Voorouderlijst Rogmans Jan 

 

Rogman(s), Rogemans, Roggeman(s), Rogguemans, Rochman(s), Roc(k)mans, Roockmans

Patroniem via Roger uit de Germaanse voornaam Rutger: hrôth-ger.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

Rogmans Jan, ° ca. 1490, x met ...

 

Rotselaar1545: Den boogaert met zijnen toebehoorten heeft gehuert Hendricq Rogmans
Een dachmael lants opt Kerckhovevelt heeft gehuert Henricq Rogmans
Anderhalff dachmael lants bij Henricq Van Bettenrode heeft gehuert Henricq Rogmans
Drie dachmael lants opde Heytstrate heeft gehuert Henricq Rogmans
Anderhalff dachm lants gelegen opten Savelpoel heeft gehuert Henricq Rogmans.
1548: de Weduwe ent Schouwbroeck heeft gehuert Henrick Rogmans
1548: tCareel eusel houd& 6 dachm heeft gehuert Henrick Rogmans
1548: den bogaert met synen toebehoort heeft gehuert Henrick Rogmans
1569: den doorsteeck heeft gehuert Hendrik Rogmans
1569: vercoop vanden scharhout..: Henriq Fobelets, Caerle Verlinden, Peter Van Aerschot, Jan Van Bettenrode, Henrick Verhofstadt, Henrick Rogmans.
Wer1846: Fo 61: 22 okt 1564:
Wouter Van hove wn IJda Verhulst draagt op aan Barbele Van Hove zijn dochter x Anthonis Van Aerschot alle tocht in huis en hof schuren en stallingen op den Hunxt ‎(goeden Dionijs Nijs)‎ en dragen op aan Arnde Smeets priestere als pand van alsulcken mudde rocq tsjaerrs erfelijck staende te quijtene met dertich karolus gulden eens ende met vollen pachte als de voors Anthonis Van Aerschot x Barbele Van Hove met Antonis Rogmans zone wijlen Hendricq den voors heere Arnde Smeets persoonlijck hebben bekendt gehadt voor schepenen van Loeven dd 20 mrt 1561.
R1604: Fo 5: 5 maart 1566:
Henrick Rogmans verkoopt een huijs met hoff gestaen in Sallaken, daer de voors Hendrik inne woonende is, ende dat bij plaetse van centen om bij de rentmeester van Rotselaer int zijnde ende in toecomende tijden wesende daer aene te verhalende bij gebreck van betaling alsulcke penningen ende somme als de voos Hendrik Rogmans schuldigh te worden ter saken vande hueringe van eenen bempt geheeten den Domsteeck bijden voors Hendrik Rogmans gehuert tegen meester Lambrecht De Berthoz als rentmeester des landts van Rotselaer.
Wez 21432: Fo 14 ‎(doorstreept):‎
Copije vanden brieve van twee mudde rocq aerfpacht die de kercke van Wesemael heffende is op de goeden der erfgen wijlen Jasp Briers tot Sallaken (
in de marge: deze ij mudden zijn gelost anno 1569 bij Henrick Rogmans alzoe daeraff bijde mr Arnth Van Wesenbeke de kercke gedaen ...
in presentia Quirinus Briers et Henricus Boschmans
prolus Jaspars quon... Briers ... de Rotselaer februarij nona anno 1562
et magister Henrico Van Haecht ... opus ecclesiae Wezemalo.
R1605: fo 62: S+D erfgen wijlen Janne Rogmans
- kinderen Henrick Rogmans
- Gheert Fobelets.
Wez1707: jaar 1589:
Conde sij en dat comen is voor ons schepenen van Rotselaer ondergenoempt Adriaen Rogmans sone Hendericx ingeseten van Loven & heeft opgedragen ... soo seker plexcken lants eertijts boogaert gewesen sijnde...
.

 

Uit dit huwelijk:

 

Rogmans Hendrick, ° ca. 1510, x met Margriet Briers,

R1604: Fo 47v: 14 jan 1568:
Peeter Vandenbroeck verkoopt aan Adriaen Rogmans x Anna Van Langendonck een stuk land opt Rotselarenvelt.
R1604: Fo 47v: 16 jan 1568:
Adriaen Rogmans verkoopt aan Willem Poortmans x Barbele Scrijnmakers onderhalf dm landts geheeten den Hofacker ‎(Jan Rogmans priester, Willem Leijs-.
R1604: Fo 64: 8 maart 1569:
Kathelijne Pastenaeckx we Jan Moelemans draagt op aan haere wettige kinderen behouden van den voors Janne Moelemans alle alsulcken tocht als sij hadde in een block te Broeckmoelen (reg: Jan Viskens, Hendrick Poortmans)‎ om het voors block bij de momboirs van heure kinderen te verkopen aan Adriaen Rogmans ende de voors Kathelijne Pastenaeckx bij ordere van rechte dazelff ontgoet ende onterft zijnde soe worden daer inne gegoet ende geerft metten erffelijcken rechte Mathijs Moelemans ende Jacop Van Vlasselaer als momboirs inden name en tot behoef vande wettige kinderen wijlen Jans Moelemans x Kathelijne Pastenaeckx.
R1604: Fo 78v-79v: 21 dec 1570: procuratie:
Wij Aert Wiggers Willem Goirts Lijbrecht Vandenberghe, Jan De Pelsmakere, Isaack VDP, Willem De Witte ende Willem Poortmans scepen van Rotselaer, Jacop Van Aerschot ende Adriaen Roghmans als kerkmeesters van Rotselaar ende van weghen de heijligheest
twelf karolus gulden ende twee paer schoenen sonder meer/ ghevende voors daerenboven de voors Hubrecht Van Criekinghe ende tot hem meesteren Lambrechte De Berthoz rentmeester van Rotselaer, Janne Vandervekene, Janne Vandenputte, Peeteren Van Breedzijp, Loijcke Bostuijns, Cornelyse Loomans, Willem De Borchgrave, Wouteren Spoelbergh, Kaerle Vandernoot ende Francken Vanden Eede tsamen ende elcken van hun besondere om inden naeme ende van weghen der voors kercke ende H Geest van Rotselaer alle huere saecken ende processen die zij vuijtstaen hebben oft naermaels sullen moghen hebben tegen wat persoonen of voor waht gerichten
R1604: Fo 86v: 2 mei 1571:
Willem Poortmans x Berbele Scrijnmakers heeft opgedraghen in titele van naerderschap
tot behoeff van Hendrick Willems x Kathelijne Rogmans een bempdeken te Bexhem aende Broeckstraete.
R1604: Fo 123: 5 mei 1573:
Katherijne Rogmans we Henrick Willems x Wouter De Neutere heuren tegenwoordighen man voor de tochte, deselve Kathelijne Rogmans als curatesse met Adriaen Rogmans als momboir van Eustaes Pauwels ‎(
?)‎ ende Lijsken Willems kinderen van die voors Henrick Willems x Katherijne Rogmans geauthoriseert wesende bij de weth van Wesemaele op 26 april ll ? verkopen aan Claes Cluppels x Barbele Van Haeltert een half dm bempt int Hellichtebroeck ‎(Anne Aurogge)‎.
R1605: Fo 61‎(datum?)‎:
S+D erfgen Adriaen Rogmans
- Adriaen Rogmans sone wijlen Henric Matijs x Margriet Rogmans Andries dochter
- Geert Gevers als huerman van seker lant toebehorende Marcus Van Dunneborg bij tochte als weduwnaer van Margriete Rogmans altesamen erfgen van Henrick Rogmans wijlen
- voorschreven Adriaen, Lijsbeth Rogmans
- Mathijs

     Uit dit huwelijk:

     Rogmans Andries,  

     Rogmans Adriaen, x met Anna Van Langendonck, deze x 1 met Bloems ..., gezin bij Van Langendonck,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte van evictie, op 09.04.1587 verleden voor de schepenen van Leuven, met vermelding van wijlen Adriaen Rogmans en Anna Van Langendonck.  Zij pachtten sedert 09.02.1569 van Maria Ellens weduwe Jan Vander Tommen het winhof "het Hof ter Heyden" en aanhorigheden te Rotselaar.  Hiervoor dienden zij jaarlijks 16 mudden rogge, 80 rijnsguldens, 100 pond boter en 15 kazen te leveren.  Omdat de pacht bij hun overlijden nog niet volledig vereffend was, werden de erfgenamen aangesproken, maar omdat die nog minderjarig waren, werden  de voogden Hendrik Van Langendonck (vermoedelijk broer van Anna) en Mathijs Verelst gedagvaard.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7867, fol. 345r., akte dd. 9 april 1587.

Allen den genen die dese l(ette)ren sullen zien oft hooren lezen, etc(etera), wij Vrancx, Schoere, Ympens, Vossem, schepen(en) te Loven(e), doen condt en(de) te wetene alsoe voertijden, te weten opden xien. dach februarii a(nn)o xvc. lxix, wijlen Adriaen Rogmans ende Anna Van Langendonck, gehuysschen als zij leeffden, hen met schepen(en) brieven van deser stadt van Loven verbonden hebben aen jouffr(ouwe) Marie wijlen Ellens, weduwe als zij leeffde heer Jans Vanden Tommen, in zesthien mudden rocx, tachentich rinsguld(ens), hondert pont boeteren, vijfthien kesen tsiaers, ter zaecken van pachtinghe van seke(ren) winhoff metten huyse, schuren, stallen, hoven, landen, bempden, eusselen, den selven hove toebehooren(de), ende alle zijne toebehoorten, geheeten tHoff ter Heyden, gelegen onder Rotselaer, en(de) om haer van(de) selve pachtinge met cost en(de) commere daero(m)me gedaen, voldaen te wordden(e), sijn haer opden tweeden dach maii anno xvc. lxxxvi lestleden van weghen der stadt van Lovene navolgende der provisien bij wijlen hooger memorien onsen genadigen heere den keysere als hertoge van Brabant op dexecutie van(de) schepen(en) brieven van Lovene der selver stadt onlancx verleent, geaccordeert geweest zekere oepene brieven van mainmise oft beleyde, addresserende aen(den) iersten vanden boden der zelver stadt daerop versocht op ende tot alle en(de) yegewelcke goeden , beyde have ende erffve der voers(creve) wijlen ghehuysschen, zoe waer die binnen den lande van Brabant, buyten vrijen hooftsteden gelegen waeren, en(de) Jacop De Bagijnemake(re), bode deser stadt, vuyt crachte van(de) v(oer)s(creve) oepene brieven van mainmise derfgoeden naebescreven, gelegen onder Rotselaer, te wetene ierst een stuck erffve daer huys ende hoff plach op te staene, met een(en) boomgaert daer aen, groot ontrent vijf oft zesse dachmaelen, luttel min oft meer, gelijck die zelve plecke gelegen is naest tvoers(creve) pachthoff, item noch onderhalff dachmael lants, gelegen oyck ond(er) Rotselaer, regenoten sheeren straete ter eenre, Cathl(ijn)e Poertmans ter anderen en(de) Henr(ick) Poertmans ter derder zijden, item noch een half dachm(ael) landts, gelegen opt Rotselaer Velt, regen(ooten) Machiel Luppens ter eenre, Jan De Witte ter andere, Jan Van(den) Dijcke ter derdere en(de) Henrick Aug Auergem ter vierdere zijden, item noch een halff dachmael lants, gelegen aen tcappelleken tot Rotselaer opt Kersselere Velt, regen(ooten) Jan De Pelsmaecke(re) ter eenre en(de) sheeren straete in twee ande(re) zijden, item noch een halff boender lants, gelegen onder Rotselaer, regen(ooten) sheeren straete daer men gaet naer Aerschot, item noch een halff dachmael bempts, oyck onder Aerschot Rotselaer gelegen opt Bexhem Broeck, regen(ooten) Willem Augustijns ter eenre, mijn heere den hertoch van Aerschot ter ande(re), item noch een halff boender lants, gelegen opde Siecke straete onder Rotselaer, regen(ooten) derffgen(aemen) Huybrechts Van Lantrop ter eenre, Henrick Wijbrechts ter andere en(de) sheeren straete ter derder zijden, in zijn(e) als in ons gena(digen) heeren en(de) deser stadts handen genomen heeft tot behoeff jo(nker) Joachims van Termonde als dactie hebben(de) van(de) voirs(creve) jouffrouwe Marie Ellens en(de) deselve daertoe geleydt en(de) de conde daeraff gedaen met deser stadts brieven aen Henricken Van Langendonck en(de) Mathijs Verelst, beyde als momboirs van(de) ombejaerde weeskinderen Adriaens wijlen Rogmans en(de) Anna wijlen Van Langendonck, gehuysschen voers(creven) ende des(elv)e dach bescheyden te compareren voer schepen(en) van Lovene opden thiensten dach junii a(nn)o xvc. lxxxvi lestleden, die welcke gedaighde ten voers(creven) daege nyet compareren(de) en(de) de voers(creven) jo(ncker) Joachim oft sijn(en) procureur compareren(de) en(de) recht voerts versuecken(de), alzoo dat gebleken zijnde van des voers(creven) is, de voers(creve) brieven van mainmise bij vonnisse der schepen(en) van Loven behoorl(ijck) gedecreteert zijn geweest en(de) vuyt crachte van welcken vonnisse die voers(creven) jo(ncker) Joachim tot sijn(en) versuecke andere dezer stadts brieven van p(ro)clamatien, addresseren(de) aen(den) iersten van onsen boden der selver stadt daerop v(er)socht geaccord(eer)t sijn om voerde voers(creve) gebreken en(de) midts nyet voldoeninghe der zelver de voers(creve) goeden te mogen vercoopen, dewelcke nae teneure vande selve brieven en(de) soo naer vuytwijsen der provisien der selver stadt als voere verleent bijden voers(creven) jo(ncker) Joachim tot behoorl(ijcke) executie sijn gestelt geweest ter venten en(de) dijen naevolgen(de) met vuytgaen(e) vander berrend(er) keerssen gebleven den voers(creven) Joachim de Termonde, te wetene ierst d' ierste parcheel om ende voer vijftich rinsguld(ens) eens, item tweede p(ar)ceel voer acht guldens eens, item het derde parceel voer negen rinsg(uldens) eens, item het vierde parceel voer derthien rinsg(uldens) eens, item het vijffde parceel voer vier r(ins)g(uldens) eens, item het zeste parceel voer zesthien veerthien rinsgul(dens) eens ende dit op alle besproken conditien en(de) voerweerden, begrepen inde vercoopcedulle daeraff zijnde, berusten(de) onder m(eeste)r Jan Van Valckenborch, clerck van(den) selven vercoope, welcke exploicten alsoo behoorl(ijck) gedaen sijn(de), waeraff de voers(creven) Jacop De Bagijnemaeckere, bode deser stadt, hadde de conde gedaen aenden meyer van Rotselaer, ten eynde tvoers(creven) decreet gegeven sijn(de) en(de) stadtgrijpen(de) zijn(e) heerelijcke rechten indijen hem eenighe competeerden, alsdan te mogen trecken ende voirts dach bescheyden bij Wouter Aerts, dienaer, den voirs(creven) Henr(ick) Van Langendonck en(de) Mathijsen Verelst, ten eynde om te doen behoorl(ijcke) hantvullinghe oft anderssints te compareren op den dach van heden datum van desen voer meyer en(de) schepen(en) voers(creven) om opde voers(creve) exploicten en(de) vercoop der selver goeden te zien en(de) hooren interponeren onsen decrete oft d(aer)tegen te seggen en(de) allegeren, zoo hem goetduncken zoude met inthimatien, zoo verre hij nyet en compareerden dat hund(er) absentie nyet tegenstaen(de) tv(oer)s(creven) decreet geg(even) soude worden, hebbende oyck mede tegen den selven daghe dach bescheyden den voers(creven) coopere der s(elv)e goeden om de penn(ingen) van zijne coopen te namptiseren, daer en(de) zoo dat behooren soude, doen condt ende te wetene dat nadijen bij ons de voers(creve) stucken en(de) bescheedt met des dijen aencleeft wel en(de) int lange overzien zijn(de) en(de) geconsidereert, oyck dat de voers(creve) gedaighden behoorl(ijck) gedaight en(de) voirts geroepen nyet en compareerden ende alsoe procederen(de) voirts totter interpositie van(den) voers(creven) decreete, hebben wij schepenen voers(creven) ter manissen smeyers van Loven daerover staende van heerheyden van wegen shertogen van Brabant bij onsen vonnisse (naer vermoghen der previlegien deser stadt) geaucthoriseert ende aucthoriseren midts desen de voerscreven exploicten, kerckgeboden en(de) proclamatien ende allen tgene des in desen bij den voern(oempde) bod(en) ende executeur vuyt crachte van(de) voers(creve) zijn(e) co(m)misie, hem in desen gegeven, gedaen is geweest ende voirts tegen de voers(creve) gedaighde deffault en(de) contumatie gevende, hebben voer tproffijt van dijen deselve ged(aighd)e van allen alsulcken recht ende actie als hem totte voers(creve) goeden zoude mogen competeren oft eenichssins heysschen, versteken en(de) geinterponeert onzen decrete, gelijck wij interponeren bij desen over de voers(creve) goeden tot behoeff van(den) coopere der selver goeden als meest daervoere geboden en(de) leste v(er)dierder d(aer)aff geweest zijnde ende deselve goeden met henre regenoten als voere, den selven jonch(eer) Joachim van Tenremonde aengewesen en(de) aenwijzen mits desen om die bij hem, zijne erffven ende naecomelinghen oft sake van hem hebbende, bezeten en(de) gebruyckt te wordden tot eeuwigen daghen gelijck van andere zijne eygen ende propre ghoeden ende es dijen volgen(de) deselve jonch(eer) Joachim van Termonde bij den meyer van Loven van wegens als voere en(de) onzen wijsdomme in alle de voers(creve) goeden behoorlijck geerft en(de) gegoet geweest met alle sole(m)niteyten van rechte daertoe gerequireert zijnde, behoudelijck den heere van(den) gronde ende eenen yegelijcken anders zijn(e) goeden rechte, actum aprilis ixa., 1587.

            In de marge.

S(olvi)t ii r(ins)g(uldens).

 

Hierna een akte met vermelding van Adrianus Rogmans, zoon van Henricus en wonende te Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7862, fol. 496v°, akte dd. 30 oktober 1578.

Item, in presentia vill(ici), Adriaen Rogmans zone wijlen Henricx, woonen(de) te Rotselaer, heeft opghedraeghen met behoorlijcke verthijdenissen een stuck lants, groot omtrent vijff dachmaelen, gelegen tot Rotselaer, ter plaetsen geheeten Neerhem, daer een huys op gestaen heeft, regenooten derffgen(aemen) h(eer) Jans Vander To(m)men, ridde(re), ter eenre, Geert Foblets ter ande(re), h(eer) Jans Rogma(n)s, prieste(re), ter derdde(re) ende sheren strate ter vierde(re) zijd(en), exp(osito) et Josepho Vander Eycken filio quond(am) Mathei, imp(ositus) per mo(nitionem) reddidit ende voerts meer op drije car(olus) gulden(en) te xx stuvers monete, etc(etera), p(ro)nu(n)c curren(tis), los, den stuvere tot drije ple(cken) gerekent, erffel(ijcke) rente, alle jae(re) opten naestlesten octobris te betalen(e), infutur(um) quite et libere, necnon a xe., xx°. et c. denar(iis) jure et sat(is) oblig(ando) et submitt(endo) insup(er) singulis a(n)nis p(er)solve(re) et in ca(m)bio quite et libere ut sup(ra) quol(ibet) assecut(um) et casu quo pignora et tant(um) et poteru(n)t redime(re) quando volverint v(ideli)c(et) que(m)libet denar(ium) exinde median(tibus) octodecim denar(iis) pred(ictis) cons(imilibus) et hoc in denar(iis) tempore dequitation(es) curs(um) habent(is) ac cum, cor(am) Buck, Ketelboete(re), octobris penultima.

            In de marge.

S(olvit).

Doct(um) de jur(ibus) d(omi)ni fundi sub signo manuali Mathie De Proefst ta(n)q(uam) receptor d(omi)ni de Rotselaer de data xxvi ap(ri)lis xvc. lxxxii.

Reeds hierboven is er een akte van evictie dd. 09.04.1587 over (zie S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7867, fol. 345r.), waarbij de erfgenamen van Adrianus Rogmans en Anna Van Langendonck werden gedagvaard omdat de pacht van het hof ter Heyden niet betaald was.  Hierbij het pachtcontract.  Merkwaardig genoeg is er wel een tegenstrijdigheid met de akte van evictie.  In het pachtcontract wordt Adrianus Rogmans immers genoemd als zoon van wijlen Joannes, terwijl betrokkene in de akte van evictie wordt genoemd als zoon van Henricus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854 fol. 337r., akte dd. 11 februari 1569.

Condt zij allen lieden dat Adriaen Rogmans sone wijlen Jans en(de) Anna Van Langendonck, zijn huysvrouwe, in p(rese)ntia, oblig(antes), etc(etera), hebben genomen en(de) bekinnen mits des(en) in pachtinge genomen te hebben(e) tegen Symon Voskens als rentm(eeste)re heeren Thomass(en) Herene als man en(de) momboir van jouff(rouwe) Marie Ellens wed(uw)e wijlen heeren Jans Vand(er) Tommen, ridders als hij leefde, een win hoff mett(en) huys(en), schueren, stallen, hove, landen, bempden, eusselen, den zelven hove toebehoiren(de), en(de) alle zijn(e) toebehoirten, geheeten thoff ter Heyden, gelegen onder Rotselaer, met noch dWynge oft vliet met noch het water om den toren, een(en) t(er)mijn van halff meert naestcomen(de) van twelff jaeren lanck dueren(de), deen nae dand(er) zonder middel v(er)volgen(de), elcx jaers d(aer)en bynnen om en(de) voer de landen zesthien mudden rocx, goet en(de) payabel, ende de bempden om tachte(n)tich rinsguld(en) te xx st(uvers) tstuck, hondert pond(en) boeteren en(de) vijffthien keesen, alle jae(re) het coren S(in)t Andries(mis)se en(de) tgelt boeter en(de) kese S(in)te) Mertens(mis)se, quol(ibe)t ass(ecu)t(um) en(de) te Loven(e) ten huyse hee(re) en(de) meesters te leveren met conditien dat de v(oir)s(creven) win schuldich zal zijn vuyter grechte vand(en) thoren te vueren te twee malen bynnen zijn(en) t(er)mijn twelff hondert kerren eerden en(de) de zelve gracht tonderhouden van vuylen cruyde zijn(en) tijt dueren(de), des zal de meester hem coopen een schuyt, daeraff de win zal betalen de hellicht, item zal de zelve win de gracht spijsen met carpers en(de) den zelven vissch zullen m(eeste)r en(de) win tzamen deylen en(de) zal noch moeten leggen opde huysinghen dertich busselen walms op zijn(en) cost en(de last, des moet de m(eeste)r de dertich dachueren betalen en(de) de win de montcost ende zal voirts de win alle de huysingen moeten onderhouden vand(en) onderste ryckelen nederwerts, des zal de win hebben allet het hout opde v(oir)s(creve) goeden wassende, zoe verre het halfsteel gegaen heeft en(de) moet de win laeten besayt tot zijn(en) affscheyden drije en(de) een halff boenderen lants met harden coren als regen(oten) boven en(de) beneden en(de) noch moet de win zijn(en) meester leveren alle jae(re) zijn(en) t(er)mijn dueren(de) twee voeder hoys en(de) des zoe mach de m(eeste)r zoe verre het hem belieft voor hem behouden den cruythoff en(de) indien hij dien niet en labeurt, mach den zelven alsdan labeuren ende alle des(er) conditien, etc(etera), cor(am) Roeloffs, Dormale, xi. februarii.

     Rogmans Kathelijne, x 1 met Hendrick Willems fs Hubertus, x 2 met Wouter De Neutere, fs Arnd,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Catharine Rogmans, die gehuwd was met Wouter De Neuter (De Noetere).  Deze laatste was de zoon van wijlen Arnoldus De Neuter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7861, fol. 289r°, akte dd. 21 maart 1577.

Item Wouter De Noete(re) sone wijlen Arndts ende Cathlijne Rogmans, zijn huysv(rouw)e, woonende te Wes(emal)e, en(de) Margriete Tsels, wed(uw)e des voers(chreven) wijlen Arndts, woonen(de) te Holsbeke, obligan(...) (?) necnon dicta r(e)licta renu(n)t(ian...) (?) p(re)vilegio velliani sibi prius certiorato, hebben bekindt ind(ivisi)m Henr(ick) Van Erps sone wijlen Goerts vier carol(us) gulden tot xx s(tuvers) mon(ete) te drije pl(e)c(ken) den stuver, erffel(ijcke) rente), alle jae(re) opten xxien. martii te betalen(e) et in cambio quite et libere, etc(etera), necnon a x., xx. et c., etc(etera), quol(ibe)t ass(ecu)tum ad mo(bilia) pignus sub Holsbeke vel eo circa val(ens) duplum et tantum et poterunt r(e)dime(re) quando vol(verunt) quemlibet denarium exinde median(tibus) sedecim denariis tempore dequitationis cursum hu(n)tibus accum et primi duo, cor(am) Ympens, Wils, martii xxia.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Catharina Rogmans, weduwe van Henricus Willems.  Catharina Rogmans woonde in Wezemaal.  Verder wordt er nog melding gemaakt van Margaretha Rogmans (zuster van Catharina ?) en haar man Nicolaus Dinneborch.  Tot slot kan ik nog opmerken dat in de marge nog Adrianus Rogmans wordt vermeld.  Misschien is deze laatste de man van Anna Van Langendonck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7857, fol. 54v., akte dd. 14 augustus 1572.

Item Katherina Rogmans relicta Henrici Willems filii quondam Huberti, co(m)mor(ans) apud Wesemale, obligan(tes) ac submitten(tes) recognovit se debere Nicolao Dinneborch et Margarete Rogmans quinq(ue) flor(enos) car(oli) te xx st(uferos) mo(ne)te curren(tis) hered(itarium) redditus singulis annis ad xiii. augusti p(er)solven(dis) et in ca(m)bio quite et libe(re) quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pignus val(ens) et t(antu)m et poterit redimere q(ua)n(do) vol(verit) que(m)libet d(enarium) exin(de) median(tibus) octodecim d(enariis) c(on)s(imilibu)s ac cum, cor(am) Graven, Ketelboeter, xiiii. augusti.

            In de marge.

S(olvi)t.

Transport van dese vijff carolus gul(denen) erffel(ijck) is gedaen bijden v(oer)s(creven) Nicolaes Dinneborch tot behoeff Adriaens Rogmans opden xxiiiien. septemb(ris) a(nn)o 1602 in hac camera.

 

Rogmans Maria,  ° ca. 1520.

 


 

Fobelets Geert, ° ca. 1525, x met Maria Rogmans.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Maria Rogmans, weduwe van Gerardus Fobelets.  Het ging om de aflegging van een rente die reeds op 19 mei 1563 was geconstitueerd en waarvoor goederen onder Rotselaar in pand stonden. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7469, fol. 587r., akte dd. 9 mei 1576.

Item m(eeste)r Jan De Vleeschouwere, procureur, postulerende bynnen deser stadt, en(de) Pauwels Wellens, beyde als huysarm(eeste)rs van Sinte Michiels prochie bynnen Loven, in p(rese)ntia, hebben bekindt ende geleden aen hen ind(er) qualiteyt voers(creven) midts zekere somme van pennin(gen) de qua sat(is) gelost, gequeten ende affgeleght te zijn(e) bij Willem(en) Vos ind(en) name ende van weg(en) Marie Rogmans wed(uw)e Geerdts Foblet alsulcke twee rinsg(uldens) tsiaers erffel(ijck), vallen(de) jaerl(ijcx) xixen. maii, d(aer)aff de brieven zijn in date xix. maii xvc. xliii, gehipothiceert op zeke(re) goed(en), gelegen tot Rotselaer, inde voers(creve) constitutie breedere begrepen, schellen(de) alsoe den voers(creven) Willem(en) De Vos ind(er) qualiteyt voers(creven) en(de) de goed(en) daervoere verbond(en), volcomelijck quyte, promitt(entes) nullatenus alloqui sed semper sat(is) ind(er) qualiteyt voers(creven) et war(as) erga quoscu(m)q(ue) p(ro)ut, coram Spira, Maelcote, maii ixa.

 

Uit dit huwelijk:

 

Fobelets Geertruyt, ° ca. 1550, x met Jan De Neuter, fs Jan,

     Uit dit huwelijk:
     De Neuter Thomas, ° ca. 1580, x > 1605 met Anna De Muijsere, fii in Rotselaar,
     De Neuter Cathelijne, ° ca. 1585, x Rotselaar 23.02.1618 (g. Fobleths Arnoldus/Somers Paschasius en Van Eijnde Joannes/Fobleths Adrianus) met Sebastiaen Somers,

 

Fobelets Jan sr, ° ca. 1555.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom