Voorouderlijst Piot Mauritius

 

Piot, Piotte, Pyot(te), Peyot

Naam uit het Oudfranse pie: ekster. Bijnaam.

 


Deze Piot-lijn kwam tot stand met de bijzonder gewaarde hulp van Eddy Taymans.

Marilles begint 1683.

 

XIII - Piot Mauritius (M6656), wellicht ex Marilles (Waals-Brabant), x met ...

 

J. CALUWAERTS & L. ELSEVIERS, Zeventiende-eeuwse poorters van Leuven in Poortersboeken van het hertogdom Brabant IV (Leuven: J. Caluwaerts, 2003), hierna geciteerd als J. CALUWAERTS & L. ELSEVIERS, 17de-eeuwse Poorters van Leuven).

 

Uit dit huwelijk:

 

Piot Michael, x Leuven Sint-Geertrui 20.01.1654 met De Smet Barbara,

 

Piot Guilielmus, XII (M3328),

 

Piot Jacobus, ° ca. 1635, x Leuven Sint-Pieter 02.09.1660 met Culens - Duelincx Elisabeth, + Leuven 05.09.1711,

     Uit dit huwelijk:

     Piot Judocus, (°) Leuven Sint-Geertrui 13.03.1661 (g. Judocus Gooris en Joanna Van ...), moeder Verhulst, 

     Piot Arnoldus, (°) Leuven Sint-Geertrui 05.09.1663,

     Piot Michael alias Engelbertus, (°) Leuven Sint-Geertrui 16.03.1666 (g. Michael Piot en Sybilla ...), + Leuven ...09.1693, x met Croquet Maria,

          Uit dit huwelijk:

          Piot Engelbertus, (°) Leuven St.-Michiel 14.10.1689 (g. Franciscus D... en Elisabeth Piot),

          Piot Elisabeth, (°) Leuven St.-Pieter 30.05.1692 (g. Adrianus Drogge en Elisabeth Culens),

          Piot Elisabeth, (°) Leuven St.-Pieter 30.05.1692 (g. Michael Piot en Elisabeth Van Meerbeek),

          Piot Jacobus, (°) Leuven 11.02.1694 posthumus (g. Jacobus Piot en Maria Rahiere), x Leuven St.-Pieter 21.06.1716 (g. Guilielmus ... en Joannes Baptist Boets)

          met Crols Maria Theresia, + Leuven St.-Geertrui 07.02.1784 84 j., fii in Leuven,  

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte, waaruit blijkt dat de scheiding en deling van de goederen van Jacobus Piot en zijn echtgenote (Maria) Theresia Crols op 27.04.1784 werd verleden voor notaris (Joannes) Anthonius De Cock te Leuven.  Joannes Jacobus Piot, een kleinzoon van dat echtpaar, woonde in Leuven en was meester brouwer tapper.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8090, fol. 361r., akte dd. 15 mei 1786.

In de tegenwoordigheyd der heeren mijer ende schepenen der hooftstadt Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier wettelijck te vernieuwen, erkennen ende realiseren, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Alsoo sieur Joannes Jacobus Piot, innegesetenen borger ende meester brouwer tapper van stiele  binnen dese stadt, bij acte van afrekeninge, gepasseert voor mij notaris ende sekere getuyghen in dathe eenendertigh augusty seventhien hondert vijfentaghentigh ten behoeve van sieur Lucas Dewinter, heeft bekent eene cappitaele rente van duysent guldens courant ten intreste van vier guldens par cento ende bij den selven acte sigh heeft verobligeert van ten allen teyde des aensocht zijnde, de selve rente te sullen doen besetten op goede ende suffisante panden ten contentemente van den rentheffere ende vermits sieur J.B. d' Elheu, innegesetenen der stadt Brussel, als cessie van actie hebbende van sieur Lucas DeWinter over de voorschreve cappitaele rente van duysent guldens courant, alsnu van den voorschreven sieur Joannes Piot, comt voor hypotheque tot assurantie van de selve rente te vraegen zijn huys cum annexis, genaempt den Valck, gestaen binnen dese stadt Loven, belast met eene cappitaele rente van twee duysent guldens wisselgeldt aen den notaris Thibault sonder voorder, als blijckt bij het extract authentiecque, getrocken uyt den wijckboeck deser stadt Loven, aen dese originelijk gevoeght, ende om het selve versoeck van J.B. Delheu te voldoen, soo ist' dat op heden desen derthienden mey 1700 sesentaghentigh compareerde voor mij Petrus Christianus Haenen als openbaer notaris, bij zijne majesteyts Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ter presentie van de getuygen naergenoempt den voorschreven sieur Joannes Jacobus Piot, den welcken verclaert mits desen tot assurantie der voorschrev cappitaele rente ende te verschijne intresten dijer te hypothequeren seker sijns comparants huys cum annexis, genaempt den Valck, gestaen op de Thiensche straete binnen dese stadt Loven, regenoten de straete van voren ter eendere, sieur Cruyninckx ter tweedere, de Pedagogie de Lellie ter derdere ende het huys de Drij Mooren ter vierdere seyde, belast met eene cappitaele rente van hondert vijfthien guldens s' jaers aen den notaris F.G. Thibault sonder voorder, aen hem competerende bij acte van priseringe bij forme van naerdere deylinge met zijne susters ende broeder, aengegaen ende gepasseert voor mij notaris ende sekere getuyghen in date sevenentwintigh juny seventhien hondert vierentaghentigh, op wie het selve was gesuccedeert uyt den hoofde van hunne grood ouders wijlen Jacobus Piot ende Theresia Crols volgens schijdinge ende deylinge met consoorten aengegaen ende gepasseert voor den notaris A. De Cock, tot Loven residerende, ende sekere getuyghen in dathe sevenentwintigh april seventhien hondert vierentaghentigh, alhier bij copije authentieque gesien ende gebleken.

Consenterende den comparant tot assurantie der selve cappitaele rente ende te verschijne croisen dijer in d' affectatie bij beleyde ofte mainmiese, decreet ende herdecreet, te geschieden voor heeren schepenen deser stadt met alle formalitijten ten cas voor handen gerequireert.

Ten welcken effecte constituerende onwederoepelijck alle thoonders deser ofte dobbel authentieque om in cas van eenigh manquement te compareren, soo voor sijne majestijts Souverijnen Raede van Brabant, heeren mijer ende schepenen deser stadt als alomme elders, ende aldaer den inhoude deser vernieuwende ende herkennende, den gebreckelijcken int' volbrengen deser voluntairelijk te laeten condemneren sonder voorgaende dagement met costen met gelijcke constitutie op alle thoonders deser ofte dobbel authentieque tot het doen der selve affectatie.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven dato ut supra ter presentie van sieur Joannes Baptista Vanderhaert ende sieur Josephus Crocque als getuygen, zijnde de minute originele, becleedt met segel van vierentwintigh stuyvers volgens reglement, onderteekent J.J. Piot, J.B.C. Vanderhaert, testis, 1786, Josephus Crocque, onder staet mij present, signatum P.C. Haenen, nots., 1786.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseeert den voorschreven contracte notariael door den voornoemden geconstitueerden in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende articulen, consenterende als in den selven acte, den rentgelder obligando, submittendo ac renuntiando prout in forma et latius prout in praedicto procuratorio.

Coram joncker Gerardus Fransuscus Xaverius de Herkenrode de Raetshoven ende sieur Georgius Hubertus Vandenberck, schepenen, desen 15en. mey 1786.

Welckenvolgende den heere mijer nomine officii heeft geleydt den geauthoriseerden officiael Vanderhaert tot alle ende iegewelcke goederen, haeve ende erfve des voorschreve verobligeerden ende namentlijck tot seker huys, appendentien ende dependentien van dijen, gestaen binnen dese stadt op de Thiensche straete, genaempt den Valck, hier voren breeder gespecificeert ende gedesigneert ende dat om te comen tot assurantie ende vastigheydt eender cappitaele rente van een duysent guldens Brabant courant geldt ende betere voldoeninge der jaerelijksche te verschijnen croisen dijer.

Est que in instanti adductio facta ad praedictam domum similque ad mobilia et immobilia constituentis id monente et ducente praetore coram iisdem eodem.

            In de marge.

Is gebleken bij acte coram notario H.J. Thibaut alhier 21. juny 1790 dat dese cappitaele rente is gequeten, quare cessat, hac 3. 8ber. 1791.

J.B. Bisschop, offl., 1791.

     Piot Michael, (°) Leuven Sint-Geertrui 21.03.1669 (g. Anthonius ... en Catharina Van ...),

     Piot Maria, (°) Leuven Sint-Geertrui 08.03.1671 (g. Andreas Vander M... en Maria ...), 

     Piot Elisabeth, (°) Leuven Sint-Geertrui 03.01.1673 (g. Joannes Da... en Elisabeth Goossens), + Leuven St.-Jacob 07.10.1736,  

     x 1 met Dnus Edmundis Godefridus De Gavere, x 2 Leuven St.-Pieter 20.05.1696 (g. Arnoldus Piot en en Petrus Salens) met Damman Joannes Carolus,

          Uit dit huwelijk:

          1. De Gavere Maria Godefrida, (°) Leuven St.-Pieter 10.02.1695 (g. Michael Piot en Elisabeth Culens), 

          2. Damman Philippina Francisca, (°) Leuven St.-Pieter 18.02.1697 (g. Dnus Carolus Josephus Franciscus De la Bauwette 

          l. Dnus Nicolai Theodorus d'Arschot en Dlla Barbara Francisca Damman l. Philippina Troyins),

          Damman Jacobus Carolus Philippus (°) Leuven St.-Pieter 27.10.1698 (g. Rdus Adm. Dnus Jacobus De Baij et vicepastor St.-Michiel en Della Elizabeth Culens),

          Damman Joannes Josephus, (°) Leuven St.-Pieter 23.10.1700 (g. Joannes Vanden Sanden en Dlla Theresia Damman),

          Damman Petrus Josephus Andreas, (°) Leuven St.-Pieter 07.07.1702 (g. Dnus Petrus Andreas Damiens en Dlla Tecla Theresia Maria Van Cruijninghen de Witthem),

          Damman Joannes Carolus Henricus, (°) Leuven St.-Pieter 23.02.1704 (g. Dnus Henricus Malcorps en Dlla Maria Christina Damman),

          Damman Arnoldus Anthonius, (°) Leuven St.-Pieter 26.08.1708 (g. Arnoldus Piot en Elisabeth Culens),

          Damman Michael Florentinus Josephus, (°) Leuven St.-Pieter 25.03.1712 (g. Dnus Deodatus Goos/Dnus Michaelis Florentinus Crabeels en Dlla Barbara Francisca Damman),

          Damman Joanna Jacoba Godefrida, (°) Leuven St.-Pieter 30.09.1714 (g. Jacobus Cran... en Dlla Maria Godefrida de Gavere),

          DammanPhilippus Godefridus, (°) Leuven St.-Pieter 24.02.1716 (g. Jacobus Carolus ... Damman en Dcella Maria Godefrida de Gavere),

          Damman Henricus Josephus Gabriel, (°) Leuven St.-Michiel 25.03.1719 (g. Dnus Henricus Josephus Sophie en Dlla Philippina Damman),

     Piot Michael, (°) Leuven Sint-Geertrui 01.01.1678 (g. Adrianus Timmermans). 

 


 

XII - Piot Guilielmus (M3328), (niet DD, VeltB, Wink, Mech, Herent, Steen, Bert, Lubb, Vossea, Leefd, ), x 1 Leuven Sint-Geertrui 22.11.1665 (g. Jacobus Piot en ... Van de Sande) met Van Sande Maria (M3329), (°) (niet Leu?, DDdiv?, ), x 2 Leuven Sint-Geertrui 24.08.1698 met De Creyter Maria.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Piot Henricus, (°) Leuven Sint-Geertrui 14.12.1666 (g. Henricus ... en Angelo ...),

 

Piot Joanna, (°) Leuven Sint-Geertrui 14.01.1669 (g. Franciscus ... en Joanna Peeters), + Leuven 10.10.1709, x Leuven Sint-Geertrui 22.03.1695 (g. Alexandro Crans en Guilielmus Piot) met Crans Jan, militaris,

     Uit dit huwelijk:

     Crans Guilielmus, (°) Leuven St.-Geertrui 12.01.1696 (g. Guilielmus Piot en Cecilia Crans),

     Crans Barbara, (°) Leuven St.-Geertrui 13.02.1698 (g. Andreas ... Henricus Gillis en Barbara Van ...), 

     Crans Joanna Elisabeth, (°) Leuven St.-Pieter 01.12.1700 (g. Dnus Joannes Guilielmus Van Besteo ... en Dcella Elisabeth Piot),

     Crans Magdalena, (°) Leuven St.-Pieter 01.01.1704 (g. Oliverius Piot en Magdalena De Hert),

 

Piot Michael, XI (M1664), (°) Leuven Sint-Geertrui 05.04.1672 (g. Michael Piot en Magdalena Dierickx),

 

Piot Barbara, (°) Leuven Sint-Geertrui 24.08.1674 (g. Jacobus Piot en Barbara Moens),

 

Piot Oliverius, (°) Leuven Sint-Geertrui 28.05.1678 (g. Joannes Van Gulte n. ... en Joanna ...), x Leuven Sint-Geertrui 27.03.1701 (g. Guilielmus Piot en Antonius ...) met De Smet Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Piot Jan, (°) Leuven Sint-Geertrui 02.12.1701 (g. Joannes Crans en Maria Smets),

     Piot Guilielmus, (°) Leuven Sint-Geertrui 26.01.1704 (g. Guilielmus Piot en Elisabeth Crans),

     Piot Guilielmus, (°) Leuven Sint-Geertrui 08.04.1705 (g. Guilielmus Piot en Elisabeth Cuelens),

     x Leuven St.-Geertrui 07.01.1731 (g. Martinus Schouten en Jacobus Piot) met Schoutens Elisabeth,

          Uit dit huwelijk:

          Piot Paulus, (°) Leuven St.-Geertrui 07.01.1731 (g. Paulus Van den Bergh en Anna Couwenbergh),

     Piot Oliverius, (°) Leuven Sint-Geertrui 07.11.1707 (g. Oliverius Berckmans en Maria De Creytser), 

     Piot Anna, (°) Leuven St.-Geertrui 16.11.1709 (g. Michael Piot en Anna Coninck),

     x Leuven St.-Geertrui 16.11.1709 (g. Antonius Laureys en Joannes Piot) met Martinus Schoutens, ex St.-Michiel,

          Uit dit huwelijk:

          Schoutens Joannes, (°) Leuven St.-Geertrui 27.03.1739 (g. Joannes Vander Vaeren en Elisabeth Schoutens),

          Schoutens Guilielmus, (°) Leuven St.-Geertrui 22.07.1748 (g. Guilielmus Piot en Anna Maria Peeters),

          Schoutens Joanna Maria, (°) Leuven St.-Geertrui 02.11.1752 (g. Judocus Matthijs en Joanna Maria Van Wevenbergh),

     Piot Jan Carolus, (°) Leuven Sint-Geertrui 01.02.1712 (g. Joannes Carolus Wouters ? en Maria Verpelt?), 

     Piot Elisabeth, (°) Leuven Sint-Geertrui 29.07.1714 (g. Guilielmus Verhoeven en Elisabeth Willemaerts), 

     Piot Maria Anna, (°) Leuven Sint-Geertrui  31.11?, 1716 (g. Michael Piot en Anna Maria Vranckx), 

     Piot Carolus, (°)  Leuven Sint-Geertrui 18.02.1719 (g. Carolus Van Opstal en Petrus Motton), + Leuven 10.04.1795,

     x 1 Leuven St.-Jacob 05.02.1741 (g. Martinus Schoutens en Joannes Mareels) met Verbeeck Elisabeth,

     x 2 Leuven St.-Pieter 20.06.1775 (g. RD Carlo Van der Haert en Phulippus Jacobus Poelaert) met Maria Josepha Forceille, + Leuven 12.07.1793,

          Uit dit huwelijk:

          1. Piot Anna Catharina, (°) Leuven St.-Jacob 03.04.1741 (g. Guilielmus Piot en Anna Catharina Serneels), + Leuven 28.04.1742,

          Piot Martinus, (°) Leuven 13.03.1743 (g . Martinus Schoutens en Anna Catharina Serneels),

          Piot Joannes, (°) Leuven St.-Jacob 20.06.1745 (g. Joannes Vander Vaeren en Anthonia Verbeeck).

 


 

XI - Piot(t) Michael (M1664), (°) Leuven Sint-Geertrui 05.04.1672 (g. Michael Piot en Magdalena Dierickx), + Haacht 21.05.1748, x (niet H, DD, ) met Barbara Van Nuffel(en) (M1665), soldatenbruid, (°) Haacht 16.10.1679, + Haacht 03.08.1750.

 

Uit dit huwelijk:

 

Piot Guilielmus, (°) Leuven St.-Pieter 28.01.1702 (g. Guilielmus Piot en Joanna Piot), x 1 ? met Piot (?) Maria (wellicht is dit Walraven Maria), x 2 (niet H, DD, ) met Walraven Maria, x 3 Haacht 08.06.1734 met Geets Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     1. Piot Petrus, (°) Haacht 19.01.1730 ill. protest. (g. Piot Petrus en Van Hove Anna), 

     2. Piot Guilielmus, (°) Haacht 03.05.1731 (g. Derkom Guilielmus en Meerkens Maria),

     3. Piot Joannes Baptist, (°) Haacht 14.07.1739 (g. Piot Joannes en Van Vaeck Catharina),

     Piot Petrus, (°) Haacht 18.04.1742 (g. De Groof Petrus en Van Uffel Barbara), 

 

Piot Maria, (°) Leuven St.-Pieter 24.11.1704 (g. Oliverius Piot en Maria Crijters), x Haacht 25.07.1730 met Coddaer Martinus, geen fii in H, DD,

 

Piot Joannes, (°) Leuven St.-Jacob 20.07.1707 (g. Joannes Ruldus en Catharina Van Uffelen),

 

Piott Petrus, X (M832), (°) Haacht 07.09.1711 (g. Luijtens Petrus en Van Neffellen Francisca).

 


 

X - Piot Petrus (M832), schoenmaker, (°) Haacht 07.09.1711, + Tildonk 13.01.1762, x (niet Tild, Buk, Kamp, DD, ) met Leynseclaes Elisabeth (M833), (°) Kampenhout 20.01.1707 (g. Petrus Leynsclaes en Elisabeth Meutermans), + Tildonk 13.06.1780.

 

Uit dit huwelijk: de ouders zijn niet van deze parochie, geen H. Geest,

 

Piot Petrus, (°) Tildonk 16.11.1732 (g. Petrus Mollekens en Maria Leynseclaes),

 

Piot Dionsius, IX (M416), (°) Tildonk 26.05.1734 (g. Dionsius Coremans en Joanna Leynseclaes),

 

Piot Joannes, wonen aan de Mechelse Steenweg, (°) Tildonk 14.04.1736 (g. Joannes Lenseclaes en Joanna Schots), + Tildonk 19.10.1807, x Winksele 26.02.1758 (g. Petrus Piot en Henricus Vleminckx) met Anna Vleminckx, (°) Winksele 20.10.1733, + Tildonk 05.02.1810, fa Henricus en Magdalena Wauters,

     Uit dit huwelijk:

     Piot Joanna Maria, (°) Tildonk 25.01.1759 (g. Petrus Piot en Magdalena Wauters), + Tildonk 05.10.1821 als vv de afwezige Peter Geyens, geen x in Tildonk, 

     Piot Carolus, (°) Tildonk 06.11.1760 (g. Carolus Vander Vecken en Joanna Lauwers), + Tildonk 20.05.1791,

     x Tildonk 20.11.1785 (g. Bernardus Van Beethoven en Frans Daneels) met Maria Anna Laes, (°) Leefdaal 17.12.1764,

     + Tildonk 20.08.1848, fa Joannes en Barbara Van Beethoven, zij x 2 27.09.1791 met Judocus Elaerts, 

     Piot Petronella, (°) Tildonk 18.12.1763 (g. Jacobus Piot en Petronella Vleminckx), + Tildonk 16 brumaire 11 ongeh.,

     Piot Petrus, (°) Tildonk 10.03.1766 (g. Petrus Caluwaerts en Joanna Van Geysel),

     Piot Dionsius, (°) Tildonk 17.11.1769 (g. Dionsius Piot en Elisabeth Van Meerbeeck), + Tildonk 22.05.1772,

     Piot Anna Catharina, (°) Tildonk 12.08.1773 (g. Jan Baptist Lenseclaes en Anna Catharina Vander Vecken),

     + Tildonk 03.01.1815, x Tildonk 05.04.1796 (g. Joannes Piot en Judocus Eulaers) met Petrus Eulaers, ex Herent, deze

     x 2 Tildonk 09.05.1816 (g. Jan Baptist Van Steenwinckel en Frans De Coninck) met Brants Petronella, ex Kampenhout, fii in Tildonk,

     Piot Anna Maria, (°) Tildonk 01.06.1777 (g. Dionisius Piot en Anna Maria Lenseclaes), 

 

Piot Isabella, (°) Tildonk 13.09.1739 (g. Joannes Bosmans en Isabella Lenseclaes),

 

Piot Jacobus, (°) Tildonk 13.11.1743 (g. Jacobus Vander Auwerat en Anna Maria De Mayer), + Tildonk 09.02.1812, x Winksele 31.07.1764 (g. Joannes Piot en Antonius Marchant stiefv. bruid) met Joanna Van Geysel, (°) Winksele 26.06.1729, + Herent 26.03.1818, fa Franciscus en Elisabeth Standaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Piot Antonius, (°) Tildonk 09.10.1764 (g. Antonius Massant en Joanna Lanciers), + Tildonk, 19.04.1819,

     x Tildonk 09.07.1818 (g. Jan Baptist Van Audenhoven, Petrus Meutermans en Frans De Coninck) met Anna Catharina Michiels, ex Beisem, ill. fii, + fii Tildonk, Herent,

     Piot Elisabeth, (°) Tildonk 21.04.1766 (g. Joannes Piot en Elisabeth Standaers, x 10.05.1796 met Antonius Vander Straeten, fs in Tildonk (naam Jan Piot), wonen in Winksele,

     Piot Guilielmus, (°) Tildonk 08.05.1769 (g. Guilielmus Schots en Anna Vleminckx),

     Piot Petrus, (°) Tildonk 22.01.1771 (g. Petrus Caluwaerts en Elisabeth Massant), x Wakkerzeel 14.02.1795 (g. Jacobus Piot en Henricus Verdonck) met Anna Maria Verdonck, fii in Tildonk,

     Piot Joannes, (°) Tildonk 04.09.1774 (g. Joannes Lensclaes en Anna Vleminckx),

     x Winksele 18.10.1796 (g. Petrus Van Malcot en Petrus Piot) met Barbara Van Malcot, fii in Tildonk en Winksele,

     Piot Jacobus, (°) Tildonk 05.09.1777 (g. Jacobus Scheers en Maria Christina Villedien), x met Anna Maria Eulaerts, fii in Herent,

     Piot Clara, (°) Tildonk 23.03.1780 (g. Carolus Piot en Clara Rosijn),

     Piot Cornelius, (°) Tildonk 13.11.1782 (g. Cornelius Gordts en Anna Maria De Coninck). 

 


 

IX - Piot Dionsius (M416), (°) Tildonk 26.05.1734 (g. Dionsius Coremans en Joanna Leynseclaes), + Tildonk 02.01.1793, x 1 Veltem 01.11.1758 (g. Petrus Piot en Henricus Lanciers) met Joanna Lanciers (M417), (°) Kampenhout 11.01.1732 (g. Joannes en Joanna Lansiers), + Tildonk 04.04.1785, x 2 Winksele 10.07.1732 (g. Joannes Piot Tildonk en Joannes Van Leemput) met Catharina De Vroey (dit x kinderloos).

 

Uit dit huwelijk:

 

Piot Petrus, (°) Tildonk 07.11.1759 (g. Petrus Piot en Catharina Lanciers),

 

Piot Petronella, (°) Tildonk 19.01.1761 (g. Jacobus Piot en Petronella Lanciers),

 

Piot Joannes, (°) Tildonk 24.03.1763 (g. Joannes Piot en Maria Lanciers), + Herent 19.04.1815 mv, x Herent 20.05.1798 (g. Petrus Ectors en Carolus ...) met Isabella Andries, (°) Herent 07.11.1776, fa Cornelius en Elisabeth De Wit,

     Uit dit huwelijk:

     Piot Anna Maria, ° Herent 15.02.1800, (°) Tildonk,

     Piot Joannes Franciscus, (°) Herent 05.10.1802 (g. Jan Frans Crabeels en Joannes Vermaelen),

     Piot Philippus, (°) Herent 09.11.1804 (g. Philippus De Troye en Catharina Andries), x Wilsele 26.05.1830 met Anna Maria Verheijden, 

     Piot Petrus Mattheus, (°) Herent 06.08.1807 (g. Petrus Mattheus Franckx en Joanna Piot),

     Piot Jacobus, (°) Herent 15.09.1809 (g. Jacobus Torfs en Barbara Geers),

     Piot Maria Elisabeth, (°) Herent 28.03.1812 (g. Egidius Buelens en Maria Elisabeth Corbeel),

     Piot Joanna Catharina, (°) Herent 29.07.1815 (g. Philippus Ludovicus Vertommen en Elisabeth De Wit), 

 

Piot Joanna, (°) Tildonk 20.02.1765 (g. Henricus Lanciers en Joanna Van Geysel), + Buken 01.08.1846 we, x Wakkerzeel 08.02.1790 (g. Dionisius Piot en Andreas Dijckmans) met Joannes Corbeel, landbouwer, (°) Kampenhout 28.04.1758, fs Jacobus en Elisabeth Tobback,

     Uit dit huwelijk:

     Corbeel Maria Elisabeth, (°) Kampenhout 22.05.1790 (g. Dionisius Piot en Petronella Corbeel),

     Corbeel Petrus Franciscus, (°) Kampenhout 20.11.1792 (g. Petrus Casteels BMB en Anna Catharina Piot),

     Corbeel Joanna Maria, (°) Kampenhout 01.08.1795 (g. Petrus Casteels BMB oom en Joanna Maria Wesels),

     Corbeel Petrus, (°) Kampenhout 25.05.1798 (g. Petrus Corbeel en Isabella Andries),  

     Corbeel Jacobus, ° Buken 24.05.1801, (°) Kampenhout 26.04.1801 (hier Jan Baptist) (g. Jan Baptist Piot Wijgmaal en Joanna Corbeel), 

     Corbeel Isabella, ° Kampenhout 25.02.1804,

     Corbeel Josephus, ° Kampenhout 22.09.1806,    

     Corbeel Maria Elisabeth, ° Kampenhout 22.09.1808,

 

Piot Petrus, VIII (M208), (°) Tildonk 04.11.1767 (g. Petrus Jansens en Anna Van der Auwera),

 

Piot Barbara, (°) Tildonk 08.02.1770 (g. Joannes Lensclaes en Elisabeth Lanciers),

 

Piot Anna Maria, (°) Tildonk 22.03.1771 (g. Petrus Jansens en Joanna Maria Van Salm),

 

Piot Anna Catharina, (°) Tildonk 22.04.1773 (g. Jan Baptist Massant en Anna Catharina Janssens), + Nederokkerzeel 19.04.1814, x Nederokkerzeel 25.04.1797 (g. Jan Baptist Verstreken en Petrus Wesels) met Guilielmus Verstreken, (°) Nederokkerzeel 22.10.1773, fs Joannes en Joanna Maria Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     Verstrecken Petrus, (°) Nederokkerzeel 17.03.1798 (g. Petrus Piot en Joanna Maria Van Hove), + Nederokkerzeel 11.05.1798, 

     Verstrecken Joannes Baptist, (°) Nederokkerzeel 31.04.1799 (g. Joannes Corbeel en Joanna Maria Piot),

     Verstrecken Joannes, (°) Nederokkerzeel 19.02.1802 (g. Jan Baptist Verstrecken en Joanna Piot),

     Verstrecken Joannes Fredericus, + Antwerpen militair hospitaal 15.09.1822 20 j,  

     Verstrecken Petrus, (°) Nederokkerzeel 10.11.1804 (g. Petrus Verstrecken en Anna Catharina Paeps),

     Verstrecken Maria Anna, (°) Nederokkerzeel 11.12.1807 (g. Henricus Verstrecken en Anna Cuppens),

     Verstrecken Theresia, (°) Nederokkerzeel 01.01.1811 (g. Joannes Verstreken en Theresia Lambrechts),

     Verstrecken Daniel, (°) Nederokkerzeel 28.01.1814 (g. Daniel Sergijsels en Maria Paeps), + Nederokkerzeel 04.02.1814. 

 


 

VIII - Piot Petrus (M208), wonen Poststraete, (°) Tildonk 04.11.1767 (g. Petrus Jansens en Anna Van der Auwera), + Tildonk 13.04.1844 wn Anna Elisabeth en Barbara Eers, x 1 Herent met Eers - Heers Anna Elisabeth (M208), (°) Herent 02.02.1766,  (g. Henri De Cremer en Elisabeth Heerts), x 2 met Eers - Geerts Barbara, + Tildonk 16.02.1844.

 

Uit dit huwelijk:

 

Piot Joannes, VII (M104), (°) Tildonk 27.11.1793 (g. Joannes Piot en Barbara Heers),

 

Piot Joanna Catharina, (°) Tildonk 22.11.1795 (g. Joannes Eers en Cathatina Drijmans),

 

Piot Anna Catharina, ° Tildonk 27 ventose 6,

 

Piot Cornelius, ° Tildonk 25 frimaire 13,

 

Piot Catharina, ° Tildonk 19.12.1807,

 

Piot Anna Maria, ° Tildonk 13.12.1810.

 


 

VII - Piot Joannes (M104), (°) Tildonk 27.11.1793 (g. Joannes Piot en Barbara Heers), x Winksele 24.11.1818 (g. Jacobus Piot Tildonk en Joannes Baptista Piot Herent) met Joanna Catharina Imbrechts (M105), dagwerkster, (°) Herent 20.07.1790 (g. Henri Hoomans en Joanna Catharina Lemmens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Piot Joannes Baptist, VI (M52), (°) Herent 05.11.1817 (g. Joannes Baptist Imbrechts en Petronella Imbrechts), gewet. bij huwelijk ouders,

 

Piot Catharina, ° Herent 04.10.1819, (°) Herent 04.10.1819 (g. Cornelis Piot en Anna Catharina Lemmens Wilsele),

 

Piot Petrus, ° Herent 26.08.1821, (°) Herent 26.08.1821 (g. Petrus Imbrechts en Anna Maria Vanderveken),

 

Piot Petrus Joannes, ° en (°) Herent 12.08.1822 (g. Petrus Joannes Imbrechts en Anna Maria Meeus).

 


 

VI - Piot Joannes Baptist (M52), kuiper - dagloner - kuipersgast, (°) Herent 05.11.1817 (g. Joannes Baptist Imbrechts en Petronella Imbrechts), + Winksele 05.05.1865, x Winksele 09.08.1843 met Anna Catharina Witpas (M53), huishoudster - dagloonster, ° Winksele 19.10.1822, + Winksele 27.07.1858. 

 

Uit dit huwelijk:

 

Piot Philippus, ° Winksele 27.02.1843, bij huwelijk gewettigd,

 

Piot Petrus Franciscus, V (M26), ° Winksele 24.11.1852.

 


 

V - Piot Petrus Frans (M26), dagloner - landbouwer - dienstbode, ° Winksele 24.11.1852, x Steenokkerzeel 20.01.1875 met Maria Catharina Boon (M27), ° Steenokkerzeel 22.07.1852 (g. Carolus Van Slaghmolen en Ludovicus Van Hamme).

 

Uit dit huwelijk: deze sleutelgezinnen met dank aan Eddy Taymans,

 

Piot Maria Elisabeth, ° Steenokkerzeel 03.05.1876,

 

Piot Barbara Paulina, IV (M13), ° Steenokkerzeel 22.09.1883 (g. Jan Baptist Coenen en Petrus Coenen).

 


 

IV - Vandenbrandt Felix (M12),  kasseilegger, ° Steenokkerzeel 09.09.1877, + Vilvoorde 04.10.1963, x met Piot Barbara Pauline (M13), ° Steenokkerzeel 22.09.1883 (g. Jan Baptist Coenen en Petrus Coenen), + Vilvoorde 18.06.1962.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vandenbrandt Petrus Joannes Baptista, ° Steenokkerzeel 04.07.1905, + St Gillis 29.03.1978, x Nederokkerzeel 02.05.1931 met Maria Theresia Gielens, ° Nederokkerzeel 25.06.1907, + Zaventem 10.05.1988,

     Uit dit huwelijk:

     Vandenbrandt  Clara Felitia,° Nederokkerzeel 27.12.1931,

   Vandenbrandt Barbara Paulina Felicita,  ° Nederokkerzeel 14.07.1933, x Zaventem 13.05.1954 met Augustinus Wouters, ° Leefdaal 01.03.1628,

   Vandenbrandt Maria Francina, ° Steenokkerzeel 08.05.1636, x Zaventem 17.07.1954 met François Vrijdag, ° Brussel 1.07.1929,

           Uit dit huwelijk:

           Vrijdag Eric, ° Vilvoorde 25.12.1955,

           Vrijdag Sonja, ° Vilvoorde 13.06.1959, x Zaventem 13.06.1980 met Marcel Deblock, ° Gent 17.01.1958,

                   Uit dit huwelijk:

                   Deblock Kevin, ° Gent 26.05.1992,

           Vrijdag Marc, ° Vilvoorde 24.12.1961,

    Vandenbrandt doodgeboren, ° Steenokkerzeel 31.05.1937,

    Vandenbrandt Mariette José, ° Erps Kwerps 28.06.1942, x Zaventem 14.07.1962 met Georges Thumas,  ° Zaventem 27.11.1937, 

          Uit dit huwelijk:

          Thumas Karien, ° Vilvoorde 22.10.1964, x Zaventem 17.01.1986 met Patrick De Saeger, ° Brussel 02.03.1964,

                   Uit dit huwelijk:

                   De Saeger Wouter, ° Leuven 19.05.1992,

                   De Saeger Eliën, ° Leuven 06.03.1997,

      Vandenbrandt doodgeboren, ° Steenokkerzeel 29.01.1947,

 

Vandenbrandt Pieter Frans, ° Steenokkerzeel 21.12.1906, +  Antwerpen 19.12.1939, x Melsbroek 01.08.1938 met Leemans Joanna Cornelia Philomena, ° Melsbroek 03.07.1909,

 

Vandenbrandt Maria, ° Steenokkerzeel 25.11.1909, + Steenokkerzeel 15.08.1653, x Steenokkerzeel 17.12.1932 met Vogelaerts Georgius Franciscus, ° Everberg 27.02.1910, + Brussel 06.06.1983,

     Uit dit huwelijk:

     Vogelaerts Felix, ° Steenokkerzeel 20.10.1933, + Vilvoorde 06.04.2006, x Perk 08.08.1959 met Minnoey Maria Lousia,

          Uit dit huwelijk:

          Vogelaerts Nancy, ° Steenokkerzeel 13.01.1967, x Moortsel 19.08.1989 met Heymans Egide,° Etterbeek 07.10.1762,

                   Uit dit huwelijk:

                   Heymans Manuella, ° Leuven 17.07.1994,

                   Heymans Emilia,° Leuven 22.02.2000,

     Vogelaerts Wilhelmina, ° Perk 10.06.1939,

     Vogelaerts Marie Josée, ° Steenokkerzeel 30.09.1935, x Steenokkerzeel 22.01.1955 met Van Eyken Willy, ° Betekom 13.02.1933,

          Uit dit huwelijk:

          Van Eyken Rudi ° Vilvoorde 24.11.1958, samenwonend met Verdeyen Karine,° Nederokkerzeel 27.04.1963,

     Vogelaerts Jean, ° Steenokkerzeel 29.12.1940, x Schaarbeek 18.12.1976 met Haelterman Denise, ° Herzele 12.02.1937,

 

Vandenbrandt Margareta Philippina, ° Steenokkerzeel  23.11.1911, + Vilvoorde 16.10.1993, x Steenokkerzeel 06.10.1934 met  Joannes De Becker, ° Perk 03.08.1913, + Kortenberg 11.01.2003,

     Uit dit huwelijk:

  De Becker Jean, ° Vilvoorde 31.01.1936, x Steenokkerzeel 19.07.1958 met Antoinette Ackermans, ° Steenokkerzeel 20.05.1936,

          Uit dit huwelijk:

          De Becker Patrick, ° Brussel 01.10.1966, x Charleroi 13.10.1990 met Tantimonaco Catinna, ° Charleroi 16.06.1965

                Uit dit huwelijk:

                 De Becker Anthony, ° Charleroi 01.07.1987,

                 De Becker Sophie, ° Leuven 17.07.1991,

  De Becker Felix, ° Leuven 13.05.1946, x Melsbroek 01.12.1966 met Julliette Duez, ° Melsbroek 13.09.1947,

          Uit dit huwelijk:

       De Becker Johan, ° Vilvoorde 28.12.1969, + Woluwe 14.04.1990, ongeval,

        De Becker Iris, ° Vilvoorde 02.05.1973, woonde samen met Olivier Muller,

                Uit dit huwelijk:

                De Becker Remco, ° Vilvoorde 21.04.1998,

                Muller Myam, ° Vilvoorde 01.07.2001,

                Muller Kyano, ° Vilvoorde 05.04.2003,

 

Vandenbrandt Hendrika (Jet), ° Steenokkerzeel 28.08.1913, + Steenokkerzeel 20.08.2002, x Steenokkerzeel 09.10.1937 met Lepage Petrus (Sta) Constantius, ° Melsbroek 17.10.1913, + Steenokkerzeel 17.10.2002,

     Uit dit huwelijk:

     Felix Lepage, ° Leuven 16.05.1948, x Steenokkerzeel 30.04.1977 met Nadine Van Speybroeck, ° Gent 26.02.1957, + ongeval Vilvoorde 09.03.1986,

              Uit dit huwelijk:

                       Peter Lepage, ° Vilvoorde 14.02.1978, x met Verdeyen Danielle, x 2 met Vanden Heuvel Nancy,

                Uit dit huwelijk:

                1. Lepage Britt, ° Vilvoorde 25.07.2001,

                2. Lepage Mattias, ° 06.06.2007,

              Andy Lepage, ° Vilvoorde 12.08.1980,

 

Vandenbrandt Albert, III (M6), ° Steenokkerzeel 16.05.1915,

 

Vandenbrandt Jan Lodewijk, beroepsmilitair, ° Steenokkerzeel  30.05.1918, + Steenokkerzeel 11.03.1975, x Roeselare 09.11.1946 met  Agnes Cecilia Juliana Wybo, ° Roeselare 25.01.1926, + Vilvoorde 13.04.1998,

     Uit dit huwelijk:

     Elvira Lucienne Juliana Vandenbrandt, ° Steenokkerzeel 22.07.1947, x met François Walgraef, ° Kampenhout 02.10.1946  (gesch.),

               Uit dit huwelijk:

              Jerry Walgraef, ° Vilvoorde 04.12.1971, x Mechelen 27.08.1999 met Katrien Perremans, ° Mechelen 22.02.1974,

                     Uit dit huwelijk:

                         Walgraef Noah, ° Mechelen 08.09.2001,

 

Vandenbrandt Leonia Louiza, ° Steenokkerzeel 12.10.1920, + Vilvoorde 20.11.1999, x Steenokkerzeel 07.06.1947 met Hendrik Bosman, ° Machelen 27.11.1922, + Steenokkerzeel 16.01.2000,

     Uit dit huwelijk:

     Paula Bosman, ° Leuven 06.04.1948, x Steenokkerzeel 13.07.1968 met Marcel  Depraetere,° Asse 09.05.1945,

              Uit dit huwelijk:

              Christel De Praetere, ° Vilvoorde 03.11.1969, x Steenokkerzeel 31.05.1997 met Johan Van Bruystegem, ° Leuven 09.06.1971,

                    Uit dit huwelijk:

                    Enno Van Bruystegem, ° Vilvoorde 06.07.2003,

              Ingrid De Praetere, ° Vilvoorde 09.08.1972, samenwonend met Pol Mommaerts, ° St Joost ten Noode 29.10.1967,

                    Uit dit huwelijk:

                    Laura Mommaerts, ° Vilvoorde 10.05.2001 ,

              Kristof De Praetere, ° Vilvoorde 01.12.1985,

     Felix Bosman, ° Steenokkerzeel 06.08.1949, x Grimbergen 02.06.1972 met Frieda Verhelpen, ° Vilvoorde 10.04.1952, + Vilvoorde 29.05.2006,

              Uit dit huwelijk:

              Veerle Bosman ,° Vilvoorde 20.07.1973, x Vilvoorde 16.09.1994 met Gerrit Roelants, ° Bonheiden 28.10.1971,

                  Uit dit huwelijk:

                  Jonas Roelants, ° Vilvoorde 19.04.1996,

                  Brent Roelants, ° Vilvoorde 29.06.1999,

     Yvette Bosman, ° Steenokkerzeel 27.09.1950, x Steenokkerzeel 20.09.1969 met Joseph Vandenhove,

              Uit dit huwelijk:

             Jenny Vandenhove, ° Vilvoorde 03.11.1973, x Ukkel 03.06.2000 met Azadin Saida, ° Watermaal- Bosvoorde 30.08.1969,

                   Uit dit huwelijk:

                   Elias Saida, ° Vilvoorde 22.09.2001,

Richard Bosman, ° Steenokkerzeel 17.10.1951, x Steenokkerzeel 08.11.1977 met Martine Gourdin,

° Steenokkerzeel 07.11.1960,+ ,

          Uit dit huwelijk:

          Vanessa Bosman, ° Vilvoorde 06.03.1980,

          Mario Bosman, ° Vilvoorde 20.10.1981,

Marc Bosman, ° Steenokkerzeel 03.12.1958, 1 x Steenokkerzeel 04.11.1977( en gescheiden) met Marleen Caudenbergh

° Steenokkerzeel 28.03.1960, 2 x Mechelen 18.09 met Van Deuren Liliane.

          Uit het 1 ste huwelijk:

          Peggy Bosman,° Vilvoorde 29.03.1978.

 

Terug naar startpagina  Terug naar startpagina stamboom