Voorouderlijst Smets Philippus

 

 


 

XIII - Smets Philippus (M), x Haacht 04.07.1603 met Bols Catharina.

 

Hierna volgen (met dank aan Paul Peeters) twee akten, waarvan de eerste aan het licht kwam aan de hand van de tweede, waarin een verwijzing stond naar de eerste akte. De tweede akte bevat NIEUWE GEGEVENS. Het gaat hier over het gezin van Henricius Van Haecht en Anna Sme(d)ts uit Haacht. Aan de hand van de tweede akte weten we dat Anna Smets de dochter is van Philippus Sme(d)ts en Catharina Bols.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8259, fol. 440v., akte dd. 10 februari 1646.

Alle de gene die dese l(ette)ren sullen sien oft hooren lesen, saluyt.

Wij Borchgraeff, Dilbeeck, De Greve en. Willemaers, schepenen van Loven, alsoo die heeren proviseurs vande Groote Collegie vanden Godtheyt van deser stadt ende universiteyt van Loven met schepenen brieven deser stadt de date 24. marty 1642 in prima, heffende ende treckende sijn achtien guldens ende vijffthien stuyvers erffelijck, ten laste van Jan Smedts ende sijne kinderen, daer aff te hunwaerts in gebrecke waeren van betaelinge der voors. rente voor dieversche jaeren, soe eest dat die voors. heeren proviseurs hebben versoecht assistentie van rechte om hunne gebreken te mogen verhaelen ofte goederen des voors. Jan Smedts cum suis, waer over die voors. heeren proviseurs van wegen deser stadt Loven opde executie van schepenen brieven contracten verleent ende geaccordeert sijn geweest sekere brieven van mamise oft beleydt opden xxiiiien. dach der maendt van meert vanden voors. jaere 1642, addresserende aenden ieersten deser stadt boden op ende over allen de goeden der voors. verobligeerde die buyten vrijen hooffsteden binnen deser lande van Brabant gelegen sijn ende Jaecques Vander Schoonderhaegen, gesworen bode deser stadt, heeft in sijne als in ons genaedichs heeren als hertoge van Brabant ende deser stadts handen tot behoeff vande voors. heeren proviseurs genomen onder andere goeden, huys ende hoff, landen, gronden ende toebehoorten, groot een dachwant, gelegen onder Haecht, item een boender ende een  halff dachwant landts, gelegen bijde voors. hofstadt, hebbende die voors. heeren proviseurs tot het voirs. goet onder andere behoorelijck geleydt volgens het relaes, opde voors. brieven van mamise in dorso der selver gestelt de data 4. aprilis 1642, ende midts het consent der voors. verobligeerde gedraegen int bekennen der voors. rente geconcludeert prout in l(itte)ris van mamise ende versoecht deffault ende decreet, alsoo dat die voors. brieven van mamise sijn gedecreteert ende verclaert executoiriael den 5en. aprilis 1642 ende midts den laps van tijde ende egeene voldoeninge, soo sijn aenden voors. Jan Smedts ende sijne kinderen gesonden andere insinuatie brieven opde voorgaende gedecreteerde brieven van mamise om te comen tot betaelinge der voors. rente, verschenen voor dieversche jaeren ende daer mede den bescheyden teenen sekeren geleden daege te compareren opden rolle voor der heeren schepenen van Loven om de selve brieven van mamise ende decrete t' impugneren met inthi inthimatie, soo verre sij niet en comen, dat hunder absentie niettegenstaende, de voors. brieven anderwerven souden worden gedecreteert ende verclaert executoriael ende alsoo het selve oock is gebeurt, midts de non comparitie den 23. decemb. 1645, vuyt crachte van welcken decrete hebben die voors. heeren proviseurs daer op versoecht ende geobtineert andere deser stadts executoriale brieven van proclamatien, addresserende oock aenden eersten deser stadts boden om voirde voors. gebreken die voors. goeden ter kercke geboden te mogen stellen de data ... [n.v.] lestleden, dwelck oock bijden voors. bode Schoonderhaegen is gedaen naer behooren, sijnde d' executie bij drij dieversche proclamatien ende kerckgeboden bij affixie van billetten opde kerckdore van Haecht ten versoecke vande ende opde deure met designatie van dach, ure en plaetse, daer aff den lesten sitdagh heeft gedient den 27en. january lestleden, soo dat het voors. goet is vercocht geweest ende metten vuytganck van. brandende keerssen gebleven gebleven als hoochsten verdierdere aen Henrick Van Haecht om ende voor de somme van vijffthien hondert ende twintich guldens, alles volgens de conditien daer over gehouden bijden clerck Schellekens, welcke exploicten alsoo behoorelijck gedaen sijnde, ende daer van dach bescheyden den voors. Jan Smedts cum suis, aldaer als aldaer bij en. present geweest, ende allen de gene die eenich recht, actie oft pretensien souden willen pretenderen totte voors. vercochte goederen, te compareren voor die voors. heeren schepenen van Loven, ten eynde om te sien ende hooren interponeren het decreet over de voors. vercochte goederen oft alsdan bijde voos. Jan Smedts cum suis oft alle andere te seggen waeromme sulcx nyet en behoorden te geschieden, met inthimatie soo verrre sij alsdan niet en compareerden, datmen hunder absentie nyettegenstaende totter interpositie vanden decrete vande voors. vercochte goederen souden voorts procederen naer behooren, tot welcke daege comparerende den voors. heer ende mr. Walterus Stijnen vander Waterfort, licentiaet inde rechten, als rentmr. vande voirs. collegie ende partijen voorts geroepen sijnde, en is daer niemant gecompareert, welcken volgende versoechte den voors. heere Waterfort inder qualiteyt als als (!) voor, geprocedeert te worden tot behoorelijcke goedenisse der voirs. vercochte goederen, gelijck dien volgende de voors. goedenisse is geschiet, doen te weten dat anderwerven nu wel ende int lange oversien ende gevisiteert bij ons schepenen van Loven die voirs. schepene brieven, mamise, decreet, brieven van proclamatien ende executorialen metter exploicten ende relaes, bijden bode ende executeur Jaecques Vander Schoonderhaegen gedaen, soo van conde, daegementen als ende andersints, ende oock geconsidereert dat partije noch ten voors. daege noch op nu tegenwoordich anderwerffven voorts geroepen sijnde, nyet en sijn gecompareert, noch oock procur. in hunnen naeme, ende procederende voorts totter interpositie vanden voors. vercochte goederen, hebben wij schepenen voors. ter manisse des heeren meyers daer overstaende van herheyden van wegen shertoge van Brabant bij onsen vonnisse geauthoriseert ende authoriseren bij desen de voors. kerckgeboden ende vercoopdaegen daer naegevolght ende ales des in desen bijden voors. bode vuyt crachte sijnder commissie gedaen is geweest ende ons decreet vande voors. goederen, sulcx die tegenwoordich sijn tot behoeff vanden voors. Henrick Van Haeght geinterponeert ende interponeren bij desen om die bij hem, sijns actie te hebbene ende naecomelingen te houden ende te besitten, mede te gebruycken gelijck sijne andere propre ende eygen goeden, behoudelijck den heere vanden gronde sijne behoorelijcke rechten ende is dijen volgende den voors. Henrick Van Haecht bijden voors. heere meyer tsijder manisse van officie wegen ende onsen wijsdo(m)me behoorelijck gegicht, geerft ende gegoeyt met alle behoorelijcke solemniteyten van rechts wegen daer toe gerequireert, behoudelijck oock dat die voirs. executanten egeen voirder garant en sullen schuldich sijn als ter concurrentie vande penn., bj hun ter saeke vanden voors. vercoop ontfangen, blijvende de selve in hun geheel om het surplus te verhaelen daer ende alsoo, etc., actum x. feb. 1646.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8259, fol. 487r., akte dd. 14 juli 1646.

Item in tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen Adriaen Steuckers als gemachticht met procuratie, waer van den teneur hier is volgende van woirde tot woirde.

Op heden desen 18. juny 1646 comparerende voor mij openbaer nots. ter pntie. vande getuygen naer te noemen, Henrick Van Haecht ende Anna Smedts, gehuyschen, woonende tot Haecht, hebben tsaemenderhandt el ende elck besondert bekent ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen heer ende mr. Walterus Stijnen vander Waterfort, licentiaet inde rechten, als rentmr. vande Groote Collegie vander Godtheyt binnen deser stadt Loven, ende ten behoeve vande selve collegie eene erffelijcke rente van veertich guldens ende twelff stuyvers en halven erffelijck tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ter saeken van ses hondert en vijfftich gelijcke guldens, ten dancke bijde voors. comparanten vuyt handen vanden voors. heere Waterfort inder qualiteyt als voor ontfangen, gelovende alsoo ter saeken van dien de voors. rente allen jaere date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere penn. als van alle andere impositien ende subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, als schult met rechte verwonnen, daer voor verbindende hunne respective persoonen ende goeden, tsaemen ende besondert, met renunciatie in forma, ende om den voors. rentheffer van sijne voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge der selver noch naerder te versekeren, soo hebben de voors. gehuyschen geconsenteert int maeken van mamise over hunne goederen, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden, gebruyckende de voors. comparanten tot meerdere vasticheyt ende assurantie van dien de procuratie ende macht, hun gegeven bij Philips Smedts, vader der voors. Anna Smedts, gepasseert voorden nots. P. Wets ende sekere getuygen, tot Haecht residerende, den xvien. juny lestleden, waer mede hij Smedts is affgaende sijne toechte vande goeden, achtergelaeten bij wijlen Catlijn Bols, moeder der voors. Anna, de welcke hier worden verobligeert, als te weten het derde paert in huys ende hoff met sijne toebehoorten, gestaen tot Haecht voors. te Neycken, regen. de Heyde in twee sijden ende sheeren straete ter iiie. sijden, item tderde paert in eenen bempt, groot seven dachmaelen, genoempt den Dundelberch, regen. sheeren straete ter ie., Rombaut De Jonghe ter iie. ende de kiste tot Mechelen ter iiie. sijden, item het derde paert van een halff boinder bempts, genoemt het Sme... [rand], regen. den Spoelbempt ter ie., Aert Van Haecht ter iie. ende iiie. sijden, Peeter Van Langendoenck ter iiiie. sijden, item het derde paert van een halff boinder landts int Paddebroeck, regen. Jan Van Haecht ter ie., de kercke ter iie. ende d' erffgen. Joos Vlemincx ter iiie. sijden, item het derde paert van twee dachmaelen en halff landt, gelegen in twee stucken, aen maelcanderen comende, regen. d' erffgen. Nicolaes Hamers ter ie., d' erffgen. Jans Vanden Berghe ter iie. en. Rombaut Vanden Berghe ter iiie. sijden, item het derdepaert van een halff dachmaelen landts, regen. regen. Jan Storms ter ie. ende iie., Willem Jacobs ter iiie. ende Rombaut Vanden Berghe ter iiiie. sijden, item het derdepaert van een halff boinder bemps int Schoonbroeck, regen. d' erffgen. Jans Vanden Broeck ter ie., Jan Verhaegen ter iie. ende Willem Jacobs ter iiie. sijden, item het derdepaert van een boinder lants, gelegen int Kercken Velt, regen. Jan Daerboven ter ie., Aert Gijselincx ter iie. ende Jan Smedts ter iiie. sijden, alle onbelast goet, item een halff boinder lants, hun gehuyschen competerende, regen. Puttecom Hey ter ie. ende iie., Guilliam De Langhe ter iiie. ende Jan Smedts ter iiiie. sijden, item huys ende hoff, gelegen tot Haecht, groot een halff boinder, item een boinder en een dachmael landts, daer bij gelegen, item een halff boinder landts aent Kercken Keerberch Broeck, gelijck sij gehuyschen de voors. drij parcheelen hebben innegecocht bij executie vuyte goeden van Jan Smedts volgens de goedenisse daer van sijnde, gepasseert den x. feb. lestleden in hac camera, sijnde die voors. drij parcheelen belast met tweemael xviii g. xv s. aent Groot Collegie, item xv g. xv s. aen Sinte Michils ende xii g. x s. aent Standoenck, welcke constitutie brieven blijven in hun vigeur sonder te wesen geinnoveert en. welcke renten die voors. gehuyschen midts desen oock nemen tot hunnen laste met gelofte vande selve iaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma, item alnoch eenen bempt, groot ontrent twee boinderen der maete ombegrepen, regen. de leybeke ter ie., Peeter Van Langendoenck ter iie. ende iiie. ende het clooster van Grimbergen ter iiiie. sijden, wesende het leste parcheel leengoet, constituerende tot versekerheyt van tgene voors. is, mr. Cornelis Oliviers ende een yder thoonder deser om tselve voor schepenen van Loven  en. leenmannen van sijne excellentie den hertoge van Aerschot te vernieuwen ende te herkennen met alle solemniteyten van rechten daer toe dienende, gelovende allen tgene bij hunnen geconstitueerden hier inne sal wesen gedaen, altijt voor goet ende van weerden te houden onder gelijcke obligatie, submissie ende renunciatie als boven, met conditie van die selve rente te mogen lossen alst die rentgelders gelieven sal, elcken gulden daer van met xvi gelijcke guldens teenemaele ende met volle rente.

Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Gommer Verstijlen ende Aert Janssens, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die voors. comparanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent J. Schellekens, nots.

Naer vermogen van welcke procuratie, soo heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael ende innehouden desselffs in alle ende iegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck geconsenteert int maeken van mamisie over die goeden, hier voor gespecificeert, mede int decreet van dien, sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden onder obligatie, submissie ende renunciatie als boven, coram Gudelino, Leunckens, xiiii. july 1646.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Maria, () Haacht 19.10.1603, x Haacht 26.09.1627 met Verlinden Rumoldus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Linden Elisabeth, () Haacht 23.03.1630,

     Van Linden Joannes, () Haacht 23.02.1633, 

     Verlinden Guilielmus, () Haacht 21.10.1635, 

     Van Linden Adrianus, () Haacht 01.11.1637,

     Verlinden Anna, () Haacht 25.10.1640, 

     Verlinden Joanna, () Haacht 236.12.1643,

     Verlinden Maria, () Haacht 10.02.1650,  

 

Smets Anna, XII (M3853),

 

Smets Magdalena, () Haacht 23.07.1606, 

 

Smets Adriana, () Haacht 13.08.1608,

 

Smets Catharina, () Haacht 31.07.1611.

 


 

XII - Van Haecht Henricus (M3852), () Haacht 03.01.1606, x (niet H, Wes, Til, Wak, Kamp, ) met Smets Anna (M3853), H+, Wak+, Wes+, Til+, Buk+, Kamp+, BMB+, K+.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Haecht Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haecht Remigius, () Haacht 04.10.1637, x Haacht 09.02.1665 met Anna Vandendriessche, geen fii Haacht,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Joanna, ca. 1665,

 

Van Haecht Catharina, () Haacht 26.10.1641,

 

Van Haecht Rumoldus, XI (M1926), () Haacht 13.01.1644,

 

Van Haecht Joannes, () Haacht 29.07.1646, x Haacht 25.05.1680 met Maria Van Adorp, () Haacht 01.03.1641, fa Adrianus x Wouters Maria, deze x 1 Haacht 17.12.1662 met Rombout Palmaerts, () Haacht 13.01.1641, fs Joannes x Ingelborghs Joanna,

     Uit dit huwelijk: 

     Palmaert Maria, () Haacht 16.12.1663, 

     Palmaerts Catharina, () Haacht 29.09.1666, 

     Pallemaerts Clara, () Haacht 13.10.1670,

     Palmaert Magdalena, () Haacht 02.03.1674, 

     Pallemaerts Magdalena, () Haacht 31.12.1675,  

 

Van Haecht Adrianus, () Haacht 11.07.1649,

 

Van Haecht Maria, () Haacht 18.12.1650,

 

Van Haecht Elisabeth, () Haacht 11.02.1653.


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom