Voorouderlijst Servranckx Joannes

 

Patroniem van de Germaanse voornaam Franco, volksnaam van de Franken (de vrijen, de stoutmoedigen).

 


 

XIV - Servranckx Joannes (S11200 + M13458 + M13778),  wonend Nederokkerzeel, ° ca. 1550, x 1 met Joanna Hasaerts (S11201 + M13459 + M13779), x 2 met Anna Skeysers .

  

Uit de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) moet blijken dat Stephanus (Steven) Servrancx een zoon was van Joannes en zijn tweede vrouw Anna sKeysers. Stephanus woonde op 05.02.1631 in Leuven en was hij toen nog ongehuwd. Volgens de akte was hij toen ca. 30 jaar oud. 

Stephanus huwde een eerste maal te Leuven (Sint-Jacobs) op 30.01.1633 (get. : Lambertus Blommaerts en Joannes Van Beerzel) met Margaretha Blommaerts, gedoopt Leuven (Sint-Jacobs) op 04.12.1608 (ss. : Joannes Langeroy en Catharina "Lyncken" Scholiers) en begraven op 28.09.1647 in de kerk van Sint-Jacobs te Leuven, dochter van Lambertus en Anna N.

Stephanus huwde een tweede maal te Leuven (Sint-Gertrudis) op 09.02.1648 (get. : Arnoldus Herthals en Joannes Gordts) met Catharina Cansmans, gedoopt te Leuven (Sint-Geertrui) op 10.09.1617 (ss. : Carolus Cobbelgiers en Catharina Vander Meren) en begraven te Leuven (Sint-Jacobs) op 29.06.1663, dochter van Petrus en Anna Schalienbergh.

Stephanus werd begraven te Leuven in de kerk van Sint-Jacobs op 29.09.1666 naast het altaar van de Heilige Drievuldigheid. Volgens de begrafenisakte van zijn tweede vrouw en van hemzelf was hij hoefsmid (faber ferrarius).

Wat betreft de akte.

Er werd voor een jaarlijkse en erfelijke rente van 6 guldens een zesde deel in een huis met tuin, een zesde deel in een half bunder land en een zesde deel in een weide, allen gelegen te Nederokkerzeel, in pand gesteld. Anna sKeysers had hierin het vruchtgebruik (de tocht) en haar zoon Stephanus voor een zesde deel de naakte eigendom (de proprieteyt). Hieruit kan ik afleiden dat Joannes t' Servrancx reeds overleden was en dat zijn vrouw het vruchtgebruik kreeg en zijn 6 kinderen ieder voor een zesde deel de naakte eigendom, allicht omdat er waarschijnlijk nog zes kinderen van Joannes uit zijn eerste en tweede huwelijk in leven waren. In de laatste paragraaf van de akte staat dat het geleende kapitaal alleen ten goede kwam van Stephanus en dat hij zijn moeder in voorkomend geval schadeloos zou stellen. Vermoedelijk was het de bedoeling van Stephanus om als (nieuwe) inwoner van Leuven een investering te doen, mogelijk de aankoop van een onroerend goed.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 377r., akte dd. 5 februari 1631.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven en(de) eygenooten naerbeschreven naerbeschreven gestaen Anneken sKeysers weduwe wijlen Jan Servrancx voor de tochte inde naerbeschreven goeden voor een sesde paert, Steven Servrancx soene Jans, daer moeder aff is de v(oor)s(chreve) Anna, jonckman, v(er)claerende hem oudt te wesen over de dertich jaeren, innegesetene deser stadt, ende hebben tsamen en(de) elcken besonder opgedraghen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse, ressche en(de) rijse het seste paert en(de) deel inde goeden naerbes(chreven), soe de proprieteyt als de tochte, ierst in een huys en(de) hoff, soet gestaen en(de) gelegen is tot Nederockerseel, regenooten tsheeren straete ter ier., Henrick Van Hove ter iier., Henrick V(er)dijen ter iiier. ende Aert Cardinaels ter iiiier. zijden, wesen(de) eygen ende onbelast goet.

Item alnoch in een halff boender lants, gel eygen goet, gelegen onder Nederockerseel aenden Greeffven Berch, regen(oten) tgoidtshuys van Cortenberch ter ier., die naerbes(chreven) Jan Van Beese ter tweedere, Hans Martynes ter iiier. zijden.

Item alnoch in een boender weyde, eygen goet, gelegen onder Neerockerseel, regenooten tsheeren straete ter een(de)re, Rombout Van Velthem ter iier., het clooster van S(in)te Michiels binnen Antwerpen ter iiier. ende derffgen(aemen) Willem V(er)dijen ter iiiier. zijden, expositis impositus est per mo(nitionem) iure haereditario et allodiali Jan Van Beese, soo voor hem selven als van Margriete Keysers, wettige gehuysschen, quo facto heeft die Van Beese de v(oor)s(chreve) seste paerten inde erffel(ijckheyt) en(de) tochte in vande goederen, voorens geruert, aende selve opdrageren wedero(m)me over gegeven opde voor eygen en(de) onbelast, ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse rinsgul(dens) tsiaers te xx st(uyvers) tstuck den gul(den) en(de) den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent, loopende munte, erffelijcke rente, alle jaere op date deser te v(er)schijnen, waer van den iersten termijn van betaelinge vallen en(de) v(er)schijnen sal den vijffden february sesthien hondert ende tweendertich ende soe voorts van jaere te jaere, geloven(de) daerenboven die v(oor)s(chreve) opdrageren tsamen voor tgeheel ende een voor al onder obligatie en(de) sub(missie van hunl(ieden) respective p(er)soonen en(de) goeden, beyde meuble ende immeuble, present ende toecomen(de), met renuncia(ti)e der privileg(ien) van v(er)scheyden om v(er)obligeerden non numerat(ae) pec(uniae) ende de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, daervan gecertioreert, de v(oor)s(chreve) rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaege wel, loffel(ijck) ende p(er)sonnel(ijck) te betaelen te betaelen ende te leveren ten behoeve des v(oor)s(chreven) renthefferen oft hunl(ieden) naercomelin(gen) binnen deser stadts wissel van Loven, alles los en(de) vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen(e), telcken termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, et satis et waraz ut ante et casu quo pignora et tantum prout vel redimere eens en(de) teenemaele tegen den penninck sesthiene ende met volle rente, al losgelts, aen ende ten behoeve der v(oor)s(chreve) renthefferen te leveren, coram Lievens, Roelofffs, febr(uarii) quinta, 1631.

Item is te weten dat die v(oor)s(chreven) Steven Servrancx de capitaele penningen alleene heeft genoten, gelovende oversulcx de v(oor)s(chreve) sijn(e) moedere van alles costeloos en(de) schaedeloos t' ontheffen en(de) tindempneren, eodem eisdem.

            In de marge.

Op heden den xxixen. february january 1652 comparerende Elysabeth Van Ermegem, jonge dochtere, als dactie hebbende van Jan Van Beese ende Margriet Keysers, heeft bekent ende geleden ontfangen te hebben vuyt handen van Steven Servrancx de capitale pe(n)nin(gen) mette verloopen van sesse guldens, int' witte van desen begrepen, consenterende voorsulckx inde exstinctie der selver, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque et ubicumque et sic vacat et signavit xxixa. januarii 1652.

            Liseb(e)t Van Ermegem.

 

Hierbij een akte, verleden voor de schepenen Vander Heyden en Van Beringen, waarbij Anna sKeysers als inwoonster van Nederokkerzeel haar kinderen Stephanus en Maria emancipeert die zij behouden heeft van wijlen haar man Joannes Servrancx. In de regel worden in een emancipatieakte eerst de jongens en dan de meisjes vermeld. In dit geval wil dit dus niet noodzakelijk zeggen dat Maria Servrancx jonger is dan Stephanus. Ik heb echter een stil vermoeden dat binnen het gezin van Joannes Servrancx twee Maria's werden geboren. Een eerste Maria, geboren ca. 1587 die jong stierf en waarschijnlijk de dochter was Joannes Servrancx en zijn eerste vrouw Joanna Haesaerts. Als deze nog in leven zou geweest zijn op het ogenblik van de emancipatie, dan zou die Maria reeds meerderjarig geweest zijn en was een emancipatie niet nodig. Daarom denk ik dat de Maria in deze emancipatieakte de tweede Maria is, die Joannes behield van zijn tweede vrouw Anna sKeysers en die later met Joannes Tael huwde. Dit is natuurlijk een heel ander uitgangspunt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 80v., akte dd. 23 juni 1623.

Transcriptie van de emanciepatieakte.

Item in p(rese)ntia scab(inorum), etc(etera), constituta (1) Anna sKeysers

vidua Jo(hann)is Servrancx, habitans in Neerockerseele,

emancipavit modo debito in for(m)a Stephanu(m) et Maria(m),

suas proles, quas retinuit a dicto suo marito, quo facto

Guilielmus Impens easdem reconduxit, cora(m) Heyden,

Beringen, junii 23. 

(1) Oorspronkelijk stond er "constitutus".

 

Uit dit huwelijk: de onderstaande gezinnen met dank aan Jeanne Servranckx, een akte bij Van Vlasselaer.

 

1. Servranckx Antonius, XIII (S5600), ° Nederokkerzeel 1590, + Leuven St.-Gertrudis 07.01.1668,

 

Servranckc Maria,

 

Servranckx Petrus, + Kwerps 13.09.1650, x met Matthijs Margareta, (fa ... Mathijs, x 2 met Catharina Mathijs),  + Kwerps 18.06.1636, fii in Kwerps,

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) uit het stadsarchief van Leuven, waarbij de kinderen van Petrus Servrancx en Margaretha Matthijs, inwoners van Kwerps. De geëmancipeerde kinderen waren Egidius, Amandus, Ludovicus, Guilielmus, Margaretha, Catharina en Elisabetha Servrancx. De regel is dat eerst de jongens werden vermeld en dan de meisjes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7898, folio 184r., akte dd. 21 oktober 1632.

 Transcriptie van de akte

Item Petrus Servrancx, co(m)morans in Quarebbe,

in presentia, emancipavit Egidiu(m), Amandu(m),

Ludovicu(m), Wilhelmu(m), Margareta(m), Catharina(m)

et Elisabetham Matthijs Servrancx, quas habet

a Margaretham Matthijs, sua uxore, a pane suo

modo debito et consueto, quo facto Thielmans

reconduxit, coram Lievens, Greve, xxi., octob(ris) 1632.

In de marge staat er “S(olvi)t”, wat betekent dat de schrijfkosten werden betaald.

 

Ik heb hier weer een interessante akte met NIEUWE gegevens gevonden over de familie Servrancx. Petrus Servrancx, inwoner van Kwerps, stelde goederen in pand voor een rente van 9 guldens, die hij verschuldigd was aan Maria De Kemmer (Kemmers), weduwe van Maximilianus Van Gindertaelen. Uit de inhoud van de akte meen ik te mogen afleiden dat Petrus Servrancx de zoon is van Joannes en Joanna Hasaerts (en niet van Anna Keysers). Anna Keysers wordt in de akte vernoemd als "sijne schoonmoedere", wat hier de betekenis heeft van stiefmoeder. Joannes Servrancx was dus een eerste keer gehuwd met Joanna Hasaerts en een tweede maal met Anna Keysers. Petrus Servrancx was gehuwd met Margaretha Mathijs. Uit de akte blijkt dat haar vader N. Mathijs een tweede keer huwde met Catharina Mathijs. Deze laatste wordt in de akte genoemd als de stiefmoeder van de vrouw van Petrus Servrancx.

Voor de lening stelde Petrus Servrancx de volgende goederen in pand :

-        goederen die hem voor een zesde deel voor de erfelijkheid (naakte eigendom) toekwamen van zijn ouders Joannes en Joanna Hasaerts, maar voor het geheel nog in tochte (in vruchtgebruik) werden bezeten door Anna Keysers, zijn stiefmoeder (dus de tweede vrouw van Joannes).

-        goederen die zijn vrouw Margaretha Mathijs voor de erfelijkheid (naakte eigendom) toekwamen, maar nog in tochte (vruchtgebruik) werden bezeten door Catharina Mathijs, de tweede vrouw van haar vader en dus haar stiefmoeder.

-        het huis met hof te Kwerps, waarin Petrus Servrancx was wonende.

Bron : S.A.L., Invetaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 184v., akte dd. 18 november 1619.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Peeter Servrancx, woonen(de) tot Quayrebbe, soo voor hem als hem sterckmaecken(de) voor sijne huysvr(ouw)e, geloven(de) de selve in dijen te hebben, dat sij dese belastinghe sal approberen, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsulcken seste paert ende deel als hem is competeren(de) in en(de) tot derffel(ijckheyt) der goeden naervolgen(de), die in tochte is besitten(de) Anna Keysers, sijne schoonmoedere, ierst eenen bempt van vijff dachmaelen, gelegen onder Neerockerzeel opden Driesch, noch eenen anderen bempt van drije dach(maelen) onder Erps, item een halff boen(der) erffs, gelegen opden Boogaert tot Neerockerzeel, item noch vier halff dach(maelen) opden Suetensnede aldaer met noch een dach(mael) opt Waesevelt aldaer, item een dach(mael) opt Listervelt met noch vijff vieren(deelen), oock aldaer gelegen, item een stede, groot vijff vieren(deelen), gelegen te Laer, gelijck allen de selve goeden gecomen sijn van vuytten boesem wijlen Jan Servrancx en(de) Johanna Hasaerts, gehuysschen als sij leeffden, sijnde allen de selve goeden belast int geheel met vier mol(evaten) rocx en(de) vi st(uyvers) ts(iae)rs, item allen derffel(ijckheyt), competeren(de) de huysvr(ouw)e des opdraegers voors(creven) inde goeden die in tocht beseten wordden bij Cathl(ij)ne Mathijs, haere stieffmoeder, item huys ende hoff, daerinne dopdraeger tegenwoordel(ijck) is woonen(de) tot Quarebbe voors(creven), expos(ito) en(de) Marie De Kemmer wed(uw)e wijlen Maximiliaens Van Gindertaelen imp(ositus) p(er) mo(nitionem) reddidit opde lasten van oudts daerop vuytgaen(de), ende voorts meer op eene voortaene rente van negen g(u)l(dens) te xx st(uyvers) tstuck erffel(ijck), alle jaere den xviiien. novemb(ris) te v(er)schijnen en(de) in des(er) stadts wissele van Loven te leveren tot behoeff der voors(creve) Marie Kemmers en(de) haere naercomelin(gen), los en(de) vrije, etc(etera), in toecomen(de) tijden, telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen, met conditien dat die voors(creven) opdraeger die voors(creve) rente van ix g(u)l(dens) sal mogen quytten alst hem gelieven sal te twee reysen tegen den pe(n)nin(ck) xvi met volle rente, promittens insup(er) solvere, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) p(er)sonaliter in forma, et casu quo pignora, etc(etera), coram Grave, Beringhen, novemb(ris) xviiia., 1619.

     Uit dit huwelijk:

     Servrancx Margareta, ° ca. 1607, + Kwerps 15.06.1636,

     Servrancx Joannes, ° ca. 1608, x met Maria Poits, fii te Haacht,

     Servrancx Catharina, ° ca. 1610, x met Henricus Poits,

     Servrancx Gillis, + Kwerps 02.06.1636,

     Servrancx Amandus, + Kwerps 01.08.1636,

     Servrancx Ludovicus, ° ca. 1620, x Brussel St.-Cath 05.08.1642 met Elisabeth Smets,

     Servrancx Elisabeth, ° ca. 1621, x met Philippus Ruelens,

     Servrancx Guilielmus, ° ca. 1625, x Brussel St.-Cath 26.11.1650 (g. Egidius Bogaerts) met Bogaerts Cecilia, deze x 2 met Martinus Leemans,

 

Servranckx Barbara, XIII (M6729 + M6889),

 

Servranckx Lijsbeth, x 1608 met Judocus - Joost (Ser)Vranckx, (deze ? x 2 Steenokkerzeel 29.11.1622 (g. Augustinus Vrancx en Egidius Michiels) met Michiels Margaretha, deze x 2 met Jan Van Fraechem),

Judocus Servrancx was gehuwd met Elisabetha Servrancx. Zij woonden te Nederokkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 160r., akte dd. 12 februari 1629.

Item in tegenwoordicheyt des meyers, schepen(en) en(de) eygen(oten) van Loven naerbes(chreven) gestaen Joos Servrancx en(de) Elizabeth t' Servrancx, gehuysschen, woonen(de) tot Neerockerzeel, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een dachm(ael) landts onbegrepen der maeten, gelegen onder Neerockerzeel int Looreveldt, reg(eno)ten Lambrecht Goirts ter ie., den Cortenberchschen Wech ter iie. en(de) t' goidtshuys van Cortenberch ter iiie., bij de v(oor)s(chreve) gehuysschen vercreghen voor schepen(en) des voors(chreven) dorps opden xien. feb(rua)ry a(nn)o xvic. elff, item een dachm(ael) landts, oock aldaer gelegen aen(de) Schijthaege, reg(eno)ten jo(uffrouw)e Steenwinckels ter ie., het goidtshuys van Corttenbergen ter iie. en(de) jo(uffrouw)e Boexhorinck ter iii. sijden, item drije vierendeel van een dachwant landts onbegrepen der maeten, gelegen bij Laer, reg(eno)ten Henrick Crabbeels ter ie., de wed(uw)e en(de) erffgen(aemen) jo(ncke)r Charles Van Cauwenhoven ter iie., t' goidtshuys van S(in)te Michiels ter iiie. en(de) Jan Van(der) Vorst ter iiiie. sijden, bij de voors(chreve) opdraegeren vercreghen voor de voors(chreve) schepen(en) van Neerockerzeel opden xxix. april a(nn)o 1619, expos(ito) en(de) Jaecques Van Werrembor, soo voor hem als tot behoeff van jo(uffrouw)e Catlijne Willems, sijne huysv(rouw)e, daerinne gegoedt sijnde, heeft de voors(chreve) goeden aen d' opdraegeren wederom overgegeven op eene voortaene rente van neghen carolusg(uldens) te xx st(uyvers) t' stuck en(de) vii ½ gelijcke stuyvers loopende munte, erffel(ijcke) rente, jaerlijcx opden derden aprilis te verschijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren tot behoeff des voors(chreven) Werrembor en(de) sijne huysv(rouw)e, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) allen andere, meerdere oft mindere pen(ningen) en(de) impositien, ingestelt oft naermaels inne te stellen in toecomende tijden, t' elcken termijn als schuldt met recht v(er)wonnen, met conditie dat de v(oor)s(chreve) rente t' allen tijde sal moghen affgeleydt worden met hondert en(de) vijftich rinsg(uldens) eens en(de) met volle rente, geloven(de) de voors(chreve) opdraegeren indivisim de selve rente van ix g(uldens) vii ½ st(uyvers) jaerl(ijcx) ten termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) altijdt te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije als boven in futurum, quolibet ass(ecu)tum ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(unciando) in forma, signanter praedicta Elizabeth Tservrancx sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, de eo certiorata, et caus quo praedicta pignora, et(ceter)a, hier waeren over jo(ncke)r Raes Van Grave, heere van Lovenjoul en(de) Francois Stockmans, schepen(en) en(de) eygen(genoten) van Loven, item s(ieu)r Michiel Pannis, lieutenant meyer, en(de) m(eeste)r Henr(ick) Leunis, insgel(ijcx) als eygen(genoten), coram quibus satis et waras voor vrije, eygen goedt, item is te weten dat mits de voors(chreve) bekentenisse en(de) noch een somme van hondert rinsg(uldens) eens bij de voors(chreve) opdraegeren aen(den) v(oor)s(chreven) Werrembor op nu getelt, wordt gecasseert alsulcke rente van vijfthien rinsg(uldens) xii ½ st(uyvers) als tot behoeff des voors(chreven) Werrenbor bekendt is geweest bij Steven Ackermans en(de) Catlijne Vlinden, gehuysschen, opden iiien. aprilis a(nn)o 162... [rand] in desen schrijffcaemere, schelden(de) de selve v(er)obligeerde persoonen ende henne goeden daeraff volcomel(ijck) quytte, consenteren(de) inde cassatie van(den) constitutiebrieff oft reg(ist)re daervan sijnde, behalven alnoch betaelinghe van het loopen(de) jaer van(de) s(elv)e rente van(de) xv g(uldens) xii ½ st(uyvers), te verschijnen opden iiien. april naestcomen(de), actum xii. feb(rua)rii 1629.

     Uit dit huwelijk:

     1. Servranckx Anna, x met Steven Elseviers,

     Servranckx Antonius, x met Margareta Grietens,

     Servranckx Maria, x met Nicolaus Goffy,

     Servranckx Lijsbeth,

     2. Servranckx Joanna,

     3. ...

 

Servranckx Maria, x met Joannes Tael, fs Joannes x Catharina Matthijs,

 

2. Servranckx Steven/Stephanus, hoefsmid, (+) Leuven Jacob 29.09.1666, x 1 Leuven Jacob 30.01.1633 (g. Lambertus Blommaerts enJoannes Van Beerzel) met Margaretha Blommaerts, fa Lambertus x Anna ..., (°) Leuven Jacob 04.12.1608 (g. Joannes Langeroy en Catharina  "Lynken" Scholiers,  + Leuven 28.09.1647, x 2 Leuven Gertrudis 09.02.1648 (g. Arnoldus Herthals en Joannes Gordts) met Catharina Cansmans, fa Petrus x Anna Schalienbergh, (°) Leuven Geertrui 10.09.1617 (g. Carolus Cobbelgiers en Catharina Vander Meren), + Leuven Jacob 29.06.1663.

 


  

XIII - Servranckx Antonius (S5600), ° Nederokkerzeel 1590, + Leuven St.-Gertrudis 07.01.1668 (Antonius t'Servranckx van Nederokkerzel, vaeder van de smit van Herent, de welcke om de soldaten hier gevlucht zijnde is gestorven), x (niet  Berg, Perk,) met Barbara Van Vlasselaer (S5601), ° Berg ca. 1589, + Leuven St.-Gertrudis 22.06.1669.

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) drie akten m.b.t. de familie Servrancx.

De eerste akte handelt over Petrus Servrancx, zoon van wijlen Joannes, weduwnaar van Margaretha Matthijs en inwoner van Kwerps, die een perceel van 5 dagmaal beemd op de Dries onder Nederokkerzeel overdraagt aan Anthonius Servranckx en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer. Petrus Servrancx en Margaretha Matthijs hadden hun mutueel testament op 27.03.1630 verleden voor notaris Philippus Verschueren. De verkoopprijs bedroeg 765 guldens, waaronder een erfelijke schuld van 19 guldens aan Meyntken Van Gindertaelen begrepen was. Notaris Philippus Verschueren resideerde in Kortenberg, maar zijn archief wordt bewaard in het stadsarchief van Mechelen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr.  8259, fol. 243r., akte dd. 30 maart 1644.

Item in presentie der heeren meyer en(de) schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Peeter Servrancx sone wijlen Jans, weduwer wijlen Margriet Matthijs, woonende tot Quarebbe, tot desen gebruyckende de macht ende authoritijt, hem gegeven en(de) gelaeten bij hunnen mutuelen testamente, gepasseert voorden notaris Philips Verschueren ende seeckere getuyghen den xxviien. dagh der maendt van meert 1630, dheeren schepen(en) in forma authentica gesien en(de) gebleken, met clausule ende aengaende alle en(de) ygelijcke heurer beyder onruerende goeden als huysen, erffgoeden, erffrenten en(de) andere hoedanich die sijn en(de) bevonden sullen worden, geen daer aff vuytgescheyden ende oock alle de goeden die deen oft dander noch soude mogen aenbestorven, besetten, geven laten ende maecken sij malcanderen en(de) oock alle de goeden elck reciproce den lancxlevende om bij den selven lancxlevende alle de selve goeden en(de) schulden terstont naer de doot van(den) eersten afflijvigen met volle rechte taenveerden, te houdene, te besittene ende te gebruyckene, eeuwelijck en(de) erffel(ijck) met faculteyt ende macht die geheelijck en(de) al oft in deele, ist noot vercoopen, veranderen, verthieren, veralieneren ende belasten ende anderssints sijnen oft heuren vrijen, eygen wille daer mede gedaen te worden ende daeraff te moegen disponeren nae hunne geliefte sonder tegenseggen van ymandt in eeniger manieren ende heeft opgedragen met behoorelijcke verthijdenisse, ressche ende reyse een stuck bempts, groot vijff dachmaelen, gelegen onder Nederockerzeel opden Driesch, regen(oten) de Rottenstraet gaende naede Wilde Bempden ter ie., Rombout Van Velthum ter iie., de leybeeck ter iiie., Henrick Alarts ende de weduwe Jan Van Roy ter iiiie. zijden, in vuegen en(de) manieren, soo ende gelijck den voors(chreven) opdragere aengestorven is in sijnen weduwel(ijcken) staet bij doode sijns vaders voors(chreven), expos(ito) soo is daer inne gegoet ende geerft ten erffel(ijcken) rechte Anthoen Servrancx, present en(de) accepteren(de), soo voor hem als voor Barbara Van Vlasselaer, sijne huysvrouwe, ende naecommelingen, et se... [rand] satis oblig(ando), sub(mittendo) ac renun(unciando) in forma et waras op sesse stuyvers aende pastorije ende coster van Neerockerzeel voor een jaergetijt sonder meer, terminis tanquam prout, verclaeren(de) partijen den rechtveerdigen prijs te wesen de somme van seven hondert vijffent' sestich guldens eens, daer inne begrepen achthien negenthien guldens vijff stuyvers erffel(ijck) aen Meyntken Van Gindertaelen, dye den voors. coopere tsijnen laste is nemende ende aenveerdende in mindernisse van sijnen coop, gelovende de selve alle jaeren soo in tijts te betaelen, dat den voors(chreven) opdragere noch sijne goederen nyet en sullen worden beschadicht, bedragende het capitael de somme van drije hondert ende vier guldens eens en(de) het restant verclaert den opdragere te willen gebruycken tot betaelinge ende redemptie van sijne schulden, waer van hij geloeft den coopere ter manisse staet ende specificatie over te leveren, coram Fusco, Leunckens, martii xxxa., 1644.

 

De tweede betreft een akte van emancipatie, waarbij de kinderen van Anthoen Servrancx (zoon van wijlen Jan en Barbara s’Keysers) en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer, inwoners van Nederokkerzeel, worden ontvoogd. In de akte wordt melding gemaakt van hun kinderen Daniel, Peeter, Antoon ende Cathlijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8259 fol. 265r., akte dd. 6 juni 1644.

Transcriptie.

Item in presentie der heeren schepen(en) van Loven naebes(chreven)

gestaen Anthoen Servrancx sone wijlen Jans, woonen(de)

tot Neerockerzeel, heeft behoorelijck geemanci-

peert ende vuyt sijnen broode gedaen Daniel, Peeter, Antoen

ende Cathlijn Servrancx, alle sijne wettige kynderen,

verweckt vuytten schoot van Barbara Van Vlasselaer,

gehuysschen, quo facto Oliviers recunduxit ab aqua

et igne in forma, coram Borchgraeff, Cranevelt,

junii via., 1644.

 

In de akte maakt men melding van Anthonius Servranckx en Barbara Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8258, folio 308v., akte dd. 5 maart 1640.

 Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Balthasar Verhoeven met overstaene van Philippote Van Oudenhoven, zijn(e) huysvr(ouwe), heeft hebben ter manisse opgedraegen en(de) getransporteert met behoorelijcke v(er)thijdenissen eene erffelijcke rente van thien guldens vii ½ stuyvers ts(iae)rs met het loopen(de) jaer van(de) selve, vallen(de) jaerel(ijcx) in februario xxviien. january, staende tot laste van(de) weduwe ende erffgen(amen) Jan De Ronge, woonen(de) tot Neerockerseel, en(de) bij den selven De Ronge van zijnen twegen virtute procuratorii bekent alhier voor schepenen van Loven opden xxix. january anno 1635 in prima, gehypothecqueert ende beseth op een boender boomgaerts, gelegen onder Neerockerseel v(oor)s(chreven), regen(oten) Ferdinandus Van Gerssemoter ter ier., het Gemeyn Torffbroeck ter iier., Norbert Crabeel ter iiier., tsheeren straete ter vierdere, cederende mede over den constitutiebrieff met allen en(de) yegelijcke gelofften en(de) obligatien, daer inne v(er)melt ten selven rechte, expositis impositus est per monit(ionem) jure hereditario Anthoen Servrancx, p(rese)nt ende accepterende voor hem als van Barbara Van Vlasselaer, gehuysschen, et satis die v(oor)s(chreven) transportant obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renuncieren(de) prout in forma et waras voor een(e) goede, deuchdel(ijcke), onbeco(m)merde oft onbelaste rente, coram Van Grave, Meys, scab(ini) Lovanien(sis), mo(...) (?) praetore(m), act(um) quinta martii 1640.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Anthonius Servrancx en Barbara Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8256, folio 97r., akte dd. 30 januari 1634.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Aert Cardinaels soene wijlen Michiels ende heeft opgedraegen en(de) getransporteert met behoorelijcke v(er)thijdenissen eene erffelijcke) rente van drije r(insguldens) tsiaers met lest gevallen jaer en(de) het loopen(de) jaer, beseth op een boender bempts en(de) een dach(wan)t lants onder Neerockerseel, welcke tegenwoirdel(ijck) gellen(de) is Bernaert Schouwaerts, woonen(de) tot Neerockerseel v(oor)s(chreven), exposit in(der) vuegen de selve rente hem opdragere is gedevolveert van wegen sijns v(oor)s(chreven) vaeders, exposit(o) impositus est per mo(nitionem) jure hereditario Anthoen Servrancx, p(rese)nt en(de) accepteren(de) voor hem en(de) Barbara Van Vlasselaer, gehuysschen, et satis die v(oor)s(chreven) opdragere obligerende en(de) submitteren(de) sijn(en) respective p(er)soone en(de) goeden, beyde haeve en(de) erve, p(rese)nt en(de) toecomende, met renuncia(ti)e prout in forma, et waras voor eene goede en(de) en(de) deuchdel(ijcke) rente, nyet belast, v(er)thiert noch v(er)alieneert in eeniger manieren, coram De Vroye, Willemaerts, jan(uary) xxx., 1634. 

 

In de volgende akte wordt weer melding gemaakt van Anthonius Servrancx en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8256, folio 134v., akte dd. 24 maart 1634.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Henirck Van Horck soene wijlen Matthieus, woonen(de) onder Neerockerseel, met consente, wille en(de) wete van Anne Verrijt, sijn(e) huysvrouwe, gelovende deselve sijn(e) huysvr(ouwe) in dijen te hebben dat sij d' innehouden deser ter manisse sal comen lauderen en(de) approberen, ende heeft opgedraeghen en(de) getransporteert met behoorelijcke v(er)thijdenissen een huys ende hoff metten bloken en(de) allen anderen hen toebehoorten, soet al aen malcanderen gestaen en(de) gelegen is onder Neerockerseel v(oor)s(chreven), groot in sijn begrijp ontrent een boender, regenooten tsheeren straete ter eenre, den Kerckwech ter iier., Rombout Van Velthem ter iiier., de cappelreye van Neerockerseel ter iiier. zijden, exp belast met tsheeren chijns aen die van S(in)te Michiels binnen Antwerpen en(de) met sesse r(insguldens) erffel(ijck) aen(de) kercke van Steenockerseel ter sonder meer co(m)mers voor date deser daer op vuyt te gaen(e), exposit(o) impositus est per mon(itionem) jure hereditario Anthoen Servrancx, p(rese)nt ende accepterende voor hem als Barbara Van Vlasselzaer, zijnde (!) huysvr(ouwe), quo facto idem reddidit opde v(oor)s(chreve) lasten terminis, debitis et c(on)suetis p(er)solvendu(m) ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse carolus gulden tsiaers, te xx st(uyvers) tstuck den gulden en(de) te drije plecken Brabants den stuyver gerekent, loopende munte, erffelijcke rente, alle jaeren opden dach van heden te betaelen, daer van den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal den vierentwintichsten meert xvic. ende vijffendertich ende soe voortaene van jaere te jaere, gelovende desele opdragere sonder p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) staet, de voors(chreve) rente van sesse rinsguldens tsiaers jaerelijcx ten v(oor)s(chreven) valdaege wel, loffelijck ende personnelijck te betaelen ende te leveren ten behoeve al der v(oor)s(chreve) gehuysschen binnen der stadts wissel van Loven oft Brussele, alles los ende vrije van xe;, xxe., xle., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellene, midtsgaders van pontpennninghen in futurum telcken v(er)schijndage als schult met recht v(er)wonnen, me et sub hisce satis et waras die v(oor)s(chreven) opdragere obligans, etc(etera), et casu quo pignora ad monit(ionem) alia et tantum, met conditie vande v(oor)s(chreve) rente te moegen quyten t' eender reyse tegen den penninck sesthiene ende met volle rente, al los gelts, aen(de) renthefferen te moeten leveren, coram De Vroye, Willemaerts, xxiiii. meert 1634.

            In de marge.

Den ondergeschreven Henrick Van Horck bekenne dat dese rente, bij mij bekent 24. mert 1634, in(de) sesse r(insguldens) tsiaers, actum 24. meert 1636.

Dit  +  merck heeft Henrick Van Horck hier gestelt.

Attesor.

J. Woutelers, 1636.

 

In de volgende akte wordt weer melding gemaakt van Anthonius Servrancx en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8256, folio 270r., akte dd. 16 maart 1635.

Item in tegenwoirdicheyt des smeyers van Loven daer over staende van heerheyden wegen van weghen sijnder co(nincklijcke) ma(jestey)t als hertoge van Brabant ende den schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Marcelis en(de) Cathijne Matthijs dochter Loys en(de) van Cathlijne Vrebos, gehuysschen, woonen(de) onder Wespelaer, hebben tsamen en(de) besondere opgedraegen en(de) getransporteert met behoorelijcke v(er)thijdenissen, gel(ijck) sij opdraghen en(de) transporteren bij desen, ierst een(e) erffel(ijcke) rente van drije drije rinsgul(dens) vuyt vijff r(insguldens) tsiaers met het loopen(de) jaer, jaerel(ijcx) v(er)schijnen(de) opden xen. july juny, quytbaer den pen(ninck) xvie. en(de) met volle rente, met de costen van(den) brieve, met schepen(en) brieven der heerelijckheyt van Neerockerseel, bepandt bekent in date x. juny 1627, die nu betaelt Henrick Maes, item draeghen noch op een vierendeel lants, gelegen opt Binnevelt onder Neerockerseel v(oor)s(chreven), regenooten den Wagenwech ter ier., tgoidtshuys van S(in)te Michiels binnen Antwerpen ter iier., tgoidtshuys van S(in)te Bernaerts ter derdere en(de) den heere der v(oor)s(chreve) heerelijckheyt van Neerockerseel bij confiscatie ter vierdere, zijnde de v(oor)s(chreve) rente en(de) tv(oor)s(chreven) vierendeel lants hen aengedeylt van wegen henne der ouders der v(oor)s(chreve) Cathlijne, exposit(o) impositus est per mo(nitionem) jure hereditar(io) Anthoen Tservrancx soene Jans, soe voor hem als voor Barbara Van Vlasselaer, zijn(e) wettige huysvrouwe, et satis die v(oor)s(chreve) opdrageren indivisim obligantes et submittentes se suaque ac renuncian(tes) privil(egiis) de duob(us) vel plurib(us) reis et aliis prout in forma, et waras de v(oor)s(chreve) rente voor eene goede en(de) deuchdel(ijcke) rente nyet belast, v(er)thiert noch v(er)alieneert in eenigher manieren en(de) tv(oor)s(chreven) vierendeel lants op tsheeren chijns inde jaerel(ijcxe) betaelin(ge), bedragen(de) een oort oft negen mijten sonder meer, de v(er)loopen sullen v(er)cooperen moeten affdoen son tot den dage der goedinge, geschieden(de) dese goedinge dit transport ter saecke van coop en(de) v(er)coop om en(de) mits een(e) zo(m)me van penningen, daer van v(er)cooperen hen houden wel gecontenteert en(de) voldaen, coram Lievens, Stockmans, martii 16., 1635.

 

In de bijgaande akte maakt men melding van Anthonius Servrancx en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 294d-v., akte dd. 2 oktober 1631.

Item in presentie des meyers en(de) schepen(en) van Loven naebeschreven) gestaen Franchoys Maes Goorissone, woonen(de) tot Nerockerzeel, hem in desen sterckmaecken(de) voor Yda Serghijsels, sijne huysvrouwe, geloven(de) hier indyen te hebben dat sij ter manisse t' naebeschreven sal lauderen, approberen en(de) ratificeren in alle sijne clausulen, heeft opgedraghen met behoorel(ijcke) verthijdenisse, ressche en(de) rijse huys en(de) hoff, groot een halff boynder, soo en(de) gelijck tselve gelegen is te Neerockerseel voors(chreven), regenoten sheeren strate ter eend(er), Geerard Ackermans en(de) Loycx Grietens ter ii., Jan Franckarts ter iiie. en(de) Peeter Van Pudt ter vierdere zijden, exposit(o) imposit(us) Anthoen Servrancx, present en(de) tselve accepteren(de), soo voor hem als voor Barbara Van Vlasselaer, sijne huysvrouwe, reddidit term(inis) opde lasten daer te voorens op vuytgaen(de), te weten xxiii st(uyvers) tot chijs aen(den) heere  van Leeffdael, vier guld(ens) erffel(ijck) aen d' erffgen(aemen) Lambrecht De Vleeschouwer en(de) voorts meer op eene voortane rente van sesse rinsg(uldens) erffel(ijck) en(de) vijff stuyvers erffel(ijck) aen Anthoen Van Vlasselaer voors(chreven), jaerel(ijcx) vallen(de) en(de) verschijnen(de) den vijfthienden aprilis, waer aff dierste jaer vallen en(de) verschijnen sal den xven. aprilis 1632 toecoemen(de) en(de) soo voorts van jaere te jaere, inder stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrij van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen, onder oblig(atie), submissie en(de) renun(tiatie) in forma, geloven(de) ter manisse noch naederen pandt te stellen, valens duplum infra leucam, behoudel(ijck) dat dye voors(chreven) rentgeldere oft sijns actie te hebbende, de voors(chreve) rente van sesse guldens vijff stuy(vers) erffel(ijck) sal mogen lossen en(de) quyten elcken pennin(ck) daer van met xvie. gel(ijcke) pennin(gen) en(de) met volle rente, los en(de) vrije van alle costen, coram Loonbeke, Cruyningen, octob(ris) iia., a(nn)o 1631.  

 

Hierbij een akte met vermelding van Anthonius Servrancx en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8254, folio 317r., akte dd. 24 november 1631.

Item in p(rese)ntie des meyers ende den schepenen van ende den eygenooten van Loven naerbeschreven gestaen Aert Cardinaels soene wijlen Michiels als erffgenaem desselffs met consente ende overstaen(e) van Cathlijn(e) Embrechts, gehuysschen, woonende tot Neerockerseel, ende hebben opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenissen, ressche ende rijse een parcheelken lants, groot een vierendeel, soet gelegen is onder Neerockerseel v(oor)s(chreven) opden Boomgaert, aldaer den voetwech naer Erps loopt, regenooten tgoidtshuys van(de) Rijcken Claeren binnen Brussele ter ier., die heeren van S(in)te Michiels binnen Antwerpen ten drije andere sijden, in vuegen tselve op hem opdraegere is gedevolveert door doode des v(oor)s(chreven) wijlen sijns vaeders, expositis impositus est per mo(nitionem) iure hereditario et allodiali Anthoen Servrancx, hier present en(de) accepteren(de), soo tot behoeff van hem selven als van Barbara Van Vlasselaer, sijn(e) wettige huysvr(ouwe), met expresse voorwaerde dat den lanxctleven(de) van hen beyde gegoydden met het v(oor)s(chreve) stucxken lants sal moeghen sijn(en) vrijen wille doen, tselve te v(er)coopen, belasten, v(er)handelen oft andersints, hier waeren over joncker Gielis Van(der) Vorst en(de) jo(ncke)r Franchoys De S(ainc)t Victor, schepenen ende eygenooten, item s(ieu)r Michiel Pannis, lieutenant meyer deser stadt, ende J. Woutelers, insgel(ijcx) eygenooten, qui quidem haec rogantes quod faciunt, coram quib(us) satis obligan(do), etc(etera), actum 24. novemb(ris) 1631.

 

Hierbij nog een akte met vermelding van Anthonius Servrancx en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 330r., akte dd. 5 januari 1632.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Willem Wittemans, innegesetene van Quarebbe, soe voor hem selven als voor Elisabeth Diericx, sijne huysvrouwe, gelove ende hem voor de selve sterckmaecken(de), met gelofte dat hij bij haer desen ter manisse sal co(m)men doen lauderen en(de) approberen, ende heeft die selve comp(aran)t opgedragen ende getransporteert met behoorelijcke verthijdenissen een huys ende hoff metten allen den toebehoorten, soet gestaen ende geleghen is inde prochie van Quarebbe, groot een dachmael, regenooten Jan Feyens ter eenre, joncker Franchoys de Plaines ter tweedere, tsheeren straete ter derdere ende jouffvrouwe Marie Ruttens ter vierdere zijden, wesen(de) alleenel(ijck) belast met vijff cap(puynen) xi st(uyvers) i blanck ix (mij)ten met een(en) hoydach, exposit(is) ende Anthoen Servrancx, woonen(de) tot Neerockerseel, hier present ende accepteren(de), soe ten behoeve van hem selven als van Barbara Van Vlasselaer, zijn(e) huysvr(ouwe), per mo(nitionem) imposito idem reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse seven rinsguldens ende vijff stuyvers tsiaers, te xx st(uyvers) tstuck den gulden ende den stuyver te drije plecken Brabants gerekent, loopende munte, erffelijcke rente, alle jaere op date van desen te v(er)schijnen, daer van den iersten termijn van betaelinge vallen ende v(er)schijnen sal den vijffden january sesthien hondert ende drije en dertich, ende soe voorts van jaere te jaere totter affquytinge toe, de welcke sal moegen en(de) moeten geschieden eens ende tenemaele tegen den penninck sesthiene ende met volle rente, al los ende ende vrije gelts, aen ende ten behoeve als voor, huns actie te hebben(e) oft rep(rese)nterende, te leveren, gelovende voorts die v(oor)s(chreven) transportant soe voor hem selven ende hem sterckmaecken(de) voor de v(oor)s(chreve) sijn(e) huysvr(ouwe) onder obligatie en(de) sub(missie) van hunlieden respective p(er)soonen ende goeden, meuble en(de) immeuble, present ende toecomende, met renuncia(ti)e van allen privilegien, desen eenichsints contrarierende, en(de) namentl(ijck) den regel van rechte dicterende dat g(ene)rale renuncia(ti)e van egeender weerden en is ten sij dat speciale voorgaet, de v(oor)s(chreve) rente van sesse seven rinsguldens ende vijff stuyvers tsiaers jaerelijcx ten termijne voors(chreven) wel, loffelijck ende personnelijck te betaelen ende te leveren ten behoeve als voor binnen deser stadts wissele van Loven oft Brussele, alles los en(de) vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellene, mede van pontpen(ningen) in futurum telcken v(er)schijndage als schult met recht v(er)wonnen, et casu quo alia et tantum prout vel debere redimere ut ante, coram Cruyningen, Willemaerts, scab(inis), januarii va., 1632.

Is te weten dat het geroyeerdt woort van sesse ende de seven, daerboven gestelt, is geschiet met en(de) door expressen last des v(oor)s(chreven) Willem Wittemans, blijven sijn(de) voorsulcx de rente van seven r(insguldens) vijff stuyvers, eodem eisdem.

 

Bij deze nog een akte met vermelding van Anthonius Servrancx en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 424r., akte dd. 3 juli 1632.

Item in p(rese)ntie des meyers en(de) den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Steven Van Horcke ende Paesschijne Vranckaerts, wettige gehuysschen, woonende onder Neerockerseele, ende hebben tsamen en(de) elcken int besonder opgedragen en(de) getransporteert met behoorelijcke v(er)thijdenisse ierst huys ende hoff metten toebehoorten, groot int geheel een halff dachmael, soet gestaen en(de) gelegen is tot Neerockerseel v(oor)s(chreven) tot Laer, regenooten tsheeren straete teenre, Norbert Crabbeels ter iier., die heeren van S(in)te Michiels van Antwerpen ter derdere, derffgen(aemen) Van Cauwenhoven ter iiiier., alleenelijck belast met tsheeren chijns aen(de) v(oor)s(chreve) erffgen(aemen) Van Cauwenhoven als heeren van(den) gronde, in(de) jaerel(ijcxe) betaelin(ge) bedragen(de) drije r(insguldens), bijden gehuysschen v(er)cregen tegen den v(oor)s(chreven) Van Cauwenhoven, expositis ende Anthoen Servrancx, innegeseten van Neerockerseel v(oor)s(chreven), hier p(rese)nt en(de) accepteren(de) voor hem en(de) Barbara Van Vlasselaer, sijn(e) huysvr(ouwe), per mo(nitionem) iure hereditario impositis idem reddidit terminis, debitis en(de) consuetis persolvendu(m) ende voorts meer op eene voortaene rente van twee rinsguldens ende vijffthien stuyvers tsiaers, te xx st(uyvers) Brabants stuck en(de) den stuyver te drije plecken den stuyver gerekent, loopen(de) munte, erffelijcke rente, alle jaere opden negenentwintichsten decembris te v(er)schijnen, daer van den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal den xxixen. decembris anno xvic. tweendertich ierstcomen(de) ende soe voerts van jaere te jaere totter affquytinghe toe, de welcke sal mogen geschieden teender reyse tegen den penninck sesthiene en(de) met volle rente, al los gelts, aen en(de) ten behoeve als voor te leveren, daerenboven hebben die v(oor)s(chreve) gehuysschen tsamen voor tgeheel en(de) een voor al onder v(er)bant van hunne respective p(er)soonen en(de) goeden, beyde meuble ende immeuble, tegenwoirdige en(de) toecomen(de), met renuncia(ti)e privil(egiis) de duob(us) vel pluribus reis non numerat(ae) pec(uniae) en(de) de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soon(e) der constitut(ie) s(enatus) c(onsulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, daer van gecertioreert, beloeft en(de) beloven bij desen de v(oor)s(chreve) rente jaerelijcx ten termijn(e) v(oor)s(chreven) wel, loffel(ijck) en(de) personnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren ten behoeve als voor binnen deser stadts wissele van Loven, van alles los ende vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen(e),k mede van pontpenningen in futurum, t' elcken v(er)schijndage als schult met recht v(er)wonnen, et casu quo alia et tantum prout vel debere redimere prout ante, coram Cruyninghen, Willemaerts, scab(inis), julii tertia, 1632.

Septemb(ris) x., 1632, die v(oor)s(chreven) Steven Van Horicke heeft noch opgedragen voor wettige hypothecq(ue) der v(oor)s(chreve) rente een halff dachmael bempts, gelegen onder Erps, bij hem onlancx v(er)creghen bij v(er)naederinge teghen Henrick Van Horcke, sijn(en) vaeder, regen(ooten) Peeter Haes, sijn(en) vaeder tsheeren straete en(de) Guilliam De Pauwe, exposit(o) en(de) die v(oor)s(chreven) Servrancx per mo(nitionem) imposit(us) idem reddidit als tot mede pandt der rente v(oor)s(chreven) et waras die v(oor)s(chreven) opdragere tv(oor)s(chreven) halff dach(wan)t voor onbelast, coram iisdem quib(us) ante.

            In de marge.

Op heden den 5. meert 1640 gestaen Anthoen Servrancx voor hem als voor Barbara Van Vlasselaer, zijn(e) huysvr(ouw)e, heeft bekent dat Balthasar Verhoeven, hem he als gecocht hebben(de) de panden, in[t] witte v(er)melt, hem heeft gelost en(de) gequeten de rente van twee r(insguldens) vijffthien stuyvers erffel(ijck), int witte van desen v(er)melt, met allen v(er)loopen, consenterende alsoe in[de] cassatie ende extinctie van[de] selve rente, v(er)loopen ende van allen en(de) yegelijcke bescheeden daer van zijn(de), promitten(tes) nullatenus non alloqui sed semper satis et waras erga quoscumq(ue), obligan(do), submitten(do) ac reuncian(do) prout in forma, quare vacat et signavit.

Antoen Servrancx.

 

Hierbij een akte met vermelding van Anthonius Servrancx en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer, inwoners van Nederokkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 306v., akte dd. 15 juni 1626.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), et(ceter)a, gestaen Cathlijn V(er)linden dochter wijlen Jans met consent, wille, wete en(de) overstaene van Steven Ackermans, haers mans, woonen(de) tot Neerockerseel, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse een dachm(ael) landts, wesen(de) eygen goet, gelegen tot Neerockerzeel, ter plaetsen geheeten te Laer, regenooten sheeren straete ter ie., t' goidtshuys van S(in)te Michiels ter iie., de cappelrije van Neerockerzeel ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) jo(ncke)r Couwenhoven ter iiiie. zijd(en), expos(ito) en(de) Anthoen Servrancx en(de) Barbara Van Vlasselaer, gehuysschen, woonen(de) tot Neerockerzeel, impos(iti) per mo(nitionem) reddiderunt om tselve dachmael te hebben, te houden en(de) te besitten voor eygen en(de) ombelast goet, ende voirts meer op eene voortaene rente van twee carolus gul(dens) te xx st(uyvers) Brabants t' stuck, erffelijcke rente, jaerl(ijcx) v(er)schijnen(de) op den xv. juny en(de) binnen deser stadt wissele van Loven oft ten woonhuyse des v(oor)s(chreven) Anthoens te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, et(ceter)a, ten behoeve v(oor)s(chreven), telcken jaere en(de) termijne als schult met rechte v(er)wonnen, obligan(do) et submitten(do), geloven(de) voirts indivisim en(de) insolidum de voors(chreve) rente van twee guldens erffel(ijck) jaerlijcx ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor onder selve obligatie en(de) submissie, met conditie dat de v(oor)s(chreve) obligatie en(de) submissie, met conditie dat de v(oor)s(chreve) bekinders oft heurlieder naercomelingen de voors(chreve) rente sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reyse, elcken gul(den) erffel(ijck) d(aer)aff met sesthien gelijcke guldens loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram eisdem.

            In de marge.

Anthoen tServrancx en(de) Barbara Van Vlasselaer hebben bekent vuyt handen van Steven Ackermans en(de) Cathlijn V(er)linden ontfangen te hebben de capitaele penn(ingen) van dese twee gul(dens) erffel(ijck) met een jaer v(er)loops, consenteren(de) aloo inde cassatie der selver, des toircon(den), et(cetera), actum ix. aprilis 1627, ondert(eeckent) Anthonis Servrancx.

 

Bij deze een akte met vermelding van Anthonius Servrancx zone Joannes en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer, inwoners van Nederokkerzeel. Zij stellen hun woonhuis met toebehoren aan de Peperstraat in Nederokkerzeel in pand voor een jaarlijkse en erfelijke rente van zes rijnse guldens, die zij verschuldigd waren aan Joannes Van Bierge zone Jans en zijn vrouw Margaretha Verdijen. Zij hadden het woonhuis verkregen van Laurentius De Wilde en Margaretha Verdijen. De terugbetaling van de lening was blijkbaar niet echt een probleem, want reeds op 30.12.1630, dus nog hetzelfde jaar, bekent Joannes Van Bierge (Van Beese) voldaan te zijn van het geleende geld en de interesten. Het is niet onmogelijk dat zij met het geleende geld iets aankochten, maar niet onmiddellijk beschikten over genoeg geld in speciën. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 277v., akte dd. 21 januari 1630.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Anthoen Servrancx soene wijlen Jans ende Barbara Van Vlasselaer, wettighe gehuysschen, woonende tot Neerockerzeel, ende hebben tsaemen en(de) elcken van hen int besonder opgedraeghen met behoorelijcke v(er)thijdenisse een huys, hoff metten toebehoorten, daer sij opdrageren tegenwoirdelijck sijn innewoonende, groot ontrent een halff boender, gestaen en(de) gelegen onder Neerockerseel, de straete, genoempt de Peperstraete, in twee zijden, Daniel Claes met die heeren van S(in)te Michiels binnen Antwerpen ter iiier. en(de) Willem Winnepennincx ter vierdere zijden, bijde opdraegeren v(er)cregen voor meyer en(de) schepenen van Neerockerseel opd(en) ... [n.v.] teghen Laureys De Wilde en(de) Margriete V(er)dijen, gehuysschen, alleenel(ijck) belast wesen(de) met een(en) halffven braspen(ninck) aen mijn heere van Masselaer, expositis en(de) Jan Van Bierge soene wijlen Jans, innegesetene deser stadt, soe tot behoeff van hem selven als van Margriete Keysers, sijne huysvrouwe, per monitio(n)em iure haereditario imposit(us) idem reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van sesse rinsguldens tsiaers te xx st(uyvers) tstuck den gulden en(de) den st(uyver) tot drije plecken Brabants gerekent, loopen(de) munte, erffelijcke rente, alle jaere op datum van desen te verschijnen, waer van den iersten termijn van betaelinge vallen en(de) v(er)schijnen sal den xxien. january des jaers sesthien hondert eenendertich ende soe voorts van jaere te jaere totter affquytinge toe, gelovende die v(oor)s(chreven) bekenderen tsaemen voor tgeheel en(de) een voor al onder gelijcke obligatie ende submissie met renunciatie van hunl(ieden respective p(er)soonen ende goeden, beyde meuble en(de) immeuble, v(er)cregen en(de) te v(er)crijgen(e), met renuncia(ti)e, beyde der constiut(ie) s(enatus) privilegie de duob(us) reis non numerat(ae) pec(uniae) en(de) de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone der constit(ie) s(enatus) c(onsul)ti velleiani et authent(ica) si qua mulier, daer van en(de) den effecte van dijen volcomentl(ijck) gecertioreert, de v(oor)s(chreve) rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaege wel, loffel(ijck) en(de) personnelijck te betaelen ende te leveren ten behoeve der v(oor)s(chreve) gehuysschen binnen der stadts wissele van Loven, alles los en(de) vrije van xe., xxe., ce., minere oft meerdere penninghen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellene, mede van pontpen(ningen) in futurum telcken termijne en(de) v(er)schijndaege als schult met recht v(er)wonnen, et casu quo alia et tantum, met conditie van(de) v(oor)s(chreve) rente te moeghen quyten teender reyse tegen den penninck sesthiene ende met volle rente, al losgelts, en(de) aen(de) v(oor)s(chreve) renthefferen te leveren, coram Van Grave, Stockmans, januarii xxi., anno 1630.

            In de marge.

Op heden den xxxen. decemb(ris) 1630 gestaen Jan Beese en(de) heeft bekent ontfantgen te hebben vuyt handen Anthoen Servrancx de capitaele penninghen metten v(er)loopen van dijen der rente van sesse r(insguldens) tsiaers, in desen begrepen, consenterende alsoe inde cassatie, met gelofte van dijen aengaen(de) nyet meer te maenen, maer teghen een(en) yegel(ijcken) altijt goet garrant te zijn onder ob(ligatie), sub(missie) met renuncia(ti)e in forma, quare vacat et subsignavit, eodem quo supra.

Jan Van Bierge.

 

Hierna volgen twee opeenvolgende akten van dezelfde datum, waarin melding wordt gemaakt van Anthonius Servrancx. Daar waar in de eerste akte alleen werd vermeld dat hij in Nederokkerzeel woont, komen we meer te weten in de tweede akte. Het gaat om de zoon van wijlen Joannes en de man van Barbara Van Vlasselaer.

In de eerste akte werd Anthonius Servrancx bij akte dd. 26.02.1628 voor notaris Joannes Woutelers te Leuven gemachtigd door Thomas Ghijsens zone wijlen Petrus en zijn vrouw Anna De Wevere dochtere wijlen Philippus, inwoners te Bruul onder Lovenjoel, om een stuk beemd, met het hout daarop staande, deel uitmakende van een groter stuk en gelegen te Bruul onder Lovenjoel op de grens met Lovenjoel, Bierbeek en Vertrijk, te verkopen. Het stuk beemd werd voor 20 guldens verkocht aan notaris Joannes Woutelers ten behoeve van Bernardus Van Dorne en zijn vrouw Anna Van Overbeeck.

In de tweede akte stellen Anthonius Servrancx en zijn vrouw Barbara Van Vlasselaer voor een lening hun woonhuis met toebehoren ter grootte van een half bunder en gelegen aan de Peperstraat onder Nederokkerzeel, in pand. Voor de lening waren zij een jaarlijkse en erfelijke rente van 5 guldens verschuldigd aan Joannes Van Beese (Van Bierge) en Margaretha Keysers, inwoners van Leuven. De vervaldag van de rente werd vastgesteld op 6 maart. Het woonhuis met toebehoren hadden Anthonius en Barbara verkregen van Laurentius De Wilde en Margaretha Verdijen ingevolge een akte die werd verleden voor de meier en de schepenen van Nederokkerzeel. Het in pand gestelde woonhuis was reeds belast met een halve braspenning aan de heer Masselier. Het moet geen probleem geweest zijn om de lening af te betalen, want nog geen jaar later, meer bepaald op 23.02.1629, bekent Joannes Van Bierge dat de rente van 5 guldens en de interesten reeds vereffend was.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 171r., akte dd. 6 maart 1628.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen soen Anthoen Servrancx, woonen(de) tot Neerockerseel, als tot des naerbeschreven staet te moegen doene, behoorelijck en(de) volcommentlijck geconstitueert en(de) gemachticht sijnde bij ende van wegen Thomas Ghijsens soene wijlen Peeters en(de) Anna De Wevere dochter wijlen Philips, wettige gehuysschen, woonen(de) tot Lovenjoul ten Bruele, met procuratie en(de) commissie irrevocable, bijde selve hem gegeven en(de) verleent, gepasseert voor den notaris J. Woutelers ende seeckere getuygen op den xxvien. febr(uary) 1628 lestleden, den heeren alsnu bijde originele minute volcomentlijck gethoont ende gebleken, ende heeft die v(oor)s(chreven) gemachtichde naer v(er)moeghen sijnder co(mm)issie opgedraegen met behoorelijcke v(er)thijdenissen een plecxken bempts vuy vuyt een meerder stuck, met het houdt daerop staende, soe de plecke gelegen is onbegrepen der maeten ten Bruele v(oor)s(chreven) op het scheyden van Lovenjoul, Bierbeke en(de) Veertrijcke, regen(ooten) Bernaert Van Dorne, borger der stadt Loven ter ier., het beecxken loopende van(den) Brumpt naer Lovenjoul ter iier. ende Lenaert Gestels ter derdere sijden, exposito impositus per monit(ionem) iure haereditario Jo(ann)es Woutelers, desen aenveerden(de) en(de) accepteren(de) aen en(de) ten behoeve des v(oor)s(chreven) Bernaert De Backer Van Dorne sone wijlen Francx en(de) Anne Van Overbeeck, sijne huysvrouwe, et satis die v(oor)s(chreven) geconstitueerde virtute seu procuratorii, ob(ligantes), sub(mittentes) personas et bona committen(tes) ac renuncian(tes) in forma et waraz voor vrije, los, onbelast oft onveralieneert in eeniger manieren, alles in conformiteyt van(de) v(oor)s(chreve) procuratie, inhereren(de) alsoe den voerderen inhout van(de) selve, coram Daniels, Haepere, martii vi., anno 1628.

Item is te weten dat de cooppenningen sijn bedraegen(de) volgen(de) den inhoudt der procuratie twintich gul(dens) eens, eodem eisdem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 171v., akte dd. 6 maart 1628.

Item in presentie des meyers en(de) den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Anthoen Servrancx soene wijlen Jans, met consen(te), wille, wete en(de) overstaen(e) van Barbara Van Vlasselaer, sijn(e) tegenwoordige huysv(rouwe), ende hebben tsaemen ende elcken van hen int besondere opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenissen huys en(de), hoff en(de) toebehoorten, gelegen onder Nederockerseel, groot ontrent een halff boender, daer sij comp(aran)ten tegenwoirdel(ijck) inne sijn woonen(de), tsheeren straete, genoempt de Peperstraete, in twee sijden, Daniel Claes met die heeren van S(in)te Michiels binnen Antwerpen ter iiier. ende Willem Winnepennincx ter vierdere sijden, belast met alleenel(ijck) bijde v(oor)s(chreve) opdraegeren v(er)cregen voor meyer en(de) schepenen van Neerockerseel opden ... [n.v.] teghen Laureys De Wilde en(de) Margriete V(er)dijen, sijn(e) huysvrouwe, belast alleenel(ijck) met een(en) halffven braspen(ninck) aen mijn heere Masselaer, expositis ende Jan Van Beese soene wijlen Jans ende Margriete Keysers, wettige gehuysschen, woonen(de) binnen der stadt Loven, ter manisse des meyers met wijsdom(me) der v(oor)s(chreve) heeren schepenen daer inne gegoet sijn(de), hebben die selve goederen aen(de) v(oor)s(chreve) opdraegeren wederomme gegeven opde lasten, hier voor geruert, ende voorts meer op een(e) voortaen(e) rente van vijff guldens tsiaers erffel(ijcke) rente, alle jaere op date deser te betaelen, waer van den iersten termijn van betaelin(ge) vallen en(de) v(er)schijnen sal den vien. marty 1629 toecomen(de) en(de) soe voorts van jaere te jaere, geloven(de) die v(oor)s(chreve) bekenderen onder tsaemen en(de) elcken een voor al onder ob(ligatie), sub(missie) en(de) renuntia(ti)e in forma en(de) namentl(ijck) de vrouwe p(er)soone der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) auth(entica) si qua mulier, de v(oor)s(chreve) rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaege wel, loffel(ijck) en(de) personnel(ijck) aen(de) v(oor)s(chreve) renthebberen oft huns rep(rese)nteren(de), te betaelen en(de) te leveren binnen deser stadts wissele van Loven, alles los en(de) vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien ofte exactien, alreede innegestelt oft naermaels in(ne) te stellen(e), mede van pontpennin(gen) in futurum, telcken termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, met alia et tantum, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rentgelderen de v(oor)s(chreve) rente sullen moegen lossen alst hen sal gelieven eens en(de) teenemaele, elcken pen(ninck) met sesthien gelijcke pen(ningen) en(de) met volle rente, eodem eisdem.

            In de marge.

Op heden den xxiiien. febr(uary) 1629 comparerende Jan Van Beese, innegesetene deser stadt, ende heeft bekent hem wel en(de) deuchdel(ijck) affgelost te sijne de rente van vijff guldens erffelijck metten v(erloopen van dijen, int witte van desen begrepen, consenterende alsoe inde cassatie van dijen ende den bescheeden der selver, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waraz erga quoscumque obligans, sub(mittens) ac renuncians in forma, quare vacat.

            Jan Van Bierge.

 

Uit dit huwelijk:

 

Servranckx Daniel, ° ca. 1627, x met Anna Gevels, gezin te Boortmeerbeek,

     Uit dit huwelijk:

     Servranckx Clara, (°) Mechelen Han 18.01.1659 (g...),

     Servranckx Joanna, (°) Mechelen Han 18.01.1659 (g...),

     Servranckx Adrianus, (°) Mechelen Han 18.01.1659 (g...), waarschijnlijk van verschillende geboortedata, maar samen gedoopt,

     Servranckx Gillis, ° Boortmeerbeek, x met Elisabeth Van Haecht, x 2 met Cornelius Mommens, fii te Boort,

     Servranckx Petrus, ° Boortmeerbeek, x met Catharina Dox, deze x 2 met Joos Verrijt,

     Servranckx Maria, innocent,

 

Servranckx Joannes, XII (S2800), ° Nederokkerzeel 1618,

 

Servranckx Petrus, ° ca. 1631, x 1 met Catharina Keyaerts, x 2 met Jenneken Wauters, x 3 met Margareta Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     1. Servranckx Antonius, ° ca. 1660, x Leefdaal 15.12.1685 met Maria Van Bressem,

     Servranckx Elisabeth, x met Manten Verdeyen, stroeydekker, hebben 6 kinderen,

     Servranckx Catharina, x met Petrus Wouters, zie Erps,

Hieronder een akte met vermelding van Petrus Wouters en Catharina Servranckx, wonende te Nederokkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7962 fol. 204r., akte dd. 9 maart 1712.

Inde tegenwoordicheyt des heeren luyt(enant) meyers ende schepenen der stadt Loven naerbeschreven gestaen den procureur Van Roost vuyt crachte ende naer vermogen van spetiale ende onwederoepelijcke procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te vernieuwen ende herkennen, heeft t' selve gedaen in voegen naervolgende, luydende aldus.

Op heden den 29. februaryu 1712 comparen. voor mij onderges. notario, bij den Raede van Bbant. geadmitteert, binnen Loven residerende, en. in de presentie van. getuygen naergenoemt Peeter Wauters ende Catharina Servranx, gehuysschen en. innegesetenen van den dorpe van Neerockerzeel, die welcke t' samender handt verclaren vercocht, gecedeert en. getransporteert te hebben, soo sij vercoopen, cederen en. transporteren bij desen aen Joos Vander Hulst, innegesetenen pachter vanden dorpe van Velthem, alhier present ende in coop aenveerdende, een halff boinder lants onbegrepen der mate, gelegen onder die selve prochie van Velthem, regenoten de Speckstraete ter ie., den Groonen Wech ter iie., het clooster van Bethlehem ter iiie. zijden, sijnde vrije, eygen en. onbelast goet, ten waere naer datum van dit transport daer op bevonden wirden iedt vuyttegaen, waer voren sij transportanten den acceptant gelovende altijdt costeloos ende schadeloos te guarranderen en. indemneren onder obligatie van henne respective persoonen en. goederen, meubelen en. immeubelen, present ende toecomende, boven dijen soo is den acceptant ten vollen vernueght en. content dat den tegenwoordighen huerlinck van het halff voorz(eyt) boinder landts sal mogen vuytdoen en. genieten sijnen vollen termijn vande huere ingevolghe de conditie, bij die eerste comparanten metten tegenwoordighen huerelinck gemaeckt, so nochtans dat den acceptant sal genieten en. proffiteren de huerpacht, t' sij in penningen oft in graen, mits welcke soo wordt desen transportte van het landt voorz(eyt) gedaen om en. voor de somme van hondert en. vijffentseventich guldens courant gelt, die den acceptant aen die transportanten geloft te betalen tusschen dit ende acht daegen als schult met recht verwonnen, verclaerende over sulcx die voors. transportanten aen het voors. halff boinder landts geen recht oft actie meer te hebben ofte te pretenderen, dan den acceptant in hunne plaetse te surrogeren met alle solemnitijten daer toe noodigh, constituerende voorts onwederoepelijck een ider thoonder deser om te compareren voor den Raede van Bbant. die heeren mijer en. schepenen van Loven, weth van Velthem ende alomme elders daer des van noode wesen sal en. aldaer te consenteren inde goedenisse en. ontgoedenisse, mede inde condemnatie voluntair sonder voorgaende dagement, gelovende, verbinden. en. renuntierende als in gemijne forma, aldus gedaen ende gepasseert ten dage, maende en. jaere als boven ter presentie van Carlo Lambeir en. Guillam Gorne als getuygen, tot desen geroopen en. gebeden, ende hebben die respective comparanten de minute deser, sijnde becleedt met haren behoorelijcken segel van drije stuyvers, beneffens mij notaris onderteeckent, onder stondt, quod attestor, et erat signatum H. Van Roost.

Dijen volgende den voors. geconstitueerden vuyt crachte sijnder voorz(eyde) procuratie heeft den bovenges. contracte notariael alhioer vernieuwt en. gerepeteert, mitsgrs. bij maenisse des voors. heere luytenant mijers heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse en. renuntiatie het halff boinder, hier vorens met sijne regen. breeder gespecificeert ende mits d' ordtie. van rechten den voorz(eyden) opdraeghere daer vuyt ontgoydt en. onterfft sijnde, soo is int selve gegoyt ende geerfft den clerck Geeraets, alhier present en. t' selve accepterende inden name en. ten behoeve van Joos Verhulst en. sijne tegenwoordige huysvrauwe, per monitionem jures et satis den voorz(eyden) opdragere obligando, submittendo ac renuntiando et waras et prout latius in dicto procuratorio, coram d. Vander Dilft et Cals, hac 9a. martii 1712.

     Servranckx Maria, x met Petrus Hazaerts, x 2 met Nicolaus Blockmans,

     2. Servranckx Joannes, jongman in 1706, x met Anna De Cafmeyer, fii te Neder,

     Servranckx Rombout, ° ca. 1681, paardenhoefsmid, + Nederokkerzeel 08.05.1758, x met Joanna Schoovaerts, deze mogelijk x 2 met Guilielmus Moeremans,

     + Nederokkerzeel 22.02.1750, fa Petrus en Gudula Van Hove ex Kwerps, fii te Neder,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Rumoldus (Rombout) Servranckx en Joanna (Jenne) Scho(o)vaerts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7963, fol. 288r., akte dd. 4 september 1713.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers ende schepenen des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Erasmus Bosch vuyt crachte ende naer vermoghen van sekere onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder desers gegeven, geinsereert inde conditien van vercoop, gehouden door den nots. George De Coninck van wegens Peeter Bejaer ende Anna Claes, gehuyschen, ten overstaen van Francis Van Hove ende Jan Van Velthem, ende de quittantie vanden voors. De Coninck daer op gevolght, vuyt crachte van procuratie ende authorisatie vande heeren overmomboiren der stadt Loven, heeft ter manisse vanden voors. heere meyer opgedraegen een derdendeel van een boender lants op het Binnenveldt onder Neerockerseel, regenoten den Kerckenwegh ter eenre, d' abijde van Ste. Michiels ter tweedere, derffgenaemen Peeter De Pauw ter derdere ende het clooster van Ste. Bernaerts ter vierdere zijden, soo ende gelijck tvoors. derdendeel lants metten vuytganck vande brandende keerse is gebleven aen Rombout Servrancx voor de somme van hondert ende viertigh guldens boven die hoogen ende stuyvergeldt achtervolgens die conditien, bij copije authenticque alhier gesien ende gebleken ende mits d' ordonnantie van reghten den voors. opdraegere daer vuyt behoorelijcken ontgoeydt ende onterfft sijnde, soo is daerinne bij maenisse des voors. heere meyers gegoeydt ende geerfft Matthijs De Coninck, alhier present en. accepterende inden naem ende ten behoeffve van Rombout Servrancx ende Jene Schovarts, gehuysschen, hunne kinderen ofte de geene huns actie hebbende per mon. jure et satis den voors. opdraegere vuyt craghte als boven obligando, submittendo ac renuntiando in forma et waras als inde voors. conditien, waer toe wordt gerefereert, ende de geene alhier worden gehouden voor gerepeteert ende geinsereert, coram d.d. de Schore ende Corthoudt, hac quarta septembris 1713.

P. Van. Broeck.

     Servranckx Daniel, ° ca. 1683, + Nederokkerzeel 27.01.1766, x 1 met Maria Van Espen, (°) Berg 12.05.1684,

     fa Petrus en Catharina Imbrechts, x 2 met Elisabeth Sergijsels, fa Petrus en Anna Imbrechts, fii te Neder,

     3. Servranckx Guilielmus, ° ca. 1686, x met Joanna Vande Rivieren, fa Joannes en Catharina Boschmans,

Hieronder een schepenakte met vermelding van Guilielmus Servranckx en Joanna Van(de) Rivieren uit Nederokkerzeel.  In de akte wordt bevestigd dat Joanna de dochter is van Joannes.  De vermelding in de marge van de akte laat vermoeden dat Joanna een tweede maal in het huwelijk trad met Guilielmus De Becker. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7595, fol. 230r°, akte dd. 20 maart 1711.

 In tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen den officiael Van Roost om die naer volgende rentbekentenisse te vernieuwen ende herkennen, als thoonder van. selve geconstitueert volgens die procuratie daerinne geinsereert, heeft dat geeffectueert als volght.

Op heden den 20. meert 1711 compareerden voor mij noto., binnen Loven residerende, present die getuygen naergenoempt, Guilliam T' Servrancx ende Jenno Van Rivieren, gehuyschen, ingesetenen van Nederockerseel, verclaerden te hebben ontfangen in permissen wisselgelde, den ducaton tot drije guls. gerekent, vuyt handen van sr. Jan Hougarts ende jouffe. Elisabet Nempe, oock gehuyschen, woonende binnen deser stadt, hondert vijfftigh guls., dienende dese voor quitantie, waer voorens die eerste gehuyschen beloven iaerelijcx ten behoeve vande renthefferen te betaelen eene rente van negen guls. seven stuys. ½, crooseren. den penninck 16. ende in cas van preciese betaelinge oft vuytterlijck sesse weken naer iederen valdagh sullen die rentgelders gestaen met seven guls. thien stuys. siaers, nec aliter nec aliae, waer van het eerste iaer sal verschijnen den 20. meert 1712 ende soo voorts van iaere tot iaere totte quytinge der selver rente, te geschieden in gelijcke munte t' eender rijse en. met volle rente, belovende alsoo dese iaerelijcxe rente wel, loffelijck ende solidairelijck binnen Loven te betaelen, los en. vrije van alle coninx en. dorpslasten, contributien als oock van x., xx., xl., l., ce., meerdere oft mindere penningen, ingestelt oft naermals intestellen, niettegenstaende die placcarten ofte edicten van sijne con. mat. ter contrarien, aende welcke die rentgelders hebben gederogeert, belovende van weerden te houden t' gene voors. is, onder obligatie, submissie ende renunciatie van henne respective solidaire persoonen ende goederen, meubelen ende immeubelen, present en. toecomen., naementlijck eenen bempt met den houtwasch, groot ontrent drij daghwanden een halff, gelegen onder Nederockerseel aende Geerkensstraete, regenoten de selve straet ter ie., Bernart Loos ter iie., de goederen vande heeren van Ste. Michiels tot Antwerpen ter iiie. ende die Weesbeke ter 4e. sijden, vrij goet als sij alhier verclaerden, item eene rente van vijfftigh guls. capitaels vuyt hondert guls., die de rentgelders trecken ten laste van. erffgen. Henrick Marron, bepant op sijn huys tot Erps, waer van d' andere hellicht toebehoort Jacq Jansens, de voors. Joanna Van Rivieren competerende als erffgen. van wijlen Jan Van Rivieren, haren vader was, die het selve was ten deele gevallen volgens acte van dijlinge, aengegaen voor den nots. Brants, residerende tot Boortmeerbeeck, respective de date 21. january 1691 ende 30. 9ber. 1699, die bij desen wort overgeleght, belovende noch altijt voordere panden te stellen ter geliefte vande rentheffers, guarranderende de selve voor onbelast, consenteren. daer over int slaen van mamiese, decreet en. herdecreet sonder dagement, niet tegenstaende die suranneringe, constitueren. ieder thoonder deser om den inhoude vandien voor den Souverainen Raede van Brabant, wethouderen van Loven ende elders te verni[eu]wen ende herkennen sonder daegement, consenteren. tot volbrengen van dien inde condemnatie volontair en. parate exe., gelovende, verbindende ende renuncierende in alle beneficien ende privilegien dese eenighstints qua ad hunc actum contrarieren., gepasseert tot Loven, present Peeter Scheys ende Philips Rijnarts, getuygen ten desen aensoght, hebbende de voors. compten. ende acceptanten de minute deser respective neffens mij noto. ges. op den segel van drije stuys., ondert. quod attestor, signatum H. Van Roost, nots., 1711.

Aldus vernieut en. herkent, coram dno. Van. Driesche et Corthoudt, marty xxa., 1711.

M.T. Dirix, 1711.                  

            In de marge.

Is gebleken bij acte notariael, gepasseert voor den nots. G.H. Stas in date 21. anni 1759, dat desen neffenstaende rente van hondert vijftigh guls. is gequeten aen t' godtshuys van O.L. Vrauwe Wijngaert alhier door d' erffgen. Guilliam De Becker en. Joanna Van Rivieren, quare vacat, hac 22. anni 1759.

J.G. Mertens, offlis., 1759.

     Servranckx Joanna, x met Abraham Verrijdt,

     Servranckx Petrus, gareelmaker, x Nederokkerzeel 28.01.1723 (g. Joannes Servrancx en Petrus Waeyenberghs)

     met Petronilla Wayenbergh, meer info daar, x 2 Perk 03.07.1738 (g. Jan Servrancx en Jacobus Lesage) met Anna Le Sage,

 

Servranckx Anthoon,

 

Servranckx Catharina, ° ca. 1624, + Everberg 04.09.1693, x met Michael De Becker, + Everberg 08.06.1686,

     Uit dit huwelijk:

     De Becker Catharina, (°) Everberg 24.06.1647 (g. Joannes Servrancx en Catharina Huenaerts),

     De Becker Antonius, (°) Everberg 14.06.1648 (g. Anthonius Servrancx en Anna Conincx),

     De Becker Michael, (°) Everberg 09.08.1654 (g. Michael Van Meerbeeck en Elisabeth Huenaerts),

     De Becker Barbara, (°) Everberg 28.07.1658 (g. Henri De Wit en Barbara Verhoeven),

     De Becker Martinus, (°) Everberg 24.02.1661 (g. Joannes t'Servrancx en Martina Steenbeckeliers), + Ever 10.05.1687,

     De Becker Catharina, (°) Everberg 04.03.1664 (g. Daniel t'Servrancx en Catharina Layens), x Everberg 20.02.1691 (g. Ludovicus Cloots pater en Michael De Becker frater) met Jan Cloots,

     De Becker Elisabeth, (°) Everberg 21.03.1667 (g. Jan Hofmans en Elisabeth De Wandelaer),

 

Servranckx Anna, ° ca. 1619, x 1641 met Carolus Bogaerts, geen fii te Neder, .

 

 

 

XIII - Verhoeven  Daneel -Henricus (M6728 + M6888), ° ca. 1580, x ca. 1605 met t'Servrancx Barbara (M6729 + M6889), ° Nederokkerzeel ca. 1580.

 

Akte bij Verhoeven.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhoeven Barbara, x met Gilis Matthijs,

 

Verhoeven Steven, XII (M3364 + M3444),

 

Verhoeven Daniel,

 

Verhoeven Jan, x met Elisabeth Michiels,

 

Verhoeven Margareta, x met Jan Matthijs.

 


 

XII - Servranckx Joannes (S2800), smid, ° Nederokkerzeel 1615, + Herent, x (niet Berg, Perk, ) met Cecilia Van Hoeylaer (S2801), ° 1619 ex Velthem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Servranckx Antonius, XI (S1400), ° Herent 1648.

 

Servrancx Paulus, x met Maria Vanden Balck, (°) Leefdaal 23.04.1656, + Herent 08.1727 (gevlucht in de kelder voor brand en verstikt), fa Petrus en Elisabeth Tielens, deze x 2 met Claudius Van Doren, (°) Everberg 02.07.1667, fs Marcus ex Kampenhout en Elisabeth Van Beveren ex Everberg,

     Uit dit huwelijk:

     1. Servrancx Joannes, x met Maria Vanden Schrieck, fii te Steen,

     Servrancx Joanna, (°) Herent 10.10.1680,

     Servrancx Guilielmus, (°) Herent 01.01.1684, x met Lucia Adams,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) twee akten dd. 09.07.1715 met vermelding van Guilielmus Servranckx en Lucia Adams. De eerste akte werd door de griffier T. Dirix ten onrechte met het jaartal 1716 ondertekend.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7599 fol. 26r°, akte dd. 9 juli 1715.

In tegenwoordigheyt der heeren meyer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den officiael Essinck, den welcken vuyt crachte ende naer vermogen vande publiecke conditien, gehouden binnen Loven inde herberge het Vosken, gestaen opde Sevenhoecken, opden 8. april 1715 bij den nots. H. Davits heeft opgedragen ter manisse des heere meyers ende bij wijsdomme der heeren schepenen der stadt van Loven met allen solemnitijten van rechte daertoe gerequireert, eerst huys en. hoff met alle sijne appendentien en. dependentien van dijen daer toe staende, ende gelegen tot Wijchmael onder Herent, groot ontrent die seven dachmaelen der maten onbegrepen, waeronder dat sijn twee ende een halff dachmaelen leen, competeren. de erffgen. Lucas Claes, welck leen daer onder niet en wort gecomprehendeert, maer wel vier ende een halff dachmalen, regenooten van. selve vier en. een half dachmalen sonder het leengoet voors. den Grooten H. Geest ter ie., de strate ter iie. en. het voors. leengoet ter 3e. sijden.

Item een stuck lants, groot seven vierendeelen onbegrepen der maten, gelegen aldaer, genoempt den Rayer, regten. Vrauwperck ter ie. en. de strate ter andere, belast met coren.

Item seven vierendeelen bempts, oock aldaer gelegen, regten. die erffgen. Lucas Claes ter ie., Adam Rayman ter iie. ende de erffgen. van wijlen joncker Roelandt De Rijck ende van vrouwe Anna Wasteels, gehuyschen, ter derdere ende de leybeke ter 4e. sijden.

Item een half dachmael weyde, gelegen ter plaetse voors., regten. joe. Catharina Van. Heyden ter ie. ende die Driesstrate ter iie. en. iiie. sijden, ter vente gestelt bij jouffe. Barbara Hambroeck, begijncken, en. sr. Guilliam Vanden Kerckhoven, oudt raedt der stadt Loven, ten vuytgaen der brandende kersse aen. hooghsten ende lesten verdierdere gebleven aen Guilliam Vranx voor vierthien hondert guls. permissen wisselgelde boven de stommen en. andere hoogen, stuyvers, nots. en. roepers loon, waer van de coopsomme in toto oock is voldaen bij quitantie, ondertekent Barbara Hambroeck en. Guilliam Van. Kerckhoven opden 10. july 1715, alhier gesien en. gevueght, houdende dese voor geinsereert ende die vercoopers daer vuyt ontgoyt ende onterfft sijnde, soo wordt daerinne gegoyt en. behoorelijck geerfft den notaris Van Roost, alhier present ende de selve goederen accepterende ten behoeve van Guilliam Servranx ende Lucia Adams, gehuyschen, woonende onder Herent, et satis et waras voor onbelast salvo eenigh coren, ende voorts meer als inde voors. publiecque conditien, coram dno. Adonia et sr. Snijers, july 9a., 1715.

T. Dirix, 1716.

In de marge.

Sol(vit).

C(opia) s(ignatum) de(bitum).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7599 fol. 25r°, akte dd. 9 juli 1715.

In tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen den officiael Croons om die naervolgende rentbekentenisse alhier te vernieuwen ende herkennen, als thoonder van. selve geconstitueert volgens die procuratie daerinne geinsereert, heeft dat gedaen als volght.

Op heden den negensten july 1715 compareerden voor mij noto., bij den Souverainen Raede van Brabant geadmitteert, binnen Loven resideren., present die getuygen naergenoempt, Guilliam Servranx ende Lucia Adams, gehuyschen, innegesetenen van Herent, verclaerden bij desen ontfangen te hebben van. moeder ende susters van. Grooten Siecken Gasthuyse ten overstaen van. eerw. heere pastoor, dese ondert. hebbende, de somme van twelff hondert guls. permissen wisselgelde, den ducaton tot drije guls. gerekent, dienende dese voor quitantie, ter saecke van welcke somme beloven die gehuyschen ten behoeve van. selven Grooten Gasthuyse jaerelijcx te betaelen eene rente van sestigh guls. tegens den penninck xx ende in cas van preciese betaelinge oft vuytterlijck binnen drije maenden naer iederen valdagh, sullen die rentgelders gestaen met achtenviertigh guls. tegens den pen. xxv, voorders oft andersints niet, waer van het eerste iaer sal vallen den 9. july 1716 ende soo voorts van iaere tot iaere totte quytinge der selver rente, te geschieden in twee rijsen met ses hondert guls. smaels en. niet minder, in gelijcken wisselmunte ende met volle rente, belovende de gehuyschen de selve rente wel en. loffelijck te betaelen telcken jaere binnen Loven a. renthefferen, los ende vrije van alle coninx ende dorpslasten, contributien, x., xx., xl., l., ce., meerdere oft mindere penningen, geemaneert ende alnogh te emaneren, niettegenstaende eenige placcarten ofte edicten van sijne kijserl. ende konincklijcke mat. ter contrarien, aende welcke sij verclaeren te derogeren ende te renuncieren, belovende van weerden te houden t' gene voors. is, onder obligatien van henne respective solidaire persoonen ende goederen, imeubelen, bestiaelen, present ende toecomende, ende generalijck alle andere, van wat nature die souden mogen wesen oft tot wat plaetsen, steden ende dorpen bevonden sullen worden ende namentlijck oock huys en. hoff met alle sijne appendentien, dependentien ende gerechtigheden van dien, gelegen tot Wijchmael onder Herent, groot der maten onbegrepen die seven dachmaelen, waeronder dat sijn twee ende een halff dachmaelen leen, competerende de erffgen. sr. Lucas Claes, welck leengoet niet en wort belast, maer wel vier ende een halff dachmaelen, regenooten den Grooten H. Geest ter ie., die strate ter iie. ende het voors. leengoet ter iiie. sijden.

Item een stuck lants, groot seven vierendeelen onbegrepen der maten, gelegen aldaer, genoempt den Rayer, regenoten Vrouwperck ter ie. en. de strate ter andere, belast met coren.

Item seven vierendeelen bempts, gelegen aldaer, regenoten die erffgen. Lucas Claes ter ie., Adam Rayman ter iie., de erffgen. van. heere Roelandt De Rijck ende vrouwe Anna Wasteels, gehuyschen, ter derdere en. de lijbeke ter vierdere sijden.

Item een half dachmael weyde, gelijck de plecke oock aldaer is gelegen, regenooten jouffe. Catha. Van. Heyden ter ie. en. iie. en. die Driesstrate ter derdere sijden, bij hen vercregen bij coop tegens sr. Guilliam Van. Kerckhoven, oudt raedt der stadt Loven, en. Barbara Hambroeck, begijncken alhier, volgens conditien, gehouden voor den nots. H. Davits 8. april 1715, gesien ende gebleken, voor de somme van vierthien hondert guls. wisselgelt, boven de stomme hoogen, ordinarissche hoogen ende stuyvergelt, nots. en. roepers loon, tot welcken eynde die gehuyschen dese twelff hondert guls. wisselgelt sijn lichtende tot voldoeninge van. selve coopsomme, tot dien verobligeren. alnogh ses vierendeelen lants, gelegen onder Herent opt Willemans Velt opt eynde vande Lovenstraet, regenoten de erffgen. Sestigh ter ie. en. iie., die Cautergracht ter iiie. en. Bethleem ter andere, onbelast goet, item eene ontquytbaere rente van elff guls. siaers, die den selven Guilliam Servrancx jaerelijcx is treckende tot laste van Herman Goisiaux tot Herent, bepant bij erffvuytgevinge op een dachmael lants, wesende behuyst aldaer, altijt vallende St. Andree volgens brieven voor schepenen van Loven, gepasseert 26. juny 1715 in prima, wesende oock vrije, als sij alhier verclaerenden, consenterende tot asseurantie van dien int slaen van belijde ende mamiese, decreet en. herdecreet voor de heeren meyer en. schepenen van Loven sonder dagement, constituerende onwederroepelijck ieder thoonder deser om t' gene voors. is, voor den Souverainen Raede van Brabant, wethouderen van Loven ende elders te vernieuwen en. herkennen, consenterende tot laste vande gebreckelijcken inde condemnatie volontair en. parate exe., gelovende, verbindende ende renuncierende die rentgelders aen alle beneficien, privilegien, moratorien ende generalijck aen alle andere dese eenighsints quo ad hunc actum contrarieren., gepasseert int selve gasthuys present Jan Mertens ende Thomas Van. Wauwere, getuygen, ten desen aensocht, en. is de minute deser ondert. Gillam Servranx, Lucia Adams, sr. Elisabet Van. Brande, sr. Barbara Van Bijlen, sr. Maria Van Santen, J. Moors, pastor, et a me noto. qd. attestor, signatum H. Van Roost, nots., 1715.

Aldus vernieuwt ende herkent de voors. acte van rentbekentenisse bij den selven geconstitueerde in alle sijne pointen ende clausulen, coram domino Adonia et sr. Snijers, nona july 1715.

In de marge.

Is gebleken bij acte notariael, gepasseert voor den nots. G.H. Stas in date 16. xbris. 1756, dat dese rente totaelijck is gequeten aen het gasthuys alhier, quare vacat, hac 16. xbris. 1756, J.G. Mertens, offlis., 1756.

Sol(vit).

C(opia) s(ignatum) de(bitum).

     Servrancx Petrus, (°) Herent 06.05.1687,

     2. Van Doren Maria, (°) Herent 12.07.1689,

     Van Doren Petrus, (°) Herent 05.03.1691,

     Van Doren Marcus, (°) Herent 15.03.1695, x Leefdaal 13.11.1713 met Joanna Servrancx,

     Van Doren Elisabeth, (°) Herent 20.10.1695,

     Van Doren Claudius, (°) Herent 12.12.1700, x met Catharina Trappeniers,

     Van Doren Anna, (°) Herent 25.03.1703,

     Van Doren Petrus, (°) Herent 16.11.1704, x met Judoca Jaspers, Sterrebeek,

     Van Doren Joannes, (°) Herent 25.02.1708,

 

Servrancx Barbara, + Veltem 05.10.1694, x met Antonius Godts,

     Uit dit huwelijk:

     Godts Henricus, (°) Veltem 31.01.1671 (g. Henri Keyaerts en Catharina Van Roy n. Catharina Servrancx),

     Godts Paulus, (°) Veltem 03.03.1674 (g. Paulus Servrancx en Petronella Godts),

     Godts Cecilia, (°) Veltem 08.12.1675 (g. Jan Servrancx en Cecilia Van Hoeilaer),

     Godts Guilielmus, (°) Veltem 14.01.1677 (g. Guilielmus Verbiest en Maria Keyaerts),

     Godts Petrus, (°) Veltem 03.03.1680 (g. Henri Van Steenvoort en Anna Servrancx),

     Godts Maria, (°) Veltem 22.01.1683 (g. Martinus Vander Zijpen en Maria Vanden Balck),

     Godts Catharina, (°) Veltem 18.10.1686 (g. Jan Van Langendonck en Catharina Godts),

 

Servrancx Elisabeth, ° ca. 1640, x 1 met met Jan Van Langendonck, x 2 met Peeter Hoebroeckx,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Langendonck Joannes, (°) Herent 02.04.1668, x met Anna Trappeniers,

     Van Langendonck Anna, (°) Herent 31.01.1670, x met Petrus Hennes,

     Van Langendonck Maria, (°) Herent 15.01.1673, x met Aert Maduyts,

     Van Langendonck Gaspar, (°) Herent 01.01.1675, x met Anna Vander Heyden,

     Van Langendonck Josina, (°) Herent 04.04.1677, x met Jan Van Craesbeeck,

     Van Langendonck Guilielmus, (°) Herent 05.03.1680,

     Van Langendonck Catharina, (°) Herent 18.01.1682,

     Van Langendonck Barbara, (°) Herent 17.03.1684,

     Van Langendonck Elisabeth, (°) Herent 26.05.1686,

     Van Langendonck Judocus, (°) Herent 24.05.1688,

     Van Langendonck Henricus, (°) Herent 14.08.1691,

     2. ...

 

Servrancx Catharina, x 1 met Henricus Smeets, x 2 met Jacobus Boonaerts,

 

Servrancx Anna, ° ca. 1650, x met Guilielmus Anthonis, (°) Erps 26.01.1653 (g. Guilielmus Van Heyweghe n. Joannes de la Faille en Margaretha Van Velthem),

     Uit dit huwelijk:

     Uit dit huwelijk:

     Anthonis Cecilia, (°) Herent 18.10.1682, x met Jan Serck, Lubbeek,

     Anthonis Judocus, (°) Herent 21.12.1685,

     Anthonis Anna Petronilla, (°) Meerbeek 19.09.1688 (g. Petrus Michiels en Anna Van Langendonck),

     Anthonis Petronilla, (°) Meerbeek 19.06.1690 (g. Henricus Rogge en Petronilla Bosmans),

     Anthonis Guilielmus, (°) Meerbeek 08.02.1693 (g. Guilielmus Verhulst en Gertrudis Anthonis),

 

Servrancx Ludovicus, (°) Herent 24.09.1661, x 1 Meerbeek 22.04.1663 met Anna Trappeniers, fa Judocus en Catharina Vrebos, x 2 Leuven St.-Petrus 27.11.1694 met Lucia Michiels, deze x 2 met Bernard Kerselaers, (°) Erps 25.06.1673, deze x 2 met Smets Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Servrancx Cecilia, (°) Herent 15.01.1688,

     Servrancx Catharina, (°) Herent 21.09.1689, x met Michael Swerts,

     Servrancx Antonius, (°) Herent 10.12.1691,

     2. Servrancx Henricus, (°) Leuven St.-Jacob 02.07.1698 (g. Henri Hollans en Maria De Becker),

     Servrancx Anna, x met Guilielmus Van Hamme, fii in Beisem

     3. ...

     4. Kerselaers Petronilla, (°) Herent 24.12.1738, x met Adrianus Van Minsel,

     Kerselaers Susanna, (°) Herent 07.06.1744, x met Guilielmus Vanden Borne.

 


 

XI - Servranckx Antonius - Jan (S1400), ° Herent 1648, x St.-Pieters-Rode 04.09.1670 (g. Servrancx Joannes en Gerardus Van Haecht) met Anna Catharina Van Echt (S1401), (°) Nieuwrode 16.02.1649 bastaard gewettigd 26.01.1653 (g. Cornelius Van Emelen en Anna Meijnaerts), + Leuven St.-Geertrui 28.01.1694.

 

Uit dit huwelijk:

 

Servranckx Joannes, X (S700), (°) Leuven St.-Gertrudis 25.08.1675 (g. Joannes Servrancx en Margareta Mainaerts), vader Jan,

 

Servrancx Cecilia, (°) Leuven St.-Gertrudis 07.08.1678 (g. Guilielmus Limbos n. Guilielmus Van der Stappen en Anna Maria Steenweghs), + Leefdaal 06.10.1747, x (niet DD, ) met Michael Van Beethoven, (°) Leefdaal 29.06.1687, + Leefdaal 15.05.1757, deze is een loot uit de Van Beethoven-stam,

     Uit dit gezin: dit gezin en andere gegevens met dank aan Eddy Taymans,

     Van Beethoven Martinus, (°) Leefdaal 01.01.1729 (g. Martinus Van Beethoven en Maria Van Beethoven), + Leefdaal 17.03.1729, 2 md.,

     Van Beethoven Jan, (°) Leefdaal 27.05.1731 (g. Joannes Van Vlasselaer en Catharina Van Beethoven),

     Van Beethoven Joannes Baptista, (°) Leefdaal 28.01.1734 (g. Joannes Baptist Vandenplas en Lucia Verheyden), + Leefdaal 23.05.1739, 5 j., (+) Leefdaal 24.05.1739.

 


 

X - Servranckx (Servrancx - Cervrancx - Vranckx - Vrancx) Joannes (S700), (°) Leuven St.-Gertrudis 25.08.1675 (g. Joannes Servrancx en Margareta Mainaerts), + Werchter 06.02.1733, x Werchter 25.10.1699 (g. Crabbe Henricus, Van Leemputte Isaac, Van Roest Arnoldus en Tillecos Joannes) met Bloems Elisabeth (S701), ex Wezemaal in Werchterregister, (°) Wezemaal 06.12.1658 (g. Franciscus Willems en Elisabeth Wiggers).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een goedenisakte met vermelding van Joannes Servranckx en Elisabetha Bloems.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8309, fol. 368r., akte dd. 20 juni 1712.

In tegenwoordigheyt des heeren meyers en. schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Lanckmans vuyt crachte en. naer vermoghen van sijne onwederroepelijcke procurae., hem als thonder van den naervolgen. contracte notariael, om den selven te vernieuwen en. herkennen, gegeven, waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde en. luydt aldus.

Op heden desen 18. juny 1712 compareren. voor mij openb. nots., bij den Souv. Raede van Bbant. geadmt., tot Loven residerende, pnt. de naerbes. getuyghen Jan Servrancx en. Elisabeth Blooms, gehuysschen, verclaerden verkocht, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo sij doen bij desen, aen Guilliam Janssens, alhier pnt. en. accepteren., een sesde paert in sekeren bosch, groot ontrent de drij boinderen, soo en. gelijck den selven int geheel gestaen en. gelegen is onder Erps tot Schoonnaerde, comende het voors. sesde paert tegens en. regenoten. noort de twee Broeckstraeten, den baron van Corbeeck ter iie., d' erffgen. Catharina Servrancx ter iiie. ende Engel Janssens ter iiiie. sijden, soo en. gelijck hij transpnt. het selve verclaert en. hem is competeren. vuytten hooffde van Anthoen Servrancx ende bij cavelinghe vuytten hooffde van Jan Servrancx den ouden tot Herent en. Cecilia Van Hoylaerden, gehuysschen, en. hem bij cavelinghe tegens sijne mede erffgen. aengebleven onder de letter C naer vuytwijsens de selve cavelinghe, gepast. voor de weth van Herent in dato 24. juny 1700, ondert. E. Bosch, sris., ende dat om en. midts eene somme van hondert en. dertigh guls. eens loopen. gelde, den  schellinck gerekent tot seven stuyvers, welcke de transportanten bekennen vanden acceptant ontfanghen te hebben, dienen. en. verleyden dese ten opsichte dijer voor goede en. absolute quitte., waranderen. sij transpnten. het selve voor vrije, los en. liber, vuytgenomen sheeren chijns, nyet excederen. inde jaerelijcxsche bete. eene stooter achtervolghens de voors. scheydinghe en. deylinghe sonder meer, midtsgrs. op thien stuyvers sjaers tegens de mede condividenten, welcke sij eenpaerelijck moeten draegen en. betaelen aende cappellaenen van Ste. Peeters alhier, waer van de transpnten. verclaeren te effenen en. te betaelen tot den valdage inclues, daer op waerschap en. altoos genoegdoeninghe, geloven. bij en. midts desen tegens eenieder in futurum, mede dat het selve is eygen en. van vrije dispositie, verteert nochte onbelast in geender manieren, alvolgens verclaeren aen, in en. tot het voors. geen recht, actie oft pretentien meer te hebben, nochte te behouden, nochte reserveren, directelijcke nochte indirectelijck in futurum onder verbant en. obligatie van henne persoonen en. goederen, meubelen en. immeubelen, pnt. en. toecomen., met subm. en. renunt. pro ut in coi. foa., en. namentlijck de goederen, bij de voors. scheydinghe vermelt, welcke alhier worden gehouden voor geinsereert en. gerepeteert, om in cas van eenigh gebreck tselve daer aen te verhaelen, daer over consenteren. inde affectatie bij beleyde en. mainmise, decreet en. herdecreet oft in d' opdracht dijer pro ut moris et styli, daer toe constitueren. onwederroepelijck allen thoonders deser om het voors. te vernieuwen en. herkennen voor de heeren meyer en. schepenen deser stadt Loven ende allomme elders ende aldaer te consenteren inde condemnae. voluntair, mede inde goedenisse en. ontgoede. met alle solemniteyten van recht oft coustuymen locael wegens daer toe gerequireert, alles sonder voorgaende dagement, prom. semper ratum, etca.

Actum ut supra pnt. sr. Joos Peeters en. Joos Ectoors, getuyghen, tot desen aensocht, sijnde d' originele minute deser becleedt met haeren behoorelijcken segel, onderteeckent Jan Cervranchx (!), Elisabeth Blooms, Guilliam Janssens, beneffens mij noto., quod attestor, signatum A.T.H. Gillis, nots., 1712.

Den voors. geconste. vuyt crachte naer vermoghen sijnder voors. procurae., heeft den bovenstaen. contracte notariael in alle en. iegewelcke sijne poincten, clausulen en. arlen. alhier vernieuwt, herkent en. gerealiseert, dijenvolghens met behoorel. verthijdenisse opgedraeghen het voors. sesde paert in sekeren bosch, hier boven in sijne regen. naerder vuytgedruckt, ende den voors. opdraegere ter manisse des heeren mijers en. wijsdomme der naerbes. heeren schepenen vuyt het selve ontgoeyt en. onterft sijnde, soo is daerinne behoorelijck gegoeyt en. geerft den nots. Gillis, alhier pnt. en. accepteren. inden naeme en. ten behoeve van den voors. Guilliam Janssens per mon. jure et satis et waras ut supra obligando, subm. ac renuntiando pro ut in coi. foa., coram jor. van Winge, Corthout, 20. juny 1712.

 

In aansluiting op de voorgaande nog een akte met vermelding van Joannes Servrancx en Elisabetha Bloems. De akte volgt onmiddellijk op de voorgaande.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8309, fol. 369v., akte dd. 20 juni 1712.

In tegenwoordigheyt des hren. meyers en. schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Lanckmans vuyt crachte ende naer vermoghen vande onwederroepel. procurae., hem als thoonder vanden naervolgende contracte notariael om den selven te vernieuwen en. herkennen, daerinne geinsereert, gegeven, waer van den teneur hier naer is volgen. van woorde tot woorde en. luydt aldus.

Op heden desen 18. juny 1712 compareren. voor mij openb. nots., bij den Souv. Rade van Brabant geadmt., tot Loven resideren., pnt. de naerbes. getuyghen, Guilliam Janssens, verclaerden ontfanghen te hebben vuyt handen van sr. Joos Peeters en. joe. Martha Jamar, gehuysschen, de soe. van hondert vijftigh guls. loopen. gelde, den schellinck tot seven stuyvers gerekent, dienen. en. verleyden. dese alsoo voor quitte., waer voorens den voors. compt. aende voors. gehuysschen geloeft te betaelen en. leveren alhier binnen dese stadts wissele van Loven, de selve gehuysschen alhier pnt. en. accepterende, eene erffelijcke rente van seven guls. en. thien stuyvers sjaers, alsoo croiserende den penninck twintich, cours nemende date deser, daer van den iersten jaere van bete. vallen en. verschijnen sal den 18. juny van. toecomen. jaere 1713 ende alsoo vervolghens van jaere tot jaere totte effective quyte. toe, welcke sal mogen te geschieden t' eender rijse in munte als voor met volle rente, geloven. alvolgens de selve rente wel en. loffelijck alhier binnen dese stadts wissele van Loven t' elcken jaere en. valdagh voors. te betaelen en. leveren, los en. vrije van alle en. iegewelcke impositien ende exactien, soo innegestelt als naermaels inne te stellen, t' sij reeel, personeel, mixte ende andere, nyettegenstaende eenighe placcaerten van sijne mat. oft vande staten deser landen van Brabant ter contrarien dijer wirde geemaneert, aen het effect dijer renuntieren. en. affgaende bij desen onder obligatie van sijnen persoon ende goederen, meubelen ende immeub., pnt. en. toecomen., met subm. en. renunt. pro ut in coi. foa., assigneren. voor pandt en. hypotheque der voors. capitaelen als jaerelijcxsche croisen dijer te verschijnen alsulcke sesde paert in sekeren bosch, groot ontrent de drij boinderen, welcke sesde paert is regenoten. en. comen. noortwaerts de twee Broeckstraeten ter ie., den baron van Corbeeck ter iie., d' erffgen. Catharina Servrancx ter iiie. ende Engel Janssens ter iiiie. sijden, gelegen het voors. sesde paert vuyt de voorgemelde drij boinderen onder Erps, bij den voors. rentgeldere vercregen voor mij onderges. nots. en. sekere getuyghen date deser tegens Jan Servrancx en. Elisabeth Bloems, gehuysschen, met waerschap voor vrije en. los tot dijen sijns compts. filiale portie, recht ende actie, hem te competeren inde naerlatentheyt van sijnen vader Engel Janssens, daer van te leveren de behoorelijcke specificatie der panden en. goederen met gelofte van altoos ter manisse andere en. suffisante naerdere panden en. hypotheque te stellen ende sonder prejuditie dijer van alsnu voor alsdan over de vs. gestelde hypotheque, consenteren. inde affectae. bij beleyde en. mainmise, decreet en. herdecreet der heeren schepen. deser vs. stadt ofte inde opdracht dijer pro ut moris et styli ten effecte dijer constitueren. onwederroepel. allen thoonders deser om het voors. te vernieuwen en. herkennen, soo voor den Souv. Rade van Brabant, meyer en. schepenen deser stadt en. alomme elders ende aldaer te consenteren inde affectae. als voor ende voorts inde condemnae. voluntair sonder voorgaende dagement, promitt. semper ratum, etca.

Actum ut supra pnt. Jean Matthieu Lanckmans en. Jacques Lauwereys als getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, sijnde d' originele minute deser becleedt met haeren behoorelijcken segel, ondert. Guilliam Janssens, Joos Peeters, Martha Jamar, beneffens mij noto., quod attestor, signatum A.T.H. Gillis, nots., 1712.

Den voorts geconste. vuyt crachte en. naer vermoghen sijnder voors. procurae., heeft den bovenstaen. contracte in alle ende iegewelcke sijne poincten vernieuwt, herkent en. gerealiseert, dijenvolgens voor pandt en. hypotheque der gemelde rente en. jaerelijcxsche croisen van seven guls. thien stuyvers sjaers opgedraghen met behoorelijcke verthijdenisse de goederen respe., inden voors. contracte naerder tusschen henne regen. vermelt en. gespecificeert, expos. impos. est den nots. Gillis ten behoeve vande voors. gehuysschen renthefferen accepteren. per monitionem jure satis et waras, quo facto eadem bona reddidit terminis tamquam en. voorts meer op den last der voors. rente, den voors. geconste. obligeren., verbinden. en. renuntieren. pro ut in coi. foa., coram jor. van Winghe, Corthout, 20. juny 1712.

            In de marge.

27. may 1734 gebleken quittie. de date 23. deser, waerbij de wede. Jan Bapt. Friaerd heef als transport hebbende deser rente bij acte, gepasst. voor den nots. Everaerts 28. may 1726, heeft bekent ontfangen te hebben de capitaele van 150 guls. courant, hier neven vermelt, vuyt handen van Jan Janssens als momboir der kinderen wijlen Guilliam Janssens, quare vacat, sijnde behooorelijck besegelt.

Quod attestor, P.M. Van. Haert, offl.

 

Uit dit huwelijk:

 

Servrancx Egidius, IX (S350), (°) Werchter 12.03.1700 (g. Faiaerts Egidius en Crabbe Anna),

 

Servranckx Maria, (°) Werchter 14.06.1702 (g. Servranckx Ludovicus en Van den Bolck Maria), x 1 Werchter 18.01.1732 met Van Meerbeeck Guilielmus, x 2 Werchter 01.11.1733 met Wouters Martinus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Meerbeeck Arnoldus, (°) Werchter 11.06.1733 (g. Vervoort Arnoldus en Servrancx Barbara),

     2. Wouters Elisabeth, (°) Werchter 25.10.1735 (g. Wouters Joannes en Bloems Elisabeth n. Crab Elisabeth),

     Wouters Anna Catharina, (°) Werchter 27.06.1739 (g. Wouters Petrus en Uijtterhoeven Catharina),

     Wouters Anna Maria, (°) Werchter 25.12.1744 (g. Boschmans Henricus en Verhoeven Maria),

 

Vranckx Joanna Catharina, (°) Werchter  13.05.1706 (g. Servranckx Joannes en Servranckx Catharina),

 

Servranckx Joannes, (°) Werchter 02.03.1709 (g. Van Roest Arnoldus nomine Servranckx Joannes en Crab Catharina).

 


 

IX - Servranckx Egidius (S350), (°) Werchter 12.03.1700 (g. Faiaerts Egidius en Crabbe Anna), + Werchter 1756, x (niet H, W, Wak, Rot, ) met Van Nuffelen Catharina (S351), (°) Werchter 05.02.1696 (g. Lauvots Henricus en Lauvots Catharina), + Werchter 11.09.1762.

 

Uit dit huwelijk:

 

Servranckx Joannes, (°) Werchter 22.03.1723 (g. Joannes Servranckx en Joanna Lavaerts), + voor 7/1730,

 

S'ervranckx Maria, VIII (S175), (°) Werchter 08.11.1724 (g. Adrianus Nijs en Maria Van Nuffel),

 

Servranckx Elisabetha, (°) Werchter 13.09.1726 (g. Joannes Servranckx en Elisabeth Crab), + Werchter 21.11.1806, x Werchter 12.01.1750 met Rumoldus Van Mol, (°) Rijmenam 06.12.1766,

     Uit dit huwelijk:

     Van Mol Petrus, (°) Werchter 21.03.1750 (g. Petrus Van Mol en Catharina Van Nuffelen), + Werchter 23.05.1810,

     x Werchter 27.06.1769 met Anna Catharina Van Loo, (°) Werchter 19.05.1739, fa Joannes en Maria Van de Goor,

Petrus Van Mol en Anna (Catharina) Van Loey (Van Loo) gaan een lening van 100 guldens courant aan bij Joanna Susanna Bosmans, bejaarde dochter, wonende te Wakkerzeel.  In de akte vernemen we dat Petrus Van Mol de zoon is van wijlen Rumoldus en zijn nog levende moeder Elisabetha T’ Servranckx.  Inzake de voorouders van Rumoldus Van Mol kan ik ook verwijzen naar de website van Wim Vandersloten op de volgende link : http://www.vandersloten.be/wrw/wc18/wc18_334.htm.

Bron : R.A.L., Notaris Henricus Verstraeten, akte nr. 57 dd. 12 mei 1794.

Op heden den 12en. mey 1700 vier en negentig compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoon Peeter Van Mol, in houwelijk met Anna Van Loey, ingeseten van Werchter, welken comparant heeft bekent ende beleden, soo hij kent ende lijd mits desen, wel, deugdelijk ende t' sijnen vollen contentemente ontfangen ende ter rente geligt te hebben in presentie mijns notaris van wegens Joanna Susanna Bosmans, bejaerde dogter, ingesetene van Wackerzeel, de somme van hondert guldens courant geld, den schelling tot seven stuyvers ende soo voorts alle meerdere ofte mindere specien naer advenant gerekent volgens Sijne Majesteyts placcaerten cours hebbende, waer over desen is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doen blijken, voor welke capitaele somme gelooft den comparant te gelden ende te betaelen aen de voornoemde Joanna Susanna Bosmans eene erffelijke rente van vier guldens thien stuyvers courant geld s' jaers, de welke den ondergeschreven notaris ten behoeve der voornoemde Joanna Susanna Bosmans heeft geaccepteert, vrij ende exemt dese rente van twintigste, meerdere ofte mindere penningen, beden, subsidien, impositien ende generalijk van alle andere lasten wegens Sijne Majesteyt, heeren Staeten van Brabant ofte eenige andere overheyd, gestelt ofte in 't toekomende alnog te stellen, alwaer 't soo dat de placcaerten, edicten ofte uytsendingen het contrarie medebrogten, aen alle welke den rentgelder wel expresselijk is derogerende bij desen ende allen 't selve is nemende t' sijnen laste alleen, cours ende ingang nemende dese rente op heden date deser, daer van oversulkx het eerste jaer interest ende van betaelinge vallen ende verscheynen sal den 12en. mey van den toekomenden jaere 1700 vijf en negentig ende soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de volle ende effectieve quytinge toe, de welke sal vermogen te geschieden in twee reysen, t' elkens met de somme van vijftig guldens met den interest van dien à rato van tijde verschenen, alles ten koste van den rentgelder tot de cassatie inclus, den welken voor allen 't gene voorschreve verbind sijnen persoon ende goederen, have ende erve, present ende toekomende, ende namentlijk voor speciale hypotheque sekere huysinge met de partije erve daer aen annex, groot een en twintig roeden salvo justo, gestaen ende gelegen tot Werchter, regenoten Joannes Geens ter eenre, Joannes Baptista Van Houtvin nomine uxoris ter tweedere ende derdere, Joannes T' Servranckx ende Joannes Baptista Vervloessem nomine uxoris ter vierdere zijden, belast met een vijfde paert in vijftien stuyvers s' jaers aen sijne hoogheyd den hertog van Aremberg ende Aerschot, item met vier een vijfde paert in twee stuyvers s' jaers aen den heere Schotte ende tot dien met een vijfde paert in eene rente van twee guldens seven-thien stuyvers twee oorden s' jaers.

Item ende tot dien een vijfde paert ofte deel in een parceel broek-bemds, groot seventhien roeden salvo justo, gelegen in het Keerbroeck onder Rotselaer, regenoten van 't geheel Jan Baptist Peten ter eenre, etc., voor vrij ende onbelast, aen den rentgelder te competeren uyt den hoofde ende bij successie van wijlen sijnen vader Rumoldus Van Mol ende van sijne nog levende moeder Elisabeth T' Servranckx ingevolge de deylinge bij priseringe daer van sijnde, gepasseert voor den notaris J.B. Heyligen, present getuygen, den 13. meert 1700 seven en tachentig, alhier bij copij authe. gesien, guaranderende den rentgelder het voorse. goed voor suffisante hypotheque daer over ende over allen 't gene voors. guarand ende waerschap gelovende ende altoos genoeg te doen oft' er naermaels iet aengebraeke onder verband als voren, consenterende alvolgens over het voorse. gehypothequeert goed in de behoorelijke affectatie bij main-mise, decreet ende herdreceet der heeren meyer ende schepenen der stad Loven ofte andersints bij opdragt te geschieden voor de voorse. heeren meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders voor hof ende heer competent, waer toe hij onwederroepelijk constitueert allen thoonder deser ofte van desselfs dobbel authe., mitsgaders om onder de selve constitutie te gaen ende te compareren in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant Souvereynen Raede van Brabant ende alomme elders daer het de rentheffersse goed-dunken sal om aldaer in cas van gebrek den inhoud deser vernieuwende, den rentgelder in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, niettegenstaende de suranneringe, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris ten tijde voorse. ter presentie van Petrus Verstraeten ende van Arnoldus Norbertus Aegidius Verstraeten, als getuygen hier toe aensogt.

Dit is het hand  +  merk van Peeter Van Mol, verklaerende niet te konnen schrijven.

P. Verstraeten.

A.N. Ae. Verstraeten.

H. Verstraeten, nots 

     Van Mol Joanna Maria, (°) Werchter 10.02.1752 (g. Joannes Servranckx en Maria Borghlevens), + Werchter 23.10.1753,

     Van Mol Joannes, (°) Werchter 07.03.1754 (g. Joannes t'Servranckx en Anna Lambrechs),

     x Werchter 10.09.1774 met Barbara Vervloessem, (°) Werchter 10.06.1751, fa Cornelius en Maria Van der Veken,

     Van Molle Anna Maria, (°) Werchter 01.03.1756 (g. Jacobus Van Molle en Maria Borghlevens), x Werchter 29.05.1787

     (g. Cornelius Van Houtvin en Joannes Baptista Vervloessem) met Joannes Baptista Van Houtvin, fs Cornelius en Brigitta Van Woensel,

     Van Mol Adrianus, (°) Werchter 23.09.1758 (g. Adrianus t'Servranckx en Anna Maria Vandenbroeck),

     Van Mol Clara, (°) Werchter 17.01.1761 (g. Petrus Goovaerts en Clara Van Langendonck), + Werchter 23.10.1787,

     x Werchter 11.07.1787 (g. Petrus t'Servranckx en Joannes Baptista Van Houtvin) met Petrus Franciscus Eggers, ex Heist,

     Van Mol Joanna, (°) Werchter 03.06.1763 (g. Henricus Vanden Broeck en Joanna Anthonis), + Werchter 30.04.1765,

     Van Mol Joannes Franciscus, (°) Werchter 01.04.1766 (g. Joannes Franciscus t'Serneels en Maria Faijaerts), + W 20.08.1780,

 

Servranckx Lambertus, (°) Werchter 14.01.1728 (g. Lambertus Du Viviere en Joanna Crab),

 

't Serfranckx Joannes, (°) Werchter 10.07.1730 (g. Joannes Nijs en Maria Van Leemputten), + voor 02.1734,

 

Servrancx Guilielmus, (°) Werchter 29.11.1731 (g. Guilielmus Van Meerbeeck en Elisabeth Nijs),

 

Servrancx Joannes Baptist, (°) Werchter 05.02.1734 (g. Joannes Baptist Verstraeten en Elisabeth Bloems), + Werchter 31.05.1806, x 1 Werchter 03.10.1757, met Borghlevens Maria, ex Werchter, + Werchter 31.10.1775, fa Adrianus en Elisabeth Peeters, 2 x Werchter 16.04.1776 met Anna Brughmans, (°) Werchter 19.02.1745, + Werchter 31.01.1803, fa Guilielmus en Anna Cath. Kestens,

Hieronder (met dank aan Paul) een akte van erfruiling met vermelding van Joannes T’ Servranckx, man van Anna Brug(h)mans.  Hij geeft aan Petrus Rits en Lucia Van Espen een stuk erf van 5 roeden, dat hij verkregen had van zijn ouders Egidius T’ Servranckx en Catharina Van Nuffelen.  Petrus Rits geeft in de plaats daarvan een stuk erf van eveneens 5 roeden. We naderen hier het einde van het Ancien Regime en men spreekt nog enkel voor de Raed van Brabant en niet meer van de Souvereyne Raed van Brabant.

Bron : R.A.L., Notaris Henricus Verstrateten, akte nr. 102 dd. 23 november 1794.

Op heden den 24. november 1794 compareerden voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, etc., in persoonen Joannes T' Servranckx, in houwelijk met Anna Brughmans, ingeseten van Werchter, ter eenre, ende Petrus Rits in houwelijk met ende desselfs huysvrouwe Lucia van Espen, eens den welken haer tot gene naerbese. is assisterende ende authoriserende, eensgelijkx ingesetenen van Wercher, ter andere zijden, welke comparanten hebben verklaert, soo sij doen bij desen, aen te gaen eene erfmangelinge over het naerbeschreve goed in voegen ende manieren als volgt, te weten.

Dat den voorsen. eersten comparant aen Petrus Rits, tweeden comparant, het selve accepterende in erfmangelinge, is gevende ende cederende eene partije erve, groot salvo justo vijf roeden uyt een meeder parceel van 36 roeden, waerop sijn huys is staende, gelegen tot Werchter achter de capelle, soo ende gelijk de selve partije met steene paelen is gesepareert ten overstaen van twee mannen des verstaende, aen den eersten comparant te competeren bij coop, gedaen tegens wijlen sijne broeder Adrianus uyt den hoofde van wijlen sijne ouders Aegidius T' Servranckx ende Catharina Van Nuffelen, soo hij alhier verklaert.

Den den tweeden comparanten in tegendeel aen den eersten comparant Joannes T' Servranckx, het selve eensgelijkx accepterende in erfmangelinge, sijn gevende ende cederende eene partije erve, groot vijf roeden onbegrepen der maete uyt een meerder stuck van een bunder lands, gelegen tot Werchter achter de capelle, soo ende gelijk de selve partije met steene paelen is gesepareert ten overstaen van twee mannen des verstaende, aen de tweeden comparanten competeren[de] bij erfmangelinge, aengegaen met Joannes Heylen, soo sij alhier verklaeren.

Welke erfmangelinge is geschied op de naervolgende conditien, te weten dat de comparanten van elckanders in erfmangelinge aengenomen goed van stonden sullen komen in vollen eygendom, besit ende gebruyk.

Dat den eersten comparant bij midden van de haege, te conserveren door den tweeden comparant, te planten twee voeten op sijn in erf-mangelinge aengenome erve, sal moeten maeken eenen thuyn, emmers tot den tijd dat de selve haege sal bevrijd wesen der passagie van beesten, ende alvolgens ter distantie van twee voeten moeten blijven van de in erfmangelinge aengenome erve van den tweeden comparant.

Eyndelijk is geconditioneert ende merkelijk ondersproken dat den eersten comparant maer alleenelijk sal mogen houden twee hoenders ofte hinnen.

Mits welke verklaeren de comparanten tot het voorse. elckanders vermangelt goed geen recht, actie nogte pretentie meer te reserveren, directelijk nogte indirectelijk daer aen vertheydende mits desen, dan stellende ende surrogerende den eenen den anderen in elkanders plaetse ende stede met vollen rechte met gelofte van het voorse. goed aen malkanderen op den voet ende conditien als voor te doen volgen, gelovende daer over guarand ende waerschap onder verbintenisse van hunnen persoon ende goederen, have ende erve, present ende toekomende, constituerende mits dien onwederroepelijk alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authe. om te gaen ende te compareren, soo voor den voors. Raede van Brabant, wethouderen van Werchter als alomme elders voor hof ende rechter competent ten eynde van aldaer in de zielen der comparanten te doen ende uyt te sweiren den eede, te weten dat dese erfmangelinge niet en is geschied ten behoeve [van] eenige doode hand conform het placcaert van den 15. 7ber. 1753, des gedaen sijnde, te consenteren in de behoorelijke ontgoedenisse ende goedenisse in forma, constituerende voorders de voors. thoonders om te gaen ende te compareren, soo voor den voors. Raede van Brabant als voor wethouderen van Werchter voorse. om aldaer in cas van gebrek den inhoud deser vernieuwende den gebrekkelijken van hun in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter dato ut supra ter presentie van Aegidius Maerschalck ende van Joannes Baptista Van Opstal, als getuygen hier toe aensogt, dewelke verklaeren t' hunnen overstaen ende bijwesen het voorse. vermangelt goed behoorelijk op date dser gesepareert te sijn met steene paelen.

Jan T' Servranckx.

Petrus Rits.

Dit is het  +  handmerk van Lucia Van Espen, verklaerende niet te konnen schrijven.

Egidius Maerschalck.

Joannes Baptista Van Opstal.

H. Verstraeten, nots.

     Uit dit huwelijk:

     1. t'Servranckx Anna Catharina, (°) Werchter 15.03.1758 (g. Egidius Borghlevens en Catharina Vannuffelen),

     x Werchter 19.10.1784 (g. Cornelius Helsen en Michael Verbeeck) met Egidius Lambreghts, ex Schriek,

     t'Servranckx Petrus, (°) Werchter 11.08.1761 (g. Petrus Goovaerts en Anna Catharina Anthonis), + Werchter 08.07.1762,

     t'Servranckx Petrus, (°) Werchter 30.09.1763 (g. Petrus Goovaerts en Anna Catharina Anthonis),

     t'Servranckx Joannes Franciscus, (°) Werchter 22.10.1767 (g. Joannes Geens en Maria Faijaerts), + Werchter 26.10.1767,

     t'Servranckx Anna Maria, (°) Werchter 31.05.1770 (g. Egidius Borghlevens n. Petrus Borghlevens en Anna Maria t'Servranckx), + Werchter 15.06.1770,

     2. t'Servranckx Guilielmus, (°) Werchter 30.10.1776 (g. Guilielmus Brughmans en Anna Catharina t'Servranckx), + W 03.07.1851,

     x Werchter 16.04.1806 (g. Egidius Smets en Petrus Franciscus Wouters) met Barbara Maria Smits, (°) Werchter 17.07.1781, + Werchter 18.06.1830, fa Egidius Smets en Anna Maria Vincx,

     t'Servranckx Cornelius, (°) Werchter 30.12.1777 (g. Cornelius Brughmans en Elisabeth t'Servranckx), + Werchter 11.05.1847,

     x 1 Wilsele 08.02.1803 (g. Guilielmus Huygens en Guilielmus Bollens) met Anna Maria Rosseels, ° Wilsele ca. 1775,

     + Werchter 06.08.1823, x 2 Werchter 14.11.1828 (g. Guilielmus Van Roost en Joannes Baptista Bruyninckx) met

     Catharina Theresia De Roij, (°) Rotselaar 17.08.1791, + Werchter 02.06.1829, fa Josephus De Roy en

     Maria Catharina Van Schauwbroeck, x 3 Werchter 30.01.1838 (g. Henri Joannes Bries en Petrus Bosmans) met Joanna De Werdt, ex Keerbergen,

     t'Servranckx Anna Elisabeth Guielmina, ° Werchter 09.12.1779 (g. Guilielmus Wouters en Elisabeth Eggers),

     x Werchter 25.06.1804 (g. Guilielmus t'Servranckx en Guilielmus Van Leemputten) met Petrus Franciscus Wouters,

     (°) Werchter 19.11.1770, fs Henricus Fredericus Josephus Wauters en Maria Anna Versweijveren,

     t'Servranckx Catharina Theresia, ° Werchter 19.03.1781 (g. Arnoldus Bols en Catharina Brughmans),

     x Werchter 10.06.1807 (g. Petrus Bruyninckx en Guilielmus t'Servranckx) met Joannes Baptist Bruijninckx, ° Werchter 02.02.1786, fs Petrus Bruijninckx en Anna Maria Van Leemputten),

     t'Servranckx Laurentius Josephus, ° Werchter 25.09.1782 (g. Laurentius Lauwens en Anna Catharina Wouters), + W 19.05.1859,

     x Werchter 23.02.1808 (g. Joannes Baptist Wouters en Petrus Franciscus Wouters) met Anna Catharina Wouters, ° Werchter 23.06.1785, fa Joannes Baptist en Joanna Van Leemputten,

     t'Servranckx Anna Maria, ° Werchter 26.10.1784 (g. Joannes Baptist Helssen en Anna Maria Wouters),

     t'Servranckx Elisabeth, ° Werchter 17.11.1786 (g. Egidius Lambrechts en Elisabeth Boels),

 

Servrancx Franciscus, (°) Werchter 01.11.1736 (g. Franciscus Servrancx en Cathrina Uijtterhoeven),

 

Servrancx Adrianus, (°) Werchter 09.03.1740 (g. Adrianus De Vorster en Catharina Gelders), + Werchter 10.10.1783, x 1 Werchter 07.01.1772 met Anna Catharina Smets, (°) Werchter 27.04.1736, + Werchter 17.06.1780, fa Joannes Smets en Maria Wellens, x 2 Werchter 30.07.1780 (g. Cornelius Vervloessen en Guilielmus Janssens) met Barbara Vervloesem, (°) Werchter 18.01.1734, + Werchter 30.09.1807, fa Henricus en Catharina Vermijlen,

     Uit dit huwelijk:

     1. t'Servranckx Joannes Baptista, (°) Werchter 28.11.1772 (g. Joannes Baptista Wellens en Maria Borghlevens),

     t'Servranckx Anna Catharina, (°) Werchter 17.07.1774 (g. Joannes Vanmol en Anna Catharina t'Servranckx),

     x Rotselaar 01.03.1802 met Hieronimus Van Craesbeek, (°) Rotselaar 04.01.1778, + Rotselaar 15.07.1850, fs Guilielmus en Elisabeth Verhaegen),

     t'Servranckx Maria Guilielmina, (°) Werchter 28.12.1776 (g. Guilielmus De Vadder en Anna Maria Van Molle),

     t'Servranckx Anna Maria, ° Werchter 16.06.1779 (g. Cornelius De Vadder en Anna Maria Paeps alias Van Yecken), + Werchter 04.05.1783.

 


 

VIII - Goovaerts Petrus (S174), (°) Schriek 14.07.1711 (g. Corneel Vercalster en Elisabeth De Rijck), x Werchter 08.06.1751 met Maria S'ervranckx (S175), (°) Werchter 08.11.1724 (g. Adrianus Nijs en Maria Van Nuffel).

 

Uit dit huwelijk:

 

Goovaerts Cornelius, (°) Werchter 26.05.1753 (g. Cornelius Goovaerts en Catharina Vanasselen), + Werchter 18.11.1755,

 

Goovaerts Joannes Baptist, (°) Werchter 20.02.1756 (g. Joannes Baptist 't Servranckx en Anna Guens), + Werchter 15.01.1765,

 

Goovaerts (Anna) Catharina, VII (S87), (°) Werchter 07.11.1757 (g. Guens Henricus en Wouters Catharina),

 

Goovaerts Guilielmus, (°) Werchter 04.02.1761 (g. Guilielmus Guens en Maria Borghlevens), + Werchter 07.02.1761,

 

Goovaerts Guilielmus, (°) Werchter 20.02.1762 (g. Guilielmus Guens en Maria Borghlevens),

 

Goovaerts Anna Maria, (°) Werchter 08.10.1764 (g. Rumoldus Van Mol en Anna Maria Faijaerts),

 

Goovaerts Elisabetha, (°) Werchter 17.08.1769 (g. Joannes 't Servranckx en Elisabeth Goovaerts), + Werchter 20.06.1807, x Werchter 09.09.1794 (g. Guilielmus Van Geel en Joannes Baptist Vervloessem) met Joannes Franciscus Van Geel, (°) Werchter 16.03.1771 (g. Joannes Liekens en Maria Van Gele),

fs Joannes Van Gheel en Elisabeth De Reijck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Geel Joannes Baptist, ° Werchter 21.06.1795 (g. Joannes Baptist Vervloessem en Joanna Van Geel),

     Van Geel Petrus, (°) Werchter 07.10.1800 (g. Petrus Van Geel en Anna Maria Vervloessem),

     Van Geel Anna Maria, ° Werchter 15.07.1805 (g. Joannes Baptist Van Geel en Anna Catharina Govaerts n. Anna Maria Govaerts).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom