Voorouderlijst Sme(e)ts Jan

 

Beroepsnaam voor smid: hoefsmid, wapensmid.

 


 

XVIII - De Smet Jan, ° ca. 1425, + > 1471, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Smeets - De Smet Willem, XVII.

 Smeets Willem, ° ca. 1455, x met ...

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Wez1720 (1471) Fo 2:

Item Jannes Van Gheele es man ende hout te leene vanden huijse van Wesemaele seven stucken vierschoofs

Item Willem De Smet van Haecht Jans soen heeft ontfaen ... leen tot behoef Jans sijn soene oudt syn dage wesende

Item de selve heeft ontfaen syn tocht vande hellicht

(mannen van leen: Jan Van Wesere, Jan Machiels, Jan Vuedinckx ende … Vuedinckx).

 

Uit dit huwelijk:

 

Smeets Jan, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Smeets Peter,

 

Smeets Willem,

 

Smeets Henrik,

 

Smeets Lijsbeth, x met Jan Kerremans, + > 1512,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat: 

H851: Fo 121:

- 17 feb 1512 stijl van Brabant: Lijsbeth Smeets we Jan Kerremans met Henrick Smeets heuren broeder heeft ontvangen als momboir van Lysken, Marie ende Heijle heure ende de voors Jan dochteren een half bunder bempt (Jan Vijts) onder Haacht

- 30 apr 1554: Heijlken Kerremans x Janne Schelkens heeft gederft een half bonder beempt gelegen bij de Nijp onder Haacht (Jan Vijts) aan Thomas Vandenberghe tot behoef van Heijnken Vandenberghe zijn zoon ende andere kinderen zonen en meijskens die hij heeft met Cathlijne Reijmers

- 7 jun 1577: Hendrik Van Puddegem doet de eed in naam van Anna Vandenberghe zijn huijsvrouwe dochter wijlen Thomas in deijlinge gebleven

- 25 sep 1589: Hendrik Vandenberghe als momboir van Jan Van Puddegem zone wijlen Hendrik out 8 jr, heeft bij doode van de voors Anna te leen verheven

- 19 jul 1596: Jan Paelmans sone wijlen Jans als momboir en voorganger van de voors Jan Van Puddegem zone wijlen Hendrik out 15 jr doe eed van trouw in plaats van wijlen Hendrik Vandenberghe die lest gestoirven is

- 4 sep 1645: Jan Stroobants x Elisabeth Paeps alias van Eijcken heeft te lene verheven na de dood van Jan Van Puddegem het vr half bunder bij de Nijpe

- 1 okt 1668: Peeter Smets x Jasparina Bollen kopen etc ...

     Uit dit huwelijk:

     Kerremans Lysken,

     Kerremans Marie,

     Kerremans Heijlken, x met Jan Schelkens,

 

Smeets Aert, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Smeets Jan.

 


 

Smeets Willem fs Willem, ° ca. 1485, + > 1543, x met ...

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

H852: Fo 118:

- 25 jan 1543: Stijl van Brabant: Jan Smeets zone wijlen Aerts heeft na de dood van Willem Smeets ontvangen voor hem en voor Henrik Smeets zijn oom en de Adolph, Huijbrecht en Jan Smeets sijn neven kinderen wijlen Willem Smeets om tussen hen te delen een bonder eusels geheeten delsen vondere

- 18 mrt 1571: (mr Peeter Van Breezyp mvl): Peeter Smeets wijlen Adolph zone voor hem en voor Adolph en Jan Smeets zijn broers bij doode van hun vader Adolph en ingevolge de mangelinge bij hun vader gedaan tegen Jan Smeets wijlen Aertsone

- 18 mrt 1571: Peeter, Adolph en Jan Smeets kinderen wijlen Adolph hebben gederft en verkocht aan Jan Huenen wijlen Jansone

- 18 sep 1599: Jan Paelmans x Lijsbeth Huens dochter wijlen Jans bij doode des voors Jan Huens heeft te lene ontvangen het voors bunder eusel geheten Delsenvondel gelegen onder Haacht – sterfman Peeterken Paelmans hun beiden zoonken drij jaeren oudt

- 15 mrt 1634: Hendrik Vandenberghe halfbroeder van Peeter Paelmans diemen meijnt doot te wesen soo men daervan in langen tijt niet en heeft gehoort naer dode desselfs Peeter Paelmans soone meijn als vooren, heeft te leen verheven het voors bunder eusels

- 16 mrt 1639: naer dode Hendrik Vandenberghe wordt Rombout Vandenberge sterfman

- 11 dec 1671: Reijnier Derboven in naem van Hendrik Nijs en zijn mede erfgen van wijlen Rombout Vandenberge verheft het voors bunder eusels – sterfvrouw wordt Maeijcken Nijs 57 jr

- 20 mei 1679: Hendrik Bollen koopt het bunder eusels van Maijcken Nijs.

Uit dit huwelijk:

 

Smeets Adolph, + > 1571, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Smeets Peter,

     Smeets Adolph,

     Smeets Jan, x met ...

          Uit dit huwelijk:

          Smets Remeys,

          Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

          H835: Fo 42: 30 jul 1588:

          Lodewijck Van Maelcote draagt de tocht van zeker huis en hove op tot behoef van Joachim Van Maelcote zijn zone,

          Abel Bockstuijns voor hem en als momboir van de kinderen wijlen mr Lodewijckx ende Jans Bockstuijns zijn

          broeders, Joachim Van Maelcote ende Lodewijck zijn vader verkopen aan Thomas Bauweleers x Barbara Appelmans

          zeker huijs en hof aen de Paeltheijde met een blok land daerachter gelegen groot een boender in de gichte van

          Remeijs Smets Janssone.

 

Smeets Huijbrecht,

 

Smeets Jan.

 


 

Smeets Huijbrecht, ° ca. 1515, x met ...

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

H851: Fo 270:

- 3 apr 1507: Peeter Smeets zone wijlen Jans ontvangt een dm als de heer voor zijn heergewijde voirtyts vuijt gewonnen hadde, ende dweclk denselven heer Zedert gebruijckt heeft tot noch toe & mits dijen de selve Peeter, te dier tyt een onbesorgde ende onmondige weese was, ende hy offerde tot den ontfanck te comen ende thergewijde te betalen – heeft hij ontvangen tzelfde dm lands op Deekchout oft Gijsevinne – Jan Elewijts is houdende dander helft?

- 25 sep 1589: Merten Smeets als momboir van de kinderen wijlen Remeijs Smeets heeft bij doode des voors Peeters ontvangen een dm land uit een bunder (Jacop Smeets) – sterfman Huijbrecht Smeets zone wijlen Remeijs

- 5 feb 1618: Philips Smets sone Remeijs heeft te lene verheven na de dood van zijn broer Huijbrecht Smets een dm.

Uit dit huwelijk:

 

Smeets Merten, momber bij de fii Remeys,

 

Smeets Remeys, ° ca. 1545, + > 1596, x met Catherijn Vanderauwera,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

H835: Fo 33v: 14 jul 1594:

Peeter Bols ende Merten Smets als momboiren van de weesen van Remeijs Smets Huijbrechtssone daer moeder af was Catherijn Vanderauwera dagvaerden Willem Schrijns x Anna Verhulst Jansdochter, item Hendrik Vandenberghe momboir van de kinderen wijlen Jans Vandenberghe zijnen broeder x Elisabeth Huene, item Willem Van Nuffelen als ontleent momboir vanden voors leste weeskinde, ten eijnde tsamen en elk van hen zouden willen hantvullinge te doen van alsulcken vuijtwinninge als Gielis Verhoeven gedaen hadde op zeker gronde van erven gelegen onder deser dicke … aen deselve weesen toebehorende, voor gebreck van betalinge van zekere rente.

H835: Fo 29v: 6 jun 1596:

Deijlinge Huijbrecht Smets

- Huijbrecht Smets zone wijlen Remeijs ende van ?

- Philips Smets

- Catherijn Smets

- Bernart Van Elewijt x Elijsabeth Smets

- met Merten Smets ende Peeter Bols als momboirs

alle erfgen Remeijs Smets x ?

(land in Kampenhout).

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

H835: Fo 59v: 29 jan 1598:

Peeter Wants Peetersone verkoopt aan Anna Van Tongerloo in de erfelijkheijd ende voors Peeter Wants Henricksone (sic) zijn leefdagen lang in de tochte ierst huijs ende hof mette lande daerachter aende Paelhijde groot drij dm (Francois Der Boven, kinderen wijlen Remeijs Smets Huijbrechtsone), item een stuk land van drij dagwant opt Kerkhofvelt, drij dm land opt Kerkenvelt (Jan Paelmans, Jan Peeters), item een half boender opt Kerkenvelt  

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Remigius Smeets (Smets), zoon van Hubertus.

Bron : S.A.L., Cuvelier, register 7473, fol. 18r., akte dd. 24 juli 1579:

Item Willem Vos tot des naerbescreven staet te doene, behoorlijck ende spetialijck geconstitueert zijnde bij Remeys(en) Smeets Huybrechtss(on)e voer Lambrecht Deens, openbaer notaris, en(de) zekere getuygen den tweeden dach julii a(nn)o xvc. lxxix lestleden, al naerdere blijcken(de) bijde selve procuratie in date v(oer)s(creven), waeraff den teneur van woerde te woerde hier naer volght.

Op heden den tweeden dach der maendt van julio a(nn)o xvc. lxxix, in p(rese)ntie van mij Lambrecht Deens, openbaer notaris, bijden Grooten Rade sconincx geadmitteert, ende den getuygen naerbes(creven) is gecompareert in properen pers(oen) Remeys Smeets Huybrechtss(on)e van Haecht, die welcke vuyt crachte van zekere procuratie, op he(m) gepass(eer)t ende gegeven bij schepen(en) der v(oer)s(creve) prochien van Haecht inde maendt van januario a(nn)o xvc. lxxviii onder den gemeyn(en) zegele van(de) voers(creve) schepenen ende thanteecken vanden secretaris Middelborch, innehoudende last om vier schepen(en) van Loven(e) te bekennen ende constitueren zeke(re) rinte van vijffthien rinsg(ulden) erffel(ijck) en(de) merckelijck vuyt crachte vander cl(ausul)e va(n) substitutie inde voers(creven) procuratie begrepen, soe heeft die v(oer)s(creven) Remeys Smeets comparant gesubstitueert ende in zijne plaetse gestelt, substitueert ende stelt in zijne plaetse midts desen Niclaes(en) Vander Gouwen, Willem(en) Vos, m(eeste)re Roeloff Mertens ende elcken va(n) he(n) besunde(re), diet best toe zal mogen v(er)staen, hen ghevende volle macht en(de) authoriteyt om die v(oer)s(creve) rinte ten laste vanden v(oer)s(creve) schepenen te v(er)kennen tot prouffijte va(n) m(eeste)re Jan Schellekens, licentiaet ind(en) rechten, oft van sulcken anderen daeroppe die v(oer)s(ceve) Schelckens die v(oer)s(creve) rinte zal begeven, v(er)kent te hebben(e) ende voerts erffel(ijck) zulcke macht als hem comparant bijde v(oer)s(creve) originale procuratie gegeven is, beloven(de) vast, goet ende va(n) weerden te houdene, al tgene bijde v(oer)s(creve) gesubstitueerden en(de) elck van henlieden dies behalffven gedaen, sal wesen onder tverbant daerinne begrepen, gedaen tot Mechelen ten huyse oft woonstede mijns notaris ten jae(re) ende dage v(oer)s(creven), daerbij p(rese)nt en(de) over zijnde, discrete persoon(en) Remeys Verpaelt van Haecht ende Charles Vander Meeren, innegeseten(e) poertere van Mechelen, als getuygen daerove(r) geroepen ende gebeden, onderteeckent Deens.

Vuyt crachte ende nae vermogen der zelve heeft bekindt meeste(re) Janne Schelckens, woonende te Loven(e), vijfffthien goude pen(ningen), geheeten carolusg(ulden), te xx st(uyvers) tstuck, erffelijcke rinte, alle jae(re) opd(en) iiiien. julii te betalen ende inder stadt wissele van Loven(e) los ende vrije, etc(etera), oyck van xe., xxe., ce. pen(ningen) als alle andere pen(ningen), te leveren in toecomen(de) tijd(en), telcken termijn(e) als schult met rechte v(er)wonnen, geloven(de) die voers(creve) erffrinte ter manissen naervolgen(de) de zelve procuratie te bepanden op goede loffelijcke panden, gelegen tot Haecht, weerdt zijn(de) boven alle commeren daervuytgaen(de) dobbele rinte ende soe vele te doene dat den v(oer)s(creven) m(eeste)re Janne Schelckens ende zijn(e) nacomelin(gen) in toecomen(de) tijden zal mogen genoech wesen, met conditie dat die voers(creve) innegeseten(en) des dorps van Haecht die v(oer)s(creve) erffrinte zullen mogen lossen en(de) afquyten tallen tijd(en) alst hu(n) believen zal teene(n)male en(de) elcken carolusg(ulden) daeraff met sesthien gel(ijcke) carolusg(ulden) ende met volle rinte, obligan(do) et submitten(do), cor(am) Bucq, Goerdts, julii xxiiiia.

         In de marge.

Transport van ix r(insgulden) erffel(ijck) vuyten xv r(insgulden), h(abetu)r martii xi., a(nn)o xvc. lxxxvi in hac ca(me)ra.

      Uit dit huwelijk:

      Smets Hubertus ,

      Smets Philips, x Haacht 04.07.1603 met Bols Elisabeth,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

H835: Fo 32: 5 dec 1596:

Philips Smets zone wijlen Remeijs verkoopt aan Francois Derboven cs een plek erf int Hulstervelt (Francois Derboven).

          Uit dit huwelijk:

          Smets Maria, (°) Haacht 19.10.1603,

          Smets Magdalena, (°) Haacht 23.07.1606, x Haacht 09.06.1637 met Peter Van Lanckriet,

    Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:  

     R5205: Haecht 1 maart 1653:

     Peeter Van Lanckriet na doode van Philips Smets verheft tot behoef van hemself en van Magdalena Smets dochter Philips

     zijne huijsvrouwe het voors dm lants uit een bunder gelegen op d’Eekhout.

     H835b: Fo 209v: 7 dec 1662:

     Magdaleen Smets we Peeter Van Lanckriet met Jan Docx ende Hendrik Bols als momboirs van haar kinderen, met

     haar oudsten zoon Jan ontrent 20 jr, verkopen aan Jan Van Haecht x Elijsabeth Verhuijch.

    Smets Adriana, (°) Haacht 13.08.1608,

         Smets Catharina, (°) Haacht 31.07.1611,

     Smets Catharina,

     Smets Elijsabeth, x met Bernart Van Elewijt,

 

Smeets Mathijs.

 


 

Smeets Mathijs, ° ca. 1545, + > 1597, x met Bols Lisken.

 

Elizabeth Bols, weduwe, eygheneresse van huys ende hoff groot een dachmael, twee bunderen lants ende drije bunderen een dachmael weije en bempt haer eijghen, ende heeft in huere II 1/2 bunderen lants ende zes bunderen weije, een ploech, twee peerden, acht coijen, sonder meer.

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

H851: Fo 267:

-  3 apr 1507: Willem Smeets zone Willems ontvangt een dm uit een half bonder land opt Eeckhout of Gijsevinne (wordt later Kerkhofvelt?) waeraf het ander dm is toebehorende Peeter Smeets zone wijlen Jans

- 3 mrt 1543: Huijbrecht Smeets ontvangt na de dood van Willem zijn vader een dm uit een bunder onverdeylt

- 25 sep 1589: Jacop Smeets na de dood van zijn vader Mathijs Smeets en van zijn grootvader Huijbrecht Smeets heeft ontvangen voor hem en voor Aerden Smeets zijn broeder het voor dm lants – het andere toebehorende Huijbrecht Smeets (Merten Verhagen, Peeter Van Essche)

- de voors Mathijs had het leen niet verheven

- 5 feb 1618: Philips Smeets doet de eed, zijn neef Jacop Smet is sterfman hem in deylinge gevallen

- 14 apr 1687: Jan Van Lanckriet na de dood van Philips Smets sijnen grootvader

- 1 mrt 1728: Michiel Schoovaerts 40 jr.

H851:  Fo 262:

- 31 mei 1511: Anthonis Boele zone Gielis daer moeder af is Lijsbeth Elewijts ontvangt ontvangt na de dood van Jan Elewijts zijn oom een half dm bonderlants opt Deeckhout of Ghijsevinne (erfgen wijlen Willem Smeets)

- 13 apr 1520: Anthonis Boel derft aan Cornelis Daneels zone Michiels bij naerderschappe

- 3 mrt 1543: Jan Van Triest zone wijlen Gillis, x Anna Daneels, na de dood van Machiel haar vader, heeft ontvangen een half b onder lants uit seven bonder waeraf het vierde dm competerende is Jan Smeets

- dezelfde dag derven zij het land aan Remeijs en Mathijs Smeets zonen wijlen Huijbrecht Smeets, ierst bij hem uijt zij broode gedaen

- 25 sep 1589: Jacop Smets ontvangt na de dood van Mathijs Smeets zijn vader ontvangt

- 10 sep 1640: Guilliam Smets sone wijlen Aerts ontvangt tot behoef van Philippus Smets sone wijlen Aerts ruijtere voors half bunder land (reg Philippus Smets ende Aert Gyselinckx)

- 11 jul 1644: Aert Docx met proc van Philip Smets verkoopt tvoors half bunder land (Aert Gijselinckx over Hans Docx), aan Jan Der Boven x Anna Van Haecht

- 5 jan 1690: Peeter Willems sone Gillis ende Anneken De Rijck heeft als erfgen van Anna Van Haecht te leen verheven

- 28 mei 1728: Albert Willems na dood van Peeter Willems zijn vader.

H835: Fo 51: 22 aug 1597:

Peeter van Essche x Anna Vuijterelst verkopen vijf dm lant opt Hoogvelt (Peeter VL Jacobsone), item een dm opt Kerkevelt (Lijsbeth Bols we Mathijs Smets, we adriaen Van Rijmenam, Jan Marschalkx), item een dm broekland int vorste Schoubroeck gen het Springelinck, item een half boender broekland int achterste Schoubroeck (Aert Van Esche) aan Remeijs Verpaelt x Anna Cretsaert.

 

Elisabetha Boels (Lisken Bols), weduwe van Mathias Smets (Mathijs Smeets) en inwoonster van Haacht, emancipeert op 10.01.1594 haar zonen Jacobus en Arnoldus Smets.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7486, folio 237r., akte dd. 10 januari 1594.

Item Eliz(abe)t  viduwa Mathiae Smets, commoran(s) in Haecht, in p(rese)ntia, emancipavit Jacobum et Arnoldum Smets, suas proles, quas retinuit a p(re)dicto suo marito, a pane suo modo debito et consueto, quo facto M. de Vileers reconduxit, coram Edelheer, Raveschot, januarii xa., a(n)no xvc. xciiii.

De akte van emancipatie van Jacobus en Arnoldus Smets, kinderen van Elisabetha (Lisken) Bols, weduwe van Matthias (Mathijs) Smets, inwoonster van Haacht, geregistreerd in het register nr. 7486, folio 237r., akte dd. 10 januari 1594,  werd nogmaals geregistreerd in het register nr. 7487, doch ditmaal op datum van 23.01.1595 en voor andere schepenen van Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, regisster nr. 7487, folio 149v., akte dd. 23 januari 1595.

Item Elizabeth Bols relicta Mathiae Smets, commorans apud Haecht, in p(rese)ntia, etc(etera), emancipavit Jacobum et Arnoldum Smets, suos filios, quos retinuit a dicto Mathia, a pane suo modo debito et consueto, quo facto G. Roberts reconduxit, cor(am) Raveschot, Vekemans, januarii xxiiia.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Jacobus,

 

Smets Arnoldus.

 


 

Smets Arnoldus, ° ca. 1575, + Haacht 11.10.1636, x Haacht 24.09.1606 met Catharina Verloo.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

LSG: achtste perceel: Hennewysheye:

- begin 16de eeuw: Jan Van Doorne

- 29-12-1537: zijn dochter Catharina Van Doorne

- 01-02-1548: haar dochter Elisabeth Sgrooten Sebastiaensdochter na dood van haar moeder

- 09-03-1559: haar man Jan Claes Willemsone na de dood van zijn vrouw

- 17-07-1586: Willem Verloo Everaertsone bij coop van vs

- 09-08-1608: zijn zoon Willem Verloo x Catharina Schrijns na dood vader

- 18-03-1634: zijn zoon Jan Verloo na dood vader

-15-07-1634: Aert Smets bij coop vs

- 23-06-1644: zijn zoon Philip Smets na dood vader

- 23-06-1644: Aert Gyselincx uit Haacht bij coop vs

- 06-09-1659: zijn zoon Adriaen Gyselinckx 27 jr

- 04-11-1673: zijn dochter Anna Gyselinckx x Jacob Van Steenwegen van Berg-Kampenhout

- 18-05-1714: Jakob Van Steenwegen na dood van zijn vrouw

- 05-01-1731: Peter Van Haecht in onverdeeldheid na dood van Jakob Van Steenwegen.

H851:  Fo 262:

- 31 mei 1511: Anthonis Boele zone Gielis daer moeder af is Lijsbeth Elewijts ontvangt ontvangt na de dood van Jan Elewijts zijn oom een half dm bonderlants opt Deeckhout of Ghijsevinne (erfgen wijlen Willem Smeets)

- 13 apr 1520: Anthonis Boel derft aan Cornelis Daneels zone Michiels bij naerderschappe

- 3 mrt 1543: Jan Van Triest zone wijlen Gillis, x Anna Daneels, na de dood van Machiel haar vader, heeft ontvangen een half b onder lants uit seven bonder waeraf het vierde dm competerende is Jan Smeets

- dezelfde dag derven zij het land aan Remeijs en Mathijs Smeets zonen wijlen Huijbrecht Smeets, ierst bij hem uijt zij broode gedaen

- 25 sep 1589: Jacop Smets ontvangt na de dood van Mathijs Smeets zijn vader ontvangt

- 10 sep 1640: Guilliam Smets sone wijlen Aerts ontvangt tot behoef van Philippus Smets sone wijlen Aerts ruijtere voors half bunder land (reg Philippus Smets ende Aert Gyselinckx)

- 11 jul 1644: Aert Docx met proc van Philip Smets verkoopt tvoors half bunder land (Aert Gijselinckx over Hans Docx) aan Jan Der Boven x Anna Van Haecht

- 5 jan 1690: Peeter Willems sone Gillis ende Anneken De Rijck heeft als erfgen van Anna Van Haecht te leen verheven

- 28 mei 1728: Albert Willems na dood van Peeter Willems zijn vader.

H835b: Fo 2v: 17 mrt 1639:

S+D kinderen Aert Smets x Cathelijne Verloije

- Everaert Smets

- Guilliam Smets

- Philips Smets

- Aert Gijselinckx (x Cecilia Smets)

1) Guilliam Smets

- twee boenderen bempts metten ... inde Beerendongen (de Wilde Heijde)

- vijf dm lants aenden voetweg naer Battel hoeve, de voetweg naer den molen

- twee vijvers ofte viswaters gelegen inde Wilde Heijde

- een blockxen geheeten den Cleijnen Wijngaert (weg naer de twee stappen)

- de hellicht van eenen bosch mette gronde & alle die toebehoorten gelegen onder OLVrouw Waver aen Smet weijde groot vijf vd (Bartholemus Ceulemans alias Fierens)

- de hellicht van eenen bosch groot 5 vd

2) Everaert Smets

- huis en hof gelegen aen de heerbaan naar de Hansbrugge (erfgen Antoon Dauwen)

- thien dm opt Hooijvelt (Willem Bols)

- een bempt gen de Verbrande (?) stede (straete naer Roost, erfgen Jan Lauwers)

- een boender bempt geheeten Cappellemans dijck

- een block gelegen aende Houtheijde en het Valvekensstraetken

3) Philips Smets:

- twee boender bempt geheeten het Roelantsbempt

- drij dm land aen het voetweegken naer de twee stappen

- een hofstee aan de Smisstraete

- een derdendeel van een boender maeijgras Springelinck

- 10 dm bosch onder Schriek

4) Aert Gijselinckx

- huis en hof met sijn toebehoorten groot ontrent een boender aen de Roeijstraete

- twee blocken land ook in de Roeijstraete (Willem Jacobs, erfgen Peeter Schellekens, Remeijs Janssens)

- een half boender land grenzend aan zijn goed (erfgen Niclaes Derboven, Henrik Schellekens)

- een boender land aan de Wouwerstraete (Jan Van Puttegem)

- een boender bempt int Keerbergenbroeck (erfgen Merten Stas, erfgen Remeijs Smets).

 

Leengoederen Schriek en Grootlo (Karel Lemmens).

Achtste Perceel, Henneweysheyde:

17.07.1586: Willem Verloo Everaertssone bij coope van vs (Jan Claes Willemssone).

09.08.1608: zijn zoon Willem Verloo x Catharina Schrijns na + vader.

18.03.1634: zijn zoon Jan Verloo na + vader.

15.07.1634: Aerts Smets bij cope van vs.

23.06.1644: zijn zoon Philips Smets na + vader.

23.06.1644: Aert Gyselincx van Haecht bij coope van vs.

06.09.1659: zijn zoon Adriaen Gijselincx 27 j. in broederlijk en zusterlijke rechten. 

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Arnoldus Smets en zijn vrouw Catharina Van Loo (Verloo), inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 449r. , akte dd. 5 februari 1635.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven nabescr(ev)en gestaen Aert Smets en(de) Cath(lijn)e Van Loo, zijn(e) huysvr(ouwe), woonen(de) tot Haecht, tot desen v(er)obligeren(de) en(de) submitteren(de) zijn(en) ind(ivisi)m hunne p(er)soon en(de) goeden der cohertien en(de) jurisdictien des heeren meyers en(de) schepen(en) der stadt van Loven, hebben onbesundert, onverscheyden en(de) elck een voer al als principael heeft bekent wel en(de) deuchdel(ijck) schuldich te zijn aen heer en(de) m(eeste)r Fredericus Hamers, licen(tiaet) inde rechten, canoninck en(de) cantor van S(in)t Peeters kercke alhier te Loven, achthien carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brab(an)t cours ende) loop hebben(de), en(de) vijfthien gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden date van desen te betalen en(de) in der stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen beden, lasten en(de) impositien, ord(inari)s oft extraord(inari)s, inne gestelt oft naermaels alnoch inne te stelen, oyck van xe., xxe., mindere en(de) meerdere penn(ingen), te leveren tot behoeff des v(oor)s(chreven) heer en(de) m(eeste)r Fredericus Hamers, zijn(e) erffgenaem(en) oft actie van hen hebben(de), erffel(ijck) in toecomen(de) tijden als schult met recht v(er)wonnen telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen, geloven(de) ter manissen pandt te stellen, onder deser jurisdictie van Loven gelegen, weert zijn(de) boven alllen voorgaen(de) co(m)meren en(de) lasten d(aer)op vuytgaen(de), dobbel rente, en(de) altoos zoo vele te doen dat[t]en v(oor)s(chreven) heer en(de) m(eeste)r Fredericus, zijn(e) erffgen(aemen) en(de) naercomelingen oft actie van hen hebben(de), erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal moghen genoech zijn, consenteren(de) voerts meer int maecken van mainmise over alle henne goeden, waer die gelegen zijn, en(de) namentl(ijck) op thien dachm(aelen) landts, gelegen onder Haecht v(oor)s(chreven) opt Hoovelt, regenoten derffgen(aemen) Bols ter eenre, de kercke van Haecht ter tweedere, derffgen(aemen) Michiiel Vanneste (?) ter iiier. en(de) derffgen(aemen) Hans Ricx ter derder vierder zijd(en), alleenel(ijck) belast met tshee(ren) chijns aen(den) heere hertoge van Aerschot, item noch eenen bempt, groot drije dachm(aelen), regenoten sheeren strate ter eenre, derffgen(aemen) Laureys Donckers ter tweedere, ... [n.v.], consenteren(de) oyck mede int decreteren der v(oor)s(chreve) brieven van mainmise sonder daertoe ged(aech)t te derven worden, met conditien dat de voers(creve) bekenderen deselve rente sullen mogen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen gelieven zal teender reysen tegen den penn(ninck) zesthiene en(de) met volle rente, coram Lievens, Borchgreeff, februarii va., 1635.

            In de marge.

Cath(arin)a non interfuit sed maritus promisit eam ad monitionem prestare coram eisd(em).

Op heden den xxx. october a(nn)o 1651 compar(erende) d' eerb(aere) heere Jan Stevenot, p(res)b(yte)re, als gecommitteerde van(den) heere auditeur Blitterswijck, [bekent] ontfangen het hebben vuyt handen vande erffgenamen Aerdt Smets de capitale penningen van dese tegenstaende rente van achtien gul(den)s vijff stuyvers erffelijck met allen verloopen van dijen, consenterende oversulcx inde cassatie der selver, promitten(tes) non amplius alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque et sic vacat.

J. Stevenot.

 

Hierbij een akte met vermelding van Arnoldus Smets (x Catharina Verloo), zoon van Mattheus en inwoner van Haacht, enerzijds, en Joannes Verloo, zoon van Guilielmus en inwoner van Mechelen, anderzijds. Het is duidelijk dat Catharina Verloo familie is van Joannes Verloo. Voor deze laatste is het minder duidelijk waar hij in het plaatje van de tweede link past. Er zijn hier twee mogelijkheden :

-     ofwel is Joannes de zoon van Guilielmus en Paulina De Cremer;

-     ofwel is Joannes de zoon van Guilielmus en Catharina Schrijns.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 197v., akte dd. 9 februari 1618.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Nicolaes Van Cranenbroeck, clerck der ierster schrijffcaemere alhier binnen Loven, om tgene des naerbescreven staet te mogen doen, hebben(de) procura(ti)e speciael en(de) onwederroepel(ijck) bevel, hem gegeven bij Jan Verloo soene wijlen Willems, woonen(de) tot Mechelen, en(de) gepasseert voor Charel Bogaert als openbaer not(ari)s en(de) sekere getuygen vander daet octobris viia., anno 1617, lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, waeraff den teneur onder dit contract sal worden geinsereert, deselve Craenenbroeck vuyt crachte en(de) naer v(er)mogen als voore per monitionem heeft opgedraegen met behoorlijcke v(er)thijdenisse  alsulcke proprieteyt van sijns constituants kintsgedeelte als den voors(creven) constituant sijn verstorven midts der doot en(de) afflijvicheyt van wijlen Willems Ve[r]loo sijns vaeder, respectivel(ijck) gelegen onder Keerberghen, Schrieck, Campenhout, Ballaer, Meerbeke en(de) elders, exp(osito) ende Aerdt Smets zone wijlen Mathijs, woonen(de) tot Haecht, imp(ositus) per mo(nitionem) redd(idi)t aen(den) voors(creven) Nicolaes Van Craenenbroeck inden naem en(de) behoeff als boven om tselve des voors(creven) constituants kindtsgedeelte te hebben, te houden en(de) te besitten opde chijsen en(de) commeren daer te vorens op vuytgaen(de), tanquam prout iure, ende voorts meer op eene voortaene rente van eendertich carolus gul(den)s te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) vijff gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerlijcx vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xviien. july, daeraff den eersten termijn van betaelinge vallen en(de) v(er)schijnen sal xviia. july anno 1618 naestcomen(de) en(de) binnen den dorpe van Haecht los en(de) vrije te leveren, van bede, oock van xe., xxe., ce., en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen in toecomen(de) tijden, telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen, obligan(do) et submitten(do) die voors(creven) Craenebroeck de goeden des voors(creven) constituants in behoorlijcke formen, et tantum et casu quo, etc(etera), geloven(de) die voors(creven) Nicolaes vuyt crachte en(de) naer vermogen als vore de selve rente van xxxi rinsgul(den)s en(de) vijff stuyvers erffel(ijck) jaerlijcx ten termijn(e) voors(creven) wel en(de) loffel(ijcke) te betaelen en(de) leveren als vore, los en(de) vrije ten behoeve voors(creven) oft actie van hem hebbende onder obligatie en(de) submissie als boven, met conditie dat die voors(creven) constituant oft sijn(e) naercomel(ingen) die selve rente sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken carolus gulden daeraff met xvie. gelijcke carolus guldens loopende munte en(de) met volle rente, coram Schore, Glavimans, februarii ix ixa., anno 1618, hier naer volght den teneur van(de) procuratie, hier vore vermelt.

Op heden den viien. octobris 1617 comprareren(de) (!) voor mij openbaer notaris en(de) den getuygen naer genoempt, Jan Verloo Willemsss(one) heeft bekendt en(de) geleden, kende en(de) lijde bij desen hoe dat Aerdt Smets Matthijss(one), woonen(de) tot Haecht, hem comparant in goeden, ganckbaeren gelde, geleden van(den) xvii. july lestleden, getelt heeft de somme van vijff hondert guldens eens, daervore hij comparant aenden selven Smets heeft beloeft, soo hij beloeft bij desen jaerlijcx te geven en(de) te betaelen rente naer advenant, den penninck xvi., te weten xxxitich. guldens en(de) vijff stuyvers ts(iae)rs, cours en(de) ganck genomen hebbende van(den) voors(creven) xviien. july, daervan dierste jaer van betalinge vallen en(de) v(er)schijnen sal den xviien. july 1618 en(de) soo voorts van jaere te jaere tot de lossinge der selver, die geschieden sal moeten eens teender reyse met volder rente in goeden ganckbaeren gelde, daervore v(er)bindende hij comparant zijnen persoon ende goeden, present en(de) toecomen(de), op Lovensche mamise en(de) specialijck sijns comparants huys, gestaen alhier binnen Mechelen opde Hoochstraete, thuys S(in)te Rochus, ter eenre en(de) Louwis De Visschere ter andere zijden, belast wesen(de) alleenelijck met sessentwintich gul(den)s en(de) v(er)scheyden renten, daerop warantschap geloven(de) en(de) daer toe noch v(er)bindende zijn kintsgedeelte inde goeden, hem v(er)storven door dafflijvicheyt van sijnen overledenen vaeder, gelegen tot Keerbergen, Schrieck, Campenhaut, Ballaer, Meerbeke en(de) elders, constitueren(de) voorts onweder(roepelijck) Peeter ... [n.v.] en(de) Nicolaes Van Craene(n)broeck ende elcken van hen int besundere om te gaen en(de) compareren, soo voor wethouderen deser stadt Loven en(de) elders daer die selve goeden gelegen zijn en(de) aldaer herkennen tgene voors(creven) is, de voors(creve) goeden daer vore te verbinden en(de) taffecteren en(de) de v(er)bintenisse als voren te doen, ende voorts meer al te doen tgene hij constituant tselve present en(de) voor oogen wesen(de), soude connen, mogen oft moeten doen, geloven(de) en(de) v(er)bindende pro ut in communi forma, aldus gedaen en(de) gepasseert tot Mechelen in presentie van Peeter Van Ytegem ende Jacques Verstraeten als getuygen, hier over geroepen, mij oock p(rese)nt en(de) dese stipuleren(de), Charel Bogaert, openbaer not(ari)s, gead(mitteer)t, geteeckent Charel Bogaert. 

 

Bijgaand twee opeenvolgende akten, doch van verschillende data. In de eerste akte wordt alleen Arnoldus (Aerdt) Smets vemeld. In de tweede akte wordt naast Arnoldus Smets eveneens zijn echtgenote Catharina Verloo vermeld. Het gaat hier duidelijk om hetzelfde gezin.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7513, folio 9r., akte dd. 3 juli 1623.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers, schepen(en) van Loven en(de) eygengenoten naerbes(creven) gestaen m(eeste)r Henrick Van Roost tot des naerbes(creven) te doen, onwederroepel(ijck) geconstitueert sijnde bij Aerdt Smets voorden not(aris) Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) seeckere getuyghen opden iersten july 1623, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) heeft opgedragen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse vijff dachmael eygens landts, gelegen soo onder Thieldonck opt Thieldonck Velt als onder Winxel, regen(oten) die straete ter ie. en(de) derffgen(aemen) Jans Van Meerbeeck in drije zijden, exp(osito) imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts ind(en) naem en(de) tot behoeff van h(ee)r Peeter Pecquius, ridder, heer van Bouchoult, S(in)t Laureys Hove en(de) Borsbeke en(de) cancellier van sijne co(nincklijcke ma(jestey)t van Spangnien van Brabant, en(de) vrouwe Barbara Maria Boonen, gehuysschen, per mo(nitionem) his interfuerunt Loomans, Willemaers, scabini Lovanien(sis), et allodii consortes, item domicellus Michael Pannis, locum tenens d(omi)ni villici Lovanien(sis), et Ph(i)l(ippu)s Hollandts, similiter tanquam allodii consortes, qui hic rogantes quod faciunt scabini Lovanien(sis) predicti, coram quibus satis et waras voor vrije, eygen en(de) ombelast goet prout, actum julii tertia 1623.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7513, folio 10v., akte dd. 5 maart 1624.

Item Jan Brugmans tot des naerbes(creven) staet te doene, gemachticht zijnde bij procura(ti)e, hem gegeven bij Cathlijn V(er)loo Verloo huysvr(ouw)e Aerdt Smets, voorde wed(uw)e Van Haecht opden viien. decemb(ris) 1623, alhier gesien en(de) gebleken, in presen(tia), etc(etera), heeft gelaudeert en(de) geapprobeert alsul(cken) v(er)coop van seker vijff dachm(aelen) landts, gelegen onder Thieldonck, als den voors(creen) haeren man heeft gedaen opden iiien. july 1623 in prima tot behoeff van(den) h(ee)re cancellier Pecqius, geloven(de) daertegen nyet te doen noch tattenderen onder obligatie, submissie en(de) renun(tiatie) in forma, coram S(ain)ct Victor, Willemaers, martii va., 1624.

Hierbij een akte met vermelding van Arnoldus Smets, zoon van Mattheus (en van Elisabetha Bols), met zijn vrouw Catharina Verloo, dochter van Everardus, inwoners van Haacht. Wie de moeder is van Catharina Verloo, is voorlopig onduidelijk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 167v., akte dd. 3 januari 1611.

Item in tegenwoirdicheyt der scepenen van Loven naerbes(creven) gestaen Ardt Smets soone wijlen Matthijs ende Cathlijn Verloe dochter wijlen Everardts, gehuysschen, woonende tot Haeght, hebben bekindt onbesundert, onverscheyden ende elck een voor al als principael sculdich te zijne Carel Dierix soone wijlen m(eeste)r Cornelis, woonende binnen deser stadt van Loven, twelff goude penningen, geheeten carol(us) gul(dens), te xx st(uyvers) t' stuck ende thien gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden date deser te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrije, etc(etera), oock vanden xen., xxen., ce. ende alle andere penningen ende impositien, ordinaris oft extraordinaris, innegestelt oft inne te stellene, in futurum quol(ibe)t ass(ecutum) et ad mo(nitionem) pignus situm sub iurisdictione Lovaniensi valens dupl(um) et tantum, obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) indivisim in forma, met condtie dat die voors(creve) bekinderen de selve rente sullen mogen lossen tallen tijden als hen gelieven sal met een somme van twee hondert rinsgul(dens) eens, munte ten tijde van(de) quytinge gepermitteert ende met volle rente, ende om den voors(creven) Carel van allen die voors(creve) gelooften volcomel(ijck) te verseeckeren, soo consenteren die voors(creve) bekinders int maecken vande mainmise over alle heure goeden, gelegen onder Haeght, ende namentl(ijck) ierst over thien dachmalen landts, gelegen onder Haeght opt Hooghvelt, regenooten Willem Boels ter ire., Michiel Vanessche ter iire., belast met vijff stuyvers, item een block landts, gelegen aende Wouwerstr(aete), regenooten Franchois Janss(en) ter eenre ende sheeren straete ter andere zijden, belast met drije rinsgul(dens), dieselffve daerop waranderen(de) ende gelovende in prejuditie van desen nyet te belasten oft alieneren, coram Beringen, Maes, januarii iiia., 1611.

            In de marge.

Item Carel Diercx heeft bekent ende geleden die capitale penningen van dese rente van xii gul(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) mette verloopen van dijen volcomentl(ijck) uyt handen van Ardt Smets en(de) Cathlijn V(er)loyen, gehuysschen, ontfangen te hebben et sic vacat, actum desen xviien. january xvic. v(er)thien, subscriptivit, ita est, subsignat(um) Carol(us) Diercx.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Cecilia, (°) Haacht 18.08.1607,

 

Smets Adriaan, (°) Haacht 29.12.1609,

 

Smets Everardus, chirurgijn, (°) Haacht 28.12.1611, x (niet H, ) met De Rijck - De Reyck Maria, deze x 2 Haacht 23.01.1655 met Lambrecht Bolles - Bollen,

In de onderstaande aktes  (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Everardus Smits (Smets) en zijn vrouw Maria De Rijck(e) uit Haacht. In deze akte vernemen we dat Everardus Smits chirurgijn was ! De akte heeft dezelfde datum als voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7533, fol. 82r., akte dd. 18 maart 1645.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en. schepen. van Loven naerbeschreven compareren. Jacques Van Schoonderhaghen, tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde sijnde (!) met onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij mr. Everardt Smits, chirurgijn van sijne hanteringhe, en. Maria De Rijcke, wettighe gehuyschen, woonen. tot Haecht, voor mr. Peeter Le Noire als openbaer nots. en. seckere getuyghen opden xxiiiien. january xvic. vijffenveertich, alhier gesien en. geblecken, bij manisse, etc., heeft inder voors. qualiteyt opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse ierst een halff boender landts, gelegen onder Herent opde Vloet, regen. Jan Camon ter ier., sheeren straete ter iier., die leybeeck ter iiier. en. Reynier Boon ter iiiier. sijden, vercreghen teghens derffgen. Hendrick Rogghe, item eenen beempt van ontrent drije dachmaelegen, geleghen tot Haecht, regen. de leybeecke ter ier., sheeren straete ter iier. en. de Voerstraet in drije andere sijden, expos. en. Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en. ten behoeve van heer en. mr. Guilliam Loesen, advocaet, etc., imp. idem per mo. reddidit op sheeren chijns vand(en) gronde terminis prout ende voorts meer op eene voortaene rente van neghen carolus guldens te twintich stuyvers Brabants tstuck erffelijcke rente, alle jaer opden xxiiiien. january te verschijnen en. te betaelen, daer aff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xxiiiien. january anno xvic. en. sessenviertich en. inder stadt wissele van Loven te leveren, los en. vrije van ve., xe., xxe., ce. en. van alle andere mindere oft meerdere penninghen en. impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen infutur(um) quolibet assecutum et sub his satis et waras ut supra, obligan. et submitten. ac ren. in forma, geloven. die voors. geconstitueerde vuyt crachte sijnder voors. procuratie die voors. rente van negen guldens erffelijck, midtsgaeders eene gelijcke rente van neghen guldes erffelijck bepandt opt huys en. hoff der voors. constituanten, staen. en. liggen. tot Haecht inde Brabantsche straete, al naerder inde voors. procuratie (die welcke alhier wordt gehauden voor geinsereert) begrepen jaerlijcx op den voors. xxiiiien. january wel en. loffelijck te betaelen en. te leveren als voor, los en. vrije, assecutum, obligan., etc., in forma, midts conditie dat die selve respective renten sullen moeghen gequeten worden olgen. de voors. procuratie en. met volle rente, coram eisd(em).

 

In de akte wordt melding gemaakt van Everardus Smets en Maria De Rijck. Verder in de akte staat nog wijlen Henricus Rogghe en Catharina De Rijck. Ik vermoed dat deze laatste een tante (of misschien een oudere zuster) was van Maria De Rijck. Alleszins vind ik het gezin van Henricus Rogghe en Catharina De Rijck terug in Leuven met het volgende kind :

-     Petronella Rogge, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 28.10.1612.

Henricus Rogge en Catharina De Rijcke huwden te Leuven (Sint-Geertrui) op 11.06.1609.

In de begrafenisregister van Leuven (Sint-Geertrui) vond ik ook een Petronella Rogge terug als ongehuwde dochter van Henricus, begraven op 23.05.1628, maar overleden te Halle. Mogelijk was het hun enige kind en erfden Everardus Smets en Maria De Rijck van Henricus Rogge en Catharina De Rijck. Een Henricus Rogge werd begraven te Leuven (Sint-Geertrui) op 11.09.1633.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, folio 179v., akte dd. 11 mei 1643. 

Item in tegenwoordicheyt des smeyers en(de) schepenen van Loven naergenoempt gestaen m(eeste)r Jan Cornelii, not(ari)s, tot Loven residerende, naer vermoghen van onwederroepel(ijcke) procuratie, waer aff den teneur hier is volgende, luydende alsdus, comparerende op heden den tweeden maye 1643 voor mij notario en(de) de getuyghen naerbes(chreven) m(eeste)r Everardts Smets als man en(de) momboir van Maria De Rijck, hem voor de selve tot t' geene des naerbes(chreven) staet, sterckmakende, ende in dijer qualiteyt erffgenaem van wijlen Cathlijn De Rijck weduwe Hendrick Rogghe, den welcken heeft gecedeert, getransporteert, cedeert en(de) transporteert bij desen, aen Barbara Lissens, p(rese)nt en(de) accepterende, ieerst eene rente van drij r(insguldens) erffelijck vuyt eene meerdere rente van seven guldens ende noch eene rente van twee guldens vuyt eene meerdere rente van vier guldens erffel(ijck), makende t' samen vijff guldens x s(tuyvers), gehypotiseert opden huyse, genoempt de Vlaesblome, competerende het ambacht der lijnewevers alhier, gestaen inde Parijstraet, volghens het vercrijgh der selver rente, bijden voors(chreven) wijlen Hendrick Rogghe ende Cathleyn De Rijck gedaen voor schepenen deser stadt opden xxiien. octobris 1630 in ia. teghen Jan Michiels cum suis mette loopende jaren der selver respective renten, die welcke hij is waranderende voor goet en(de) ontbelast (!), ende dat midts de somme van lxxxviii g(uldens) eens, waer van den voors(chreven) comparant bekendt voldaen te sijn, hebbende den selven comparant tot vasticheyt van tvoors(chreven) getransporteert en(de) in plaetse van cautie, voorder oft anderssints niet, opghedraghen drije dachmaelen bempts, geleghen tot Haecht, genoempt de Verberde Stede, regenooten sheeren straet ter ie., Anna Donckers oft wel de leybeeck ter ii. en(de) Anthoen Adriaens ter iiie. sijden, belast allenelijck met eenen stoter chijns aenden hertoghe van Aertschot, constitueren(de) onwederroepelijck Cornelii en(de) eyder (!) thoonder deser om t' geen voors(chreven) staet, te doen en(de) te laeten vernieuwen voor meyer en(de) schepenen deser stadt in behoorl(ijcke) forme, promitten(tes) rat(um) obligando, submitten(do) ac reunciando in forma, actum tot Loven ter presentie van heer Aert De Welde ende van m(eeste)r Jan Loyaerts als getuyghen, tot desen gebeden, hebbende partijen contrahenten dese geteeckent en(de) is onderteeckent Everart Smets, Barbara Lissens, onderstondt, D. Legius, welcken volgende den voors(chreven) comparant per mon(itionem) heeft opgedraghen met behoorlijcke vertheydenisse die voormelde drije r(insguldens) x s(tuyers) erffelijck en(de) die voormelde twee guldens erffelijck, makende tsamen vijff gul(dens) x s(tuyvers) erffel(ijck), exposito impos(ita) Barbara Lissens, per mon(itionem) jure et satis, obligando, etc(etera), et waras voor een goede deuchdelijcke en(de) onvertierde renten, en(de) om die voors(chreve) Barbara Lissens noch bat te versekeren, den voors(chreven comparant vuyt crachte der voors(chreve) procuratie tot vasticheyt van desen transpoort heeft opghedragen met behoorlijcke vertheydenisse drije dachmaelen bempts, gelegen tot Haecht, genoempt de Verberde Stede, hier vorens breeder vermelt, expos(ito) impos(ita) die voors(chreve) Barbara Lissens in plaetse van cautie,voorder oft anderssints niet, obligando, etc(etera), coram Borchgraeff, Dielbeeck, xi. maii 1643.

     Uit dit huwelijk:

     1. Smets Catharina, (°) Haacht 04.09.1636,

     Smets Guilielmus, (°) Haacht 07.10.1637,

     Smets Rumoldus, (°) Haacht 29.01.1639,

     Smets Petronella, (°) Haacht 26.02.1645,

     Smets Everardus, (°) Haacht 15.08.1646,

     Smets Gertrudis, (°) Haacht 25.11.1648,

     Smets Barbara, (°) Haacht 05.04.1651,

     Smets Arnoldus, (°) Haacht 11.02.1653,

     2. Bolles Henricus, (°) Haacht 27.12.1655,

     Bollen - Bogaerts Joannes, (°) Haacht 13.03.1659,

 

Smets Guilielmus, (°) Haacht 16.02.1613, molenaar in Herent,

H835b: Fo 152: 25 okt 1657:

S+D erfgen Guilliam Smets

- Lambrechts Bollen x Maijcken De Rijcke we wijlen Everaert Smets

- Cecilia Smets we Aert Gijselinckx met Adriaen Gijselinckx haeren sone

- erfgen van Guilliam Smet hunnen broeder en oom

1) Lambrecht Bollen

2) Cecilia Smets

- eenen wintmolen met het molenhuijs sonder de grond in Herent

- een half bonder land opt Broeckvelt onder Herent aende Kerregatstraet

- een erfelijke rente van drij gl twee st sjaers op huijs en hof onder Werchter te Nijnde toebehoort gehadt hebbende wijlen Jan Lembrechts x Maijcken Peeters end mr Jan Smets.

 

Smets Petrus, (°) Haacht 01.09.1616,

 

Smets Jan, (°) Haacht 23.06.1619,

 

Smets Philippus, (°) Haacht 09.11.1621.

 


 

Gijselinckx - Gheijselinckx Arnoldus, (°) (niet H, Wes!, ...), + Haacht 21.11.1655, x Haacht 24.10.1627 met Smets Cecilia, (°) Haacht 08.08.1607, + Haacht 02.12.1689. Deze x 2 Haacht 20.06.1659 met Van Haecht Arnoldus (N4048). Deze x 1 Rijmenam 10.05.1620 (g. Joannes Van Haeght en Joannes Verswijvere) met Verswijvere Catharina (N4049), + Haacht 07.02.1652.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Gijselinckx - Gheijselinckx Arnoldus .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gijselinckx Petrus, (°) Haacht 18.09.1628, x (niet H, Wak, W, Wes, ) met Goris Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Gijselincx Joannes, (°) Haacht 01.03.1662,

     Gijselincx Theresia, (°) Haacht 10.04.1664,

     Gijselincx Petronella, (°) Haacht 10.05.1665,

     Gijselincx Petrus, (°) Haacht 19.02.1668,

     Gijselincx Henricus, (°) Haacht 01.09.1669,

 

Gijselinckx Adrianus, (°) Haacht 23.12.1630, x Haacht 13.02.1661 met Joanna Van Langendonck, (°) Haacht 20.01.1641, fa Petrus en Elisabeth Delanghe, deze x 2 (niet H, Wes, ) met Abraham Grietens, deze x 1 Haacht 16.11.1664 met Vloebergh Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gijselinckx Petrus, (°) Haacht 27.11.1661, + Haacht 27.03.1729 68 j., schepen te Haacht vanaf 1712, x Haacht 19.01.1712 met Catharina Van Langendonck, fii in Haacht,

     Gijselinckx Andreas, (°) Haacht 26.12.1663,

     Gijselinckx Elisabeth, (°) Haacht 07.03.1666, + Haacht 02.01.1737,

     x Haacht 04.01.1688 (g. Egidius Van Adorp en Norbertus Van Adorp) met Franciscus Van Meldert, + Haacht 04.01.1741,

     2. Grietens Catharina, (°) Haacht 29.09.1665,

     Grietens Joannes Baptista, (°) Haacht 25.11.1666,

     Grietens Abraham Fredericus, (°) Haacht 17.05.1671,

     3. geen fii in H,

 

Gheijssen Jan, (°) Haacht 25.07.1633, molenaar en meier van Herent (meer info in commentaar boven), x met Catharina Vandenbroeck, deze x 2 met J. Smets,

 

Gijselinckx Anna, (°) Haacht 29.08.1634, x Berg 21.01.1653 (g. Arnoldus Gijselinckx en Jacobus Van Steenweghe) met Jacob Van Steenwegen, rentmeester van de kerk van Berg, fs Jacobus en Maria Toeback,

     Uit dit huwelijk:

     Van Steenweghen Jacobus, ° 28.11, (°) Berg 03.12.1653 (g. Jacobus Van Steenweghen en Maria Verhuycht),

     + Berg 24.03.1725, x Berg 24.02.1675 (g. Jacobus Van Steenweghen en Frans Van Os pastoor) met Margareta Van Espen,

     (°) Kampenhout 01.11.1638, + Berg 29.04.1678, fa Petrus en Gertrudis Van Hamme, zij x 1 Berg 08.02.1667

     3 de gr. bloedverw. en 2 de gr. aanverw. (g...) met Van Hamme Cornelius (M2930),

     hij x 2 Berg 18.01.1679 (g. Jacobus Van Steenweghen en Joannes Winnepenninckx) met Agnes De Coster,

     (°) Berg 10.08.1659, + Berg 26.06.1725, fa Matthias en Emerantiana Mommens,

     Van Steenweghen Joannes, (°) Berg 09.01.1657 (g. Joannes Van Abbeel en Margareta Loys), pastoor,

     Van Steenweghen Petrus, (°) Berg 10.02.1660 (g. Petrus Gijselincx en Maria Toeback), + Berg 23.04.1727 wn,

     x Humelgem 29.06.1695 (g. Jacobus Van Steenweghen en Guilielmus Van Ham) met Anna Van Hamme, fii in Berg,

     Van Steenweghen Judoca, (°) Berg 13.09.1662 (g. Artus Mommens en Judoca Van Steenweghen), + Berg 21.10.1662,

     Van Steenweghen Joanna, (°) Berg 13.09.1662 (g. Artus Van Haecht en Joanna Van Langendonck), + Berg 10.10.1662,

     Van Steenweghen Arnoldus, (°) Berg 29.11.1663 (g. Henricus De Witte en Petronella Smedts), + Berg 05.05.1735,

     x (niet Kort, Berg, ) met Anna Schuermans, (°) Berg 28.06.1670, + Berg 17.05.1670, fa Gerardus en Joanna Keirinckx, fii in Kortenberg,

     Van Steenweghen Maria, (°) Berg 05.04.1666 (g. Stephanus Van Espen l. Petrus Van Espen en Maria Van Espen),

     x 1 ca. 1689 (niet Berg, Kamp, ) met Steven Corbeel, (°) Kampenhout 27.12.1651, fs Joannes en Anna De Coster,

     x 2 ca. 1702 (niet Berg, Kamp, ) met Petrus Van Haecht,  (°) Kampenhout 15.12.1674, fs Rumoldus en Maria Verhulst, fii in Kampenhout,

     Van Steenweghen Joanna, (°) Berg 10.12.1668 (g. Jacobus sr l. Servaes Schovaers en Joanna Hinckaert), geest. dochter,

     Van Steenweghen Isabella Anna, (°) Berg 03.03.1671 (g. Cons. Dnus Frans Van Os en Anna ...), + Kortenberg 16.09.1749 kerk,

     x ca. 1699 (niet Kort, Berg, ) met Abraham Schuermans, pachter, (°) Berg 03.10.1656, + Kortenberg 13.10.1728, fs Gerardus en Joanna Kerincx, fii in Kortenberg,

     Van Steenweghen Adrianus, (°) Berg 11.05.1673 (g. Jacobus Van Steenweghen sr l. Adrianus Schovaers), + Kamp 02.08.1729,

     x ca. 1701 met Petronella Van Doren, (°) Berg 05.05.1680, + Kampenhout 19.10.1731, fa Petrus en Anna Van Espen,

     Van Steenweghen Catharina, (°) Berg 08.04.1679 (g. Petrus ... l. Gerardus De Coninck),

     Van Steenweghen Anna, + Melsbroek, vv Guilielmus Van Bever, koster,

 

Gheijselinckx Jan, (°) Haacht 26.08.1637,

 

Gijselinckx alias Schelinx Philippus, (°) Haacht 08.04.1640, x 1 Haacht 01.10.1673 met Catharina Verbeeck, x 2 Haacht 01.04.1679 met Verbeeck Maria, x 3 Haacht 04.06.1691 met Elisabeth Van Hal,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gijselinckx Philippus, (°) Haacht 07.02.1677,

     2. Gijselinckx Jan, (°) Haacht 12.09.1679,

     Geijselinckx Maria, (°) Haacht 14.01.1681,

     Geijselincx Guilielmus, (°) Haacht 21.04.1682,

     Geijselincx Augustinus, (°) Haacht 29.08.1683,

     Geijselincx Guilielmus, (°) Haacht 07.08.1685 (g. Geijselincx Guilielmus en Huijbreghts Joanna),

     Geijselincx Cornelius, (°) Haacht 17.09.1686 (g. Antonis Cornelius en De Pau Elisabeth),

     Geijselincx Catharina, (°) Haacht 12.03.1688 (g. Breukaerts Joannes en Van Meerbeeck Catharina),

 

2. Van Haecht Petrus, XI (N2024), (°) Haacht 14.09.1623,

 

Van Haecht Jan, (°) Haacht 23.10.1625,

 

Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 22.02.1628,

 

Van Haecht Jan, (°) Haacht 22.12.1630,

 

Van Haecht Catharina, (°) Haacht 02.10.1633,

 

Van Haecht Catharina, (°) Haacht 08.11.1637, x Haacht 18.12.1656 met Verpoorten Judocus, geen fii in H,

 

Van Haecht Anna, x (niet H, ) met Snijers Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Snijers Petrus, (°) Haacht 01.03.1668,

     Snijers Maria, (°) Haacht 01.07.1671,

     Snijers Abraham, (°) Haacht 02.06.1672.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom