Voorouderlijst Schrijns Jacobus

 

Schroons, Schruns, Schrens, Schrijns, Schroen, Schroos, Schrooyen, Schroeyen(s), Schroijen(s), Schroyen(s), Scro(e)yen, Sc(h)ra(e)yen, Serroyen, Ser(r)oeyen, Seray(en)

Beroepsnaam naar het Middelnederlandse schroden/schraden= snijden. Dit kan natuurlijk in een aantal beroepen: kleding, voeding, ...

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - Schrijns Guilielmus, fs Jacobus (N5020 + S7228 + S9932 + S10132), ca. 1565, x met Verhulst Anna (N5021 + S7229 + S9933 + S10133), de rest van dit heel complexe gezin bij Vermijlen.

 

H835: Fo 33v: 14 jul 1594:

Peeter Bols ende Merten Smets als momboiren van de weesen van Remeijs Smets Huijbrechtssone daer moeder af was Catherijn Vanderauwera dagvaerden Willem Schrijns x Anna Verhulst Jansdochter, item Hendrik Vandenberghe momboir van de kinderen wijlen Jans Vandenberghe zijnen broeder x Elisabeth Huene, item Willem Van Nuffelen als ontleent momboir vanden voors leste weeskinde, ten eijnde tsamen en elk van hen zouden willen hantvullinge te doen van alsulcken vuijtwinninge als Gielis Verhoeven gedaen hadde op zeker gronde van erven gelegen onder deser dicke aen deselve weesen toebehorende, voor gebreck van betalinge van zekere rente.

H835: Fo 68: 13 mrt 1598
Peeter Stoop x Cathlijn Verhulst, Jan Verhulst ende Jan Van Loosfelt x Lijsbeth Verhulst, Marie Verhulst hunne sustere ende Willem Schrijns x Anna Verhulst dochter wijlen Jan Verhulst
Samen als erfgen wijlen Augustyn Verhulst verkopen huijs en hof met toebehoorten aan de houtheijde goot een half boender aan Machiel Lints x Martijn Van Loossene.
Wer1874: Fo 478:

...
- 2 apr 1590: Claes Van Hove na dode Hendrik zijns vaders heeft ontvangen en verkoopt aan Willem Schrijns x Kathlijn Van Hove
- 5 apr 1591: Claes Van Hove bij dode als voor heeft nog ontvangen een dm lants gesproten uit seven dm roglants noch boven het voors half bunder land ‎(aan de straete naer Betecom)‎ en verkoopt aan Willem Schrijns x Kathelijn Vandenhove
- 30 aug 1619: Anna Verhulst dochtere Jans huijsvrouwe Willem Schrijns heeft na de dood van Kathelyn Van Hove ontvangen een half bonder rogge land gelegen te Werchter ter Heyden uit een stuk van zes dm tot behoeve van de kinderen van de voors Willem; blijvende Guilliam Schrijns sone des voors Willems sterfman, doende den voors Willem Peeters als besetman hulde
- op 1 mei 1641 heeft Willem Peeters te leene verheven na de dood van Willem Schrijns sijnen oudt schoonvader het voors dagwant bij voors Willem Schrijns x Kathelyne Van Hove vercregen op 5 apr 1591 ...
 

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Anna Verhulst, weduwe van Guilielmus Schrijns, met haar twee zonen Remigus en Guilielmus Schrijns, allen inwoners van Werchter. De l in de akte staat voor 50.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 334r., akte dd. 12 april 1627.

            Everbode h(abe)t l(itte)ras.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen Anna Verhulst wed(uw)e wijlen Willem Schrijns voor de tocht ter ire. en(de) Remeys en(de) Willem Schrijns, gebroeders, kinderen en(de) erffgen(aemen) der v(oor)s(chreve) Anna, alle woonen(de) tot Werchtere, voor d' erffelijckheyt ter andere zijden, ende hebben indivisim en(de) insolidum en(de) elcken een als p(rinci)pael bekendt schuldich te sijn aen m(eeste)r Vincentius Corcelis als rentm(eeste)r van het convent des godtshuys van Everbode inden naem ende tot behoeff van het sel(ve) convent l car(olus) gul(dens) te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) te verschijnen opden xiien. aprilis date deser en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, oock van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere impositien en(de) exactien, alreede innegestelt oft inne te stellen in toecomen(de) tijden, t' elcken jaere en(de) termijne als schult met recht v(er)wonnen, oblig(ando) et indivisim submitt(endo) ac renun(ciando in fo(rm)a, ende om den v(oor)s(chreven) convente te badt te verseeckeren, soo hebben de v(oor)s(chreve) respective bekenders geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle en(de) yegewel(cke) heurl(ieder) goeden, alwaer die gelegen sijn en(de) bevonden sullen worden, en(de) int decreet der schepen(en) van Loven, mitsg(aeders) inde volontaire condemna(ti)e, gel(ijck) sij lieden hen laeten condemneeren mits desen sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden t' heurl(ieder) coste onder de sel(ve) oblig(atie) en(de) submissie en(de) namentl(ijck) op een huys en(de) hoff metten lande daer aen, gelegen inde prochie van Werchter, ter plaetsen genoempt Perre, groot thien dachm(aelen), regen(ooten) Jooris Van Aerschot ter ire., s' heeren straete ter iie., Henr(ick) Lijsens ter iiie. en(de) Aert Van Tongeren ter iiiie. zijden, belast met xi hal(steren) en(de) een mol(eva)t rogs aen(den) H(eyligen) Geest van Werchter, item drije dach(mae)len landts, gelegen ter Varent onder Werchter, regen(ooten) Jooris Van Aerschot ter ire. en(de) ter iie., s' heeren straete ter iiie. en(de) den H(eyligen) Geest van Werchter ter iiiie. zijden, belast met i hoen aen(den) hertoge van Aerschott, item drije dachm(aelen) broeckbempts, gelegen in drije stucken, belast met vii gul(dens) erffel(ijck) aen(den) hertoge van Aerschot, item een halff boen(der) bempts, gelegen tot Winbraecken onder Werchter, regen(ooten) d' erffgen(aemen) Peeter Ottho in twee zijden, Peeter Lamberts ter iiie. en(de) iiiie. zijden, belast met ii g(uldens) erffel(ijck) aen t' cappittel van Loven, met conditie dat de voors(chreve) bekinders oft haere naercomelin(gen) de v(oor)s(chreve) rente van l g(uldens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal ten twee reysen, elcke hellicht daer aff met vijff hondert gul(dens) s' maels, wesen(de) den pen(ninck) xxe., maer nyet min, loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram Impens, Broeck, aprilis xiia., a(nn)o 1627.

            In de marge.

Opden xi. meert 1669 heeft den h(ee)r licen(tiaet) Petrus Vaes als rentm(eeste)r van dabdije van Everbode vuyt crachte der procuratie, hem gegeven bijden eerw(eerdichsten) heere prelaet en(de) convent der selver abdije in date 5a. huius, onderteecckent Servatius, abt van Everbode, en(de) metten zegel van(de) sel(ve) abdije besegelt, bekent ontfangen te hebben de hellicht van(de) capitaele penninge[n] van(de) vijftich gul(dens) erffel(ijck), int witter deser begrepen, metten interest van dien vuyt handen van Guilliam Schreyns, consenteren(de) in[de] casatie ten respecte der selver hellicht et sic vacat pro parte, actum ut supra, Pet. Vaes, j(uris) u(triusque) l(icentiata).

Op heden den xxviiien. mert 1674 heeft den voors(chreven) heer en(de) m(eeste)r Petrus Vaes, als procura(ti)e van(den) eerw(eerdichsten) heere prelaet van Everbode, onderteeckent Servaes, abt van Everbode, opden xven. deser, met sijnen zeghel bezegelt, alhier in originali gebleken, bekent ontfanghen te hebben de resteren(de) hellicht deser rente van vijfftich gul(dens) s' jaers mettte openstaende verloopen der selver vuyte handen van(de) wed(uw)e Guiliam Schrijns en(de) haeren soone, consenteren(de) oversulx inde cassatie der selver geheele som rente van vijfftich gul(dens) s' jaers, et sic vacat, presens contractus, des toircon(den) heeft dese geteeckent, Pet. Vaes, j(uris) u(triusque) l(icentiata) et receptor Averbodiensis. 

 

Bijgaand een akte met vermelding van Guilielmus Schrijns en zijn vrouw Anna Verhulst, inwoners van Werchter. Volgens deze akte is Guilielmus de zoon van wijlen Jacobus.

De akte gaat over een rente van 6 karolusguldens en 5 stuyvers, die volgens de randvermelding van de akte op 27.02.1634 werd vereffend door Guilielmus Schrijns, de zoon van Guilielmus en Anna Verhulst.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 125v., akte dd. 9 november 1616.

Item Willem Schrijns soene wijlen Jacops en(de) Anna V(er)hulst, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter, in presen(tia), etc(etera), hebben indivisim bekendt, gelijck sij bekinnen midts desen, schuldich te zijn Elisabeth Lodewijcx wed(uw)e wijlen Nicolaes Van Opstal sesse carolus gul(den)s te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) vijff gel(ijcke) st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaer op daete deser te v(er)schijnen ende te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens duplum et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, naementl(ijck) die voors(creve) Anna privilegio, etc(etera), met conditie dat die voors(creve) bekinderen, henne erffven en(de) naecomelin(gen) de voors(creve) rente van ses gul(den)s en(de) vijff st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen en(de) elcken guld(en) erffel(ijck) daeraff met xvi gelijcke carolus g(u)l(dens) en(de) met volle rente, coram Duffle, S(ainc)t Victor, novembris ixa., 1616.

            In de marge.

Op heden den xxviien. february 1634, soo heeft Peeter Van Revieren, tegenwoirdich schepen(en) der stadt Loven, heeft bekindt vuyt handen van Willem Scrijns sone wijlen Willems ontfangen te hebben de capitaele penn(ingen) van dese sesse r(insguldens) en(de) vijff st(uyvers) erfel(ijck) mette v(er)loopen van dijen, consenteren(de) alsoo inde cassatie van desen, des toirconden, etc(etera).

Peeter Van Revieren. 

 

Dezelfde Guilielmus Schrijns (x Anna Verhulst) emancipeert op dezelfde dag zijn kinderen Remigius en Guilielmus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 126r., akte dd. 9 november 1616.

Transcriptie.

Item predictus Wilhelmus, in presen(tia), etc(etera), eman(cipavit)

Remigium et Wilhelmum Schrijns, suas proles,

a pane suo modo debito et consueto, quo facto

Ph(i)l(ippu)s Hollandts reconduxit, eisd(em). 

 

Op 02.03.1634 bekende Petrus Van Revieren dat de rente werd vereffend door Guilielmus Schrijns, de zoon van Guilielmus (en Anna Verhulst).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7509, folio 113r., akte dd. 29 december 1618.

Item Willem Schrijns soene wijlen Jacops en(de) Anna V(er)hulst, sijne huysvr(ouw)e, obligan(tes) et submitten(tes) ac renun(tiantes) in forma, in presen(tia), etc(etera), hebben indivisim en(de) elck een voor al bekindt, gel(ijck) sij bekinnen mits desen, schuldich te sijne jo(uffrouw)e Elysabeth Loduwijcx weduwe wijlen Niclaes Van Opstal ses carolus gul(den)s te xx st(uyvers) den gulden gerekent, en(de) vijff gel(ijcke) st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaere op daete deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele van Loven te leveren, der voors(creve) jo(uffrouw)e Elysabeth, haere erffven en(de) naercomelinghen, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penningen ende impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et tantum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens duplum obligan(do), etc(etera), met conditie dat die voors(creve) gehuysschen, henne erffven en(de) naercomelingen die voors(creve) rente van ses guldens vijff st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal deender (!) reysen, elcken gul(den) erffel(ijck) daer aff met xvi gel(ijcke) carolus gul(den)s loopende munte, ac cum, coram Schoer, Loomans, decembris xxixa., 1618.

            In de marge.

Op heden den tweeden marty anno 1634, soo heeft Peeter Van Revieren vuyt handen van Willem Scrijns sone wijlen Willems bekindt ontfangen te hebben de capitale penn(ingen) van dese sesse r(insguldens) en(de) v st(uyvers) erfel(ijck) mette v(er)loopen van dijen, consenteren(de) alsoe inde cassatie van desen, des toirconden, etc(etera), actum eod(em).

Peeter Van Reviren.

 

Hierbij een akte met vermelding van Guilielmus Schrijns en zijn vrouw Anna Verhulst. Uit de akte blijkt dat Guilielmus de zoon is van Jacobus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 33v., akte dd. 29 december 1618.

Item Willem Schrijns soene wijlen Jacops en(de) Anna V(er)hulst, sijne huysvrauwe, obligan(tes) et submitten(tes) ac ren(untiantes) in forma, in presen(tia), etc(etera), hebben indivisim en(de) elck een voor al bekindt, gel(ijck) sij bekinnen midts desen, schuldich te sijne jo(uffrouwe) Elysabeth Loduwijcx wed(uw)e wijlen Niclaes Van Opstal ses carolus guldens te xx st(uyers) den gulden gereckent en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers erffel(ijck)e rinte, alle jaere op date deser te v(er)scheynen en(de) in deser stadt wissele van Loeven te leveren der voors(creve) jo(uffrouwe) Elysabeth, haere erffven en(de) naercoemelinghen los en(de) vrije van ve., xe;, xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, inne gestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et tantum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) obligan(do), etc(etera), met conditie dat die voors(creve) gehuyschen, henne erffven en(de) naecomelinghen de voors(creve) rinte van ses gulden vijff st(uyvers) erffel(ijck) sullen moeghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daerafff met xvie. gel(ijcke) carolus guldens loopen(de) munte, ac cum, cor(am) Schoer, Loomans, decembris xxix., 1618.


 

Uit dit huwelijk:

 

Schrijns ..., x met Willem Peeters,

 

Schrijns Guilielmus, XII - XIII (N2510 + S3614 + S4966 + S5066),

 

Schrijns Rhemisius, fs Wilhelmus, adolescens bij geboorte zoon, wonend bij ouders, x ? ex simplici fornecatione met N Margareta (adolescens, ancilla Wilhelmus),

Wer1849/1: Fo 89v: 14 maart 1632:

Remeys ende Guilliam Schrijns verkopen 5 dm land met die kelderkaemer & borreput daerop staende gelegen achter tGulden Huijs aan Huijbrecht Van Hove x Cathlijn Van Essche.

Te weten dat Jeroon Van Hove heeft gecocht & hem moeten volgen alle die materiaelen vande huijsinge opden voors erffve staende & wesende soo van hout als steenen vuijtgenomen die kelder met die keldercaemer.

     Uit deze relatie:

     Schrijns Wilhelmus, () Werchter 13.01.1622 (g. Luijten Wilhelmus en Verhulst Anna),

     x Werchter 27.09.1651 (g. Guilielmus Schrijns en Joannes Schellekens) met Maria Janssens,

     deze x 1 Betekom 1629 met Joannes Coremans, hun gezin en de onder vermelde akte kan je vinden bij Janssens,

     Aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters:

     Uit de onderstaande schepenakte blijkt dat hij Schrijns Wilhelmus gehuwd was met Maria Janssens,

     dochter van Egidius (en mogelijk Helwigis Van Thertogenrode). 

     Het huwelijk tussen Guilielmus Schrijns en Maria Janssens werd voltrokken te Werchter op 27.09.1651 in aanwezigheid van Guilielmus Schrijns en

     Joannes Schellekens als getuigen. In Werchter lieten ze alleszins geen kinderen na.  Als Maria Janssens inderdaad een eerste maal huwde met

     Joannes Coremans, dan is Guilielmus Schrijns haar tweede man. Dit zou best kunnen, gezien het laatste kind van Joannes Coremans en

     Maria Janssens werd gedoopt in 1647.

     De schepenakte is om twee redenen wel heel bijzonder.

     -   De aanhef van de akte begint met een tekening. Echt een prachtstukje en heel uitzonderlijk !

     -   In de akte staat duidelijk "Guilliam Scrijns sone Romijns".  Is Romijn een verschrijving van Remeys of is dit

     een Nederlandstalige vorm van Remigius ?  Een andere akte zou hierover misschien meer duidelijkheid geven.

 

     Een tweede onderstaande akte levert dan weer het bewijs dat deze Guilielmus een zoon is van Remeys:

     S.A.L., Inventaris Cuvelier, regiser nr. 7916 fol. 206r.

     Item in tegenwoordichijt der schepenen van Loven naer genoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq, vuyt crachte ende naer vermogen van sijne

     procuratie en. onwederoepelijck bevel om den naerbeschreven contracte wettelijcken te mogen doen Xnuewen. ende te herkennen, gegeven,

     waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

     Op heden den xxi. meert anno 1664 comparerende voor mij openbaer notaris, bij den Raide van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende in

     de presentie van. getuygen hier onder genoempt Guilliam Schreyns soene Remeys ende Mayeken Janssen, gehuyschen, woonende te Werchter,

     die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen ontfanghen te hebben vuyt handen van d' erffgenaemen van wijlen jor. Octaviaen

     Vander Thommen ende vrauwe Adriana Absolons, gehuyschen als sij leeffden, die somme van vierhondert rinsguldens eens in specie van

     ducatons volgens t' placcaet van sijne mat., ter saeke van welcke somme de voors. comparanten hebben geloeft ende geloven bij desen te geven

     ende te betaelen jaerelijcx op date van desen aen ende ten behoeve van. voors. erffgenaenaemen (!) eene rente van vijffentwintich guldens siaers

     den penninck xvi, daer van den eersten termijn van betalinghe vallen ende Xschijnen. sal den xxi. meert anno 1665 ende soo voorts vervolgens van

     jaere tot jaere totte quytinge toe, welcke sal mogen geschieden als die rentgelders gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in munte

     ende specie als voore, geloven. die selve rente jaerelijcx wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren los

     en. vrije van allen impositien oft exactien, innegestelt ende alnoch inne te stellen, erffelijck in toecomende tijden t' elcken iaere ende termijn voors.

     als schult met recht verwonnen, daer voore Xbindende. hunne respective persoonen ende alle hunne goederen, meubelen ende immeubelen,

     present ende toecomende, ende namentlijck huys ende hoff, groot int geheel een dachmael, gelegen tot Werchter, regen. sheeren straete in allen

     zijden, item noch een boender lants, oock aldaer gelegen tot Geetsvonder, regenoten s' heeren straete ter ie., Geeraerdt Janssens ter ije., t' cloister

     van Sinte Geertruyden ter iije., t' cloister van perck ende derffgenaemen Jan Smits ter iiij. zijden, consenterende over die voors. goederen int maeken

     van beleyde ende mainmise ende int decreet ende herdecreet van dijen sonder daer toe geroepen oft gedaeght te sijn, constituerende voorts

     onwederoepelijcken een yder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff en. heer competent

     te vernuewen ende te herkennen, promitten. ratum, eth., ende is te weten dat dese rente is procederende van twee affgequetene renten, d' eene

     van twelff gls. x st., gequeten bij mijn heer Ronnet tot Naemen, ende dandere van xij g. x st. vuyt eene meerdere rente van xv g. xij st., gequeten bij

     die wede. Mattijs De Muyser, aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentien van Jan Mirocx ende

     Peeter Tumbeur, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die comparanten die minute deser neffens mij noto. onderteeckent,

     qd. attestor, ende was onderteeckent A. Van Heusden, nots., den voors. De Man vuyt crachte als voore, heeft dit contract alhier vernuewt, herkent

     ende gerepeteert, geloven. ende consenteren. prout latius inden selven, obligan., submitten. ac renunt. ut supra, coram De Greve, De Ridder, xxij

     meert 1664.  Jan De Ridder.

 


 

XII - XIII - Schrijns Guilielmus (N2510 + S3614 + S4966 + S5066), ca. 1600, x (niet Wak, ) > 1628 met Van Bosstraeten Elisabeth (N2511 + S3615 + S4967 + S5067), () Rotselaar 30.07.1609 (g. Verboven Guilielmus en Huls Elizabeth).

 

Paul Peeters bezorgde een akte, transcriptie en interpretatie ervan waardoor meer duidelijkheid komt in dit gezin en waarbij tevens de vader Guilielmus van Guilielmus in beeld komt. Waarvoor dank.

Je vindt de gegevens onder de KLIK.

 

Wer1849/1: Fo 89v: 14 maart 1632:

Remeys ende Guilliam Schrijns verkopen 5 dm land met die kelderkaemer & borreput daerop staende gelegen achter tGulden Huijs aan Huijbrecht Van Hove x Cathlijn Van Essche.

Te weten dat Jeroon Van Hove heeft gecocht & hem moeten volgen alle die materiaelen vande huijsinge opden voors erffve staende & wesende soo van hout als steenen vuijtgenomen die kelder met die keldercaemer.

 

Uit dit huwelijk:

    

Schrijns Margaretha, () Werchter 03.05.1628 (g. De Wortelaer Joannes en Van Hoeghaerden Margaretha), x Werchter 19.05.1647 (g. Scrijns Wilhelmus en pretor Van Tongelen Petrus) met De Raymaeker Cornelius,  deze huwde x 2 met zus Anna. zie onder,

    

Schrijns Maria, x Werchter 12.10.1658 (g. Vanden Put Petrus, Schrijns Guilielmus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Vandenput Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Putte Guilielmus, () Werchter 05.12.1658 (g. Schrijns Guilielmus en Vervoort Anna),

     Vanden Putt Petrus, () Werchter 14.01.1663 (g. Vanden Putt Petrus en Schrijns Adriana),

     Vanden Putte Joanna, () Werchter 19.04.1665 (g. Gobbelijns Petrus en Schrijns Joanna),

     Vanden Putt Remigius, () Werchter 06.12.1667 (g. Verstraten Joannes n. Schrijns Remigius en Van Bostraten Anna),

     Van de Put Barbara, () Werchter 14.12.1670 (g. Gobelens Joannes en Schrijns Barbara),

     Van de Put Carolus, () Werchter 24.05.1673 (g. Jansens Carolus en Schrijns Petronella),

 

Schrijns Joanna, x Werchter 21.10.1657 (g. Janssens Carolus en ... Joannes) met Janssens Carolus,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, () Werchter 11.06.1658 (g. De Wortelere Joannes en Schrijns Maria),

     Janssens Gerardus, () Werchter 05.07.1659 (g. Janssens Gerardus n. Mirox Petrus en Van Esche Barbara),

     Janssens Wilhelmus, () Werchter 01.11.1662 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Bostraten Anna),

     Janssens Anna, () Werchter 01.11.1662 (g. De Wijngarde Henricus en Vanden Berge Anna),

     Janssens Joannes, () Werchter 29.04.1665 (g. Crabbeels Joannes Dnus en Worteleers Lucia n. Schrijns Anna),

     Janssens Wilhelmus, () Werchter 16.02.1667 (g. Schrijns Wilhelmus en Bries Elisabeth),

     Janssens Maria, () Werchter 16.02.1667 (g. Meelkens Joannes en Van Vlasselaer Maria),

     Janssens Remigius, () Werchter 25.04.1672 (g. Schrijns Remigius en Schrijns Barbara),

     Janssens Catharina, () Werchter 25.04.1672 (g. Coens Joannes en Janssens Catarina),

     Janssens Joannes, () Werchter 09.12.1674 (g. Meerkens Henricus en Schrijns Petronilla). 

 

Schrijns Catharina, () Rotselaar 09.09.1638 (g. De Wijngaert Joannes en De Witte Catharina), x Werchter 11.11.1664 (g. Schrijns Guilielmus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Van Bael Adrianus,

Op 15 september 1700 werden de goederen van Adrianus Van Bael en Catharina Schrens verdeeld onder hun kinderen.  De enorm uitgebreide akte werd verleden voor de schepenen van Werchter. Je vindt ze onder de KLIKMet dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     Van Bael Guilielmus, () Werchter 03.05.1665 (g. Guilielmus Schrijns en Anna Bostraeten),

     Van Bael Guilielmus, () Werchter 16.09.1666 (g. Guilielmus Sgrijns sr en Maria Schrijns),

     Van Bael Barbara, () Werchter 29.01.1668 (g. Guilielmus Worteleers en Barbara Schrijns),

     Van Bael Petronella, () Haacht 15.01.1670, x Haacht 23.09.1695 (g. Adrianus Vervloet en Franciscus Swinnen) met Bartholomeus Ingels,

     Van Bael Maria, () Haacht 12.12.1672,

     Van Bael Elisabeth, () Haacht 17.06.1674, x Haacht 21.02.1699 met Gasparus Theys,

     Van Bael Catharina, () Haacht 21.03.1677,

     Van Bael Joannes,

     

Schrijns Wilhelmus, x 1 met Janssens Joanna, x 2 Werchter 25.09.1659 bloedv. (g. Schrijns Guilielmus pater, De Wortelere Guilielmus frater en Van Tongelen Arnoldus koster/schepene) met De Worteleer (Worteleers) Lucia (S2197 + S6197), (deze x 1 x Werchter 10.11.1641 (g. Stroobants Joannes en De Wijngaert Joannes) met Verstraten Joannes (S2196 + S6196)), x 3 Werchter 22.01.1667 (g. Verstreken Joannes en Janssens Carolus) met Verstreken Maria,  

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verstraten Joannes.

     Uit dit huwelijk:

     1. Verstraten Petrus, XI - XII (S1098 + S3098), () Werchter 12.04.1643 (g. Van Tongelen Petrus en Serneels Catarina),

     Verstraten Guielmus, () Werchter 25.06.1645 (g. Worteleer Guilielmus en Verstraten Maria),

     Verstraten Joannes, () Werchter 16.04.1648 (g. Van Eijcken Joannes en Van Essche Barbara),

     + Werchter 13.08.1720 in ecclesia, x Werchter 23.03.1686 (g. Van Roest Cornelius en Vander Haghen Joannes)

     met Anna Van Roost, () Werchter 19.08.1666 (g. Gerardus Van Krieckinge en Anna Paeps), + Werchter 16.04.1741 in ecclesia, fa Cornelius en Anna Van Tongelen,

     Verstraeten Anna, () Werchter 05.01.1651 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Tongelen Anna), x Werchter 01.07.1677 (g. Foblets Joannes en Verstraten Henricus) met Fobelets Joannes,

     Verstraeten Henricus, () Werchter 25.12.1653 (g. Crab Henricus en Goris Margareta),

     Verstraeten Henricus, () Werchter 10.01.1657 (g. De Worteleers Henricus en Aerts Paschasia),

     x Werchter/Mechelen 05.06.1699 (g. Van Roost Arnoldus en Costenoble R.P. minoriet) met Catharina Van Roost,

     () Werchter 06.09.1677 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Paeps n. Catharina Van Tongelen), + Werchter 05.05.1772, fa. Cornelius en Anna Van Tongelen,

     2. kinderloos ?

     3. Schrijns Guilielmus, () Werchter 11.09.1661 (g. Schreyns Wilhelmus nomine suis puer Joannes en Mesmaeckers Anna),

     Schrijns Catharina, () Werchter 14.12.1663 (g. De Worteleers Guilielmus en De Troch Catharina Brigitta),

     x Mechelen Rom  04.02.1690 (g. Van Roost Cornelius pater en Vanderhaegen Joannes) met Van Roost Arnoldus,

     4. Schrijns Elisabeth, () Werchter 10.10.1668 (g. Van Roost Cornelius n. Jansens Gerardus en Van Bostraeten Elisabeth),

     Schrijns Gulielmus, () Werchter 17.05.1671 (g. Schrijns Gulielmus en Verstreken Anna),

     Schrijns Catharina, () Werchter 18.02.1674 (g. Schrijns Wilhelmus en Janssens Catarina),

     Schrijns Remigius, () Werchter 03.05.1677 (g. Schrijns Remigius en Van Tongelen Anna),

 

Schrijns Anna, XI - XII (N1255 + S1807 + S2483 + S2533),

 

Schrijns Adriana, () Werchter 05.11.1642 (g. Worteleer Guilielmus en Calstermans Maria n. Calstermans Adriana),

 

Schrijns Barbara, () Werchter 15.02.1645 (g. Vanden Panhuysen Gregorius en Vanden Calster Barbara), x 1 Werchter 11.11.1673 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Adorp Norbertus) met Van Adorp Renerus, x 2 (niet W, Bet, ) met Bols Guilielmus, deze x 1 Betekom 26.07.1665 (g. Vander Loock Adrianus, Bastiaens Joannes, Van Roij Adrianus en De Brier Marcus) met Van Gauberghen Elisabeth, x 2 Betekom 05.06.1669 (g. Joannes Joannes en Janssens Carolus) met Janssens - Jancens - Jances Magdalena, () Werchter 27.02.1645 (g. Janssens Michael en Vanden Sande Magdalena),

     Uit dit huwelijk:

     1. Bols Gerardus, () Betekom 21.12.1666 (g. Janssens Gerardus en Brugmans Joanna),

     Bols Joannes Baptista, () Betekom 05.04.1668 (g. Van Vlasselaer Petrus en Wauters Elisabeth),

     2. Cools Lucia, () Betekom ? 04.03.1671 (g. De Bruijn Adrianus en Pieters Lucia),

     Bols Jeronimus, () Betekom 21.12.1672 (g. Jancens Gerardus n. Jancens Jeronimus en Jansens Anna n. Mijlemans Elisabeth),

     Bools Catharina, () Betekom ...03.1675 (g. Jansees Carolus en Vandervekens Catharina),

     Bools Anna, () Betekom 08.06.1677 (g. Vermeijlen Guilielmus en dlla Anna Verscheuren),

     3a. Van Adorp Adriana, () Werchter 06.10.1674 (g. Van Adorp Joannes en Van Bostraten Elijsabeth),

     3b. Bols Petrus Josephus, () Betekom 28.04.1684 (g. Dnus Saverneel Petrus en Van Langendonck Elisabeth),

     Bols Henricus, () Betekom 02.09.1687 (g. Librecht Henricus n. Verstraeten Henricus en Scrijns Catharina),

 

Schrijns Remigius, () Werchter 04.09.1647 (g. Wortelaers Henricus en Wortelaers Lucia), x Werchter 28.02.1672 bloedv 3 de en 4 de gr. en hertrouw 03.02.1674 (g. Schrijns Wilhelmus en De Worteleer Wilhelmus) met Ingelborghs Catharina, deze x 1 Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus maierus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Lauwens Petrus jr,

AVT2: 21 feb 1672:

Remigius Schrens toecomstige bruijdegom geasst met Guilliam Schrens sijne vader ende Cathlijn Ingelborghs we Peeter Lauwens den jongen bruijd geasst met Librecht Ingelborghs ende Jan Vlemincx ende Antoon Lauwens maken een voorhuwelijks akkoord om te voorkomen geschillen over die drije voorkinderen behouden van haeren eersten man.

     Uit dit huwelijk:

     1. Lauwens Guilielmus, () Werchter 19.04.1656 (g. De Woortelers Guilielmus en Serneels Catharina),

     Lauwens Joannes, () Werchter 19.04.1662 (g. Janssens Joannes en De Worteleer Lucia),

     Lauwens Petrus, () Werchter 04.04.1664 (g. Van Dijck Petrus en Engelborghs Maria),

     Lauwens Anna Maria, () Werchter 29.05.1667 (g. Lauwens Adrianus en Ingelborghs Anna),

     Lauwens Joannes, () Werchter 10.07.1671 (g. Dauwen Joannes en Van Haecht Elijsabeth),

     2. Schrijns Catharina, () Werchter 31.12.1673 (g. Worteleers Joannes en Van Leemput Maria n. Des Mares Catarina),

 

Schrijns Petronilla, () Werchter 29.01.1650 (g. Peeters Wilhelmus en Van Ophem Joanna), x Werchter 12.01.1675 (g. De Keijser Joannes en Schrijns Remigius) met De Keyser Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     De Keijser Guilielmus, () Werchter 04.05.1675 (g. Van de Put Guilielmus en De Keijser Elisabet),

     De Keijser Petrus, () Werchter 16.11.1677 (g. De Keijser Petrus en De Worteleer Lucia),

     De Keijser Joannes, () Werchter 17.02.1680 (g. De Keijser Joannes en De Keijser Anna),

     De Keijser Remigius, () Werchter 17.02.1680 (g. Scrijns Remigius en Van Arschot Catharina).

 


 

XI - XII - De Raymaeker Cornelius (N1254 + S1806 + S2482 + S2532), () Werchter 27.09.1623 (g. Cornelius Boschmans en Maria Spoelberghs), x 1 Werchter 19.05.1647 (g. Wilhelmus Scrijns en Petrus Van Tongelen meier te Werchter) met Schrijns Margareta, x 2 Werchter 28.03.1653 (g. Petrus Van Tongelen meier en Joannes Schellekens magister) met Anna Schrijns (N1255 + S1807 + S2483 + S2533), 1620-1629 (niet W!, Bet, K, H, R, P, O, Rot, SKW, S, Beer?, Ber, Wez, ), zij x 2 Werchter 06.05.1668 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Tongelen Arnoldus) met Verhaeghen Joannes.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Raymaeker Cornelius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Raymaecker Joanna, () Werchter 15.04.1649 (g. Petrus Van Boschstraeten en Joanna Smets),

 

2. De Raymaker Barbara, XI (S1241), () Werchter 12.06.1653 (g. Guilielmus Schrijns en Barbara Van Esche),

 

De Raeymaeker Guilielmus, XI (S1266), () Werchter 28.11.1656 (Guilielmus De Wortelere en Maria Van Aerschot),

 

De Raymaker Maria, X (N627 + S903), () Werchter 22.06.1659 (g. Van Tongelen Petrus en Maria Janssens),

 

De Raymaker Remigius, () Werchter 22.06.1659 (g. Remigius Schrijns en Barbara Van Esche),

 

De Raymaker Anna, () Werchter 04.04.1662 (g. Cornelius Janssens en Anna Van Bostraeten),

 

De Raemaekers Catharina, () Werchter 30.03.1665 (g. Joannes Van de Put en Catharina Van Aerschot)

 

3. Verhaeghen Joannes, () Werchter 06.04.1669 (g. Brugmans Joannes en Schrijns Petronilla),

 

Verhaeghen Jacobus, () Werchter 15.01.1671 (g. Van Tongelen Petrus n. fs sui Jacobus en Verhaeghen Magdalena),

 

Verhaeghen Remigius, () Werchter 09.02.1673 (g. De Worteleer Remigius en Schrijns Joanna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom