Voorouderlijst Smets Willem

 

Beroepsnaam voor smid: hoefsmid, wapensmid.

 


 

Smets Willem, x met Vervoort Jacoba.

 

Schepengriffie Meerbeek 1206 d.d. 23.11.1618:

De kinderen van Willem Smets en zijn 1 ste vrouw Jacquemijne Vervoort:

1. Gillis 32 j. woont in Kampenhout,

2. Maria,

3. Aert,

4. Catharina,

5. Agnes, maken een akkoord.

Uit dit huwelijk:

 

Smets Egidius,

 

Smets Maria,

 

Smets Aert,

 

Smets Catharina,

 

Smets Agnes.

 


 

Smets Egidius, (°) ca. 1589 ex Meerbeek, + Kampenhout 22.03.1653 ca. 64 j., x (niet Kamp, ) met Van Espen Magdalena, (°) ex Meerbeek ?, + Kampenhout 09.07.1676.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Magdalena, (°) Kampenhout 22.09.1615 (g. Dnus Jan Culens prbt Magdalena Culens), x met Petrus Van Eycken, fii te Berg,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eycken Joannes, chirurgijn in Kampenhout,

     Van Eycken Catharina,

 

Smets Clara, (°) Kampenhout 30.11.1617 (g. Joannes Aerts en Clara Culens),

 

Smets Joannes, (°) Kampenhout 25.03.1620 (g. Dnus Jan Schelckens en prbt Anna Smits),

 

Smets Martinus, (°) Kampenhout 23.05.1623 (g. Martinus Bogaerts en Agnes Smets),

 

Smets Rumoldus, (°) Kampenhout 27.12.1625 (g. Rumoldus Van Haycht en Catharina Smets),

 

Smets Joannes, (°) Kampenhout 31.07.1628 (g. Joannes Culens en Joanna Van Espen),

 

Smets fa (Maria), (°) Kampenhout 01.05.1631 (g. Hendrick Van Espen en Maria Cuelens),

 

Smets Anna, (°) Kampenhout 23.07.1635 (g. Ludovicus Van Espen en Anna Van Ham).

 


 

Smets Joannes, meyer, (°) Kampenhout 31.07.1628 (g. Joannes Culens en Joanna Van Espen), + Tildonk 08.06.1687, x 1 Meerbeek 06.11.1644 (g. Arnoldus Smets, Joannes Van Espen en Jan Vrebosch vader) met Vrebosch Anna, + lichtfeest 1655 in kinderbed, x 2 Tildonk 09.01.1657 (g. Arnoldus Janssens en Joannes Adons sr) met Joostens Elisabeth, (°) Tildonk 27.05.1635 (g. Cornelius Hermans, Elisabeth Joostens n. Dna Cornelia...), fa Petrus en Catharina Lacquey.

 

Schepengriffie Meerbeek 1212 en 1224 voor notaris Petrus Van Malder Erps 09.11.1668: Testament Jan Vrebos+, x met Catharina De Smet.

Not. Brant Boortmeerbeek 3115 van 28.03.1710: De kinderen en kleinkinderen van Gilis Smets+ x Magdalena Van Espen+ erven van de zus van hun moeder, grootmoeder, moeyken en out moeyken.

1. Joannes Smets + in zijn leven meyer van Tildonk x Joostens Elisabeth +, fs Arnoldus, meyer van Tildonk, Geeraert, Guilielmus en Catharina.

2. Maria.

3. Magdalena x Petrus Van Eycken Steenokkerzeel, fs Joannes, chirurgijn in Kampenhout en Catharina Van Eycken.  

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) gaat een akte van evictie of uitwinning, waarin melding wordt gemaakt van wijlen Joannes Smets, in zijn leven meier van Tildonk, en zijn vrouw Elisabetha Joostens. Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van hun nog in leven zijnde kinderen Arnoldus, Gerardus, Guilielmus, Catharina met haar man Petrus Van Laer, en de nog minderjarige Jacobus.

Zoals steeds is een akte van evictie altijd vrij complex, waarbij heel de procedure wordt verhaald.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8293, folio 308r., akte dd. 27 mei 1694.

Allen die ghene die dese teghenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen, wij de Stembor, Cuypers, Vecquemans ende Caels, saluyt, schepenen van Loven, doen condt met kennisse der waerheyt dat wijlen Jan Smets, in zijn leven meyer tot Thildoncq, ende Elisabeth Joistens, gehuysschen waeren, met schepene brieven deser voors(creve) stadt, respective in date 19en. septemb(ris) 1675 verbonden staen aenden eerw(eerdigen) heere en(de) m(eeste)r Thomas Staplentonus, doctoir ende professeur inde rechten binnen dese universitijt, in eene rente van twelff guldens thien stuyvers sjaers, hebbende den voors(creven) heere doctoir vuyt crachte ende naer vermoghen der voors(creve) schepene brieven tot vasticheyt der capitaelen ende jaerelijcxe betaelinghe der voors(creve) rente versocht assistentie van rechte om innegevalle van ghebreck t' selve te moegen verhaelen opde goederen der voors(creve) gehuysschen, verobligeerde, welcken volgende zijn aenden voors(creven) heere doctoir geaccordeert geweest opene brieven van mainmise opden xixen. der selver maendt septemb(ris), onderteeckent N. Van Dieve, addresserende aenden iersten deser stadt boden, naer vermogen van welcke soo heeft Philips Vanden Plas, gesworen bode deser stadt, in zijne als ons gena(dichs) heeren ende deser stadts handen tot behoeff vanden ghemelden heere doctoir genomen onder andere huys, hoff, schuere, stallinghe ende alle andere zijne toebehoortten, groot drije vierendeelen onbegrepen der maeten, gestaen tot Thildoncq, regenootten sheeren straete ter eenre ende iie., d' erffgenaemen ofte representanten van wijlen Geerart Gorts ter iiie. ende Guilliam Hensmans ter iiiie. zijden, item noch een stueck landts, oock aldaer gelegen opt Cleyn Bresijp, groot drije dachmaelen een halff onbegrepen der maeten, regenootten sheeren straete ter eenre, den heere Camargo ter iie., t' clooster van Terbanck ter iiie., den waeterloop ter iiiie. ende t' pastorije goet aldaer ter ve. zijden, zijnde den voors(creven) heere doctoir behoirelijck geleyt geweest tot dieselve goederen door den voors(creven) bode Vanden Plas achtervolgens desselffs relaes, staende gheendorseert opde voors(creve) brieven van mainmise ende mits t' volontair consent der selver gehuysschen, verobligeerde, int bekennen der voors(creve) rente gedraeghen, soo is dijenvolgens geconcludeert geweest in scanno xxii. der voorgeruerde maendt prout in litteris van mainmise ende versocht dat deselve soude worden gedecreteert ende verclaert executoriaele, soo ende gelijck t' selve is geschiet opden tweentwintichsten, ook der selver maendt september ende vanden selven jaere 1675, ende midts die kinderen erffgenaemen ofte representanten van wijlen die voors(creve) gehuysschen in faulte zijn ghebleven van te betaelen die voors(creve) rente, wesende verschenen voor diversche jaeren, soo heeft den voors(creven) heere doctoir Staplentonus versocht anderwerff decreet naer voorgaende conde aen Aert, Geeraert ende Guilliam Smets ende aen Peeter Van Laer ende Cathlijn Smedts, gehuysschen, soo in hunne eyghe naeme als mombours van hunnen minderjaerighen broeder Jacques Smets met condt brieven deser stadt geexploicteert door den bode Berghs ende den voorchreven Guilliam doorden dienaer Herman Louwet ut retulerunt, mits die voors(creve) brieven van mainmise waeren gesurraneert, soo zijn deselve brieven opden vierentwintichsten april lestleden anderwerven gedecreteert ende verclaert executoriael, vuyt crachte van welcken decreete, soo heeft den voors(creven) heere impetrant versocht ende geobtineert andere deser stadts executoriale brieffven van proclamatien, addresserende oock aenden iersten deser stadts boden om voor die voors(creve) ghebreken die voors(creve) goederen ter kerckgeboden te moeghen stellen, t' welck bijden voors(creven) bode Berghs oock is gedaen geweest naer behooren opde kerckdore van Thildoncq, zijnde de executie gedreven bij twee distincte sitdaeghen naer voorghaende proclamatie ende geaffigeerde biletten opde voors(creve) kerckdore ende opden huyse vanden voors(creven) Peeter Van Laer, waervan den iersten sitdach is gehouden opden achtentwintichsten der voors(creve) maendt april, den tweeden opden twelffsten deser maendt meye ende alles van desen jaere 1694, als wanneer die voors(creve) goederen ten vuytgaen vande brandende keersse zijn vercocht ende ghebleven aen heer ende m(eeste)r Simetrius d' Eenne (!) als hoochsten ende hoochsten [lees : lesten] verdierder om ende voorde somme van vijff hondert ende vierendertich guldens permissien wisselgelde, conform de conditien ende notitien daerover gehouden bijden clercq Smedts, wecke exploicten alsoo behoorelijck gedaen zijnde ende daervan dach bescheyden aenden voors(creven) Aert ende Geraert Smedts ende aenden voors(creven) Peetr Van Laer ende Cathlijn Smets, gehuysschen, soo in hunne eyge naemen als mombours van hunnen minderjaerighen broeder voors(creven) doorden voors(creven) bode Berghs ende den voors(creven) Guilliam Smets doorden voors(creven) dienaer Louwet ut retulerunt die ten lesten sitdaeghe inde voors(creve) kersbrandinghe (vuytghenomen der voors(creve) Guilliam), present zijn gheweest, welcke exploicten alsoo behoorelijck gedaen, volghens en(de) van weghens den heere executant versocht geprocedeert te worden totte interpositie vanden decreete over die vercochte goederen ende partije voorts geroepen zijnde, en is daer niemanden gecompareert, soo is versocht geprocedeert te worden tot behoerelijcke goedenisse, doen te weeten dat nu wel ende int lange oversien hebbende bij ons schepenen bovengenoempt die voors(creve) brieven van mainmise, decreet ende herdecreet, proclamatie mette exploicten ende relatien vanden bode Berghs enden den dienaer Louwet ende geconsidereert dat partijen niet en is gecompareert, nu noch tegenwoordich voorts geroepen zijnde ende procederende voorts totter interpositie vanden voors(creven) decreete over die vercochte goederen, hebben wij schepenen voors(creven) ter manisse des heeren meyers daerover staende van wegen s' hertoghe van Brabant ende van zijn recht van naederschap renuntierende bij onsen vonnisse geauthoriseert ende authoriseren bij desen die voors(creve) kerckgeboden, proclamatien ende vercoopdaeghen daer naer gevolght ende alles des in desen bijden bode Berghs ende den dienaer Louwet vuyt crachte hunder commissie gedaen is geweest ende ons decreet over die vercochte goederen, soo die tegenwoordich zijn geleghen, tot behoef vanden heere licentiaet d' Enne, geinterponeert ende interponeren bij desen om bij hem , zijns actie hebbende ofte de gene bij hem te nomineren, te houden, te besitten, gelijck hunne andere propre goederen, behoudelijck den heere vanden gronde, zijne behoorelijcke rechten, soo is dienvolgens den voors(creven) heere d' Enne bijden heere meyer ende tzijnder manisse van offitie weghen ende onsen wijsdomme behoorelijck gegoyt ende geerft met alle solemnitijten van rechten daertoe gerequireert, actum hac 27. meye 1694.

Uit dit huwelijk:

 

1. Smets Joannes, (°) Tildonk 09.01.1647 (g. Rumoldus Smets en Anna Van Meerbeeck),

 

Smets Barbara, (°) Tildonk 14.12.1648 (g. Joannes Vrebosch en Maria Van Laecke n. Dna Barbara Goelle, echtg van de Heer van Tildonk),

 

Smets Engelbertus, (°) Tildonk 14.03.1651 (g. Engelbertus Janssens en Catharina Vander Heyden), + Tildonk 30.06.1697 verongelukt te Tildonk en er begraven, x (niet Til, Buk, ) met Petronella Van Gorp, + Winksele 28.09.1707,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Joanna, (°) Winksele 09.02.1682 (g. Arnold Van Meerbeeck l. Jan Smets en Joanna Van Gorp),

     Smets Joanna, (°) Winksele 26.09.1684 (g. Jan en Barbara Smets),

     Smets Guilielmus, (°) Winksele 14.09.1687 (g. Guilielmus Vrebos en Catharina Vander Hulst),

     Smets Arnoldus, (°) Winksele 14.09.1691 (g. Arnoldus Smets en Catharina Trappeniers),

     Smets Petrus Engelbertus, (°) Winksele 30.06.1692 (g. Engelbertus Van Gorp en Catharina ...),

     Smets Catharina, (°) Winksele 24.10.1695 (g. Jan Van Doren en Catharina Smets),

 

Smets Maria, (°) Tildonk 29.04.1653 (g. Hendric Vrijbos en Maria Smedts,

 

2. Smets Petrus, (°) Tildonk 04.11.1657 (g. Petrus Gorts en Margareta Joostens),

 

Smets Gertrudis, (°) Tildonk 21.11.1658 (g. onleesbaar),

 

Smets Catharina, (°) Tildonk 30.10.1661 (g. Adrianus Immerechts en Catharina Lackey), x 1 Mechelen kapel Capucinessen 26.11.1689 (g. Henricus Van Laer en Arnoldus Smets) met Petrus Van Laer, (°) Tildonk 21.11.1659, fs Daniel x Anna Willems, x 2 Tildonk 22.03.1701 (g. Arnoldus Smets en Arnoldus Limbosch) met Franciscus Janssens,

Testament van Petrus Van Laer ten gunste van zijn echtgenote Catharina Smets. Opgemaakt door Henricus Menten, pastoor van Tildonk 29.11.1691.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Laer Catharina, (°) Tildonk 28.11.1690 (g. Egidius Limbosch n. Frans De Keuster (x Joanna Van Laer Winksele) en Francisca Ghijselincx n. Catharina Vanden Broeck),

     Van Laer Catharina, (°) Tildonk 05.12.1691 (g. Arnoldus Smets en Catharina De Grove (x Henricus Van Laer)),

     x Tildonk 21.02.1730 (g. Joannes Vanden Bosch en Guilielmus De Wit) met Jacobus Bulens, fii te Til,

     Van Laer Gerardus, (°) Tildonk 02.01.1695 (g. Gerardus Smets en Petronilla Schits),

     Van Laer Anna, (°) Tildonk 21.03.1697 (g. Henricus Van Laer en Anna Jacobus),

     2. Janssens Guilielmus, (°) Tildonk 27.02.1702 (g. Guilielmus Smets en Barbara Van Camp),

 

Smets Carolina, (°) Tildonk 28.10.1663 (g. Joannes Gordts en Anna Van Rijmenam),

 

Smets Joanna, (°) Tildonk 29.11.1665 (g. Joannes Van Langendonck en Joanna Beckers),

 

Smets Arnoldus, meyer van Tildonk, zie acte boven,

 

Smets Gerardus, (°) Tildonk 10.03.1668 (g. Gerardus Gordts en Anna Van Gijsel), x Tildonk 15.05.1700 (g. Guilielmus Smets en Nicolaus Lancis) met Van Camp - Van Cam - Vercam Barbara, + Tildonk 15.05.1700,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Maria, (°) Tildonk 16.08.1700 (g. Arnoldus en Catharina Smets), + Winksele 27.02.1764,

     x Tildonk 17.09.1726 (g. Arnoldus Vanden Bosch en Alexander Feyaerts) met Michael Van der Auwera,

     (°) Putte 20.05.1703, fs Marcellus en Elisabeth Keldermans, + Winksele 17.06.1781, deze x 2 met Maria Boon, fii Til, Wink,

     Smets Catharina, (°) Tildonk 02.11.1702 (g. Arnoldus Limbosch n. Alardi Van Camp en Catharina Van Laer),

     Smets Anna, (°) Tildonk 19.10.1704 (g. Franciscus Janssens en Anna Jacobs),

     Smets Gerardus, (°) Tildonk ..06.1707 (g. Gerardus Mommens en Joanna Gijselincx),

     Smets Arnoldus, (°) Tildonk 15.10.1710 (g. Arnoldus Smets en Catharina Caluwaerts),

     Smets Abraham, (°) Tildonk 15.10.1712 (g. Abraham Rassaert en Catharina Smets),

     Smets Susanna, (°) Tildonk 06.07.1714 (g. Arnoldus Vanden Bosch n. Jacobus Bremtiens en Susanna Schaerlakens),

     Smets Joannes, (°) Tildonk 13.02.1717 (g. Joannes Smets en Anna ...), x Tildonk 25.08.1748 (g. Guilielmus en Joannes Vanden Bos) met Berchmans Clara, fii te Til,

     Smets Joanna Catharina, (°) Tildonk 26.12.1719 (g. Gerardus Smets en Catharina Rassaert),

     Smets Guilielmus, (°) Tildonk 29.05.1722 (g. Guilielmus Smets en Catharina Van Bolle),

 

Smets Guilielmus, (°) Tildonk 11.01.1671 (g. Guilielmus De Wit jr en Joanna Van Maelcot),

 

Smets Jacobus, (°) Tildonk 08.10.1679 (g. Jacobus Bullens en Catharina Trappeniers).

 


 

Smets Arnoldus, meyer, (°) (niet Til, Buk, H, ), + Tildonk 16.03.1711, x Tildonk 24.03.1687 (g. Egidius Limbosch en Catharina Smets) met Ghijselincx Joanna, (°) Herent 25.03.1668.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Catharina, (°) Tildonk 03.02.1688 (g. Gerardus Smets en Catharina Smets n. Catharina Vanden Broeck),

 

Smets Arnoldus, (°) Tildonk 23.03.1689 (g. Arnoldus Ghijselincx en Catharina Vande Wijngaert n. Cecilia Pues?), + Tildonk 19.04.1689,

 

Smets Arnoldus, (°) Tildonk 15.04.1690 (g. Arnoldus Limbosch n. Arnoldus Ghijselincx en Joanna Leuntiens),

 

Smets Joanna Francisca, (°) Tildonk 02.09.1692 (g. Arnoldus Van Maelcot en Francisca Ghijselincx),

 

Smets Joannes Baptista, (°) Tildonk 21.08.1695 (g. Joannes Loentiens en Catharina Smets),

 

Smets Petronella, (°) Tildonk 03.12.1697 (g. Jacobus Bulens en Petronella Claes),

 

Smets Anna, (°) Tildonk 04.04.1700 (g. Guilielmus Hensmans en Anna Smets), x ? met Joannes Van Laer,

     Uit deze relatie:

     Van Laer Joannes, (°) Tildonk 04.05.1723 ill. (g. Joannes en Elisabeth Smets),

 

Smets Guilielmus, (°) Tildonk 07.03.1702 (g. Guilielmus Hermans en Francisca Gijselinx), + Tildonk 08.06.1761, x Tildonk 26.11.1726 (g. Joannes Smets en Arnoldus Vanden Bosch) met Van Essche Maria, ex Tildonk, + Tildonk 25.12.1763 we,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Joanna, (°) Tildonk 31.01.1728 (g. Arnoldus Van Essche en Joanna Ghijselincx),

     Smets Guilielmus, (°) Tildonk 26.07.1731 (g. Guilielmus Van Essche en Elisabeth Smets),

     Smets Anna, (°) Tildonk 20.01.1733 (g. Michael Van Essche en Anna Smets),

     Smets Maria Elisabeth, (°) Tildonk 14.07.1736 (g. Jacobus Smets en Maria Elisabeth De Wit), + Tildonk 09.06.1810,

     x Tildonk 03.08.1767 (g. Arnoldus Van Esch en Joannes Vanden Bosch) met Joannes De Coninck, ex Overijse, + Til 25.08.1809,

 

Smets Elisabeth, (°) Tildonk 13.10.1704 (g. Iacobus Trappeniers en Elisabeth Smets), + Tildonk 19.02.1796, x Tildonk 03.11.1736 (g. Jacobus Smets en Arnoldus Winnepenninckx) met Arnoldus Van Es(sche), + Tildonk 12.02.1777,

     Uit dit huwelijk:

     Van Es Maria, (°) Tildonk 10.09.1737 (g. Nicolaus Mercx en Maria Van Essche),

     Van Es Anna Catharina, (°) Tildonk 17/27.08.1739 (g. Joannes Van Essche en Anna Smets),

     Van Es Anna Elisabeth, (°) Tildonk 17.12.1741 (g. Guilielmus Smets en Anna Catharina Van Esch),

     Van Es Guilielmus, (°) Tildonk 06.08.1743 (g. Guilielmus en Catharina Van Essche),

     Van Es Elisabeth, (°) Tildonk 27.02.1747 (g. Joannes en Elisabeth Smets),

     Van Es Joannes Baptist, (°) Tildonk 22.06.1748 (g. Jan Baptist en Elisabeth Smets),

 

Smets Jacobus, (°) Tildonk 04.05.1710 (g. Judocus Hermans n. Jacobus en Maria Van Bolle).

 


 

Caluwaerts Arnoldus, (°) Tildonk 13.08.1689 (g. Arnoldus Limbosch en Catharina Caluwaerts), + Tildonk12.11.1765, x Tildonk 15.01.1712 (g. Petrus Raets stiefvader bruidegom, Jan Van Maelcot en Arnold Vanden Bosch) met Catharina De Smet - Smets, (°) Tildonk 03.02.1688 (g. Gerardus Smets en Catharina Smets n. Catharina Vanden Broeck), + ...1754.

 

Uit dit huwelijk: dit gezin met dank aan Jeanne Servranckx en André Saenen,

 

Caluwaerts Clara, (°) Tildonk 16.09.1713 (g. Joannes Van Malcot en Clara Huens),

 

Caluwaerts Anna, (°) Tildonk 30.09.1716 (g. Joannes Caluwaerts en Anna Welles),

 

Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 11.11.1718 (g. Petrus Caluwaerts en Catharina Raets, halfzus van de vader),

 

Caluwaerts Arnoldus, (°) Tildonk 12.03.1721 (g. Carolus Leys en Christiana Raets), + Tildonk 23.03.1721,

 

Caluwaerts Joannes, (°) Tildonk 22.03.1722 (g. Johannes Van Herrebruggen en Christina Raets), x (niet Buk, Til, ) met Joanna Catharina Puelinckx, (°) Hauwaert 12.09.1723, fa Gerard en Maria Van der Loock?,

     Uit dit huwelijk:

     Caluwaerts Barbara, (°) Tildonk 18.01.1746 (g. Jacobus Biscop en Barbara Van Malcot),

     Caluwaerts Anna Maria, (°) Tildonk 08.07.1747 (g. Petrus Caluwaerts en Maria Anna Vande Put),

     Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 31.05.1748 (g. Petrus Caluwaerts en Catharina Vertommen),

     Caluwaerts Catharina, (°) Tildonk 01.01.1751 (g. Cornelius Caluwaerts en Catharina Salue), + Winksele 16.05.1796,

     x Tildonk 30.03.1778 (g. Egidius Smets en Joannes Vanden Bosch) met Jan Baptist Van Horenbeeck, ex Boort, fs Joannes en Elisabeth De Kay, fii te Til en Wink,

 

Caluwaerts Cornelius, (°) Tildonk 10.05.1726 (g. Cornelius Lambrechts en Maria Verhoeven), + Tildonk 16.04.1783, x Tildonk 24.07.1751 (g. Joannes Janssens en Joannes Vanden Bosch) met Joanna Janssens, + Tildonk 24.03.1797, fa Joannes en Catharina Fijaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Caluwaerts Joannes, (°) Tildonk  01.06.1752 (g. Joannes Caluwaerts en Catharina Fijaerts),

     x Wakkerzeel 06.05.1780 (g. Caluwaert Cornelius en Verhulst Franciscus)  met Anna Catharina Verhulst, fii te Wak,

     Caluwaerts Arnoldus, (°) Tildonk 16.02.1755 (g. Arnoldus Caluwaerts en Anna Janssens), + Tildonk 05.11.1820,

     x 1 Wakkerzeel 07.01.1796 (g. Caluwaerts Joannes Baptista en Caluwaerts Joannes) met Maria Eskens, vidua,

     x 2 Tildonk 09.09.1802 (g. Jan Lens en Frans Vanden Broeck) met Catharina Goorens,

     Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 08.05.1757 (g. Petrus Caluwaerts en Elisabeth Janssens),

     Caluwaerts Joannes Baptista, (°) Tildonk 10.06.1759 (g. Joannes Baptist Jansens en Clara Caluwaerts),

     x (niet Buk, Til, ) met Catharina Peeters, we Jan Baptist De Coux-Kau, fa Franciscus en Catharina Verhoeven,

     Caluwaerts Barbara, (°) Tildonk ..08.1762 (g. Petrus Caluwaerts en Isabella Jansens), + Tildonk 02.11.1824 we,

     x Tildonk 10.08.1783 (g. Arnoldus Caluwaerts en Ludovicus Goyvaerts) met Petrus Mertens, + Tildonk 23.03.1819, fs Joannes en Maria Elisabeth Lambrechts, fii te Til,

     Caluwaerts Anna Maria, (°) Tildonk 09.06.1765 (g. Joannes Paeps en Anna Maria Jansens),

     x Tildonk 29.07.1788 (g. Joannes Vanden Venne en Petrus Mertens) met Joannes Cornelius Vanden Venne, ex Kamp, fii te Kamp,

     Caluwaerts Petrus, (°) Tildonk 24.05.1768 (g. Petrus Caluwaerts en Catharina Jansens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom