Voorouderlijst Rogmans Simon

 

Rogman(s), Rogemans, Roggeman(s), Rogguemans, Rochman(s), Roc(k)mans, Roockmans

Patroniem via Roger uit de Germaanse voornaam Rutger: hrôth-ger.

 


De oudste gegevens en de aktes (en meer info) met dank aan website Rogmans,  Christine Savat en Michael Roekaerts.

Het grijze gedeelte is een poging tot.  Zekerheid  ?

 

XIX - XX - XXI - Rogmans Hendrik,  ° ca. 1315, x met ...

Uit dit huwelijk:

Rogmans Elisabeth, x met Jan De Glazemaker,

Rogmans Jan, XVIII - XIX - XX, ° ca. 1360.

 


 

XVIII - XIX - XX - Rogmans Jan, ° ca. 1360, x met Kathelijne Vanden Nieuwenhuyze.

Uit dit huwelijk:

Rogmans Els, ° ca. 1400, x met Jan Vandenberge,

5 december 1455: Dezelfde Elisabeth Rogmans is overleden. Executeurs harer testament zijn Jan De Hoogstraten, priester magister en Rumoldus Godevaerts. Al haar goederen, roerende en onroerende, komen toe aan Jan Van den Berge ‎(haar echtgenoot)‎. Nathia Van den Horniche bevestigt dat de executeurs alles hebben voldaan. ‎(Schepenakten Reg. nr 74 f°120).‎

Rogmans Jan, XVII - XVIII - XIX.

 


 

XVII - XVIII - XIX - Rogmans Jan, ° ca. 1400, x met ...

Uit dit huwelijk:

Rogmans Cornelis, XVI - XVII - XVIII, ° ca. 1430,

Rogmans Lijsbeth, ° ca. 1430.

 


 

XVI - XVII - XVIII - Rogmans Cornelis, ° ca. 1430, x met ...

Uit dit huwelijk:

Rogmans Jan, XV - XVI - XVII, ° ca. 1460,

Rogmans Joanna, ° ca. 1460, x met Jan De Wilde,

Rogmans Margriet, ° ca. 1460. 

 


 

XV - XVI - XVII - Rogmans Jan, ° ca. 1460, x met ...

Uit dit huwelijk:

Rogmans Jan, XIV - XV - XVI, ° ca. 1495.

 


 

XIV - XV - XVI - Rogmans Jan, ° ca. 1495, x Mechelen Jan 21.04.1521 (g...) met Lijsbeth Van Heyst.

Uit dit huwelijk:

Rogmans Jan, ° ca. 1523,  x met Catharina Vranckx,

Jan Rogmans, vermoedelijk het oudste kind, dat indien het een jongen was, vaak dezelfde naam kreeg als de vader, zoals dat in volgende generaties ook wordt vastgesteld. Hij moet ca 1522 geboren zijn en huwde ca 1550 met Catharina Vrancs. In de schepenakten van Mechelen vonden wij van dit echtpaar volgende gegevens terug: "Rommout Rombouts verkocht op 22 juni 1567 aan Jannen Rogmans gehuwd met Catharina Vrancs een huis met schuur, gelegen op Neckerspoel, olislagerstraat, tussen het erf van Henri De Vos, van Rudolf Verhoeven en van Gillis Bocksteyns, voor 84 gulden" (Reg. nr. 192 F° 95). Alhoewel de begrafenisregisters van de St.Jansparochie reeds vanaf 1519 begrafenissen vermelden, vinden we er pas in 1597 een overlijden van een Rogmans in terug. De Rogmans’en woonden wellicht op Neckerspoel waar de parochiekerk, de H.Geestkapel in 1566 door de Geuzen werd vernield en nadien tot 1603 een tot noodkapel omgebouwd huis werd gebruikt. Van de bewoners van deze parochie is dan ook jammer genoeg weinig of niets bekend. Is dit echtpaar omgekomen, gevlucht of hadden zij kinderen en zijn ze pas later overleden?

Rogmans Gaspar, XIII - XIV - XV, ° ca. 1525,

Rogmans Margriet, ° ca. 1525, x met Niclaes Van Dunnebroeck,

Margriet Rogmans, geboren ca 1525, huwde ca 1555 met Niklaas van Dunnebroeck. Op 9 oogst 1575 kochten Margriet Rogmans en haar man "een jaarlijks te heffen chijns" op Kerstmis, van Kathelijne Verstraeten en Frans Brassart op een huis "de groene Papegaey" in de Kerkhofstraat te Mechelen, gelegen tussen erve Weduwe Kennens en Weduwe van Uytven voor 20 brabantse stuivers. (S.B. nr 199). In 1577 kocht zij een huis in de Kerkhofstraat (S.B. nr 202).

Rogmans Barbara, x met Jan Verheijden,

Barbara Rogmans, geboren ca 1522-1530, alleszins overleden voor 9 juli 1571 volgens een wezenrekening en gehuwd met Jan van Heyen, "molder tot Hombeke". Bij haar overlijden werd Jan Rogmans, haar broer als voogd langs moederzijde, van haar kinderen aangesteld en Jan Zwijck, voogd langs vaderszijde. (Uit wezenregister Mechelen nr.8). Ook in een veel later opgestelde notarisakte wordt nog naar haar verwezen: "Matthijs Verheyden, Andries Walkiers x Maria Verheyden in naam van Jeroen Merten, Matthijs en Margriet van Bossche (kinderen van Niklaas en Katelijne Verheyden) als van 2 kinderen wijlen Cornelis Verheyden allen kinderen en deseenderte van wijlen Jan Verheyden en Barbara Rogmans en in naam van Pieter, Franschijne x Jan Van de ... en Margriet Verheyden x lenaert Machiels respectievelijk der voors Jan Verheydens’ nakinderen van zijn tweede huwelijk, over welk drie kinderen en over Jan Van Le...nts gaden Lenaert Machiels dezelfde Matthijs hem sterkmakende landeren de verkoop die vs Jan Verheyden met Cornelis Verheyden en Claes Van Bossche x Katelijne Verheyden vervangend vs Matthijs en Maria Verheyden op 17 november 1584 aan Hendrik De Keysere nu wijlen, bij instrument gepasseerd voor notaris Peter de Munter van twee percelen land, samen een half bunder, nu in een stuk op Leesterkouter, oo..." (4481 f° 22, 14 februari 1614 Notaris Van de Venne).

Rogmans Gerard, ° ca. 1530, x ..., diens afstammelingen vind je op de website Rogmans,

Rogmans Kerstiaen, ° ca. 1530.

 


 

XIII - XIV - XV - Rogmans Gaspar, ° ca. 1525, x met Neelken - Cornelia Van den Brande.

Gaspar Rogmans, geboren ca 1525, Hij huwde ca 1550 met Cornelia Van den Brande. Gaspar overleed alleszins na 21 april 1559 en voor 20 november 1563. Er zijn van deze persoon heel wat gegevens te vinden in de archieven van Mechelen. In de schepenakten wordt Gaspar in 1552 vermeld als wonende op Neckerspoel. Op 21 april 1559 kochten Jaspar Rogmans en zijn vrouw Neelken van den Brande van Jan en Aert Ghijsmans een huis gelegen op Nekkerspoel bij de Schutterskamer, tussen de erven van Gillis van Loven en Peeter Vuijtterhoven en dit voor een som van 82 karolusguldens. Op het huis rusten volgende renten:

    • een gulden aan het godshuis van sint Katelijn;

    • tien stuivers aan de zieken op het groot begijnhof;

    • twaalf stuivers;

    • twee stuivers aan de stichting van de vroegmis op Nekkerspoel;

    • twee philippusguldens;

"Jan ende Aert Ghijsmans gebroeders hebben vercocht Jasparen rogmans ende Neelken vanden brande zijn huijsvrouw een huijs cum fundo etc. gestaen op Neckerspoel bij de scutterscamere tusschen Gillis van loven erve aen deen zijde ende Peeters vuijterhoven erve aen dander zijde A.D.M. waranderende op eenen gulden de godshijse van sinte Katelijn, den crancken opt groot begijnhof alhier thien stuijvers, twelf stuvers, twee stuvers de vroechmisse op Neckerspoele ende twee philippus guldens van den voorschreven huijse gaende ende dit overmits de somme van tweeentachtich guldens eens gereet voor de bate."(Akte uit de schepenbrieven van Mechelen Reg. nr 182 f° 78 v° dd 21 april 1559).

Deze Gaspar Rogmans overleed op jeugdige leeftijd zoals blijkt uit de wezenregisters van Mechelen. In het register nr 7 f° 66 verso dd 20-11-1563 werd volgende melding gevonden: "Momboors (voogden) van de vier kinderen van wijlen Gaspar Rogmans en Cornelia van den Brande (nog in leven) zijn Henric de Kempenaer langs vaderszijde en Jan Verloo langs moederszijde. De weduwe bezit een huisje op Nekkerspoel, "de Maene". Op 15 mei 1566 vervangt Jan Rogmans (oudste broer van Gaspar) Jan Verloo als momboor. Verder wordt in de akte nog melding gemaakt van "de have vercocht 150 guldens" en een "inne scult van 31 guldens" en een "vuytscult van 348 gulden".

Gaspar en Neelken hadden vier kinderen volgens het reeds vermelde wezenregister waarvan de voornamen helaas niet vermeld werden.

Uit dit huwelijk:

...

Rogmans Simon, XII - XIII - XIV, ° ca. 1560. 

 


 

XII - XIII - XIV - Rogmans Simon (N2428 + N2378 + N5316 + S4140 + N5346 + S6122 + S6154 + S6722 + S7266 + S7630 + N7698 + S13714), ° ca. 1560, + ca. 1617, x (niet Mech, ) met Vervlousem Catharina (N2428 + N 2379 + N5317 + S4140 + N5347 + S6123 + S6155 + S6723 + S7267 + S7631 + N7699 + S13715), (°) (niet O, ). Zij x 2 met Cornelis Van Roye (kinderloos?), deze x 1 met Emerantiana Van Vossele.

 

Notaris Van de Venne 5252 f222 14 september 1617 : zie website Rogmans. Hier vind je ook veel meer Rogmans-info.

eodem die et anno comparunt coram me notario et testibus infra scriptus Cornelis Van Roye ende Catharine Vervloysem wettich man ende vrouwe egheen kinderen tsaemen hebbende, ende de voorgenoemde gehuysschen behoirlijck verscheyen ende verdeylt van voorsone ende erfgenaeme van wijlen Emerentiana Van Vossele sijnder ierste huysvrouwe was, ende hem sijne moederlijke succesie voldaen hebbende, ende de voorschreven Catharine van heure kinderen behouden van haeren iersten man Symon Rogmans volgende de bescheeden dairaf voor mij notario ende naerbeschreven getuyghen op heden date deser gepasseert / al zoo sijlieden verclaerden, welcke voorschreven comparanten wettige conjointen hebben met consente ende ten overstaene van Pauwels Rogmans, Hans Hermans als getrouwt hebbende Catharine Rogmans, Johanne Rogmans huysvrouwe van Andries De Bruyne ende Andries Rogmans respectieve der voorgenoemde Catherine Vervloysem kinderen dair vader aff was de voorgenoemde Symon Rogmans bij vorme van testamente ordonnantien van uytersten wille codicille oft anderssints soo tbest stadtgrijpen ende effect sorteren mach, gewilt geordonneert ende begheert het naervolgende, ierst de voorgenoemde testateur dat de voorgenoemde testeur sijne huysvrouwe soo verre sij hem overleeft naer sijn afflijvicheyt hebbe, aenveerden behouden sal alle sijne achter te blijven goeden have en erve wair die bevonden zullen worden ende van wat conditie die sullen wesen omme haren vrijen wille daermede te mogendoene, alle haer eygn en proper goet, der voorgenoemde sijne huysvrouwe daerinne noemende en instituerende bijden sijne erfgenamen opden last alleene van te betaelene sijne testateurs schulden ende aen sijn testateurs vrienden en erfgenaemen wesende drije staecken elcken staeck 20 sch. waermede sij blijven zullen vuyt alle sijne testateurs goeden ende indyen de voorschreven Catherine de ierst storvene is, wilt en begheert deselve Catherine dat de voorgenoempde van Roye haer man oock hebben aenveerden en behouden zal, om sijn vrijen wille daermede te mogen doene alle de goeden bij hair achter te laten sonder dat deselve van roye de voorschreven goeden oft eenige van dyen metten levende lijve sal moghen weg geven, oft bij testamente daervan disponeren in eenige manieren, maer dat alle de goeden die hem sullen wesen geonert, wettige schulden vuytvaert begrafenisse alvoeren betaelt sijnde naer sijn afflijvicheyt, met vollen eygendomme sullen toecomen de voorschreven catherine kinderen voorgenoempt ende haerlieder minderjarigen brueder ende susters omme onder hen lieden hootgelijks gepaert ende gedeylt te worden in welcke als de geruerde goeden beyde de voorschreven testateurs nu voor alsdan elck voor soo vele hen die aengaen sullen der voorschreven Catherine kinderen daerinne noemende en instituerende erffgenaemen alle de wederseggen van iemande eenighe rechte costumen en instantien ter contrarien nyet jegenstaende, actum te Mechelen inde Coestrate domy me.

 

f°222: opten XIIII en dach Septembris 1617 comparierunt coram me notario et testibus infra scriptus Pauwels Rogmans woonende onder sinte Catharine Wavere, item Hans Hermans als getrouwt hebbende Catherine Rogmans over dewelcke hij hem ten desen is sterckmakende, item Joanna Rogmans Huysvrouwe van Andries De Bruyne die tnairbeschreven behoirlijck zal ratificeren woonende onder Bonheyden, ende Andries Rogmans, woonende onder onse lieve vrouwe waver, die vs toename Rogmans kinderen wijlen Symon Rogmans dair moeder as is Catherine Vervloysem welcke voorschreven Catherine Vervloysem haerlieder moeder oft Cornelis Van Roye hairder Catherine jegen woirdighen man, elck van hen comparanten wel ende deugdelijck betaelt heeft zesse gulden eens over elcx vuytcoop van haerlieder vaderlijken versterfenisse geconsisteert hebbende in wat haeffelijken ende ruerende goeden bij den voorschreven vadere achtergelaten volgende den accorde bij hen comparanten in heurlieden naeme ende bij Andries Vervloysem der voornoemde Catherine bruedere Pauwels Gebuers hairen zwagere ende Merten Verswijvere hairen oom, inden naeme des voorschreven wijlen Simons minderjarige kinderen, dair moeder aff is de voors Catherine Vervloysem ter eendre ende de voornoemde Cornelis Van Roye met selve Catherine, ter andere mondelinge met malcanderen gemaect ende gesloten, soo alle de voors comparanten verclairden, scheldende de voorschreven ierste comparanten der voirschreven heurlieder moedere, ende dezelve jegenwoirdigen man daeraff volcomelijck quyte en alle andere quytancen behoeven voir zovele elcx vuytcoop raeckt ende aengaet / Actum te Mechelen in de Coestate domy me ten jare coram Cornelis van Aken alias Zoetmans ende Hans Smets beyde schrijnwerckers ende inwoonende poirters deser stadt als getuygen A van Venne notaris 1617

 

- Pauwels Rogmans wonende onder Sint Catharina Waver als getrouwt probant.

- Catharina Rogmans (=Katelijne x Hans Hermans)

- Joanna Rogmans vrouwe van Andries de Bruyn (Bonheiden)

- Andries Rogmans wonende onder Onze Lieve Vrouwe Waver (=Bonheiden)

Kinderen van Simon Rogmans van moeder Catharina Vervloessem te boek voor de comparanten hebbe verklaart ende bekend dat de voorgenoemde Catharina Vervloesem hunder moeder ist, nu getrouwd met Cornelis Van Roy. Betreft uitverkoop hunderen vaders. Andries Vervloessem broer van de weduwe, Pauwels Gebuers (dooppeter Paul Rogmans) haar zwager en Mertens Verswijver haar oom in naam van de minderjarige kinderen van Simon Rogmans. Cornelis van Roye is verscheiden van zijn voorzoon verwekt met zijn vorige vrouwe Emerentia Van Vossele (+).

Hieruit leren we dat de bij naam genoemde kinderen meerderjarig waren in 1617 en dus voor 1593 geboren waren en dat er nog één minderjarige jongen (Adrianus) en drie of meer minderjarige meisjes waren.

Paulus Rogmans tekent en Andries Rogmans tekent.

Deze notarisakte is de sleutelidentificatie voor de nakomelingen van Simon in Bonheiden, St.Katelijne Waver en O.L.V.Waver.

 

Uit dit huwelijk:

 

Rogmans Paulus, (°) Mechelen St.-Jan 07.02.1589 (g. Paulus Gebuers en Van de Slaegmaele Anthonia), x S.K.Waver 03.11.1613 (g. Nicolaus Vermuijten en Joannes Verhoven) met Vermuyten Catharina. Deze laatste x 2 met Quirinus De Grove en x 3 Bonheiden 26.09.1632 (g. Cornelius Peeters, Martin Vervloet en Adriaan Luyten) met Jan Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     1. Rogmans Simon, (°) S.K.Waver 03.05.1616 (g. Simon Vermuijten en Anna Aertgeerts),

     Rogmans Maria, (°) S.K.Waver 07.07.1617 (g. Joannes Vermuijten en Maria Liekens),

     Rogmans Guilielmus, (°) S.K.Waver 24.05.1620 (g. Guilielmus De Croone en Martina Wauters),

     Rogmans Andreas, (°) S.K.Waver 09.10.1622 (g. Andreas Rogmans en Martina Van Couwelaer),

     2. De Grove Elisabeth, (°) Bonheiden 21.11.1628 (g. Hendrik Peeters en Elisabeth Huybrechts),

     3. Van Hove Jan, (°) Bonheiden 19.12.1632 (g. Jan Van den Vinne en Maria Van Dievel),

 

Rogmans Catharina, XII - XIII (S3361 + S3633 + S3815 + N3849 + S6857),

 

Rogmans Joanna, XII - XIII (N1189 + N2673 + S3060 + S3077),

 

Rogmans Andreas, ° voor 1593, + Bonheiden 18.01.1650, x Bonheiden 22.07.1628 (g. Sijmon Huijbrechts, Henricus Van de Moer en Andreas Rogmans) met Huybrechts Elisabeth,

In het boek "Getuigen van het Agrarisch Verleden van Bonheiden" van E. Raes vinden we:
"... Andries Rogmans huurde de Schaepbraeke vanaf 1638 voor 60 gulden per jaar. Na zes jaar zou hij dus 360 gulden moeten betaald hebben. De begijnen hadden echter na al die tijd slechts 119 gulden 14 stuivers ontvangen (1). Wel was er eens 78 gulden kwijtgescholden geweest voor hagelslag en het houden van soldaten, maar dat neemt niet weg dat Andries Rogmans zwaar in de problemen zat (2). Deze moeilijkheden werden overgedragen op zijn echtgenote, want tussen 1649 en 1653 overleed deze huurder. Onnodig te zeggen dat de weduwe evenmin kon betalen en de schulden zich tot een berg opgestapeld hadden (3-4-5). De weduwe bleef nog op de hoeve tot 1659, maar dan werd het landbouwbedrijfje aan een ander verhuurd... "

     Uit dit huwelijk:

     Rogmans Adriana, (°) Bonheiden 16.04.1629 (g. Henricus Van de Mour en Adriana Goris),

     Rogmans Anna, (°) Bonheiden 16.08.1630 (g. Joannes Huijbrechts en Anna Storms),

     Rogmans Gertrudis, (°) Bonheiden 29.07.1633 (g. Henricus Peeters en Gertrudis Claes),

     Rogmans Maria, (°) Bonheiden 03.02.1640 (g. Frans Vervloet en Maria Vervloet), x O.L.V.Waver 27.11.1671

     (g. Mathijs Van Loock, Petrus Dilis, Martinus Opdebeeck en Martinus Van Horenbeeck) met Thomas Verluyten,

     Rogmans Joannes, (°) Bonheiden 02.03.1643 (g. Joannes Van den Eijnde en Anna Vermijlen),

     Rogmans Henricus, (°) Mechelen St.-Pieter-Paulus 08.09.1647 (g. Janssens Henricus en De Backer Maria),

     Rogmans Rumoldus, (°) Bonheiden 02.07.1649 (g. Rumoldus Boots en Maria Van den Eijnde),

 

Rogmans Adrianus, XI - XII (N1214 + N2658 + S2070),

 

Rogmans Elisabeth, ° na 1600, x Bonheiden > 1626 met De Grove Willem,

     Uit dit huwelijk:

     De Grove Joanna, (°) Bonheiden 22.09.1629 (g. Joannes Verhoven en Anna De Belser),

     De Grove Petrus, (°) Bonheiden 23.10.1632 (g. Petrus De Grove en Joanna Guldentop),

     De Grove Maria, (°) Bonheiden 02.10.1634 (g. Cornelius Van den Driesch en Maria De Grove),

     De Grove Adrianus, (°) Bonheiden 30.09.1638 (g. Dionijsious Leemans nomine Adrianus Ingels en Elisabeth Van de Vliet),

     De Grove Anna, (°) Bonheiden 20.10.1641 (g. Joannes Hermans nomine Mattheus De Grove en Anna Rogmans),

 

Rogmans Anna, x (niet P, Beer, S, Bon!, O, SKW, K, R, Ber, I,) met Van Boeckel Joannes, deze laatste x 1 O.L.V.Waver 27.06.1623 (g. Henricus Cuelemans (ex Putte - schepen bij het Hof van Befferen) met Van der Auenaerden Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Boeckel Petrus, (°) O.L.V.Waver 14.10.1623 (g. Martinus Kerstens en Anna De Grove),

     Van Boeckel Maria, (°) O.L.V.Waver 19.11.1628 (g. Matthias Bullens en Maria Coet), x Putte 24.11.1653 (g. Joannes Torff en Petrus Vervloet) met Van der Auwermeulen Petrus,

         Uit dit huwelijk:

         Van der Auwermeulen Petrus, (°) Putte 16.07.1656 (g. Petrus Vervloet en Gertrudis Van Boeckel),

         Van der Auwermeulen Anna, (°) Putte 06.07.1658 (g. Joannes Torff en Anna Verscheuren),

         Van der Auwermeulen Adriana, (°) Putte 27.01.1661 (g. Adrianus Van der Auwera en Anna Roghmans),

         Van der Auwermeulen Petrus, (°) Putte 02.11.1663 (g. Petrus Torff en Catharina Vervloet),

         Van der Auwermeulen Joanna, (°) Putte 13.07.1666 (g. Daniel Gilis n. Joannes Van Boeckel en Joanna Torf),

     2. Van Boeckel Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 11.05.1632 (g. Guilielmus Van de Voorde en Anna Op de Beecke),

     Van Boeckel Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 17.02.1633 (g. Anna Op de Beecke), x Putte 03.02.1655 (g. Adrianus Struyven, Jacobus Bosmans en Joannes Van Boeckel)

     met Liekens Joanna, x 2 Putte 16.08.1670 (gt. Guilielmus de Hagelaer en Anthonius Van der Scueren)  (1 ste en 2 de gr. dispensatie) met

     Van Leemputte Joanna,

        Uit dit huwelijk:

         1. Van Boeckel Anna, (°) Putte 21.02.1657 (g. Gisbertus Torff en Anna Peeters),

         Van Boeckel Maria, (°) Putte 05.05.1658 (g. Joannes De Rijcke en Maria Ceulemans),

         Van Boeckel Petrus, (°) Putte 07.08.1661 (g. Petrus Wouters en Barbara Van den Brandt),

         Van Boeckel Joanna, (°) Putte 01.11.1665 (g. Joannes Van Boeckel en Barbara Rijmenants)

         2. Van Boeckel Petrus, (°) Putte 25.05.1671 (g. Joannes De Rijck en Elisabeth Vervloet),

     Van Boeckel Michael, (°) Putte 14.05.1634 (g. Egidius Van der Auwera nomine Andreas Rogmans en Elisabeth Rogmans),

     x Putte 13.07.1658 (g. Cornelius Verscheuren, Christianus Van Dessel en Guiillielmus Van Boeckel) met Van Winckel Adriana,

         Uit dit huwelijk:

         Van Boeckel Petrus, (°) Putte 17.08.1659 (g. Petrus Truyts en Catharina Michiels),

         Van Boeckel Joannes, (°) Putte 13.12.1662 (g. Joannes Van Boeckel en Gertrudis Van Boeckel),

         Van Boeckel Anna, (°) Putte 13.10.1666 (g. Petrus Thijs en Anna Van Winckel),

         Van Boeckel Joanna, (°) Putte 23.10.1670 (g. Joannes Van Boeckel en Joanna Liekens),

         Van Boeckel Petronella, (°) Putte 04.12.1674 (g. Petrus Van Rijmenant en Anna Van Winckel n. Maria Van Winckel),

     Van Boeckel Catharina, (°) Putte 15.08.1636/37 (g. Andreas Rochmans en Catharina Rochmans),

     x  Putte 05.03.1675 (g. Joannes Van Boeckel en Petrus Van Rijmenant) met Ceuppens Simon,

     Van Boeckel Joanna, (°) Putte 06.03.1640 (g. Joannes Peters en Catharina Peters),

     Van Boeckel Joannes, (°) Putte 22.09.1642 (g. Joannes Heermans en Adriana Van Punderen),

     Van Boeckel Adriana, (°) Putte 07.05.1645 (g. Henricus Vervloet en Catharina Docx),

     Van Boeckel Elisabeth, (°) Putte 15.03.1648 (g. Bartholomeus Keldermans en Elisabeth Van Dijck),

 

Rogmans Maria.

 


 

XII - XIII - Hermans Jan (S3360 + S3632  + S3814 + N3848 + S6856), x Keerbergen 05.10.1611 (g. Jan Van de Sande, Paulus Rogmans en Rutgerus Peeters) met Rogmans Catharina (S3361 + S3633 + S3815 + N3849 + S6857).

 

Uit dit huwelijk:

    

Hermans Joannes, (°) Rijmenam 05.07.1612 (g. Pauwel Rogmans en Catlijn Van Vloossem), x Beerzel 26.04.1648 (g. Joannes Hermans en Joannes De ...) met Verwaest - Verworst (in Schriek Vervoort en Lintermans) Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, P, K, Beer, S, R, Duf, Ber, L, Mech, Bon,

     Hermans Petrus, (°) Putte 23.01.1651 (g. Petrus Verhaeghen en Catharina Lintermans),

     Hermans Jan, (°) Schriek 15.09.1658 (g. Philip De Belder en Joanna Montoys), moeder Lintermans,

     Hermans Joanna, (°) Schriek 20.05.1661 (g. Jan Vogels en Catharina Hermans), moeder Vervoort,

     Hermans Peter, (°) Schriek 20.05.1661 (g. Jan Wauters en Anna Verhoeven), idem,

     Hermans Egidius, (°) Putte 29.09.1669 (g. Egidius Herremans en Anna Andries),

 

Hermans Willem, XI - XII (S1680 + S1816 + N1924 + S3428),

    

Hermans Maria, (°) Keerbergen 13.09.1620 (g. Adrianus Rogmans en Elisabeth Van Bierbeeck),

    

Hermans Joannes, (°) Keerbergen 05.04.1623 (g. Joannes Guens en Margareta Geens),

    

Hermans Catharina, (°) Keerbergen 15.06.1626 (g. Andreas Rogmans en Catharina Ven), x 1 Schriek 28.07.1643 (g. Jan Hermans en Frans Verhaegen) met Verhaegen Egidius, x 2 Schriek 20.08.1659 (g. Peter Mangelschots en Ger. Van Antwerpen - pastoor van Beerzel) met Goyssens alias Merx Peter,

VT Schriek 1693: Peeter Mercx is out 73 jaer en een kieckencremer ende Cathlyn Hermans syn huysvrouw out 72 jaer ende Elisabeth Van Dessel haer meysen.

     Uit dit huwelijk:

     1. Verhaeghen Petrus, (°) Putte 26.06.1644 (g. Egidius Veels en Maria Heermans),

     Verhaegen Catharina, (°) Schriek 21.01.1649 (g. Peter Verhaegen en Catharina Spoelberchs), moeder Verhaegen,

     Verhaegen Anna, (°) Schriek 25.04.1652 (g. Jan De Hondt en Anna Huyghe),

     Verhaegen Jan, (°) Schriek 15.04.1654 (g. Jan Verhaegen en Anna Liekens),

     Verhaegen Gommara, (°) Schriek 23.12.1657 (g. Martin Thys en Gommara Van Poyer),

     2. Goossens Maria, (°) Schriek 27.04.1664 (g. Martin Van Hove en Maria Verhagen),

     Goossens Joanna, (°) Schriek 28.08.1667 (g. Peter Hermans en Anna Verhoeven),

     Goossens Adriana, (°) Schriek 04.02.1671 (g. Adriaen Van Dessel en Adriana Van Dessel).

    

Hermans Joannes, (°) Putte 01.05.1629 (g. Joannes Maes en Elisabeth Verbuken),

    

Hermans Gommara, XI (S1907), (°) Putte 25.04.1632 (g. Jacob Firens en Gommara Bullens).

 

 

 

XII - XIII - De Bruyne Andreas (N1188 + N2672 + S3060 + S3076), + Bonheiden 15.04.1650, x ca.1627 (niet Mech, ) met Joanna Rogmans (N1189 + N2673 + S3061 + S3077), ° < 1593, (+) Bonheiden 10.05.1650.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Bruijn Petrus, x 1 Bonheiden 18.06.1642 (g. Petrus Andries en Andreas De Bruijn) met Andries Anna, + Rijmenam 07.01.1652, x 2 Mechelen St.-Pieter 12.05.1652 met Van Oudenborch Margareta, + Rijmenam 26.04.1656, x 3 Rijmenam 05.02.1660 (Adrianus De Becker en Petrus Verreth) met Verreth (Vereet) Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Bruijn Joannes, (°) Rijmenam 08.01.1643 (g. Joannes Luijtens en Dyphna Andries),

     De Bruijn Martinus, (°) Rijmenam 29.12.1643 (g. Martinus De Bruijn en Elisabeth Andries),

     De Bruijn Joanna, (°) Rijmenam 02.04.1647 (g. Andreas De Bruijn en Johanna Van den Eijnde),

     De Bruijn Simon, (°) Rijmenam 18.04.1650 (g. Simon De Bruijn en Digna Andries),

     2. De Bruijn Egidius, (°) Rijmenam 08.12.1653 (g. Egidius Luijtens en Barbara Van Hove),

     De Bruijn Anna, (°) Rijmenam 10.02.1655 (g. Egidius Luijtens en Anna Neeffs),

     3. De Bruijn Anna, (°) Rijmenam 24.10.1660 (g. Henricus Vereet en Maria Van Hove),

     De Bruijn Cornelius, (°) Rijmenam 31.12.1666 (g. Cornelius Serneels en Anna Neefs),

 

De Bruijn Martinus, x Bonheiden 12.06.1647 (g. Joannes De Bruijn, Andreas De Bruijn, Bartholomeus De Punder en Petrus Hermans) met Spoelberch Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     De Bruijn Joannes, (°) Bonheiden 04.07.1648 (g. Joannes Neffs en Anna Verbist),

     geen andere fii te Bon, R,

 

De Bruijn Andreas X - XI (N594 + S1530),

 

De Bruyn Jan, (°) Bonheiden 27.04.1628 (g. Jan Frans en Catharina Ceulemans),

 

De Bruyn Simon, XI (N1336), (°) Bonheiden 11.09.1631 (g. Simon De Grove en Elisabeth Huybrechts),

 

De Bruyn Frans, (°) Bonheiden 02.04.1637 (g. Frans Frans en Christina Van Antwerpen), x Rijmenam 03.05.1666 (g. Henricus Van den Brande en Joannes Van den Brande) met Verstraten Maria,

     Uit dit huwelijk:

     De Bruijn Joanna, (°) Rijmenam  28.02.1667 (g. Cornelius Serneels en Joanna De Neve),

     De Bruijn Joannes, (°) Rijmenam 25.04.1668 (g. Joannes Van Horebeeck en Joannes Fierens n. Martinus Goijbroeck),

     De Bruijn Guilielmus, (°) Rijmenam 01.09.1669 (g. Guilielmus Keldermans en Joanna Serneels),

     De Bruijn Anna, (°) Rijmenam 12.06.1671 (g. Henricus Verbiest en Anna Rogmans),

     De Bruijn Maria, (°) Rijmenam 22.11.1672 (g. Philippus Van Hoerebeek n. Simonis De Bruijn en Joanna De Bruijn),

     De Bruijn Elisabeth, (°) Rijmenam 22.03.1674 (g. Henricus Van Hove en Elisabeth Van Herstraten),

 

De Bruyn Guilielmus, XI (S1538), (°) Bonheiden  03.11.1641 (g. Willem Frans en Maria Rogmans).

 

 

 

XI - XII - Rogmans Adrianus (N1214 + N2658 + S2070), ° na 1593, + Bonheiden 05.11.1646, x 1 Bonheiden 20.01.1626 (g. Andreas Rogmans en Henricus Van de Mour) met Catharina (Van de Vinne - Vints) Ven, x 2 Bonheiden 05.05.1627 (g. Andreas Rogmans en Guilielmus Van Vlousem) met Maria Van de Vliet (N1215 + N2659 + S2071), (°) (niet K, R, O, SKW, Bon!, ). Zij x 2 Bonheiden 13.08.1647 (g. Everardus Van de Vliet, Gerardus Van de Vliet en Philippus Van de Camp) met Joos Pirions.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Rogmans Elisabeth, (°) Bonheiden 16.01.1627 (g. Andreas De Bruyne en Elisabeth Rogmans), x Bonheiden 27.06.1648 (g. Petrus Andries sr, Petrus Andries jr en Andreas Rogmans) met Andries Theodorus (Dierick), deze x 2 Bonheiden 11.06.1670 (g. Gilis Van Loij en Peeter Andries) met Verloij Anna, + Bonheiden 22.09.1693,

Schepenactes Bonheiden:  Reg.Nr.99 dd 22.08.1648: Lisken Rogmans had bij het overlijden van haar vader in 1646 "wel en wettelijck gegoyt en geerft de helft van sekere woonstede metten toebehoorten, gelegen tot Bonheiden in de plaetse (centrum)." In 1648 kochten Dirck Andries en Lisken Rogmans de andere helft van dit huis. "De voornoemde kopers sullen moeten gedogen dat er een weg loopt over deze grond in gevallen dyen deuchdelijk bevonden wordt". De voorschreven verkoop is gebeurd voor de som van 57 gulden.

Reg.nr.100 f° 9 dd 5.7.1684: Dierick Andries, weduwnaar van wijlen Elisabeth Rogmans (overleden op haar verjaardag), treedt op als vader en momboir (voogd) van zijn zoon Jan Andries. Er werd beslag gelegd (beseth gedaen) op een behuisde hofstede, groot een half dagwant, gelegen te Bonheiden, bij het binnenkomen van het dorp. Het beslag was gelegd om aldus hun recht (van de beslagleggers) te laten gelden op een rente van 100 guldens kapitaal. Jan Andries, zoon van Elisabeth Rogmans bezit de helft van deze eigendom en Peter Geens in naam van zijn vrouw Maria Andries de andere helft. Omdat door deze procedure de rechten van Jan Andries zullen worden geschonden vragen de momboirs toestemming om het bezit openbaar te verkopen en uit de zo verkregen opbrengst de schuldeisers te waarborgen. Meier en schepenen van Bonheiden geven hun toestemming.

Reg.nr 100 dd 23.05.1685: Cornelis Meeus verschijnt voor het College van schepenen en meier te Bonheiden als gevolmachtigd vertegenwoordiger van Dirck Andries, weduwnaar van Elisabeth Rogmans en zijn kinderen, Jan, Peeter, en Maria Andries, gehuwd met Peeter Geens. Cornelis Meeus verklaart dat voornoemde personen op 07.02.1685 aan Cornelis Ceulemans, een huis met grond, groot een half dagwant, gelegen in de heerlijkheid Bonheiden bij de inkom van de dorpsplaats hebben verkocht, (hetzelfde huis waarvan sprake in de vorige akte), "wel ende wettelijck bij vuijt gaen der brandende keersse hadden vercocht". Het verkochte terrein is vrij en onbelast met uitzondering "op een moken evene aen sijne chijnse op eene rente van hondert guldenscapitael" aan de erfgenamen van Wouter Naegels. Het terrein is verkocht voor 50 gulden boven de rente van 100 gulden kapitaal,"met vierentwintich verdueren boven den palmslach"(met 24 verdieren boven de palmslag). De comparant Cornelis Meeus bevestigt dat de door hem vertegenwoordigde personen volledig betaald zijn en geen enkel recht meer behouden op het huis met grond. Cornelius Ceulemans, zijn vrouw en hun nakomelingen zijn vanaf heden in het volle bezit en recht van het door hun gekochte huis met grond.  Door dit vonnis kwam blijkbaar een einde aan de betwisting of deze eigendom al dan niet wettelijk verkocht was.

     Uit dit huwelijk:

     1. Andries Joanna, (°) Bonheiden 12.04.1649 (g. Jacobus Andries en Johanna Van den Eijnde),

     Andries Anna, (°) Bonheiden 30.08.1651 (g. Michael Andries en Anna Roggemans),

     Andries Joanna, (°) Bonheiden 03.08.1653 (g. Peeter Andries en Joanna Van den Eijnde),

     Andries Maria, (°) Bonheiden 15.02.1656 (g. Peeter Andries en  Maria Van de Vliet),

     Andries Mattheus, (°) Bonheiden 10.02.1661 (g. Matheus Vlemincx en Catlijn Roggeman),

     Andries Elisabeth, (°) Bonheiden 16.02.1662 (g. Peeter Van Dievelt en Elisabeth Van Roosbroeck),

     Andries Joannes, (°) Bonheiden 06.02.1665 (g. Jan Cuelemans en Barbara Andries),

     2. Andries Anna, (°) Bonheiden 19.05.1671 (g. Gilis Coppens en Anna Roggemans,

     Andries Michael, (°) Bonheiden 23.01.1673 (g. Michael Van Loije en Maria Van Loije), + Bonheiden 05.03.1697,

 

2. Rogmans Maria, (°) Bonheiden 10.01.1629 (g. Gommaer De Belser en Anna De Belser),

 

Rogmans Anna Catharina, (°) Bonheiden 13.12.1631 (g. Willem De Grove en Anna De Belser), x 1 Bonheiden 28.01.1655 (g. Joannes Pirioens, Petrus Van Dievelt en Dieric Andries) met Op de Beeck Petrus, x 2 Bonheiden 12.02.1659 (g. Petrus De Couter en Jacob De Winter) met Van de Vliet Ludovicus, deze x 2 ca. 1661 met De Grove Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Op de Beeck Joannes, (°) Bonheiden 02.02.1656 (g. Jan Pirioens en Catlijn Roggemans),

     2. Van de Vliet Joannes, (°) Bonheiden 31.10.1659 (g. Jan Pirioens en Catlijn Van Else),

     3. Van de Vliet Augustinus, (°) Bonheiden 23.01.1662 (g. Augustijn De Roeck en Catlijn Roggemans),

     Van de Vliet Antonius, (°) Bonheiden 13.07.1665 (g. Antoon Van de Vliet en Catlijn Van de Vliet),

 

Rogmans Catharina, XI (N1329), (°) Bonheiden 12.07.1635 (g. Joannes Van Hove en Elisabeth Peeters),

 

Rogmans Cornelius, (°) Bonheiden 08.08.1638 (g. Cornelius Van Elewijt en Joanna Rogmans),

 

Rogmans Barbara X - XI (N607 + S1035), (°) Bonheiden 04.11.1641 (g. Philips De Bruyn en Barbara Nijs).

 


 

IX - Bogaerts Egidius (N1328), x 1 Rijmenam 30.06.1656 (g. De Becker Egidius en Van Horebeke J.) met De Keyser Elisabeth, x 2 Rijmenam 08.01.1669 (g. Van Horebeke Joannes en Guens Joannes) met Rogmans Catharina (N1329), (°) Bonheiden 12.07.1635 (g. Joannes Van Hove en Elisabeth Peeters).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Bogaerts Egidius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bogaerts Antonius, (°) Rijmenam 17.09.1657 (g. De Keyser Antonius en Bernaerts Joanna), + Rijmenam 26.02.1677,

 

Bogaerts Martinus, (°) Rijmenam 17.01.1660 (g. De Keyser Martinus en De Keyser Anna), + Rijmenam 19.01.1685,

 

Bogaerts Maria, (°) Rijmenam 14.02.1662 (g. Verbeeck Martinus en Van Rillaer Maria),

 

Bogaerts Joannes, (°) Rijmenam 22.04.1664 (g. De Beecke Adriaan en Van der Voore J.),

 

Bogaerts Petrus, (°) Rijmenam 12.12.1666 (g. Buyvens Petrus en Verbiest Anna),

 

2. Bogaerts Petrus, X (N664), (°) Bonheiden 04.11.1641 (g. Philip De Bruyn en Barbara Nijs),

 

Bogaerts Nicolaus, (°) Rijmenam 30.12.1674 (g. Van Horebeke Guilielmus en Bullens Maria).

 

 

 

X - XI - Van Loock Mattijs (N606 + S1034), handwerker, (°) Hombeek 08.01.1646, + Bonheiden 04.12.1709, x Bonheiden 19.02.1669 (g. Henrik Van Loye, Jan Van Loock en Petrus Van Dievelt) met Rogmans Barbara (N607 + S1035), (°) Bonheiden 04.11.1641 (g. Philip De Bruyn en Barbara Nijs).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Loock Mattijs .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Loock Anna, IX - X (N303 + S517), (°) Bonheiden 28.09.1670 (g. Peeter Van Dievelt en Anna Caleijs),

 

Van Loock Joanna, (°) Bonheiden 28.09.1670 (g. Thomas Verluyten en Jenneke Keremans),

 

Van Loock Catharina, (°) Bonheiden 25.05.1675 (g. Jan Van Loock en Catharina Giens),

 

Van Loock Maria, (°) Bonheiden 21.01.1678 (g. Petrus Van Loock en Maria Van Dievelt), x Bonheiden 02.03.1701 (g. Matthias Van Loock en Petrus Peeters) met Peeters Sebastianus,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Joannes, (°) Bonheiden 14.04.1701 (g. Joannes Peeters en Joanna Vlemincx),

     Peeters Matthias, (°) Rijmenam 17.11.1703 (g. Matthias Verloock en Anna De Belser),

     Peeters Henricus, (°) Rijmenam 02.11.1706 (g. Henricus Vrijmans en Anna Peeters),

     Peeters Anna Catharina, (°) O.L.V.Waver 14.07.1709 (g. Cornelius Peeters en Catharina Van der Aura),

     Peeters Petrus, (°) O.L.V.Waver 20.04.1712 (g. Petrus Peeters en Elisabeth Batens),

     Peeters Franciscus, (°) O.L.V.Waver 20.03.1715 (g. Franciscus Andries en Martina Storms),

     Peeters Maria, (°) O.L.V.Waver 20.03.1715 (g. Arnoldus Verbert en Maria Broers),

 

Van Loock Elisabeth (°) Bonheiden  20.04.1681 (g. Jan Van Dievel en Elisabeth Van Loock),

 

Van Loock Jan, (°) Bonheiden 06.02.1684 (g. Jan Van Dievel en Maria Gielis), + Bonheiden 17.05.1738, x Bonheiden 30.06.1708 (g. Matthias Van Loock en Petrus Van Dievel) met Catharina De Groeff,

     Uit dit huwelijk:

     Van Loock Matthias, (°) Bonheiden 16.09.1709 (g. Matthias Van Loock en Anna De Groeff),

     Van Loock Maria, (°) Bonheiden 28.01.1712 (g. Petrus Van Divel en Maria De Belser),

     Van Loock Cornelius, (°) Bonheiden 28.02.1714 (g. Cornelius De Winter en Maria Van Divel),

     Van Loock Joannes, (°) Bonheiden 11.11.1716 (g. Joannes Van Divel en Joanna Rombauts),

     Van Loock Joanna, (°) Bonheiden 15.01.1720 (g. Martinus De Belser en Joanna Verhoeven),

     Van Loock Catharina, (°) Bonheiden 27.08.1722 (g. Petrus Persoons en Catharina Van Divel).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom