Voorouderlijst Smits Gisbertus

 

Beroepsnaam voor smid: hoefsmid, wapensmid.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XII - XIII - XIV - Smits Gijsbrecht (S2586 + S3866 + S3974 + S4014 + S4602 + S4688 + S6334 + S13944) , ° ca. 1560, x met Francisca Cuers.

 

WRT1847 fo 73: 11 sep 1592:
Allen als erfgen Peeter Van Loossen alias Walravens x Cathlijn De Rijcke verkopen aan Ghijsbrecht Smets x Francisca Cuers zeker erfe daer een huijs plach op te staen gelegen aan de kerke te Werchter.
WRT1847 fo 73v: 11 sep 1592:
- Ghijsbrecht Smets x Francisca Cuens
...
hebben gegeven bij donatie inter vivos aan de gulde van de voetboge zeker partken en deel van erve gaende of liggende neffens de schouwe van voors vercoopers.
SAL 6340/B: bedezetting Werchter °1597:
120. Gijsbrecht Smets heeft huis & hof groot een dm twee koijen en twee veersen .

 

Uit dit huwelijk:

 

Smits Jacobus, XII - XIII (S2344 + S6972),

 

Smits Gertrudis, ° ca. 1595,

 

Smets Joanna, XI - XII (S1293 + S1933 + S1987 + S2007 + S2301 + N3167 ),

 

Smits Jan, wonend Walem, ° ca. 1605, ? x Walem 01.06.1642 met Claes Petronella,

  1. Wer5835: ca 1661: rekeninge bewijs ende reliqua die welcke mits desen is doende de wwe wijlen Guilliam Van Langendonck over de handel ende administratie bijden selven gehadt als momboir over de kinderen ende achtergelaten goederen wijlen Maeijcken Van Langendonck daer resp vaders af waren Jacques Smets ende Wilm Swerts waervan brengt als volgt voor ontfanck
    In den iersten bekent die rendante bij wijlen den voors haeren man ontfangen te zijn vuyt handen Jan Smets mede momboir vande selve kinderen die somme van een hondert thien gls.
    AVT1: juni 1667: sr Peeter Van Tongelen, meijer, als vaderlijken oom van Cristianus Smets tegenwoordig alferis van eene Comp voetvolk ten dienste van zijne co: ma: binnen Mechelen, consenteert dat sijn neve in zijn afwezigheid zoveel penningen zal mogen opnemen als hij nodig heeft naer adviese van sijn vader. Jan Smets tot eenige monteuren ten dienste van sijne voors majesteyt.
    AVT2: 19 okt 1678
    Jan Smets nu woonende tot Waelhem geboren in werchter 75 jr, verklaert ter instantie van Antoons Staes schipper tot Mechelen.…

Hendrick Smets sone Jans uit Mechelen verkoopt aan Jan Van Langendonck het vierde paert van een half bunder opt Sint Anna velt tegen de Biestheijde ‎(erfgen Francois Van Wesenbeeck)‎ waervan de wederhellichten seijn competerende aende cedant & consorten.

     Uit dit huwelijk:

     Smits Christianus, (°) Walem 05.03.1644 (g. Christianus Cauthals en Magdalena Verhoeven).

 XII - XIII - Smits Jacobus (S2344 + S6972), ° ca. 1590, x 1 met Lucia Michiels, x 2 Mechelen OLV 20.02.1605 (g. De Jonghe Hans en Van Landtrop Hans) met Margaretha De Jonge (S2345 + S6972).

Hieronder een akte met vermelding van Jacob Smets (Smits) zone Gisbertus en Margaretha De Jonghe, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, fol. 13r., akte dd. 10 juli 1629.

Item m(eeste)r Ph(i)l(ip)s De Kerridder, tot des naerbes(chreven) staet te doen, onwederoepel(ijck) geconstitueert sijnde bij procura(ti)e, hem gegeven bij Jacop Smets sone wijlen Gijsbrechts en(de) Margriete De Jonghe, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) onder Werchter, voorden not(ari)s Adolph Van(den) Venne en(de) sekere getuyghen opden xven. jan(ua)ry 1622, alhier gesien en(de) gebleken, in p(rese)ntia, et(ceter)a, heeft inder selver qualiteyt bekendt deuchdel(ijck) schuldich te sijne aen Joris De Gortere en(de) Anna Van Willighen dochter wijlen Anthoons ende van Anna Thijs, gehuysschen als sij leeffden, de selve Joris alhier p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de) als erffgen(aemen) der v(oor)s(chreve) Anna Thijs achtentwintich carolus guldens twee en(de) een(en) halffven stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaer opden xiiien. dach jan(ua)ry te verschijnen ende te betaelen, daeraff d' eerste jaer van betaelinghe geweest is den xiiien. dach jan(ua)ry 1623 en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum, belovende de selve rente te bepanden op goede, loffel(ijcke) panden, onder Werchter gelegen, alles in conformiteyt der voors(chreve) procura(ti)e, die welcke alhier wordt gehouden voor geinsereert, coram Berckel, Stockmans, julii xa., 1629.

Senten(tiatum) p(er) predictum Georgium, coram eisdem. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Jacobus Smets (Smits) en zijn vrouw Margaretha De Jonge, inwoners van Werchter. Volgens de akte is Jacobus de zoon van Gisbertus (Gijsbrecht).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7509, folio 102v., akte dd. 10 december 1618.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Peeter Peeters soene Peeters, woonen(de) tot Cruys onder Werchter, per mo(nitonem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een halff boen(der) lants, gelegen tot Cruyce voors(creven), regen(oten) den voors(creven) Peeter Peeters ter eenre, Henrick Paps den jongen ter iie., Anna Wants ter iiie. en(de) sheeren straete ter iiiie. zijden, exp(osito) imp(ositus) est Jacq(ues) Smets soene Gijsbrechts en(de) Margriet De Jonge, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere voors(creven), per mo(nitionem) et satis die voors(creven) opdraegere obligan(do), etc(etera), et waras op twee blancken sheeren chijns in dijen men bevindt die daerop vuyttegaen, voorder nyet, prout, coram Duffle, Loomans, decemb(ris) xa., 1618.

Item partijen v(er)cleeren den prijs van(den) coope te sijne om en(de) voor twee hondert rinsg(u)l(dens) eens, behoudel(ijck) allen doncosten, bij partijen te betaelen halff en(de) halff, te weten soe van pontgelt, lijffcoop en(de) goedinghe gelt, bedraegende xii g(u)l(dens), eisd(em).

 

Bijgaand een akte met vermelding van Jacobus Smets zone Gisbertus en zijn vrouw Margaretha De Jonghe, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 29v., akte dd. 10 december 1618.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Peeter Peeters soene wijlen Peeters, woonen(de) tot Werchter Cruys onder Werchter, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenissse een halff boender landts, geleghen tot Cruyce voors(creven), regen(oot) den voors(creven) Peeter Peeters ter ier., Henr(ick) Paps d(en) jonghen ter iire., Anna Wants ter iiire. en(de) sheeren straete ter iiiire. sijd(en), exp(osito) imp(ositus) est Jaecq Smets soene Gijsbrechts en(de) Margriet De Jonghe, sijne huysvrauwe, woonen(de) tot Werchtere voors(creven), per mo(nitionem) et satis die v(oor)s(creven) opdraegere obligan(do), etc(etera), et waras op twee blancken sheeren chijns in dijen men bevindt die daerop vuyt te gaen(e), voorder nyet, prout, cor(am) Duffle, Loomans, decembris x., 1618.

Item p(ar)tijen v(er)cleeren d(en) prijs van(den) coop te sijne om en(de) voor twee hondert g(uldens) eens, bet behaudel(ijck) allen doncosten, bij p(ar)tijen te betaelen halff en(de) halff, te weeten soe van pontgelt, lijffcoop, bedraegen(de) xii g(udens), en(de) goedinghe gelt, eisd(em).

 

De onderstaande akte brengt mijn inziens weer een fout aan het licht. In de akte maakt men melding van Jacobus Smits (Smets) zone Gisbertus en zijn vrouw Margaretha De Jonghe, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 352v., akte dd. 26 februari 1619.

Item Jaecq Smits soone Gijsbrechts met Magriete De Jonghe dochtere wijlen Jaecques, woonende te Werchtere, hebben opgedraghen met wettighe verthijdenisse een huys, hoff ende toebehoorten, gelegen tot Werchtere voors(chreven) achter den coor aldaer, regenot(en) sheeren straete ter i., Peeter Paps over derfdfgenaem(en) Dionijs Van Dorne ter ii., derffgenaemen Aerdts De Witte ter andere en(de) het schutters huys ter iiii. zijden, bij hem vercregen voor schepenen van Werchtere den xiii. december 1611 tegen Gijsbrecht Smets voors(chreven), belast met sekeren cleynen chijns van omtrent xx st(uyvers) inde jaerlijxe betalinge, item een halff boender landts, gelegen te Cruys onder Werchtere voors(chreven), regenot(en) den voors(chreven) Peeter Peeters, Hendrick Paps den iongen, Anna Wants ende sheeren straete, vercregen tegen Peeter Peeters voor schepenen alhier den x. decembris 1618 in ia., expos be waranderen(de) tselve op sheeren chijns bij aldijen daer eenigen vuytgaet, exposit(o) et Wilhelmo Van(den) Vinne inden naeme ende tot behoeff van m(eeste)r Andries Sassenus daerinne gegoeyt sijnde, reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van xii g(uldens) x st(uyvers) te xx st(uyvers) den guld(en) ende te drije plecken Brabants elcken st(uyver) gerekent, te leveren binnen deser stadt, los ende vrije van x., xx., c., mindere ende meerdere penn(ingen), mede van schote, lothe ende allen andere subventien, ingestelt oft inne te stellen infuturum quolibet assecutum et sub hisce satis et waras erga quoscumque obligantes et submittentes se suaq(ue) insolidum ac renunc(iantes) van(de) exceptionibus et privilegiis quibuscumque ende signantelijc nova constitutioni de duobus reis privilegio s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) authentic(a) si qua mulier, respectivelijc hun voorgehouden, et aliis in forma, gelovende voorts een voor al ende elck voor tgeheel ins ende insolidum onder obligatie, submissie ende renunc(iatie) ut als boven dese rente loffelijck te betaelen ende in dese stadts wissele te leveren infuturum assecutum et casu quo ad monit(ionem) alia et tantum prout, met conditie van te moghen lossen teender reysen, elcken penn(inck) met sesthien gelijcke penn(ingen) ende met volle rente, al losgelts, binnen Loven te leveren als voore, blijvende pontpenn(ingen) en(de) andere costen ten laste der rentgelderen alleene, eod(em) eisd(em).

 

Hierbij een akte van Jacobus Smets zone Gisbertus en zijn vrouw Margaretha De Jonge, inwoners van Werhter. In de marge van de akte worden ook Petrus Van Tongelen en Joanna Smets vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 420v., akte dd. 20 januari 1620.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt is gecompareert m(eeste)r Goddaert Wolffs inden naeme ende van wegen Jaecques Smets soone Gijsbrechts, woonende tot Werchtere, bijden selven Jaecques soo voor hem als voor Magriete De Ionge, sijne huysvrouwe, gemechtticht sijnde metter procuratie, staende begrepen inden contracte hier volgende van woorde te woorde.

Op heden den xvi. january 1620 comparerende Jaecques Smets soone Gijsbrechts, woonende tot Werchtere, soo voor hem selven als voor Margriete De Jonge, sijne huysvrouwe, hem voorde selve sterckmaeckende ende gelovende haer in dijen te hebben, dat sij dese sal commen approberen, des versocht sijnde, heeft bekindt schuldich te sijne aen m(eeste)r Andries Sassenus, bedel der faculteyt inde rechten binnen Loven, present ende dese accepterende voor hem, sijnen erffven ende actie hebbende, eene rente van negen guldens seven ende eenen halven stuyvers erff(elijck) te xx st(uyvers) den gulden ende te drije plecken Brabants elck(en) st(uyver) gerekent, jaerlijcx te verschijnen op den date deser, daervan het eerste jaer sal wesen den xvien. january xvic. eenentwintich, te leveren binnen Loven aenden rentheffer, los ende vrije van x., xx., c., mindere ende meerdere penn(ingen), mede van sdorps lasten, schote, lote ende van allen andere subventien, ingestelt oft inne te stellen in toecomende tijden, telcken iaere ende termijne als schult met rechte verwonnen, constituerende mits desen specialijc ende onwederroepelijc Impens, Huens ende Goddaert Wolffs ende elcken der selver insolidum thoonder deser om te compareren voor meyer ende schepenen van Loven ende aldaer wettelijcken op te draghen met wettighe verthijdenisse ende tot eenen wettighen pandt voor de voors(chreve) rente, eerst seker huys, hoff ende toebehoorten, soo tselve staende ende gelegen is tot Werchter voors(chreven) achter den choir, vercregen tegen Jan Van Loeffelt voor schepenen van Werchtere den 14. december 1611, belast alleenlijc met sheeren chijns en(de) met andere xii g(uldens) x st(uyvers) erff(elijck) aen m(eeste)r Andries Sassenus voors(chreven) met het parceel naestvolgen(de) in date xxvi. febr(uary) ...4 [rand] in hac tertia, item een halff boender landts, gelegen te Cruyce, regenoten Peeter Peeters ter i., Hendrick Paps ter ii., Anna Wants ter iii. ende sheeren straete ter iiii. zijden, vercregen tegen Peeter Peeters voor schepenen van Loven den x. decemb(ris) 1618 in iii., belast met twee blancken sheeren chijns en(de) met die voors(chreve) xii g(uldens) x st(uyvers), item een derdenpaert van een stuck beempts, gelegen tot Werchtere, genoempt het Sluysvelt, regenot(en) het Steenvoortbroeck in twee zijden, het convent van Vrouwenpercq ter iii. ende sPaus Collegie ter iiii., vercregen tegen Hendrick Corbeels ende Petronella Vander Vorst in tertia, belast met x st(uyvers) siaers, item noch een derdenpaert vanden voors(chreven) beempt, vercregen tegen Jan ende Willem Van Ghele voor schepenen van Werchtere den xiiii. november 1612, item alnoch voorde voors(chreve) rente ende die iaerlijcxe betaelinghe te doen personele gheloeften voor elck der voors(chreve) gehuysschen insolidum ende voorts meer te doen des tot securiteyt vande rentheffers sal behooren te geschieden, soo dat den rentheffere des te vreden sijn moge oft te moeten redimeren, welcke redemptie sal altijt mogen geschieden om ende mits een hondert vijfftich guld(ens), munte tegenwoordich binnen Loven geevalueert, ende ten binnen Loven ten tijde vander lossinge te leveren, losgelts, ende met volle rente, blijvende die pontpenni(ngne) ende andere oncosten ten laste des rentgelders alleene, promittens irrevocabiliter ratu(m) oblig(ando) et submitt(endo) ac renunc(iando) in forma, super quibus, etc(etera), gedaen binnen Loven ten woonhuyse mijns n(o)t(ari)s, aldaer present Jan Lambrechts, pachtere tot Lubbeke, ende Jeronimus Liebrechts, woonende tot Bevecom, als getuygen tot desen geroepen, ende heeft den voors(chreven) Jaecques in haere presentie bekindt ter zaecken van desen ontfangen te hebben vuyt handen des voors(chreven) Sassenus die capitaele penn(ingen) vande voors(chreve) negen guld(ens) vii ½ st(uyvers), gedragende een hondert vijfftich guld(ens) als boven, toirconde mijnder signature notariale, tot desen versocht, signatu(m) Jo(ann)es Hermans.

Ende heeft den voors(chreven) comparant naer vermogen sijnder commissie opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse die goeden, hier voore gespecificeert, exposit(o) et Carolo Van(den) Tymple, iure heredit(ario) imposit(us) idem no(m)i(n)e et ad opus supradicti m(agistri) Andree Sasseni et actionem scabinori, idem reddidit per constituti prefata bona per constitutuentem eiusq(ue) coniugem tenenda et possidenda sub iure prius unde (?) debito terminis ende voorts op eene voortaene rente van negen guld(ens) vii ½ st(uyvers) siaers, munte voors(chreven), te leveren aen(den) voors(chreven) Sassenus en(de) sijns representerende, telcken jaere den xvi. january infu quite ac libere in oppido Lovanien(sis) infuturu(m) quolibet assecutum et sub predicus oneribus semper satis et waras oblig(ando) et submitt(endo) ac renunc(iando) prout in procuratorio promittens insuper presentum (?) reditu(m) bene et legaliter quite ac libere in oppido Lovanien(sis) persolvere et casu quo alia et t(antu)m prout, oblig(ans) et submittens ac renunc(ians) ut supra, met conditie van te mogen lossen, soo en(de) gelijc als besproken is metten contracte notariael, hier voore geinsereert, coram De Vroye, Beringen, januarii xx. januarii, 1620.

            In de marge.

Op heden tweeden septemb(ris) 1684 is gebleken bij origineele quittantie, verleden bij Guilliam Charliers, als getrout hebben(de) Jo(ann)e Charliers, sijne huysvr(ouw)e, dat dese aenstaen(de) van seven gul(dens) derthien st(uyver)s als reste der rente van negen gul(dens) seven stuy(ve)rs eenen halven als actie hebben(de) ten voorens tot behoeve van heer en(de) m(eeste)r Gregorius Bruers als man en(de) momboir van jo(uffrouw)e Anna Maria Meys, sijn soo v(er)loopen als capitaele, gequeten bij jo(uffrouw)e Lucia Van Tongelen, begijnken van(den) Grooten Beghijnhoff, et sic vacat, promittens non amplus alloqui, actum ut supra, attestor.

L. Henrion, 1684.

Op heden desen 18. meert 1652 gestaen Lamber Nicolaes De Pretre ende Barbara Van Bullestraeten, gehuyschen, hebben bekent ontfangen te hebben vuyt handen van Peeter Van Tongerlo als man en(de) momboir van Anna Joanna Smets de capitaele penn(ingen) en(de) verloopen van vier en derstich (!) st(uyvers) eenen halven, vuyt dese ix r(insguldens) vii ½ st(uyvers) als hem met bij sijne scheydinge ende deylinge ten laste gelecht in date ten deele gevallen de date 8. meert 1651 in prima, consenterende alsoo inder cassatie vande voors(chreve) 34 st(uyvers) ½, quare vacat et signaverunt Niclaes Le Prestre, Barbara Van Bullestraten.

 

In de volgende akte maakt men melding van Jacobus Smits en zijn vrouw Margaretha De Jonge, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 51v., akte dd. 19 januari 1615.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen der stadt van Loven(en) gestaen, Hendrick Corbeels, hem sterckmaeckende voor Petronella Vand(er) Vorst, zijne huyssvrouwe, woonen(de) tot Loven(en), heeft opgedragen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een derdenpaert van een stuck bempts, gelegen onder Werchtere, genaempt het Cruysvelt, regenooten het Steenvoirt Broeck in twee sijden, het convent van Vrouwen Parck ter derdere ende de goeden des Pauws Collegie ter vierdere sijden, bijden voirs(chreven) opdragere vercregen voer schepen(en) van Loven(en) tegen Jan Van Hove, woonen(de) tot Werchtere, opden iiiien. novembris a(nn)o 1613 inde derde schrijffcamere, expos(ito) impos(itus) Jacques Smits, woonen(de) tot Werchtere, zoe voer hem selven als tot behoeff van Margriete De Jonge, zijne huyssvrouwe, per mo(nitionem) et satis die voirs(chrev)e opdragere obligeren(de), submitterende ende renuntieren(de) in forma et waras op thien stuyvers erffel(ijck), zoe verre men bevindt deselve daerop vuyt te gaen ende dat den coop zonder meer tanqua(m) prout, cederen(de) tot behoeff vand(en) voirs(chreven) Jacques Smits de brieven daer van zijnde, ende dat de coopere sal schuldich sijn te betaelen de pontpenn(ingen), coram Rijcke, Luenis, januarii xixa., a(nn)o 1615.


Uit dit huwelijk:

 

2. Smets Jacobus jr, XI - XII (S1172 + S3486),

 

Smits Hubertus, (°) Werchter 17.12.1619 (g. Vanden Dries Hubertus en Smits Gertrudis),

 

Smets Barbara, (°) Werchter 23.01.1626 (g. Luijten Michael fs Joannes en Van Hove Barbara),

 

Smets Judocus, (°) Werchter 20.08.1623 (g. Vervoort Judocus en Holemans Elijsabeth),

 

Smits Barbara, (°) Werchter 04.09.1622 (g. Calstermans Joannes en Van Eijsche Barbara).

 

 

 

XI - XII - Van Tongelen Petrus (S1292 + S1932 + S1986 + S2006 + S2300 + N3166 ), meyer van Werchter (1665), x ca. 1625 met Smets Joanna (S1293 + S1933 + S1987 + S2007 + S2301 + N3167 ).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Tongelen Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Tongel Anna, X (S993 + S1003), (°) Werchter 16.11.1625 (g. Petrus Lauwers en Anna Vermijlen),

 

Van Tongel Rumoldus, X - XI (S646 + S966 + S1150), (°) Werchter 11.04.1627(g. Rumoldus De Clerck en Catharina Coremans),

 

Van Tongel Jan,

 

Van Tongelen Petrus, ° ca. 1636,  (meier van Wesemael), x Mechelen Kat 06.01.1659 (g. Arnoldus Van Tongelen en Bartholomeus De Rees) met  Spoelbergs Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Joanna Maria, (°) Werchter 08.11.1659 (g. Arnoldus Van Tongelen magister en Maria Stoop n. Joanna Van der Vorst), 

     Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 28.09.1661 (g. Cornelius Van Royst en Maria Van Tongelen),

     Van Tongelen Lucia, (°) Werchter 09.09.1663 (g. Joannes Verbeeck en Lucia Van Tongelen),

      Van Tongelen Elisabeth, (°) Werchter 09.09.1663 (g. Henricus Bries en Elisabeth Van Tongelen),

      Van Tongelen Anna, (°) Werchter 18.10.1665 (g. Maria Smets n. mariti sui Joannes Verbeeck en Anna Van Tongelen),

     Van Tongelen Jacobus Philippus, (°) Werchter 03.05.1668 (g. Jacobus Van Tongelen en Margaretha Van Tongelen),

     + Werchter 19.04.1716, x 1 Werchter 13.02.1697 (g. Van Roost Arnoldus en Van Eijken Gerardus) met Maria Nijs, x 2 (niet W, ) > 1704 met Smets Joanna,

     Van Tongelen Franciscus, (°) Wezemaal 14.03.1670 (g. 14.03.1670 (g. Franciscus Willems en Catharina Montens),

     Van Tongelen Ida, (°) Wezemaal 20.02.1673 (g. Adrianus De Neuter en Ida Van Tongelen),

     Van Tonghelen Adriana, (°) Wezemaal 22.04.1676 (g. Petrus Van Tonghelen pater meier en Maria Wiggers n. Adriana Paeps),

     Van Tongelen Franciscus Hubertus, (°) Wezemaal 15.10.1679 (g. Hendricus Hennes n. Hubertus Kamps en Helena Crab n. Anna Van Tongelen),

     x Wezemaal 09.03.1709 (g. Guilielmus Geeraerts en Petrus Van Hove) met Anna Reniers, (°) Wezemaal 28.10.1683 (g. Petrus Coremans en Anna De Becker), fa Petrus Rijniers en Maria Beckers,

 

Van Tongelen Margaretha,

 

Van Tongelen Maria, (°) Wakkerzeel  25.06.1636 (g. Guielmus Smets en Maria  Stoop in naamvan Maria Van Tongelen),

 

Van Tongelen Arnoldus, (°) Werchter 09.11.1639 (g. Arnoldus Van Tongelen sr. en Maria Van Langendonck),

 

Van Tongelen Maria, XI (N1583), (°) Werchter 20.01.1641 (g. Hubertus Smets en Maria Taverniers),

 

Van Tongelen Lucia, (°) Werchter 07.04.1643 (g. Arnoldus Van Hove en Lucia Worteleers),

 

Van Tongelen Jacobus, (°) Werchter 27.03.1645 (g. Joannes Van Eyken nomine J(acobus) De Jonge en Margaretha Van den Broeck), x Werchter 03.06.1679 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Maria Van Tongelen, fa Arnoldus en Adriana Paeps,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Adriana, (°) Werchter ....01.1680 (g. Paeps Adriana en Van Tongeren Petrus),

     Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 27.03.1681 (g. Petrus Van Tongelen en Adriana Paps),

     Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 16.09.1683 (g. Cornelius Van Roost en Adriana Paeps nomine Lucia Van Tongelen),

     Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 22.05.1686 (g. Van Roost Cornelius nomine Smets Joannes en Gilis Maria nomine Paeps Anna),

     Van Tongelen Guilielmus, (°) Werchter 14.01.1689 (g. Van Tonghelen Hubertus Dnus en Van Tonghelen Anna nomine Van Tonghelen Ida),

     Van Tongelen Ida, (°) Werchter 25.11.1690 (g. Cornelius Van Roost nomine Van Tongelen Hubertus en Anna Van Tongelen nomine Ida Van Tongelen),

 

Van Tongelen Ida (Eijken), (°) Werchter 14.07.1647 (g. Cornelius De Raeymaeker en Maria Holemans),

 

Van Tongelen Guilielmus, (°) Werchter 18.04.1650 (g. Wilhelmus Schrijns en Elisabeth Lauwers).

 


 

XI - XII - Smets Jacobus jr. (S1172 + S3486), ° ca. 1610, x 1 (niet Rot, H, W, Wak, ) met Van Langendonck Maria (S1173 + S3487), (°) 1603-1618 (niet K, R, W!, ...), deze x 2 met Willem Swerts.

 

Op heden compareerde voor mij openbaar nots ... Jan Smets woonende tot Waelhem ende Willem Van Langendonck woonende tot Werchter, hebben bekent & geleden dat sr Peeter Keynens aen hun comparanten te dancke gedaen heeft de somme van vier hondert gl eens in specie etc voor welcke somme de comparanten hebben belooft te betalen een erfelijke rente van 25 gl tsjaers.
Wer1849/ 2: Akten van momboirs binnen Werchter: 1 juni 1655
Joos Van Langendonck van de kinderen wijlen Maeijcken VL x Jacques Smets x Wilm Swerts.
Wer5834: 16 nov 1655:
Conditie ende voorwaerde daerop men van wegens Jan Smets, Peeter Janssens ende Guilliam ‎(later vervangen door Joos)‎ Van Langendonck als wettige momboirs van de kinderen en erfgen van wijlen Jacques Smets ende Willem Swerts daer resp moeder van was Maria Van Langendonck, sal coomen te vercoopen huijs & hof mette lande daeraen groot ontrent die vijf dagmaelen gelegen onder Werchter tot Winbraecken
op den derden sitdag gehouden den 16 nov 1655 heeft Adriaen Anthonis de slach genomen om & uijt 500 gl eens ende stelt boven dordinarische hoogen noch 25 hoogher ende sceyt er mede aff, Peeter Wouters daeraff stelte noch twelf, Lauwereys Wouters noch drije ende die keerse ontsteken sijnde is op deselve vuijtgegeven ter presentie van Jan Bruijnincx en Abraham Ricx ende Jan Gobbeleijns schepenen Werchter.
Wer 5835: 11 jan 1656
Wij, Jan Bruijnincx, Merten Briers, Abraham Ricx & Antoon Van Ermegem schepenen ende in dije qualiteyt momboirs vande minderjarige kinderen deser heerlijckheijt van Werchter, hebben ontfangen de supplicatie van Jan Smets als wettig momboir vande kinderen wijlen Jacques Smets x Maria Van Langendonck inhoudende dat sij suppl beneffens wijlen Guilliam Van Langendonck als gewesene medemomboir vande voornoempde kinderen van opde 1de meert des jaers 1655 genootsaeckt was geweest ‎(tot vercoopinge vander selver kinderen huijs & hof mette lande annex alhier tot Winbraecken)‎ op te nemen anderen laste te haelen aen sr Peeter Keijnens tot Mechelen, die somme van 400 gl cap tot betalinge van enige crediteurs ende renthiers derselven weesen, die welcke in geender manieren sonder verstaen hebben langer te verhoeden, dan hun daegelijckx souden gedreijgt hebben ... voor welcke rente den voors suppl genootsaeckt souden geweest sijn te verobligeren zijn huijs ende hof te Waelhem, met alnoch eenen bempt onder Wattenbroeck op hope van dese rente mette penningen te procederen vande voornoempde huijse deselver kinder op heden voor ons overgegoeijt ten behoeve van Adriana Peeters huijsvrouwe van Laureijs Wouters.
12 jan 1667
Peeter Crabbé, Jan Jacques Antoon ende Cathlijn Smets alle kinderen van Jacques Smets x Maria Van Langendonck hebben verklaart dat zij hebben gescheyden ende gedeylt alle die renten die zij C waren geldende van wegens Peeter Michiels x Cathlijn Thils hun comparanten v‎(...)‎ ouders.
‎(Adriaen Firicx getuige).‎
AVT2: 15 juni 1677
Ten versoecke van Gielis De Cock afgevraegt aan Jan Smets als momboir vande kinderen Jacques Smets of deselve begeerde deselve De Cock te begichten voor een bempt gekocht bij den vs Gielis De Cock in publieken coope.
AVT3: 16 sept 1680
Jan Smets, Jacques Smets, Anthoon Smets mede als momboirs van de kinderen wijlen Magriet Smets daer vader af was Cornelis Van Loije,
item voor de kinderen Catlijn Smets x Adriaen De Cock
en voor Adriaenken Swerts hunnen halven broeder
hebben bekent op hun te nemen ende af te dragen een cap rente van 400 gl degene Jan Smets tot Waelhem als momboir is voortyden des vs C heeft gelicht tot Mechelen inde sleutel aen Peeter Keijnens.
Avt3: april 1685
Condities en voorwaarden van wegens de kinderen en momboirs en erfgen wijlen Jacques Smets x Maria Van Langendonck sullen publiekelijk verkopen de goederen ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Smets Maria, XI (S1743), (°) Werchter ca. 1638, 

 

Smets Margaretha, (°) Werchter 09.02.1639 (g. Rumoldus De Clerck en Margaretha Van Wijngaerde), x Werchter 13.01.1661 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Van Loo Cornelius,

Aktes met dank aan Christine Savat:

AVT3: 16 sept 1680:

Jan Smets, Jacques Smets, Anthoon Smets mede als momboirs van de kinderen wijlen Magriet Smets daer vader af was Cornelis Van Loije,

item voor de kinderen Catlijn Smets x Adriaen De Cock

en voor Adriaenken (Smets) hunnen halve (suster?)

hebben bekent op hun te nemen ende af te dragen ene cap rente van 400 gl degene Jan Smets tot Waelhem als momboir is voortyden des vs C heeft gelicht tot Mechelen inde sleutel aen Peeter Keijnens.

Wer1866: 14 nov 1684:

Derfgen wijlen Peeter Van Tongelen in materie van achtergarant tegen Jacques Smets & Guilliam Van Loije als momboirs over Peeter Van Loije weese wijlen Cornelis Van Loije x Margriet Smets.

AVT3: 12 maart 1685:

Rombout Van Tongelen voor hemzelf en voor zijn broers en zussen, Remeijs De Wortelaer x Anneken Van Tongelen ter eenre

Willem Van Looije Cornelis sone ende Jacques Smets als momboirs van tweeskint wijlen Cornelis Van Loije x Margriet Smets met name Peeter Van Loije zijn veraccordeert dat den H Geest van Wakkerzeel tot laste vant schippertrekkerssambacht alhier was heffende een rente van 2 gl sjaers en dat dezelfde rente door sr Peeter Van Tongelen meijer vader der Jste c was geretransporteert aenden vs wijlen Cornelis Van Loije x Margriet Smets.

     Uit dit huwelijk:

     Van Loo Peter,

     Van Loo Joanna, (°) Werchter 25.02.1663 (g. Boosmans Hendricus en Smets Joanna),

     Van Loo Jacobus, (°) Werchter 15.11.1665 (g. Smets Jacobus en Smets Catharina),

 

Smets Joannes, (°) Werchter 17.01.1641 (g. Hubertus Smets en Adriana Wouterdams), x Werchter 04.03.1666 (g. Van Tongelen Petrus en Van Langendonck Joannes) met Moons Margaretha,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Joannes, (°) Werchter 29.12.1666 (g. Van Langendonck Joannes en Van Langendonck Anna n. Stoorms Adriana),

     Smets Barbara, (°) Werchter 23.05.1668 (g. Van Tongelen Petrus en Willems Barbara),

     Smets Elisabeth, (°) Werchter 23.03.1670 (g. Van Langendonck Guilielmus en Smets Maria),

     Smets Joanna, (°) Werchter 23.09.1672 (g. Smedts Jacobus en Smets Joanna),

     Smets Maria, (°) Werchter 14.10.1674 (g. De Worteleer Joannes en Van Langendonck Maria),

     Smets Anna, (°) Werchter 11.10.1677 (g. Van Langendonck Petrus n. Van Langendonck Anthonius en Van Hove Anna),

     Smets Joannes, (°) Werchter 11.07.1681 (g. Goris Joannes en Van Tongelen Maria),

 

Smets Jacobus, X (S586), (°) Werchter 08.08.1643 (g. Jacobus Smets en Anna Van Tongelen),

 

Smets Antonius, (°) Werchter 07.11.1645 (g. Anthonius Vervoort en Maria Taverniers), x (niet W, ) met Barbara Heymans (Verheijden - Haijmans - Haimans - Hoeijdoenxs),

     Uit dit huwelijk:

     Smets Rumoldus, (°) Werchter 21.09.1681 (g. Wittemans Rumoldus en Van Langendonck Catharina),

     Smets Maria, (°) Werchter 18.01.1684 (g. Van Tongelen Petrus en Vanden Berghe Maria),

     Smets Catharina, (°) Werchter 18.09.1686 (g. Smets Jacobus en Redons Margareta n. Van den Bruel Catharina),

     Smets Joannes, (°) Werchter 26.11.1688 (g. Verheijden Joannes en De Worteler Anna),

     Smets Barbara, (°) Werchter 17.10.1690 (g. Hoeijdoenxs Henricus en Castermans Catharina),

 

Smets Catharina, (°) Werchter 09.02.1648 (g. Judocus Van Langendonck en Catharina Van Langendonck), x (niet W, H, ) met Adriaen De Cock, geen fii H, W,

 

2. Swerts Adriana.

  


 

XI - Verbeeck Joannes (S1742), (°) Werchter ca. 1638, x 1 (niet W, Wak, ) met Smets Maria (S1743), zij x 2 Werchter 29.04.1677 (g. Van Tongelen Petrus en Michiels Arnoldus) met Joannes Gooris.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verbeeck Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Verbeeck Gertrudis, X (S871), (°) Werchter 21.08.1660 (g. Verbeeck Cornelius en  Anna Bols nomine Gertrudis Michiels),

    

Verbeeck Elisabeth, (°) Werchter 08.02.1662 (g. Petrus Van Tongelen nomine De Jonge Petrus  en Maria Stoop nomine Elisabeth Michiels),

    

Verbeeck Petrus, (°) Werchter 03.02.1664 (g. Petrus Van Tongelen en Clara Wouters),

    

Verbeeck Maria, (°) Werchter 13.06.1666 (g. Antonius Holemans en Margaretha Struyf),

    

Verbeeck Christina, (°) Werchter 12.04.1668 (g. Maria Viskens nomine Maria Holemans en Joanna Smets nomine Christina Smets),

    

Verbeeck Joannes, (°) Werchter 15.06.1670 (g. Petrus Van Tongelen nomine Smets Joannes en Adriana Smets nomine Elisabeth Machiels),

 

Verbeeck Cornelius, (°) Werchter 05.04.1672 (g. Arnoldus Machiels nomine Vermeulen Cornelius en Elisabeth Machiels nomine Catharina Verbeeck),

    

Verbeke Margaretha, (°) Werchter 03.02.1675 (g. Jacobus Van Tongelen en Margaretha Van Tongelen),

    

2. Gooris Adrianus, (°) Werchter 14.03.1678 (g. Gooris Adrianus en Smets Petronella nomine Smets Adriana),

    

Goris Henricus, (°) Werchter 07.10.1681 (g. Goris Henricus en Fopelets Catarina),

    

Goiris Judocus, (°) Werchter 18.03.1683 (g. Claes Judocus en Claes Catharina).

 

 

 

X - Smets Jacobus (S586), (°) Werchter 08.08.1643 (g. Jacobus Smets en Anna Van Tongelen), + Werchter 27.10.1709, x Werchter 02.05.1673 (g. Joannes Smets en Joannes Michiels) met Machiels Catharina (S587), (°) Werchter 24.09.1646 (g. Joannes Verstraeten en en Catharina Van der Straeten).

 

Akte met dank aan Christine Savat:

AVT3: 24 feb 1681:

Jan Michiels Niclaessone, Jacques Smets x Cathlijn Michiels, Geraert De Preter borger van Aerschot x Margriet Michiels verkopen aan Antoon …

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Maria, (°) Werchter 24.10.1674 ( g. Maria Michiels en Augustinus Wittemans), x Werchter 06.01.1700 (g. Smets Jacobus en De Keijser Petrus) met Augustinus Wittemans,

     Uit dit huwelijk:

     Wittemans Maria, (°) Werchter 16.05.1701 (g. Petrus Wittemans en Maria Michiels),

     Wittemans Anna, (°) Werchter 02.11.1702 (g. Anna .... en ....),

     Wittemans Margaretha, (°) Werchter 28.09.1704 (g. Franciscus Wittemans en Margaretha Smets),

     Wittemans Joanna, (°) Werchter 02.11.1708 (g. Guilielmus Smets en Joanna De Kijser),

     Wittemans Anna Catharina, (°) Werchter 07.08.1711 (g. Antonius Van Bockhorst en Anna Catharina Van A...),

     Wittemans Maria Anna, (°) Werchter 07.11.1713 (g. Joannes Smets en Maria Van Gorp),

 

Smets Margaretha, IX (S293), (°) Werchter 11.12.1676 ( g. Joannes Machiels en Margaretha Moons), + Werchter 03.11.1748,

 

Smets Joanna, (°) Werchter 05.01.1680 (g. Petrus Van Tongelen en Margaretha Van Tongelen),

 

Smets Elisabetha, (°) Werchter 10.11.1681 (g. Laurentius Egrix en Elisabetha Verstraeten),

 

Smets Guilielmus, (°) Werchter 04.01.1683 ( g. Guilielmus Van Langendonck en Margaretha de Woertelaere),

 

Smets Joannes, (°) Werchter 07.05.1686 (g. Joannes Ricx en Petronella Smets), + Werchter 10.02.1774, x 1 Werchter 25.06.1712 (g. Guilielmus Van Geel en Augustinus Wittemans) met Van Geel Maria, x 2 (niet W, ) met Wellens Maria, (°) Werchter 28.02.1699, + Werchter 05.06.1757, fa Guilielmus en Anna Vanderveken,

     Uit dit huwelijk:

     1. Smets Barbara, (°) Werchter 05.07.1713 (g. Martinus Van Geel en Maria Crispeijn n. Barbara Van Geel),

     Smets Martinus, (°) Werchter 27.10.1714 (g. Martinus Van Geel en Barbara Van Geel),

     Smets Guilielmus, (°) Werchter 16.06.1718 (g. Guilielmus Smets en Catharina Viskens), + Antwerpen 20.02.1757,

     Smets Catharina, (°) Werchter 22.02.1723 (g. Guilielmus Van Geel en Catharina Wellens),

     2. Smets Joanna, (°) Werchter 05.11.1729 (g. Guilielmus Wellens en Joanna Wittemans),

     Smets Elisabeth, (°) Werchter 23.03.1732 (g. Henricus Van Gheel en Elisabeth Grootaers),

     Smets Adrianus, (°) Werchter 19.10.1733 (g. Adrianus Wellens en Barbara Lauwens), + Werchter 31.08.1753,

     Smets Anna Catharina, (°) Werchter 27.04.1736 (g. Joannes Van Meerbeeck en Anna Catharina Wittemans),

     + Werchter 17.06.1780, x 1 Rotselaar 02.02.1762 (g. Norbertus Verstraeten en Jacobus Van Tongelen) met

     Henricus Boschmans, (°) Werchter 28.03.1734, + Werchter 07.04.1771, fs Joannes en Maria Van Beersel,

     x 2 Werchter 07.01.1772 met Adrianus Servrancx, (°) Werchter 09.03.1740, + Werchter 10.10.1783, fs Egidius en Catharina Van Nuffelen,

     Smets Joannes Baptista, (°) Werchter 04.01.1738 (g. Joannes Van Hoegaerden en Maria De Vadder),

     Smets Clara, (°) Werchter 21.10.1739 (g. Joannes Vincx en Clara Michiels),

 

Smets Anthonius, (°) Werchter 08.12.1688 (g. Anthonius Journe nomine sui uxoris en Maria Smets).

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat  

Wer1876/2: 1703: Fo 14:

Antoon Smets sone Jakobs te vorens Jakob Smets over Peeter Michiels voor hem den heere Van Loombeeck comende van Gillis Absalons van een half bunder land op den Brimberg

Nu Jan Smeulders bij coop

Ontvangen van Adriaen Goris tot 1726 – we Mathijs nu Jan Aerts –

Wer1876/2: 1703:

Fo 15: derfgen Peeter Viskens over Joos Roefs te voren Wauters sone Berbels wijlen Peeter Wautiers voor hem Jan Van Hove eertyts Willem Smets cleermaecker van een half bunder land bij den Brimbergh

Nu Hendrik Van Ermen bij coop vanaf 1731.

 


 

IX - De Vadder Philippus (S292), (°) (de oude regionale kern van De Vadder is Grimbergen en het Leuvense, waar komt deze Philippus vandaan? ), + Werchter 13.05.1740, x (niet Bet, W, DD, ) met Smets Margaretha (S293), (°) Werchter 11.12.1676 (g. Joannes Machiels en Margaretha Moons), + Werchter 03.11.1748.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Vadder Maria, (°) Werchter 22.03.1710 (g. Guilielmus Smets en Maria Michiels), + Werchter 04.08.1759, x Werchter 27.07.1751 met Joannes Van Vlasselaer, dagwerker, ex Werchter, + Werchter 30.01.1774,

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Joannes Baptista, (°) Werchter 25.06.1752 (g. Joannes Maerschalck en Catharina De Vadder),

     + Werchter 27.07.1800, x 1 Werchter 16.04.1782 (g. Carolus Van Vlasselaer en Henricus Van Linthout) met

     Barbara Maria Van Geel, (°) Werchter 19.02.1755 (g. Petrus Van Geel en Barbara Van Haech),

     + Werchter 24.12.1793, fa Henricus en Elisabeth Wauters, x 2 Werchter 01.07.1794 (g. Henricus Van Linthout en

     Joannes Janssens) met Maria Elisabeth Janssens, (°) Werchter 08.09.1765 (g. Petrus Janssens en Elisabeth Staes), fa Joannes en Anna Catharina Van Eijcken,

 

De Vadder Catharina, (°) Werchter 27.10.1711 (g. Augustinus Wittemans en Catharina Michiels), + Werchter 03.07.1767, x Werchter 28.11.1748 met Adrianus Paeps, (°) Werchter 12.12.1706 (g. Guilielmus Van Eijken en Maria Lambreghts), + W 28.02.1763, fs Gerardus Paeps alias Van Eijcken en Maria Valckenaers,

     Uit dit huwelijk:

     Paeps alias Van Eijcken Petrus, (°) Werchter 08.08.1750 (g. Petrus De Vadder en Maria Wellens),

     Van Eijcken Joannes Baptista, (°) Werchter 05.09.1754 (g. Joannes Van Vlasselaer en Maria Coenens),

 

De Vadder Joannes, VIII (S146), (°) Werchter 02.09.1714 (g. Joannes Smets en Maria Smets),

 

De Vadder Petrus, (°) Werchter 02.10.1716 (g. Petrus Michiels en Anna Bosmans), + Werchter 18.06.1758, x Werchter 16.02.1752 (g...) met Maria Brugmans, (°) Werchter 27.11.1727 (g. Petrus Brughmans en Maria Godts), + Werchter 01.08.1773, fs Guilielmus en Anna Catharina Kestens),

     Uit dit huwelijk:

     De Vadder Guilielmus, (°) Werchter 23.11.1752 (g. Guilielmus Brughmans en Maria Devadder), + Werchter 14.09.1798,

     x Werchter 03.03.1778 met Maria Catharina Brughmans, (°) Werchter 15.06.1757 (g. Guilielmus Wouters en Maria Dewijngaert), fs Cornelius en Anna Van Geel,

     uit dit huwelijk werd na 4 generaties Theodorus De Vadder geboren te Tremelo 13.02.1873 die op 100-jarige leeftijd te Keerbergen overleed op 31.01.1974,

     en werd na eveneens 4 generaties de eeuweling Odilia Mommens geboren, ° Keerbergen 13.07.1891, + Heverlee 28.03.1994,

     De Vadder Joannes Baptist, (°) Werchter 10.11.1753 (g. Joannes De Vadder en Maria De Wijngaert), + W 16.02.1754,

     De Vadder Elisabeth, (°) Werchter 19.09.1755 (g. Joannes Van Vlasselaer en Elisabeth Brughmans), + W 30.05.1762,

     De Vadder Cornelius, (°) Werchter 19.11.1757 (g. Cornelius Boons en Anna Catharina Kerstens), + Werchter 28.09.1818,

     x Werchter 18.09.1786 (g. Guilielmus De Vadder en Joannes Franciscus Olemans) met Anna Maria Bosmans,

     (°) Werchter 17.10.1758 (g. Joannes Bosmans en Anna Goris), fa Guilielmus en Joanna Goris,

 

De Vadder Henricus, (°) Werchter 17.02.1718 (g. Henricus Nouter en Barbara Vervoert).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom