Lening van de Baandereij (Baronie) Rotselaar (akte en commentaar met dank aan Paul Peeters)

 

Niet alleen particulieren gingen over tot leningen, maar ook de dorpen/parochies vroegen soms renten aan. In dat geval was er gewoonlijk wel een octrooi nodig van de overheid. Dergelijke akten van constitutie van een lening zijn soms ook terug te vinden in de schepenregisters van Leuven. De regeerders van het dorp (heerlijkheid) maakten zich dan sterk voor alle gemeentenaren. De regeerders waren de burgemeesters, de schepenen, de kerkmeesters, de heilige geestmeesters en soms ook andere gegoeden van de gemeente. Meestal stelden zij hun eigen goederen in pand voor de lening. De oorzaak dat een dorp een lening aanging, was doorgaans altijd hetzelfde : het doorreizen van oorlogsvolk, wat dikwijls gepaard ging met inkwartieringen, opeisingen, plunderingen, verwoestingen, uittering, enz...  Een lening werd niet zelden aangegaan om een vroegere lening te delgen. De nieuwe lening werd dan gewoonlijk tegen een lagere intrestvoet aangegaan. In dergelijke akten van constitutie van een lening vernemen we dan de namen van de regeerders van een dorp. Familieverbanden zal men er meestal niet in vinden. Toch komen de meeste personen voor in stambomen die met Rotselaar te maken hebben. Deze aktes passen beter in een boek over de geschiedenis van een dorp. Maar bij gebrek aan ...

 

Met betrekking tot een lening die het dorp van Rotselaar aanging, hierbij toch de akte omdat ze krioelt van namen en toponiemen. Niet alleen de eigen inwoners stelden goederen in pand, maar ook afgezetenen (dit zijn personen die buiten de gemeente Rotselaar woonden, maar eigendommen hadden in Rotselaar). Het gaat om een lening van 3000 guldens, die diende om een andere lening van 3000 guldens aan de Sint-Romboutskerk te Mechelen te delgen. Hiertoe werd op 22.10.1675 een octrooi verleend door de Raad van Brabant. Reeds op 30.03.1676 werd het geleende geld en de intresten aan de Sint-Romboutskerkt terugbetaald. Met de nieuwe lening verging het blijkbaar minder goed, want na de akte van octrooi volgt een notitie dd. 04.05.1687 waaruit blijkt dat de sterkhouders van de nieuwe lening werden gedagvaard door de bode Jan Rauvoet. De akte van constitutie is een echt prachtstuk van verschillende pagina's lang. Daarenboven wordt de akte nog gevolgd door de weergave van de akte van octrooi.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7928 fol. 177v.

 

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen heer ende mr. Henricus Vanden Panhuysen, licentiaet in beyde rechten, greffier ende secretaris der banderije van Rotselaer (bij assistentie en. overstaen van Michiel Janssens, schepene aldaer), den welcken vuyt crachte ende naer vermoegen van onwederroepelijcke procuratie, gegeven bij Abraham Vanden Panhuysen, meyer, Jan Janssens Pavie, Peeter Molemans, Henr. Peeters, Jan Vanden Broeck, Carel De Brier, Niclaes Huygens en. Michiel Janssens, schepenen der banderije van Rotselaer, Jaecques Van Aerschot en. Anthoen Verreyt, borgemrs., Adriaen Huysmans en. Jan Verreyt, kerckmeesters, Philips De Neuter en. mr. Jan Thijs, heylich geestmeesters, beneffens d' andere innegesetenen als representerende het geheel corpus en. gemeynten der selver banderije, onder henne respective signaturen in date den veerthiensten meert 1676, ondert. beneffens hen bijden voors. comparant als sris. en. inde marge besegelt metten segele der vs. banderije in groenen wassche, mede naer Xmoegen. van sekere commissie, bijde gemeyne innegesetenen onder henne signaturen gegeven den thiensten decembris xvic. negenentsestich ende ingevolge den consente en. advoye daer over gedraegen bij d' meeste paert vande affgesetene proprietarissen en. gebruyckers van goederen, liggen. onder die vs. banderije, onder henne respective signaturen in date den seventhiensten novembris xvic. lxxtich., mitsgaeders vuyt crachte vanden octroye, verworven inden Souvren. Raede van Brabant opden tweentwintichsten octobris xvic. vijffentseventich, geparapheert fier vt. ende onderteeckent Nauts, besegelt met sijne Mats. Grooten Segele met eenen dobbelen steerte in rooden wasche onder vuyt hangende, respective in originalibus alhier gesien en. die naerbeschreven heeren schepenen volcomentlijcken gethoont ende gebleken, heeft bekent wel ende deuchdelijcken ontfangen te hebben, gelijck hij doet bij desen vuyt handen van sr. Jan Hoppenbrauwer, tegenwoordich schepene der voors. stadt, eene somme van drij duysent guldens eens in goeden permissien gelde volgens den placcaerte van sijne Con. Mat., waer voor den vs. compt. naer vermoegen en. inden naeme als boven heeft geloeft te gelden ende te betaelen eene rente tegens den penninck sesthien, bedraegen. hondert sevenentachentich gls. thien stuyvers tsiaers, allen jaeren vallende en. Xscheynende. op heden date deser, waer van oversulcx den iersten valdach sal wesen den 28en. marty vanden naestcomenden jere xvic. sevenentseventich en. soo voorts van jaere tot jaere totte quytinge toe, de welcke t' allen tijden sal moegen geschieden als die rentgelderen gelieven sal in drij reysen, t' elcker reyse met duysent guldens en. met volle rente in munte als voor, gelovende die voors. rente te betaelen van halff tot halven jaere en. te leveren binnen deser stadts wissele van Loven ten behoeve als boven, los ende vrij van allen beden, lasten en. impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, daer voorens verbindende en. verobligerende sijnen persoonen ende goederen, mitsgaeders naer Xmoegen. der vs. commissien die persoonen en. goederen der constituanten, meublen en. immeublen, present en. toecomende, met submissie en. renunciatie in forma, ende tot naerdere vasticheyt der voors. rente en. jaerel. betaelinge der selver heeft geconsenteert int maecken van mainmise over allen en. iegewelcke goederen der vs. verobligeerden, mede int decreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder Xgaende. daegement ende naementlijck ierst een halff dachmael lants, gelegen onder Rotselaer opt Kersselaeren Velt, regenoten d' erffgenaemen Jan Imbrechts oost, die kercke hoft Heyl. Geest aldaer zuyt en. west en. Jan Beltus noortwaerts, los en. vrij, competerende Jan Janssens Pavie, item onder halff dachm. int Hellichter Broeck opde Winge, die selve Winge oost, t' clooster van Bethleem zuyt, jor. van Grave west en. d' erffgen. Quinten Van Laer noortwaerts, belast met s' heeren chijns vanden gronde sonder meer, competerende Peeter Molemans, item een halff boinder bempts int Haemelenbroeck, regen. seker straetken aldaer oost, Wauter Van Geel zuyt, jor. Brimeu west en. jor. van Grave noortwaerts, belast met s' heeren chijns alleen, competerende Henr. Peeters, item drij vierendeelen lants opt Rotselaeren Velt aende Divestraet, regen. den wech naerde Drij Linden oost, d' erffgenaemen sr. Michiel Rayemaeckers zuyt, die Dievestraet west, Willem Foblets met Hendrick Verreyt noorwaerts, los en. vrij goet, competerende Jan Vanden Broeck, item een halff boinder int Weduebroeck, regenoten t' clooster van Vlierbeeck, Bethleem en. Peeter Van Meerbeke oost, d' erffgen. De Broyer zuyt, Jan Van. Maele en. d' erffgen. Anthoen Van Mechelen west en. noortwaers, los en. vrij goet, competerende Carel De Brier, item sesse vierendeelen lants, alhier opde Hertshaeghe aenden pael, regenoten jor. Oyenbrugge noort ende oost, d' erffgen. Geerts Van Aerschot zuyt en. s' heeren straet west, los en. vrij goet, competerende Niclaes Huygens, item een stuck van ses vierendeelen, soo landt als bempt, gelegen tot Nerum, regenoten jor. Lathum oost, s' hren. straete zuyt en. west en. d' Weduebroeck noortwaerts, belast met s' heeren chijns, competerende Michiel Janssens, item een dachmael lants opden Hoffacker, regen. den Heyligen Geest oost, s' heeren straete zuyt, d' erffgen. Guilliam Van Aerschot west ende Hendrick Huysmans noort, los goet, competerende Jaecques Van Aerschot, item ses vierendeelen lants opt Kercke Velt, regenoten Peeter Molemans oost, jor. Hopperius zuyt, die wede. Isacq Leemans west ende d' erffgenaemen Jan Van Langendonck noortwaerts, belast met s' heeren chijns alleen, competerende Anthoen Verreyt, item een halff dachmael aent Vossenhooft, regenoten Cornelis Vrolijcx oost, Jan Huysmans zuyt, Anna Maelcots west ende Merten Briers noort, los goet, competerende Adriaen Huysmans, item vijff vierendeelen int Haemelenbroeck, regen. d' erffgenaemen Anthoen Van. Elst oost, d' erffgenaemen Jan De Pelsmaeker zuyt, jor. van Grave west en. Philips Persoons noortwaerts, los en. vrij goet, competerende Guilliam De Pelsmaecker sone Goris, item een dachmael lants, gelegen opden Wijngaert, regenoten die pastorije oost, den wech naerden molen west, Michiel Janssens zuyt en. Peeter Molemans noortwaerts, los en. vrij goet, competerende Isacq Vanden Panhuysen sone wijlen Gielis, item die tochte van drij vierendeelen lants opden Wijngaert, regen. die pastorije oft cappelrije noort oost, s' heeren straete zuyt, Isacq Van. Panhuysen west, los en. vrij goet, competerende Hendrick De Meulder, item t' derde paert van huys ende hoff aldaer over den molen aende brugge, groot int geheel een dachmael, regenoten s' heeren straete aldaer aende brugge oost ende zuyt en. d' erffgen. Willem De Wits west ende noort, los en. vrij goet, competerende Geeraert Van Meerbeke, item een halff boinder bempts aent Weverenbroeck, regenoten die Dievestraet oist, Peeter Meeus zuyt, t' clooster vande Halffstraet west en. Jan Molemans noortwaerts, los en. vrij goet, competeren. Hendrick Verreyt, item een dachmael ende vijffendertich royen opt Rotselaeren Velt, regenoten jor. van Daelem oost, jor. Craenevelt met d' erffgen. Jan Dauwen zuyt, den wech west en. d' erffgen. Peeter Geyselincx over Cathleyn Briers, henne moedere, noortwaerts, los en. vrij goet, competerende Jan Mommens, item die hellicht van een dachmael bempts tot Rutersvelt, regen. t' clooster van Perck oost ende noort, het Rutersvelt zuyt en. joe. ... [niet vermeld], begijncken tot Loven, westwaerts, los en. vrij goet, competerende Guilliam De Pelsmaecker Berthelsse., die hellicht van een dachm. bempts tot Rutersvelt, regen. t' clooster van Perck oost en. noort, het Rutersvelt zuyt en. joe. ... [niet vermeld], begijncken tot Loven, westwaerts, voor los en. vrij goet, item een halff dachmael int Hoochbroeck, regenoten Jan Huysmans oost, sr. Amant Briers zuyt, ... [niet vermeld] ende die Demer noortwaerts, los en. vrij, competerende Henr. Huygens, item een halff boinder lants opt Helsteren Velt, regenoten d' erffgen. Adriaen Meeus oost, sr. Jan Van Rossum zuyt, Hendrick Ingels west en. Willem Janssens noortwaerts, los en. vrij goet, competerende Jan Raes, item drij vierendeelen int Hoochbroeck, regenoten d' erffgen. Cornelis De Brier oost, d' erffgenaemen Hendricx De Brier zuyt, Bertel Kerstens west en. Peeter Molemans noortwaerts, los en. vrij goet, competerende Gooris Janssens, item een dachmael int Hellichteren Broeck, regenoten Maria Dauwen oost, ... [niet vermeld] zuyt, Andries Geens west en. t' clooster van Bethleem noortwaerts, belast met s' heeren chijns sonder meer, competerende Andries De Pelsmaecker, item drij vierendeelen int Haemelenbroeck, regenoten Ste. Mertens clooster oost, Philips Persoons zuyt, Ste. Mertens west en. Cathleyn met Peeter Reyniers noortwaerts, los ende vrij goet, competeren. Jan Reyniers, item een dachmael int Helchterbroeck, regen. jor. van Grave oost, Hendrick Vanden Eynde zuyt, Michiel Verreyt west ende Merten Van Meerbeke met Henr. Boomans noortwaerts, competerende Niclaes De Neuter, belast met cijns, item een parceel van vijff dachmaelen aenden Heycant, genoempt d' Elsten, regenoten Wauter Vanden Eynde oost, Peeter Huygens zuyt, jor. van Grave west en. t' Keerbroeck noortwaerts, los en. vrij goet salvo censu, competerende Goort en. Guilliam Vanden Panhuysen, item veertich royen int Helchter Broeck, regenoten Cathleyn en. Elisabeth Xmeulen. oost, Maria Vanden Panhuysen zuyt, Willem Janssens west en. Geeraert Van Crieckingen noortwaerts, los goet behaudelijck s' heeren chijns, competerende Niclaes Kimpts, item huys en. hoff, gelegen te Dieven, regen. s' heeren straete oost ende noort, Vraupercx Vijver zuyt en. Carel De Brier west, groot ontrent een dachmael, belast met een cleyn rentken, competerende Aert Van Hove, item huys ende hoff, gelegen over den molen, regenoten die straet naer die vaert oost, Jan Van Aerschot zuyt, St. Job van Wesemael west en. sijne excellentie noortwaerts, los en. vrij goet, competerende Roelant Peeters, item die hellicht van huys ende hoff, gelegen inde Hellicht, groot int geheel vijff dachmaelen, regenoten Hendrick Van. Eynde oost, s' heeren straete zuyt, die kercke van Wesemael west en. t' Helchterbroeck noortwaerts, belast met eene rente van ontrent vier hondert gls. capitaels, competerende die vs. hellicht Giellis Vanden Plasch, item t' derdendeel van een boinder int Scoubroeck, regenoten Peeter Geyselincx over wijlen Cathleyn Briers noortoost, jor. Eynatten zuyt, mr. Amant Briers west, competerende Geertruyt Briers wede. wijlen Hendricx Van Salmen en. Jans Lauwers, item huys ende hoff te Blommersvelt, regen. Jan Van Langendonck ende s' heeren straet oost, sr. Vanden Bosch zuyt, Jan Lenaerts west en. noortwaerts, alleenel. belast met s' heeren chijns, competerende Jan De Wit, item de toch van een halff boinder lants opden Winckel, regenoten Peeter Bouwmans met Henr. Huygens oost, mevre. Van Meldert zuyt, Merten Briers west en. noortwaerts, los ende vrij, competerende Pauwel Van Hoyevelt, item vijffentwintich royen int Sallaeckenbroeck, regenoten d' erffgenaemen Jan Keusters oost, Jaecques Van Aerschot zuyt, Jan Foblets west ende sr. Cantelbeeck noortwaerts, los goet, competerende Huybrecht Van Inthoudt, item een halff dachmael int Helchterbroeck, regenoten Peeter Molemans oost, die weduwe Andries Dauwen zuyt, eth., belast met s' heeren chijns sonder meer, competerende Wouter Foblets, item die hellicht van drij vierendeelen int Keerbrouck, regen. t' clooster van Villers oist, die wede. Adriaen Meeus zuyt en. west en. d' Oude Demer noortwaerts, los goet, competerende Wouters Moons, item huys ende hoff, gelegen inde Hellicht, groot ses vierendeelen, regen. Jan Michiels oost, Willem Janssens zuyt, Jan Vanden Heuvel west en. s' heeren straete noortwaerts, belst met ses gls. tsrs. aen. Collegie Standonck en. d' erffgen. Mertens Van Meerbeeck, competeren. Niclaes Van Thienen, item huys ende hoff, groot ontrent een halff dachmael inde Hellicht, regen. s' Hertogen Vin oost, s' heeren straet zuyt, Willem Janssens west ende die wede. Adriaen Meeus noort, competerende Adriaen Vanden Broeck, item t' sestich royen lants aende Cleyn Heyde, regen. Jaecques Van Aerschots erffegenaemen west, d' erffgenaemen Cornelis De Brier oost, Peeter Huygens noort, die selve heyde zuyt, competerende Adriaen Kerstens, item die hellicht van een block lants van thien vierendeelen tot Beversluys, regenoten int geheel d' erffgen. Guilliams Van Aerschot zuyt en. noorden, den opdraegere oost ende s' heeren straet noortwaerts, belast met vier gls. en halff aende kercke van Wesemael ende twee gls. en halff aen. Heyligen Geest van Ste. Geertruyden, competerende Anthoen Lauwens Antoonse., item een veerdel int Hoochbroeck, regenoten Carel De Brier oost, die leygrecht zuyt, d' erffgen. Peeter Goris west en. noortwaerts, competerende Peeter Van Emelen, item een halff boinder int Bexembrouck, regenoten t' Groot Begijnhoff van Loven oost, ... [niet vermeld] zuyt, Wouter Van Aerschot west, Peeter Vanden Panhuysen noort, los goet behaudel. eenigen chijns, competerende Wouter Van Schoelant, item twee paerten van t' derdendeel van een boinder int Sallaekenbrouck, regenoten Willem Bets oost ende west, sijne excie. zuyt en. Anthoen Spoelberchs noortwaerts, los goet behaudelijck s' heeren chijns, competerende Jan Bogaerts, item huys ende hoff alhier t' Averijs, regenoten Jan Janssens Pavie oist, s' heeren straet zuyt, Daniel Vercauteren west en. d' erffgen. Jan Foblets noort, groot een dachmael, belast alleenelijck met thien gls. thien stuyvers tsrs., soo aenden Heyligen Geest van Beerthem als pastoor van Rotselaer, item drij vierendeelen int Keerbroeck, regenoten die kercke oft Heyligen Geest van Wesemael oost, die leygrecht zuyt, die kercke oft H. Geest van Aerschot west en. d' erffgen. Jaspar Vercauteren noortwaerts, los goet, competerende Niclaes Van Aerschot, item een dachmael bempts aen s' Graevenshoeff, regenoten s' heeren straet oost, Adriaen Goris zuyt, jor. Brimeur west en. Hendrick Peetes noortwerts, los goet, competerende Wauter Van Geel, item een dachmael lants, gelegen te Vaeken, regenoten Cathleyn Xmeulen. oost ende die straete voorts zuyt, west en. noort, los goet, competerende Manten Claes, item vijff vierendeelen lants aenden Raetsberch, regenoten die Heyde zuyt en. west, Wauter Van Aerschot oost en. s' heeren straete noortwaerts, los goet, competerende Hendrick De Neuter, item huys ende hoff, groot een halff dachm., t' Averijs, regen. s' heeren straete oost, die weduwe Jan Foblets zuyt, Jan Rauvoet west en. Hendrick Van Aerschot noortwaerts, belast met eene rente van drij gul. tsiaers aen t' clooster van Placet, competeren. Peeter De Wil, item een dachmael int Craenebrouck, regen. joe. Keusters oost, d' opdraeger zuyt, Servaes Van Spaerendonck west en. noortwaerts, los goet behaudel. s' heeren chijns competerende Jan Hoeffnaegels, item thien vierendeelen int Helchterbrouck, regen. d' erffgen. Jan Imbrechts oost, Christiaen Geens zuyt, Jan Vanden Heuvel west en. Jan Bols noortwaerts, los goet behaudel. s' heeren chijns, competerende Merten Van Meerbeeck en. Henrick Boomans, item een halff boinder lants opt Helsteren Velt, regen. Jan Raes oost, den Grooten Heyl. Geest van Loven, die wede. Adriaen Meeus west en. Willem Janssens noort, los goet behaudel. eenen chijns, competerende Hendrick Ingels, item die tochte van huys ende hoff alhier in de Hellicht, regen. s' heeren straete west, sijndre excie. vijverken noort, den Heyl. Geest alhier oost en. Guilliam Geents zuytwaerts, belast met hondert vijftich gls. capitaels aen d' erffgen. Christiaen Vanden Eynde, competerende Adriaen Van Hoegaerden, item een halff dachm. int Hellichter Broeck, regen. joe. Briers, begijncken oost, jor. Brimeu zuyt, Francen De Jonge west ende de pastorije van Rotselaer noortwaerts, los goet salvo s' heeren chijns, competerende Jan Van Nijverseel, item een dachmael lants over den molen opde Vestenstraet west, den compt. zuyt, Aert De Wit noort en. d' erffgen. Cathleyn Van Mechelen oostwaerts, los goet, competeren. Peeter Van Meerbeke, item drij vierendeelen int Helchterbrouck, regenoten Merten Vermijlen oost, ... [niet vermeld] Peeter Geyselincx over Cathlijn Goris west en. Elisabeth Vander Elst erffgenaemen noortwaerts, los goet behaudelijck s' heeren chijns, competerende Jaecques Van Aerschot, item twee drij vierdendeelen int Helchterbrouck aen. keervondel, regen. van d' een Gielis De Cuyper oost, Berthel Verlinden west, Peeter Meulemans zuyt en. die Demer noort en. van d' aner aldaer opt Roth, regen. d' erffgen. Peeter Gooris oost, jor. van Graeff zuyt, Jan Imbrechts west en. d' erffgen. Jan Poortmans noortwaerts, los goet salvo s' heeren cijns, competerende Jan Peeters, item een halff vierendeel hoywasch int Scoubrouck, regen. jor. Hopperius oost, Jaecques Janssens zuyt, s' heeren straet west en. jor. Eynatten noortwaerts, los goet, competerende Jan Van Beneden, item die hellicht van een halff boinder opde Oude Demer, regen. de selve Demer zuyt en. west, Willem Janssens en. t' Groot Gasthuys van Loven noort en. Jan Foblets oost, los goet, competeren. Daniel Vercauteren, item een halff dachmael int Rotselaeren Velt, regenoten Andries De Pelsmaecker noort en. oost, de herbaen naer Loven zuyt, sr. De Vos west, los goet, competerende Philips De Neuter, item een dachmael bempts alhier inde Meutters, regen. den Heyligen Geest alhier oost, die leybeke zuyt, die wede. Adriaen Meeus west en. noortwaerts, los goet, competerende Isacq Imbrechts, iem een dachmael lants te Nerum, regen. de Broeckstraete oost, d' erffgenaemen De Broyer zuyt en. west en. Peeter Van Meerbeke noortwaerts, los goet, competeren. Jan Foblets Janssone, item sesse vierendeelen int Schipstalbrouck, regen. jor. Hopperius oost, ... [niet vermeld] zuyt, Michiel Verhaegen west ende d' Oude Demer noortwaerts, los goet, competeren. Guilliam Foblets, item huys ende hoff alhier tot Nerum, regen. s' heeren straete oost en. zuyt, Geert Waegemans west en. d' erffgenaemen De Broyer noortwaerts, los en. vrij goet salvo s' heeren chijns,competerende Jan Verreyt, item die hellicht vant derdendeel van een boinder int Geverenbrouck, regenoten Jan Moreels noort, ... [niet vermeld] zuyt, Ste. Cathlijnen aultaer west en. den comparant oostwaerts, los en. vrij goet, competerende Jooris Vanden Inne, item een halff dachmael alhier aenden Cleynen Hontsheuvel opt Rotselaeren Velt, regenoten Jan Foblets oost, Peeter Dauwen erffgen. zuyt, den wech naerde Drij Linden west en. Vrouperck noortwaerts, los en. vrij goet, competerende Peeter Meeus, item een halff dachmel int Schipstal inden Pishoeck, regenoten d' erffgenaemen Cornelis De Brier oost, het clooster van Vrouwenperck zuyt, Jan Van Nijverseel west ende die kercke mette cappellaenen alhier noortwaerts, los goet, competerende Michiel Vander Haegen, item t' sestich royen int Helchterbroeck, regen. joncker Lathum oost, Andries De Pelsmaecker zuyt, Belthleem west ende die Demer noortwaerts, los goet, competeren. Andries Vollens, item huys en. hoff alhier over den molen, regenoten s' heeren straete naer Wercher oost, St. Job van Wesemael zuyt, t' clooster vanden Halffstraeten west en. Roelant Peeters noortwaerts, los goet salvo t' sestich gls. capitaels aenden Heyligen Geest van Rotselaer, competeren. Jan Van Aerschot, item die tochte van sesse vierendeelen lants vuyt drij dachmaelen over den molen, onverdeylt tegens Peeter Van Meerbeecke, regenoten die Molenstraete oost, die heere pastoor alhier zuyt, jor. Vander Straeten west en. sr. Jan Hoppenbrauwer noortwaerts, los en. vrij goet, competeren. Jan Aurogge, item een stuck van sesse vierendeelen lants bij t' Vossenhooft, regen. Adriaen Huysmans oost, sijndre excie. Bergen zuyt, sr. Del Vaulx west en. s' heeren straete noortwaerts, los goet, competerende Elisabeth Peeters, item een dachmael goets opden Crol, regen. den compt. oost, s' heeren straet zuyt, d' erffgen. Geerts Van Aerschot west en. Goort met Willem Vanden Panhuysen noortwaerts, los en. vrij goet, competeren. Peeter Huygens, item drij vierendeelen lants opt Kerckevelt, regenoten t' clooster van Vrauweperck oost, die cappelrije van Rotselaer zuyt, jor. Hopperius met Antoen Verreyt west en. Jan Bottijn, eth., noortwaerts, los ende vrij goet salvo s' heeren chijns, competerende Peeter Molemans voor Henr. De Wals, item de tocht van van huys ende hoff te Kerckhoven, regen. die plaetse oost, Jaecques Molemans zuyt, sijndre excell. reckene bempden west en. Sebastiaen Vanden Sandemette handt boogh gulde noortwaerts, belast met ettelijcke hondert gls., item die tochte van alnoch drij dachmaelen lants en. een vierendeel alhier te Vaeken, egen. d' erffgen. Geert Van Aerschot oost, d' erffgen. Huybrecht Nijs zuyt, d' erffgenaemen Merten Van Meerbeke west en. s' hren. straete noortwaerts, los en. vrij, competeren. respective Lodewijck Heyt, item onder halff dachmael opden Wijngaert, regen. die kerck oft Heyl. Geest alhier oost, de Weverstraet zuyt, Henr. Peeters west en. Guilliam Van Meerbeeck noortwaerts, los en. vrij goet, competerende Jan Van Tholhuysen, item een halff dachm. alhier opden Winckel, regenoten Anna Van Maelcot oost, d' erffgenaemen Adriaen Elsen zuyt, sr. Semetrius Del Vaulx west ende s' heeren straet noortwaerts, voor los en. vrij goet, competeren. Peeter Goris sone wijlen Peeters, met conditie dat ingevalle die rentgelderen die vs. rente betaelen precies op sijnen valdach ofte vuyterlijck drij maenden naerden valdach, dat sij indijen gevallen sullen gestaen mits betaelende den interest naer rate vanden penninck twintic, item soo verclaeren die comparanten dat sij die voors. drij duysent guldens hebben gelicht om daer mede te quyten eene gelijcke rente van drij duysent guldens capitaels aende kercke van Ste. Rombauts tot Mechelen, bekent voor schepenen deser stadt opden 27en. january lestleden, onderteeckent Goffaert, in prima, waer van sij geloven te blijcken die quictancie vande selve quytinge tuschen date deser en. drij weeken, finaelijcken soo geloven die voors. compten. inden naeme vande voors. innegesetenen dat sij hen in alles sullen reguleren naerde poincten en. conditien, vuytgedruckt inde octroye vanden Souvren. Rede van Brabant, de welcke alhier worden gehouden voor geinsereert en. hier onder staet geregisteert, coram Eynatten, Vanden Abeele, xxviija. meert 1676.  Eynatten, vt.

 

N.B. : In de rand van de akte werd volgende tekst vermeld.

 

De cassatie van. drij duysent guldens capitaels mette Xloopen. der selver bekent ten behoeve van. kercke van Ste. Rombauts tot Mechelen is gepasseert voorden nots. Wels, residerende aldaer, en. sekere getuygen opden dertichsten meert 1676, quod attestor, C. Eeremans, clercq.

 

Hier naer volcht den teneur van. octroye.

Carel bijder Gratie Godts, coninck van Castillie, van Leon, van Arragon, van beyde de Sicillien, van Jerusalem, van Portugal, van Navarre, van Valence, van Grenade, van Tolede, van Gallicien, van Millorquen, van Sevillien, van Sardanien, van Cordube, van Corsicque, van Murcie, van Jaen, van Algarben, van Algezire, van Gibraltar, vande Eylanden van Canarien en. Indijen, soo orientale als occidentale vande eylanden en. vasten lande, der zee, Ertshertoge van Oistenrijck, hertoge van Bourgnen., van Lothryck, van Brabant, van Limborch, van Luxembourg, van Gelre, van Milaenen, grave van Habsbourg, van Vlaenderen, van Arthois, van Bourgnen., palsgrave van Thirol, van Henegouw ende van Namen, prince van Swane, merckgrave des Heyl. Rijcx, van Romen, heere van Salius, van Mechelen, ende dominateur in Asie ende Affricque, alle de gene die dese onse opene brieven sullen sien oft hooren lesen, saluyt.

Doen te weten dat wij hebben ontfangen die supplicatie van onse lieve ende beminde die regeerders en. gemeyne innegesetenen van Rotselaer, innehoudende hoe dat sij door de leste gepasseerde oorloghe, logeringe van soldaeten en. opstellinge van lasten van onsen t' wegen ende het landt waeren gevallen in schuden, soodanichlijck dat sij ter dijer oirsaecke hadden moeten lichten op interest de somme van sesse duysent guldens den penninck sesthien, met welcken interest de supplianten tegenwoordichlijck waeren belast boven alle andere lasten, die hun bij oft van onsen twegen waeren overcomende, t' gene hun ten vuytersten quamp te beswaeren ende geenen middel siende oft wetende van hun daer van eenichsints te soecken ende vinden tot minderen interest, gelijck sij wisten te becomen tot vier en. een quaert ende alsoo tot twee ten hondert min als die voors. renten waeren loopende ende dat nyemant die vs. penningen en Xstonden. te tellen als met Xgaende. octroye, soo naemen die supplianten hunnen toevlucht tot ons, ootmoedelijck biddende ten eynde wij gedient waeren hen ten effecte voors. te verleenen onse opene brieven van octroy in forma, waeromme soo ist dat wij desen aengemerckt en. hier op gehadt hebbende d' advies vant Officie Fiscael van Brabant, genegen wesende ter bede der vs. supplianten, hebben de selve gegunt, geoctroyeert en. geaccordeert, gunnen, octroyeren en. accorderen, hun gevende oorloff en. consent vuyt onse sonderlinge gratie bij desen dat sij sullen moegen ten minsten interest dat moegelijck sal wesen op lichten de soe. van sesse duysent guldens capitaels en. aende gene die de selve penningen sullen tellen rente, bekennen tot hunder versekerheyt behoorelijcke brieven van constitutie, passeren voor hoff en. heer daer sulcx sal behooren en. van noode wesen inden verstande en. op conditie dat de voors. op te nemen penningen sullen moeten geemployeert worden tot quytinge vande oude renten daer het vs. dorp van Rotselaer mede belast is, ende dat den interest sal gevonden worden opden reelen voet voor soo veele het gelt gedient heeft tot voldoeninge van. reele lasten ende opden personelen voor soo veele daer mede personele schulden der gemeynte voldaen sijn, ordonneren. aende voors. supplianten alle vier jaeren te quyten een vierendeel van het voors. capitael als quytinge te doen blijcken aen commissarissen van onsen vs. Raede, die bij ons tot dijen eynde sullen worden gedeputeert, welcke belastinge ende bekentenisse van rente inder manieren en. ten effecte voors. te doen, wij van nu voor alsdan hebben geauthoriseert en. gevalideert, authoriseren en. valideren bij desen nyettegenstaende eenige onse ordonnantien oft placcaerten ter contrarien, aende welcke voor soo veele als aengaet, het gene voors. is, wij hebben gederogeert en. derogeren mits desen, ontbieden daeroe. ende bevelen onsen seer lieven en. getrauwen die cancellier endeluyden van onsen Raede, geordonneert in Brabant en. alle andere onse officieren, justicieren ende dienaeren, ons voors. landts van Brabant, dijen t' selve eenichsints sal moegen aengaen dat sij de voors. supplianten van dese tegenwoordige gratie, octroy en. consente, inder voegen en. maieren boven verhaelt, peyselijc en. vredelijck doen en. laeten genieten en. gebruycken, sonder de selve te doen oft te laeten geschieden eenich hinder, stoot oft letsel ter contrarien, want ons alsoo gelieft en. des t' oirconden hebben wij onsen segel hier aen doen hangen, gegeven binnen onser stadt Brussele desen tweentwintichsten octobris xvic. vijffent' seventich ende van onse Rijcken het negenste, en. was geparapheert fier vt., opde plycke stont, bijden coninck, en. was onderteeckent Nauts en. besegelt met sijne Mats. grooten segele in rooden wassche in dobbelen steerte onder vuyt hangende.

 

N.B. : De akte van octrooi wordt gevolgd door volgende tekst.

 

Aldus vernieuwt ende gesententieert mo. pretore ter instantie van sr. Jan Hoppenbrauwer, oudt schepenen deser stadt ten laste van Michiel Janssens, Willem De Pelsmaeker, Guiliam Foblets, Isaack Imbrechts, Anthoen Lauwens, Niclaes De Neuter, Jeroen Janssens, Caerel De Brier, Isaack Vanden Panhuysen sone Gillis, Hendrick Peeters, Jaecq Meulemans ende Jan Gijselinx, getrauwt mette wede. Jan Van Tolhuysen, respective scepenen borgemr. ende gemijntenaeren der banderije van Rotselaer, om te comen tot naerdere vastigheyt ende jaerel. betaelinge vande bovens. rente, Xscenen. van diverse jaeren, die voors. persoonen int particulier gedaeght met contbrieven door den bode Jan Rauvoet ut retulit, en. dat naer voorgaende wijsdomme en. manisse, coram de Stembor et Vanden Driessche, hac quarta marty 1687.

 

 

Terug naar startpagina  Terug naar startpagina stamboom