Voorouderlijst Schrijns Vranck

 

Schroons, Schruns, Schrens, Schrijns, Schroen, Schroos, Schrooyen, Schroeyen(s), Schroijen(s), Schroyen(s), Scro(e)yen, Sc(h)ra(e)yen, Serroyen, Ser(r)oeyen, Seray(en)

Beroepsnaam naar het Middelnederlandse schroden/schraden= snijden. Dit kan natuurlijk in een aantal beroepen: kleding, voeding, ...

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - Schrijns Vranck (S + N), ° ca. 1470, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrijns Willem, XIII - XIV,

 

Schrijns Lijsbeth, x met Wouter Van Roost, fs Jan,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een onvolledige, ongedateerde akte met vermelding van Walterus (Wouter) Van Roost en Elisabetha Schrijns.  In de rand van de akte werd “non act(um)” vermeld, wat m.i. zoveel betekent als onbestaande.  Dit laatste is waarschijnlijk ook waarom de akte werd afgebroken.  De akte bevindt zich tussen een akte van 24.09. 1574 en akte die gedateerd werd op 27.09.1574.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7468, fol. 74r., akte verleden tussen 24 en 27 september 1574).

Item Qui(n)ten Van Ermeghem sone wijlen Anthoenys, woonen(de) te Loven(e), in p(rese)ntia, etc(etera), heeft bekindt en(de) geled(en), kyndt en(de) lijdt midts des(en) aen hem bij Henricken Van Roost, woonen(de) ... [n.v.], als erffgen(aem) vuyt crachte van beneficie van inve(n)taris heeren Jacops wijlen Roost, priest(er)s canonick der collegiaeld(er) kercken van S(in)te Peet(er)s bynnen des(er) stadt gelost, gequeten en(de) affgeleet te zijn(e) met volle rente alzulcke mudde rogs en(de) dertich stuv(er)s erffel(ijcke) pacht en(de) rinte, vallen(de) jaerl(ijcx) xix. nove(m)br(is) als Lijsbeth Scrijns met consente, Wout(er)s Van Roost, priest(er)s canonick der collegiaeld(er) kercken van S(in)te Peet(er)s bynnen des(er) stadt haers mans, op den xix. nove(m)br(is) a(nn)o xvc. li voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) van Loven(e) bekindt hebben gehadt sculd(ich) te zijn(e) Jan(nen) Van Couwenhoven al(ia)s Vand(er) Goes aen en(de) op huys en(de) hoff metter schue(re)n, stallen, boegaerd(en) en(de) allen ande(re)n zijn(e) toebehoirte(n), houden(de) omtrent zeven dach(maelen), gelegen te Werchte(re) tusschen de goeden Willems Viskens ter eenre en(de) iid(er), de goeden Mathijs Wagema(n)s ter derd(er) en(de) sheeren strate ter vierd(er) zijden, ende alnoch op seven dach(maelen) lants, gelegen bij tvoirs(creven) huys en(de) hoff tusschen de goeden des voirs(creven) Willems Viskens ter eenre, Huybrecht Van Hougaerd(en) ter iid(er) en(de) de strate ald(aer) ter derd(er) zijden, daeraff de voirs(creven) Qui(n)ten opden xvien. aprilis lib(r)o xvc. lxvi in 3a. transport gecregen heeft van Lucas(en) Van Couwenhoven, scelden(de) alzoe den voirs(creven) Van Roost de goeden daer voe(re) v(er)bond(en) en(de) alle ande(re) des(ser) quitan(tie) behoeven(de) vand(en) voirs(creven) erfpacht en(de) erfre(n)te volcomel(ijck) quyte, promitten(tes) nullaten(us) alloqui sed semp(er) sat(is) si quid minus et war(as) erga quoscu(m)qu(e).

     Uit dit huwelijk:

     Van Roost Jan, 

     Van Roost Maria,

     Van Roost Hendrik,

     Van Roost Jacob, priester,

     Van Roost  Margareta,

 

Schrijns Jan, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Schrijns Anna, x met Aert Van Aerschot., gezin en akte daar.

 


 

XIII - XIV - Schrijns Willem (S + N), ° ca. 1500, x met ...

 

WRT1874 fo 459:
- 26 okt 1589: Kathelijne Willemaers die men heet Van Vaelbeke heeft ontfangen tot heuren behoef en tot behoef van Lijsbetten Willemaers heure sustere acht bunder eusels int Blaesbroeck ende Jan Van Kersbeke heeft den eedt gedaen
- 8 nov 1518: Lijsbeth Van Kersbeke dochter wijlen Jan ende Catharina Willemaers geheeten Van Vaelbeke, x Yweijn Rampts verkoopt acht bonderen eusels in twee stukken int Blaesbroeck tussen Coenraedt De Keijser, Claes Van Winge en Yweyn Ramps aan Vrancx Schrijns woonende tot Werchter
- 9 sep 1540: Jan Schrijns tot behoef van hem en van Willem Schrijns zijn broeder kinderen Vrancx wijlen Schrijns na de dood van hun vader heeft verheven acht boenderen eusels int Blaesbroeck om te deylen
- 11 jul 1547: Willem Schrijns zone wijlen Vranck na doode Jans Schrijns zijn broeder heeft voor hem en voor Lijsbeth Schrijns zijn suster ontvangen acht bonderen eusels in twee stucken tussen Coenraet De Keijser en derfgen Yweyn Ramps
dezelfde dag verkopen Willem Schrijns en Lijsbeth Schrijns x Wouter Van roost aan jouffr Margriete Van Zeijle we wijlen Lantselot ‎(?)‎ Lantselots tot behoef van ...
Wer1874: Fo 470:

Item die twee bonderen bempt uit voors vier bonderen zijn verheven bij Janne Schrijns zone wijlen Willems opden 9 mei 1550
- 16 apr 1586: Jan Schrijns zone wijlen Willem heeft hulde gedaen en
- den voors Jan Schrijns we Berbel Paeps, met consente van Hendrik Schrijns en Jan Paeps als momboirs en ooms van Hansken, Lincken ende Maijcken Schrijns kinderen der voors Jans ende Berbel Paeps verkoopt aan
...

WRT1846 fo 69: 21 jul 1562:
Jan Scrijns sone wijlen Willems, Henrik Schrijns, Jan Spoelbergh ende Jan Poortmans als wettige momboirs van Hendrik en Peeter Scrijns kinderen wijlen Willem Scrijns daer moeder af is Maria Van Emelen ende hebben om te vervallen die groote schulden ende sware lasten der voors onbejaerde kinderen tsamen verkocht aan Peeter Wouters een erfelijke rente van twee mudden rocq
- deze rente is gelost bij Janne Scrijns Willemsone als momboir van de kinderen wijlen Willem Schrijns den 14 juli 1569.
WRT1874 fo 463:
- 9 mei 1550: Jan oft Hansken Schrijns bij doode van de voors wijlen Willem Schrijns zijn vader ten bij zijnde Jan Portmans ende Aert Goelijs zijne momboiren tot behoef van hem als voor deen hellicht ende tot behoef  Lijsbeth Schrijns, suster des voors wijlen Willems, voor die ander hellicht heeft ontvangen die andere vier bonderen eusels uit die acht bonderen gelegen int Blaesbroeck doende den voors Jan portmans als voorganger den eedt en Jan Schrijns blijft sterfman, behalven Marie Van Emelen we des voors wijlen Willem Schrijns hierinne haer tocht, hieruijt heeft Jan Schrijns een bonder verkocht, zie hierachter fo 470
- 4 okt 1571: acte van renunciatie
Jan ende Hendrik Van Roost gebroeders, kinderen wijlen Wouter Van Roost & Lijsbeth Schrijns, verclaren hoe dat zij met heeren Jacop Van Roost priester en canoniek van Ste Pieters te Loven heuren broeder ende met heuren susteren naede doot van heuren ouders hadden aengegaen een S+D van alle de achtergelaten hoeden beijde have ende erfve meubele ende immeubele voor schepenen van Werchter dd 20 sep 1558 daermee hunnen broeder heer Jakop aangedeylt is geweest eenen bempt te Blaesbroeck groot twee bunderen in welcken bempt den voors Jan en Hendrik Van Roost ook paert hadden voor voors S+D renuntierende tot den voors heer Jakop Van Roost hun paert en actie
- 9 okt 1571: Heer Jacop Van Roost priester zone wijlen Wouter x wijlen Lijsbeth Schrijns ontvangt die hellicht van vier bonderen bempt daer af die ander hellicht toebehoort Janne Schrijns zone wijlen Willems gelegen te Blaesbroeck, gemeten bij Pauwel Vincx gesworen lantmeter bevonden groot te zijn negen dm ende 13 r – mr Simon De Mares als voorganger ...
 

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van een perceel land te Aarschot onder Nougoet.  Dit laatste is in feite Nieuwgoet.  De ligging is moeilijk te localiseren, maar valt grosso modo te situeren tussen Begijnendijk, Baal en Betekom.

De onderstaande akte maakt melding van Joannes Schrijns, zoon van Guilielmus.

Mogelijk gaat het over een andere Schrijns-lijn, of  lopen ze in mekaar.

Uit een vermelding in het begin van het register blijkt dat het jaar wisselde van 1572 in 1573 na 22 maart : Pascha d(omi)ni fuit xxii martii.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7857, fol. 308r., akte dd. 30 maart 1573.

Item, in p(rese)ntia vil(lici), etc(etera, Johannes Screyns filius quondam Wilhelmi sup(er)p(ortavi)t cu(m) debita eff(estucati)one una peciam terre p(ro)ut sito est apud Arschot in loco, d(i)c(t)o Nougoet, inter bona Petri Holema(n)s ab una, heredu(m) d(omi)ni Jacobi quondam Van(den) Roost ab alia et herstr(ata) a 3a. p(ar)t(ibus), exp(osito) imp(ositus) Arnold(us) Van(den) Ynde f(ilius) Joh(annis) per mo(nitionem) jure et satis oblig(ando) et war(as) sub dimidio st(uferos) cens(us) d(omi)ni fundi tanq(uam) p(ro)ut, coram Ketelboeter, Winde, penultima marcii.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrijns Willem, x met Maria Van Emelen,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters)  aktes met vermelding van Maria Van Emelen, weduwe van Guilielmus Schrijns.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7865, fol. 87r°, akte dd. 9 maart 1583.

Item, in p(rese)ntia vil(lici), etc(etera), Cath(lij)ne Coomans dochter wijlen Medaerts, met consente en(de) overstaen(e) Jans Van Hove, huers mans, heeft opgedrag(en) met behoirl(ijcke) verthijdenisse sesse car(olus) gulden(en) en(de) thien st(uyvers) erffel(ijcke) rente, verschijnen(de) den xv. octobr(is), die zij hebben(de) en(de) trecken(de) is met scepen(en) brieven van Loeven(e) in date xiii. junii a(nn)o xvc. lviii, gepass(eer)t in med(i)a, aen en(de) op de goed(en) naebescreven, geleg(en) ond(er) Werchte(re), te weten(e) yerst op huys en(de) hof met een stucxke(n) bempts en(de) ande(re) zijn(e) toebehoirt(en), met noch een stuck lants d(aer) neven aen liggen(de), groot int geheel ontrent zesse dach(maelen), regen(oten) shee(re)n strate in drie zijd(en), item noch op een stuck lants, groot o(m)tre(n)t drije dach(maelen), geleg(en) aldaer, regen(oten) goed(en) des godsh(uys) van Vr(ouw)en P(er)cke ter eenre, derfg(enaemen) Jans Paps ter ande(re), Merck Dries ter iiie. en(de) shee(re)n strate ter iiii. zijd(en) in alder vueg(en), gel(ijck) de v(oor)s(creven) wijlen Medaert, huer vade(re), deselve rinte v(er)creg(en) heeft teg(en) Marie(n) Van Emele wed(uw)e Willems Scrijns en(de) hue(re)n kinde(re)n volgen(de) den voirgen(oempde) brieven en(de) huer v(er)storven nae daflivich(eyt) desselfs huers vade(r)s, zoe zij vercleerde, exp(osito) imp(ositus) Jacop Gontens sone wijlen Willems per mo(nitionem jure et sat(is) dicti co(n)iuges ind(ivisi)m obligan(do) et submitten(do), cederen(de) en(de) transporteren(de) voerts den v(oor)s(creven) Jacoppe Gontens de gelufte van jaerl(ijcxe) betalinge, genoech doen en(de) warantscap der selver rente, inde v(oor)s(creve) brieven begrepen, mett(en) v(er)loope van v, vi oft vii jae(re)n, quarre cont(uli)t l(itte)ras eod(em) jure, geloven(de) voirts de v(oor)s(creven) gehuyssche(n) in dien naemaels bevonden wordde de v(oor)s(creve) pand(en) en(de) v(er)obligeerde p(er)soonen insufficie(n)t te zijne, dat zij tot zijnd(er) manisse ande(re) goede en(de) sufficiente pand(en) voe(r) de selve rente sullen stellen en(de) ypothice(re)n en(de) de jaerl(ijcxe) betalinghe d(aer) af doen prout, cor(am) Vrancx, Goerts, martii nona.

            In de marge.

S(olvit).

Doct(um) de juribus d(omi)ni fundi sub signo manuali Wilhelmi Rogmans, ta(n)q(uam) vil(lici) d(omicel)le Maximilaene Absoloens de data ix. m(ar)tii a(nn)o xvc. lxxxiii.

 

Hieronder een akte met vermelding van Jan Schrijns.  De gegevens vereisen toch wel enige commentaar, dit afhankelijk van de wijze waarop de gegevens worden geïnterpreteerd.

Ofwel was Jan Schrijns de zoon van Willem en Maria Van Emelen.  In dit geval zou hij de broer zijn van Hendrik en Peter Schrijns.

Ofwel was Jan Schrijns gehuwd met Maria Van Emelen en in dit geval zijn Hendrik en Peter Schrijns zijn kinderen.

Je niet kan verder gaan op de interpuncties in de akte, omdat ik die zelf plaats naar goeddunken om de leesbaarheid te verhogen, want in de akten staan er ofwel geen komma's ofwel komma's op plaatsen die totaal geen steek houden.

Alleszins is er blijkbaar iets dat blijkbaar niet juist is (tenzij de klerk bij het schrijven van de akte een serieuze blunder beging met het vermelden van Jan Schrijns zoone wijlen Willems i.p.v. Willem Schrijns zoone wijlen Willems, wat ik toch wel betwijfel).  Misschien brengen andere akten wel meer aan het licht, laat ons ten minste hopen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8227, fol. 426v., akte dd. 7 februari 1586.

Item Jan Schrijns zoone wijlen Willems ende Marie Van Emele, gehuyschen als zij leeffden, woonende te Geertvondele onder die parochie van Werchtere, in p(resen)tia, obligan(tes), submitten(tes) ac renuntian(tes) in forma, heeft bekindt ende bekindt mits dezen schuldich te zijn Jacop Goutens de somme van acht ende vijftich carolus guldens thien stuyvers eens, in termijnen hier nae beschreven te betaelen, te wetene tusschen dit en(de) Paeschen xvc. zessentachtentich naestcommende der thien carolus guldens daer aff ende voirts van zess weecken te zess weecken daer naestvolgende zess gulden ende thien stuyvers totter voller betaelinghe vande voirs(chreve) somme toe met restrictie zoo verre de voirschreven Jan Schrijns eenen termijn laet overstrijcken zonder betaelen, dat in dijen gevalle all gevallen zal zijn, tanquam assecut(um), met conditie zoo verre naemaels bevonden wordde, min oft meer betaelt te zijn opde naebeschreven renten, dat zullen partijen tegen malcanderen liquideren ende dat ter causen van(de) verloopen van eend(er) rinte van zesse carolus guldens ende thien stuyvers erffel(ijck), daervoire met schepenen brieven dezer stadt vander daet xiiia. junii a(nn)o xvc. lviii in media den voirs(chreven) Jan ende zijn goeden verobligeert staen(de) ende daer aff den voirs(chreven) Jacop Goutens transpoirt heeft voir schepenen van Loven, gepasseert opten negensten dach meerte anno xvc. lxxxiii in media, met conditite zoo verre in toecommenden tijden eenighe quytschellinghe, bijden hove verleendt wordt opt betaelen vande rinte(n), dat in dijen gevalle den voirs(chreven) Jan de zelve sal genyeten ende mogen affcortten op zijnen lesten termijn voirs(chreven) oft in toecommen(de) jaeren te verschijnen, tanquam assecut(um), coram Ascha, Loenis, viia. februarii 1586.

Senten(tiatum) per predictum Jacobum Goutens, coram Edelheer, Ympens, martii iiia., 1587.

Senten(tiatum) per predictum Goutens, cor(am) Pulle, Tymple, septembris xxviiia., 1587.

            In de marge.

S(olvi)t.

Op heden den iiien. julii xvc. lxxxix heeft Jacop Goutens hem bekendt bijden voirgenoemden Jan Schreyns voldaen ende te vollen betaelt te wesen van(de) lxviii guldens eens, in witte van desen begrepen, consen(terende) alsoo inde cassatie der zelver et sic vacat, actum ut supra, ond(erteecken)t Jacob Goutens.

     Uit dit huwelijk:

     Schrijns Hendrik,

     Schrijns Peeter,  

 

Schrijns Hendrick,

 

Schrijns Jan, XII - XIII.

 


 

XII - XIII - Schrijns Jan, ° ca. 1530, x met Barbara Paeps (deze heeft een broer Jan).

 

S+D Jan Schrijns x Baeijcken Paeps over hun goederen in Geertsvondel
- Jan Schrijns
- Cathlijn Schrijns met Jan De Wijngaerder als d'actie gecocht hebbende van Jan Theunis haeren man
1) Cathlijn Schrijns
- het Dekenblock groot ontrent een boender
- een boomgaert met de delle daer eertyts huijs & hof heeft opgestaan
- een half boender land geheeten den Poert
- een dm eusel genoempt Magdaleens eusel
Fo 9: soo sijn in deyling gebleven de goeden naerbeschreven ... Jan De Wijgaerder d'actie gecocht heeft van Maeijcken Schreijns over een half boender bempt onder Geertsvondel
2) Jan Schrijns
- een stuk land genoempt Spoelbergh groot drije dm
- noch een dm aldaer gelegen ‎(Jan Viskens)‎
- moet dragen ten behoeve van Cathlijn Schrijns een derde paert
.

- Item die twee bonderen bempt uit voors vier bonderen zijn verheven bij Janne Schrijns zone wijlen Willems opden 9 mei 1550
- 16 apr 1586: Jan Schrijns zone wijlen Willem heeft hulde gedaen en
- den voors Jan Schrijns we Berbel Paeps, met consente van Hendrik Schrijns en Jan Paeps als momboirs en ooms van Hansken, Lincken ende Maijcken Schrijns kinderen der voors Jans ende Berbel Paeps verkoopt aan Willem De Gottere, schipper tot Mechelen, x Anna Vandenberghe ‎(Huijbrecht Vandenberghe, broeder des voors Anna voorganger)‎
- 8 jul 1599: Huijbrecht Wouters heeft met proc van Willem De Guttere x Anna Vandenberghe verkocht aan Jacques Wouters zone Hendrikcx schipper woonende tot Werchter
- op den voors dag heeft den voors Huijbrecht als voors gegoet aan Cornelis Verthiers zone wijlen Willems daer moeder af es Berbele Verthiers out zijnde 22 jaer
- 30 mrt 1626: Jan Schrijns zone Jans ende Hendrik Boncker x Cathlijne Schrijns hebben ontvangen na de dood van Jan Schrijns hun vader.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes Schrijns, zoon van Guilielmus en man van Barbara Paeps.  In de akte is er ook sprake van Anna Schrijns als dochter van Franconis (Vranck).  Het zou hier wel eens kunnen gaan om de zuster van Willem, Lijsbeth (x Wouter Van Roost) en Jan Schrijns.  Haar goeden werden blijkbaar gelaten aan Cornelius IJsermans, wonende te Kaggevinne.  Het is niet uitgesloten dat Anna uitweek en een van haar kinderen gehuwd was met Cornelis IJsermans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7466, fol. 224v., akte dd. 13 maart 1572.

Item in tegewoirdich(eyt) des meyers en(de) der scepen(en) van Loven(e) naebescr(eve)n gestaen Cornelis Ijserma(n)s sone wijlen Goossens, woonen(de) onder Caggevi(n)ne, p(er) mo(nitionem), heeft opgedragen met behoirl(ijcke) v(er)thieniss(en) allen alzulcken actie, recht, gerichtich(eyt) ende proprieteyt als hem e(n)nichssins c(om)petere(n)de is inde achtergelaten goeden van Anna wijlen Scrijns dochter wijlen Vrancx als hem ind(en) Rade van Brabant tande(re)n tijd(en) geadiudiceert en(de) aengewesen es geweest voer zijn(e) alime(n)tatie en(de) bij leven gelegen de selve goeden, soe onder Aersschot en(de) Werchte(re), exp(osito) soe es d(aer)inne gegoet Jan Scrijns sone wijlen Willems en(de) Barbele Paeps, zijn huysvr(ouw)e, woonen(de) te Werchte(re), p(er) mo(nitionem) et sat(is) et war(as) opde co(m)meren en(de) lasten daervuytgaen(de) p(ro)ut jure, cor(am) Liedekercke, Winghe, martii xiii.

 

De vorige akte werd onmiddellijk gevolgd door de volgende akte.  Er moet een geschil geweest zijn tussen Cornelis IJsermans en Jan Scrijns, dat aanhangig werd gemaakt in de Raad van Brabant.  Uit deze akte is gebleken dat zij een einde stelden aan het dispuut mits de overdracht van de actie, gerechtigheid en proprieteit, zoals aangegeven in de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7466, fol. 225r., akte dd. 13 maart 1572.

Item de voirs(creven) Cornelis Ijsermans en(de) Jan Scrijns, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben midts den voirs(creven) transporte hinc inde gerenu(n)tieert en(de) renu(n)tieren midts desen van alzulcke questie en(de) gheschil als zij alnoch ombeslicht hangen(de) hebben inden Rade van Brabant en(de) van allen anderen die zij tegen malcanderen souden mogen hebben ter causen van(de) voirs(creve) opgedragen actie, geloven(de) de voirs(creve) Jan Scrijns den selven Cornelis(en) allessins costeloos en(de) schadeloos te houden en(de) inde(m)neren tegen zijn(e) mede c(on)sorten, p(ro)ut obligan(do) et submitten(do), cor(am) eisdem.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Joannes Schrijns en zijn vrouw Barbara Paeps.  Deze laatste is mogelijk een zuster van Joannes Paeps, zoon van Walter en man van Catharina Gheens.  Een andere mogelijkheid is dat Joannes Paeps een oom is van Barbara Paeps.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7857, fol. 109r., akte dd. 7 november 1572.

Item, in p(rese)ntia vil(lici), etc(etera), Jan Paeps sone wijlen Wouters inden name van hem selven en(de) in desen v(er)vanghende Kath(lijn)en Gheens, sijnd(er) huys(vrouwe), voer de welcke hij hem in desen sterck en(de) principael is maken(de) en(de) de selve sulcx te hebbene dat zij des naebes(creven) is voer scepen(en) alhier sal lauderen en(de) approberen tuschen dit en(de) Kersmisse naestcomen(de), heeft opgedragen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een stuck bempts metter grechten daer toe hoiren(de), groot o(m)trent vijf dach(maelen), geheeten Slagmuter, gel(ijck) tselve geleg(en) is onder Werchter ter Varent oft opde Vare(n)tstr(ate) tuschen sheeren strate aldaer ter eenre, de goeden des heeren van Rotselaer ter ander, de beghijnen van Loeven(e) ter derder en(de) de goeden Henricx Van Roost ter vierder sijden, ten erfdo(m)me gehouden van(den) hertoge van Aerschot, soe hij vercleerde, ende bij hem vercregen metter v(oer)s(creve) huys(vrouwe) tegen Jan(nen) Scrijns ende Barbelen Paeps naer vuytwijsen den scepen(en) br(ief) van Werchte(re) in date xix. martii xvc. lxvi stilo Brabantie, exp(osito) imp(ositus) m(eester) Raes Cortreels sone Thielmans voer hem selven en(de) tot behoef Marien Van Horpmale, sijn(e) huys(vrouwe), per mo(nitionem) jure et sat(is) oblig(ando) et submitt(endo), et etc(etera), et wars op derthien penn(ingen) Loevens een hoen, twee deelen van een(en) hoen en(de) vier halsteren have(re) heeren chijs tanq(uam) prout, coram Graven, Liedekercke, nove(m)bris septima a(n)no xvc. lxxii.

 

Uit dit dit huwelijk:

 

Schrijns Jan, XI - XII,

 

Schrijns Maeijcken,

 

Schreijns Cathlijn - Lincken, x met Jan Theunis,

 


 

XI - XII - Schrijns Jan (S2008 + S2762 + N3010), ° ca. 1555, x met Barbara Wouters (S2009 + S2762 +  N3010).

 

Hierbij een korte maar interessante akte (met dank aan Paul) van emancipatie met nieuwe gegevens. Uit de akte blijkt immers dat Joannes Schrijns (x Barbara Wouters), de zoon van (wijlen) Joannes (en van Barbara Paeps) minstens 8 kinderen had, met name Joannes, Henricus, Judocus, Maria, Anna, Catharina, Margaretha en Christina Schrijns. Joannes en Henricus werden niet in de akte vermeld, omdat zij wellicht reeds meerderjarig waren (+ 25 jaar).  Ik vermoed dan ook dat Henricus hoger in rang moet geplaatst worden.

Het gezin woonde in Tremelo onder Werchter.  Merk op hoe Werchter in de akte werd geschreven (Wertens).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 226r., akte dd. 2 mei 1635.

Transcriptie.

Item Jo(hann)es Schrijns filius quondam Jo(hann)is, com(morans) in Tremeloo, parochia de

Wertens, in p(rese)ntia, etc(eter)a, emancipavit Judocum, Mariam, Annam,

Catharinam, Margaretam et Christinam Schrijns, suas proles, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto Ph(i)l(ip)s Hollandts reconduxit,

coram Lievens, Stockmans, maii iia., 1635.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrijns Jan, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Schrijns Jan,

     Schrijns Cathelijne, x Hendrik De Boncker,  

 

Schrijns - Scrijens Maria, XI (N1505),

 

Schrijns Anna, x met Guns Adrianus,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

KB1166: Fo 7: 17 apr 1641:

Adriaen Guens Jacopsone daer moeder af was wijlen Elisabeth Vermeulen heeft verkocht aan de naerkinderen van wijlen Jacop Guens sijnen vader voors bij hem verweckt bij Elisabeth Everaerts (Eulaerts) een vierde paert van een hofstede huijs hove lande ende gronde thien dagwant groot gelegen opt Lanck eijnde.

KB1166: Fo 98: 5 mei 1649:

Anna Schrijns we Adriaen Guens voor de tochte ende Gillis Guens met Joos Schrijns als momboirs van haer kinderen voor de propt (Werchter) heeft opgedragen ten behoeve van de kinderen en erfgenamen wijlen Elisabeth Everaerts alsulcke vierde paert als de voors constituante is competerende in sesse parcelen van erven soo landt bosch als weijde als bempt resp genoempt t Vochelaer, het Boonhammeken, tPaerincken en tHeijken tsamen groot drij bunderen en half … als geleden die seven of acht jaeren bij wijlen den voors Adriaen Guens aen wijlen die voors Elisabeth Everaerts is vercocht geweest.

     Uit dit huwelijk:

     Guns Henricus, (°) Werchter 25.09.1625 (g. Van Hove Henricus en Verbint Anna),

     Guns Maria, (°) Werchter 20.01.1628 (g. Carels Petrus en Wauters Maria),

     Guns Anna, (°) Wakkerzeel 27.07.1636 (g.  Henricus Van Hoegaerden en Anna Breuninxs),

 

Schrijns Margaretha, XI (S1381),

 

Schrijns Henricus, x Werchter 29.01.1639 (g. Verloij Joannes en Schrijns Joannes) met Verhulst Anna, deze x 2 Werchter 01.07.1655 (g. Van Roijst Wilhelmus en Van Hautvin Martinus) met Andreas Van Gestel,

Akte met dank aan Christine Savat. 

Wer1849/2: Fo 209:

Scheidinge tussen Anna en Barbara Verhulst (30 jan 1664)

- Barbara Verhulst x Willem Vanderroost

- Anna Verhulst we wijlen Hendrick Schrijns nu x Andries Van Gestel en met Hendrik Claes als gedeputeert momboir over de kinderen wijlen Hendrik Schrijns.

     Uit dit huwelijk:

     1. Schrijns Maria, (°) Werchter 01.03.1640 (g. Machiels Arnoldus en Van Hove Maria),

     Schrijns Barbara, (°) Werchter 31.03.1643 (g. Clippels Theodoricus en Verhulst Barbara),

     Schrijns Guilielmus, (°) Werchter 30.11.1649 (g. Van Roost Guilielmus en Wauters Clara),

 

Schrijns Catharina, x 1 (niet W, Wak, Bet, K, ) met Egidius Miroocx, x 2 Betekom 22.08.1635 (g. Mirocx Petrus en Lorentops Joannes) met Marcus Anthonis, deze x 2 Werchter 29.04.1642 (g. Joannes Holaert en Arnoldus Van Tongelen) met Ke(u)ppens Anna,

      Uit dit huwelijk:

     1. Mirocx Goris/Gregorius,  x met Viskens Petronilla, meer info daar,

      Mirocx Adriana, (°) Betekom op 14.11.1624 (g. Joannes Van Nuffel en Elisabetha Vertiers). 

      Mijroocx Joannes, (°) Betekom 29.09.1627 (g. Holemans Joannes sr en Vranxs Augustina),

      Miroocx Maria, (°) Betekom 14.11.1630 (g. Viskens Joannes en Crijtes Maria), 

     2. Theunens Joannes, (°) Betekom 29.06.1636 (g. Smets Joannes fs Hendricus), 

     3. diverse fii, 

 

Schrijns (Scoers) Judocus, X (S1004),

 

Schrijns Christina.

 


 

XI - Boschmans (Bosmans) Henricus (N1504), (W+, H+, S+, Sav+), x (niet W!, Wes, H, ) met Schrijns - Scrijens Maria (N1505), (W+).

 

Uit dit huwelijk:

 

Boschmans Jeronimus, X (N752), (°) Werchter 29.04.1619 (g. Van Hove Jeronimus en Schrijns Anna),

 

Boschmans Henricus, (°) Werchter 16.05.1622 (g. De Wijgaerder Joannes en Theunis Maria),

 

Boschmans Wilhelmus, (°) Werchter 19.02.1625 (g. Van Roost Wilhelmus en Boschmans Anna),

 

Bosmans Adriana, (°) Werchter 07.03.1628 (g. Booghaert Walterus en Holemans Adrianus), x Werchter 08.08.1652 (g. Mag. Van Tongelen Arnoldus en Mag Joannes Schellekens) met  Van Hoegaerde Joannes, (°) (niet W, S, R, ...),

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegaerde Guilielmus, (°) Werchter 02.03.1653 (g. Guilielmus Boschmans en Barbara De Brier),

     Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 05.03.1656 (g. Adrianus Van Hoeygarden en Anna Janssens), x 1 Rotselaar 20.01.1683 (g. Amandus Claes en

     Christianus Van Hogaerden) met Maria Fannes, x 2 Rotselaar 20.02.1683 (g. Adrianus Van den Broeck en Andreas Van Krickinghe) met Maria Vanden Brock

     (fa. Adrianus Vanden Broeck en Joanna Uyterhoeven), x 3 met Adriana Iwens,

          Uit dit huwelijk:

          1. Van Hoegaerden Barbara, (°) Rotselaar 02.11.1683 (g. Mandelburchs Arnoldus en Van Beneden Barbara),

          Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 09.01.1685 (g. Van Boesschot Petrus en Pasteels Maria),

          Van Hoegaerden Elisabeth, (°) Rotselaar 30.09.1686 (g. Van Hoegaerden Guilielmus en Van Hoegaerden Maria n. Elisabeth Claes),

          Van Hoegaerden Guilielmus, (°) Rotselaar 28.09.1688 (g. Van Hoegaerden Guilielmus en en Claes Elisabeth),

          Van Hoegaerden Dijmphna, (°) Rotselaar 15.10.1691 (g. Broecmans Job n. Joannes Fannes en Van Inthout Dijmphna),

          2. Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 07.01.1695 (g. Van den Broeck Adrianus en Kemps Barbara),

          Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 06.04.1701 (g. Geens Andreas en Van Hougarden Maria fa Guilielmus),

          Van Hoegaerden Andreas, (°) Rotselaar 08.12.1707 (g. Van Aerschot Andreas en Janssens Joanna),

          3. Van Hoegaerden Elisabeth, (°) Rotselaar 12.07.1725 (g. Adrianus Van Hoogaerden en Elisabeth Van Aerschot),

          Van Hoegaerden Guilielmus, (°) Rotselaar 28.10.1727 (g. Guilielmus Van Hooghaerden en Maria Vaems),

          Van Hoegaerden Anna, (°) Rotselaar 13.01.1731 (g. Petrus Van den Balck en Anna Kerst), + Rotselaar 24.01.1819,

          x Rotselaar 17.10.1752 (g. Petrus Meulemans en Joannes Hendrickx) met Hieronimus Cornelis, 

     Van Hoegaerden Antonius, (°) Werchter 10.02.1665 (g. Antonius Verrijt en Anna Van den Eynde),

     x Rotselaar 25.02.1688 (g. Adrianus Van Hoegaerden en Henricus Foblets) met Barbara Foblets, fa. Antoon en Anna Verbeumen,

          Uit dit huwelijk:

          Van Hoegaerden Barbara, (°) Rotselaar 15.04.1689 (g. Fobelets Jacobus en Kemps Barbara),

          Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 22.04.1691 (g. Van Hoegaerden Adrianus en Fobelets Maria),

 

Bosmans Arnoldus, (°) Wakkerzeel 24.02.1637 (g. Castermans Arnoldus en Giens Margarita).

 

 


XI - Van Hoegaerden Henricus (S1380), x ca. 1640 (niet W, ) met  Schrijns Margaretha (S1381).

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Hoegaerden Adrianus, ° ca. 1635, x Rotselaar 22.02.1659 (g. Leys Petrus en Janssens Ludovicus) met Hoste (Hose - Hese) Dimphna,+ Rotselaar 29.04.1669, x 2 Rotselaar 16.02.1670 (g. Janssens Egidius en Claes Amandus) met Elisabeth Luijten, + Rotselaar 23.12.1676, fa Michael en Magdalena Vertiers, fii in Rotselaar,  

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hoegaerden Antonius, (°) Rotselaar 20.09.1656 fs naturalis (g. Bartholomeus Antonius en Bartholomeus Dimphna),

     Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 31.01.1658 fs naturalis (g. Meeus Adrianus en Van Hoegaerde Barbara),

     Van Hoegaerden Christianus, (°) Rotselaar 04.03.1661 (g. Janssens Elisabeth n. Christianus Vanden Inde en De Brier Barbara),

     Van Hoegaerden Clara, (°) Rotselaar 22.11.1663 (g. Van den Eijnde Adrianus en Hoste Clara),

     Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 18.10.1668 (g. Vereeckt Maria n. Andreas Geens en Van Hoegaerden Anna n. Van Hoegaerde Maria),

     2. Hougaerden Laurentius, (°) Rotselaar 02.07.1673 (g. Egerix Laurentius en Leuten Petronilla n. Petronilla Merkens),

     Van Hoegaerden Wilhelmus, (°) Rotselaar 22.10.1675 (g. Van Hoegaerden Wilhelmus en Vanden Panhuijsen Anna n. Anna Vanden Eijnde),

 

Van Hoegaerden Catharina, ° ca. 1635, x Werchter 16.07.1669 (g. Van Hoegaerden Henricus en Van Roijst Cornelius) met Joannes Brugmans, fs Aert,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii W, Wak, Rot,

     Brugmans Petrus, (°) Werchter 04.02.1674 (g. Van Hoegaerden Petrus en Luijten Anna n. Stuckens Barbara), 

 

Van Hoegaerden Petrus, ° > 1640, + Werchter 14.03.1692, x Werchter 26.02.1664 (g. Van Hoegaerden Henricus en Cluppels Theodorus) met Adriana Storms, fa Jacobus en Joanna Van de Sande, deze x 1 Werchter 07.02.1651 (g. Storms Jacobus en Storms Wilhelmus) met Judocus Van Langendonck, gezin daar,

    

Van Hoegaerden Barbara, ° > 1640, x Werchter 26.11.1672 (g. Machiels Arnoldus en Van Roijst Cornelius) met Laurentius Eggerix, fs Nicolaus. Deze x 1 Werchter 16.08.1654 (g. Egrix Nicolaus en Mr Joannes Schellekens) met Dox Anna (S1175), + Werchter 30.06.1671. Deze laatste dan weer x 1 Werchter 27.07.1645 (g. Doxs Gregorius en Vervoort Sebastianus) met Michiels alias Pallo Nicolaus (S1174), onder de Laeth, (°) Werchter 01.02.1622 (g. Nicolaus Tijs, timmerman en Maria Viskens), 

Lauwereijs Eggerix verhuurt aan Herman Fondrije uit Wakkerzeel huis en hof.
AVT3: 30 juni 1679
Laureijs Eggerix heeft verklaard dat nu geleden een jaar of 22 ten tyde dat Philips Van Inthout met Lucia Wetz tsamen gehouwt was geweest een jaer of onderhalf jaer den selven attestant van denselven Philips Van Inthout heeft afgecocht een swerte coije voor 16 à 17 gl ... presumerende den vs declarant dat deselve coije denselven Van Inthout in houwelijck goet was gegeven van zijne huijsvrouwe Lucia mr Peeter Wetz haeren vader & haerder moeder.
Wer1866: 17 okt 1684: In novis: Jacques Verhulst tegen Lauwereijs Eggerix in materie van guarant.
AVT4: 4 okt 1692
Mr Francois Tkint en Carel Van Wesenbeeck beide ingesetenen ende beenhouwers alhier dewelcke beijde gevisiteert hebben seker vael coije gecocht bij Lauwereijs Eggerix insgelijckx beenhouwer alhier den 24 sept ll binnen de stadt Lier ... verklaren dat dezelve coije heden geslagen hangende ten huijse des vrs Eggerickx is ? vuijl gevallen vol pocken soo vanden eenen als vanden anderen cant ... ? om voor de menschen te eten .

     Uit dit huwelijk:

     1. andere fii bij Michiels alias Pallo Nicolaus (S1174),

     3. Eggerix Arnoldus, (°) Werchter 06.02.1676 (g. Machiels Arnoldus en Bostraten Anna), 

     Egerix Adrianus, (°) Werchter 06.02.1676 (g. Bries Petrus n. Machiels Adrianus en Crispijen Catharina), 

     Eggerix Magdalena, (°) Werchter 20.05.1678 (g. Van Hougaerden Guilielmus en Vander Motten Magdalena), 

 

Van Hoegaerden Marcus, (°) Werchter 23.11.1640 (g. Antoens Marcus en Van Casteren Maria),

    

Van Hoegaerden Henricus, (°) Werchter 12.01.1642 (g. Bosmans Henricus en Stoop Maria),

    

Van Hoegaerden Guilielmus, X (S690), (°) Werchter 13.09.1643 (g. Schrijns Guilielmus en Van Hogaerden Margareta).

 

 

 

X - Schrijns (Scoers) Judocus (S1004), (°) (niet W!, K, Beer, S, R, Bon, P, O, H, Bet, SKW, Ber, Wak, ), (x) Putte 13.05.1642 (g. Henricus Van Hoogaer en Guilielmus Lens), x Werchter 17.06.1642 (g. Van Hoegaerde Henricus en Lens Guielmus) met Lens Magdalena (S1005), (°) (niet W, K, P!, ...).

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrijns Henricus, (°) Werchter 22.09.1643 (g. Bosmans Henricus en Vertiers Maria),

 

Schrijns Anna, (°) Werchter 26.03.1645 (g. Guns Adrianus en Verhulst Anna),

 

Schrijns Joannes, (°) Werchter 08.07.1646 (g. Bruynincx Joannes en Wautiers Barbara),

 

Schrijns Joanna (Anna), (°) Werchter 23.09.1649 (g. Verhaegen Joanna nomine Verhaegen Joannes en Schrijns Margareta), x Keerbergen 04.03.1669 (g. Judocus Schrens en Jan Geens) met Bernardus Claes, (°) Keerbergen 24.07.1639 (g. Bernardus Wijns en Elisabeth Vermijlen), geen fii te K, W, P, H, R, S,

Een heleboel aktes bij Claes.

Schrijns Maria, (°) Werchter 23.04.1653 (g. Wauters Petrus en Lens Maria), x Keerbergen 26.06.1677 (g. Judocus Schrens en Corneel Camps) met Camps Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Camps Magdalena, (°) Rijmenam 11.09.1678 (g. Cornelius Camps en Magdalena Lens),

     Camps Joanna, (°) Rijmenam 12.02.1680 (g. Joannes Schrens en Joanna Camps),

     Camps Elisabeth, (°) Rijmenam 07.12.1681 (g. Guilielmus Van der Auweraer en Elisabeth Van den Eijnde),

     Camps Franciscus, (°) Rijmenam 27.02.1684 (g. Franciscus Camps en Agnes Janssens),

     Camps Maria, (°) Rijmenam 15.05.1687 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Maria Rex),

     Camps Henricus, (°) Rijmenam 08.12.1689 (g. Henricus Schrens en Anna Van Langendonck), + Rijmenam 21.02.1781, x > 1716 met Janssens Maria Catharina, + Rijmenam 07.11.1762,

 

Schrijns Henricus, (°) Werchter 18.02.1657 (g. Van Hoegaerden Henricus en Vanden Bosche Maria),

 

Schrijns Petrus, X (S502), (°) Werchter 03.04.1661 (g. Van Hoegaerden Petrus en Wouters Anna),

 

Schrijns Elisabeth, (°) Werchter  18.10.1665 (g. Machiels Joannes en Van Tongelen Elisabeth), x Keerbergen 18.11.1693 (g. Jan en Henric Schrens) met Arnout (Arnoldus) Snijers,  

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, W, S, P, R,

     Snijers Jan, (°) Haacht 30.01.1696 (g. Scrijns Joannes en Van Haeght Anna),

     Snijers Joanna Maria, (°) Haacht 03.10.1698 (g. Luijtens Adrianus en Van Haeght Anna n. Beckx Joanna Maria),

     Snijers Petrus, (°) Haacht 07.07.1700 (g. Van Haeght Petrus en Van Haeght Anna),

     Snijers Jan Baptist, (°) Haacht 28.06.1702 (g. Scrijens Henricus en Snijers Joanna),

     Sneijers Anna Theresia, (°) Haacht 11.04.1704 (g. De Peunder Henricus en Sneijers Anna Theresia),

     Sneijers Barbara, (°) Haacht 24.04.1708 (g. Wauters Petrus en Van Langendonck Barbara).

 


 

IX - Schrens (Serens, ...) Petrus (S502), (°) Werchter 03.04.1661 (g. Van Hoegaerden Petrus en Wouters Anna), + Keerbergen 15.12.1738, x Keerbergen 06.06.1696 (g. Willem Stuyckens en Joseph Jacobs) met Co(e)(t)mans Catharina (S503), (°) Keerbergen 21.03.1670 (g. Bartholomeus Verret en Catharina Cootmans).

 

Not. Swiggers 03/07.01.1714: Akkoord tussen de gebroeders Jan en Peter Schrijns Van Keerbergen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrens Petrus, (°) Keerbergen 29.06.1696 (g. Joannes Schrens en Barbara Theresia Coupplet),

 

Schrens Joanna, (°) Keerbergen 05.01.1699 (g. Henricus Schrens en Magdalena Schrens), x Keerbergen 07.05.1728 (g. Michiel Schoovaerts en Peter Schrens) met Jan Govaerts,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, H, P, S, W,

     Goovarts Anna Maria, (°) Werchter 08.07.1728 (g. De Groof Joannes en Michiels Anna Maria),

     Govaerts Anna Maria, (°) Werchter 08.12.1729 (g. Govaerts Henricus en Schrens Maria),

     Goovaerts Anna Maria, (°) Werchter 28.11.1730 (g. Schrijns Petrus en Van Leemputten Anna Maria),

     Goovaers Petrus, (°) Keerbergen 28.02.1738 (g. Petrus Goovaers en Maria Joostens),

 

Schrens Joannes, (°) Keerbergen 02.09.1701 (g. Joannes Firens en Clara Cotmans), x Keerbergen 10.07.1733 (voor E.H. Dooms g. Peter Schroons en Henric Schoovaerts) met Maria Schoovaerts, + Keerbergen 03.11.1791, we Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, S, R, W, H, P, Heist, O,

     Schroijens Petrus, (°) Putte 15.03.1738,

     Schreuns Henricus, (°) Keerbergen 26.09.1742 (g. Henricus Schoovaerts en Agnes Schoovaerts),

     Schruns Joanna, (°) Keerbergen 19.11.1747 (g. Petrus Thijs en Joanna Van der Auwera),

 

Schrens Henricus, (°) Keerbergen 24.10.1704 (g. Henricus Schrens en Maria Coetmans),

 

Schrens Maria, VIII (S251), (°) Keerbergen 15.10.1706 (g. Henricus Schrens en Maria Coetmans),

 

Schrens Franciscus, (°) Keerbergen 08.02.1710 (g. Petrus Van Beveren en Francisca Ceulemans),

 

Schrens Jacobus, (°) Keerbergen 25.04.1714 (g. Jacobus Van Camp en Maria Schrens), + Keerbergen 06.12.1795 (wn Ceulemans), x Keerbergen 21.07.1742 (g. Frans Schryns en Peter Ceulemans) met Petronella Ceulemans,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, S, R, W, H, P, Heist, O,

     Schrijns Anna Francisca, (°) Keerbergen 28.06.1743 (g. Johannis Van Bael en Francisca Cleynheyns),

     Schreyns Petrus Frans, (°) Keerbergen 04.11.1744 (g. Petrus Ceulemans en Maria Schreyns),

     Schrens Anna Maria, (°) Keerbergen 01.03.1747 (g. Joannes Baptist Van Beveren en Maria Ceulemans).

 


 

VIII - Van Bael(et) Jan (S250), (°) Haacht 09.08.1697 (g. De Worteleer Joannes en Willems Elisabeth), x Keerbergen 27.05.1731 (voor pater Machiel Van der Steen g. Antoon Thijs en Frans Jacobs) met Schrijns (Schreens, Schreyts, Schreyens, Seleveyns) Maria (S251), (°) Keerbergen 15.10.1706 (g. Henricus Schrens en Maria Coetmans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Bael Catharina, VII (S142), (°) Haacht 21.03.1732 (g. Egidius De Koninck en Catharina Courtmans),

 

Van Bael Petrus, (°) Haacht 17.11.1733 (g. Petrus Schreens en Margaretha Van Bael),

 

Van Bael (Anna) Maria, x Haacht 19.01.1763, x Haacht 12.02.1765 met Stroobants Abraham, hoe zit het met dit huwelijk en de volgende twee?

     Uit dit huwelijk:

     Stroobants Joannes Baptista, (°) Haacht 05.04.1763 (g. Lens Joannes Baptista en Schrens Maria),

     Stroobants Petrus, (°) Haacht 01.02.1768 (g. Van Bael Petrus en Stroobants Maria),

     Stroobants Joanna Elisabeth, (°) Haacht 03.07.1775 (g. Lens Joannes Baptist en Van Wesenbeeck Elisabeth),

 

Van Bael (Anna Maria) Magdalena, (°) Haacht 13.03.1738 (g. Joannes Mertens en Magdalena Van Ham), x Haacht 01.01.1762 met Stroobants Joannes Baptist (bij x Abraham),

     Uit dit huwelijk:

     Stroobants Maria Catharina, (°) Haacht 11.07.1763 (g. Worteleers Joannes en Stroobants Maria),

     Stroobants Anna, (°) Haacht 19.05.1766 (g. Stroobants Abraham en Van Bael Anna),

     Stroobants Guilielmus, ° Haacht 21.04.1770, (°) Haacht 21.04.1770 (g. Goris Guilielmus en Van Bael Maria),

     Stroobants Barbara, (°) Haacht 16.01.1773 (g. Lauwers Joannes en Stroobants Barbara),

     Stroobants Elisabeth, (°) Haacht 13.06.1777 (g. De Cauter Petrus en Van Wesenbeeck Elisabeth),

 

Van Bael Anna, (°) Haacht 12.03.1741 (g. Petrus Van Bael en Anna Feremans), x 1 Haacht 13.08.1771 met Van Lanckriet Joannes, + Haacht 28.03.1773, x 2 Haacht 17.01.1774 met De Cauter Joannes Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Lanckriet Maria, (°) Haacht 08.07.1772 (g. Van Haecht Henricus en Van Bael Maria),

     2. De Cauter Elisabeth, (°) Haacht 02.01.1775 (g. De Pauw Petrus Franciscus en Vande Sande Elisabeth),

     De Cauter Barbara, (°) Haacht 13.04.1776 (g. De Cauter Petrus Joannes en Van Meulder Barbara),

     De Cauter Petrus, (°) Haacht 31.12.1776,

     De Cauter Joannes Jacobus, (°) Haacht 31.10.1778 (g. De Cauter Jacobus Josephus en Van Bael Magdalena),

     De Cauter Anna, (°) Haacht 17.02.1783,

 

Van Bael Joanna, (°) Haacht 06.07.1743 (g. Petrus Van Bael en Joanna Van Lanckriet),

 

Van Bael Petrus, (°) Haacht 22.01.1746 (g. Petrus Van Bael en Petronilla Ceulemans), x Haacht 16.05.1775 met Van Wesenbeeck Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Joannes Franciscus, (°) Haacht 20.04.1776 (g. Van Wesenbeeck Franciscus en Van Bael Magdalena),

     Van Bael Arnoldus, (°) Haacht 30.06.1777 (g. Van Wesenbeeck Arnoldus en Van Bael Maria),

     Van Bael Anna Catharina, (°) Haacht 12.09.1778 (g. Van Wesenbeeck Joannes Franciscus en Van Bael Anna),

     Van Bael Maria, (°) Haacht 02.12.1782,

     Van Bael Petrus, (°) Haacht 21.07.1785,

     Van Bael Joannes Baptist, (°) Haacht 20.05.1788,

     Van Bael Andreas, (°) Haacht 03.02.1791,

     Van Bael Guilielmus, (°) Haacht 13.10.1793.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom