Voorouderlijst Smekens Jan                       

 

Smekens, Smeekens, Smeckens, Smeeks

Beroepsnaam van de smid.

 


 

XVI - Smekens Jan (S), ca. 1515, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Smekens Jan, x met Catharina Verreijcken (fa Hendrick x Maria Vandenberge alias Bauwens), deze 2 met Jan Bols (fs Cornelius x Anna Mertens),

H835: Fo 43v: 29 jan 1598:
Henrik & Catharina Bols, kinderen wijlen Jan Bols geasst met Willem Bols, Remeijs Van Hove ende Peeter Bols alle hunne momboirs hebben verkocht Machiel Lints x Martijn Van Loossen alias Walravens een erfelijke rente van vier rinsgulden sjaers bepand op aan Michiel Lints verstorven na de dood van Magriete Lints sijne sustere .

     Uit dit huwelijk:

     Bols Henrick,

     Bols Catharina,  

 

Smekens Elisabeth,

 

Smekens Peeter, XV.

 


 

XV - Smekens Peeter (S), ca. 1545, x met Pelsmakers Maria, deze x 2 met Willem Paelmans.

 

HCT852 fo 113:
- 17 sep 1551: Jan Schellekens heeft gederft het voors dm aan Lijsbeth Van Horick dochter wijlen Daneels doende Jan Smeekens als voorganger hulde
- 26 apr 1564: joufr Lijsbeth Vandenhoricke heeft gederft een dm bempt aan Jan Smekens Janssone oudt 13 jaeren doende Jan Vander Ouder Aa als voorganger van voors Jans den eedt
- 4 dec 1606: Willem Paelmans zone Willems x Maria De Pelsmaker heeft te lene ontvangen ten behoeve van haer voer kinderen die sij behouden heeft van Peeter Smeekens haeren iersten man, te weten Adriaen, Kathelijn ende Margriet Smekens een dm bempt int Goerbroeck stellende hierop als sterfman Adriaen Smekens oudt 26 jr
- 22 mrt 1621: Aert Van Essche x Cathlijn Smekens, na de dood van Adriaen Smekens, heeft het voors bempt in leen ontvangen
- 7 nov 1631: Adriaen Van Esche heeft ontvangen naer doode Aert sijns vaders een dm bempt
- 27 jun 1639: Aert Van Haecht koopt het voors dm bempt ...
HCT852 fo 305:
- 20 feb 1558: Jacop Vandenhoricke sone wijlen Jans heeft ontvangen en gederft een dm bempt int Goorbroeck aan Jan Smeekens sone Jans
- 16 jun 1569: Jan Vander Onder Aa zone Mathijs heeft ontvangen in den naam en tot behoef van Jan Smeekens bij doode wijlen Jans zijns vaders drij dm bempt
- 22 nov 1593: Marie Pelsmakers we Peeter Smekens bij doode des vrs Jans heeft te lene ontvangen tot behoef van Adriaen Linken en Gritken haar kinderen van voors Peeter Smekens die vrs drij dm bempt stellende Adriaen Smekens oudt 12 jr als sterfman
- 22 mrt 1621: Aert Van Esse x Cathlijn Smekens heeft na de dood van Adriaen Smekens als deselve Cathlijn in S+D es gevallen heeft ontfangen de voors drij dm beempts
- 27 jun 1639: Louis Del Tour heeft verheven in den naem van Adriaen en Jan Van Essche zonen naer doode van Aert Van Essche hunnen vader Aert om te verkopen aan Aert Van Haecht sone wijlen Jans ende van Lijsbeth Vander ‎()‎ ...
 

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) een Latijnse akte met de transcriptie, waarin melding wordt gemaakt van Petrus Smekens (Smijkens), zoon van wijlen Joannes en inwoner van Haacht.  Hij erkent een erfelijke rente van vier karolusguldens schuldig te zijn aan Joannes De Clerck (sClercx) voor hemzelf en voor zijn zuster Elisabeth, beiden kinderen van Joannes.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, folio 348v, akte dd. 11.04.1574

Transcriptie.

Item Petrus Smijkens filius quond(am) Joh(ann)is, co(m)mor(ans)

apud Haeght, obligan(tes), recog(novi)t se debere Johanni

De Clerck f(ilius) quond(am) Joh(ann)is pro se ipso et

ad opus liberorum El(isabe)t quond(am) sClercx, eius

sororis, quatuor(um) flor(enos) caroli te xx stuyvers

monete curren(tis), hered(itarii) redd(itus), singulis

a(n)nis ad undecimam aprilis p(er)solven(dis) et

in cambio quite et libe(re) quol(ibe)t ass(ecutu)m ad

mo(nitionem) pignus val(ens) et t(antu)m et pot(erit) redime(re)

q(ua)n(do) vol(verit) quemlibet d(enarium) exinde median(tibus) sedecim

d(enariis) co(n)s(imilibu)s ac cum, coram Goerts, Wils, xia.

aprilis.

       In de marge.

S(olvi)t. 

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Petrus Smekens, zoon van wijlen Joannes en inwoner van Haacht, die een een jaarlijkse rente van 4 karolusguldens bekent verschuldigd te zijn aan Thomas Vanden Berge, zoon van wijlen Petrus. Te noteren valt dat het jaar 1569 overging naar het jaar 1570 op 26 maart (folio 413v van het ondervermelde register).

Pascha d(omi)ni anno xvc. lxx fuit martii vigesima sexta.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854, fol. 425v., akte dd. 7 april 1570.

Item Petrus Smekens filius quond(am) Jo(hann)is,

co(m)morans apud Haeght, oblig(ans), recognovit

se debere Thome Vand(en) Berge f(ilius) quondam

Petri quatuor florenis caroli te xx st(uferos)

monete, etc(etera), p(ro)nu(n)c curren(tis) hered(itarie) redd(itus)

singulis a(n)nis ad septimam aprilis persolven(dis)

et in cambio quite et libere, etc(etera), quol(ibe)t

ass(ecu)tum ad mo(nitionem) pig(nus) sub Haecht pred(icto) val(ens)

duplum et t(antu)m et poterit redimere q(ua)n(do)

volverit v(ideli)c(et) que(m)libet denariu(m) exin(de) median(tibus)

sedecim denariis cons(imilibus) ac cum, coram Dormale,

Kelffs, septima aprilis.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Smekens Catharina, XIV (S4713),

 

Smekens Adriaen, () Haacht 11.05.1586, x Haacht 17.06.1608 met Van Haecht Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Smekens Petrus, () Haacht 05.02.1613,

     Smekens Maria, () Haacht 29.06.1615, 

 

Smekens Margriet - Margareta, () Haacht 11.05.1586, x Haacht 13.11.1605 met Schellekens Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Schellekens Maria, () Haacht 27.09.1606,

     Schellekens Anna, () Haacht 10.05.1609, 

     Schellekens Catharina, () Haacht 21.08.1611,

     Schellekens Joanna, () Haacht 21.09.1614. 

 


 

XIV - Van Essche Arnoldus (S4712), ca. 1570, x (niet H, ) met Catharina Smekens (S4713), Sav+.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Essche Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Essche Adrianus, XIII (S2356), () Haacht 07.02.1599,

 

Van Essche Anna, () Haacht 03.08.1601,

 

Van Essche Guililemus, () Haacht 12.09.1604,

 

Van Essche Joannes, () Haacht 21.02.1606, x (niet H, )  met Clara Wouters - Wauters, fa Arnoldus x Petronella Spoelbergh,

     Uit dit huwelijk:

     Van Essche Magdalena, () Haacht 23.09.1637,

     Van Essche Petrus, () Haacht 23.09.1637, 

     Van Essche Adrianus, () Haacht 18.10.1638, 

     Van Essche Joannes, () Haacht 02.12.1640, 

     Van Esch Petrus, () Haacht 06.01.1642, 

     Van Es Cornelius, () Haacht 25.06.1645, 

     Van Essche Joannes, () Haacht 27.10.1647,

     Van Essche Margareta, () Haacht ...09.1648, 

     Van Esch Elisabeth, () Haacht 02.02.1653,  

 

Van Essch Henricus, () Haacht 18.11.1608,

 

Van Essch Maria, () Haacht 17.07.1611,

 

Van Essch Elisabeth, () Haacht 11.04.1616, moeder Smets.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom