Voorouderlijst Poortmans Hendrik

 

Poortman(s), Poorte(r)man, Port(e)man(s), Poot(e)mans, Potemans, Sportmans

1. Beroepsnaam van de poortwachter.

2. Afgeleide van "(Van der) Poorte": uit de plaatsnaam (wonende bij ...).

3. Poorterman kan ook een afgeleide zijn van De Poorter: zie Poorter.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - XVIII - Poortmans Hendrik (S + M), ° ca. 1485, x met ...

 

NR6129: anno 1529, - Hendrik Portmans heeft gecregen tegen Janne Van Gele een Scameijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

Poortmans Willem,

 

Poortmans Michiel, XV - XVI - XVII.

 


 

XV - XVI - XVII - Poortmans Michiel, ° ca. 1515, x met Cathlijn Van Loossen, fa Peeter x Cathlijn De Rijck.

 

Remeijs Vertiers wijlen Woutersone verkoopt aan Michiel Poortmans x Katheryne Van Loossen drij dm land in Werchter ende den voors Lauwereijs Vertiers ! heeft de goeden gewarandeert …
Wer1874: Fo 348:
- 5 dec 1524: Wouter Paeps na doode Wouters zijns vaders heeft ontvangen een huis en hof gelegen in de Peperstraete groot een half bunder
- 5 mei 1570: Jan Paeps na de dood van voors Wouter Paeps zijn vader heeft te leen ontvangen
- 23 mrt 1574: Jan Paeps zone wijlen Wouters heeft verkocht aan Machiel Poortmans zone wijlen Hendrikcx een huis en hof
- 12 mrt 1576: Machiel Poortmans derft uit krachte van naerderschap het voors huis en hof aan Willem Paeps Mertensone
- 20 nov 1595: Jan Timmermans zone wijlen Wouters oudt ontrent 28 jaar wonende te Werchter heeft ontvangen na de dood van Willem Paeps tot behoef van hem en van Margriet Coeckelberghs, huijsvrouwe Peeter Machiels, het voors huijs en hof.
Wer1847: Fo 13: 19 nov 1586 ‎(coram meijer Schrijmakers, Remeijs Vertiers en Peeter Michiels)‎:
De voors Jan Schrijnmakers & huisvrouwe .... bevonden zijn geweest van administratie & bewint welck Willem wijlen Vertiers de voors Barbel ierste man als momboir gehadt hadde voor wijlen Willem Poortmans de voors Anneken wijlen vaders … dat Michiel Poortmans meer zoude mogen ontfangen of geproufiteert hebben van Willem zijn broeders gelt dan hier gerekent was, dat sal hem te goed comen en mogen verhalen op de erfgen Michiels.
Wer1847: Fo 144: 17 nov 1598:
Lijsbeth Sclercx dochter wijlen Willems ierst tot des naerbeschreven es te doene bij ons schepenen voer zoe veele in ons is geauthoriseert zijnde, midts haeren soberen staet, aermoede, ouderdom ende verlaeten zijnde van haeren man buijtenslants zijnde ende Hendrik Vranckx zone wijlen Mertens tsamen erfgen van wijlen Peeter Van Loossene, ende Cathlijn Van Loossene sijne dochtere huijsvrouwe was wijlen Michiel Poortmans hebben opgedragen hun actie paert en deel na de aflijvigheid van de voors Peeter Van Loossene ende Cathlijn Van Loossene aan Willem Mertens alias De Clerck x Willemijn Fortus.

Wer1847: Ingelegd briefje van Jan Leerbijls schepen tot Werchter: 15 okt 1554??? ‎(boek gaat over eind 1590)‎
Over Anthonijs Rogmans in deen zijde en Cathelijne Poortmans lest we Michiel Verloo in den tweeden zijde ende Cathelijn Brugmans we Hendrik Poortmans met Joanna Borgmans ende Janne Tijmermans wettige momboir van haar kinderen met wijlen Hendrik Poortmans in dander zijde als erfgen van wijlen Kathelijn Paeps autorizeren de deijlinge … Peeter Wouters en Peeter Van Loosen schepenen.
Wer1847: Fo 99v: 23 jan 1596:
Machiel Lints x Martijne Van Loossen dragen op paert actie en deel in de goeden achtergelaten bij wijlen Peeter Walravens alias Van Loossen en in de goeden van wijlen Machiel Poortmans huijsvrouwe Cathelijn Van Loossen gelegen op de Schambraecke onder Werchter -,  die Peeter Van Gestel sal hebben.
 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes met vermelding van Michael Poortmans, zoon van Henricus en inwoner van Werchter, die voor negen jaar een beemd van zes dagmaal huurde, die toebehoorde aan de Borchschool te Leuven.  Namens de Borchschool trad Martinus Jonathas als regent op.  De beemd was gelegen te Werchter onder Blaasbroek.  De huur bedroeg zestien guldens jaarlijks en diende met Sint-Maartensmis betaald te worden.

Zoals je kan zien is de akte van het jaar 1575.  Het jaar veranderde op 3 april.  Op folio 342v. in hetzelfde register stond er immers :

Pascha d(omi)ni anno xvc. lxxv fuit tertia aprilis.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, fol. 380., akte 20 april 1575.

Condt zij allen lieden dat Michiel Poertmans sone wijlen Henr(icx), woonen(de) te Werchte(re), obligan(do) in p(resen)tia, heeft gehuert ende bekint mits desen gehuert te hebben tegen heeren ende meesteren Merten Jonathas, regent vand(er) Borchscholen, een(en) der selver schoelen beempt, groot omtrent sesse dach(maelen), ombegrepen der maten, geleghen tot Werchter voerschreve tot Blaesbroeck tusschen de goed(en) der kercken van Wesemale ter eenre, de Lake, aldaer vlieten(de), ter ande(re), ende Peeter Wants ter derder ende derffgenamen heeren ende meester Jans wijlen Vand(er) Lynden, ridders als hij leefde, ter vierde zijden, een(en) termeyn van Sinte Mertensmisse lestleden van negen jaeren lang dueren(de), elcx jaers daer en bynnen om ende voe(r) sesthien carolus gulden te xx st(uyvers) tstuck, alle jaere Sinte Mertensmisse te betaelen(e) en(de) volbetaelt te zijn(e) te Lichtmisse op verbuerte vand(er) pachtinge oft hueringe, met condicie dat de voerschreve Michiel gehouden sal wesen ende alle dese cond(ici)en, coram Bucq, Berthijns, xx. aprilis. 

 

 Hieronder drie opeenvolgende akten met vermelding van Michael Poortmans, zoon van Henricus en inwoner van Werchter.

Ook over de familie Paeps (alias Van Eycken) wordt er geschreven.  Blijkbaar is Joannes Paeps, zoon van Walterus (Wouter), uitgeweken naar Muizen.  Zie volgende link :

http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/Van%20Esch.htm waar Libertus (Liebrecht) Van Essche (Van IJssche) wordt vermeld als zoon van Petrus.  Zijn zuster Catharina (Cathlijne) was blijkbaar gehuwd met Henricus Paeps.  Ik vermoed dat Henricus Paeps de jonge (vermeld in marge van de tweede akte) dezelfde is als deze die huwde met Catharina Van Essche.  Gezien hij ‘de jonge’ wordt genoemd, noemde zijn vader allicht ook Henricus.

Hubertus (Huybrecht) Spoelbergh, vermeld op 26.02.1603 vermeld in de marge van de tweede akte, is waarschijnlijk te identificeren met deze die een eerste maal huwde met Heylken Van Dormael.  Zie in dit verband de volgende link: http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/Spoelbergh.htm

Blijkbaar ligt het allemaal kort bij elkaar.

Bron : S.A.L.., Inventaris Cuvelier, register nr. 8223, fol. 231r., akte dd. 23 maart 1574.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers, etc(etera), gestaen Jan Paeps zone wijlen Wouters, woenende te Muys(en), heeft opgedragen met behoerlijcke verthijdenisse een halff boender lants, gelegen onder Werchter op de Peperstrate tusschen de goeden der erffgenamen Vander Lynden ter eenre, sheeren strate ter iir. ende de goeden Michiels Poertmans ter iiiir. zijden, gelijck tselve ten erffdo(m)me gehouden wordt van(den) hertoge van Aersschot als heere van(den) gronde, expos(ito) impos(itus) est jure hered(itari)o de voirs(creven) Michiel Poertmans p(er) mo(nitionem) et satis de voirs(creven) opdrag(er) oblig(ando) et submitt(endo) et war(as) op eenen pen(ninck) Loven terminis tanq(uam) prout jure aut, cor(am) Goirdts, Wils, martii xxiii.

            In de marge.

Item m(eeste)r Anthoenis Middelborch heeft bekyndt de pontp(enningen) van desen bet(ael)t te sijne, actu(m) xxiii. septemb(ris) lxxv.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8223 fol., 231r., akte dd. 23 maart 1574.

Item de voirs(creven) Michiel Poertmans, oblig(antes) et submitt(entes), heeft geloeft ende geloeft mits desen den voirs(creven) Jannen Paeps hem allessints costeloos ende schadeloos tindempneren ende ontlasten van alsulcke vier car(olus)g(ulden) erffelijcke rente, jaerlijcx verschijnen(de) den eersten dach november decemberis als de selve Paeps p(er)sonelijck den kynderen Peeters wijlen Woutiers ende van Anna Paeps geboden (?) was, gelovende de voirs(creven) Poertmans, Wouteren Wouters als momboir ende tot behoeff der voirs(creve) kynderen, de voirs(creve) erffrente van vier car(olus)g(ulden) jaerlijcx ten voirs(creven) termijne wel en(de) loffelijck te betalen ende de selve te besetten nae innehoudt van(de) brieven daeraff zijn(de), cor(am) eisdem.

            In de marge.

Item Andries Van Roost ende Huybrecht Spoelberchs bekynnen mits desen dat Peeter Van Tongelen, Govaert Diericx, Liebrecht Van Essche ende Henrick Paeps de jonge en(de) Adriaen Paeps dese rente van vier rinsg(ulden) aen hem hebben affgeleyt, consenteren(de) alsoe inde cassatie van(de) constitutie en(de) van des(en) brieve et sic vacat, ter kyniss(en) deser get(uygh)t hebben den xxvien. feb(rua)rii xvic. drije.

Ende ick Andries Van Rooest (!).

Huybrecht Spoelberch.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8223, fol. 231v., akte dd. 23 maart 1574.

Item de voirs(creven) Michiel Poertmans zone wijlen Henricx, woenende te Werchte(re), in p(rese)ntia, oblig(antes) et submitt(entes), heeft bekndt schuldich te sijne den voirs(creven) Jan(nen) Paeps achthien car(olus)g(ulden) te xx s(tuyvers), monete curren(tis), erffelijcke rente, alle jaere opt(en) xxiiien. dach van meert te betalen ende tot Werchtere te leveren los en(de) vrij van bede, schote, lothe, x., xxe., ce. ende alle andere pen(ningen) en(de) impositien, te leveren infuturu(m) assecutu(m) ad mo(nitionem) pignus valens duplu(m), onder Werchte(re) gelegen, ende dat bynnen drije jaeren naestcomende oft selve rente aff te leggen et t(antu)m met conditie dat de voirs(creven) Michiel de voirs(creve) erffrinte sal moegen lossen ende quyten alst he(m) gelieven zal teender reysen, elcken carolusg(ulden) daeraff met zesthien gelijcke car(olus)g(ulden) inde weerde voirs(creven) ac cu(m) eisdem. 

 

Uit dit huwelijk:

 

Poortmans Anna, XIV,

 

Poortmans Catharina, XIV - XV - XVI, ° ca. 1550,

 

Poortmans Willem, XIV - XV, ° ca. 1550.

 


 

XIV - Van Essche Hendrick (S), ° ca. 1560, x met Anna Poortmans.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Essche Hendrick.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Essche Libertus, XIII, ° ca. 1580,

 

Van Essche Cathlijn, x met XIII - Paeps Henricus (S6006), ° ca. 1560, deze x 2 met Cathlijn Van Lantrop (S6007), fs Waelran x Margaretha ...

Uit dit huwelijk:

1. Paeps Libertus,

Paeps Catharina,

Paeps Adriana, x ca. 1618 met Stoop Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Stoop Petrus, (°) Werchter 22.08.1619 (g. Paeps Petrus en Timmermans Margaretha),

     Stoop Maria, (°) Werchter 11.09.1624 (g. De Leew Adrianus en Stoop Maria),

     Stoop Catharina, (°) Werchter 13.05.1628 (g. Van Eijken Petrus en Paeps Catharina).

Paeps Anna, x met Van Inthout Jan, deze x 2 met Anna Bloems,

2. Paeps Maria, XII (S3003), ° ca. 1601,

Paeps Cecilia, ° ca. 1603,

Paeps Margareta, ° ca. 1603,

Paeps Willem, ° ca. 1603.

 

 

 

XIV - XV - XVI - Timmermans Jan, fs Wouter,° ca. 1560, x met Cathelijn Poortmans.

 

Uit dit huwelijk:

 

Timmermans Maeijcken, XIII - XIV - XV,

 

Timmermans Margriete, x met Godevaert Diricx,

     Uit dit huwelijk:

     Diericx Jacobus,

     Diericx Catharina.

 

 

 

XIV - XV - Poortmans Willem (S + M), ° ca. 1540, x met Barbara De Schrijnmaker, Sav+.

 

R1604 fo 30v: 28 april 1566:
Vranck De Scrijnmaker verkoopt aan Willem Poortmans x Berbele De Scrijnmaker een eusele in Bexembreock ‎(Marie De Scrijnmaker, Willem Poortmans).‎
R1604: Fo 25 ‎(7 meerte 1567)‎:
Pauwels Vandemortere vrkoopt aan Willem Poortmans x Berbele Scrijnmakers een dm lants opt Scrackstrate ‎(erfgen wijlen Jan Rogmans, Augustyn Brier).
R1604: R1604: Fo 107bisv ‎(29 dec 1572):‎
Jan Van Bettenrode wn Lijsbeth Fobelets verkoopt aan Willem Poortmans x Berbele De Scrijnmaker een boscken tot Averijst.
R1604: Fo 114 ‎(11 april 1573)‎
Barbele Van Kelfs x Jaspar Van Rode verkoopt aan Willem Poortmans x Berbele Scrijnmakers een eusel van een halfboender te Bexhem ‎(Jasper Verhofstadt, derfgen Henricq Vertiers)‎ + een dm bempts sheeren hellichtwinninge int Bexembroeck tusschen duijtgedaeghde goederen vande heer van Rotselaer, Hubrecht Van Lantrop, Jacop Vandencalsteren.
Wer1847 fo 94: 26 mei 1595:
- Catherijn Poortmans dochter wijlen Willem dmafw Barbara Schrijnmakers met m+m Adriaen Briers ‎(erfgen wijlen heere Jan Huens opt Hoogbroeck)‎
- Cristyn Keijaerts we Hendrik Poortmans eertyts meijer tot Werchter broeder de svr Cathelijn
‎(twee rinsgl sjaers opde goeden wijlen Catharijn Van Aerschot we wijlen Anthonis Vandenbosche alias Spangnaert (Rotselaar, 10 mrt 1573 st br)‎ op een dm land int Hellichtbroek ‎(Peter Van Aerchot)‎
.

    

Uit dit huwelijk:

 

Poortmans Anneken,

    

Poortmans Hendrik, meier van Werchter, ° ca. 1565, x met Christina Keijaerts, deze x 2 met Hendrick Geens, x 3 met Jeronimus Van Hove, x 4 met Hendrik Gielis,

    

Poortmans Cathlijne, XIII - XIV, ° ca. 1580. 

 


 

XIV - Briers alias Vandenberghe Adriaen (S4460 + M9484 + S10140), ° ca. 1580, x met Catharina Poortmans (S4461 + M9485 + S10141), ° ca. 1580. Deze x 2 Leuven Geertrui 03.11.1626 met XIII - XIV -Goris alias Bruers Hendrick (S9924 + S10142), deze x 1 met Maria Van Loosvelt (S9925 + S10143).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Briers alias Vandenberghe Adriaen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Briers Libertus,  x Leuven Pieter 30.05.1627 (g. Petrus Richard en Jacobus Santels) met Maria Richard,

     Uit dit huwelijk:

     Briers Petrus, (°) Leuven 27.12.1628 (g. Petrus Richart en Catharina Bries), 

 

Briers Adrianus, + Rotselaar 22.04.1633, x Rotselaar 18.10.1620 (g. Adrianus Briers en Anna Vanden Panhuyze) met Anna Vanden Panhuijs, (°) Rotselaar 1602, fa Joannes Van den Panhuijs en Dympna Aurocx, meer info daar,

     Uit dit huwelijk:

     Briers Anna, (°) Rotselaar 02.12.1621 (g. Henricus Briers n. Petrus Briers en Anna Aurogge),

     Bries Emerantiana, x Rotselaar 16.10.1644 (g. Vanden Panhuijsse Joannes en Dnus Vanden Panhuijsse Henricus) met De Brul Carolus - De Brier Carel,

     Bries Helena, (°) Rotselaar 25.01.1628 (g. Henricus Goris en Helena Vanden Panhuijsen), x met Walterus Van Inthoud, fs Dionisius en Aleijdis Keijsers,

     twee boeiende aktes van dit gezin vind je onder de KLIK, bij 3, met dank aan Paul Peeters,

     Van Inthout Catharina, (°) Wezemaal 06.6.1627 (g. Keijsers Franciscus en Vudincx Catharina),

     x (niet Wez, ) met Guilielmus Joossens sone Guilliams, zij wonen te Antwerpen,

     meer boeiende info over dit gezin met dank aan Paul Peeters onder de KLIK, bij 4 en 5,

     Briers Maria, x 1 met Joris Van den Eynde, x 2 Rotselaar 21.01.1653 disp. 3 gr. (g. Vanden Panhuijsen Gregorius en

     Goris Petrus) met Foblets Joannes, fii te Rot,

 

Briers Hendrick, x 1 Rotselaar 19.02.1623 (g. Petrus Bries en Adrianus Bries) met Paeps Maria, deze 2 Rotselaar 25.01.1628 (g. Paeps Petrus en Bries Libertus) met Wouter - Gualterus Van Aerschot, deze x 2 Rotselaar 20.02.1635 (g. Van Aerschot Arnoldus en Van Aerschot Henricus) met Foblets Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Aerschot Adriaen,  

     3. Van Aerschot Barbara, (°) Rotselaar 22.01.1637 (g. Van Aerschot Gerardus en De Brier Barbara),

     Van Aerschot Catharina, (°) Rotselaar 18.09.1639 (g. De Neuter Henricus  en Vanden Bos Catharina),

     Van Aerschot Ioannes, (°) Rotselaar ...03.1642 (g. Verlinden Joannes en Verlinden Catharina),

     Van Aerschot Henricus, (°) Rotselaar 06.06.1644 (g. De Bries Henricus en Henricx Elisabeth),

     Van Aerschot Petrus, (°) Rotselaar 19.08.1646 (g. Paeps Petrus en Briers Margareta),

     Van Aerschot Maria, (°) Rotselaar 06.12.1648 (g. Huygens Nicolaus en Meeus Maria), 

     Van Aerschot Daniel, (°) Rotselaar 20.08.1651 (g. Vercouteren Daniel en Vanden Eijnde Anna),

     Van Aerschot Gregorius, (°) Rotselaar 21.12.1653 (g. De Pelsmaecker Gregorius en Vander Beken Maria),

     Van Aerschot Joannes, (°) Rotselaar 07.02.1657 (g. De Neuter Joannes en Bols Maria),

     Van Arschot Anna, (°) Rotselaar 23.06.1658 (g. Claes Anna n. Joannes De Jonge en Van Hemelen Maria),

     Van Arschot Elizabeth, (°) Rotselaar 20.09.1661 (g. Goris Petrus en Rombauts Elizabeth), 

 

Bries Martinus, XIII (S5070),

 

Bries Gielielmus, XII - XIII (S2230 + M4742),

 

Briers Maria,

 

2. Goris Maria, x met Jan Dauwen, geen fii W, Bet, H, Wak,

 

? Goris alias Bruers Joannes, XIII (S4962), of is het een zoon uit een ander gezin ... hij behoort wellicht toch bij deze grote Goris-familie,

 

Goris Catharina, XIII (S5071),

 

Goris Margareta, x 1 Wakkerzeel 27...1630 (g. Langendonck Guilielmus en Vande Put Petrus) met Ingelborchs Guilielmus, (°) Wakkerzeel 20.11.1603 (g. Van Langendondonck Guilielmus en Gorts Catharina), zij x 2 Werchter 20.10.1642 (g. Goris Henricus en Van Tongelen Arnoldus) met Joannes Van Leemputten, x 3 Werchter 11.11.1653 (g. Verstraeten Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Willem De Wortelaer,

     Uit dit huwelijk:

     1. Ingelborchs Catharina,  x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Arnoldus) met Lauwers Petrus, fii in W,

     Ingelborchs Levinus, (°) Werchter 14.10.1641 (g. Doxs Guilielmus n. Segers Levinus en Van Essche Barbara), 

     2. Van Leemputten Henricus, (°) Werchter 02.04.1644 (g. Van Tongelen Arnoldus n. Stroobants Henricus en Van Esch Barbara n. Goris Anna),

     Van Leemputten Maria, (°) Werchter 26.05.1647 (g. Brugmans Adrianus en Ingelborchs Maria),

 

Goris Elisabeth, ° ca. 1608, x Mechelen Rom 23.02.1637 (g. De Mares Peeter en Steemans Jan) met Rombout Demares - Des Mares,

   Uit dit huwelijk:

     Des Mares Henricus, (°) Mechelen Rom 25.02.1637 (g. Des Mares Jan n. Gooris Henricus en Vanden Dijck Maria),

     Des Mares Catharina, (°) Mechelen Rom 29.08.1638 (g. Des Mares Peeter en Poortmans Cathelijn),

     Des Mares Simon, (°) Mechelen Rom 08.06.1640 (g. Des Mares Simon en Molcman Elisabeth),

     Des Marez Nicolaes, (°) Mechelen Rom 10.07.1642 (g. Des Marez Nicolaes en Vanden Eijke Maria n. Branes Jenneken), 

     Des Mares Maria, (°) Mechelen Rom 21.04.1644 (g. Des Mares Jan en Gooris Maria),

     Des Mares Rumoldus, (°) Mechelen Rom 24.08.1645 (g. Bouwens Remi n. Bries Marten en Des Mares Anna), 

     Des Marez Petrus, (°) Mechelen Rom 28.10.1646 (g. Des Marez Peeter n. Lauwers Petrus en Des Marez Maria), 

     Dez Mares Barbara, (°) Mechelen Rom 26.09.1649 (g. Des Mares Jan en Vanden Dijck Maria n. Vanden Essche Barbara), 

     Des Mares Anna, (°) Mechelen Rom 05.09.1651 (g. Vermeulen Cornelius n. Van Leemput Joannes en Van Horick Anna), 

     Des Mares Maria Anna, (°) Mechelen Rom 06.09.1653 (g. Bouwens Remi n. Des Mares Antonius en Vanden Dijck Maria n. Gooris Anna), 

     Des Mares Gerardus, (°) Mechelen Rom 24.02.1656 (g. De Mares Gerardus pr en Molckmans Elisabeth n. Gooris Margareta), 

     Des Mares Elisabeth, (°) Mechelen Rom 31.01.1659 (g. Des Mares Gerardus pr n. Michiels Adrianus (pastoor Strijpen) en Des Mares Catharina), 

 

Goris Anna, ° ca. 1610, x Werchter 23.11.1643 (g. Goris Henricus en Van Meerbeeck Christophorus) met Joannes Janssens alias Pavie, deze x 1 Rotselaar 10.08.1631 (g. Vanden Panhuijsse Joannes sr en Janssens Petrus/Foblets Guilielmus) met Foblets Maria,

     1. Janssens Anna, (°) Rotselaar 18.09.1636 (g. Molemans Guilielmus en Grietens Anna),

     Janssens alias Pavie Christophorus, (°) Rotselaar 14.11.1638 (g. Van Meerbeeck Christophorus en Kerckmans Catharina),

     Janssens Jacoba, (°) Rotselaar 09.03.1640 (g. Foblets Wilhelmus en Panhuijsen Jacoba). 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom