Voorouderlijst Schrijns Willem

Schroons, Schruns, Schrens, Schrijns, Schroen, Schroos, Schrooyen, Schroeyen(s), Schroijen(s), Schroyen(s), Scro(e)yen, Sc(h)ra(e)yen, Serroyen, Ser(r)oeyen, Seray(en)

Beroepsnaam naar het Middelnederlandse schroden/schraden = snijden. Dit kan natuurlijk in een aantal beroepen: kleding, voeding, ...

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

Schrijns Willem, ca. 1515, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrijns Hendrick,

 

Schrijns Jan.

Hieronder ook met het nodige voorbehoud een akte waarin melding wordt gemaakt van Joannes Sc(h)rijns, zoon van Guilielmus en inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8221, fol. 245r., akte dd. 1 juni 1573.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Jan Scrijns sone wijlen Willems, woonen(de) te Werchte(re), heeft met behoorl(ijcke) verthijdenisse opgedragen een stuck bossch, soe die plecke geleg(en) is te Werchte(re) voerscr(even), ter plaetsen geheeten tot Geert Vondele, tusschen de goeden Jans Van(den) Dijcke ter eenre, derffgen(aemen) Lijsbeths Wouters ter tweedere, derffgen(aemen) Willems Reynmans ter derdere ende Jan Cannebiers ter vierde(re) zijden, gelijck tselve ten erffdomme gehouden wordt van(den) hertoge van Aerschoth als hee(re) van(den) gronde, exp(osito) imp(ositus) est jure hereditario Huybrecht Vervarent sone wijlen Huybrechts, per mo(nitionem) et sat(is) oblig(ando) et submitten(do) et war(as) op sheeren chijns van(den) gronde terminis tanq(uam) prout jure, coram Ketelboete(re), Winge, junii prima.

 

 


 

Schrijns Hendrick, ca. 1535, x met Maeijcken Guens.

 

WRT1874 fo 525:
- 16 apr 1587: Hendrik Schrijns na doode Willem Schrijns zijns vaders heeft ontvangen die hellicht van twee bonderen bempt waeraf dander hellicht toebehoort zijn broeder Jan Schrijns ende es nu toebehorende Willem De Gottere vlg fo 470 ende zijn tsamen belast met twee rinsgl erfelijk aan Aert Wouters vlg fo 685, ende dit uit vier bonderen beempts hiervoor mael eusels plach te zijn gelegen int Blaesbroeck
- 1 dec 1609: Hendrik Schrijns heeft te leene ontfangen na de dood van Hendrik Schrijns zijn vader een bonder beempt wesende die hellicht van twee bonderen
- 7 nov 1654: Peeter Schrijns sone Hendrik verkoopt ten behoeve van Margriete Goris x Willem De Wortelaer een bonder beempt int Blaesbroeck ...
WRT1847 fo 32: 10 jan 1609:
Henrick Schrijns wijlen Henricksone daer moeder af was Maeijcken Ghuens met Jan Schrijns zijnen oom & momboir verkopen aan Sebastiaen Verstylen, molder, x Jacomijne Vleugels ses dm lant tot Geetsvondel.

RTS1606 fo 57: 11 meert 1629:
S+D Adriaen Vandeputte x Cathlijn Guens
- Adriaen Vandeputte geasst met Peeter Vandeputte & Hendrik Schrijns als wettige momboirs
- Anna Vandeputte x Jacques Van Achter
1. huijs en hof gelegen Tophem, item noch een bempt groot een half bunder en 25 royen, hier is noch toe geset de hellicht van het dm in den gever ende de hellicht van drij vd in den gever met het derde paert vanden bossche tot Overvelt, item noch twee dm en 25 roijen bempt in den Gever, die dese deijlinge heeft sal moeten geven 600 gl
2. Jacques Van Achter x Anna Vandeputte een half bunder bempt op de Groote Gote, item noch een half bunder lants opt Rotselaerenvelt, item noch een half boender en een half dm en 9 roijen lants onder Wesemael inden Haenenbruijen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrijns Henricus.

 


 

Schrijns Henricus, molitor Werchter, ca. 1560, + Werchter 14.08.1652, x (niet W!, Wak, H, ) met Wouters Maria, + Werchter 28.01.1638.

 

Alle onderstaande gegevens en logica met dank aan Paul Peeters.

Volgens de onderstaande schepenakte dd. 23.09.1653 (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7541, folio 160r) hadden Henricus Schrijns en Maria Wouters nog een zoon Joannes.  In de akte is er tevens sprake van hun kinderen Petrus en Anna (gehuwd met Andreas Hendrickx). De voornaam van de dochter is dus blijkbaar Anna (en niet Joanna).

Bemerk dat in de akte Schriek wordt vermeld als Sint Jans Schriek.  De patroonheilige van Schriek is St. Jan Baptist.

 

Allen den genen die dese tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen, wij Fusco, St. Victor, Peeters en. Gudelinus, schepenen van Loven, doen condt met kennisse der waerheyt dat alsoo Hendrick Schrijns ende Mayken Wouters, gehuyssschen als sij leeffden, met schepenen brieven deser voors. stadt, respective in date xxa. septembris 1627 ende xiiij juny 1628, beyde in media hem hadden Xbonden. aen heer en. mr. Vincent. Corselius, licen. in de rechten, etha., in twee diversche renten, ider van xxv gul. erffel. ende deselve renten jaerel. op haere respective valdagen geloeft wel en. loffel. te betaelen, daervan die voors. gehuysschen, mede oock Peeter en. Jan Schrijns, item Andries Henricx, getrouwt hebben. Anna Schrijns, kinderen ende erffgenaemen der selver gehuysschen, aen. vs. Corselius in gebreke waeren gebleven van betaelinge der vs. renten, sijnde tot Xsekerheyt. en. betaelinge der selver renten aen. vs. Corselius, respective opden xvi. octobris 1627 en. voors. xiiijen. juny 1628 Xleent. geweest deser stadts opene brieven van mainmise opde goederen der voors. gehuysschen, ende naementlijck oock op een stuck landts, groot ontrent vijff dachmaelen, tot Tremeloo onder Werchter gelegen, regen. Anthoen Gooris ter ie., Peeter Villeers ter ij., sheeren straete ter iije. en. de Heyde ter iiije. sijden, item alnoch een boender landts onder Sint Jans Schrieck, regen. Peeter Vervoort ter eenre, de Tremeloy Heyde ter ije. en. iije. en. sheeren straete ter iiije. zijden, den voors. Corselius totte selve goeden behoorel. geleydt sijnde, dofficiers vande plaetsen gegeven hunnen behorel. wijn volgens het relaes der gesworen boden Andries Boon en. Huybrecht Leunckens, in dorso der vs. brieven van mainmise gestelt, soo dat opden voors. xvien. octobris 1627 en. xven. july 1628 de selve brieven bij vonnisse der vs. schepenen behoorel. sijn gedecreteert geweest en. Xclaert. executoriael ende daernaer bij voorgaende daegement gedaen door den bode Mertens ut retulit aende voors. kinderen en. erffgen, die welcke inde Xcoopinge. van. voors. goederen oock hebben geconsenteert volgens hun Xcleren. opde conditien dover. gehouden, gestelt de voors. brieven van mainmise voorde selve schepenen, sijn Xvonnist. opden xen. may 1653 en. Xclaert. executoriael, vuyt crachte van welcken vonnisse sijn aen. voors. Corselius Xleent. geworden deser stadts opene brieven van proclamatien om de vs. goeden te mogen Xcoopen. voor gebreck van betaelinge der Xloopen. van. vs. renten, welcke brieven bijden voors. bode Mertens ter executie sijn gestelt geweest met affixie van billetten, inhoudende specificatie van. vs. goederen, designatie van. plaetsen en. tijt, waer en. wanneer datmen de selve goederen Xcoopen. soude, opde kerckdore van Werchter, Sint Jans Schrieck en. herberge aldaer, daer onder deselve goeden gelegen sijn, gehouden twee behoorel. sitdaegen van vierthien tot xiiij daegen, daer van den lesten is geweest den xien. juny 1653, en. den derden van gratie tot Werchter ten huyse van Aert Michiels ende sijn dienvolgen. die voors. vijff dachmael landts tot Tremeloy over het voors. boender landts, onder Sint Jans Schrieck gelegen, hier voorens naerder gespecificeert metten vuytgaen van. brandende keersse als leste Xdierder. gebleven aen. voors. Peeter Schrijns voorde somme van twelff hondert en. vier gul. eens en. is hem dienvolgens ex officio den palmslach gegeven, alles volgens de conditien dvan. gehouden bijden clerck Phls. Van Roost, doen condt en. te weten dat bij ons schepenen int lange oversien sijnde de voors. procedure, exploicten en. allen tgene dvuyt. dependeert en. naer gevolght is ende procederen. alsoo totter interpositie van. decrete, hebben wij schepenen bovengen. ter manissen des heeren meyers van Loven daer over staende van heerheyden van wegen des hertoge van Brabant bij onsen voisse. geauthoriseert en. authoriseren midts desen de voors. exploicten, kerckgeboden, Xcoopinge. en. allen tgene des in desen bijde voors. boden vuyt crachte van. voors. mainmise is gedaen geweest en. voirts tegen den vs. erffgen. Henrick Schrijns en. allen die gene hen de vs. goeden oft erffdom souden willen aendraegen oft actie pretenderen., deffault en. contumatie gevende (verstek) en. voor tproffijt van dien hun van alsulcken recht en. actie als hun nu oft naermaels totte vs. goeden soude mogen competeren, secluderen en. Xstekende. en. aenwijsen, midts desen deselve goeden aenden voors. Peeter Schrijns, sone des vs. wijlen Henricx, om deselve goeden bij hem, sijne erven en. naercomelingen gebruyckt, beseten en. geproffiteert te worden als sijn eygen en. propre goet en. is dienvolgens Govaert Mertens inden naeme en. tot behoeff desselffs Peeter Schrijns bijden vs. heere meyer van Loven van wegen als voor met manisse van ons schepenen bovengen. inde vs. goeden behoorel. gegoidt en. geerft met allen solemniteyten dtoe. gerequireert, et satis obligan. die vs. Corselius voorde penningen bij hem dvan. genoten en. geproffiteert, voirder niet, actum xxiija. septembris 1653.

 

Vervolgens de minuten van de procuraties die voor notaris Hendrik Van den Panhuysen werden verleden (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7552, fol. 222v en 223v). De eerste minuut is zeker interessant, omdat we daar de ouders van Joanna Schrijns vernemen, nl. Hendrik Schrijns (molenaar bij de doop van twee kinderen) en Maria (Maeyken) Wouters. Joanna Schrijns is wellicht vr de aanvang van de bewaarde doopregisters te Werchter geboren. Uit de eerste minuut vernemen we tevens dat de goederen van Hendrik Schrijns en Maria Wouters op 19.11.1652 werden verdeeld.  Er mag aangenomen worden dat Hendrik te Werchter overleed op 14.08.1652.  Hij werd de dag nadien begraven.  Maria Wouters overleed met zekerheid te Werchter op 28.01.1638, omdat in de overlijdensakte uitdrukkelijk vermeld stond dat zij echtgenote was van molenaar Hendrik Schrijns. 

Tot slot wordt in de onderstaande minuten vermeld dat Andries Hendrickx 'schoonvaeder' is van Cathlijn en Maria Van Calsteren. Het betreft hier een verouderde term die vroeger ook (en zelfs meestal) werd gebruikt voor stiefvader. 

Hiernaer volghen de voors. procuraen.

Op heden den 28. dach janry. des jaers 1665 compareren. voor mij onderges. als openbaer nots., in. Raede van Brabt. geadmitteert, tot Werchter resideren., en. in. pntie. van. getuyghen naergent. de eersaeme Joanna Scrijns wede. wijlen Jans Van Calsteren en jegenwoordich in houwelijck met Andries Hendrickx, haeren man, woonen. alhier tot Werchter, Gillis Van Hoffve als man en. momboir [van Cathlijn] Van Calsteren, sijne huysvre., voor de selve hen ten desen mede sterckmaecken. van des ghene naerbeschreven altijt de doen lauderen ende approberen, woonen. tot Heyst, ende Henrick Holemans met Maria Van Calsteren, sijne huysvre., de selve tot des ghene naerbeschreven authoriseren., woonen. alhier binnen Werchter, kinderen der voors. Joanne Scrijns, behouden van wijlen den voorn. Jan Van Calsteren, hebben soo te saemen als elck een van hun tam divisim quam coniunctim et in solidum bekent onwederoepel. gemachticht en. geconstitueert te hebben, soo ende gelijck sij machtighen en. constitueren mits desen, den voors. Andries Henrickx, hunnen respectiven man ende schoonvaeder om te moghen op te nemen ende ten last te haelen de somme van een hondert vijftich guldens tot betaelinghe van diversche oude schulden ende tot asseurantie en. versekeringhe, soo van. capitaele penninghen als jaerlijcxen interest der selver, soo voor wethouderen der stadt Loven als heer ende hoff competent, te verobligeren en. te Xbinden. allen en. eenenijgelijcke hunne goederen, soo haeffel. als erffelijcke, vercreghen ende te vercrijghen, ende bijsondere huys en. hoff, alhier binnen Werchter tot Tremeloo, groot die drije dachmaelen, regen. Jan Heylighen ter ie., tsheeren straet ter ije. en. iije. ende d' erffgen. Bapt. Van Balen ter iiije. sijden, wesende alleenl. belast metten heerl. chijns van een. capuyn en. een half vierdel even ten behoeve sijnder extie. den hertoghe van Arenberch en. Aerschot en. met achthien stuyvers tsiaers aen. kerck oft H. Geest van Haecht, item een half boender bempts, gent. den Hontsbempt, insgelijcx alhier tot Tremeloo, regen. die Hontstraete ter ie., d' erfgen. jor. Van. Cruyce ter ije., d' erffgen. Otto ter iije. en. het Creyteborch ter iiije. sijden, opden heerlijcken chijns van drije mouttons aen. heere van Bossuyt sonder eenighe voordere commeren oft lasten, aende voors. Anne Scrijns alhier voor wethouderen onder andere goederen ten deele gevallen bij scheydinghe en. deylinghe teghens haere broeders, gemaeckt van opden xixen. novembris 1652, midts de doodt en. afflijvicheyt van wijlen Henrick Scrijns en. Maeyken Wouters, hunne ouders, halm te schieten, waras et satis te geloven en. hun constiten. van. selve goederen te laeten ontgichten, ontgoeden en. onterfven en. den rentheffer daerinne tot verhael, soo van. vs. capitaele penningen als die te vervallene verloopen, als eene vaste hypothecke ende ontsterffelijcke borghe te laeten gichten, goeden ende erfven, mede te consenteren in het maecken van beleyde ende slaen van mainmise met het decreet ende herdecreet der selver voor de voors. heeren wethouderen van Loven met voluntaire condemnatie tot onderhout van allen t' ghene voors. sonder voorgaende daeghement cum potestate etiam substituendi unum aut plures tot het renovelleren ende herkennen van desen, geloven., Xbinden. en. renuncieren. prout in communi forma, en. bijsondere tam beneficy ordinis divisionis et excussionis et auth. si qua mulier, eerst en. voor al van. effecten van dien gecertioreert geweest sijnde, actum binnen Werchter ten daeghe, maende en. jaere als boven ten huyse mijns nots., ter pntie. van Aert Michiels, schepene aldaer, en. Peeter Scrijns, getuyghen, ende was de minute deser bijde voors. respective compten. ende getuyghen neffens mij noto. ondert. quod attestor, ende was ondert. H. V. Panhuysen, nots.

Op heden den xx. dach febry. des jaers 1665 compareren. voor mij onderges. als openbaer nots. en. getuygen naergent. in propre persoon Cathlijn Van Calsteren huysvre. Gillis Van Hove heeft Xclaert. t' aggreeren en. t' approberen, soo en. gelijck sij aggreert en. approbeert mits desen, alsulcken last ende permissie als Johanna Scrijns, haere moeder, beneffens den voors. haeren man en. Henrick Holemans met Maria Van Calsteren, haeren swaeger en. suster, van opden 28. janry. lestleden voor mij noto. en. sekere getuyghen hebben gegeven gehadt aen Andries Henrickx, haeren schoonvaeder, om op te nemen en. ten laste te haelen de somme van een hondert vijftich guldens tot betaelinghe van eenighe oude schulden en. deselve te Xsekeren., tsij bij forme van opdracht oft mainmise, voor weth competent oft wel der stadt Loven, op huys en. hoff binnen Werchter tot Tremeloo, met een halff boender bempts aldaer, in. acte daervan sijn., breeder geruert, met constitutie van een ider thoonder deser om, etha., mede in. voluntaire condemnatie sonder voorgaen. daegement, etiam cum potestate, etha., geloven., verbinden. en. renuncieren. prout in forma, ende bijsonder beneficio senatusc. vellei. auth. si qua mulier, daervan ondericht geweest sijnde, actum binnen Werchter ter pntie. van Aert Michiels, schepene aldaer, en. Peeter Schrijns als getuygen, ende was de minute deser bijde voors. compte. en. getuyghen beneffens mij noto. ondert., quod attestor, ende was ondert. H. V. Panhuysen, nots. 

 

Voor de volgende akte van emancipatie:

Henricus Schrijns (x Maria Wouters), zoon van wijlen Henricus en inwoner van Tremelo onder Werchter, emancipeert zijn kinderen Petrus, Joannes, Anna en Elisabetha.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 234v., akte dd. 5 december 1633.

Item Henricus Schrijns filius quondam Henrici, commorans in

Tremeloo sub pago de Werchter, in p(rese)ntia, emancipavit

Petrum, Jo(hann)em, Annam et Elizabeth Schrijns, proles suas, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto H. Leunis reconduxit,

coram De Vroey, Willemaers, va. decembris 1633.

 

 

R1606: Fo 45v: 16 maart 1628:

Hendrik Schrijns sone wijlen Hendrik x Marie Wouters dochter wijlen Jacobs, verkopen een half dm lant opt Dievevelt aen Peeter Molemans x Catlijn Vandenbosche.

L 7541: 23 sep 1653:
Wijlen Hendrik Schrijns x wijlen Maijcken Wouters hebben in 1626-1627 met hun kinderen
- Peeter Schrijns
- Jan Schrijns
- Andries Hendrix x ‎(Jo)‎anna Schrijns.
WRT1848/2 fo 134v: 31 okt 1661:
Peeter Schrijns sone Hendrickx heeft opgedragen tot behoef van de heren kapellanen van het kapittel van Ste Peters tot Loven in plaetse van cautie als eene onsterfelijcke borge ende vaste hypotheque vijf dm land tot Tremelo tot assurantie van de jaarlijkse pachtinge ende voldoeninge van hunne watermolen in Rillaer ende daerinne gegoedt Petrus Rickx tot behoef van voors cappellaenen, soo dat gelijck dese pachtinge sal comen te cesseren dese goedenisse insgelijckx sal comen te cesseren ende die voors vijf dm aenden voors comparant gebleven mits die doot ende aflijvigheid van Henrick Scrijns x Maeijcken Wouters sijne ouders volgens S+D dd 19 nov 1662 ‎(!)‎ op last van een erfelijcke rente ten behoeve van Jan Schrijns sijnen broeder.

 

Uit dit huwelijk:

 

Schrens (Schrijns - Scherens) Joanna - Anna,

 

Schrijns Jan,

 

Schrijns Elisabeth, () Werchter 29.11.1620 (g. Vercalsteren Joannes en Van Hove Elisabeth ex Schriek),

 

Schrijns Petrus, () Werchter 07.07.1624 (g. Paeps alias Taij Petrus en Peeters Margaretha),

 

Schrijns Maria, () Werchter 11.08.1627 (g. De Worteleer Joannes en Theunis Maria).

 


 

Hendrickx Andreas, () Rijmenam 09.01.1615 (g. Andries Verswijveren en Catlijn Cornelissen), (niet W, H, S, K, Rot, Bet, O, I, Wes, Heist, Wez, R?, I, Bon!, P!, Ber, SKW, WMB, Wiek, Huls, Kamp, Wak, ), x Schriek 09.02.1642 (g. Adriaen Van den Broeck en Ludo Elen) met Schrens (Schrijns - Scherens) Anna (Joanna), () (niet H, O, SKW, K, R, P, Bet, S, Beer, Ber, Bon, Heist, Wez, P!, Bon!, I!, W!?, Kamp, Berg, Perk, Wak, Duf, Wiek!, Nijl, Hertgom, Huls, Kes, WMB, Ges, Bev, L, Mech, ), zij x 1 x > 1625 met Guns Adrianus, x 2 (niet W!, Heist, S, ) met Van Calster Joannes.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Hendrickx Andreas.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Guns Henricus, () Werchter 25.09.1625 (g. Van Hove Henricus en Verbint Anna),

    

Guns Maria, () Werchter 20.01.1628 (g. Carels Petrus en Wauters Maria),

 

2. Van Calster Catharina, () Heist 26.07.1636 (g. Joannes Jennis en Catharina Veuren), x Schriek 30.01.1656 (g. Joannes Bosmans en Joannes Verbeeck) met Gillis Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     Van Calster Barbara, () Heist 25.01.1657 (g. Adrianus Batens en Barbara Van Caelster),

     Van Calster Maria, () Heist 12.10.1659 (g. Joannes Willems en Maria Schrens),

     Van Calster Joannes, () Heist 11.01.1662 (g. Joannes Ceulemans en Maria Van der Vecken),

     Van Calster Henricus, () Heist 23.12.1663 (g. Henricus Hoelemans en ... Van Caelster),

     Van Calster Franciscus, () Heist 04.08.1666 (g. Franciscus Somers en Joanna Henricx),

     Van Calster Andreas, () Heist 24.07.1669 (g. Andreas Wijns en Catharina De Roeck),

    

Van Calster Maria, () Heist 20.10.1639 (g. Jan Van der Audera en Maria Theunis), x Werchter 07.07.1657 (g. Vermijlen Joannes en Huijbrechts Henricus) met Hendrik Holemans,

     Uit dit huwelijk:

     Holemans Arnoldus, () Werchter 14.05.1658 (g. Barbara Van Casteren n. patris sui Arnoldi Van Casteren en Catharina Van Casteren),

     Holemans Elisabeth, () Werchter 21.11.1660 (g. Joannes Vermijlen en Elisabeth Van der Linden),

     Holemans Adrianus, () Werchter 30.06.1663 (g. Adrianus Geens en Catharina Adriaens),

     Holemans Petrus, () Werchter 05.11.1664 (g. Petrus Schrijns en Catharina Crispien),

 

2. Hendrickx Joanna, () Heist 22.04.1643 (g. Peeter Baten en Anna Van Calster),

 

Hendrickx Jacobus, () Heist 15.09.1648 (g. Jacobus Wouters en Elisabeth Claes),

 

Hendrickx Anna, () Heist 28.03.1651 (g. Joannes Vercalster en Anna Verhoeven),

 

Hendrickx Clara, () Werchter 15.08.1653 (g. Janssens Joannes en Poortmans Clara).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom