Voorouderlijst Sergijsels Stephanus

 

Sergys(s)els, Sergijs(s)els, Sergeys(s)els, Sergeyssens

Patroniem: 's Heren Gijsels (Gijzelbrecht) zoon.

 


 

XV - Sergijsels Stephanus (M), ca. 1510,  x  ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Sergijsels Willem, XIV (M).

 


 

XIV - Sergijsels Guilielmus (M),   ca. 1540, x met Paulina sRijcken.

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) waarbij Guilielmus Sergijsels, zoon van Stephanus en inwoner van Nederokkkerzeel, zijn kinderen Bartholomeus, Lucas, Joannes, Elisabetha, Ida en Anna emancipeert. Hij heeft die kinderen behouden van zijn vrouw Paulina sRijcken. Ik vermoed dat de zoon Bartholomeus dezelfde is die huwde met Margaretha Van Doren en de vader is van Henricus (x Catharina Kruyck/Krinck) en Christina (x Stephanus Verhoeven).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7496, folio 11r., akte dd. 3 juli 1604.

Transcriptie.

Item Willem Sergijsels filius Stephani,

commorans in Nederockerseel, in p(rese)ntia,

emancipavit Bartholomeum, Lucam, Johannem,

Elizabetam, Idam et Annam, suas proles,

quas retinuit a Paulina sRijcken, sua

coniuge, modo debito a pane, quo facto

G. Impens reconduxit, coram Duffle,

Borcht, julii iiia., 1604.

 

Uit dit huwelijk:

 

Sergijsels Bartholomeus XIII (M),

 

Sergijsels Lucas,

 

Sergijsels Joannes,

 

Sergijsels Elsabeth,

 

Sergijsels Ida,

 

Sergijsels Anna.

 


 

XIII - t'Sergijsels Bartholomeus (M6730 + M6890), ca. 1575, x met Margareta Van Doren.

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Bartholomeus Sergijsens (Sergijsels) en zijn vrouw Margaretha Van Doren. Ik heb een sterk vermoeden dat het gaat om bovenstaande Bartholomeus. De tijd zal het misschien uitwijzen. De akte was gespreid over 2 niet opeenvolgende folios.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524, fol. 351v. & 354r., akte dd. 28 maart 1636.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers, schepen(en) en(de) eygen(genoten) van Loven naerbes(chreven) gestaen Margriete Van Doren met consent en(de) overstaen van Bartholomeus Sergijsens, haeren man en(de) momboir, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse ierst een halff boen(der), soe weyde als bosch, gelegen tot Velthom, regen(oten) tcloister van(de) Halffstraete ter ie. en(de) iie., tgoidtshuys van Affligem ter iiie. en(de) die Cleyn Speeckstraete ter 4e. zijden, item onderhalff dachm(ael) bempts, daer tegen over gelegen, regen(oten) derffgen(aemen) Hedricx Bogaerts ter ie., de Groote Speeckstraete ter iie., El(i)z(abe)t Van(der) Vorst ter 3e. en(de) de Cleyn Speeckstrate ter 4e. zijden, ite gel(ijck) de v(oor)s(chreve) p(ar)cheelen met het naervolgen(de) p(ar)cheel aen(de) v(oor)s(chreve) opdraegersse sijn te deele gevallen bij deylinge, gepasseert voer schepen(en) alhier opden xxxen. december a(nn)o 1632 in hac ca(mer)a, item drije vieren(deelen) lants, gelegen onder Wincxel regen(oten) boven het Papestraetken, regen(oten) Jan Pier ter ie. en(de) derffgen(amen) Van Duffle ter andere, expos(ito) en(de) Jaecques Van Werrembor als momboir van(de) kinderen Symoens De Munter, imposito p(er) mo(nitionem) reddidit op eene voertane rente van twelff carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck en(de) thien gel(ijcke) stuy(vers) loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadt wissele te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) allen andere, mindere ofte meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in toecomen(de) tijden, telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen totter tijt van(de) quyttinge toe, de welcke tallen tijden sal mogen geschieden en(de) met volle rente, gel(ijck) die v(oor)s(chreve) gehuysschen bekennen op nu van(de) v(oor)s(chreven) Werrembor ontfangen te hebben, geloven(de) voirts die v(oor)s(chreve) gehuysschen en(de) met hen Anthoen tServrancx, woonen(de) tot Neerockerzeel, elck onbesundert en(de) een voer al de v(oor)s(chreve) rente jaerl(ijcx ten termijne v(oor)s(chreven) wel en(de) loffel(ijck) altijt te betalen en(de) te leveren tot behoeff der v(oor)s(chreve) weesen, los en(de) vrije als boven, in futurum quolibet assecutum, obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) prout in forma, signanter p(re)dicta mulier senat(us) consul(ti) vell(iani) et auth(entica) si qua mulier de eo certiorata, hier waeren over Borchgreve, Van(der) Hulst, schepen(en) en(de) eygen(genoten) van Loven, item s(ieu)r Michiel Pannis, lieuten(ant) meyer, en(de) m(eeste)r Hendrick Leunis, inschel(ijcx) als eygen(genoten), coram quib(us) satis et waras voer vrije, eygen goet, onbelast van allen oude chijnsen en(de) renten et primi ...no [rand] tertium obligatum, actum 28a. martii 1636.

 

Uit dit huwelijk:

 

t'Sergijsels Hendrick, x met Catharina Kruyck/Krinck, hij woont in Antwerpen en verkoopt zijn erfdeel aan zijn zus,

 

t'Sergijsels Christina, XII (M3365 + M3445).

 


 

XII - Verhoeven Steven (M3364 + M3444), ca. 1615, x ca. 1643 met Christina Sergijsels (M3365 + M3445).

 

Mombers van de drie wezen zijn Daniel Verhoeven en Jan Van Roye.

    

Uit dit huwelijk:

 

Verhoeven ...,

 

Verhoeven Martinus, ca. 1650, + Tildonk ...05.1698,  x Tildonk 23.02.1677 (g. Daniel Verhoeven en Egidius Limbosch koster) met Smets Catharina, () Tildonk 21.12.1650, fa Henricus en Maria Van Meerbeeck,

     Uit dit huwelijk:

     Verhoeven Judocus, () Tildonk 04.02.1678 (g. Judocus Verhoeven en Anna Smets), + Tildonk 14.09.1741,

     x Tildonk 22.02.1705 (g. Cornelius Hensmans en Guilielmus Gorts) met Barbara Coremans, + Tildonk 30.03.1742, fii in Tildonk,

     Verhoeven Barbara, () Tildonk 30.05.1680 (g. Petrus Smets n. Petrus Heynsmans en Barbara Smets),

     Verhoeven Maria, () Tildonk 03.08.1682 (g. Simon Gorts en Maria Smets), x Tildonk 25.09.1708

     (g. Arnoldus Vanden Bosch en Henricus Gordts) met Caluwaerts Johannes, () Tildonk 30.10.1684 (g. Joannes Caluwaerts en Anna Huens),

     Verhoeven Joanna, () Tildonk 04.12.1684 (g. Joannes en Joanna Smets),

      Verhoeven Catharina, () Tildonk 24.09.1687 (g. Petrus Bauwelinckx en Catharina Van Mierbeeck),  

 

Verhoeven Judocus, XI (M1682 + M1722).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom