Voorouderlijst Roefs Hendrick

 

Roef(s), De Roef, De Rouf

1. Familienaam uit het Middelnederlandse roef: dak, zoldering. Beroepsbijnaam.

2. Patroniem uit de Germaanse Roelof: hrôth-wulf.

 


 

XIII - XIV - XV - Roefs  - Roes - Roos Hendrick (S + N + M), ° ca. 1520, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Roeffs Christiaen, XII - XIII - XIV (S + N + M)

 


 

XII - XIII - XIV - Roeffs Christiaen (S + N + M), ° ca. 1550, x met Cathlijn Luijckens - Lucas.

 

WRT1875 fo 577:
- 6 sep 1512: Margriet Vertruyen we Jans Vandengevelle als tochteresse ende Hendrik Vandengevelle haeren sone als erfman hebben gederft die hellicht van een bunder beempt gelegen aenden Aelmorter opte gote, daeraf dander hellicht toebehoort aan Margriet Vandengenelle dochter wijlen Wouters, hier toe es comende de voors Margriet Vandengevelle x Jan De Beer
- 25 mei 1541: Geert De Leeuw alias De Beer zone wijlen Jans heeft ontvangen voor hem en voor Jacop De Leeuw alias De Beer zijn broeder om tussen hen gedeylt te worden na de dood van Margriet Van Gevelle hunder moeder een half bunder beempt aenden Aelmorter blijvende den voors Geert hieraf sterfman
- 31 jul 1564: Jacop De Leeuw heeft ontvangen bij doode wijlen Geert De Leeuw sijns broers de hellicht van eenen halven bonder bempts aenden Aelmortere
- 1 mrt 1593: Christiaen Roefs sone wijlen Hendrik als m+m van Lincken Lucas, dochter Joesens daer moeder af was Anna De Leeuw alias De Beer naer dode Jacops De Leeuw haeren oom heeft te leene ontfangen die hellicht van het voors half bunder bempt, half tot behoef als voors en dander hellicht vande hellicht van het half boender tot behoef van Beijken Vosbergen, dochter wijlen Henricq daer moeder af was Beijken De Leeuw, allen als erfgen vande voors Jakob De Leeuw, stellende hierop als sterfvrouwe Lincken Lucas
- 24 jan 1600: Aert Van Tongelen zone wijlen Peeters als getrouwt hebbende Katherina Roefs dochter Christiaens daer moeder af was Katheryne Lucas heeft te leene ontvangen naer doode desselfs Katlijne die hellicht van een half bonder beempt in den Aelmortere
- 19 apr 1608: Jan Voets uit krachte van proc gegeven bij Adriaen, Michiel ende Hendrik Verbraecken kinderen wijlen Aerts daer moeder af was Barbara Van Vosbergen voor hen selven ende den voors adriaen met hem Bartholomeus Vandendaele beijde als momboirs van Anna Verbraecken sijn suster gepassert voor notaris Van Cantelbeke in Antwerpen hebben vercocht het vierdedeel van het voors half bonder bempt tot behoef van Aert Van Tongeren voor hem en voor de kinderen van Christiaen Roefs.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Peter Van Tongeren (Van Tongelen) sone wijlen Peter enerzijds en Christiaan Roef(s) sone wijlen Hendrik anderzijds. Spijtig dat de vrouw van Jan Van(den) Hove alleen met haar voornaam Barbara werd vermeld, want door de vele Van Hove's is het niet zo evident een link te vinden.

Ter info, de Basdongenstraat bestaat nu nog te Tremelo (Ninde).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7483 fol. 177r°, akte dd. 28.02.1591.

Item in tegenwordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Willem Dries sone wijlen Mercx ende Peeter Van Tongeren sone wijlen Peeters, beyde woonende tot Werchtere, als erffgenaemen wijlen Henricx Dries ende hen sterckmaeckende voor haere mede consorten ende erffgenaemen desselfs wijlen Henricx Dries ende oyck met consente ende bijzijne m(eeste)rs Jan Schellekens, Philips Van Haecht ende Willems Vos, alle drije als executeurs vanden testamente ende vuytersten wille desselffs voorseyde wijlen Hendricx in praesentia hebben vuytgegeven ende bekennen midts desen voor hen, haere erffven ende naercomelin(gen) ten erffcheynse vuytgegeven te hebben Christiaen Roeff sone wijlen Henricx, woonende insgelijcx tot Werchtere, die welcke Christiaen bekende midts desen vanden voors(chreven) Willem ende Peeters inder qualiteyt voors(chreven) ten erffcheynse genomen te hebben, voor hem, zijne erffven en(de) naercomelin(gen) die goeden naerbeschreven en(de) ierst een stuck landts, groot tusschen de sesse ende seven dachmaelen, gelegen tot Werchtere inde Basdonckstraete tusschen die goeden Frans Berthels in d' eene, Cornelis Gootens ter andere, t' sheeren straete ter derdere ende het naervolgende stuck ter vierdere zijden, alnoch een stuck landts, groot ontrent een halff boender, gelijck tselve onbegrepen van eenige maete gelegen is ter plaetsen voors(chreven) tusschen tvoors(chreven) stuck in d' eene, de voors(chreven) Frans Berthels ter andere ende Cornelis Gootens ter iiie. zijden, erffelijck te houden ende te besitten opde commeren, cheynsen ende lasten daervuytgaende, ten behoorlijcken tijde ende termijne te betaelen, ende voirts meer op eene voortaene erffelijcke rente van vijff goude pen(ningen), geheeten carolus gul(dens), te xx s(tuyvers) tstuck, munte ten tijde vander quytinge gepermitteert, erffelijcke rente, alle jaere opden lesten februarii te betaelen ende inder stadtwissele van Loven los ende vrije, Jan Vanden Hove ende Barbara ... [n.v.], zijne huysvrouwe, insgelijcx woonende tot Werchtere, oft tot behoeff van andere bijde executeurs te noemen, te leveren in futurum, et sub his satis et waras op sheeren cheyns vanden gronde tanquam prout jure, behalffven in desen ondersproken soo verre den selven inde jaerlijcxsche betaelinghe meer waere bedraegende dan vier stuyvers, dat die erffnemere van tzelve meer vande voors(chreve) erffvuytgeveren gerecompenseert sal worden tegen den penninck xxtich. met conditie dat de voors(chreve) erffnemere de voors(chreve) erffrente sal moghen lossen ende affquyten t' allen tijden alst hen believen zal t' eenemaele elcken carolus gulden daeraff met sesthien gelijcke carolus guldens, munte voors(chreven), ende met volle rente, geloven(de) de voors(chreven) erffnemer de voors(chreve) erffrente jaerlijcx ten tijde ende termijne voors(chreven) wel ende loffelijck te betaelen ende los ende vrije als voore te leveren, in futurum assecutum, obligan(do) et submitten(do), coram Grave, Luenis, februarii ultima.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere info in Wak,

 

Roeffs Catharina, XIII (S4549 + S4781 + S4813 + S4845 + M7709),

 

Roefs Anna, XI - XII - XIII (N1225 + S2591 + S3871 + S4001 + S4607 + S5211 + S6967 + S7803),

 

Roeffs Maria, XII - XIII (S2765 + S4495 + S9967),

 

Roeffs Judocus, XII (S3474).

 


 

XIII - Van Tongelen Arnoldus (S4548 + S4780 + S4812 + S4844 + M7708), ° ca. 1580, x met Roefs Catharina (S4549 + S4781 + S4813 + S4845 + M7709).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Tongelen Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Tongel Joannes, XII (S2274),

 

Van Tongelen Judocus,

 

Van Tongelen Maria,

 

 Van Tongelen Petrus, XII (M3854),

 

Van Tongel Arnoldus XII (S2390 + S2406 + S2422),

 

Van Tongelen Christianus,

 

Van Tongelen Guilielmus, notaris in Mechelen, x Mechelen OLV 24.12.1639 (g. Wauters Lucas en Van de Schelde Bartholomeus) met Vercammen Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongerlo Maria, (°) Mechelen OLV 19.12.1639 (g. Craesbeecke Maria),

     Van Tongelen Anna Birgitta, (°) Mechelen OLV 05.06.1641 (g. De Costere Matheus en Van Hanswijck Anna),

     Van Tongerloo Arnoldus, (°) Mechelen OLV 23.06.1642 (g. Van Tongerloo Arnoldus en Snijers Anneken),

     Van Tongerloo Sara, (°) Mechelen OLV 16.08.1643 (g. Verpoorten David en Van de Mael Sara),

     Van Tongelen Franciscus, (°) Mechelen OLV 06.12.1644 (g. De Puis Franciscus en Van Everslaeghen Elijsabeth),

     Van Tongelen Josina, (°) Mechelen OLV 16.01.1646 (g. Van Laer Josina),

     Van Tongelen Joannes, (°) Mechelen OLV 04.06.1648 (g. De Coster Matheus, Van Tongelen Joannes en Van Hanswijck Anna),

 

Van Tongelen Adriana, x ca 1640 (niet W, ) met Vermijlen Joannes,     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Matheus, (°) Werchter 11.11.1640 (g. Claes Joannes en Matthijs Elisabeth),

     Vermijlen Petrus, (°) Werchter 20.11.1641 (g. Van Tongelen Petrus en Vermijlen Barbara,

     Vermijlen Adriana, (°) Werchter 19.03.1643 (g. Vermijlen Libertus en Paeps Adriana),

     Vermijlen Barbara, (°) Werchter 06.12.1646 (g. De Coster Joannes n. Van Bael Christianus en Willems Barbara),

     Vermijlen Catharina, (°) Werchter 06.01.1646 (g. Wauters Petrus en Van Bresen Catharina).

    

Van Tongel Henricus, (°) Werchter 24.11.1619 (g. Vermijlen Henricus (Cruijs) en Van Espen Catharina),

 

Van Tongel Elisabetha, (°) Werchter 23.07.1620 (g. Van Gestel Egidius en Elisabeth Van Balen),

    

Van Tongel Elijsabeth, (°) Werchter 08.08.1621 (g. Paeps alias Van Eijken Joannes en Van Balen Elijsabeth fa. Baptista), x (niet W, ) Van Aerschot Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van Aerschot Elisabeth, (°) Werchter 28.10.1641 (g. Van Tongelen Arnoldus sr en Lauwers Elisabeth),

     Van Aerschot Maria, (°) Werchter 21.06.1643 (g. Lauwens Petrus en Van Casteren Maria),

     Van Aerschot Petrus, (°) Werchter 25.09.1644 (g. Van Houtvinne Petrus en Geeraerts Margareta),

     Van Aerschot Guilielmus, (°) Werchter 05.02.1647 (g. Van Aerschot Catharina n. De Wijngaerde Guilielmus mariti en Roefs Catharina),

     Van Aerschot Joannes, (°) Werchter 27.04.1648 (g. Van Tongelen Arnoldus n. Goris Joannes en Smets Joanna),

     Van Aerschot Catharina, (°) Werchter 19.03.1650 (g. Troijen Wilhelmus en Roofs Catharina),

     Van Aerschot Adriana, (°) Werchter 23.05.1656 (g. De Wit Margareta n. Paeps Adrianus),

     Van Aerschot Cornelius, (°) Werchter 24.05.1656 (g. Van der Veken Cornelius en Van Tongelen Catharina),

     Van Aerschot Gerardus Libertus, (°) Werchter 25.06.1659 (g. Van Kriekingen Gerardus n. Boeckstaeijns Libertus en Van Tongelen Margareta),

     Van Aerschot Elisabeth, (°) Werchter 08.06.1662 (g. Vervoort Sebastianus n. filius sui Wilhelmus en Van Tongelen Elijsabeth),

     Van Aerschot Magdalena, (°) Werchter 28.05.1665 (g. Van Avont Hendricus en Keens Magdalena),

    

Van Tongel Michael, (°) Werchter 29.03.1623 (g. Van Langendonck Michael en Geerarts Margaretha).

 

 

 

XI - XII - XIII - Van Bael - Van Balen - Van Barle Baptist (N1224 + S2590 + S3870 + S4000 + S4606 + S5210 + S6966 + S7802), ° ca. 1560, + >  07.10.1630,  x met Roefs Anna (N1225 + S2591 + S3871 + S4001 + S4607 + S5211 + S6967 + S7803).  Zij x 2 met Petrus Vander Veken.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Bael  Baptist.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Balen Catharina, XII (S2605 + S3901),

 

Van Balen Elisabeth, XI - XII (S1295 + S1935 + S2303 + S3483),

 

Van Bael (Balen) Maria, + Werchter 18.08.1677, x ca. 1640 met Sebastianus Vervoort, x 2 Werchter 19.10.1655 (g. Coremans Joannes en Mr Van Roijst Cornelius) met Mesmaekers Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vervoort Guielmus, (°) Werchter 03.01.1640 (g. Worteleers Guielmus en Stoop Maria),

     x Werchter 06.05.1666 (g. Vervoort Sebastianus en Tombeur Petrus) met Schrijns Maria,

     Vervoort Henricus, (°) Werchter 06.03.1642 (g. Schuermans Henricus en Vervoort Anna),

     2. Vervoort Nicolaus, (°) Werchter 21.10.1657 (g. Bloms Nicolaus en Vermijlen Adriana),

     Vervoort Maria, (°) Werchter 24.08.1660 (g. Verschueren Joannes en Van Bael Maria),

     Vervoort Catharina, (°) Werchter 10.12.1663 (g. Claes Petrus en Van Arschott Catharina),

     Vervoort Joannes, (°) Werchter 23.01.1667 (g. Castermans Joannes en Verbeeck Anna),  

 

Van Bael Christianus, X - XI (N612 + S2000),

 

Van Bael Jan,

 

Van Bael Agnetis, ° 1585, + Werchter 21.09.1651, x met Nicolaes Heijlighen,

     Uit dit huwelijk:

     Heijlighen Godefroij,

     Heijlighen Joannes,

     Heijlighen Sebastianus,

     Heijlighen Petrus,  

 

Van Balen Barbara, (°) Werchter 05.12.1618 (g. Zegers Arnoldus alias Gruenneder/Gruenveder en Van Espen Catharina).

 

 

 

XII - XIII - Van Hove Joannes (S2764 + S4494 + S9966), scabinus, x 1 met Berbel Van Houtvin, x 2 met Maria Roeffs (S2765 + S4495 + S9967), (°) (niet Wez, ).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Hove Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Van Hove Joannes,

 

Van Hove Maria, XII - XIII  (S2247 + S4983), ° ca. 1617,

 

Van Hove Libertus, (°) Werchter 09.10.1619 (g. Libertus Van den Berge en Anna Uytter Elst),

 

Van Hove Arnoldus, XI (S1382), (°) Werchter 26.06.1622 (g. Arnoldus Van Tongel en Anna Vermijlen filia Henrici),

 

Van Hove Catharina,

 

Van Hove Anna, (°) Werchter 15.12.1624 (g. Hubertus Van Hove en Anna Brugmans), x Werchter 06.07.1642 (g. Van Langendonck Guilielmus en Van Hove Arnoldus) met Joannes Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Margareta, (°) Werchter 05.05.1644 (g. Van Essche Henricus en Wouters Margareta),

     Van Langendonck Maria, (°) Werchter 03.02.1647 (g. Vanden Branden Martinus en Van Hove Maria),

     Van Langendonck Guilielmus, (°) Werchter 28.03.1649 (g. Van Langendonck Guilielmus en Lauwens Elijsabeth),

     Van Langendonck Elijsabeth, (°) Werchter 01.10.1651 (g. Van Emelen Michael en Van Langendonck Elijsabeth),

     Van Langendonck Anna, (°) Werchter 03.10.1653 (g. Roofs Judocus en Wauters Anna),

     Van Langendonck Barbara, (°) Werchter 19.07.1656 (g. Bruijnincx Judocus en Willems Barbara),

     Van Langendonck Joanna, (°) Werchter 01.08.1658 (g. Joannes Viskens en Maria Stoop n. Joanna Van Langendonck),

     x Rotselaar 15.07.1691 (g. Andreas Van Crieckinge en Petrus Van Crieckinge) met Henricus Gijselincx,

     Van Langendonck Adriana, (°) Werchter 28.09.1660 (g. Van Hove Arnoldus en Paeps Adriana),

     Van Langendonck Antonius, (°) Werchter 28.02.1663 (g. Van Langendonck Antonius en Boels Anna),

     Van Langendonck Barbara, (°) Werchter 31.05.1665 (g. Van Dijck Petrus en Van Essche Barbara),

     Van Langendonck Joannes, (°) Werchter 07.06.1667 (g. Verseunen Joannes en Camps Elijsabeth),

     Van Langendonck Catarina Brigitta, (°) Werchter 31.05.1669 (g. Van Hove Arnoldus nomine Vanden Eijnde Guilielmus en Vervoort Anna nomine de Troch Catarina Brigitta dlla),

 

Van Hove Christina, (°) Werchter 24.01.1627 (g. Petrus Van Tongel filius Arnoldi en Christina Caiarts).

 

 

 

XII - Roeffs Judocus (S3474), x 1 met Catharina Huysmans, x 2 met Verloo (Van Loo) Elisabeth (S3475), deze x 1 met Petrus Wouters, fs Petrus,

 

Verdere gegevens bij Van Bael.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat  

Wer1876/2: 1703: Fo 14:

Antoon Smets sone Jakobs te vorens Jakob Smets over Peeter Michiels voor hem den heere Van Loombeeck comende van Gillis Absalons van een half bunder land op den Brimberg

Nu Jan Smeulders bij coop

Ontvangen van Adriaen Goris tot 1726 – we Mathijs nu Jan Aerts –

Wer1876/2: 1703:

Fo 15: derfgen Peeter Viskens over Joos Roefs te voren Wauters sone Berbels wijlen Peeter Wautiers voor hem Jan Van Hove eertyts Willem Smets cleermaecker van een half bunder land bij den Brimbergh

Nu Hendrik Van Ermen bij coop vanaf 1731.

 

Onderstaande gegevens met dank aan Paul Peeters.

Judocus Roefs is gehuwd geweest met Elisabetha Verloo. Van dit echtpaar kennen we volgende kinderen :

1.   Joannes Roeffs, gedoopt te Werchter op 25.01.1622 (ss. : Joannes Van Hove en Anna Roeffs).

      Doopheffer Joannes Van Hove was schepen van Werchter. Hij was gehuwd met Maria Roefs, allicht een zuster van Anna en Judodus Roefs. Doophefster Anna Roeffs was de vrouw van Baptista Van Bael.

2.   Catharina Roeffs, gedoopt te Werchter op 01.12.1624 (ss. : Anthonius Verstraeten en Catharina Van Aerschot).

3.   Petrus Roeffs, gedoopt te Werchter op 25.03.1627 (ss. : Petrus Van Eyken en Maria Van Balen filia Baptista).

      In Werchter had men twee families Paeps, met name Paeps alias Van Eycken en Paeps alias Thay. Ik vermoed dan ook dat doopheffer Petrus Van Eyken in feite Petrus Paeps alias Van Eycken is.

 

In de volgende akte maakt men melding van Judocus Roeffs en zijn vrouw Elisabetha Van Loo, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 357v., akte dd. 31 mei 1628.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), et(ceter)a, gestaen Guill(iam)e Herts vuyt crachte en(de) naer v(er)mogen van sekere procuratie speciael en(de) onwederoepel(ijck) bevel, hem gegeven respective bij Magdalena Huysmans dochter wijlen Jans, met consente, wille, wete en(de) overstaen Thomas De Metsere, haers mans, woonen(de) tot Rotselaer, en(de) gepasseert voor H. Van Roost als openbaer notaris en(de) sekere getuygen van(der) daet xxia. maii 1628 lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse alle d' actie, paert en(de) deel in een boender landts, gelegen tot Werchter tot Pair, reg(eno)ten de Pairbergen ter ie., Cornelis Luymoye ter iie., en(de) den H(eyligen) Geest van Werchter ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Peeters Van Tongelen ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(iti) sunt Joos Roeffs en(de) Elizabeth Van Loo, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) et satis, et(ceter)a, et waras opde lasten daer te vorens op vuytgaen(de) en(de) opde s' heeren chijsen, tanquam prout jure, coram Beringhen, Haeper, maii ultima, a(nn)o 1628.

Item partijen v(er)cleiren den rechtveerdigen coop te wesen om en(de) voor de somme van drije hondert en(de) lxxii g(uldens) los geldts eens en(de) thien rinsguldens lijffcoop, eisdem.

 

De akte die volgde op de voorgaande, maakt eveneens melding van Judocus Roeffs en Elisabetha Van Loo, inwoners van Werchter. De akte is van dezelfde datum.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 357v., akte dd. 31 mei 1628.

Condt sij eenenyegel(ijcken) dat comen is voor meyer en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) Guilliam Herts vuyt crachte vande onwederoepel(ijcke) procuratie, hem gegeven respectivel(ijck) bij Jan Huysmans, woonen(de) tot Rotselaer, en(de) Hendrick Van(der) Linden, woonen(de) tot Loven, als gesworen momboirs over de weeskinderen Jans Van(der) Linden en(de) van wijlen Anna Huysmans voor den not(ari)s H. Van Roost en(de) sekere getuygen, gepasseert in date xxixa. maii lestleden en(de) daerenboven bij meyer en(de) schepen(en) van Rotselaer op heden date deser daertoe geauthoriseert, beyde alhier gesien en(de) gebleken, voor d' erffel(ijcheyt) ter ie., en(de) de v(oor)s(chreven) Jan Van(der) Linden, woonen(de) tot Rotselaer, voor de tocht ter andere sijden, hebben t' saemen ten erffchijnse vuytgegeven aen Joos Roeffs en(de) Elizabeth Van Loo, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, alhier p(rese)nt en(de) t' selve accepterende, allen d' actie, paert en(de) deel in een huys en(de) hoff met een boender landts daeraen gelegen, onbegrepen der maeten tot Werchter, ter plaetsen geheeten Pair, reg(eno)ten de Pairbergen ter ie., Cornelis Luymoye ter iie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Peeters Van Tongelen ter iiiie. sijden, om de selve actie te hebben, te houden en(de) te besitten op iiii ½ hinnen heeren chijns aen(den) hertoghe van Aerschot en(de) alle lasten daer te vorens op vuytgaen(de), tanquam prout jure, ende voorts meer op eene voortaene rente van acht carolusg(uldens) te xx st(uyvers) Brabants t' stuck erffel(ijcke) rente, alle jaere te halff meert te v(er)schijnen en(de) te betaelen en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, innegestelt oft inne tet stellen in toecomende tijden, t' elcken jaere en(de) termijne als schuldt met rechte v(er)wonnen, ob(ligando) et indivisim sub(mittendo), geloven(de) de voors(chreve) erffnemers de voors(chreve) rente van acht carolusg(uldens) erffelijcx jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als vore, los en(de) vrije als boven, onder de selve obligatie en(de) sub(miss)ie met conditie dat sij de v(oor)s(chreve) rente sullen mogen losse en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xvi gelijcke guldens loopen(de) munte en(de) met volle rente, ende is in desen merckel(ijck) ondersproken, soo verre de v(oor)s(chreve) erffnemers de voors(chreve) rente binnen t' siaers quamen aff te leggen, dat sij daeraff egeenen interest en sullen betaelen, des sullen de voors(chreve) momboirs gehouden sijn de voors(chreve) pen(ningen) wedero(m)me ter selver naturen aen te leggen ten behoeffve der voorgen(oemp)de weesen, coram eisdem.

            In de marge.

Is gebleecken bij originele quittancie, onderteeckent B. Corthoudt den jonghen datte capitaelen deser tegenstaende rente van twelff guldens sjaers bij hem sijn ontfangen, mede bij quittancie, onderteeckent Henricus Gilllens (?) dat de v(er)loopen deser der selver insgel(ijcx) is voldaen et sic vacat, hac 26. may 1699.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Judocus Roeffs zone Christianus en zijn vrouw Catharina Huysmans. Ik ga er van uit Judocus na het overlijden van Catharina Huysmans hertrouwde met Elisabetha Verloo, gezien de gekende kinderen van Judocus en Elisabetha respectievelijk werden geboren in 1622, 1624 en 1627, dus na de datum van de bijgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7506, folio 178r., akte dd. 15 februari 1616.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Jan Huysmans soene wijlens Jans, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem), heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) zijn vierdepaert van(de) proprieteyt, hem competeren(de) in seecker huys en(de) hoff met sijne toebehoorten, groot ontrent een boen(der) ombegrepen der maeten, gestaen en(de) gelegen tot Peer onder Werchter voors(creven), regen(oten) sheeren straete ter ie., Jan Van Geele ter iie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iiie. en(de) Peeter Van Tongerloo ter iiiie. zijden, waeraff die tocht is competeren(de) Lijsbeth Bosschmans ende tegenwoordel(ijck) bij haer beseten voor de tocht, exp(osito) imp(ositus) est Joos Roeffs soene Christiaens en(de) Cath(elij)ne Huysmans, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter voors(creven), per mo(nitionem) et satis die voors(creven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma et waras op een mudde corens aen(den) H(eyligen) Geest van Werchter voors(creven), welcke mudde corens den voors(creven) Joos Roeffs aen Wauter Van Dorne heeft gequeten, soo hij v(er)claerde, waeraff hem van ieder van sijne mede erffgen(aemen) voor een vierde deel moet recompens gedaen wordden, tanquam prout iure, coram Schore, Nijverseel, feb(rua)rii xva., 1616.

Item partijenj v(er)cleeren den rechtveerdighen prijs van(den) coope van(den) voors(creven) vierendeeel van(den) huyse en(de) toebehoorten te wesen om en(de) voorde so(mm)e van viertich rinsg(u)l(dens) los gelts, eisd(em).

 

Hierbij een akte met vermelding van Judocus Roefs, zoon van Christianus en inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 240r., akte dd. 13 januari 1620.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Anna Huysmans dochter wijlen Jans, met consente, wille, weten en(de) overstaen(e) Jans Van Linden, woonen(de) tot Rotselaer, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) hen paert en(de) gedeelte, hen gehuyschen competeren(de), soo voer die proprieteyt aengaet, in huys en(de) hoff met sijne toebehoorten, groot ontrent een boen(der) ombegrepen der maeten, gelegen tot Werchter tusschen sijne regen(oten) aldaer tusschen tsheeren straete ter eenre, Jan Van Geele ter andere, den H(eyligen) Geest van Werchter ter derdere ende Peeter Van Tongeren ter iiiie. zijden, exp(osito) imp(ositus) est Joos Roeffs soene wijlen Christiaens, woonen(de) tot Werchter, p(er) mo(nitionem) et satis die voors(creve) opdraegeren obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma et waras tgeheel goet op vier en(de) een halff honder hoende(ren) en(de) noch eenighen cleynen chijns tamquam prout iure, midts welcke opdrachte renuntieren(de) die voors(creven) Joos tot behoeff der voors(creve) opdraegeren van alsulcken gerechticheyt, paert en(de) deel als hij zoude mogen pretenderen tot een onderhalff dachmael landts, gelegen tot Rotselaer opde Hertshaeghe, v(er)cleeren(de) totten selven lande egeen recht oft actie meer te behouden, obligan(do), etc(etera), coram Vorst, Beringhen, januarii xiiia., 1620.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Roeffs Joannes, (°) Werchter 25.01.1622 (g. Van Hove Joannes (scabinus) en Roeffs Anna),

    

Roeffs Catherina, XI (S1737), (°) Werchter 01.12.1624 (g. Verstraten Anthonius en Van Aerschot Catherina),

    

Roeffs Petrus, (°) Werchter 25.03.1627 (g. Van Eijken Petrus en Van Balen Maria fa. Baptista).

 


 

XI - Viskens Joannes (S1736), x Werchter 21.02.1645 (g. Roefs Judocus en Van Bostraten Petrus) met Roefs Catharina (S1737), (°) Werchter 01.12.1624 (g. Verstraten Anthonius en Van Aerschot Catherina).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Viskens Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Maria, (°) Werchter 21.09.1649 (g. Van Tongelen Arnoldus en Viskens Lucia), x Werchter 13.10.1671 (g. Van Hoegaerden Henricus en Tombeur Petrus) met Van Hoegaerde Guilielmus (S690), (°) Werchter 13.09.1643 (g. Schrijns Guilielmus en Van Hogaerden Margareta), deze x 2 Werchter 11.01.1677 (g. Petrus Van Hove en Joannes Castermans) met met Joanna Van Hove (S691), gezin bij Van Hoegaerden en bij Van Hove,

 

Viskens Petrus, X (S868), (°) Werchter 17.10.1652 (g. Van Tongelen Petrus en Holemans Maria),

 

Viskens Anna, (°) Werchter 24.02.1655 (g. De Keijser Joannes en Van Hove Anna), x Werchter 11.08.1674 (g. Goris Adrianus en Worteleers Joannes) met Castermans Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, Wak,

     Castermans Adriana, (°) Werchter 05.09.1676 (g. Vertiers Michael en Castermans Adriana),

 

Viskens Elisabeth, (°) Werchter 26.08.1660 (g. Mr Van Roost Cornelius en Thijs Elisabeth),

 

Viskens Joanna, (°) Werchter 28.10.1663 (g. Van Krieckinge Gerardus en Vander Meeren Joanna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom