Voorouderlijst Rogmans Henrick

 

Patroniem afgeleid van de naam Petrus. Pieters is Vlaams, Peeters is Brabants en Limburgs.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVII - XIX - Rogmans ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Rogmans Henrick,

 

Rogmans Jan, ° ca. 1500. x met Digna Van Orshagen,

RTS1605 fo 62-67: 9 feb 1556 S+D der erfgen wijlen Janne Rogmans vander andere hellicht wijlen Henrick Rogmans achtergelaten erfgoeden teygens de kinderen wijlen Hendrick Van Mechelen, opden 9 febr anno1556 stille van Brabant gedaen in presentie van heere Janne, Andries, Henricke ende Barbara Rogmans x Anthoon Boon, Geert Fobelets x Maeijcken Rogmans ende Aert De Pelsmaecker met Anthonis Rogmans als momboirs van Grietken, Lincken ende de voorn Ariaen Rogmans wettige kinderen wijlen Janne Rogmans en Digna Van Orshagen als hiernaer volgt: A. eerste deijlinge es bij lotinge gevallen Henrick Rogmans in den iersten dander hellicht bij de kinderen Van Mechelen gedeylt van een zelven boender lant cheysgoet gelegen aen de Demerstraete, ende alnoch geset dander hellicht van een dagmael lants gelegen opt Braemken velt lanxt deure naest Sebastiaen Van Criekinge erve, noch twintigh roeden lants gelegen aent Peertskerckhof ende noch te vierdendeel van den boender eusels gelegen aent Schoubroeck lanx de Winge ende moet dese deylinge geven Digne Rogmans heurder moedere heur leefdagen lanck thien st ende naer haer doot de selve thien st metten acht voorkinderen voors wederomme gedeylt te worden B. Lincken Rogmans dander hellicht van anderhalf dm lants gelegen op de Heystraete, es noch geset het half dagmael lants chijnsgoet gelegen opt Rotselaerenvelt dat Geert Van Boeschot in hueringe heeft noch dander helft van vijf vd bempt gelegen aent Hooghbroeck naest Machiel Bries eusel, noch heeft dese deijlinge het groot woonhuijs gelegen te (Neerhem) naest Janne Lavaerts erve recht op en neer Vander straeten naer den bachoven ende peertstallen aende voorschreven straete ende voorts vanden uijtersten stijl in de messe recht deur naerden stijl van de schaepstalle aen de schuere voorts op een rente aen claes Van Beringen, item aen Henrick Van Mechelen kinderen ende dese deijlinge moet geven Digne heurder moeder haer leefdagen lanck 25 st ende naer haer doot wederomme in te brengen om met hun achten gelijck te verdelen C. Mary Rogmans drij vd lants gelegen opt Rotselaerenvelt ende noch geset dander hellicht van anderhalf dm lants gelegen op Luttelheyde der sijde Wesemael weert, noch de helcht van een dm bempt int Helchterbroeck, noch de helcht van een half dm int selve broeck ende noch dander sijde van de hellicht voors vanopden uijtersten stijl vande peertstal aende straete recht deur de messe op den Stijl Vande Schuere aen de schaepstal ende moet dese deijlinge den want toemacken tusschen de schaepstal endede schuere ende moet oock Digna heur moeder heur leefdagen lanck 25 st D. Berbel Rogmans dander hellicht van elf vd lants gelegen op de Heystraete achter Geert Spelmaeckers hof ende daer is nog geset dander hellicht van anderhalf dm bempt gelegen int Helchterbroeck E. Andries Rogmans het dagmael opt Rotselaerenvelt comende aen den varenweg daer tvoetpat Van Dieven naer thof ter Heyden weert gaet, es noch geset 60 roijen lants aen den Gruenen weg, ende noch onderhalf dagmael bempt gelegen opt Schipstal F. Adriaen Rogmans de helcht van drij dagmael lants naest Mechelmans kinderen, es noch geset drij vierden bempt hellichtwinninge gelegen int helchterbroeck ende nog van de zevende deylinge een dagmael eusels uijt een boender aent Schoubroeck G. heer Janne Rogmans dander hellicht van drij dm lants int Hofacker naest Hulselaers kinderen, daertoe es nog geset de helcht van een half boender heyde aen de Platte Boschen ende noch een dagmael eusels uit een boender int Schoubroeck H. Grietken Rogmans drij vd lants gelegen op den Winckel, noch dander helft vanden halven boender aen de Platte Bossch naest Antonis Rogmans erve, noch een dm bempt opt Hooghbroeck ende noch het half dm bempt gelegen opt Schipstal heer Jan, Adriaen, Hendrick en Andries Rogmans, met Barbara x Anthonis Boon, Maria Rogmans x Geert Fobelets, Aerden De Pelsmaecker ende Anthonis Rogmans als momboirs van Grietken en Lincken Rogmans alsdoen present

     Uit dit huwelijk:

     Rogmans Adriaen, x met Anna Van Langendock,

     Rogmas Andreas,

     Rogmans Barbara, x met Anthoon Boon,

     Rogmans Jan Heer,

     Rogmans Lincken, x met Niclaes Van Dunnebroeck,

     Rogmans Margriet,

     Rogmans Hendrick, x met Margriet Briers,

     Rogmans Maria, x met Geert Fobelets.

 


 

XVI - XVIII - Rogmans Henrick (S +N),  ° ca. 1500, x met ...

 

WRT1846 fo 61: 22 okt 1564 Wouter Van Hove wwn IJda Verhulst draagt op aan Barbele Van Hove zijn dochter x Anthonis Van Aerschot alle tocht in huis en hof schuren en stallingen op den Hunxt (wijlen Ingelbert Storms, goeden Dionijs Nijs) en Barbele Van Hove x Anthonis Van Aerschot dragen op haer kintsgedeelte aan Arnde Smeets priestere als pand van alsulcken mudde rocq tsjaerrs erfelijck staende te quijtene met dertich karolus gulden eens ende met vollen pachte als den voors Anthonis Van Aerschot x Barbele Van hHove met Antonis Rogmans zone wijlen Hendricq den voors heere Arnde Smeets persoonlijck hebben bekendt gehadt voor schepenen van Loeven dd 20 mrt 1561 dese gedaen sijnde heeft den voors Arnt Smeets den voors Wouteren Van Hove wederom in zijn tocht gegoet gelijck die besittende was voor datum deser

 

Uit dit huwelijk:

 

Rogmas Anthonis. 

 


 

XV - XVI - Rogmans Anthonis (S + N), ° ca. 1540, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Rogmans Wilhelmus, XIV - XV.

 


 

XIV - XV - Rogmans Wilhelmus fs Anthonis (S + N), °ca. 1570, x met Anna Van Haecht.

 

Wer1875 fo 103:
- id: Hendrik Van Elsbergh, Jan De Haen x Margriet Keijens ende Anthonis Le Brasseur x Anna Keijens verkopen de heerlijkheid van manschappen, schellingen, penningen, peertkeuren etc binnen de heerlijkheid van Werchter aan meester Hendrik Van Haecht x Anna De Rijck
- 20 dec 1585: Willem Rogmans x Anna Van Haecht dochter wijlen mr Hendrik, de kinderen wijlen Berbel Van Haecht suster des voors Anna te weten Peeter, Anneken, ende Maijcken Lauwaerts alias De Doncker kinderen Peeter Lauwaerts x wijlen Berbel Van Haecht hebben te leene ontvangen ... daer lestmael uitgestorven is den voors mr Hendrik Van Haecht
- 10 sep 1658: Guilliam Lauwers na dode van zijn vader Peeter ...

KBG1165 fo 70: 22 dec 1627:
Henrick Brugmans x Elisabeth Rogmans voor hem selven en als gemachtigt van Hendrik Craesbeke x Margriete Rogmans, Willem Peeters x Antonia Rogmans, Henrick Goris & Jan Machiels m+m van Anne & Maeijcken ‎(Loofaels)‎ hen sterck maeckende voor Peeter Louwas alias Denckens heuren broeder, tsamenderhand in dese vervangende Willem Rogmans ende samen representerende eenen staeck, mits Henrick Van Haecht, Aert Van Haecht als momboir vande kinderen wijlen heer en mr Jakob Van Haecht sijnen broeder in zijnen tydt raedt vanden raede van Brabant uijten hoofde hunnen vader alsoock als d'actie hebbende zijns comparant aenpaert en 1570,de deel der naerbschreven goeden, ende metten voors Aert in persone, Jan Jan Haecht sone Jans hem sterck maeckende voor het contingent van wijlen Margriet ende Susanna sijne susters voor een tweeden staeck verkopen aan Willem Van Vloersem x Elisabeth Van Dorne we wijlen Jan ven woonende op Neckerspoel eenen bempt geheeten den Beeselaer groot vijf dm aen de voors comparanten aengecomen van wijlen joufr Marie De Vleeshouwer dochter wijlen Aert.a.

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Hierbij de transcriptie per folio van een akte, waarin vermelding wordt gemaakt van Willem Rogmans sone Anthonis uit Werchter. Vermoedelijk is deze Willem Rogmans dezelfde is als deze die met Anna Van Haecht huwde.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7481, akte dd. 07.11.1588

Transcriptie folio 113r°

Item in tegenwoirdich(ey)t des meyers en(de) schepen(en) van

Loven(en) naerbes(creven) gestaen Willem Rogmans sone

wijlen Anthonis, woonen(de) te Werchtere, heeft

vuytgegeven ende bekindt midts desen voer

hem, zijn(e) erffven en(de) naecomelin(gen) vuytgegeven

te hebben(e) Jan(ne) oft Hans(en) Nijs sone wijlen

Claes, woonen(de) tot Betekem, die insgel(ijcx)

vanden v(oer)s(creven) Willem(en) ten erffchijnse bekinde

genomen te hebben(e) voer hem, zij(ne) erffven

en(de) naecomelin(gen) die hellicht van alle ende

iegewelcke goed(en) en(de) renten, op he(m) vuytgeve(re)

In de marge

S(olvi)t viii st(uyvers).

Transcriptie folio 113v°

verstorffven en(de) gedevolveert midts der

doet ende afflijvicheyt van wijlen Barbara

ende Margriete Nijs en(de) hare kinderen,

daer vader aff was Peeter wijlen Nijs, tzij

waer die geleg(en) oft bevond(en) sullen wordden,

ende ierst die hellicht van een stuck landts,

groot int geheel ontrent sess dachm(ael), geleg(en)

tot Baerle ond(er) Betekem v(oer)s(creven) tusschen sheeren

heyde en(de) strate ter eende(e) en(de) tweede(re) ende

den waterloop ter derde(re) zijd(en), item alnoch een

stuck landts met een bosken daeraen(e) geleg(en),

waeroppe een huys plach te staen(e), groot

int geheele ontrent vijff dachm(ael), onbegrepen

van eeniger maten, oyck tot Baerle geleg(en)

tusschen sheeren strate in deene, derffgen(amen) Henrix

Paeps ter tweede(re), derffgen(amen) Henr(ick) Nijs

ter derde(re) en(de) derffgen(amen) Matheeus Brugmans

ter iiiie, item alnoch die hellicht van een

halff boende(re) landts, geleg(en) tot Baerle v(oer)s(creven)

tusschen derffgen(amen) Bartholomeeus Claes ende

derffgen(amen) Bartholomeus Brugmans ter eende(re)

ende iie en(de) die strate ter iiie zijd(en), erffel(ijck)

te houden(e) en(de) te hebben(e) opte commeren ende

chijnsen daervuytgaen(de), in behoorl(ijcke) tijden ende

termijn(en) te betalen(e) ende oyck opd(en) last

van alle die straetschuld(en) daerinne die v(oer)s(creve)

Transcriptie folio 114r°

Barbara en(de) Margriete Nijs oft hae(re) kind(er)en

eenichssints soud(en) gehoud(en) zijn geweest ende

van allen gevallen chijnsen oft renten en(de) voerts meer

op eene voertaen(e) erffel(ijcke) rente van vijff carolusg(uldens)

te xx st(uyvers) tstuck, loopen(de) munte, alle jae(re) opd(en) viien

dach nove(m)b(er) te betalen(e) en(de) ind(er) stadtwissele

van Loven(en) los en(de) vrije te leveren in futuru(m) ass(ecutum)

et sat(is) oblig(ando) et submitt(endo) et war(as) opte

commeren en(de) chijnsen en(de) lasten daer vuytgaende

en(de) oyck opde ghene hier voe(re) gespecificeert, met

conditie dat die v(oer)s(creve) erffneme(re) de voers(creve)

rente van vijff carolusg(uldens) sal mogen lossen

en(de) affquyten tall(en) tijd(en) alst he(m) believen zal

tot een(e), twee en(de) meer malen, maer nyet min

dan elcken carolusg(ulden) daeraff teenemale en(de)

elck(en) pen(ninck) daeraff met sesthien gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met

volle rente nae rate vand(en) quytin(ge), geloven(de)

die v(oer)s(creven) erffneme(re) die v(oer)s(creve) erffrente van

vijff carolusg(uldens) jaerl(ijcx) ten tijd(en) en(de) termijn(e) v(oer)s(creven)

wel en(de) loffel(ijck) te betalen(e) en(de) los ende vrije

als voe(re) te leveren, quolibet ass(ecutu)m, gelovende

daeren boven den een(en) rinsg(ulden) vanden vijffven

tusschen dit en(de) halff meert naest(comen)de aff te leggen

en(de) soe verre sulx gebeurde en(de) sal die erffneme(re)

egheen(e) oft v(er)loop gehoud(en) zijn te gheven(e) ende

den v(oer)s(creven) Willem(en) allessints costeloos en(de) schadeloos

te houden(e) en(de) te indempneren(e) van allen gevallen

In de marge.

Op heden den 25. septe(m)b(er)

a(nn)o xvc. lxxxix heeft

Jan Nijs gebracht

zeke(re) bescheede van(der)

handt Willems

Rogmans, mij wel

kennel(ijck), d(aer)mede

blijct dat hij aen(den)

v(oer)s(creven) Willem(en) gelost

heeft vuyte vijff

rinsg(uldens) erffel(ijck) die

twee rinsg(uldens) met

vollen pachte, worde

alsoe t...eg...(...) ? voer

soe vele aengaet,

die v(oer)s(creve) twee rent(en)

gecasseert, act(um)

uts., onderteeckent

W. Vos.

Transcriptie folio 114v°.

renten, chijnsen en(de) straetschuld(en) soe verre daer

eenige zijn en(de) om den v(oer)s(creven) erffuytgeve(re)

te bat te verzekeren vander v(oer)s(creve) erffrente, soe

heeft die v(oer)s(creven) erffneme(re) de licentu d(omi)ni fundi

in titule van wettig(en) onderpande v(er)obligeert

die wederhellicht van(de) v(oer)s(creve) vuytgeg(even) goed(en),

geleg(en) onder Betekem v(oer)s(creven), exp(osito) imp(ositus) est

die v(oer)s(creven) Willem Rogmans p(er) mo(nitionem et sat(is)

obligan(do) et submitt(endo) et war(as) opde lasten

daervuytgaen(de), te dijen eynde alleenl(ijck) om

bijd(en) v(oer)s(creven) Rogmans daeraen(e) te verhalen die

v(oer)s(creve) zijn(e) rente mette verloopen van dijen,

anderssints oft voerde(re) nyet, cor(am) Temple,

Luenis, novemb(ris) viia.

Hieronder volgen twee schepenakten. De akten geven een heleboel informatie over familiale relaties weer. Uit de eerste akte blijkt dat Barbara Van Haecht (x Augustijn Van Loffenen) overleed te Mechelen in het jaar 1584 op één van de quatertemper dagen voor Kerstmis. Na het overlijden van Barbara Van Haecht moest Willem Rogmans instaan voor de opvoeding van haar twee kinderen die zij had behouden van Augustijn Van Loffenen. Inzake zijn voogdij over de twee kinderen gaf hij op 25.04.1588 rekenschap aan de weesmeesters van Leuven. Willem Rogmans had het financieel echter zwaar, want hij had met betrekking tot zijn voogdij 199 gulden, 4 stuivers en 15 mijten meer uitgegeven dan ontfangen, dit terwijl het graan en andere zaken (zoals lakens, linnen, kousen, schoenen, enz.) erg duur waren en de goederen van de 2 wezen grotendeels onverhuurd en desolaat bleven liggen. Hij vroeg dan ook de toelating om enkele goederen van de wezen te mogen verkopen, doch omdat de slechte tijd niet aangewezen was om te verkopen, waren de burgemeesters, schepenen en de weesmeesters van oordeel dat het beter was de goederen van de wezen wegens de meeruitgave van 199 guldens, 4 stuivers en 15 mijten (afgerond op 200 guldens) te belasten met een rente van 12 guldens en 10 stuivers. Langs vaderszijde was Daniel Peeters medevoogd van de achtergelaten kinderen.

Op 30.05.1604 bevestigde Hendrik Brugmans, man van Elisabeth Rogmans en schoonzoon van wijlen Willem Rogmans, dat de rente van 12 guldens en 10 stuivers op 24.0.1604 werd gekweten door Hendrik Goris alias Bruers (x Maria Van Loosfelt/Van Loffenen).

De tekst van de akten is vrij complex en ik sluit niet uit dat hier en daar de plaatsing van komma's niet helemaal correct is, maar als dit geen familiegeschiedenis is !

Ter info : quatertemper (volgens Verdam) : de vier bepaalde tijden in het jaar en wel ééne week in ieder kerkelijk vierendeeljaars, waarop door de kerk vasten was voorgeschreven. In de akte worden de woensdag, de vrijdag en de zaterdag na de 3e zondag van de Advent bedoeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7868 fol. 240r°, akte dd. 06.05.1588.

Alzoe Willem Rogmans, man en(de) momboir van Anna Van Haecht dochter wijlen meester Henricx, den heeren weesmeesteren der stadt van Loeven(en) te kinne(n) hadde gegeve(n) hoe dat Barbara Van Haecht, zuster der voerscreve Anna, in haren leven ten houwelijcke gealieneert is geweest met wijle(n) Augustijn(en) Van Loffen(en), haeren iersten man doen zij leeffde(n), hebbende de voerscreve Barbara overleeft den voerscreve(n) Augustijn, haeren iersten man, welcke gehuysschen, geprocreert ende achtergelaeten hebben Anneken en(de) Mayken Van Loeffen, haere kindere(n) ende gemerct de voerscreve Barbara oyck naer haer voerscreve(n) iersten man inde quatertemper daegen voer Kersmisse a(n)no xvc. viere(n)tachte(n)tich deser werelt binne(n) der stadt van Mechele(n) overleden is, heeft de voerscreve suppliant de voerscreve twee kindere(n) moeten aenveerden en(de) den cost geve(n) en(de) van nootelijcke cleederkens en(de) anderssints onderhouden, gelijck tselve al naerder is gebleecke(n) bijd(er) rekenin(ge) bijd(en) voescreve(n) suppliant daeraff gedaen en(de) voirde heere(n) weesmeestere(n) alhier opden vijffve(n)twintichste(n) aprilis lestleden gepasseert en(de) geteeckendt, bij welcker reeckeninge bevonden is den voerscreve(n) suppliant goet te comen als meer vuytgegeve(n) dan ontfange(n) te hebben de somme van hondert neghen(en)neghentich rinsguld(en) vier stuyvers vijfthien mijten, welcke somme den voerscreven suppliant zeer swaer en(de) lastich gevallen is te verleggen en(de) verschiete(n), zoe overmidts den dieren tijt van graen(en) ende andere dierten, zoe laken, lijwaert, cousen, schoene(n) als anderssints, overmidts den sobere(n) en(de) cleyne(n) ontfanck vand(er) voers(creve) kinderen weghen gehadt, gemerct dat de goeden en(de) gronden van erffve(n) der voers(creve) kindere(n) den meestendeel onverhuert en(de) desolaet alnoch liggen, sulcx dat geschapen is noch in zeeckere(n) jaeren nyet vele proffijts vande selve te come(n), soe dat de voers(creve) suppl(ian)t doer dijen dat de voerscreve goeden zeer weynich proffijts zullen bij bringe(n), emmers zoe te beduchten is nyet soe vele als de voerscreve kindere(n) noch jaerlijcx sulle(n) costen tonderhouden van costen, cleeren en(de) ter schole(n) te houden als oyck de verschene leenen tot vier oft vijffve(n) te verheffen, de huysinge(n) te repareren als anderssints zijn(en) voers(creve) reste en(de) pennin(gen) van(de) voers(creve) slote van reeckenin(ge) noch geschapen soude wesen langen tijt te moeten te buyte(n) staene, dwelck tegen alle redelijckheyt zijn soude, ten waere dat de heeren hem suppl(ian)t gelieffden taccordere(n) eenige gronden van erffve(n) der voers(creve) kindere(n) te laeten vercoope(n) om hem suppl(ian)t metten pennin(gen) daeraff comende te co(n)tentere(n) en(de) betaelen oft zoe verre de heeren weesmeesteren beter geraden, dochte der voerscreve kinderen goeden met rente(n) te belasten, zoude te vreden wesen, datme(n) hem suppl(ian)t bekende een erffelijcke rente tegen den penninck zesthien(e), versuecken(de) en(de) bidden(de) dat den heeren weesm(eeste)ren gelieve(n) wilde totten bekenne der selver, taucthorisere(n) Danielen Peeters, der voerscreve kinderen vaderlijck mede momboir oft m(eeste)ren) Willem(en) De Vos oft Phlipse Van Haecht tsame(n) oft elcken van hen besundere om te compareren voer weth alhier oft tot Werchter om de voerscreve bekintenisse over en(de) ind(en) naem der voerscreve kinderen te doene ende nae dijen de voerscreve weesmeesteren bij apostille marginael opde requeste des suppliants geordineert en(de) gestelt hadden, dat in dijen daer eenich parcheel waere der weese, zoe zeer nyet previdiciabel en(de) tzelve zijn weerde mochte gelden als int jaer lxxvii, in welcken gevalle zouden zij den suppliant mogen accorderen dezelve parcheelen op hoogen te vercoopen, maer wandt den zelve(n) weesm(eeste)ren, zoe bij verclere(n) der momboirs ende andere, daerop gehoirt is gecertioreert dat de selve goeden omme en(de) op een derdendeel nu zoe vele nyet en zouden gelden als ten tijde voers(creven) en(de) voer sulcx den raide deser stadt van alles raport gedaen, soe eest dat borgemeestere(n), schepen(en), raedt ende weesmeestere(n) tsamenderhandt hebbe(n) expedient gevonden, de weesen ende henne goeden voerde voerscreve tachterheyt van hondert neghenentnegentich rinsguld(en) iiii stuvers xv mijte(n) met noch eenige debourseme(n)te(n) tzedert bijd(en) voerscreve suppl(ian)t als hij v(er)claerde gedaen te hebben te belasten met twelff rinsgulden thien stuvers erffelijck, te redimeren tegen den penninck zesthien(e), comen(de) tot twee hondert guldens eens als zulcx beter vindende gedaen dan te procederen totten vercoope en(de) alsoe den voerscreve(n) Daniele(n) Peeters te co(m)mitteren en(de) taucthorizere(n) gelijck zij doen bij desen, om de voerscreve rente valide te constituere(n) opde selve weesen en(de) goeden tot hender minster cost ende lesie jaerlijcx te verschijne(n) op dato der constitutie(n), behalve(n) hij suppl(ian)t zal gehouden zijn de voerscreve weesen en(de) haer goeden voirts te regeren en(de) gadeslage(n) als behoirt, aldus gedaen en(de) geresolveert opden vi. dach mey a(n)no xvc. lxxxviii, daerbij over en(de) p(rese)nt waere(n) jonch(eer) Jan van Schore ende Gooris Loomans, borgem(eeste)ren Duffle, Luenis, Liebrechts, schepen(en), Vrancx Edelheer, Duffle, Goirdts, Zurple, Vekemans, raiden.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7868 fol. 242r°, akte dd. 09.05.1588.

Item Daniel Peeters als een vande momboirs der ombeiaerde kindere(n) wijle(n) Augustijns Van Loeffen(en) ende van Barbara Van Haecht, wijlen gehuysschen, tot des naebescreven staet te doen, behoirlijck bijde(n) raide en(de) weesm(eeste)ren deser stadt opd(en) vi. dach deser tegenwoirdiger maendt geconstitueert zijnde volgen(de) dacte daerop gedepescheert, daeraff den teneur hier naer is volgen(de) et inseratur uti folio precedenti, beginnen(de).

Alzoe Willem Rogmans, etc(etera), in p(rese)ntia, heeft bekindt en(de) bekinde midts desen schuldich te zijn(e) Willem(en) Rogmans twelff carolus gulden te xx stuvers stuck en(de) thien gelijcke stuvers, mu(n)te in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffelijcke rente, alle jaere opd(en) xixen. mey te betaelen en(de) inde stadt wissele va(n) Loven(en) los en(de) vrij, oyck van x., xx., c. en(de) alle andere pennin(gen) te levere(n) assecutu(m) et ad mo(bilia) pignus valens duplu(m) et tantu(m) met conditie dat de voerscreve wees de selve rente van xii rinsguld(ens) x st(uvers) erffelijck zullen moge(n) lossen en(de) quyte(n) talle(n) tijden alst hen gelieve(n) sal teenre, iie. oft derde reysen, elcken penninck daer aff met xvi gelijcke pennin(gen), mu(n)te voerscreve(n) ac cum s(e)c(un)d(u)m ratum dequitation(ibus), daervoere obligeren(de) de p(er)soon(en) en goede(n) der voers(creve) weess(e) in forma, ende es te weten dat dit bekin wordt gedaen in voldoeninge van(de) slote van reeckeningen, gepasseert voer weesm(eeste)ren deser stadt opd(en) xxv. aprilis lestleden, de welcke de weese(n) den voerscreve(n) Rogmans ten achter zijn gebleve(n) volgen(de) de voerscreve acte, coram Duffle, Luenos, maii ixa., 1588.

In de marge.

Item Henrick Brugmans als man en(de) momboir van El(i)z(abe)t Rogmans dochtere wijlen Willems, zoo in dijer qua(litey)t in sijn(en) eygen naem alsmede van wegen de ande(re) kinderen des v(oor)s(creve) wijlen Willems, daer voere hij hem in dese is sterckmaken(de), heeft v(er)claert bekent en(de) geleden, v(er)claert, kent en(de) lijt mits desen dat Henr(ick) Gooris al(ia)s Bruers aen(den) v(oor)s(creven) wijlen Willem opd(en) 24. meert 1604 vuyt dese rente van xii r(insgulden) x st(uvers) es gequeten, heeft drije rinsg(ulden) ii ½ st(uvers), gel(ijck) zij ts(elv)e gescreven vinden bijd(e) hant des v(oor)s(creven) wijlen Willems op sijn manuael c(on)senteren(de) alsoo inde cassatie van desen, voer zoo vele de v(oo)rs(creve) iii r(insgulden) ii ½ st(uvers) aengaen et sic vacat, act(um) 30. maii 1616.

Henrick Brugmans.

De quitan(tie) van(de) iii r(insgulden) ii ½ st(uvers) vuyt dese rente van xii ½ r(insgulden) gedaen aen(de) collegie van Dieven bij Henrick Gooris, h(abetu)r maii ixa. a(nn)o 1616 in hac camera.

Hieronder nog een akte met vermelding van Guilielmus Rogmans sone Anthoenis en Anna Van Haecht.  Op het huis en het hof met aanhorigheden was o.m. een last verbonden van 20 stuivers aan de kapel van Baal (Baerle).  Het gaat hier alleszins om een vrij vroege vermelding van de kapel te Baal, omdat volgens de uitgave van J. VAN DIJCK, 100 jaar kerk Baal.  Het verhaal van een kerk, Baal, 1994, de kapel zou gebouwd zijn in het jaar 1534.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8229, fol. 333r°., akte dd. 16 februari 1591.

Item, p(rese)ntia villici, jouff(rouw)e Helena Van Langele dochter wijlen m(eeste)r Reyniers met consente ende overstaene m(eeste)r Peeters De Greve, haers mans, hebben ten erffvuytgegeven Willem Rogmans soene wijlen Anthoenis en(de) Anna Van Haecht, sijne huysvrouwe, die bekindt ten erffven genomen te hebben een huys metten hoff, schueren, stallen ende alle andere zijne toebehoirten met twee stuxkens, soe lant als weye, groot tsamen ontrent zeven dachmaelen ombegrepen der juster maete, soe die selve goeden gelegen sijn tot sijn tot Werchtere inde Vaerenstrate, reghenoten Henrick Poertmans ter ie., d' erffghen(aemen) Anthoenis Goerts alias Bruers ter iir., d' erffgen(aemen) Mathijs Vaeremans ter iiir. ende de voirs(chreven) Varenstraete ter iiiir. zijden, item alnoch vijff stucxkens, soe lant als weye, groot tsamen negen dachmael ombegrepen, gelegen tegen over de voirs(chreve) goeden, reghenoten de goeden Jans Van Aersschot ter eenre, d' erffghen. Cathlijn Poertmans ter iir., sheeren straete ter iiire. ende ter iiiir. zijden, erffelijcke te houden(e) ende te besitten(e) opde co(m)meren van te voeren vuytgaen(de), te weten op het huys en(de) hoff, op thien rinsg(uldens) erffelijck aen[de] erffghen(aemen) Van Ham, zesse rinsg(uldens) erffel(ijck) aen tgoidtshuys van Sinte Cleren binnen Loven en(de) xx st(uyvers) erffelijck aen(de) cappelle van Baerle, al losbaer renten, item op xxviii ½ molevaten evene en(de) iiii penn(ingen) Lovens en(de) negen hoenderen sheeren chijns en(de) de anderen vijff parceelen op twee rinsg(uldens) xv st(uyvers) aende kercke van Werchtere en(de) dertich mijten en een pot smouts aende selve kercke, item een halster evene en(de) een bl(an)c vi (mij)ten sheeren chijns en(de) op sheeren chijns, soe verre men bevindt eenigen meer vuyt te gaen, daeraff de voirs(chreve) vuytgeveren verclairen nyet te weten(e) terminis ende voerts meer op zesthien carolusguldens te xx st(uyvers) tstuck erffelijck rente monete currentis, alle jaer den xvi. februari te betalen et in cambio quite et libere deliberan(...) in futuru(m) assecutu(m) et satis de voirs(chreve) vuytgeveren oblig(ando) et submitt(endo) et waras opde co(m)meren ende lasten boven gespecificeert met cond(iti)e dat de voors(chreve) erfnemeren de voirs(chreve) rente van xvi rinsg(uldens) sullen mogen lossen ten drije reysen, tweemael met zesse rinsg(uldens) ende eens met vier rinsg(uldens) smaels, elcken carolusguldens met zesthien gelijcke carolusg(uldens) en(de) met volle rente, promitten(tes) ut supra. pred(ict...) Rogmans et eius uxor pred(ict...), xvi r(insguldens) singulis amus p(er)solve uts., cora(m) Loenis, Liebrechts, februari xvi, xvc. xci.

Item es tusschen de voirs(chreven) partijen gecond(itioneer)t dat de voirs(chreve) vuytgeveren dragen moeten de verloope rente en(de) de voirs(chreve) nemeren de verloopen chijns, verschenen tot date deser, mede oyck de pontpenn(ingen), ter cause desen te verschijnen, wel verstaen(de) oyck dat in het capitael van xvi rinsg(uldens) erffel(ijck) in gecomprehendeert den penn(ingen) van(den) coop van houtte, opt voirs(chreven) goet staen(de), gelijck de voirs(chreve) partijen verclairden, cora(m) eisd(em).

Onderstaand nog een schepenakte dd. 02.03.1587 met vermelding van Guilielmus Rogmans (zoon van Anthonius) en zijn echtgenote Anna Van Haecht, die toen in Werchter woonden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7867, fol. 306r., akte dd. 2 maart 1587.

Item Willem Rogmans soene wijlen Anthonis ende Anna Van Haecht, zijne huysvrouwe, woonende nu ter tijt te Werchtere, in p(rese)ntia, hebben geced(eer)t en(de) getransporteert tot behoeff heeren Willems Middelborch, procurator des goidsh(uyse) van S(in)te Merttens alhier binnen Loven, p(rese)nt en(de) ts(elv)e accepteren(de), inden naem en(de) tot behoeff des voerscreven goidshuys eene rente van zesse rinsg(uldens) erffelijck met allen de achterstellen van dijen, daervoere personel(ijck) v(er)bonden staet met schepen(en) brieven van Loven vander daete xxix. augusti a(nn)o xvc. lxx m(eeste)r Anthonis Van Middelborch, vader des voers(creven) heeren Willems, volgen(de) de schepene brieven daeraff zijnde van(der) daet voers(creven), geteeckent bijden secretaris Cloet, cederen(de) ende overgeven(de) voerts den voers(creven) heer Willem tot behoeff als boven des(elv)e brieven met oyck het recht van(de) mainmise metten decrete daerop en(de) opde goeden des voers(creven) verobligeerde, geslaegen ten selven rechte, et satis de voers(creve) gehuysschen et waras dat zij de voers(creve) rente nyet en hebben belast oft eenichss(ints) gealieneert prout, coram Ympens, Voshem, martii secunda, 1587.

Item de voers(creve) partijen, in p(rese)ntia, hebben vercleert het voers(creven) transport gedaen en(de) aengegaen te zijne bij coope volgen(de) zeke(re) conventie, bij hen aengegaen, in betaelinge en(de) voldoeninghe van(den) welcken prijs deselve gehuysschen sullen genyeten hebben en(de) eensdeels genyeten zekere penn(ingen), die den voers(creven) heeren Willem waeren competeren(de) van(den) dorpen van Werchtere, Rotzelaer ende Haecht, dewelcke so(m)me bedraegen(de) ... [n.v.] en(de) actie van dijen hij is midts desen den selven Willem is cederen(de) ende transporteren(de) om die te eysschene en(de) tontfangene eensdeels in mindernisse en(de) voldoen(inge) van(den) coop van(de) v(oer)s(creve) rente met alnoch veertich rinsg(uldens) in gelde, die de voers(creven) heer Willem voerden geheelen coop metten verloopen van dijen bekent van(de) voers(creve) gehuysschen ontfangen te hebben, constitueren(de) alsoo den v(oer)s(creven) heer Willem Van Middelborch den voers(creven) Willem Rogmans, procuratorem in eodem propriam, om de voers(creve) so(m)me eens tontfangen, etc(etera), promitt(ens) ratum, eisdem.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Guilielmus Rogmans en zijn echtgenote Anna Van Haecht.  Beiden woonden op dat ogenblik in Leuven zoals zoveel anderen in die tijd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7473, fol. 222v., akte dd. 10 juni 1580.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven(e) naerbes(creven) gestaen Clara Scrijnmakers dochtere wijlen Jans, geboren van Wesemale, tegewoirdige huysv(rouw)e Jans Verheyen, met consente, overstaene ende authorisatie desselffs Jans, haers mans, bij manisse heeft opgedragen een halff boendere beempts, gelijck tselve onbegrepen vander maten gelegen is onder Werchte(re) opde zijde van Rotselaer bij tHooch Broeck tusschen de Demere aldaer vlieten(de) in drije zijden ende die goed(en) Willems Rogmans ter vierdere zijden, exp(osito) imp(ositus) est die v(oer)s(creven) Willem Rogmans, soe ind(en) name van zij(n) selven als ind(en) name en(de) tot behoeff van jouff(rouw)e Anna Van Haecht, zijn(e) huysv(rouw)e, woonen(de) te Loven(e), per mo(nitionem) et sat(is) indivisim et war(as) voer vrije en(de) onbelast goet, tanquam prout jure, coram Greve, Luenis, junii xa.

 

Hieronder een akte met vermelding van Guilielmus Rogmans sone Anthonius en zijn echtgenote Anna Van Haecht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr.  7862, fol. 91r°, akte dd. 29 augustus 1577.

Item meeste(r) Anth(onis) Middelborch sone wijlen meeste(r) Peeters, obligan(tes), submitten(tes) ac renu(n)cian(tes), heeft bekindt schuldich te zijne Willem(en) Rogmans sone wijlen Anthonis en(de) Anne Van Haecht, zijne huysvrouwe, zesse carolusglden te xx st(uvers) monete d(omi)ni ducis Brabantie pronu(n)c curren(tis), tot drie plecken den stuver gerekent, erffel(ijcke) rinte, alle jae(re) op ten xxix. augusti te betaelen(e) et in cambio quite et libere, etc(etera), necnon a x., xx. et c. d(enariis), etc(etera) quol(ibe)t ass(ecu)tum ad mo(bilia) pignus infra leucam vel eo circa valens duplu(m) et tantu(m) et poter(it) redime(re) quando vol(verit) v(i)c(ibus) que(m)libet denariu(m) exinde median(tibus) sedecim denariis p(re)dict(is) co(n)similibus ac cu(m), cor(am) Berthijsn, Malcote, augusti xxix.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Guilielmus Rogmans en Anna Van Haecht.

Het stadsarchief van Leuven is onuitputtelijk, zeer interessant voor de streek en voor velen ongekend. 

Bron : S.A.L.. Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 594v., akte dd. 14 mei 1576.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen Marie Schrijns, huysv(rouw)e Jans Van(den) Stalle a(lia)s Testeleer, woonen(de) onder Dunberg(en), prochie van Cortelcke ende heerlicheyt van Holsbeke, met consente, wille, wete en(de) overstaene desselffs Jans, haers mans, heeft opgedrag(en) met behoorlijcke v(er)thijdenisse allen alsulcke haer paert, deel, portie en(de) contingent, op haer v(er)storffven en(de) gedevolveert midts der doot en(de) afflijvicheyt van Wouteren en(de) Lijsbeth De Coninck kind(er)en wijlen Anthonis, vuyt ende van een dachm(ael) landts, geleg(en) int Rotselaren Velt tusschen ... [n.v.], item noch in en(de) aen een halff dachm(ael) landts int selve velt, regen(ooten) die Gheverstrate ter eende(re), ... [n.v.], noch een halff dachm(ael) landts, gelegen int selve velt tusschen den wech, comen(de) van Werchtere nae Vrouwenperck, ter eende(re), den Cleyn(en) Hontshoevel, ... [n.v.], noch in een dachm(ael) landts, geleg(en) int Dievervelt, regen(ooten) Cornelis Van Grave ter eende(re) en(de) tweede(re), m(eeste)r Peeter Luytens ter derde(re) zijd(en), item noch in een halff dachm(ael) beempts int Kelffterbroeck geleg(en), regen(ooten) ... [n.v.], noch in dertich stuyvers erffelijck opde goeden Henrix Van Roomen erffgen(aemen) te Dyeven en(de) voerts alle voerde(re) recht en(de) actie den voers(creven) opdrageren doer doot en(de) afflijvich(eyt) v(er)storffven en(de) aengeco(m)men, exp(osito) imp(ositi) est Guilhelmus Rogmans en(de) Anna Van Haecht, eius uxor, p(er) mo(nitionem) et sat(is) et war(as) opde lasten d(aer)vuytgaen(de) prout jure, coram Liedekercke, Spira, maii xiiiia., 1576.

 

Hieronder geef ik enkele opeenvolgende akten om reden dat na de eerste akte telkenmale wordt verwezen naar de “voorschreve opdragers”.   Om de identiteit te kennen van de voorschreve opdragers, was het dus nodig om de opeenvolgende akten weer te geven.  In de laatste akte wordt uiteindelijk melding gemaakt van Guilielmus Rogmans en Anna Van Haecht.

Nog dit, Cortelcke is Kortrijk(-Dutsel), maar wellicht wist je dit wel, net zoals dat Haudert Houwaart is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 656r., akte dd. 18 mei 1576.

Item in tegenwoirdich(eyt) des meyers van Loven(e) van heerheyd(en) weg(en) van weg(en) des hertog(en) van Brabant ende der schepen(en) van Loven(e) naerbes(creven) gestaen m(eeste)r Jacop Gosseal, tot des naerbes(creven) staet te mog(en) doene, soe bij m(eeste)re Henr(icken) Van Vlaend(er)en sone wijlen Josephs, daer moede(re) aff was Cornelie Vander Mijlen, woonen(de) te Bruessele, soe in zijn(en) eygen(en) name als oyck ind(en) name en(de) van weg(en) der kinderen wijlen Cathlijn(e) Van Vlaend(er)en, die zij behoud(en) heeft gehadt van Adriaen wijlen V(er)voert, daertoe oyck testamentelijck geord(onneer)t wesen(de), als oyck bij Geertruyd(en) Van Vlaend(er)en en(de) Joos(en) Hollants, gehuysschen, oyck soe in hu(n)nen eygen(en) name als anderssints, he(n) ten des(en) sterckmaken(de) voer hae(re) kind(er)en, behoorl(ijck) en(de) onwederoepelijck, te weten(e) bijd(en) voers(creven) meeste(re) Henr(icken) voer m(eeste)re Goerd(en) Rochus als not(ari)s en(de) zeke(re) getuygen opd(en) iiiien. julii beyde lxxv geconst(itueer)t en(de) geauthoriseert wesen(de), ons bijd(er) brieven van procuratien d(aer)aff zijn(de) genoech gebleken, en(de) jouff(rouw)e Clementie Van Vlaend(er)en, oyck zuste(re) des voers(creven) m(eeste)rs Henr(icx) cu(m) tutore, hebben opgedrag(en) met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse die goed(en) naerbes(crev)en ende yerst vijff vierendeelen landts viertschooff, geleg(en) onder die p(ro)chie van Cortelcke opd(en) Grooten Leempoel in scosters thiende tusschen die goed(en) Jans Ghijssels ter eende(re), Peeters Clissens ter eende(re), Henr(ick) N., gen(oemp)t Drij Duym, ter iiie. en(de) Jans De Wael ter iiiie. zijd(en), noch drije vierendeelen landts, oyck viertschooff, onder die selve p(ro)chie opd(en) Cleyn(en) Leempoel inde Nieuwroodtsche Hoeve tusschen die goed(en) Jans Herheyns erffgen(aemen) ter eende(re), Dominic Huens ter iie. en(de) die beke aldaer vlieten(de) ter iiie. en(de) der erffg(enaemen) Xpiaens. [Christiaens] Vand(er) Biest ter iiiie. zijd(en), item noch lxtich. roed(en) landts, al der mat(en) onbegrepen, tzij oft oyck veel luttel min oft meer wae(re), geleg(en) onder die p(ro)chie van Lind(en), genaempt Truyemans Blueck, tusschen die goed(en) Joos Van(den) Goedenhuyse ter eende(re), Willem Quoddens ter iie. en(de) derffgen(aemen) Joos Ruelens ter iiie. zijd(en), exp(osito) soe is d(aer)inne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Dominicus Huens, apothecaris inde Roose alhier te Loven(e), p(er) mo(nitionem) et sat(is) ind(ivisi)m qua(lita)te qua sup(ra) et war(as) opd(en) chijns en(de) ande(re) lasten des heeren van(den) gronde, hoedanich die zijn mach, tanq(uam) p(ro)ut jure, cor(am) eisd(em).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 657r., akte dd. 18 mei 1576.

Item in tegenwoirdich(eyt), etc(etera), die v(oer)s(creve) opdrageren ind(er) v(oer)s(creve) qua(litey)t hebben opgedragen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een halff boende(re) bosch, alsoe tselve onbegrepen va(n) eenige mate geleg(en) es onder Geelrode, geheeten tHeypat, tusschen die goed(en) des heeren van Rivie(ren) ter eende(re), die strate ald(aer) ter iie. en(de) zeke(ren) block ald(aer) ter iiie. zijd(en), exp(osito) soe is d(aer)inne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Cornelis Van Emelen p(er) mo(nitionem) et sat(is) ind(er) qua(litey)t qua sup(ra) et war(as) opd(en) chijns en(de) alle lasten des heeren van(den) gronde, alsoe verre daer eenige zijn, tanq(uam) prout jure, coram eisd(em).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 657r., akte dd. 18 mei 1576.

Item in tegenwoirdich(eyt), etc(etera), die v(oer)s(creve) opdrage(re)n ind(er) v(oer)s(creve) qua(litey)t hebben opgedrag(en) met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse drije en(de) een(en) halff cappuyn(en) tsiaers, die de selve opdrage(ren) jaerl(ijcx) hebben(de) en(de) heffen(de) zijn op zeke(re) goed(en), geleg(en) onder die p(ro)chie van Cortelcke oft d(aer)ontrint, toebehooren(de) den erffgen(aemen) Quintens wijlen Van Ermbeghem, exp(osito) soe is daerinne gegoedt en(de) geerft m(eeste)r Quinten Va(n) Ermbeghe(m), licentiatus utriusque juris, p(er) mo(nitionem) et satis ind(er) qua(lita)te qua sup(ra), et war(as) voer eene onbelaste oft onverthierde rente, tanq(uam) prout jure, coram eisd(em).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 657r., akte dd. 19 mei 1576.

Item in tegenwoirdich(eyt), etc(etera), die v(oer)s(creve) opdrage(ren) ind(er) v(oer)s(creve) qua(litey)t hebben opgedrag(en) met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse onderhalff dachm(ael) bosch onder die p(ro)chie va(n) Cortelcke opden Speelberch tusschen die goeden Jans Van Valckenborch ter eende(re), Daniels Va(n) Assche ter iie., die goed(en) des cloosters va(n) Ghempe ter iiie. en(de) die strate naed(en) Speelberch gaen(de) ter iiiie. zijd(en), exp(osito) is d(aer)inne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Lambrecht Mangelaerts en(de) ... [n.v.], zijn(e) huysv(rouw)e, p(er) mo(nitionem) et sat(is) qua(lita)tei qua sup(ra) tanq(uam) p(ro)ut jure, coram Liedekercken, Maelcote, maii xixa., 1576.

            In de marge.

Is gebleken van bet(aling)e v(an) pontpen(ningen)  en(de) hootp(enningen), voerd(er)en bij quitan(tie) Jans Van(den) Schriecken als meye(re) van(der) infirmarije van(den) Groot(en) Baghijnhove bynnen Loven(e), van haeren chijnshove tot Cortelcke en(de) oyck mede als meye(re) des goidtsh(uys)e van Ghempe, gescreven zijn(de) die selve quitan(tie) bijder handt m(eeste)rs Anthonis Middelborch en(de) met het gewoonl(ijcke) hanteecken des v(oer)s(creven) Van(den) Schriecke onderteeckent, wesen(de) de selve in data xvii. dece(m)b(ris) xvc. lxxvitich.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 657r., akte dd. 19 mei 1576.

Item in tegenwoirdich(eyt), etc(etera), gestaen die v(oer)s(creve) opdrageren ind(er) v(oer)s(creve) qua(litey)t hebben opgedrag(en) met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse seven vierendeelen bosch, een block wesen(de), gelegen onder Cortelcke inde Breestrate tusschen die strate ald(aer) in twee zijd(en), Joachims Van Termonde ter derde(re) en(de) die goed(en) Quintens Van Ermbeghe(m) ter ande(re) zijd(en), exp(osito) soe zijn d(aer)inne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Willem Rogmans en(de) Anna Van Haecht, gehuysschen, per mo(nitionem) et sat(is) qua(lita)te qua sup(ra) et war(as) op des heeren chijns en(de) last van(den) gronde tanq(uam) p(ro)ut jure, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

Opd(en) xviiien. martii a(nn)o lxxxii heeft Gerarden Duermans als voergange(re) geweest hebben(de) van mijn(e) hee(re) vand(er) Horst v(er)claert dat hij ind(er) qua(litey)t v(oer)s(creven) van Wille(m) Rogmans heeft ontfan(gen) van int jaer lxxvi die pontpen(ningen) en(de) heerlijcke rechten ter caus(en) van des(en) coope, act(um) martii xix., xvc. lxxxii v(oer)s(creven).

 

Hieronder twee Latijnse akten.  De tweede akte begint met “dicti supportantes”, dus de voorseyde opdragers”.  Om te weten wie dat is, dient dus naar de voorgaande akte gekeken te worden.  Het gaat om Margaretha Keyens dochter Georgius, die met akkoord van haar man Joannes De Haen optreedt als opdraagster.  In de tweede akte wordt melding gemaakt van Guilielmus Rogmans en zijn vrouw Anna Van Haeght.

De akten zijn in het Latijn, maar als je goed oplet, zijn ze wel verstaanbaar, want de structuur komt overeen met Nederlandstalige akten van overdracht van onroerend goed.  Ik vraag me af of die akten wel werden voorgelezen en zo ja, snapten die aanhoorders wel iets van die akten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, fol. 29r., akte dd. 20 juli 1574.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Margareta Keyens filia quond(am) Georgii cum consensu scitu interesse et voluntate Joh(ann)is De Haen, eius mariti, Anthonius Brasseur habens quoad infrascripta facien(tes) (?) mandatum speciale et irrevocabile ab Anna Keyens, eius uxore, passatum coram Philippo Herebout, notario et certis testibus s(e)c(un)da septembris a(nn)o xvc. lxiii, Henricus Van Elsberge et predictus Joh(ann)es De Haen tamquam ma(m)burni liberorum dicti Henrici, quos retinuit ab Elizabeth Keyens, quoad hec auctorisati p(er) legem de Aersschot tertia julii anno lxxiiii o(mn)es hered(itari)es Georgii quond(am) Keyens et Marie Storms, conjugum, et Engelberti Storms supportaverunt cum debita effestucatio(n)e mensure sit(us) apud Baerle sub Aerschot inter stratam a tribus et bona Joh(ann)is Raeps a quarta p(ar)tibus exp(osito) imp(osita) Barbara Storms relicta Adolphi Van Hofstay per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do) qualitate ut supra et war(as) sub censu d(omi)ni fundi tamquam prout, cor(am) Bucq, Wils, xx. julii.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, fol. 29r., akte dd. 20 juli 1574.

Item, in p(rese)ntia villici, dicti supportantes qualitate que supportaverunt cum debita effestucatione medietatem xes jurnalium prati sit(us) sub Werchtere, dictum den Almorter, inter bona mense S(an)cti Spiritus ibedem ab una, ecclesie de Wackerzeel ab alia et stratam tendentem versus locum, dictum den Aelmoerte(r) a 3a. p(ar)tibus, p(rese)nt Engelbertus Storms, dicta bona acquisivit xiia. maii a(nn)o xvc. xxvii, coram scabinis de Werchtere, erga Joh(ann)em et Arnoldum Van(den) Putte cum suis, exp(osito) imp(ositus) Wilhelmus Rogmans et Anna Van Haeght, eius uxor, per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do) et war(as) sub censu d(omi)ni fundi tamquam prout, cor(am) eisd(em).

 

Hieronder nog een Latijnse akte met vermelding van Guilielmus Rogmans en Anna Van Haecht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, fol. 40r.,akte dd. 3 augustus 1574. 

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Anthonius Brasseur, habens quoad infrascripta facien(t...) (?) mandatum irrevocabile domicella Anna Keyens, sua uxore, passatum coram Philippo Herenboult, notario, in consilio Mechlinien(sis) et certis testibus s(e)c(un)da septembris anno xvc. lxiii, supportavit cum debita effestucatio(n)e tertiam partem unius bo(n)narii prati paulo prout sit(us) est apud Werchteren inter Demeram ibidem labentem ab una et locum, dictum Onser Liever Vrouwen Wijtham, ab alia, et Petri Wants cum suis complicibus a tertia p(ar)tibus, exp(osito) imp(ositus) Wilhelmus Rogmans et Anna Van Haeght, eius uxor, per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do) et war(as) sub censu d(omi)ni fundi, cor(am) eisdem.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Guilielmus Rogmans, zoon van Anthonius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8221, fol. 154r., akte dd. 13 maart 1572.

Item Willem Rogmans sone wijlen Anthonis, in p(rese)ntia, heeft vuytgegeven en(de) bekindt midts desen ten erffvuytgeg(even) te hebben(e) voer hem, zijne erffven ende nacomelingen Janne Vogels ende Cathlijn(e) Vercoutheren, zijn huysvrouwe, voer hu(n), hue(re) erffven ende nacomelingen, huys ende hoff, met alle ande(re) zijne toebehoorten, groot ontrint vijff vierendeelen onbegrepen der maten gelegen ter plaetsen, geheeten tAverijst, onder Rotselaer, regen(ooten) sheeren strate ter eenre, die voers(creven) Jan Vogels ter iire. ende tSoerelaren Velt ter ande(re) zijden, erffel(ijck) te houden en(de) te besitten opt recht daer te voren vuytgaen(de), te wetene een gans oft capp(uyn) aenden hertoge van Aersschoth terminis en(de) voerts meer op zess carolusg(ulden) te xx st(uvers) tstuck, monete curren(tis), erffelijcke ende ontquytbaer rinte, alle jae(re) opden xiiien. dach meert te betalen ende inder stadt wissele los ende vrij van bede, schothe, lothe, xe., xxe., ce. ende alle ande(re) pennin(gen) ende impositien, alreede opgestelt oft noch namaels op te stellen, te leveren in futuru(m) et sat(is) et war(as) prout, gelovende die voerscreven gehuysschen, obligan(do) et submitten(do) in forma, die voers(creve) erffrinte van sess carolusg(uldenen) jaerl(ijcx) ten termijn(e) voers(creven) wel ende loffel(ijck) te betalen en(de) als boven te leveren in futur(um) ass(ecutu)m, coram Duffle, Winge, martii xiiia.

 

De akte maakt melding van Guilielmus Rogmans, zoon van Anthonius en inwoner van Leuven, die als huurder van een pachthoeve te Veldonk onder Werchter (thans Tremelo) de pacht van de hoeve overliet aan Henricus Luekens (Leuckens), zoon van Henricus en inwoner van Werchter, behalve de heiden en heithoeven waarop Guilielmus Rogmans zoveel schapen mag hoeden als het hem belieft.  Mogelijk gaat het hier om de gekende pachthoeve van Veldonk, die eigendom was van de Abdij van Park, alhoewel dit niet tot uiting komt in de akte.  Heythoeve is onvruchtbare grond, begroeid met heidestruiken.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7465, fol. 127r., akte dd. 5 november 1571.

Item Willem Rogmans sone wijlen Anthoenys, woonen(de) bynnen des(er) stadt, als in pachtinge en(de) hueri(n)ghe aenveert hebben(de) zeke(re) pachthoeve metten landen, beempden en. alle ande(re) zijn(e) toebehoirten, gel(ijck) die selve gelegen zijn te Veldonck onder die prochie van Werchte(re) op zeke(re) c(on)ditien, voerweerden en(de) lasten, voerd(en) rentmeest(er) ons g(enadigen) h(eere) sconincx int quartier van Loven(e) en(de) lathen van(de) tolcame(re) desselfs opden xviien. septe(m)br(is) lestleden gepasseert en(de) onder den selven berustende, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft bekyndt en. bekyndt midts desen op alle besproken voerweerden, bescreven inde voirs(creve) c(on)ditien, ten voers(creven) daghe gepass(eer)t en. gelijck de selve hem metten vuytgaen(e) vand(er) berre(n)d(er) keerss(en) gebleven zijn, overgegeven en. ov(er)gelaten, overgeeft en(de) overlaet midts desen Henricken Luekens sone wijlen Henricx, woonen(de) te Werchte(re), dewelcke heeft bekyndt en(de) bekynde midts desen de v(oir)s(creve) pachtinge en(de) hueri(n)ghe van(de) voirs(creven) Willem(en) overgenomen te hebben(e) en(de) overneempt midts desen in alder vuege en(de) manie(re) gelijck den selven Willem(en) metten vuytgaen(e) vander berre(n)der keerss(en) gebleven zijn om die te besitten(e), labeuren, proffiteren, etc(etera), al naer inhoudt der voirs(creve) c(on)ditien, in desen nochtans geconditioneert en(de) ondersproken dat de voirs(creven) Willem voe(r) hem reserveert alle alzu[l]cke heyen oft heyts hoeven als totter voirs(creve) hoeven zijn behoorende om bij hem Willem(en) alzoe vele schapen te mogen daerop houden alst hem believen sal, des sal hij Willem de selve schapen vuytgaens somers moeten affnemen en(de) den voirs(creven) Henricken daeraff ontlasten, behoudelijck nochtans dat de voirs(creven) Henrick opde voirs(creve) heythoeve oyck sal moegen houden en(de) drijven met des voirs(creven) Willems schapen, zijn schapen ende soe vele strootsel moghen mayen en(de) halen als hem believen sal en(de) dit al nae v(er)mogen(e) van(de) voirs(creve) c(on)ditien, geloven(de) voerts de voirs(creven) He(n)rick den selven Willem(en) en(de) zijn(e) goeden aen(den) v(oir)s(creven) r(entmeeste)r ons g(enadigen) hee(re)n sconincx, nu zijn(de) oft die naemaels soude mogen wesen, allessins costeloos en(de) schadeloos van des voirs(creven) is, tontheffen en(de) de v(oir)s(creve) pacht(in)ghe op hem en(de) zijn(de) nemen(de), gelijck oft hem de selve metten vuytgaen(e) vand(er) berre(n)d(er) keerss(en) gebleven wae(re) ende soe vele te doen(e) dat den selven Willem(en) noch zijn(e) goeden daervoe(re) nyet en wordden gepraempt oft beschadicht in e(n)niger manie(re), voer des voirs(creven) es, heeft hem borghe geco(n)st(itueer)yt als pri(n)cipael Jan Ty(m)mermans al(ia)s Vand(er) Moersen, schoonvader des voirs(creven) Henricx, woonende insgelijcx de (!) Werchte(re) et prim(us) obligan(do) et submitten(do), cor(am) Ketelboete(re), Hoeven, nove(m)bris va., a(nn)o xvc. lxxi.

Hierbij een akte met vermelding van Guilielmus Rogmans zone Anthonius. De akte wordt gevolgd door het verzoek aan een weeskamer van Leuven, de adviezen en het akkoord om een aantal goederen te mogen verkopen, dit alles wegens de minderjarigheid van de kinderen van jonker Arnoldus De Rijcke. In de akte komt een mooi woord voor, nl. "bepalmslacht".

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 114v., akte dd. 10 juni 1613.

Condt zij allen eenen iegel(ijcken) dat comen es voor meyer en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) de voors(chreven) jo(ncker) Arnoult De Rijcke vuyt crachte en(de) nae v(er)moegen voors(chreven) ende heeft ten erffve vuyt gegeven aen Willem Rogmans zone wijlen Anthonis, woonen(de) tot Werchtere, die wel(cke) oock bekindt vann(den) voors(chreven) jo(ncker) Arnoult ten erffve genomen te hebben een(en) bossch, groot ii dach(maelen), geheeten Willems Vermijlen Bosch, gelegen ind(en) Dressaert, regen(oten) Aerdt Van Haecht ter ie., derffgen(aemen) Willem Scrijns ter iie. en(de) sheeren straete ter iiie. zijden, erffel(ijck) te hebben houden, te hebben en(de) te besitten op sheeren chijs van(den) gronde aen(den) h(ee)re van(der) Bruggen sonder meer, waerop die voors(chreven) uytgever tsel(ve) es waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaen(e) rinte van drije carol(us) g(u)l(dens) en(de) xii gel(ijcke) stuyvers Brabants tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xen. january, waeraff den iersten termijn(e) van betaelin(ge) vallen en(de) v(er)schijnen sal xa. january 1614 toecomen(de) en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, den voors(chreven) jo(ncker) Arnoult, zijn(e) erffven en(de) naercomelin(gen), los en(de) vrije, etc(etera), in toecomen(de) tijd(en), telcken termijn als schult met rechte v(er)wo(n)nen, met conditie dat die voors(chreven) erffnemer oft zijn(e) naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van drije rinsg(u)l(dens) en(de) xii st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffe(lijck) met xvi gel(ijcke) gul(den)s loopen(de) munte en(de) met volle rinte, item es in desen ondersprokne in soo verre de voors(chreve) rinte van drije rinsg(u)l(dens) en(de) xii st(uyvers) erffel(ijck) jaerl(ijcx) ten termijne voors(chreven) nyet en wordde betaelt, sal die voors(chreven) erffvuytgever oft zijns actie hebben(de), hun gebreck met rechte moegen v(er)haelen opden sel(ven) grondt, voirder nyet, coram Roeloffs, Leunis, januarii xa., 1613.

      In de marge.

      De quitantie van dese drije guld(ens) xii st(uyvers erffel(ijck) staet decembris xi., 1648 in media et sic vacat.

      Sent(entiatum p(er) heredes Eisabethae Wagemans actionem, cor(am) Van Grave, Broeck, may xxiiii., 1640.

Hier naer volght den teneur vande authorisa(ti)e der h(ee)ren weesm(eeste)ren hier voor geruert.

Aen mijne eerw(eerde) h(eer)en, mijne h(ee)ren die weesm(eeste)ren der stadt van Loven.

Verthoont in alder reveren(tie) Arnoult De Rijcke hoe dat hij is besitten(de) in tochte en(de) anderss(in)ts diverssche goeden, die belast zijn met vele groote renten, wel bedraegen(de) drije hondert carol(us) g(u)l(den)s ts(iae)rs, die hij wel v(er)hoept hadde voorden meestendeel aff te leggen indien sijn(e) ma(jestey)t hem hadde betaelt van zijn(e) deuchdel(ijcke) gagien, maer nyet comen(de) daertoe geraeken ende bevinden(de) dat die v(er)looopen sijn(e) goeden sullen co(n)sumeren indien daer inne nyet en wort v(er)sien bij afflegginge van(de) sel(ve) renten om dwel(ck) te doen(e), heeft met advys van(de) naeste vrienden geproeft te v(er)coopen ettelijcke) goeden, gelegen tot Houthem onder Vilvoorden, maer alsoo daer nyemandtd sunderlincx en is gecomen om te coopen, heeft geproeft met voorgaen(de) proclama(ti)en te v(er)coopen andere goeden, daeraff eenighe alreede bepalmslacht sijn als onder anderen vier boen(deren) landts en(de) vijff boen(deren), soo heyde als quaede schae schaveyen van bosschen, gelegen te Betekem, die hem noyt ts(iae)rs vuytgebrocht en hebben xxxv g(u)l(dens) en(de) v(er)hoept bij v(er)coopinghe daer meer aff te leggen lxxv g(u)l(dens), ende vijff boen(deren) landts, gelegen tot Werchter, die doorgaens nyet vuyt gebrocht en hebben tzestich g(u)l(dens), maer dickwils vele min, ende die bij v(er)coopinghe die alreede bepalmslacht sijn bij advys van zijn(e) vrienden, wel vuytbringen sullen hondert en(de) twelff rinsg(u)l(dens), maecken(de) tsaemen ic. lxxxvii g(u)l(dens) ts(iae)rs in plaetse van xcv g(u)l(dens), die hij ten hoochsten heeft connen proffiteren, dwel(ck) proffijttelijcker sal wesen voorden suppl(ian)t en(de) zijn(e) kinderen, maer alsoo die proprieteyt van(de) goeden onder Betekem en(de) van(de) twee en(de) een halff boen(deren) onder Werchter is gedevolveert, soo en kan hij suppl(ian)t die nyet valide getransporteren en(de) den coopers overgoeden, bidt daeromme seer ootmoedel(ijck) dat uwe eerw(eerde) believe hem suppl(ian)t te consenteren en(de) authoriseren om die goeden te mogen overgoeden tot behoeff van(de) coopers op last dat de suppl(ian)t mette pe(n)nin(gen) daeraff comen(de), sal affleggen soo vele rente als de pe(n)nin(gen) sullen bedraegen ende daervore v(er)binden zijn(e) goeden, daeraff die proprieteyt nyet en is gedevolveert, als naementl(ijck) die helft van(de) goeden tot Houthem, wesen(de) xlvi boen(deren) int geheele, en(de) tderdendeel van zijn hoeve te Veldonck onder Werchtere oft anderss(in)ts dat die pe(n)nin(gen) sullen wordden gestelt in handen van(de) vrienden die daermede terstont die renten sullen affleggen en(de) daeraff rekenen, dwelck doen(de), etc(etera).

            Appostille.

Sij dese req(ues)te gecommuniceert den twee naeste vrienden, den weesen des suppl(ian)ts naest bestaen(de) om opt versueck, bij dese req(ues)te gedaen, te geven hun advys, actum ter weescaemere den ven. octob(ris) anno 1612, mij p(rese)nt, ond(erteeccken)t R. Prince.

Ick onderteeckent, als gehaudt zijn(de) met jo(uffrouw)e Barbara Van Bourgoigne, sustere van wijlen jo(uffrouw)e Magdalene, moedere vande kinderen des suppl(ian)ts, in desen co(m)municatie gehadt hebben(de) van dese req(ues)te, mette appostille marginaele der sel(ver) en(de) op dinhoudt en(de) v(er)sueck daermede gedaen, naer behooren ghelet ende onderricht zijn(de), gedraecht mijn advys dat die goederen, daer inne v(er)melt, beter geraede is te laeten v(er)coopen dan te blijven inde dominie desselffs suppl(ian)ts en(de) van zijne kinderen, daerinne oversulcx ick oock consentere onder die presentatie bijd(en) suppl(ian)t int eynde der sel(ver) req(ues)te gedaen en(de) anderss(in)ts nyet, actum xxii. decemb(ris) 1612, ond(erteecken)t R. Sweriu

Wij Hendrick en(de) Jan De Rijcke, oudtste sonen van(den) supp(lian)t, den een(en) oudt ontrent xxv en(de) den andere xxiiii jaeren, op wien en(de) op onse mede broeders en(de) zusters die proprieteyt van(den) meestendeel van(de) goeden, hier voor geruert, gedevolveert is, te vollen geinformeert, zijn(de) van(de) sware lasten, die ons(en) vaeder vuyt zijn goeden is draegen(de), die metter tijt die goeden zouden consumeren ende tot dijen van het innecomen van(de) goeden, hier voren geruert, die wel(cke) jaerl(ijcx) met meer en(de) eenige jaeren min hebben vuyt gebroecht dan hiervoren v(er)cleert en(de) datmen bij v(er)coopin(ge) der sel(ver) goeden dobbele renten soude moegen affleggen oft aenleggen, v(er)cleren onder correctie beter gedaen te zijn dan t gelaeten die v(er)coopin(ge) der selver goeden, gelijck die voerden meestendeel bepalmslacht zijn in p(rese)ntie van mij Henr(ick) ende eenige onse vrienden en(de) dat wel ten hoochsten om daermede aff te leggen die renten, vuyt ons vaeders en(de) onse goeden gaen(de), oft andere renten op de sel(ve) goeden te behouden ter sel(ver) naturen indien die coopers tgelt nyet al gereet en hebben en(de) dan die sel(ve) renten te v(er)coopen (daertoe men lichtel(ijck) cooplieden sal vinden, beter dan tot het goet) en(de) mette pe(n)nin(gen) sijn(der) en(de) onse andere goeden te ontlasten, daerinne wij oock consenteren bij desen ende dat ons(en) vaeder sal wordden geauthoriseert om die coopers te goeden en(de) te erven en(de) sijn(e) lasten metten pe(n)nin(gen) daeraff comen(de), aff te leggen, gel(ijck) wij hem dat volcomel(ijck) betrouwen, aldus gedaen onder hanteeckenen, hier onder gestelt, desen xiien. decembris anno 1612, ond(erteecken)t Hendrick De Rijcke, Jan De Rijcke.

Die h(ee)ren weesm(eeste)rs en(de) overmomboirs der stadt van Loven gesien het advys, h(ee)ren en(de) m(eeste)rs Ph(i)l(ipp)i Suery, licen(tiaet) ind(en) rechten, etc(etera), swaeger des suppl(ian)ts, mede het advys en(de) consent van(de) twee oudtste sonen en(de) kinderen des voors(chreven) suppl(ian)ts, soo eest dat de sel(ve) h(ee)ren weesm(eeste)rs bevinden(de) het geallegeert v(er)coop den kinderen des suppl(ian)ts nyet schaedelijck, maer ter contrarien profitabel en(de) voerdeelich, hebben tsel(ve) v(er)coop gelaudeert en(de) geapprobeert, gel(ijck) sij lauderen en(de) approberen bij desen, authorizeren(de) oversulcx hem supp(lian)t oft yemanden van zijne bejaerde kinderen, den coopers der zelve goeden zoo tot Bethecom als Werchtere en(de) in dijen quaertier gelegen, te doen goede en(de) vaste goedinghe, daer en(de) alsoo dat behoort, met geloefte van garantschap en(de) genoech doeninghe in forma, alles nochtans op expresse conditie van mette pe(n)nin(gen) dat van dit v(er)coop te procederen, te suyveren en(de) te ontlasten die goeden der kinderen des suppl(ian)ts tot concurrentie, etc(etera), ende tot v(er)seeckerheyt van dijen te doen die gepresenteerde verbintenisse, dienen(de) dese jegenwoordighe voor acte, aldus gedaen ter weescamere den ixen. january anno 1613, mij p(rese)nt, secret(aris) der stadt van Loven en(de) der weescamer aldaer, ond(erteecken)t R. Prince.

 

Hierbij een akte met vermelding van Guilielmus Rogmans zone Anthonius als weduwnaar van Anna Van Haecht, op dat ogenblik inwoner van Loven. De akte leert ons dat Guilielmus en Anna hun testament verleden op 15.07.1602 voor Joannes Van Hamme, pastoor van de Sint-Jacobsparochie te Leuven (en blijkbaar ook notaris).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 547v., akte dd. 29 mei 1615.

Condt sij eenen iegelijcken dat in teghenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Willem Rogmans sone wijlen Anthonis ende weduwer wijlen Anne Van Haecht, teghenwoirdel(ijck) woonende tot binnen Loven, soo inden naeme van hem selven als vuyt crachte vanden testamente, bij hem met sijne voorschreven wijlen huysvrouwe tsamenderhandt ghemaeckt ende ghepasseert voor heer en(de) m(eeste)r Jan Van Hamme, doctoir inder heyliger godtheyt ende pastoir der kercke van Sint Jacops binnen Loven, als notaris ende seeckere getuyghen opden xven. july anno 1602, alhier gesien ende ghebleken, heeft vuytgegeven, soo hij midts desen bekenden ten erffve vuytgegeven te hebben aen Jan Van(den) Berghen sone wijlen Willems ende Lucia Israels, sijne huysvrouwe, woonende onder Cortelck, die insgelijcx bekenden vanden voorschreven Rogmans ten erffve genomen ende aenverdt te hebben een stuck landts, groot ontrent een halff boender, gelijck tselve onbegrepen der maeten gelegen is onder Cortelck voorschreven, ter plaetsen geheeten de Vluege oft die Breestraete, regenooten die straete in twee sijden, s(ieu)r Fabio Mattaloni als man ende momboir van jo(ncker) Cathlijn de Termonde ter derdere ende m(eeste)r Quinten Van Ermighem ter iiiie. sijden, om tselve te hebben, te besitten ende te gebruyckende (!) ten erffel(ijcken) rechte opde lasten van sheeren chijns daerop vuytgaende, ten behoirl(ijcken) tijden ende termijn te betaelen ende voorts meer op eene voortaene rente van vijff carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum deser te betaelen ende inde stadt wissele van Loven, los ende vrije van allen beden ende impositien, alreede innegestelt oft alnoch naemaels inne te stellen, oock van(de) xe., xxe., ce. penninghen, te leveren den voorschreven Willem Rogmans, sijne erffven ende naercomelinghen oft actie van hem hebbende, erffel(ijck) in toecomenden tijde quolibet assecutum et sub his satis die voorschreven vuytghevere obliigan(do), submitten(do) ac renuncian(do) in forma et waras ut sup(ra) ende om den voorschreven erffgevere vande voorschreven vande voorschr(ev)en rente van vijff guldens erffel(ijck) ende jaerlijcxe betaelinghe der selver noch beter te verseckeren, soo hebben die voorschreven gehuysschen erffnemeren gheloeft, ghelijck sij geloeven midts desen, die voorschreven rente jaerlijcx te betaelen ende los ende vrij tot behoeff als boven te leveren indyent den voorschr erffgen(aem) belieft quolibet assecutum ende in plaetse van wettighen onderpandt binnen tsiaers aff te leggen ende te quyten twee guldens vuytte voorschreven vijff guldens obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) in forma et tantum met conditien dat die voorschreven erffnemeren die selve rente van vijff rinsgul(dens) erffel(ijck) sullen moghen lossen ende affquyten teender reysen teghen den penninck xvie. ende met volle rente, coram Duffle, Lievens, maii xxix., 1615.

 

En nog een akte bij Vercouteren.

 

Uit dit huwelijk:

 

Rogmans Elisabeth, x met Hendrik Brugmans,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Henricus Brugmans en Elisabetha Rogmans.

R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7195, akte dd. 19.12.1715.

Gestaen in de teghenwoordighhijdt van Hendrick Mirocx, mijer, Jacobus Vanden Bergh, Ardt Van Vlasselaer, Peeter Lauwers ende Jan Janssens, schepenen van Riviren tot Betecum, Peeter Van Hacht, ingesetene vant voors. dorp, denwelcken heeft opgedraghen met wettighe vertijdenisse een parceel landt, geheeten het Eusel, gelegen int selver dorp, groodt ontrent een bunder, regen. de kinderen Hendrick De Reuver oist ende noort, Immens west, de straet zuydt, chijnsende onder de voors. heeren, den heere in handen vanden gronde ende verteghen daer aff, soo wordt ter manisse des mijers ende wijsdomme der voors. schepenen int selve goedt gegicht ende geerfft Jan Robrechts, teghenwoordighen kerckmr., ten behoeven ende oorboir vande kercke van Ste. Laurijes binnen Betecum, ende dat der (!) oorsacke dat den voors. opdraghere alhier verclaert ontfanghen te hebben vuyt de handen van Cristianus Immens eene somme van achtenvefftigh guls. wisselgelt ende dat vuyt redenen dat den voors. Immens nomine uxoris gehauden was volghens ordinantie van wijlen Hendrick Brughmans ende Elisabeth Roghmans, groodtvader der voors. vrouwe, te doen doen een jaergetijde inde voors. kercke den 22. juny ende naerdat den voors. kerckmr. ten behoeve der voors. kercke was gegicht ende gegoit int voors. lant, soo gaff den voors. kerckmr. den voors. pandt aenden voors. opdragher wederom over op den last daer op vuytgaende ende voortaen op eene jaerlijcksche rente van drije guls. aende voors. kercke, waeraff den iersten valdagh wasen sal Ste. Jansmisse 1716 ende soo voorts van jare tot jare tot de effective quytinghe toe, die altijdt sal moghen geschiden met vollen jaren verloops t' eender rijse met costen van beset, etta., gelovende de voors. rente altois wel ende loffelijck te betalen ende in cas van noode van naerder beseth, altois des aensocht sijnde, genoch te doen met geloffte van guarant, coram als boven, actum den 19. decembris 1715.

Vuyt dese voors. drije guls. jaers treckt den heere pastoir metten onderpastoir

onderpastoir - 36 sts.

coster - 12 sts.

die kercke - 12 sts.

Peeter Van Haecht

Hendrick Mierckx, meyer

Jaques Vanden Bergh

Jan Janssens.

Hiervan is copije vuytgegeven op thien sts. segel.

C. Immens.

 

In de akte maakt men melding van Henricus Brugmans en zijn vrouw Elisabetha Rogmans, inwoners van Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 214r., akte dd. 12 april 1629.

Item in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen Elizabeth Rogmans met consent en(de) overstaen Henricx Brugmans, haers mans, woonen(de) onder Betecom, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een stuck, soo landt als bosch, groot een halff boender onbegrepen der maesten, gelegen tot Becxem onder Rotselaer, regen(oten) Willem Briers zuyden, s' heeren straete ter iie., d' erffgen(aemen) wijlen Adriaens Briers ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Barbara Dierentijts ter iiiie. sijden alsoo t' s(elv)e goedt opde v(oor)s(chreve) Elizabeth is gedevolveert bij doodt van haere ouders en(de) haer bij deylinghe aengeloth,expos(ito) soo is daerinne gegoeydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Willem Briers sone wijlen Adriaens voorde tochte en(de) sijne tegenwoordighe kinderen voor d' erffelijcheyt, behoudel(ijck) den s(elv)en Willem daeraff altijt gereserveert sijne vije vrije dispositie et satis predicti transportantes ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(unciando) in forma et waras op s' heeren chijns van(den) gronde sonder meer, ende is te weten, soo partijen v(er)claeren, dat t' voors(chreven) goedt is v(er)cocht voor vier hondert vijffendertich rinsg(uldens) eens, los geldts, van pondtpen(ningen) en(de) anderssints, coram S(ainc)t Victor, Berckel, aprilis xii., 1629.

     Uit dit huwelijk:

     Brugmans Maria, ° ca. 1605,

     Brugmans Henricus, ° ca. 1609,

     Brugmans Catharina, (°) Betekom 10.10.1611 (g. De Soemer Joannes en Rogmans Catharina),

     Brugmans Joanna, (°) Betekom 20.08.1616 (g. Petri Wilhelmus en Vande Voerster Joanna),  

 

Rogmans Margriete, x met Hendrik Craesbeke,

 

Rogmans Catharina, XIII - XIV.

 


 

XIII - XIV - Peeters Guilielmus (S + N),  x met Catharina - Antonia Rogmans, (+) Leuven Geertrui 21.01.1629, ze + in de wijnpers in Sint-Geertruiden.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Peeters Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Anna, x (niet H, ) met Van Langendonck Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Guilielmus, (°) Haacht 28.10.1638, x Haacht 01.03.1677 met Maria Briers,

     Van Langendonck Joannes, (°) Haacht 07.02.1640, 

     Van Langendonck Joannes, (°) Haacht 21.09.1642, 

     Van Langendonck Maria, (°) Haacht 17.03.1641, x Haacht 11.06.1662 met Christianus Schellekens, deze x 2 Haacht 03.07.1666 met Janssens Josina,

     Van Langendonck Catharina, ° ca. 1643, x Haacht 28.11.1662 met Petrus Briers,

     Van Langendonck Remigius, (°) Haacht 24.04.1646, 

     Van Langendonck Margareta, (°) Haacht 27.10.1647, 

     Van Langendonck Anna, (°) Haacht 28.02.1650, x 1 (niet H, Wak, ) met Jan Derboven, x 2 Wakkerzeel 03.09.1687 (g. Van Langendonck Petrus en Van Dijck Joannes)

     met Jan Van Ermegem,  

     Van Langendonck Joanna, (°) Haacht 09.01.1653, 

     Van Langendonck Elisabeth, (°) Haacht 17.10.1655, 

 

Peeters Willem, x met Anna Paeps, geen fii in Werchter, DD,

Jan Peeters sone wijle Guilliam, poorter der stadt Looven, verkoopt aan Cornelis De Raeijmaker x Anna Schrijns drij dm lants onder Werchter tot Perre ‎(werden betaald op 23 april 1665)‎.

 

Adriana Peeters, XII - XIII (N2509 + S3613 + S4965 + S5065),

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom