontvangen een half bonder ...
- 12 jun 1574: Jan Van Hoegaerden zone wijlen mr Huijbrecht verkoopt een half bonder land aan Wouter Spoelbergh
- 10 jul 1593: Jan Baptista Van Spoelbergh bij doode des voors Wouters sijns vaders heeft ontvangen
- 13 jun 1615: joncker Jan Baptista Van Spoelbergh, luitenant der stadt Loven, verkoopt aan Pauwel Van Hoevelt in naem en tot behoef van Huijbrecht Spoelbergh.

     Uit dit huwelijk:

     Spoelbergh Jan. 

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XIX - Van Yssche Jan, ca. 1490, x 1 met Kathlijn Spoelbergh, fa Willem, x 2 met Vandeneijnde Katlijn, fa Mathijs.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Yssche Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van IJssche Jan, XVI (S),

 

Van IJssche Cathelijn, XIII - XIV - XV (S5529 + S5841 + S9641), ca. 1520,

 

Van IJssche Lijsbeth,  XIII - XIV - XV - XVI - XVIII, ca. 1520,

 

Van IJssche Hendrik, XIV, ca. 1523.

 

 

 

XV - XVI - XVII - XVIII- Spoelbergh Willem, ca. 1505, x met Catharina Van Hoegaerden, fa Meester Huijbrecht Van Hoegaerden x Petronella Van Elsbroeck, deze x 2 ca. 1550 met Jan Rijmenams.

 

Anthonis Spoelbergh verkoopt aan Willem Spoelbergh zijn broeder alle kintsgedeelte etc achtergelaten van zijn vader en nog achter te laten van zijn moeder.

 

Katheryne Van Hoegaerden ierst we Willem Spoelbergh nu x Jan Rijmenams draagt op tot behoef van Anthonis Spoelbergh haeren soon de tocht in de goeden op Anthonis Spoelbergh gesuccedeert na de dood van zijn vader 
Peeter Vandezande x Marie Van Delsbroeck beloven aan Anthonis Goirts costeloos en schadeloos te houden van alle commeren en lasten op een bempt achter den Hoenderbergh in Werchter toebehorende aan Kathelijne Verhoeven we Gielis Wants ‎(Kathelijne Van Hoegaerden we was Willems Spoelbergh)‎ bij wijlen Lijsbeth Wouters moeder der vs Marie Van Delsbroeck tanderen tyden vercocht 
.
Wer1846: Fo 115v: 8 aug 1566:
Willem Spoelbergh betaalt aan Anthonis Spoelbergh zijn broeder zijn kinstgedeelte.
Wer1846: Fo 122: 18 dec 1566:
An
thonis Spoelbergh wijlen Willemsone leent hiervoor van Peeter Wouters alias Van Mechelen Willem Spoelbergh zijn broer stelt zich borg.
Wer1846: Fo 153v: 4 mei 1568:
Willem Spoelbergh heeft afgelost aan Hendrik Van IJsche wijlen Hendriksone drije halsteren rocq sjaers als Anthonis Spoelbergh des voors Willems broeders den voors Henrick Van Yssche schepen der stadt Loven persoonlijk bekendt hadde.
Wer1846: Fo 181: 27 sep 1569:
Anne Schrijns x Aernde Van Aerschot verkoopt aan Willem Spoelbergh x Katheryne Wouters drij dm bempt aent Demerbroeck ‎(erfgen Ingelbert Storms, Jan De Clerck Willemsone).‎
Te quiten aan Hendrik Schrijns.
 

Wer1876/ 2: 1703: Fo 72:
- 18 nov 1413: Hendrik Van Hove Janssone heeft ontvangen te leene een bunder terwelant aent Cleijn Terwelant tot behoef sijns voors vaeders
- 12 mei 1507: Mathijs Op te Beke, Claes Raes, Mathijs Van Roo van Marie Van Hove wegen ende van haere kinderen wegen Cathelijn Van Hove Jans dochtere met Jan Verswijver haeren man, Hendrik Van Hove Jansone, Jan Van Hove Goortsone, Jan Vanden Genelle Willemsone, Lijsbeth Van Genelle x Aert Michiels, Margriet Vanden Genelle x Jan Ourogge, Cathelijn Van Hove x Jan Lauwaerts
? sone, Barbara Lauwaerts met eenen momboir, Cathelijn Van den Inde Mathijsdochter met eenen momboir en Willem Ourogge Janssone comen alle te samen voor Joes De Hertoghe leenheer ende voor zijn mannen van leene te weten Willem Van Eijcken, Aert De Witte, Jan De Rijcke, Jan Van Hove Janssone ende Hendrik Schelkens om te derven een boender terweland ‎(Aert Van Aerschot)‎ aan Huijbrecht Van Hoegaerden Willems sone
- 27 dec 1555 st br: na de dood van Huijbrecht Van Hoegaerden heeft zijn zoon Jan Van Hoegaerden te leen ontvangen het voors bunder tarwelant tot behoef van hem selven en tot behoef van Willem Spoelbergh x Catharina Van Hoegaerden ende ‎(Hendrik)‎ Schrijns x Lijsbetten Van hoegaerden erfgenaemen van meester Huijbrecht Van Hoegaerden ende Petronella Van Elsbroeck daeraf vader was Jan Van Elsbroeck ende moeder Petronella Van Hoegaerden
aen Jan De Bruijn stadthouder en besetman van Ingelken Schrijns leenheer van het boender voors voor heeren Aerden Smits priester leenman van dezen voors Hoven ende Fransen Van Hove ende Jacob Van Meerbeeck als omleende leenmannen van den hertoge van Aerschot
? ende naer dien den voors Jan Van Hoegaerden heeft Willem Spoelbergh x Cathelijn Van Hoegaerden met consoorten voors gelijcke deijlinge int voors bunder bekent ? volgens testament van Huijbrecht Van Hoegaerden x Lijsbeth Van Hove ende Jan Van Hoegaerden heeft Lijsbeth Van Hove sijne moeder haer leefdagen bekent de tochte,  dit geschiede tot Haecht ten huijse van Jan De Bruijn.

 

Uit dit huwelijk:

    

Spoelbergh Jan, XV - XVI - XVII, ca. 1535,

    

Spoelbergh Antonis, ca. 1540, x met Lijsbeth Somers,

    

 Spoelbergh Willem, XIV, ca. 1540.

 


 

XV - XVI - XVII - Spoelbergh Jan, ca. 1535, x met Lijsbet Vissenaekens/Viskens.

 

Wer1848: Fo 47: 4 nov 1608:
S+D bij de gemeyn erfgenamen wijlen Jan Spoelberghs x Elisabeth Vissenaekens
1) Lauwereys Spoelbergh sone Peeters
- Cornelia Spoelbergh met Aert wouters als wettige momboir, zuster van Lauwereys
- Marie Spoelbergh, ook zuster van Lauwereijs x Willem Viskens
voor een staeck inde achtergelaten goederen hem verstorven bij wijlen Jan Spoelberghs hunnen comparanten grootvader
2) Magdaleen Vervoort dochter daer moeder af was Catherina Spoelberghs des voors Lauwereys vaders zuster x Adriaen Brugmans
3) Huijbrecht Verthennen Lenaertsone daer moeder af was Barbara Spoelbergh den voors Peeter ende Cathelyne suster.

 

Uit dit huwelijk:

 

Spoelbergh Barbara, ca. 1550, x met Lenaert Verthennen,

    , Uit dit huwelijk:

     Verthennen Huijbrecht.

 

Spoelbergh Catharina, ca. 1550, x 1 met ... Vervoort, x 2 met Adriaen Brugmans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervoort Magdaleen

 

Spoelbergh Peeter, XIV - XV - XVI, ca. 1550.

 

 

 

XIV - Spoelbergh Willem, ca. 1540, x met Kathelijne Wouters, fa Peter.

 

In bijlage (met dank aan Paul Peeters) een transcriptie, waarin melding wordt gemaakt van Guilielmus Spoelberchs en Catharina Wouters (Wouthiers).

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7859, folio 86r, akte dd. 17 september 1574.

Transcriptie.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Henrick Van Roost sone

wijlen Henricx als erfgenaem(en) heeren Jacops wijlen

Van Roost, naer inhoudt den brieven ons gen(adigen) heeren

onder beneficie van inventaris daer op verleent

in date xiii. maii xva. lxxiiii, opde plycke der zelver

geteeckent J. De Witte, alhier gethoont en(de) gesien,

heeft opgedragen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een

stuck bosschs, gelegen tot Veldonck voirs(creven), groot twee

dachmalen, regen(ooten) Henrick De Scrij(n)make(re) ter eenre,

Jan De Rijcke ter andere en(de) derffgenaem(en) Mathijs

Maes ter derder zijd(en), exp(osito) imp(osita) Catlijne

Wouthiers inden naeme en(de) tot behoeff van haeren

kinderen, die zij behouden heeft van Willem Spoelberchs,

per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do) et war(as) op

drije rinsgulden(en) erffel(ijck) aen(den) Heyligengeest van

Sinte Michiels, v(er)schijnen(de) xi. martii, tamq(uam) prout,

salvo usufructu et dispositione dicte Catharine,

cor(am) Goerts, Wils, septembris xvii.

In de marge.

S(olvi)t.

    

Uit dit huwelijk:

 

Spoelbergh Jan, x met Anna Vosbergh,

     Uit dit huwelijk:

     Spoelbergh Adrianus,

     Spoelbergh Joannes , 

    

Spoelbergh Huijbrecht, XIII (S4538),

 

Spoelbergh Adriaen, x met Adriaenken ...

 


 

XIV - XV - XVI - Spoelbergh Peeter, ca. 1550, x met Maria De Rijck.

 

Fo 180: 6 sep 1571 ‎(sic)‎:
S+D Aert De Rijcke
- Aert De Rijcke sone wijlen Lauwereijs dmaw Marie Philips geasst met mr Jan Van Haecht ende Merten Paeps zijn momboire, ter eenre
- Elisabeth De Rijcke x Pauwel Wellens,
- Peeter Spoelbergh x Anna (Maria ?) De Rijcke,
- Cornelis Van Emelen x Catherijne De Rijcke en
- Marie De Rijcke, susteren van vader en moeder van vs Aerts ter tweedere, derdere, vierdere en de vijfdere zijden
- Peeternella De Rijcke, ook zuster ter sesder sijden
Peeter Spoelbergh: huijs en hof met een stuk land en twee hofkens daaraan gelegen in de ‎(Demer)‎straete, item nog een stuk land geheeten Swittenblock groot ontrent een boender, item nog een dagwant land int Werchterbroeck wesende vierschoof, item nog een dagwand bempt int selven broeck. 

Wer1847: Fo 77: 16 jun 1593:

- Petronella Spoelbergh met Jans Schrijns haaren momboir en oom we Daneel Peeters
- Laureijs Spoelbergh broeder van Petronella
- Willem Viskens x Marie Spoelbergh zuster
kinderen en erfgen Peeter Spoelbergh x Marie De Rijcke dochter wijlen Laureijs
hu
nne ouders .

1) Petronella Spoelbergh
- huis en hof met bakhuis neffens malcanderen staande en nog een cleijn stalleken naest de zelven huise wesende op de noortsijde met de helft van de lande oostwaerts etc
2) in de deylinge van Laureijs Spoelbergh: die messe met de koestalle en schuren etc
- op Marie Van Emelen dochter wijlen Cornelis daer moeder af was Cathlijn De Rijcke bij S+D erfgen Laureijs De Rijke
3) Viskens:
- vijf dm land in de Wijngaertstraat ‎(erfgen Jan Vandenberghe, Jan Hoots alias Appelmans
- een half boender int Blaesbroeck (erfgen Michiel Poortmans
- een dm land gen het Croonvelt
- vijf dm te Hanewijk etc‎
  . . .
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Spoelbergh Laureijs, woont (minstens tijdelijk) in Gelrode, ca. 1570, x met Barbara Kijnen, deze x 1 met XII - XIV - XV - Wouters Aert, ca. 1540,

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wouters Aert. 

 

De volgende akte (met dank aan Paul) maakt melding van Laurentius Spoelberchs (x Barbara Kijnen), Guilielmus Viskens (x Maria Spoelberchs) en Petronella Spoelberchs (x Arnoldus Wouters), allen inwoners van Werchter en kinderen en schoonkinderen van Petrus Spoeberchs (x Marie De Rijck). Maria De Rijck is dan weer de zuster van Elisabetha De Rijcke, die eveneens in de akte wordt genoemd. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 191v., 13.01.1617.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen Laureys Spoelberchs zoene wijlen Peeters voor een derdendeel ter eenre, Willem Viskens ter tweedere en(de) Petronella Spoelberchs weduwe wijlen Aert Wouthers, oock voor een derdendeel, ter derdere zijden, woonende allen tsaemen onder Werchtere, ende hebben bekindt, gel(ijck) sij bekinnen midts desen, gecedeert, getransporteert en(de) overgegeven te hebben aen Henricken Rogge zone Lambrechts, tegenwoordich overdeecken van(de) fruyteniers alhier, present en(de) tselve accepteren(de), eene personele rente van xxvii stuyvers erffel(ijck), vallen(de) jaerlijcx te kermisse, welcke rente nu jaerlijcx betaelen Petronella Verhulst weduwe wijlen Willems Peeters, woonen(de) tot Loven, et satis et waras voer eene goede, ombelaste rinte, etc(etera), cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) voorts overe die voors(creve) transportanten behoeve voors(creven) derffbrieven daer van zijnde met allen en(de) iegewelcke gelueften daerinne begrepen, mitsgaeders allen die v(er)loopen der selver ten selven rechte, verclaeren(de) die voors(creve) transportanten dat de selve rinte op hen is v(er)storven en(de) gedevolveert bij doot en(de) afflijvicheyt van Elisabeth wijlen De Rijcke, heurl(ieden) respective moye, coram Tympel, Maelstede, januarii xiiia., anno 1617.

 

In de bijgaande akte wordt enerzijds melding gemaakt van Laurentius Spoelberch (x Barbara Keynen), zoon van Petrus (x Maria De Rijck) en inwoner van Werchter, en anderzijds van Petrus Wouters met zijn vrouw Anna Verhaegen, eveneens inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 28v., akte dd. 10 september 1625.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) der schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Laureys Spoelberch sone wijlen Peeters, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boender bempts, alsoo tselve gelegen is onder Werchter int Werchterbroeck, regen(oten) den Heyligen Geest van Werchter ter ie., de kercke van Wesemael ter iie., Jan Rits ter iiie. en(de) Ph(i)l(ip)s Van Langendonck ter iiiie. zijden, expos(ito) impos(iti) sunt Peeter Wouters en(de) Anna V(er)haegen, sijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter, et satis die v(oor)s(chreven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras op een halff blanck chijns in soo verre men bevindt d(aer)op vuyt te gaen(e), voirder nyet, prout, coram Schore, Berckel, 7bris. xa., 1625.

Item p(ar)tijen v(er)cleren den rechtveerdigen coop te wesen om en(de) voor de so(m)me van vierhondert gul(dens) eens los gelts, vijffventwintich guldens voor een courslaecken en(de) een goede tonne biers lijffcoop, coram eisdem.

 

In de bijgaande akte wordt enerzijds melding gemaakt van Laurentius Spoelberch (x Barbara Keynen), zoon van Petrus (x Maria De Rijck) en inwoner van Werchter, en anderzijds van Petrus Wouters met zijn vrouw Anna Verhaegen, eveneens inwoners van Werchter. Maria Van Emelen, wonende te Brussel, laat haar voorkooprecht gelden op het stuk land van een halff bunder onder Werchter in het Werchterbroek, dat Laurentius Spoelberch had verkocht aan Petrus Wouters en Anna Verhaegen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 46r., akte dd. 30 september 1625.

Item jouff(rouw)e Maria Van Emelen, woonen(de) tot Bruesselen, in p(rese)ntia, et(cetera), heeft haer gepresenteert als naederlinck van een halff boender landts, alsoo tselve gelegen is tot Werchter int Werchterbroeck, regen(oten) den H(eyligen) Geest van Werchter terie., de kercke van Wesemael ter iie., Jan Rits ter iiie. en(de) Ph(i)l(ip)s Van Langendonck ter iiiie. zijden, bij Laureys Spoelberch onlancx vercocht aen Peeter Wouters en(de) Anna V(er)haegen, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, voor schepenen van Loven opden xen. 7bris. lestleden in prima, hebben(de) tot dien eynde op deser stadts registre als onder de weth geconsigneert gout ende silver om te comen totte voors(chreve) naerderschap, p(re)senteren(de) sij naederlinck haer te reguleren naer coustuyme deser stadt en(de) voirts allessints meer d(aer)inne te doene gelijck eenen naerderlinck haer te reguleren schuldich is te doen, actum ultima 7bris. anno 1625, coram jo(ncke)r Ph(i)l(ip)s Van Schore, Jan Maes, scabinis, en(de) was ondert(eeckent) A. De Vroey.

 

Ik kan hier verwijzen naar de dezelfde links in de voorgaande email. Naast dezelfde personages figureert nu ook in de onderstaande akte Arnoldus Wouters, inwoner van Werchter en zoon van Arnoldus en van Petronella Spoelberch. Deze laatste was de zuster van Laurentius Spoelberch. Arnoldus Wouters zone Arnoldus liet eveneens zijn voorkooprecht gelden op het half bunder te Werchter in het Werchterbroek dat door Laurentius Spoelberch was verkocht aan Petrus Wouters en Anna Verhaegen, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 49v., akte dd. 6 oktober 1625.

Item Aert Wouters sone wijlen Aerts, daer moeder aff was Petronella Spoelberch, suster van Laureys Spoelberch, woonen(de) tot Werchtere, in p(rese)ntia, et(ceter)a, heeft hem gep(rese)nteert als naerderlinck van een halff boender bempts, alsoo tselve gelegen is tot Werchter int Werchterbroeck, regen(oten) den H(eyligen) Geest van Werchter ter eenre, die kercke van Wesemael ter iie., Jan Rits ter iiie. en(de) Ph(i)l(ip)s Van Langendonck ter iiiie. zijden, bijden voors(chreven) Laureys Spoelberch, sijnen moederlijcken oom onlancx v(er)cocht aen Peeter Wouters en(de) Anna Verhaegen, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere voor schepenen opden xen. 7bris. lestleden in prima, hebben(de) tot dien eynde op deser stadts reg(ist)re als onder de weth geconsigneert gout en(de) silver om te comen totte voors(chreve) naerderschap, presenteren(de) hij naerderlinck hem te reguleren naer coustuyme deser stadt en(de) voirts allessints meer d(aer)inne te doen gelijck eenen naederlinck schuldich is te doene, actum via. octob(ris) 1625, coram De Greve, Maes, scab(inis), onderteeckent A. De Vroey.

 

De voorgaande akte werd gevolgd door de volgende akte van dezelfde datum.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 49v., akte dd. 6 oktober 1625.

Item, in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen Peeter Wouters, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse een halff boender bempts, alsoo tselve gelegen is int Werchterbroeck, regen(oten) den H(eyligen) Geest van Werchter ter ie., de kercke van Wesemael ter iie., Jan Rits ter iiie. en(de) Ph(i)l(ippu)s Van Langendonck ter iiiie. zijden, expos(ito) imp(ositus est Aert Wouters sone wijlen Aert Wouters, woonende insgel(ijcx) tot Werchter, en(de) dat bij maniere van naerderschap, et satis,e t(ceter)a, et waras op sheeren chijns prout, coram Greve, Maes, octob(ris) via., anno 1625.

 

In deze nogmaals melding van Laurentius Spoelberch (x Barbara Kijnen), inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 53v., akte dd. 8 oktober 1625.

Item jouff(rouw)e Marie Van Emelen dochter wijlen Cornelis, woonen(de) tot Bruesselen, in p(rese)ntia, et(ceter)a, heeft bekendt, gelijck zij bekendt midts desen, bij Laureys Spoelberch, woonen(de) tot Werchter, gelost, gequeten en(de) affgelecht te sijne alsulcke acht carolus guldens en(de) thien stuyvers erffel(ijck) mette verloopen van dien, als de voors(chreve) jouff(rouw)e Marie met schepenen brieven des(er) stadt jaerlijcx was trecken(de) op een halff boender bempts, gelegen tot Werchter, genoempt den Keyenberch, volgen(de) de v(oor)s(chreve) brieven van Loven daeraff sijnde, in date xxix. 9bris. anno 1613 in tertia, schellen(de) alsoo den voors(chreven) Laureys Spoelberch en(de) sijne voors(chreve) v(er)obligeerde goeden daeraff volcomentl(ijck) quyte, promittens nullatenus alloqui sed semper satis erga quoscumque obligan(do) et submitten(do) ac ren(unitando) en(de) besondere van het beneficie senatuscons(ulti) vell(eani) prout in forma, consenteren(de) alsoo inde cassa(ti)e der selver, coram Van(der) Vorst, Berckel, 8bris. viiia., anno 1625.

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Arnoldus, XIII (S2544 + S4744 + S5116 + N5000), 

     Wouters Petrus, XI - XIII - XIV (S1992 + S4492 + S9964),

     Wouters Magdalena, ca. 1570, x met Merten Verhulst,

          Uit dit huwelijk:

         Verhulst Adrianus, fa in W,

         Verhulst Joannes, 

 

     Wouters Maria.

 

Spoelbergh Petronella, XIII - XIV - XV, ca. 1570,

 

Spoelbergh Maria, ca. 1570, x met Viskens Willem, ca. 1565,

Willem Viskens Jakobsone van Smeppers goeden gelegen te Baerle ende daer leijt ondere Jaeken Raeps, Jan Suetincx, jouffr Calenbergh, Henrick Aerts, Jan Nijs met meer andere goeden ontrent 21 dagwant.
VT Betekom 1592: Wonend ter plaetsen ten Kerckhove Willem Viskens.
Wer1847: Fo 77: 16 jun 1593:
Deijlinge Petronella Spoelbergh
- Petronella Spoelbergh met Jans Schrijns haaren momboir en oom we Daneel Peeters
- Laureijs Spoelbergh broeder van Petronella
- Willem Viskens x Marie Spoelbergh zuster
kinderen en erfgen Peeter Spoelbergh x Marie De Rijcke dochter wijlen Laureijs
hunne ouders
1) Petronella Spoelbergh
- huis en hof met bakhuis neffens malcanderen staande en nog een cleijn stalleken naest de zelven huise wesende op de noortsijde met de helft van de lande oostwaerts etc
2) in de deylinge van Laureijs Spoelbergh: die messe met de koestalle en schuren etc
- op Marie Van Emelen dochter wijlen Cornelis daer moeder af was Cathlijn De Rijcke bij S+D erfgen Laureijs De Rijke
3) Viskens:
- vijf dm land in de Wijngaertstraat ‎(erfgen Jan Vandenberghe, Jan Hoots alias appelmans
- een half boender int Blaesbroeck (erfgen Michiel Poortmans)
- een dm land gen het Croonvelt
- vijf dm te Hanewijk etc.
Wer1847 fo 104v: 19 mrt 1596:
Willem Viskens x Marie Spoelbergh verkopen onderhalf dm land int Blaesbroeck aan Jan Van Hove alias Thijs x Barbara Verthiers
Jan Van Hove sone Jans 5 jaar voor de protp met exclusie van voorkinderen.
Aarschot 6887/ 2: 28 mrt 1613:
Willem Viskens Jakobsone cappel meester van Ste Anna cappelle tot Bael met Jan Aerts als regeerder heeft uitgeset in gereede penningen aen Jan Viskens Jakobsone de somme van 32 rinsgulden op jaerlijckse rente daervoor te moeten betaelen aende cappelle hypothekeert op een stuck lant gelegen onder bruggen.
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 13 feb 1624:
Peeter Vekemans x Lijsbeth Viskens Jansdochter dragen op tot behoef van Willem Viskens Jacobs sone x Maijcken Spoelbergh twee dm bempts, doe opdragers waranderen die voors erfe op sheeren rechten vande gronden en op twelf gl erfelijck die (Henrick Van)‎ Hove vanwege sijne huijsvrouwe Anneken Goris daerop treckende is..
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 6 aug 1624:
Willem Viskens Jacobsone presenteert naerderschap van het twelfste deel van een dm bempt genoemt den Bugt, welck deel Peeter Vermijlen wn Paeschijn Nijs heeft verkocht aen Adriaen Peeters krachtens autorisatie van de weeskamer van Loven welck naerderschap Adriaen Peeters den voors Willem Viskens bekent.
Aarschot 6887: anno 1632:
Willem Viskens Jakobsone overWwillem Van Aerschot te voren derfgen Jan Clauwens de hellicht van twee dm bempts geheeten den Buijtvoort
nu Maeijcken Spoelbergh
nu Peeter Peeters sone Rolant
fo 27: den elfsten keure te Nijnde
Hansken Viskens Janssone oudt vijf jr is op deze keure gestelt dd 3 nov 1604 present Hendrik Timmermans, Jan Nijs schepen, Peeter Goossens meijer, te voren Henneken Brugmans Symonssone over Heijn Viskens Henricsone vande heijblocken
- Willem Viskens over derfgen Jan Storms van anderhalf dm lants regt Jan Viskens, Huijbrecht Spoelbergh
nu Marie Spoelbergh
nu Peeter Yenten/ Genten

     Uit dit huwelijk:

     Viskens Catharina, x (niet W, ) met Matheus Mertens, 

     Viskens Elisabeth, () Werchter 18.11.1620 (g. Viskens Jacobus en Rogmans Elisabeth),

 

Spoelbergh Cornelia, ca. 1575. 

 

 


XIII - Spoelberg Huijbrecht (S4538), ca. 1570, x met Heijlken Van Dormael.

 

In de volgende akte (met dank aan Paul) maakt men melding van Hubertus (Huybrecht) Spoelberchs zone Guilielmus en zijn vrouw Helena (Heylken) Van Dormael, inwoners van Werchter. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 297r., akte dd. 15 maart 1627.

Item Huybrecht Spoelberchs soene wijlen Willems en(de) Helena Van Dormael, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, in p(rese)ntia, etc(tera), hebben indivisim en(de) insolidum bekendt schuldich te sijne aen Olivier Steenaerts als momboir ende tot behoeff van(de) onbejaerde kinderen van Franchois wijlen Van Maelstede alhier binnen Loven negen car(olus) gul(dens) te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck erffel(ijcke) rente, alle jaere op den xv. meert date deser te betaelen en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede ende van alle andere impositien, innegestelt oft inne te stellen in futurum t' elcken jaere en(de) termijne als schult met rechte verwonnen, oblig(ando), etc(etera), indivisim submittendo ac renun(ciando) in fo(rm)a, en(de) om den voors(chreven) Olivier Steenaerts inden naem als voor te badt te verseeckeren, soo hebben de voorn(oempde) gehuysschen geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise over heurl(ieder) goeden, alwaer die gelegen sijn en(de) bevonden sullen worden, en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daer toe te derven gedaeght oft geroepen te worden, oblig(ando), etc(etera), en(de) naementl(ijck) op een halff boen(der) landts, gelegen, op den Hoogen Wech, regen(ooten) de Solberchstraete ter eenre en(de) ter iie., Jan Van Lantrop ter iiie. en(de) Jan De Raymaecker ter iiiie. zijden, item een dachm(ael) landts, geleghen opt Groot Terwelandt tusschen den H(eyligen) Geest van Werchter ter ire., d' erffgen(aemen) Peeters Verhulst ter iie., Peeter Wouters ter iiie. en(de) de Dijle ter iiiie. zijden, onbelast, item een halff boen(der) bossch, gelegen tot Veldonck onder het Nougoet, regen(ooten) Jacob Van Roost ter ire., jo(ncke)r Aert De Rijcke ter iie. ende een wechstraetken ter iiie. zijden, belast met een ortken heeren chijns, met conditie dat de voors(chreve) bekinderens oft heurl(ieder) naercomelinghen de voors(chreve) rente sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reyse, elcken gul(den) erffel(ijck) daer aff met xvi gel(ijcke) gul(dens) loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram eisdem.

 

In de volgende akte maakt men melding van Hubertus (Van) Spoelberch zone Guilielmus met zijn vrouw Helwigis Van Dormael, inwoners van Werchter. Daarnaast spreekt men ook van Joannes Baptista Van Spoelberch, als luitenant-meier van Leuven en zoon van Catharina Gilbert. Allicht was Joannes Baptista wel familie op de een of andere manier. In de akte wordt ook melding gemaakt een merkwaardige toponiem, nl. den Heyligen Put.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 12v., akte dd. 31 juli 1609.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen s(ieu)r Jehan Baptista Van Spoelberch, lieutenant des hee(re) meyers van Loven, v(er)vangen(de) in desen jo(uffrouwe) Catharina Gilbert, zijne moedere, voer soo vele de tocht van het naerbescreven goet aengaet, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse een halff boender terwe lant, geleghen tot Werchtere, regenoo ter plaetsen geheeten Hanewijck, regenoot den H(eylighen) Gheest van Loven ter eenre, Catthelijn Hagels ter iie., het Werchtere Broeck ter derdere zijden, item noch een halff boender lants, geleghen ter Heyden opt dWin, regenoot de Broeckstraet ter eenre, Peeter Ghelstere, die Scambroecke ter iie. en(de) derffgenaem(en) Jans De Cluppele ter iiie. en(de) Willem Petri ter iiiie. zijden, item noch eene rinte van xx st(uyvers) tsiaers, te quyten den penn(inck) xvie., staende op eenen bempt, geleghen tot Hanewijck voirs(creven), groot een boender, m(eeste)r regenoot m(eeste)r Jan Schelckens in twee zijden, Willem Van Langendonck ter iiie. en(de) shee(ren) straete ter iiiie. zijden, item noch een dachwant lants vuyt drije dachmaelen, daeraff de twee sijn leen onder den hertoch van Aerschot, geleghen tot Werchtere voirs(chreven) teghen over den H(eylighen) Put, regenoot de straete aldaer ter drije zijden en(de) Waelrant Van Lantrop ter iiiie. zijden, exp(osito) soo zijn daerinne gegoydt ende geerft ten erffel(ijcken) rechte Huybrecht Van Spoelberch soene wijlen Willems ende Heylwich Van Dormael, zijne huysvr(ouwe), woenen(de) tot Werchter, p(er) mo(nitionem) et satis die voirs(creven) opdragere obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, et war(as) op shee(ren) chijns vanden gronde, tanquam prout iure, cederen(de) voerts die voirs(creven) opdraghere aen(de) v(oir)s(creve) gehuysschen alsulcken actie, recht en(de) gerichticheyt als hem es competeren(de) inde goeden van wijlen Huybrecht Van Hougaerden volgende het v(er)crijch daeraff zijn(de) in daete den sesten nove(m)b(ris) xvc. lxxx, ondert(eeckent) N. De Pretere, den selven Huybrecht overgegeven om de selve actie te v(er)volghen, te hebben, te houden en(de) in rem propriam tontfanghen, coram Broecke, Loomans, julii ultima, 1609.

 

In het verlengde van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 12v., akte dd. 31 juli 1609.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbescreven gestaen Huybrecht Van Spoelberch soene wijlen Willems en(de) Heylwich Van Dormael, sijne huysvr(ouwe), woenen(de) tot Werchtere, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse de hellicht van eene hoffstadt, daer eertijts een huys plach op te staen, metten lande en(de) boomgaert daeraen geleghen, groot int geheel drije boenderen, geheeten den Hoenderberch, geleghen tot Werchter, regenoot Christoffel V(er)straeten ter ie., Anna Wants ter iie., de straete aldaer ter iiie. en(de) derffge(n)a(m)en Henricx Van Haert ter iiiie. zijden, belast int geheel met een halff veerdel corens aen(den) H(eylighen) Gheest aldaer en(de) met shee(ren) chijns, item noch een halff boender bosch, geleghen te Veldonck onder Naugoet, regenoot het wechstraetken ter ie., derffge(n)a(m)en Laureys Thiels ter iie., jo(ncker) Aerdt De Rijcke ter iiie. ende Bartholomeeus Luyten ter iiiie. zijden, belast met een(en) halven braspenn(inck) chijns, item noch een dachmael lants, geleghen opt Groot Terwenlant, regenoot de Dijle ter ie., den voirs(creven) H(eylighen) Gheest ter iie., Anna De Rijcke ter iiie. en(de) Peeter Wouters ter iiiie. zijden, belast met shee(ren) chijns indyen men bevindt eenighen daerop vuyttegaen, item noch een halff boender terwe lant, geleghen tot Werchter voirs(creven), ter plaetsen geheeten Hanewijck, regenoot den H(eylighen) Gheest van Loven ter ie., Catthelijn Hagels ter iie., het Werchter Broeck ter iiie., item noch een halff boender lants, geleghen ter Heyden opt Win, regenoot de Broeckstraet ter ie., Peeter Van Ghelstere, die Scambroecke ter iie. en(de) derffgena(m)en Jans De Clippele ter ter derdere en(de) Willem Petri ter iiiie. zijden, item noch eene rinte van xx st(uyvers) tsiaers, staende op eenen bempt, groot een boender, geleghen tot Werchere, ter plaetsen geheeten Hanewijck, regenoot m(eeste)r Jan Schelckens in twee zijden, Willem Van Langendonck ter iiie. en(d)e shee(ren) straete ter iiiie. zijden, item noch een dachmael lants vuyt drije dachmaelen, daeraff de twee dachmaelen sijn leen rurich onder den hertoghe van Aerschot, geleghen tot Werchtere teghen over den H(eylighen) Put, regenoot de straet in drijje zijden en(de) jo(ncker) Waelrant Van Lantrop ter iiiie. zijden, exp(osito) ende s(ieur) Anthoen De Pottere inden naem ende tot behoeff van sPaus Collegie bynnen Loven imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t den voirs(creven) opdrageren om tselve goet te hebben, te houden en(de) te besitten opt recht en(de) commer daer te voeren op vuytgaende, te weten op sheeren chijns vanden gronde tanquam prout iure, ende waerop die voirs(creve) opdrageren tselve zijn waranderen(de) ende voerts meer op eene voertaene rinte van eenendertich carolusgul(dens) tsiaers te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallende en(de) verschijnende opden lesten dach july ende bynnen deser v(oir)s(creve) stadt wissel van Loven te leveren aen(den) voirs(creven) sPaus Collegie oft hennen rintm(eeste)r, los en(de) vrije van beden, xe., xxe., ce. ende van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, inne gestelt oft naemals inne te stellen in futuru(m) quolibet assecutum, obligan(do), submitten(do) ac rennuntian(do) in forma, met conditie dat de voirs(creve) bekinders oft henne naecomelin(gen) de voirs(creve) rinte van eenendertich rins(guldens ende vijff st(uyvers) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teender resyen, elcken carolusgul(den) erffel(ijck) met sesthien gelijcke carolusgul(dens) loopende munte, ac cum, coram Broeck, Loomans, julii ultima, 1609.

 

In de volgende akte maakt men melding van Hubertus Spoelberch zone wijlenGuilielmus enerzijds en Joannes Van Hove met zijn vrouw Maria Roefs anderzijds, allen inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 112v., akte dd. 9 januari 1613.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Huybrecht Spoelberch soene wijlen Willems, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijke) v(er)thijden(isse) een halff boender bosch ombegrepen der maeten, alsoo tsel(ve) gelegen is onder Naugoet bij Werchter onder Aerschot, regen(oten) Jaspar Thielmans in twee zijden, Bartholomeeus Luyten ter iiie. zijden, een cleyn straetken aldaer ter iiiie. zijden, exp(ositio) soo es daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Jan Van Hove, woonen(de) insgel(ijcx) tot Werchter, soo tot behoeff van hem als van Marie Roeffs, zijn(e) huysvr(ouw)e, et satis obligan(do) et submitten(do) et waras de hellicht van een(en) halven braspe(n)nin(ck) hee(ren) chijns aen(den) hee(re) van Rotselaer, tanquam prout iure, coram Roeloffs, Luenis, januarii ixa., 1613.

 

Hierbij een akte met vermelding van Hubertus Spoelberch met zijn vrouw Heylken Van Dormael, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 113v., akte dd. 9 januari 1613.

Condt zij een(en) iegel(ijcken), etc(etera), de voors(chreven) jo(ncker) Arnoult vuyt cracchte en(de) nae v(er)moegen als vore, etc(etera), ende heeft ten erffve vuytgegeven aen Huybrecht Spoelberchs en(de) Heylken Van Dormaele, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, die welcke oock bekinnen van(den) voors(chreven) jo(ncker) De Rijcke vuyt crachte voors(chreven) ten efffchijse genomen te hebben, twee stucken landts en(de) een stuck heyde en(de) bossch daerachter aen gelegen, alsoo de sel(ve) goeen gelegen zijn tot Bethekem tegen over tCleyn Tolhuys tusschen die goeden der erffgen(aemen) Brugmans ter eenre en(de) de naerbes(chreve) goeden ter andere en(de) sh(ee)ren straete ter iiie. zijden, belast met een(en) peertskeur oft gichte onder den h(ee)re van(der) Bruggen en(de) elck dachwant met xiiii (mij)t(en) sh(ee)ren chijs aen(den) voors(chreven) h(ee)re van(der) Bruggen, item noch een stuck landts met een(en) bosch, heyde en(de) vinne oft vijverken, daerbij gelegen, groot tsamen mette voorgaen(de) stucken omtrint vijff boen(deren), daeraff d' leste stuck geheeten es Donckermans Berch, regen(oten) die voors(chreve) ierste goeden ter ie. en(de) die goeden van derffgen(aemen) Jans Scrijns ter andere, comen(de) voor aen sh(ee)ren straete, daeraff deen boen(der) belast es met x oude grooten en(de) ii cappuynen en(de) de drije dach(maelen) belast met een(en) peertskeur en(de) iiii (mij)t(en) aenden h(ee)re van(der) Bruggen, alsoo den voors(chreven) erffvuytgever de voors(chreve) goeden v(er)cregen heeft tegen Jan Hustin en(de) Anna Blockerye, gehuysschen, voor schepen(en) van Loven opden xviiien. may xvc. xcviii in tertia, erffel(ijck) te houden(e), te hebben(e) en(de) te besitten(e) opde commeren en(de) lasten voors(chreven), waerop de voors(chreven) erffvuytgever de sel(ve) goeden es waranderen(de) tanquam prout iure ende voorts meer op een(e) voortaene rinte van vijff en(de) veertich carol(us) g(u)l(dens) ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) date des(er), waeraff den iersten termijn vallen en(de) v(er)schijnen sal opden ixen. january anno 1614 en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, den voors(chreven) jo(ncker) De Rijcke en(de) sijn(e) naercomelin(gen) in futur(um) quolibet assecutu(m), geloven(de) die voors(chreve) rinte van vijff en(de) veertich carol(us) gul(den)s erffel(ijck) alle jaere ten voors(chreven) daege en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als vore, etc(etera), assecutum obligan(do), submitten(do) in forma, met conditie dat de voors(chreve) erffnemers de voors(chreve) rente van vijff en(de) veertich carol(us) gul(den)s sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal ten een oft ten tweemaelen en(de) nyet min dan de de gerechte hellicht, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi. gel(ijcke) gul(den)s, loopen(de) munte, ende met volle rente, coram eisd(em).

 

Hierbij een akte met vermelding van Laurentius Spoelberch en zijn vrouw Helena (Heylken) Van Dormael. Het kan haast niet anders of de griffier heeft zicn hier vergist in de voornaam van eerstgenoemde. Er diende immers Huybrecht te staan. Ik heb de akte nog eens geverifieerd en er staat wel degelijk Laureys en niet Huybrecht. Zo zie je maar dan men steeds kritisch moet blijven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 117v., akte dd. 11 januari 1613.

Condt sij een(en) iegel(ijcken) dat comen zijn voor schepen(en) van Loven naerbes(chreven) jo(ncker) Arnoult De Rijcke ter ie. en(de) Bartholomeeus en(de) Jan Van Haecht, gebroeders, en(de) Merten Stas, als getrouwt hebben(de) Cathelijn Van Haecht, suster der voors(chreve) gebroeders, zoo in hunnen naem(e) als ind(en) naem van Jan en(de) Cathelijn De Rijcke kinderen wijlen Jans De Rijcke, daer voor de voors(chreven) Bartholomeeus, Jan ende Merten Stas, alhier p(rese)nt, hun zijn sterckmaecken(de) dat zij lieden de voors(chreve) Jan en(de) Cathelijn De Rijcke, in dijen te hebben, tsel(ve) voor schepen(en) alhier sullen comen lauderen en(de) approberen, ter andere zijden, alsulcke alsoo zeeckere contract is aengegaen tusschen de voors(chreve) partijen in date xxiiii. decemb(ris) anno 1608 bij tusschen spreecken van hee(ren) en(de) m(eeste)rs Cornel(is) Sylvium, doctoirs in beyd(er) rechten, h(ee)r en(de) m(eeste)r Jacop Van Haecht, raedt ende doctoir, h(ee)r en(de) m(eeste)r Geeraert Corselius, insgel(ijcx) doctoir, en(de) h(ee)r en(de) m(eeste)r Ph(i)l(ip)s Swerius, licen(itaet) in beyden rechten en(de) advocaet, postuleren(de) voorde wethouderen alhier, nopende zeeckere successie van wijlen Raes De Rijck, inde welcke de voors(chreve) twee comparanten co(m)peteerde zeeckere actie en(de) deel, dwelck zijlieden hebben gecedeert en(de) getransp(orteer)t, cederen en(de) transporteren midts desen, tot behoeff des voors(chreven) jo(ncker) Arnoults De Rijcke, ierste comp(ar)ant, midts bijden voors(chreven) De Rijcke daervore transporteren(de) tot behoeff van(de) voors(chreve) tweede comp(ar)anten alsulcke eenendertich rinsg(u)l(dens) en(de) vijff stuyvers erffel(ijck) vuyt een(e) meerdere rinte van vijff ende veertich rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), bijd(en) voors(chreven) De Rijcke gereserveert voor schepen(en) van Loven in date ixa. january 1613 lestled(en) in prima op zeeckere panden, toebehooren(de) Laureys Spoelberch en(de) Heylken Van Dormael, gehuysschen, respective gelegen tot Werchtere en(de) Bethekem, en(de) dat bij maniere van mangelinge, item is in desen ondersproken en(de) wel expressel(ijcck) geconditioneert, in soo verre hiernaermaels die panden voorde voors(chreve) rinte v(er)bonden, gevonden worrden nyet sufficient, die sel(ve) ierst en(de) vooral geproeft en(de) geexecuteert zijn(de, en(de) tgene dwelck datter alsdan sal moeghen te cortte comen, sullen de voors(chreven) tweede co(m)p(ar)anten mogen v(er)haelen opde voors(chreve) successie, dwel(ck) de voors(chreven) jo(ncke)r Arnoult midts desen is accorderen(de), daer voor die voors(chreve) partijen hinc inde respective hunl(ieden) zijn v(er)obligeren(de) ende submitteren(de) henlieden p(er)soonen en(de) goeden in forma, coram Roeloffs, Luenis, januarii xia., 1613.

 

Hierbij een akte met vermelding van Hubertus Spoelberch en zijn vrouw Helena (Heylken) Van Dormael. Aan de hand van de akte komen we te weten dat Hubertus de oom is van Adrianus en Joannes Spoelberch, zonen van Joannes (x Anna Vosbergh).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 144r., akte dd. 4 februari 1613.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Adriaen Spoelberchs sone Jans, woonen(de) tot Werchter, soo voor hem als vuyt crachte en(de) naer v(er)moegen van seckere procura(ti)e speciael ende irrevocabel, hem gegeven bijden sel(ven) sijnen vaeder, gepass(eer)t voor meyer en(de) schepen(en) van Werchter voors(chreven) den iiiien. february lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, die selve per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) de hellicht van drije parcheelen bosch, neffens malckanderen gelegen onder het Nougoet van Aerschot, groot int geheel ontrent drije boen(deren) ombegrepen der juster maeten, geheeten Crackelsdelle, waervan die ander hellicht is toebehooren(de) Jan Spoelberch Janss(one), exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Huybrecht Spoelberchs sone wijlen Willems en(de) oom des voors(chreven) opdraegers, soo voor hem als tot behoeff van Helena Van Dormaele, sijne huysvrouwe, erffven en(de) naercomelin(gen), et satis die voors(chreven) opdraegers ind(en) naem respective als voor, obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras op alsul(cke) comme(ren) en(de) lasten als men bevinden sal van oudt daerop vuyt te gaen, die de voors(chreven) Huybrecht tot zijnen laste is nemen(de), mitsgaeders allen de v(er)loopen en(de) achterstellen der sel(ver), tot op heden toe v(er)schenen, coram Loonbeke, Pulle, feb(rua)rii iiiia., 1613.

 

Bij deze een akte met vermelding van Hubertus Spoelberch en zijn vrouw Helena (Heylken) Van Dormael, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7505, folio 63v., akte dd. 15 september 1614.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Huybrecht Spoelberch en(de) Heylken Van Dormael, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) hebben opgedragen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) twee stucken landts en(de) een stuck heyde en(de) bosch, daerachter aene gelegen, alsoo al tsel(ve) gelegen is tot Bethecum tegen over tCleyn Tholhuys tusschen die goeden der erffgen(aemen) Brugmans ter eenre, die naerbes(chreve) goeden ter andere en(de) sheeren straete ter iiie. zijden, belast met een(en) peertskeur oft gichte ond(er) den hee(re) vand(er) Bruggen en(de) elck dach(mael) met xiiii (mij)t(en) sheeren chijns aen(den) voors(chreven) hee(re) van(der) Bruggen, item noch een stuck landts met een(en) bosch, heyde en(de) vinne oft vijverken, daerbij gelegen, groot tsaemen mette voergaen(de) stucken ontrint vijff boenderen, dleste stuck geheeten Donckermans Berch, tusschen die ierste voors(chreve) goeden ter ie. en(de) de goeden van(de) erffgen(aemen) Jans Scrijns ter andere zijden, comen(de) voeraen sheeren straete, daeraff deen boen(der) belast es met thien oude grooten en(de) twee cappuynen en(de) die drije dachwanden belast met een(en) peertskeur en(de) iiii (mij)ten aen(den) voors(chreven) heer van(der) Bruggen, alsoo die voors(chreven) opdraege(re) die voors(chreve) goeden ten erffve genomen hebben tegen jo(ncke)r Aerdt De Rijcke cum suis voor schepen(en) van Loven opoden ix. dach january anno 1613 in prima, exp(osito) en(de) s(ieu)r Anthoen De Pottere, woonen(de) bynnen des(er) voors(chreve) stadt Loven imp(ositus) per mo(nitionem) redd(idi)t om die voors(chreve) goeden bijd(en) voors(chreven) opdraegeren te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) chijnssen voors(chreven), tanquam prout iure, daerop die sel(ve) opdraegeren die sijn waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaene rente van twelff carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) thien gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xv. dach van sept(embris) en(de) bynnen des(er) voor(chreve) stadt wissele te leveren, los en(de) vrije van bede, schote, lothe, xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando), etc(etera), geloven(de) voerts die voors(chreve) opdraegeren indivis(im) die voors(chreve) rente van xii rinsg(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voer, los en(de) vrije, etc(etera), in futur(um) quolibet assecutu(m) et tantum obligan(do) et submitten(do) se et sua cum debita renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinderen oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van xii rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, midts der so(mm)e van twee hondert carol(us) g(u)l(dens) eens loopen(de) munte, overmidts zij gel(ijcke) so(mm)e van(den) voors(chreven) Pottere op heden hebben ontfanghen, alsoo sij bekinden, ac cum, coram Lievens, Luenis, septemb(ris) xva., 1614.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Hubertus Spoelberch en Heylken Van Dormael, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7506, folio 55v., akte dd. 11 september 1615.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen s(ieu)r Anthoen De Pottere, woonen(de) bynnen der sel(ver) stadt Loven, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsulcken rente van tweelff gul(den)s x st(uyvers) erffel(ijck) als hij opdragere hebben(de) en(de) trecken(de) is op Huybrecht Spoelberch en(de) Heylken Van Dormael, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, en(de) zekere hunne goeden, gelegen te Betecom, met schepen(en) brieven van Loven in daete xve. sept(embris) 1614 in hac ca(mera), exp(osito) imp(osita) est de voors(chreve) Heylken Van Dormael en(de) dit bij maniere van affquyttinghe als die capitaele penn(ingen) mette volle v(er)loopen daeraff ontfanghen hebben(de), consenteren(de) dijen volgende inde cassatie van(den) reg(ist)re van dijen et satis et waras die voors(chreven) opdraeger erga quoscumque voer een(e) goede, ombelaste en(de) onv(er)thierde rente, coram Roeloffs, Nijverseel, septemb(ris) xia., 1615. 

 

Hierbij twee opeenvolgende akten van dezelfde datum met vermelding van Hubertus Spoelberchs en Helena Van Dormael, inwoners van Werchter. In de tweede akte emancipeert Hubertus Spoelbergh zijn kinderen Petrus, Guilielmus en Catharina.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 163r., akte dd. 22 december 1616.

Item, in presen(tia), gestaen Huybrecht Spoelberch en(de) Heylken Van Dormael, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) twee stucken landts ende een stuck heyde en(de) bosch, daer achter aen gelegen, alsoo al tselve gelegen es tot Bethecom tegen over tCleyn Tholhuys tusschen die goeden der erffgen(aemen) Brugmans ter eenre, die naerbes(chreve) goeden ter andere en(de) sheeren straete ter derdere zijden, belast met een(en) pertskeur oft gichte onder den heere van(der) Brugge ende elck dachm(ael) met xiiii (mij)ten sheeren chijns aen(den) voors(creven) heer van(der) Brugghen, item noch een tstuck landts met een(en) bosch, heyde en(de) vinne oft vijverken, daerbij gelegen, groot tsaemen mette voorgaen(de) t stucken ontrent vijff boen(deren), dleste stuck geheeten Donckermans Berch, tusschen die ierste voors(creve) goeden ter eenre en(de) die goeden van(de) erffgen(aemen) Jans Scrijns ter andere zijden, commen(de) voor aen sheeren straete, daeraff deen boen(der) belast is met thien oude grooten en(de) twee capp(uynen), ende die drije dachwanden belast met eenen pertskeur en(de) iiii (mij)ten aen(den) voors(creven) h(ee)r van(der) Bruggen, alsoo de voors(creve) opdraegeren die voors(creve) goeden ten erffve genomen hebben tegen jo(ncke)r Aert De Rijcke cum suis voor schepen(en) van Loven opden ix. january anno 1613 in prima, exp(osito) en(de) h(ee)r en(de) m(eeste)r Anthonius De Potter, licen(tiaet) inder rechten, soene s(ieu)r Anthonis, imp(ositus) per mo(nitionem) redd(idi)t om de voors(creve) goeden bijde voors(creve) opdraegeren te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) chijsen voors(creven), tanquam prout iure, daerop die voors(creve) opdraegeren die voors(creve) goeden zijn waranderen(de) terminis, etc(etera), ende voorts meer op eene voortaene rente van twelff carolus gul(den)s te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck en(de) x gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerlijcx vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) op date deser en(de) bynnen deser voors(creve) stadt wissele te leveren den voors(creven) De Pottere, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van allen anderen, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum et tantum et casu quo pignora, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, geloven(de) voorts die voors(creve) opdraegeren indivisim de voors(creve) rente van xii rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) erffelijck jaerlijcx ten tijde en(de) termijne voors(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), in futurum quolibet assecutum et tantum, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(creve) bekinderen oft henne naercomelinghen die voors(creve) rente van xii rinsg(u)l(dens) x st(uyers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, midts der somme van twee hondert rinsg(u)l(dens) eens, loopen(de) munte, overmidts sij gelijcke somme vanden voors(creven) De Pottere op heden hebben ontfangen, alsoo sij bekinden, ac cum, coram eisd(em).

            In de marge.

De quytinge van dese twelff gul(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) staet decemb(ris) xxa. decembris 1649 in hac camera et sic vacat.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 164r., akte dd. 22 december 1616.

Item predictus Hubertus Spoelberch, in presen(tia), etc(etera), emancipavit Petrum, Wilhelmum et Catharinam Spoelberch, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto Ph(i)l(ippu)s Hollandts recond(uxi)t, coram eisd(em).

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Hubertus Spoelberch en Helena (Heylken) Van Dormael, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 163v., akte dd. 23 oktober 1619.

Item in presen(tia), etc(etera), gestaen Peeter Paps soene Henricx, tot des naerbes(creven) staet te doen(e), hebben(de) procura(ti)e speciael en(de) irrevocabel bevel, hem gegeven bij Jan Spoelberghe doude voorden not(ari)s Anthoen Spoelberch opden xii. octob(ris) 1619, alhier gesien ende gebleken, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsulcken sijns constituants actie, paert en(de) deel, hem competeren(de) in een bosch, groot drije boen(der) ombegrepen, gelegen bynnen den gehaechte (!) van Bael, resort van Aerschot, geheeten Conckeelsdelle, commen(de) metten een(en) zijden aen derffgen(aemen) Willem Spoelberch, sheeren straete, Henr(ick) De Meulder, die kercke goeden van Bethecom, exp(osito) imp(ositus) est Huybrecht Spoelberch, soo voor hem als voor Helena Van Dormael, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, p(er) mo(nitionem) et satis obigan(do), etc(etera), et waras op sheeren chijns van(den) gronde, tanquam prout iure, coram Vorst, De Vroye, octob(ris) xxiiia., 1619.

 

Uit dit huwelijk:

 

Spoelbergh Willem, x met Paeps Elisabeth, ca. 1600, deze x 2 met Van Nuffelen Cornelius, deze x 2 Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Joanna Vermeren, deze x 1 Tildonk ...03.1645 (g. Michael Hensmans, Joannes Vander Meren en Egidius Limbosch) met  Joannes Van Tongelen,

Cornelis Versmissen ende Henderick Spoelbergh met zijn suster Cathelijne Spoelberghs zijn veraccordeert van alsulcken 150 gl als Willem Spoelbergh inden naem van zijnen mede broeder Peeter Spoelbergh ende Cathlijn Spoelbergh alle kinderen van wijlen Huijbrecht Spoelbergh ende oock van die kinderen van wijlen Adriaen Spoelbergh te weten Henderick ende Cathelijne voors in beklaerenisse heeft gehouden ende getrocken op het sterfhuis van wijlen Peeter Michiels welcke 150 gl moeten voor een hellicht volgen aen die erfgen van Adriaen Spoelberghs en dander hellicht aen derfgen van Huijbrecht Spoelberghs soo dat ‎(?)‎ staeck moet trecken de somme van 75 gl behoudelijck ter consideratie van Elisabeth Paeps achtergelaten we van Guilliam Spoelberghs verclaert het voors gelt genomen te hebben van Francoijs ‎(sone?)‎ Cornelis Van Nuffelen als m+m van Elisabeth Paeps met overstaen en bijsijns van ? Spoelbergh geaccordeert tegen den voors Henderick ende Cathelijne Spoelbergh kinderen Adriaen Spoelbergh om en voor die somme van 50 rinsgulden ? hun paert alle welcke somme ick Cornelis voors ? ‎(slechts gedeeltelijk leesbaar). 

 

Akte met dank aan Paul Peeters:

In de volgende akte wordt melding gemaakte van Guilielmus Spoelbergh en zijn vrouw Elisabetha Paeps, die op dat ogenblik in Rotselaar woonden.

Daarnaast worden ook Joannes Van Inthout sone Adrianus en zijn vrouw Anna Bloems, inwoners van Aarschot.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7521, folio 236v., akte dd. 27 maart 1632.

Item Jan Van Inthoudt sone wijlen Adriaens en(de) Anna Bloems, gehuysschen, woonen(de) binnen Aerschot, oblig(antes), etc(etera), in fo(rm)a, hebben indivisim bekent wel en(de) deuchdel(ijck) schuldich te sijne aen Willem Spoelberchs ende El(isabe)t Paeps, sijne huysvr(ouwe), woonen(de) tot Rotselaer, p(rese)nt en(de) t' selve accepteren(de), xxxi car(olus) gul(dens) te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck en(de) vijff gelijcke stuy(vers) erffel(ijck), alle jaer te Bamis te verschijnen en(de) te betaelen, daeraff die. [dierste] jaer van betaelin(ge) sijn sal te Bamis 1632 toecomen(de) en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren tot behoeff der voors(chreve) gehuysschen, los ende vrije van xe., xxe., ce. ende van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum et ad mo(nitionem) pig(nus) infra leuc(am) valens dupl(um) et t(an)tum, met conditie dat die voors(chreve) gehuysschen de voors(chreve) rente sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal, elcke reyse een gerechte hellicht daeraff tegen den pen(ninck) xvi en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt der voors(chreve) rente ende jaerl(ijcxe) betaelin(ge) der selver int maecken van mainmise over hen kintsgedeelte, daeraff sij geloven te geven aen(den) voors(chreven) Willem en(de) sijne huysvr(ouwe) behoorl(ijcke) specificatie, consenteren(de) mede int decreet der selver sonder daer toe te derven gedaeght oft geroepen te worden, coram Cruyningen, Willemaerts, martii xxviia., 1632.

     Uit dit huwelijk:

     1. Spoelbergh Joanna, ca. 1620, 

     Spoelbergh Petrus, () Werchter 29.02.1624 (g. Michiels Petrus sr en Paeps Margareta), 

     Spoelbergh Elisabeth, ca. 1627, 

     2. Van Nuffel Anna, () Werchter 22.04.1641 (g. Verstraten Joannes en Paeps Anna),

     3. Van Tonghelen Petrus, () Werchter 06.05.1646 (g. Joannes Vander Meeren en Petrus Lauwens),

     Van Tongel Joannes, () Werchter 06.02.1648 (g. Arnoldus Van Tongelen custos en Barbara Van Leempoel), vader Arnoldus,

     Van Tongel Henricus, () Werchter 29.11.1650 (g. Henricus Goris en Barbara Vandermeren),

     Van Tongel Joannes, () Werchter 22.06.1653 (g. Joannes Van Beneden en Maria Wauters),

     4. Van Nuffele Elisabeth, () Werchter 01.08.1655 (g. De Cock Hubertus en Paeps Adriana n. Spoelbergs Elisabeth),

     Van Uffelen Hieronimus, () Werchter 16.10.1657 (g. De Worteleers Guilielmus en Van Haecht Elisabeth), 

     Van Nuffelen Maria Francisca, () Werchter 04.05.1660 (g. Mag. Van Roost Cornelius n. De Geurter Franciscus en Holemans Maria), 

     Van Nuffelen Adriana, () Werchter 26.03.1663 (g. Heijnsmans ... en Paeps Adriana),

     Van Nuffelen Cornelius, () Werchter 26.03.1663 (g. Van Roijst Cornelius en Vander Straten Catharina),

     Van Nuffelen Cornelius, () Werchter 03.09.1665 (g. Van Tongelen Petrus en Paeps Adriana n. Van Tongelen Elijsabeth),

 

Spoelbergh Petrus, x 1 met Margareta Wouterdaems, x 2 met Holemans Adriana (N1053 +  N2247 + N3261 + N3535 + S4542 + S12535),, deze x 1 x Schriek 22.11.1605 (g. Jan Holemans en Hendrik Bosmans) met XII - XIV - Vander Heergracht Jan (N2246 + N3534 + S12534) en x 2 met XI - XII - XIII - Goris alias Pot Vet/Ut Cornelius (N1052 + N3260 + S4542),

Petrus Spoelberch emancipeert de kinderen van zijn vrouw Adriana Holemans, die zij behouden heeft van haar vorige man Cornelius Go(o)ris.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8257, fol. 132v., akte dd. 8 november 1638.

Transcriptie.

Item in presentie der schepen(en) van Loven naerbe-

schreven gestaen Peeter Spoelberch als man en(de)

momboir van Adriaenken Hollemans, weduwe

ierst van Cornelis Gooris, woonen(de) tot Werchter, dye welcke

heeft behoorelijck geemancipeert ende

vuyt sijnen broode gedaen Ardt ende Mayken

Gooris, bijde voors(chreve) sijne huysvrouwe behouden

van wijlen Cornelis Gooris, quo facto

Oliviers recunduxit ab igne et aqua in

forma, coram Borchgraeff, Begijnemakers, viii.

novemb(er) 1638.

    

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Petrus Spoelberchs, zoon van Hubertus en inwonder van Ninde onder Werchter. Ik veronderstel dat deze Petrus de man was van Margaretha Wauterda(e)ms. De datering is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7533, fol. 79v., akte dd. 13 maar 1645.

Item Peeter Spoelberchs soene wijlen Huybrechts, woon. te Nynde onder Werchter, in presen., etc., heeft bekendt wel en. deuchdelijck schuldich te sijne aen Cornelius Wauters, present en. accepteren. inden naem en. ten behoeve van Janne Wittricx soene wijlen Franchoys ses carolus gldens te xx st. Brabants tstuck en. vijff gel. stuyvers erffel. rente, alle jaer op date deser te v(er)scheynen en. te betaelen, daer aff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xiiien. marty 1646, en. inder stadt wissele van Loven te leveren ten behoeve des voors. Janneken, los en. vrije van ve., xe., xxe., ce. en. van alle andere mindere oft meerdere pen. en. impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et ad mo. pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um), obligan., etc., in forma, midts conditie dat die voors. rente altijts sal moeghen gequeten woden alst den vs. rentgeldere gelieven sal teender reyse teghen den pen. xvien. en. met volle rente, consenteren. tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over drije dachmaelen landts, in twee stucken gelegen , deen groot een halff boender, gelegen te Hanewijck opde Veldekens, regen. den Grooten H. Geest van Loven ter ier., derffgen. Peeter /Wauters ter iier. en. derffgen. Jor. Wijngaerden, regen. het dachmael van het Groot Terwe landt ... (?), regen. den H. Geest van Werchter ter ier., Peeter Wauters in twee sijden en. sheeren straete ter iiiier. sijden, consenteren. mede int decreet van dijen sonder daer toe te derven gedaeght oft gheroepen te worden, coram eisdem.

            In de marge.

Op heden den viien. february 1650 compareren. Cornelis Wauters en. heeft bekendt ontfangen te hebben vuyt hand(en) van Peeter Wauters als cooper vand(en) pandt, met dese rente belast, de capitale pen. van dese ses r. vijff s. erffel. met het v(er)loop van dijen, consenteren. over sulx inde cassatie der selver, promitt. sat(is) obligan(do), etc(etera), in in forma.

Anthoen Meys

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 375v., akte dd. 2 januari 1632.

Item in teghenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naergenoempt gestaen Peeter Spoelberchs sone Huybrechts ende Adriana Hoegarts Hollemans dochtere wijlen Jans, gehuysschen, woonen(de) te Werchter, soo in hennen eygen naeme als vuyt crachte en(de) naer vermoegen van onwederoepelijcke commissie, hun tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven bijden voorghenoemden Huybrecht Spoelberchs ende Heylwych Van Doermael, oock te Werchter woonende, voor Huybrecht Van Hove als notaris openbaer ende seckere ghetuyghen opden lesten decembris iien. january anno 1631, alhier gesien ende den naerbesch(rev)en schepenen van Loven volcomentlijcken geblecken, ende waer van den teneur van woirde te woirde hier naer is volgende, luyden(de) alsdus, compareren(de) opden xxx. iien. january anno 1632 voor mij notario openbaer ende den ghetuyghen hier onder te noemen, Huybrecht Spoelberchs sone wijlen Willems ende Heylwich Van Dormael, gehuysschen, woonende te Werchter, hebben bekent ende geleden ontfangen te hebben van heer en(de) m(eeste)r Fredrick Havens, licentiaet in beyde rechten ende president vande Collegie vande Drije Tonghen binnen der stadt Loven, de somme van tweehondert carolusgul(dens) te xx stuyvers tstuck eens, overmidts welcken ontfangk de voorgenoemde gehuysschen hebben bekent ende geleden wel en(de) deuchdelijcken schuldich te sijn den voorgen(oemden) heer en(de) m(eeste)r Fredrick Havens, p(rese)nt en(de) tselve accepterende inden naem ende tot behoeff van(de) fundatie heer ende m(eeste)r Glaude Verreydt, in sijne leven pastoir tot Audenarde, inde selve collegie van(den) Collegie van(de) Drije Tongen binnen Loven, gefundeert bij heer en(de) m(eeste)r Jeronimus Van Buysleyden, twelff eenen halven carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffelijcke ende quytbare rente, den penninck xvie., teender reyse ende met volle rente, alle jaere opden iien. january te betaelen en(de) inder stadts wissele van Loven, los en(de) vrije van allen beden, lasten ende impositien, ons genadichs heeren shertoghen van Brabant, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, oock van xe., xxe., ce. en(de) alle andere, mindere ende meerdere penninghen, hoedanich die souden moeghen wesen oft genoempt worden, te leveren ten behoeve van(de) voors(chreve) collegie fundatie oft actie daer van hebben(de), erffel(ijck) in toecomenden tijden telcken termijn als schult met rechte verwonnen, daer voor die voors(chreve) gehuysschen comp(aran)ten indivisim et insolidum verbindende ende submitteren(de) henne persoonen ende alle henne goederen, ruerende en(de) [onruerende], tegenwoirdich en(de) toecomende, met renunciatie in forma et signantel(ijck) de voors(chreve) Heylwych sen(atus) con(sulti) vell(eiani) autentica si qua mulier, daer van ierst en(de) voor al onderricht sijnde et aliis omnibus quibuscumque, geloevende de voors(chreve) gehuysschen de selve rente ter manisse te besetten ende thypoticeren op goede, loffelijcke ende suffisante panden ende gronden van erffven, binnen der banmijle ende jurisdictie van Loven gelegen, boven alle voorgaende commeren en(de) lasten, daerop vuytgaende, dobbel rente weert sijnde, ende voorts meer soo vele te doen dat de voors(chreve) fundatie erffel(ijck) in in (!) toecomenden tijden sal moeghen genoch sijn, ende om de voors(chreve) fundatie collegie van(de) voors(chreve) rente van twelff eenen halven guldens erffel(ijck) ende jaerlijcxe betaelinghe der selver noch naerder te verseckeren, soo hebben de voorghenoemde gehuysschen geconsenteert ende consenteren bij desen dat den voors(chreven) heere president van stonden aen en(de) tallen tijden hen gelieven(de), sal moegen maecken beleyde en(de) mainmise op en(de) over alle henne goederen, ruerende en(de) onrueren(de), teghenwoirdighe ende toecomen(de), egheene vuytgesundert noch gereserveert, ende naementl(ijck) opde goeden naerbeschreven, ierst een halff bundere teruwe lants, gelegen te Hanewijck onder Werchter, regenooten Peeter Wouters ter ie., den H(eyligen) Geest van Loven ter iie., tWerchterbroeck ter iiie. en(de) [n.v.], woonen(de) te Bruessel, ter iiiie. sijden, item onderhalff daechmael lants, over de Dijle onder Hanewijck voors(chreven) gelegen, ter plaetsen genoempt tCleyn Teruwe Velt Lant, regenooten Peeter Paps ter ie., Guilliam Peeters ter iie., Henrick Gooris ter iiie. ende jon(cker) Alexander Van(der) Beecke ter iiiie. sijden, item een halff boender lants, gelegen te Vosberghen onder Werchter, reg(enoo)ten Guilliam Peeters ter ie., Claes Cluppels ter iie., de Broeckstraete ter iiie. ende derffgenaemen Gillis Van Gestel ter iiiie. sijden, item huys ende hoff, schure, stalle ende andere sijne toebehoorten, groot ontrent drije daechmael, gestaen ende gelegen binnen Werchter, regenooten Jan Van Landrop ter ie., een wechstraetken ter iie., Peeter Van Tongeren ter iiie. ende sheeren straete ter iiiie. sijden, belast alleeenel(ijck) de voors(chreve) goeden met sheeren grondtchijns sonder meer, consenteren(de) oock mede int decret bij schepen(en) van Loven daerop te gheven sonder daer toe gheroepen oft ged(aech)t te moeten woirden, hebbende voorts die voors(chreve) gehuysschen comp(aran)ten onwederoepel(ijck) geconstitueert ende machtich gemaeckt Leunckens, Stevens, Peeter Spoelberchs, henne sone, ende sijnde huysevrouwe ende elck een thoondere deses om in hennen naeme te compareren voor schepen(en) van Loven en(de) aldaer tghene voors(chreven) is, te vernieuwen ende anderwerven te passeren en(de) voorts general(ijck) en(de) special(ijck) allessints te doen in des voors(chreven) is, dat sij alo(mm)e p(rese)nt wesende, selve soude connen oft moegen doen, alwaert oock soo dat dat (!) dese saecke breder oft specialder bevel behoeffde [dan] voors(chreven) staet, promittentes irrevocabiliter ratum et gratum, obligan(do) et submitten(do) ut supra, actum et stipulatum eodem ter p(rese)ntie van Jacop Verstraeten en(de) Jan Van(den) Put, hoeffsmet, tot Werchter woonen(de), als ghetuyghen hier over geroepen en(de) gebeden, en(de) mij p(rese)nt notaris, bijden Soiuvereynen Raede in Brabant geadmitteert, tot Werchter residerende, quod attestor, onderstont geschreven Huybrecht Van(den) Hove, publicus notarius, Huybrecht Spoelberch, Jacop Verstraeten, getuyghe, ende secker merck van Jan Van(den) Putte, welcken volgende die voors(chreve) comparanten, soo in hennen eygen naeme als vuyt crachte en(de) naer vermoegen van(de) onwederoepel(ijcke) voors(chreve) he(n)ne commissie repeterende, reitererende en(de) renoveren(de) tboven geinsereert contract, geloeft en(de) geloeven bij desen tselve in alle sijne poincten ende clausulen tonderhouden en(de) tachtervolgen en(de) voorts meer de voors(chreve) rente van twelff gul(dens) thien stuyvers erffel(ijck) alle jaere wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) inder stadts wissele van Loven los ende vrije te leveren, alles naer innehoudt van(den) voors(chreven) contracte, ten behoeve van(de) vo[o]rsch(rev)en fundatie erffel(ijck) in toecomen(de) tijden telcken termijn als schult met rechte verwonnen, obligan(do) et submitten(do) als boven, ende om de voorgen(oemde) fundatie van(de) voors(chreve rente van twelff gul(dens) thien stuyvers erffel(ijck) ende jaerelijcxe betael(inghe) der selver noch naerder te verseckeren, soo hebben de voors(chreve) comp(aran)ten, soo in in eyghen naeme als oock vuyt rechte en(de) naer vermoeghen als voor, geconsenteert en(de) consenteren bij desen dat den voors(chreven) heere president van stonden aen en(de) tallen tijden hem gelieven(de), sal moegen maecken beleyde en(de) mainmise op en(de) over alle henne goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), teghenwoirdighe en(de) toecomen(de), en(de) naementl(ijck) opde goeden, hier boven gespecificeert, consenteren(de) oock mede int decret, bij schepen(en) van Loven daerop te geven sonder dat die voors(chreve) daer toe geroepen oft gedaecht te moeten woirden, met conditien dat die voors(chreve) bekenderen de selve rente sullen moeghen lossen en(de) affquyten tallen tijden hen gelieven(de) teender reyse, elcken gul(den) daeraff met xvie. gel(ijcke) guldens en(de) met volle rente, coram Van(der) Voirst, Cruyninghen, january ii., anno 1632.

Uit dit huwelijk:

1. Van der Heergracht Barbara, XI - XIII (N1123 + N1767 + S6267),     

2. Goris alias Pot Vet Arnoldus, X (N526), ca. 1614,    

Goris alias Pot Vet Maria, XII (S2271), () Werchter 12.12.1618 (g. Joannes Van Lantrop en Maria Van Looffen),    

Goris alias Pot Vet Joannes, XI (N1356 + N1630), () Werchter 24.03.1622 (g. Judocus Holemans en Guilielma Van Loo),    

Goris Guilielmus, x (niet Bet, ) met Roeckeloos Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Adrianus, () Betekom 02.07.1634 (g. Van Calster Adriana en Brunkers Elisabeth),    

3. Spoelberch Paulina, () Werchter 04.02.1628 (g. Bosmans Cornelius en Van Nin Paulina). 

 

Spoelbergh Catharina, XII (S2269).

 


 

XIII - XIV - XV - Wouters alias Van Mechelen Arnoldus (S + N), ca. 1565,  + < 06.11.1616, x met Petronella Spoelbergh (S + N),   ca. 1570, deze x 2 met Peeters Daneel.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wouters alias Van Mechelen Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wouters Petrus, XII (S2544),

 

Wauters Arnoldus, XII (S2372 + N2500),

 

Wouters Clara, x (niet H, ) met Van Essche Joannes, () Haacht 21.02.1606,

     Uit dit huwelijk:

     Van Essche Magdalena, () Haacht 23.09.1637,

     Van Essche Petrus, () Haacht 23.09.1637, 

     Van Essche Adrianus, () Haacht 18.10.1638, 

     Van Essche Joannes, () Haacht 02.12.1640, 

     Van Esch Petrus, () Haacht 06.01.1642, 

     Van Es Cornelius, () Haacht 25.06.1645, 

     Van Essche Joannes, () Haacht 27.10.1647,

     Van Essche Margareta, () Haacht ...09.1648, 

     Van Esch Elisabeth, () Haacht 02.02.1653,  

 

Wauters Laurentius XII (S2558 +S2918),

 

Wouters Cornelius, XII - XIII - XV (S2198 + S6198 + S19454), ca. 1613,

Wouters Catharina,

 

2. Peeters Willem.

 

 

 

XII - Rams Joannes (S2268), x 1 Keerbergen 12.07.1617 (g. Jan Serneels, Jan Pauscus (priester in Hanswijk) en Martinus Van Hove) met Van Waest Elisabeth, Heist+, Kamp+, x 2 (niet K, R, Bet, H, S, Ber, Bon, P, Beer, W!, DD, Mech, ) met Catharina Spoelberg (S2269), () (niet K, H, S, O, SKW, W!, Rot, Z, E, Ep, Hev, Mui, P!, Bon!, Ber, Beer, Wes!, Heist, Wez, Kamp, Berg, Perk, Mech, Kes, Bev, Nijl, Ges, L, DD, Wak, Aarschot!, ), + Keerbergen 31.12.1665.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Rams Joannes, () Keerbergen 22.04.1618 (g. Joannes Coningxs en Joanna Gerarts), + Keerbergen 25.11.1625,

 

Rams Catharina, () Keerbergen 18.09.1619 (g. Michael Luyten en Elisabeth Claes),

 

Rams Petrus, () Keerbergen 25.09.1622 (g. Petrus Rams en Maria Claes), + Hever 01.03.1667, x (niet Hev, K, , Mui, ) met Maria Baten, + Hever 10.11.1693,

Mombers Gommaer Baten en Jan Van Ghijsom.

     Uit dit huwelijk:

     Rams Jan, () Hever 10.08.1656 (g. Jan Van Gijselen en Maria Peeters),

     Rams Joanna, () Hever 15.06.1659 (g. Corneel Batens en Joanna Batens), x Muizen 02.03.1680 (g. Ambroos Cnaps en Peter Vermijlen) met Geets Mathijs,

     Rams Willem, () Hever 06.03.1662 (g. Willem Deckers en Joanna Rams),

     Rams Gommara, () Hever 11.02.1666 (g. Joris Rommens n. Gommaar Hellemans en Joanna Rams),


Rams Joanna, () Keerbergen 20.02.1625 (g. Wilhelmus Anthonis en Maria Rams),

 

Rams Michael, () Keerbergen 03.10.1626 (g. Michael Luyten en Digna Rams).

 

2. Rams Elisabeth, () Keerbergen 23.09.1633 (g. Cornelius Fortiers en Elisabeth Verstraten),

 

Rams Maria, () Keerbergen 11.12.1635 (g. Joannes Michiels en Maria Volkaers), x Keerbergen 19.10.1664 (g. Jan Rams en Petrus Baudewijns) met Jan Ven,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, H, P, W, Bon, S,

     Ven Elisabeth, () Keerbergen 26.07.1665 (g. Petrus Van Emelen en Elisabet Vermijlen),

     Ven Michael, () Keerbergen 07.11.1666 (g. Michael Boets en Catharina Wijnricx),

 

Rams Michael, () Keerbergen 16.09.1641 (g. Michael Bosmans en Maria Guens),

 

Rams Hubertus, XI (S1134), () Keerbergen 08.04.1643 (g. Hubertus Van Hove en Elisabeth Guens),

 

Rams Joanna, () Keerbergen 15.01.1647 (g. Egidius Van den Berge en Joanna Geynes),

 

Rams Joannes, () Keerbergen 06.10.1650 (g. Joannes Michiels en Maria Smets), x Keerbergen 22.10.1667 (g. Hubert Rams en Jan Valgarens) met Elisabeth Van de Sande, geen fii te K, R, H, P, W, Bon, S, Bet.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom