Voorouderlijst Peeters Willem

 

Patroniem afgeleid van de naam Petrus. Pieters is Vlaams, Peeters is Brabants en Limburgs.

 


 

XIII - Peeters Willem - Guilielmus (N8070), x (niet Wak, H, ) met Gorts - Goerts Catlyn (N8071), + > 30.08.1641.

 

Onderstaande acte en boeiende logica met dank aan Paul Peeters.

Catharina (Catlijn) Go(e)rts, echtgenote van Guilielmus (Willem) Peeters, moet overleden zijn vr 30.08.1641. Dit blijkt uit de onderstaande akte van leenverhef.

In de akte heeft de schrijver (wellicht uit verstrooidheid) een woord en een letter vergeten, die staan tussen vierkante haakjes (bron : Leenregister Werchter 1681, art. 313). Om de akte verstaanbaar te houden, werd interpunctie aangebracht.

Opden 30en. augusti 1641 voor heer Theodor Mantels, stadthoudere, mr. Adam Heymselmans ende Bartholomeus Pouellaert, leenman., heeft Henrick Vanden Cauter [inden] naem ende tot behoeff vande erffgen. wijlen Catlijn Goerts, bij haer behouden van Willem Peeters, te leene verheven naer doode der selver Catlijne Goerts vijff vierendeelen lants vuyt twee ende een halff dachm., gelegen tot Wackerseel opt Lepservelt, regen. vande voors. vijff vierendeel Willem Leerbey[l]s met de reste vande voors. twee ende een halff dachm. ter ir., de Vinne straete ter ijr. ende het voetwech, leydende naer Mechelen, ter iijr. sijden, stellende daer op voor sterffvre. Elisabeth Peeters en. heeft den voors. Henrick Vanden Cauter als voorganger gedaen hulde, manschap ende eedt van trouwen.

            Thergeweyde ij guls. x st.

            ende mits Claes Peeters, sone

            der voors. Catlijn, het selve

            niet verheven en hadde dobbel

Mogelijk is sterfvrouw Elisabetha Peeters ook een dochter van Guilielmus Peeters en Catharina Gorts. Een Elisabetha Peeters trad in het huwelijk te Wakkerzeel op 04.10.1631 met Nicolaus De Cuester (get. : Nicolaus De Cuester en Nicolaus Peeters). De ondertrouw had plaats te Wakkerzeel op 17.09.1631 (get. : Nicolaus De Cuester en Deodatus ... [niet vermeld]). De huwelijksgetuige Nicolaus Peeters (overleden te Wakkerzeel op 24.03.1641) is mogelijk dezelfde als deze die werd gedoopt te Wakkerzeel op 08.08.1602 als zoon van Guilielmus Peeters en Catharina Gorts en bijgevolg mogelijk een broer van Elisabetha. De niet nader genoemde getuige Deodatus bij de ondertrouw is ongetwijfelfd te vereenzelvigen met Deodatus Van Essche, eerste man van Maria Peeters, eveneens dochter van Guilielmus en Catharina Gorts. Ook treedt Elisabetha Peeters op als meter bij de doop op 22.04.1627 van Joannes Van Essche, zoon van Deodatus en Maria Peeters. Het is hier een hypothese, maar er zijn toch wel veel overeenkomsten om toevallig te zijn. 

 

Catharina Goerts van Wakkerzeel, emancipeert haar kinderen die zij behouden heeft van wijlen haar man Guilielmus Peeters, met name Nicolaus, Clara, Maria, Anna, Catharina en Elisabetha. Haar man overleed dus reeds vr die datum.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 225v., akte dd. 18 juni 1625.

Transcriptie.

Item in p(rese)ntia scab(inorum), etc(etera), constituta Catarina Goerts vidua quond(am)

Guilielmi Peeters de Wackerseele, emancipavit modo debito in

for(m)a Nicolaum, Claram, Mariam, Annam, et Catarina(m) et El(i)z(abe)t,

suas proles, quas retinuit a dicto quondam marito, quo facto

G. Impens easdem reconduxit, coram Borchgreve, Heyden,

junii xviii., a(nn)o 1625.

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Clara, x Wakkerzeel 19.11.1623 (g. Van Hal Joachimus en en Van Essch Deodatus) met Van Hal Joannes, geen fii te Wak, W, H,

 

Peeters Elisabeth, (x) Wakkerzeel 04.10.1631 (g. Nicolaus De Cuester en Deodatus ...) met De Cuester Nicolaus, geen fii te Wak, W, H,

 

Peeters Maria, () Wakkerzeel 27.08.1597 (g. De Rijcke Egidius en Vanherbrugghe Maria), + Wakkerzeel 06.09.1636 obiit peste, x Wakkerzeel 25.02.1625 (g....) met Van Esche Deodatus, deze x 2 (niet Wak, W, ) met Vanden Dries Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Es Catarina, () Wakkerzeel 19.06.1624 (g. Van Hal Joannes en Peeters Catharina),

     Van Essche Joannes, () Wakkerzeel 22.04.1627 (g. Schuermans Joannes en Peeters Elizabeth),

     Van Esche Clara, () Wakkerzeel 23.12.1629 (g. Goorts Anthonius en Peeters Clara),

     Van Esche Anna, () Wakkerzeel 05.11.1633 (g. Vervoert Joannes en Ingelborghs Anna),

     2. Van Es Antonius, () Wakkerzeel 02.02.1642 (g. Van Langendonck Anthonius en Troije Anna),

     Van Essche Anna, () Wakkerzeel 03.03.1644 (g. Maerschalck Henricus en Henricus Ingelborghs),

 

Peeters Anna, XII (N4035), () Wakkerzeel 10.01.1600 (g. Verpaelt Petrus en Van Bresip Anna),

 

Peeters Nicolaus, () Wakkerzeel 08.08.1602 (g. Gorts Nicolaus en Van Maelcot Catharina uxor Petrus Verpaelt), + Wakkerzeel 24.03.1641,

In de akte (met dank aan Paul) wordt melding gemaakt van Nicolaus Peeters, zoon van (Guilielmus en) Catharina Gorts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 184v., akte dd. 3 januari 1628.

Item Geeraert Kerincx, borger deser stadt Loven, in p(rese)ntia, et(cketer)a, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) vertijdenisse drije dachm(aele,n) en(de) een halff, soo landts als weyde, gelegen tot Wackerseel, reg(eno)ten de straet ter ie., jo(uffrouw)e Van Heetvelde in twee andere sijden en(de) d' erffgen(aemen) Willem Mertens ter vierdere sijden, expos(ito) impos(itus) est Niclaes Peeters in(den) naem en(de) tot behoeff van Catelijn Goorts, sijne moedere, per mo(nitionem) et satis et waras op s' heeren chijns ingevalle daer eenigen op is vuytgaende, ende dit om en(de) voor de somme van vier hondert vijffentwintich rinsg(uldens) eens, los en(de) vrij geldt, en(de) ses rinsg(uldens) lijffcoop, coram Borchgreeff, Haeper, jan(ua)rii 3a., 1628.

 

Peeters Catharina, () Wakkerzeel 30.01.1605 (g. Gorts Martinus en Van Langendonck Anna), x Wakkerzeel 26.04.1633 (g. Mergaets Petrus, Troije Guilielmus, Christianus Steijgmans en Guilielmus Leerbels) met Vervoert Joannes, fs Gerardus,

Hierbij een akte (dank Paul) met vermelding van Joannes Vervoort en zijn vrouw Catharina Peeters, inwoners van Wakkerzeel. Uit de akte blijkt dat Joannes de zoon is van Gerardus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 548r., akte dd. 20 mei 1633.

Item in p(rese)ntie der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Jan Vervoort soene wijlen Geeraerts, woonende tot Wackerseel, met consente, wille ende wete van Cathlijne Peeters, sijn(e) huysvr(ouwe), belovende de selven in dijen te hebben, dat sij dinhouden deser ter manisse sal comen lauderen en(de) approberen, die welcke onder v(er)bintenissen van hunne respective res p(er)soonen en(de) goeden, beyde meuble en(de) immeuble, p(rese)nt en(de) toecomen(de), met renunci(ati)e der privileg(ien) van allen pro v(er)scheyden v(er)obligeerden en(de) van allen anderen in forma, hebben heeft bekent en(de) bekent bij desen aen m(eeste)r Vincentius Vincentii Corsselius, p(rese)nt en(de) accepteren(de) tot behoeve van(den) convente van Everbode, ter cause van twee hondert r(insguldens) eens, bij hem vuyt sijn(e) handen ontfangen eene rente van twelff r(insguldens) en(de) thien stuyvers tsiaers, te xx st(uyvers) tstuck den gulden en(de) te drije plecken den stuyver gerekent, loopen(de) munte, erffelijcke rente, alle jaere opden xxiien. dach van may te v(er)schijnen, daer van diersten valdach wesen en(de) v(er)schijnen sal den xx tweeentwintichsten may xvic. vierendertich ende soe voorts van jaere te jaere totter affquytinge toe, de welcke sal mogen geschieden t' allen tijden alst hen gelieven sal teender reyse tegen den penninck sesthiene ende met volle rente, al los gelts, aen ende ten behoeve als voor te leveren, geloven(de) deselve rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdage wel, loffel(ijck) ende p(er)sonnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren ten behoeve als voor binnen deser stadts wissel van Loven, alles los ende vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen(e), mede van pontpenningen in futur(um), telcken termijne v(oor)s(chreven) als schult met recht v(er)wonnen, onder obligat(ie), sub(missie) ende renunciatie als voor, belovende voorts ter manisse deselve rente reelijck te besetten ende te bepanden op goede en(de) sufficiente panden, onder deser stadt oft resorte van dijen gelegen, weert sijn(de) boven allen voorco(m)meren dobbel rente, en(de) over desen aengaen(de) soe veel te doen(e) dat den renthefferen ten eeuwigen dagen genoech sal wesen, obligan(do), etc(etera), consenterende nyettemin sonder p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) is int maecken van beleyde ende mainmise ende inden decrete van(de) der heeren schepenen van Loven sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden over allen en(de) yegewelcke henne goeden, beyde haeve en(de) erve, p(rese)nt ende toecomen(de), waer en(de) tot wat plaetsen die gelegen oft bevonden sullen comen te worden, ende namentlijcken over een huys en(de) hoff, metten toebehoorten, groot tsamen drije dach(mae)len, gestaen en(de) gelegen tot Wackerseel, regenooten tsheeren straete ter eenre, de wed(uw)e Jeroens Van(den) Driessche ter iier., de laybeke ter iiier. en(de) derffgenaemen Peeter V(er)paelt ter iiiier. sijden, belast met een(en) cap(puyn) en(de) vi pennin(gen) Lovens, item over een halff boen(der) lants, gelegen onder Thildoncq op den Cleyen Boomotter, regen(ooten) derffgen(aemen) Peeter V(er)paelt ter ier., derffgen(aemen) Heetvelts ter iier. en(de) derdere en(de) tgoidtshuys van Terbanck ter iiier. sijden, belast met drije spinten rocx en(de) met seeckeren cleynen tsheeren chijns indyen men bevindt ende voorts meer met allen anderen hen(ne) goederen, coram Roeloff Lievens, Roeloffs, 20. maii 1633.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Wak, W, H,

     Vervoert Anna, () Wakkerzeel 01.02.1634 (g. Peeters Nicolaus en Vervoert Barbara),

     Vervoort Gerardus, () Wakkerzeel 25.02.1635 (g. Van Es Adeodatus en Lambrechts Catharina).

 


 

XII - Bols Jacobus (N4034), () Haacht 29.01.1595, x Wakkerzeel 02.07.1623 (g. Petrus Verpaelt, Egidius Froenhoven, Adeodatus ... en Leerbels Joannes) met Peeters Anna (N4035), () Wakkerzeel 10.01.1600 (g. Verpaelt Petrus en Van Bresip Anna).

 

Uit dit huwelijk:

 

Bols Anna, () Haacht 14.04.1624,

 

Bols Catharina, XI (N2017), () Haacht 10.07.1625.

 

Bols Jan, () Haacht 09.10.1627,

 

Bols Nicolaes, () Haacht 14.11.1629,

 

Bols Elisabeth, () Haacht 01.04.1632,

 

Bols Anna, () Wakkerzeel 25.02.1635 (g. Bols Joannes en Bols Anna),

 

Bols Petrus, () Haacht 11.08.1638,

 

Bols Joanna, () Haacht 01.04.1640.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom