Voorouderlijst Sluymers Simon

 

Sluymers, Sluimers, Sluijmers, Slymers, Sleymer

1. Genitief uit de Germaanse voornaam leud-md.

2. Naam uit het Middelhoogduits slmer: vervaardiger van lijm, vogellijm.

 


De bewerking van de parochieregisters van Poederlee vind je op Poederlee, heemkunde en genealogie. Poederlee begint 1648.

Wellicht sluit deze Sluijmers-lijn aan bij de Sluijmers van Noord-Brabant (Nederland).

 

XI - Sluymers Simon (N1892), Poeder+, Herentals+, Merksp+, Gierle+, Voss+, Baarle+, Poppel+, Wechel+, Tielen+, Lille+, Voss+, Ravels+, Weelde+, Meerle+, Hoogstr+, Meer+, Overp+, Neerp+, + Poederlee 23.04.1697, x met Margareta Guens - Geuens - Geudens (N1893), Poeder+, Herentals+, + Poederlee 17.02.1699.

 

Schepenaktes Poederlee:

Verkoop, 28-3-1675, Van Riemen Francoijs, Sluijmers Sijmon, seeckere parcheel soo lant wijde ende heijde, -, gelegen alhier binnen Poederle over de Sierlaecke, -, 243 gulden 95.
Verhuring wegens uitwinning, 16-1-1672, Van Riemen Frans, Sluijmers Sijmon, sekere helft van t huijsblock daer Sijmon Sluijmers op is woonende, twee guldens en 15 stuijvers voor een jaar 95.
Erfrente, 17-3-1675, Verstegen Elisabeth, Sluijmers Sijmon & Geuens Margriet, drij hondert guldens eens, tsjaers erffelijck vijfthien gulden, 5.00 %
Comparerende voor schepenen ondergenoempt Sijmon Sluijmers ende Margriet Geuens sijne wettighe huijssvrouwe ende hij als man ende momboir vande selve.
Bekenden omme eene somme van gelts dije hun al ende wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen jouffvrouwe Elisabeth Verstegen, haere oiren ende naecomelingen, tsjaers erffelijck vijfthien gulden.
Los ende vrij van impositien, 20e, 100e, mindere ende meerdere penningen, nijets daer op vuijtgaende dan libere gelde, ijderen gulden tot 20 stuijvers, ijder stuijver tot 3 grooten, precies t allen verschijndage ofte vuijterlijck sesse weecken naer elcken verschijndaghe ende ingevalle van egeene precise betaelinghe sal gehouden wesen den interesse te betaelen ten advenant van sesse gulden ende vijff stuijvers procent, des sij mits dese geloven.
Beginende de voorschreven reijnthe sijnen cours te nemen op hodie date deser ende alsoo vervallende den 27e martij 1676 ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere tot de redemptie der selver penningen, dije bijde voornoemde comparant altijt sal mogen ende moeten geschieden t hunder goeder moijte met vollen pachte ende verschenen reijnthe met drij hondert guldens eens.
Daer vooren ende voorde jaerelijckxe voldoeninghe hebben sij comparanten verbonden ende te pande gestelt ierst seecker parcheel, soo weijde als lant, gelegen over de Sierlaecke, groot 660 roijden salvo justo, oist Adriaen Van Gansen, suijt de straet, west Dierck Gielis ende noort Adriaen Wouters, los ende vrij met een reijnthe van vierenvijftich gulden aende cappelle de Hegge alhier.
Item seecker parcheel lant genaempt den Nerenacker, groot ontrent 94 roijden, regenotende oost Peeter Vanden Plas erffgenamen, suijt Lambrecht Peeters, west Frans Van Riemen ende noort de pastorije.
Item seecker parcheel hoijwas gelegen int Broeck alhier, groot een halff dachmaet, oist den Rietbempt, suijt Cornelis De Peuter, west Cornelis Aerts ende noort Tanneken Wagemans, los ende vrij opden heeren chijns als wij verstonden, gelovende van voordere etcetera, om soo wanneer etcetera.
Actum met manissen des secretaris als gelast van d offitie ende wijsene van Hendrick Bertels ende Cornelis De Peuter, schepenen, desen 27e martij 1675.
In de kantlijn:
Expeditie op segel van 6 stuijvers dese cassatie.
Compt voor Adriaen Vanden Parre ende Jan Vermetten, schepenen der baronie van Poederle ten daghe ondergenoemt, sieur Guillielmus Versteghen, welcken uit crachte van sekere procuratie op hem gepasseert voorden notaris Haecx, binnen Antwerpen residerende ende sekere getuijghen, opden 9e november 1703, bij jouffvrouwe Magdalena Maesmans, weduwe wijlen sieur Guilliam Adriaen Versteghen ende heer Peter Versteghen, soo nomine proprio ende als momboir van sijne minder jaerighe sustere ende broedere, beneffens heer Philippus Jacobus Maesmans, heere van Westmael etcetera, mede momboir der selffvere weesen ende Joannes Versteghen, des voorschreven heer Versteghen broeder.
Verclaert op dese renthe van 300 gulden capitaels wisselgelt inden witte deser vermelt ontfangen te hebben twee hondert gulden in gelijcke specie mette verloopene dije door Peeter Sluijmere ontlastende midts dien de hellicht vande panden voorde voorschreven renthe vande
In de kantlijn:
Compareerde voor schepenen ondergenoempt Jasper Coomans, de welcke beleet bij ende mits dese de resterende hondert guldens int witte deser vermelt mette verschenen intereste, bekent ontfangen te hebben uijt handen van Barara Sluijmers, welcke hondert guldens aen den voorschreven Jasper Coomans waeren getransporteert door jouffvrouwe Maria Magdalena Maesmans, weduwe wijlen sieur Guillielmus Adrianus Verstegen, waer mede dese rente alsnu ten vollen is voldaen ende over sulcx alleen? te rechte wort gedoodt ende gecasseert, ter presentie ende overstaen van Jan Leux ende per relaes Peeter Verstegen, schepenen der banderije van Poederle, desen 13 januarij 1719.
G. Coomans, secretaris, 1719
289. Expeditae
Folio 116 verso.

 

Uit dit huwelijk: de twee onderstaande gezinnen met dank aan Jan Dillen,

 

Sluymers Michael, () Poederlee 15.04.1649 (g. Adrianus Schellens en Catharina Vekemans),

 

Sluymers Barbara, () Poederlee 22.07.1650 (g. Lambertus Peeters en Elisabeth Neeffs),

 

Sluymers Joannes, () Poederlee 02.03.1653 (g. Johannes Sluijmers en Zara Peeters),

 

Sluymers Adrianus, () Poederlee 09.05.1656 (g. Adrianus Peeters en Catharina Van Dael),

 

Sluymers Petrus, X (N946), () Poederlee 03.02.1658 (g. Joannes Boogaerts en Catharina Proost),

 

Sluymers Barbara, () Poederlee 03.06.1661 (g. Leonardus Schellens en Catharina Wuijts), + Poederlee 17.10.1729, x Poederlee 14.05.1690 (g. Petrus Van Echelpoel en Petrus Claes) met Thomas Suls, () Vorselaar 16.11.1662, fs Jan en Margareta Spaniaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Suls Joannes, () Poederlee 10.02.1691 (g. Petrus Claes en Margareta Geuens),

     Suls Petrus, () Poederlee 29.07.1692 (g. Petrus Sluijmers en Anna Verhult n. Anna De Peuter),

     Suls Cornelius, () Poederlee 19.03.1695 (g. Adrianus Geuens en Gertrudis Molenberghs), + Poederlee 06.12.1769,
     Suls Maria, () Poederlee 16.09.1696 (g. Joannes Suls en Anna Verhult n. Maria Suls),

     Suls Anna, () Poederlee 16.07.1698 (g. Petrus Suls en Anna Suls),

     Suls Margareta, () Poederlee 08.12.1699 (g. Andreas Laureijss en Helena Janssen), + Poederlee 08.07.1702,

     Suls Thomas, () Poederlee 03.09.1701 (g. Petrus Geuens en Margareta Daneels),

     Suls Catharina, () Poederlee 27.06.1703 (g. Petrus Reijns en Anna Geuens).

 


 

X - Sluymers Petrus (N946), () Poederlee 03.02.1658 (g. Joannes Boogaerts en Catharina Proost), + Poederlee 14.03.1724, x Poederlee 02.10.1699 (g. Thomas Suls en Petrus Daneels) met Maria Peeters (N947), () Poederlee 17.05.1677 (g. Egidius Jaspers en Maria Vande Plassche), + Poederlee 27.02.1749.

 

Uit dit huwelijk:

 

Sluymers Jacobus, () Poederlee 29.08.1700 (g. Cornelius Peeters n. Adrianus Janssen en Catharina Jacobs), + Poederlee 14.07.1728,

 

Sluymers Ida, IX (N473), () Poederlee 28.12.1701 (g. Andreas Laureijss en Ida Mertens),

 

Sluymers Elisabeth, () Poederlee 24.04.1703 (g. Joannes Peeters en Helena Janssen), + Poederlee 30.04.1706,

 

Sluymers Petrus, () Poederlee 09.03.1705 (g. Petrus Peeters en Elisabeth Van Echelpoel),

 

Sluymers Fredericus, () Poederlee 01.08.1707 (g. Fredericus Timmermans en Maria Poels),

 

Sluymers Michael, () Poederlee 15.12.1709 (g. Cornelius en Dimphna Peeters),

 

Sluymers Joannes Baptist, () Poederlee 16.06.1713 (g. Jacobus Peeters en Barbara Sluijmers n. Amelberga Cnaeps), + Poederlee 18.06.1778, x Poederlee 06.06.1758 (g. Petrus Sluijmers, Cornelius Suls en Cornelius Steurs) met Maria Steurs,

     Uit dit huwelijk:

     Sluymers Elisabeth, () Poederlee 01.05.1759 (g. Petrus Sluijmers en Elisabeth Aerts),

     Sluymers Catharina, () Poederlee 07.01.1761 (g. Joannes Baptist Steurs en Catharina Steurs),,

     Sluymers Maria, () Poederlee 06.05.1763 (g. Cornelius Steurs en Maria Lijsen),

     Sluymers Anna, () Poederlee 22.03.1767 (g. Cornelius Peeters en Maria Steurs), + Herentals 04.05.1850, x ca. 1795 met Petrus Vertommen,

     () Noorderwijk 28.06.1752, deze x 1 Herentals 22.07.1794 met Theresia Van Lommel, fs Petrus en Maria Leirs,

     Sluymers Teresia, () Poederlee 10.01.1770 (g. Joannes Roosenbroeckx en Anna Van Tilen),

     Sluymers Elisabeth, () Poederlee 21.09.1773 (g. Petrus Sluijmers en Elisabeth Neis), + Poederlee 21.10.1773,

     Sluymers Joannes, () Poederlee 12.06.1778,

 

Sluymers Michael, () Poederlee 27.04.1717 (g. Leonardus Vekemans en Aldegundis De Kinder),

 

Sluymers Jaspar, () Poederlee 14.02.1721 (g. Jaspar Daneels en Anna Peeters), + Poederlee 30.06.1746.

 


 

IX - Peeters Guilielmus (N472), () Herenthout 07.05.1704 (g. De Bie Sebastianus en Kenes Maria), + Herenthout 22.02.1742, x Poederlee 18.10.1724 (g. Adrianus Janssens en Petrus Suls) met Sluymers - Sluijmers Ida (N473), () Poederlee 28.12.1701 (g. Andreas Laureijss en Ida Mertens), + Herenthout 03.11.1759. 

 

De naam Sluijmers/Sluymers komt nu nog zowat uitsluitend voor in de regio Den Haag - Rotterdam.

 

Uit dit huwelijk: dit en de volgende twee gezinnen met bijzondere dank aan Wilfried Taeymans,

 

Peeters Anna, () Herenthout 05.06.1725 (g. Joannes De Kepper en Anna Peeters),

 

Peeters Petrus, () Herenthout 07.09.1728 (g. Petrus Van de Put en Maria Peeters),

 

Peeters Fredericus, VIII (N236), () Herenthout 20.02.1731 (g. Fredericus Sluymers en Catharina Daems),

 

Peeters Joannes Baptista, () Herenthout 05.02.1733 (g. Petrus Sluymers en Maria Vrancx), x Herenthout 16.09.1766 (g. Van den Broeck Henricus, De Kepper Joannes Baptist en De Kepper Christianus Josephus) met Van den Broeck Maria Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Joanna Elisabeth, () Herenthout 10.12.1766 (g. Peeters Guilielmus en Van den Broeck Anna Elisabeth),

     Peeters Anna Catharina, () Herenthout 10.01.1769 (g. Van den Broeck Henricus en Peeters Anna),

     Peeters Franciscus, () Herenthout 30.11.1770 (g. Vranckx Franciscus en Van Dijck Elisabeth),

     Peeters Anna Maria, () Herenthout 13.05.1772 (g. Verwerft Henricus en Verlinden Anna Catharina),

     Peeters Petrus Gommarus, () Herenthout 09.10.1774 (g. De Keuster Petrus Gommarus en Maes Joanna),

 

Peeters Anna Maria, () Herenthout 19.06.1735 (g. Joannes Sluymers en Anna De Bie), x Herenthout 11.06.1759 (g. Van Heerle Andreas, Strollen Godefridus en Peeters Joannes Baptist) met Leys Joannes Baptist, ex Lille,

     Uit dit huwelijk:

     Leys Joannes Baptist, () Herenthout 27.05.1760 (g. Peeters Joannes Baptist en Leys Anna Francisca),

     Leys Anna Elisabeth, () Herenthout 20.12.1762 (g. Kestens Jacobus en Peeters Anna Elisabeth),

     Leys Joannes Cornelius, () Herenthout 23.06.1764 (g. Peeters Cornelius en Ververs Anna Catharina),

     Leys Guilielmus, () Herenthout 31.08.1766 (g. Peeters Guilielmus en De Kinder Cornelia),

     Leys Anna Catharina, () Herenthout 26.07.1769 (g. Janssens Joannes Franciscus en Luyten Anna Elisabeth),

 

Peeters Cornelius, () Herenthout 25.04.1737 (g. Cornelius Suls en Maria Geerts),

 

Peeters Anna Elisabeth, zelfstandige, () Herenthout 30.03.1739 (g. Adrianus De Bie en Anna Geus), + Herenthout 02.06.1819, x Herenthout 23.06.1761 met Viss(ch)ers Petrus, () Herenthout 16.09.1732, + Herenthout 18.02.1783, fs Cornelius Vissers en Joanna Maes,

     Uit dit huwelijk:

     Visschers Cornelius, () Herenthout 22.09.1763 (g. Peeters Cornelius en Visschers Anna Catharina),

     Visschers Guilielmus, () Herenthout 07.09.1765 (g. Peeters Guilielmus en Van Bouwel Maria Catharina),

     Visschers Joannes Baptista, () Herenthout 01.03.1767 (g. Leys Joannes Baptista en Neys Maria),

     Visschers Joannes Cornelius, () Herenthout 15.08.1769 (g. Vissers Cornelius en Dillen Catharina),

     Visschers Joannes, () Herenthout 10.09.1770 (g. Verwerft Joannes en Peeters Anna Maria),

     Visschers Franciscus Fredericus, () Herenthout 23.05.1775 (g. Peeters Fredericus en Gyps Maria Elisabeth),

     Visschers Elisabeth, () Herenthout 19.05.1777 (g. Maes Gerardus en Lysen Elisabeth),

     Visschers Anna Catharina, () Herenthout 09.11.1779 (g. De Kepper Joannes Baptist en Vissers Anna Catharina),

     Visschers Anna Elisabeth, () Herenthout 21.06.1785 (g. Vissers Guilielmus en Leys Anna Elisabeth),

 

Peeters Guilielmus, () Herenthout 27.10.1741 (g. Guilielmus Geerts en Elisabeth Heylen).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom