Voorouderlijst Van Hertsrode Thielman

 

Hertsrode van

Rode waar herten voorkwamen.

 

of is hij geëvolueerd naar:

Tieleman(s), Thieleman(s), T(h)ielman(s), Thielmann(s), Tielmann, -mance, Tiereman,Thileman(s), T(h)illeman(s), Tillema, Thillmann(s), -many, Tillman(n)s, -mann, Thilmann(e), -mans, -mant, -many, -manij, -mont, Tillemant, -ment, -mont, Tilman(s), -mann, -man(ne)e, -mant, mon(t), Tylleman, Tylmans

Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Diederik of van Tiel/Tijl.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - Van Hertsrode Thielman (S), ° ca. 1515, x met  x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hertsrode alias Thielman Jasper, XV. 

 


 

XV - Van Hertsrode alias Thielman Jasper (S), ex Tongelre (Eindhoven), ° ca. 1544, x 1 met Aleidis Van Breugel,  x 2 ? met Hillegart Vandenhoevel,  fa IJsewijn Goderts Jan Hoevel x Elisabeth Coolen.

 

WRT1848 fo 7: 24 mei 1604:
Sebastiaen Verstylen, meulder op Tremeloo, verkoopt aan Jaspar Van Heysroede alias Thielemans zeker paert en deel vercregen voor schepenen van Loven van Henrick Luijten wijlen als hem ten deel gevallen bij S+D tegens Geertruijt Beckers te weten een huis en hof tot Veldonck toebehoort hebbende den voors wijlen Henrick Luijten doude oock met zeker land onder Aerschot gelegen dwelck alnoch onverdijlt es.
WRT1875 fo 657:
- 8 nov 1604: Jan De Ridder zone Pauwels met Elisabeth Dries dochter wijlen Willems verkoopt aan Jasper Van Hertsrode zone Thielmans oudt 60 jr woonende bij Eijndhoven tot Tongerloo
- 31 dec 1611: Jasper Van Hertsrode zone Thielman woonende tot Werchter verkoopt aan Antheunis Gooris alias Bruers x Maria Wouters woonende tot Rotselaer dese drij parceelen.
KBG1164 fo 9: 4 apr 1607:
Lijbrecht Van Eijssche Hendriksone heeft verkocht aan Jasper Van Hertsroije Thielemans sone een boschken ende heyschomme metten binnen gracht ende buijten gracht, ende alle andere zijne toebehoorten, gelegen onder het hof van Bollo.

WRT1848 fo 37: 16 juni 1609 Walrant Van Lantrop meijer, Jan Leerbels, Peeter Michiels, Jan Van Hove, Henrick Gobbeleijns, Peeter Van Thongeren, Librecht Van Essche ende Willem De Witte, schepenen, Jan Van Dycke, Jan Van Hoegaerden, dorpsmeesters, Jan Michiels en Willem Serneels, kerkmeesters, Bertholomeus Luijten en Jan De Wortelaer, h geestmeesters, Jan Van Langendonck, Jan Peeters daude, Lambrecht Van Calsteren, Henrick Van Dycke, Cristoffel Verstraeten, Jan Scrijns doude, Lodewijck Vervoort alle auderen ende gemeyntenaers ter eendere ende Jasper Van Hertsrode Thielmans aenden aenderen cant hebben aengegaen zeker accoort te weten dat den voors Hertsrode bij ignorantien en bij toelatinge van zijner excellentie heeft getimmert zeker paert van zijn huijse op de Heerenstraete gelegen onder Veldonck ende voorts eenen inslag gelegen oock op de Heerenstraete aldaer dwelck hij oock bij onwetendheijd beheijmpt heeft gehadt met eenen thuyn nyet wetende dat hij de gemeente daermede int minste hadde misdaen
KBG1164 fo 116v: 15 jul 1615:
Huijbrecht Coolbunders woonende onder Lubbeke heeft verkocht aan Dierick Willemsen woonende tot Werchter zeker huijs en schuere gelegen in Keerbergen met nog twee stukken land en een stuk bempt onder de Laet met andere goeden gelegen onder Werchter als dezelve aen voors Coolbunders sijn verkocht geweest bij Jasper Thielmans voor Carel Van Voorspoel als griffier deser heerlijckheijdt dd 17 nov 1612 ende soo tselve goet worde vernaedert soo worden daerin gegoet elck voor de hellicht Jasper Thielmans ende Joos Hollemans.
Wer1874: Fo 472:
- 28 mrt 1605: Henrick Boschmans x Pauwelijn Vandeneijnde verkopen aan Jasper Van Hertsroede zone Thielmans woonende te Tongerlo bij Eyndoven
- 22 nov 1620: Thilman Van Hertsrode sone Jaspars na de dood van zijn vader heeft ontvangen
- 21 okt 1628: Thilman Van Hertsrode verkoopt aan Michiel Willems Willemsone woonende tot Keerbergen tot zynen behoef & Barbara Verhulst zijn huijsvrouwe ende Margriete zijne voordochter.
KB1165: Fo 105:8 aug 1629:
Mr Guilliam Hoijlaerts als gemachtigt van Thielman Gaspars Thielmansone als hem sterk gemaakt hebbende voor Hendrik Hendricx x Margriete Van Swijck Roelantsdochter daer moeder af was Cristyne Thielmans Gaspardochter Van Hertsrode, mitsgaders ook over Henrik Janssens van ?? x Aldegonde Bertrams Van Hertsrode en ook hem representerende over Hendrik Anthonis Willems x Marie Bertrams des voors Aldegonde suster tsaemen kinderen en kintskinderen ende erfgen wijlen Gaspar Thielemans Van Hertsrode geven quitinge aan Joos Hollemans.
 

 

Hierbij een emancipatieakte (met dank aan Paul Peeeters) van de kinderen van Gasparus Thielmans alias Hertsroy (Van Hertsrode) zone wijlen Thielmans, inwoner van Werchter. De geëmancpeerde kinderen waran Thielmanus en Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 65v., akte dd. 22 maart 1610.

Transcriptie.

Item Jasparus Thielmanis alias Van Hertsroy filius quond(am) Thielmans,

commor(ans) apud Werchtere, in p(rese)ntia, emancipavit

Thielmanu(m) Van Hertsroy et Johannem Van Hertsroy, suas

proles, a pane suo modo debito et consueto quo

facto N. Cranenbroeck reconduxit, coram Rijcke,

Broecke, martii xxii., anno 1610.

 

Ik heb hier een interessante akte (met dank aan Paul Peeters) gevonden die toch wat toelichting vereist. Het gaat meer bepaald over de familie Van Hertsrode. Deze familie is afkomstig uit Nederland en voor zover ik kan opmaken uit de Nederlandse provincie Noord-Brabant (dat destijds eveneens deel uitmaakte van het hertogdom Brabant), wellicht uit de omgeving van Eindhoven en Helmond. Dat het hier gaat om een Nederlandse familie valt al af te leiden uit de dubbele voornaamgeving. Volgens WRT 1875 folio 75 van Christine Savat, is er sprake van Jasper Van Hertsrode, wonende bij Eindhoven tot Tongerloo. Het moest Tongelre zijn, dat tot 1920 een zelfstandige gemeente was, maar thans geïncorporeerd is als een stadsdeel van Eindhoven.

Thielmannus Van Hertsrode (Van Hertzroye), zoon van Gaspar, verscheen voor de schepenen van Leuven. Het gaat hier allicht om de man van Thoniske Ijsbrandt. Naast hem verschenen ook Joannes Loyen, gewezen burgemeester van Helmond, en Henricus Anthonissen, man van Maria Van Hertsrode. Maria Van Hertsrode is de dochter van Bertrandus Van Hertsrode, broer van Thielmannus. Joannes Loyen verscheen bij volmacht vanwege Henricus Van Luytelaer zone Joannes en zijn vrouw Aleydis Van Hertsrode en vanwege Henricus Henricx (Heerincx) zone Judocus en zijn vrouw Margaretha Van Eeuwich. Aleydis is eveneens een dochter van voornoemde Bertrandus. Margaretha Van Eeuwich is dan weer een dochter van Rolandus en Christina Van Hertsrode en een kleindochter van Gaspar Van Hertsrode. Voor zover ik het kan begrijpen, had Margaretha nog volgende broers en zuster : Joannes, Thielmannus, Guilielmus en Michael. De laatste twee kinderen waren waarschijnlijk nog minderjarig en stonden onder de voogdij van Joannes Van Eeuwich de oude. Deze laatste is wellicht de broer van Rolandus Van Eeuwich. 

Maria Van Hertsrode is de dochter van Bertrandus Van Hertsrode, broer van Thielmannus. Joannes Loyen verscheen bij volmacht vanwege Henricus Van Luytelaer zone Joannes en zijn vrouw Aleydis Van Hertsrode en vanwege Henricus Henricx (Heerincx) zone Judocus en zijn vrouw Margaretha Van Eeuwich. Aleydis is eveneens een dochter van voornoemde Bertrandus. Margaretha Van Eeuwich is dan weer een dochter van Rolandus en Christina Van Hertsrode en een kleindochter van Gaspar Van Hertsrode. Voor zover ik het kan begrijpen, had Margaretha nog volgende broers en zuster : Joannes, Thielmannus, Guilielmus en Michael. De laatste twee kinderen waren waarschijnlijk nog minderjarig en stonden onder de voogdij van Joannes Van Eeuwich de oude. Deze laatste is wellicht de broer van Rolandus Van Eeuwich.

De akte ziet er schematisch dus als volgt uit :

1.      Gaspar Van Hertzroye (Jasper Van Hertsrode alias Thielman x Aleidis Van Breugel xx Hillegart Vandenhoevel).

         waarvan :

         1.1.  Thielmannus Van Hertzroye (Thilman Van Hertsrode x Thoniske Ijsbrandt).

         1.2.  Bertrandus Van Hertzroye (Bertrand x N.N.).

                   waarvan :

                   1.2.1.        Aleydis Van Hertzroye x Henricus Van Luytelaer zone Joannes (Aldegonde Van Hertzroye x

                                     Henricus Janssens),

                                     vertegenwoordigd door Joannes Loyen, gewezen burgemeester van Helmond.

                   1.2.2.        Maria Van Hertzroye x Henricus Willems zone Anthonius (Marie Van Hertsrode x

                                     Hendrick Antonis Willems).

         1.3.  Christina Van Hertzroye x Rolandus Van Eeuwich (Christijne Van Hertsrode alias Thielmans x Roelant

                   Van Swijck).

                   waarvan :

                   1.3.1.        Margaretha Van Eeuwich x Henricus Henricx/Heerincx zone Judocus, kerkmeester van Helmond

                                     (Margriete Van Swijck x Hendrick Hendrickx),

                                     vertegenwoordigd door Joannes Loyen, gewezen burgemeester van Helmond.

                   1.3.2.        Joannes Van Eeuwich (NIEUW).

                   1.3.3.        Thielmannus Van Eeuwich (NIEUW).

                   1.3.4.        Guilielmus Van Eeuwich, wellicht nog minderjarig (NIEUW), waarvan Joannes Van Eeuwich

                                     de oude voogd is (Joannes Van Eeuwich de oude is waarschijnlijk de broer van Rolandus).

                   1.3.5.        Michael Van Eeuwich, wellicht nog minderjarig (NIEUW), waarvan Joannes Van Eeuwich

                                     de oude eveneens de voogd is (Joannes de oude is waarschijnlijk de broer van Rolandus).

Verder in de akte maakt men ook melding van Theodorus (Dierick) Willems zone Guilielmus en zijn vrouw Maria Jans(sens), wonende te Werchter onder Veldonk.

Bijkomende info :

-     Henricus Herincx zone Judocus, kerkmeester van Helmond, kreeg op 03.12.1626 een volmacht (procuratie), die werd verleden voor de schepenen en de stadssecretaris van Gent, om te verschijnen voor de schepenen van Helmond.

? -     Bertrandus Van Hertsrode zou gehuwd geweest zijn met Helena Vanden Heuvel.

Verder vond ik op het internet nog volgende info van een zekere Richard Janssen (Janssen-Huenges), doch ik kan geenszins waarborgen dat de gegevens juist zijn.

Gaspar Van Hertsrode alias Thielman zou slechts éénmaal gehuwd zijn, namelijk met Helena of Hillegart Vanden Heuvel (Vanden Hoevel). Dit wordt ook niet tegengesproken in de weergegeven akte. Gaspar zou de zoon zijn van N. (Thielman ?) Van Hertsrode en Aleydis Vande Breugel/Van Breugel. Aleydis zou dus een generatie hoger geplaatst moeten worden. Aleydis was de dochter van Jan Lamberts Vande Breugel (1465-1532) en Joanna (Jenneke) Hendrik Van Broeckhoven (1468-1521).

Het zou me zelfs niet verwonderen dat Gaspar Vande Breugel/Van Breugel een verre verwant was van de schilder Pieter Breughel de oude, die rond 1525 geboren is te Breugel, dat iets ten noorden op slechts 13 km. van Tongelre ligt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 49r., akte dd. 16 oktober 1628.

Item in p(rese)ntie des meyers en(de) den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Thielman Van Hertzroye soene wijlen Jaspars, in sijnen eygenen naem voor een derdendeel inde goeden naerbeschreven, item m(eeste)r Jan Loyen, oudt borgem(eeste)r der stadt van Helmont ende met hem Henrick Anthonissen als man ende momboir van Mariken, sijne huysvr(ouwe), dochter Berthran Van Hertzroye, die v(oor)s(chreven) m(eeste)r Jan Loyen vuyt crachte van procuratie speciaele, hem gegeven en(de) v(er)leent bij Henrick soene Jan Van Luytelaer als man ende momboir van Aleyda, sijn(e) huysvr(ouwe), dochter wijlen Berthran Van Hertzroye, ende bij Henrick soene Joost Henricx, kerckm(eeste)r van Helmont, als man ende momboir van Margareta, sijn(e) huysvr(ouwe), dochter wijlen Roelant Van Eeuwich ende Christina dochter Jaspar Van Hetzroy, gehuysschen saliger, soe in dijer qualiteyt als oyck geconstitueerde van Jan ende Thielman Van Eeuwich, mede voor Jan Van Eeuwich d' oude, voecht van Willem ende Michiel Van Eeuwich, volgen(de) seeckere procuratie, gepasseert voor schepenen der v(oor)s(chreve) stadt van Helmont opden tweeden deser loopender maent octobris 1628, ond(erteeckent) L. Fabri en(de) besegelt met twee segelen, in groenen wasse daerop gedruckt, alhier v(er)thoont, ende op deynde van desen van woorde te woorde geinsereert, ende hebben tsaemen ende elcken van hen int besonder, elck inder qualiteyt soe sij compareren, opgedraegen, gecedeert en(de) getransporteert met behoorelijcke v(er)thijdenissen ierst de hellicht van een(en) huyse, hove ende anderen toebehoorten, groot ontrent int geheel een dachmael ombegrepen der maeten, daer huyse, schuere ende stalle op staen, onder Werchter tot Veldoncq, regen(oten) van tgeheel stuck Aert Huybens oist, den abt van Perck zuydt oist, Berthel Luyten west ende tsheeren straete tegen de cappelle tot Veldonck over noort oist, item de hellicht van een stuck landts, groot ontrent sesse dach(wan)t, met een heycken achter aen gelegen, onbegrepen der maeten onder tot Bael onder Nieuwgoet, regenooten noort den abt van Perck oist met een hoecxken aen(de) heyde, Jan Wouters oist, tsheeren straete zuydt, Henrick Gooris ende de be Dielis Janssens west, Adriaen Brugmans alias Goerts noort, op de loop, alles belast op tsheeren chijns van(den) gronde ingevalle men bevint daer op vuyt te gaene, de v(er)loopen bijde v(oor)s(chreve) transportan(ten) aff te doene tot date deser, expositis impositus est iure haeredit(ario) Dierick Willems Willems soene, woonen(de) tot Werchter v(oor)s(chreven) te Veldonck, soe tot behoeff van hem selven als ten behoeve van Maycken Jans, sijn(e) huysvr(ouwe), et satis die v(oor)s(chrerve) opdraegeren indivisim obligantes, submittentes ac renunciantes soe hun lieden persoonen en(de) goeden indivisim als den v(oor)s(chreven) constituanten met renunciatie prout in forma, et waraz prout ante, v(er)claerende p(ar)tijen den rechtveerdighen prijse van(den) coope te wesen vierhondert lxxx gulden, ten lijffcoop v(er)teert ... [n.v.], met conditie dat de huere, te v(er)schijnen halff meert naestcomen(de), sal wesen ten prouffijte der gegoydden en(de) alsoe van(de) wederhellicht proces is, is oyck ondersproken dat die gegoydde daer van egeen dragen moytte, cost noch last en sal hebben, maer sijn(en) hellicht los en(de) vrije trecken, item dat die constituan(ten) ter manisse der gegoydde costeloos en(de) schaedeloos hen sullen gehouden zijn te leveren procuratie ende approbatie deser van hunl(ieden) huysvr(ouw)e, coram Gudelin, Berckel, octob(ris) xvi., 163 1628.

         In de marge.

D' approbatie van desen contracte van opdrachte gedaen bij Meriken ende Aleyda dochteren Bertran Jaspars Van He[r]tsrode, respective huysvr(ouwe) van Henrick Anthoni Willems ende Hendrick Janssens Van Luytelaer, gesien bij Henrick Joos Heerincx als man ende momboir van Margriete Van Eeuwich, is gedaen en(de) gepasseert voor den notaris Daniel Tijbosch, tot Helmont residerende, opden derden septembris anno 1630, hier bij cop(ije) authenticq(ue) v(er)thoont.

      Tenor procuratorii.

Wij m(eeste)r Adolph Becx en(de) Franco Van(den) Heuvel, schepenen der stadt van Helmont, doen te wetene, certificeren(e) bij desen voor de gerechte waerheyt, dat voor ons gecompareert in propren p(er)soonen v(er)schenen sijn Hendrick soene Jan Van Luytelaer als man ende momboir van Aleyda, sijne huysvr(ouwe), dochter wijlen Berthrain Van Hetzroye ende Henrick soene Joost Herincx, kerckm(eeste)r alhier, als man en(de) momboir van Margriete, sijne huysvr(ouw)e, dochter wijlen Roelant Van Eeuwich en(de) Christina dochter Jaspar Van Hetzroy, sijne huysvr(rouwe) saligher, soe in dijer qualiteyt als oyck geconstitueerde van Jan en(de) Thielman Van Eeuwich, midtsgaeders Jan Van Eeuwich d' oude, voocht van Willem en(de) Michiel Van Eeuwich, sijn(e) respective swaegers, blijcken(de) bij besegelde procuratie, hem Herincx bijde selve voor schepenen en(de) secretaris der stadt van Gent opden derden decembris anno xvic. en(de) sessentwintich gegeven, ons schepenen v(oor)s(chreven) gebleken, en(de) hebben dieselve comparanten indijer qualiteyt wel ende wettel(ijck) geconstitueert, last, macht en(de) volco(m)men procuratie gegeven, gelijck sij oyck sijn doende bij desen, den discreten m(eeste)ren Jan Loyen, affgegaen borgem(eeste)r deser stadt Helmont v(oor)s(chreven), ten eynde om bijden selven hunnen geconstitueerde met Thielman Gaspars ende Henrick Anthonissen als man en(de) momboir van Mariken, zijne huysvr(ouwe), dochter Berthrain Van Hetzroye en(de) Helena Van(den) Heuvel, henne respective vaeder, grootvaeder, moeder ende grootmoeder, binnen den dorpe van Werchteren ende daer rontso(m)me ten hoochsten voor alleman oft andersints vuytter handt en(de) mont teghens mont te v(er)coopen, vesten en(de) transporteren alle alsulcken erffgoederen, soe huysen, erffven, landen, bempden, bosselen, jaerelijcxsche renten als an(der)ssints, aldaer inden dorpe en(de) rontso(m)me gelegen, egheen van dijen vuytgescheyden als nae doot vande voornoempde hunnen vaeder, grootvaeder, moeder en(de) respective grootmoeder op hun erffgen(aemen) eenichsints soude moegen sijn gedevolveert, tsij chijns oft leengoederen, van wat natueren die selve oyck souden moeghen sijn gedevolveert ende nyettegenstaen(de) oyck dat voor date van desen bijden voornoempden Thielman Van Hetzroy, hunnen respectiven oom, vuyt crachte van eenighen p(rese)nsen testamente van(de) voornoempde sijne moeder eenige van dijen soude moeghen v(er)cocht en(de) voor date van desen sijn getransporteert, de respective cooperen van allen deselve voor wethouderen en(de) gerichte daer onder deselve goeden sijn gelegen oft andersints daer dat behooren sal, behoorelijcke bewaerenisse, goedenisse, veste en(de) transporte te doene, met behoorelijcke geloefte van guarrande en(de) waerschappe, en(de) hun comp(aran)ten daer in(ne) te ontgoeden, alles gel(ijck) naerden stiele en(de) camere aldaer sal gerequireert ende v(er)heyscht worden, oyck egheen van dijen vuytgescheyden, de penninghen daer van comende, geheelijck t' ontfanghen ende bij seeckeren wissel alhier door hem gemachtichde overgemaeckt te worden en(de) daervan aende selve cooperen behoorelijck acquyt en(de) quictan(tie) te gheven tot hennen contentemente en(de) vollen decharge gevende, daerenboven oyck den selven hennen gemachticde alnoch volcomen last en(de) procuratie om bij rechte oft andersints accorde te doen, v(er)volghen oft transigeren naer sijns constituants goetduncken alsulcken processen als den v(oor)s(chreven) Thielman Van Hetzroye, soe in materie van appellatie, contradictie als andersints, voor wethouderen van Loven heeft hangen(de) onbeslicht ter cause van eenige der v(oor)s(chreve) erffgoederen en(de) soe verre hem geconstitueerde geraeden v(er)dunckt, tselve bij accorde t' assopieren, de penningen te nemen en(de) sijne geraempden accorde daermede te voldoen ende in cas van egeen(en) accorde tselve geintenteert processe met allen middel van rechte, instancie en(de) diligentie te doen v(er)voorderen, gelijck den selven hennen gemachtichde oyck in cas van egeenen gelijcken accorde met allen andere saecken en(de) swaericheden en(de) questien, die eenichsints opde selve erffgoeden souden moeghen worden gemoveert, sal hebben te doene, gevende daer toe procura(tie) en(de) specialen last den gheningen die hij daertoe nut ende bequaem sal vinden, gelovende allen tgene bij hem int gene v(oor)s(chreven) staet, sal worden gedaen en(de) vuyt gerecht te houden ende doen houden voor goet, vast ende van weerden ende den selven tegens eenen yegelijcken costeloos en(de) schaedeloos t' indempneren onder v(er)bandt van hunne respective p(er)soonen en(de) goederen, hebbende ende v(er)crijgende, in oircon(de) der waerheyt, soe hebben wij schepenen der stadt van Helmont boven genoempt tot meerdere confirmatie dese met onse schepenen segelen bevesticht twee daegen inde maent van octobri anno duysent sesse hondert en(de) achtentwintich en(de) was ond(erteecken)t L. Fabri en(de) besegelt met twee segelen in groenen wasse, daer op gedruckt. 

 

Met de onderstaande akte krijgt de stamboom een internationaal tintje. In de akte wordt melding gemaakt van de gebroeders Bertrandus en Thilmannus Van Hertsroye. Zij werden gemachtigd door Gaspar Van Hertsroye die in Madrid (Spanje) verbleef. Het is echter onduidelijk of Gaspar de vader dan wel een tot nu toe onbekende broer van Bertrandus en Thilmannus was. De volmacht werd verleden voor notaris Franciscus Vander Strepen te Madrid, blijkbaar ook een uitwijkeling die allicht daar voornamelijk werkte voor emigranten. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8246, folio 252r., akte dd 3 april 1617.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen, Bertran et Thilman Van Hertsroy, gebroeders, onwederroepel(ijck) geconstitueert en(de) gemachticht bij Jaspar Van Hertsroye, gepass(eer)t tot Madril in Spaignien opden xvi. february a(nn)o 1617 voor m(eeste)r Franchois Van(der) Strepen, openb(aer) not(ari)s, ende sekere getuyghen, alhier v(er)thoont en(de) gelesen, ende hebben opged(rag)en met wettige verthijdenisse een stuckxen landts met twee huysen, staen(de) aende straete, geleghen onder Werchtere, ter plaetsen genoem(t) Veldoncq, regen(ooten) die strate ter ire., Jaspar Van Hertsroy ter iire., Bartholomeus Luyten ter iii. ende d' abdije van Perck ter iiii. zijden, bijde const(ituant)en vercreghen voorde weth van Werchtere van Bartholomeus Luyten, expos(ito) impos(itus) Bartholomeus Luyten voors(chreven), soo voor hem selven als voor Aleydt Jans, zijne huysvr(ouwe), bij manisse des meyers en(de) wijsdomme der schepenen, et satis naer v(er)moghen der procuratie, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renun(tierende) in forma, et waras opde lasten d(aer)op vuytgaen(de), den coopere genoech bekent, item den rechtveerdighen coop is hondert vijfftich rinsg(uldens) eens, coram Roeloffs, Thienen, aprilis iii., 1617.

 

Uit dit huwelijk:

 

 1. Van Shertogenroij Heijlighen, XIV,

 

2. Van Hertsrode Thilman, + Lieshout (Noord-Brabant), x met Thoniske Ijsbrandt,

Bijgaand een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Thilmannus Van Hertsrode, zoon van wijlen Gaspar (Van Hertsrode alias) Thielmans en van wijlen Helena (Hillegart) Vanden Heuvel. Zijn moeder verleed haar testament op 08.11.1621 voor de schepenen van Lieshout, gelegen in de meierij van s'-Hertogenbosch (provincie Noord-Brabant). Thilmannus Van Hertsrode is dus deze die met Thoniske Ijsbrandt huwde.

Verder wordt in de akte ook melding gemaakt van Joannes Van Lantrop, meier van Werchter, en zijn vrouw Maria Holemans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 313v., akte dd. 4 februari 1627.

In tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Thielman Van Hertsrhode alias Thielmans, als erffgenaem universeel van wijlen Helena Vanden Huevel, sijne moedere, bij den testamente der selver gepasseert voor schepenen van Lieshoudt onder de signature van m(eeste)r Henrick Verbeeck als secretaris den 8. novembris anno 1621, behoudelijkck aen sijne consorten hunne legitime naer luydt desselffs testam(ente), heeft opgedraghen met behoorlijcke verthijdenisse een stuck beempts, groot omtrent onderhalff boender der maeten nochtans ombegrepen, soo ende gelijck het selve parceel gelegen is tot Inde oft Ninde onder die prochie van Werchtere, regenot(en) de Dijle ter eenre, A derff(genaemen) Anna Vinne met eenen haeren beempt van omtrent een halff boender ter ii., Jan Van Roest met Hans Hove ter iii. ende Peeter Paps over jonck(er) Phlips Van Schoere ter iiii. zijden, vercregen van wijlen Jaspar Thielmans, sijns comparants vadere, tegen Jen Jannen Hermans als gecommitteerde van jouff(rouw)e Catharina Mertens, weduwe van Peeter Lanceloots, voor schepenen van deser stadt den 24. novemb(ris) anno 1614 in iii., exposit(o) impositus iure hereditario Jan Van Lantrop, meyer van Werchtere, soo voor hem selven als voor Marie Hollemans, sijne huysvrouwe, ende huns representerende, per monit(ionem) et satis den voors(chreven) opdraghere oblig(ans) et submittens ac renunc(ians) prout in forma et waras daerop dat de vier ende een halff dachmael van het voors(chreven) parceel sijn liggende onder eene gichte, daeronder dat waeronder tselve parceels betaelt gelt jaerlijcx eenen halven stuyver ende iiii ½ mijten ende op dertich stuyvers siaers, den pen(ninck) xviii., aende bovengenoempde weduwe Lanceloots nu oft haers actie hebbende, terminis tanquam prout, verclairende dat den rechtveerdigen prijs van desen g parceele bedraecht de somme van sesse hondert guld(ens) ten vuytgaene vander berrend(er) keerssen boven die voors(chreve) lasten ende boven slach, wijn en(de) hoogen, opte g leggen in gereeden gelde, coram Impens, Broeck, februarii 4., 1627.

 

Hierbij een akte met vermelding van Thielmannus Jaspars (Thielmannus Van Hertsroye). De familienaam stond blijkbaar nog niet erg vast. In elk geval is hij volgens de akte de zoon (van Gaspar Van Hertsrode alias Thielman en) van Helena Vanden Huevele (Vanden Hoevel). Daarnaast werden in de akte ook Joannes De Wijngaerder en zijn vrouw Lucia Van Lantrop, inwoners van Werchter, vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 349v., akte dd. 4 februari 1619.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naergen(oempt) gestaen, Thielman Jaspars, soo voor hem als voor Helena Vanden Huevele, sijne moedere, hem daervoor ende voor allen andere des eenichsints aengaende sterckmaeckende, gelovende allen die selve in dijen te hebben, dat sij dese sullen lauderen ende approberen, heeft opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse die hellicht van omtrent acht boenderen heye ende vijvers, al gelegen in eenen stuck, ombegrepen der maete, soo ende gelijc het parceel gelegen is tot Bael onder dNieuwgoet, regenoten van het daervan dander hellicht competeert onverdeylt aen Hendrick Paeps tot Werchtere, regenot(en) het geheel parceel Dierick Willemssen ter i., jo(ncker) Aerdt De Rijck ter ii., sheeren straete ter iii. ende iiii. zijden, exposit(o) impositus iure hereditario Jan De Wijngaerdere, woonende tot Werchtere, soo voor hem als voor Lucia Van Lantrop, sijne huysvrouwe, per monit(ionem) et satis den voors(chreven) opdragere oblig(ando) et submitt(endo) se suaque insolidu ac renunci(ando) prout in forma, et waras opde hellicht van twee guld(ens) aen het goidtshuys van heeren Perck ende op sekeren cleynen sheeren chijns aen(den) hertoghe van Aerschot, eod(em) eisd(em) tanqua(m) prout, verclairende dit transport te geschieden ter zaecken van coope om en(de) mits de somme van achthien guld(ens) eens, daerva(n) den opdragere verclairdt verneucht ende voldaen te wesen ende verclairdt den voors(chreven) De Wijngaerdere hem met die maete van het goet te contenteren, eod(em) eisd(em) februarii iiii., 1619.

Van Hertsrode Bertrand, x met Helena Van den Heuvel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hertsrode  Aleydis, x met Henricus Van Luytelaer, fs Joannes,  is deze en de volgende idem ?,

     Van Hertsrode Aldegonde, x met Hendrick Janssens,

     Van Hertsrode Marie, x met Hendrick Anthonis Willems,  fs Anthonis,

       

Van Hertsrode alias Thielmans Cristijne, x met Roelant Van Eeuwich,

    Uit dit huwelijk:

     Van Eeuwich Margriete, x met Hendrick Hendrickx,  fs Judocus, kerkmeester van Helmond,

     Van Eeuwich Joannes,

     Van Eeuwich Thielmannus,

     Van Eeuwich Guilielmus,

     Van Eeuwich Michael,  

 

Van Hertsrode Joannes. 

 


 

XIV - Van Shertogenroij Heijlighen (S), ° ca. 1560, x met Maria Coppens, ° ca. 1550, deze x 1 met Jan Vosbergh, fs Hendrick (fs Cornelis) x Beijcken De Leeuw.

 

Wer1847 fo 118: 31 mrt 1593:
Barbara Vosbergh dochter wijlen Jans daer moeder af is Marie Coppens out ontrent 23 jr mette Janne Van Eijnde alias Nellemans Heijligh Van Shertogenroij haers moeders man als momboir verkoopt paart en deel op haar verstorven van wijlen Jacop De Leeuw ‎(?)‎ als … tvierde paert en deel van huis & hof gestaen ter Heijden binnen Werchter met vijf dm lants … gelegen op den Gootgrecht + nog land in de Aelmuttter en nog een stuksken achter Janne Van Langendonck op de Henckst? etc aan Christiaen Roefs en zijn huijsvrouwe ‎(Cathlijn Lucas).‎

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vosbergh Barbara, ° ca. 1570, x met Jan Boets,

WRT1848 fo 5: 13 sept 1603:
Huijbrecht Vervarent heeft opgedragen ten behoef van Jan Boets x Berbelen Vosberghen een dm bosch onder Geetsvondel.

 

2. Van Thertogen-rode Helwigis alias Cecilia, XIII (S4953).

 


 

XIII - Janssens Aegidius (S4952), ex Geertvondel, x met Van Thertogen-rode Helwigis alias Cecilia (S4953), ° ca. 1590, + Werchter 22.01.1664.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Janssens Aegidius.

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Maria, x 1 Betekom 1629 (alleen klapper) met Coremans Joannes, + Werchter 23.09.1650, x 2 Werchter 27.09.1651 (g. Guilielmus Schrijns en Joannes Schellekens) met Schrijns Wilhelmus, (°) Werchter 13.01.1622 (g. Luijten Wilhelmus en Verhulst Anna),

     Uit dit huwelijk: voordien wellicht fii te Begijnendijk/Aarschot,

     1. Coremans Alexandra, (°) Werchter 07.02.1640 (g. Janssens Joannes en Jacobs Alexandra),

     Coremans Martinus, (°) Werchter 16.10.1642 (g. Bries Martinus en Vercasteren Clara),

     Coremans Catarina, (°) Werchter 22.08.1645 (g. Coremans Catarina),

     Coremans Maria, (°) Werchter 24.03.1647 (g. Janssens Michael en Van Elsbergen Maria),

     2. kinderloos ?

 

Janssens Michael, x Rotselaar 22.11.1654 (g. Molemans Guilhelmus en Janssens Egidius) met Molemans Elisabeth, geen fii in Rot,

 

Janssens Joannes, XII (S2476),

 

Janssens Gerardus, (°) Werchter 06.02.1619 (g. Van Bessekom Gerardus ex Mechelen en Viskens Anna te Geetvondel), x Werchter 09.04.1641 (g. Janssens Egidius en Stroobants Joannes) met Vanden Berghe Anna,

      Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, (°) Werchter 21.09.1642 (g. Stroobants Joannes en Wouters Maria),

     Janssens Joanna, (°) Werchter 05.11.1645 (g. Coremans Joannes en Vandenberghe Joanna),

     Janssens Michael, (°) Werchter 05.01.1647 (g. Jansens Michael en Van den Berch Elisabeth),

     Janssens Maria, (°) Werchter 17.11.1649 (g. Boets Petrus en Janssens Maria),

     Janssens Catharina, (°) Werchter 07.04.1652 (g. Lauwens Petrus en Willems Catharina),

     Janssens Jeronimus, (°) Werchter 13.06.1655 (g. Herthals Jeronimus en Muelemans Elisabeth),

 

Janssens Martinus, (°) Werchter 13.11.1622 (g. De Wijgaerder Joannes en Moons Maria ex Betekom),

 

Janssens Joanna, x met Schrijns Guillielmus, geen fii in W, deze x 2 Werchter 25.09.1659 bloedv. (g. Schrijns Guilielmus pater, De Wortelere Guilielmus frater en Van Tongelen Arnoldus koster/schepene) met De Worteleer (Worteleers) Lucia (S2197 + S6197), (deze x 1 x Werchter 10.11.1641 (g. Stroobants Joannes en De Wijngaert Joannes) met Verstraten Joannes (S2196 + S6196)), x 3 Werchter 22.01.1667 (g. Verstreken Joannes en Janssens Carolus) met Verstreken Maria, gezin bij De Worteleer,

 

Janssens Carolus, x Werchter 21.10.1657 (alleen klapper) met Schrijns Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, (°) Werchter 11.06.1658 (g. De Wortelere Joannes en Schrijns Maria),

     Janssens Gerardus, (°) Werchter 05.07.1659 (g. Janssens Gerardus n. Mirox Petrus en Van Esche Barbara),

     Janssens Wilhelmus, (°) Werchter 01.11.1662 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Bostraten Anna),

     Janssens Anna, (°) Werchter 01.11.1662 (g. De Wijngarde Henricus en Vanden Berge Anna),

     Janssens Joannes, (°) Werchter 29.04.1665 (g. Crabbeels Joannes Dnus en Worteleers Lucia n. Schrijns Anna),

     Janssens Wilhelmus, (°) Werchter 16.02.1667 (g. Schrijns Wilhelmus en Bries Elisabeth),

     Janssens Maria, (°) Werchter 16.02.1667 (g. Meelkens Joannes en Van Vlasselaer Maria),

     Janssens Remigius, (°) Werchter 25.04.1672 (g. Schrijns Remigius en Schrijns Barbara),

     Janssens Catharina, (°) Werchter 25.04.1672 (g. Coens Joannes en Janssens Catarina),

     Janssens Joannes, (°) Werchter 09.12.1674 (g. Meerkens Henricus en Schrijns Petronilla). 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom