Voorouderlijst Peeters Christiaen

 

Patroniem afgeleid van de naam Petrus. Pieters is Vlaams, Peeters is Brabants en Limburgs.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - XVII - Peeters Christiaen, (S + N), ° ca. 1485, x met Maria Moens.

 

HCT851 fo 328:
- 19 jun 1503: Marie Moons dochter wijlen Aerts heeft ontvangen nae doode van Hendrick De Bruijne haeren ouden vader een bunder bempt int Goorbroeck
- 2 jun 1570: Goort Peeters zone wijlen Christiaen heeft ontfangen nae doode van Marie Moons zijn moeder ende bij doode Jan Peeters zijnen broeder ontvangt een bunder beempt int Goorbroeck dobbel hergeweydemits zijn broeder Gan niet ontfangen en had ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Anna, XIV - XV (S + N),

 

Peeters Jan, ° ca. 1518,

 

Peeters Christaen, ° ca. 1520,

 

Peeters Godevaert, XV - XVI (S + N), ° ca. 1522,

 

Peeters Kathlijn, ° ca. 1524,

 

Peeters Maria,  XV (S),

 

Peeters Augustyn, ° ca. 1530,

 

Peeters Peeter, ° ca. 1533,

 

Peeters Lijsbeth.

 


 

XIV - XV - Van Adorp Nicolaus (N8552 + N14312 + S14768 + N16148  + S17392),  x met Peeters Anna (N8553 + N14313 + S14769 + N16149 + S17393).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van  Van Adorp Nicolaus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Adorp Peeter,

 

Van Adorp Jacob, XIII - XIV (N4276 + N7156 + S7384 + S8696),

 

Van Adorp Willem, XIII (N8074),

 

Van Adorp Jan, ° ca. 1548,

 

Van Adorp Kathlijne, ° ca. 1550.

 

 

 

XV - XVI - Peeters Godevaert (S + N), ° ca. 1522, x met Margriet Vandevinne (S17741).

 

Jan & Daneel Peeters wijlen Govaerts kinderen elck voor hen zelven en als naeste vriendt en als momboir van Kerstiaen Peeters henne broeder, ende oock vande kinderen wijlen Aerts Verheyden daer moeder af was Maria Peeters verkopen aan Jan Van Loven, backer woonende tot Mechelen x jouffr Margriet De Lange alias Papegaeys de helft van een half bunder bosch waervan dander hellicht toebehoort Jan Cale gecocht & vercregen van ‎(Renier)‎ Berckmans x Joanna Cootmans geheeten den Precxhof ‎(?)‎.
H835: Fo 33v: 2 okt 1592
Quitantie voor Jan Peeters x Jehanne Scheijns eertyts we Andries Lupkes van Willem Van Langendonck cs als erfgen Jan Verpaelt ende Cathelijn Van Loossen.
BMB238 fo 74: 2 apr 1594
Jan & Daneel Peeters voor henselven en als momboirs vande weeskinderen wijlen Aerts Verheyden daer moeder af was Maria Peeters hen ook sterkmakende voor Kerstiaen Peeters heuren medebroeder verkopen aan Jan Bernaerts& Niclaes De Bie als executeurs vanden testamente van wijlen jouffr Anna Bernaerts we wijlen Aert Vandewiele zekeren beempt geheeten den Dijck.
H835: Fo 13v: 10 apr 1595
Jan Peters Goortsone voor hem en als momboir van de wese Daniel Peters zijns broeders daer moeder af was Anna Schrijnmaekers, ende Ingelbert Van Roije zijn medemomboir, Jan Lavaerts & Peeter Meulemans als momboirs ... verkopen een stuk bempt aent Heystbroeck ‎(Aert Van Haecht, Willem De Bruijn, Aert Gijselinckx)‎ aan Remeijs Van Haecht cs alle erfgen wijlen Jans Verpaelt.
BMB238 fo 92: 9 jun 1597
Jan Peeters ingesetene van Haecht met Ingelbert Van Eon ‎(?)‎ als momboir van Daneel Peeters kinderen daer moeder aff was Anna Vogels verkopen aan Bonaventure Van Hamme x Digna Smets drij dagmalen land ter plaetse geheeten Tcleijn Eusele.
SAL 6340: Haacht bedezetting 1597
15. Jan Peeters pachter huijs & hof groot samen een half bunder ende drij en half bunder drij en half dm lants ende zeven dm weije zijn eijgen ende huert 3 bunderen lant, & 4en half bunder weije, de sesse dm weije daeraf leen, eenen ploegh twee peerden vijf coijen.
H835: Fo 67: 17 jun 1598
Christiaen Van Adorp out 26 jr met zijn zuster Cathelijne Van Adorp geasst met Janne
Peters ende Aert Paeps als haer momboirs hebben samen verkocht de helft van een woonstede gelegen te Houten ‎(Hulstervelt)‎ aan Jan Palmaerts x Geertruyt Vercalsteren.

H851: Fo 212:
- 1 mrt 1565: ‎(Jan De Schrijnmaker)‎: Claes Vergouwen zone wijlen Geerts heeft ontvangen voor hem en voors zijn broer Jacop na de dood van Maria Van Breezyp hundere moedere na S+D met andere broers en zussen
?
- en verkopen het leen aan Goort Peeters x Margriete VandeVinne
- 19 aug 1577: Godschalck Peeters zone wijlen Goert voor hem en voor Christiaen Peeters zijn broer ontvangen onderhalf boender eusels aan het Goorbroeck
- 15 sep 1589: Jan en Daneel Peeters bij dode van Godschalk hun broeders hebben te leen ontvangen tot behoef van henzelven en van Christiaen Peeters ende Daneelken Verheijden zoenken van wijlen Marie Peeters – sterfman Jan Peeters zone wijlen Goerts
- 19 jul 1596: Jan Peeters zone wijlen Goerts heeft na de dood van Daneel Peeters zijn broer gedaan den eed
- 9 jan 1604: Joanna Scijns we Jan Peeters heeft ontvangen tot behoef van haar en van Anna, 18 jr, en Cathlijn Peeters haar wettige dochters
- 25 nov 1662: Francois Vandenbruel x wijlen Anna Peeters
- 20 okt 1663: de voors bempt wordt opgedragen ten behoeve van Jan Peeters x Jenneken Gijselinckx. 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte dd. 01.12.1586 met vermelding van Jan Peeters, wonende te Haacht, Daniel Peeters, wonende te Werchter, en wijlen Christiaan Peeters, allen kinderen van Godevaert (Godefridus/Goert) en Margiet Vandevinne.

Ter verduidelijking : het Spauws Collegie is het Paus College te Leuven.

Zoals dikwijls wordt in de akte weer probleemloos van het Nederlands naar Latijn en omgekeerd overgeschakeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7867, fol. 178r., akte dd. 1 december 1586.

Item in tegenwoordicheyt der schepen(en) en(de) eygengenooten naebeschreven gestaen Jan Peeters sone wijlen Goerts, woonen(de) te Haecht, ende Daniel Peeters, broede(re) des voers(creven) Jans, woonen(de) te Werchter, zoe voer hem zelven als oyck hem in desen sterckmaecken(de) voerde ombejaerde kinderen wijlen Kerstiaens Peeters, huns broers als hij leeffde, hebben opgedragen met resche ende rijse een hellicht van een boender eerster bosschs, geleg(en) onder Bortmeerbeke bij den Halven Steen, daeraff dander hellicht toebehooren(de) is derffgenaemen Jans wijlen Verpaelt, regenooten de Bosschstraet ter eenre, Spauws Collegie ter iier., derffgen(aemen) Jans Van Billestraten ter derder ende de voers(creve) weder hellicht ter vierder zijden, item alnoch tderdendeel van een halff boender eerster bosch ombegrepen van(der) mathen, gelegen omtrent de voers(creve) goeden, daer aff dander twee derdendeelen competeren(de) zijn de voers(creve) Spauws Collegie, regenooten de voers(creve) opgedraegen goeden ter eenre, sheeren straete ter ande(re) ende derffgen(aemen) Anthoens Borremans al(ia)s Blauverwer ter derder zijden, ende hebben daer inne gegoet heer Jacoppen De Rijcke, priester, zoe voer hem zelven als oyck inden naeme ende tot behoeff van(de) kinderen wijlen Peeters De Rijcke, zijns broeders als hij leeffde, mitsgaders oyck van Anne De Rijcke, zijnder zuster, hiis interfuerunt Vrancx Impens, scabini Lovanien(sis), et allodii consortes nec non Joh(ann)es Vrancx locum tenens villici et m(a)g(iste)r Petrus Vekemans, secretarius eiusd(em) opidi tanq(uam) allodii consortes, coram quibus satis obligan(do) et submitt(endo) et waras voe(r) vrij, eygen goet ombelast prout quiquid(em) rogantes, quod faciunt, etc(etera), act(um) decembris prima.

            In de marge.

S(olvit).

 

En ook deze:

Vermoedelijk is de hieronder vermelde Goerdt (Godefridus) Peeters dezelfde is als Godevaert Peeters die gehuwd was met Margriet Vandevinne.  De toekomst zal het misschien met zekerheid uitwijzen.  Het gaat om twee opeenvolgende akten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7470, fol. 160v., akte dd. 19 januari 1577.

Item Goerdt Peeters zone wijlen ... [n.v.], woonen(de) tot Haecht, in presentia, heefft bekindt schuldich te zijn(e) m(eeste)r Niclaes(en) Vergauwen als rentm(eeste)r en(de) tot behoeff van(den) Grooten Ziecken Gasthuyse binnen deser stadt vijff carolus gulden te xx stuyvers tstuck, munte in Brabandt cours en(de) loop hebben(de), erffelijcke rente, alle jaere opden xixen. januarii te betaelene en(de) inder stadt wissele los en(de) vrij, oyck van xe., xxe., hondersten en(de) alle andere penningen, te leveren infutur(um) quolibet ass(ecu)t(um) et ad mo(bilia) pignus valens, etc(etera), et tantum poterit redimere quandocumq(ue) volverit una vice et que(m)libet denarium exinde cum et median(te) xvi denar(...) ? consimilibus ac cum obligan(do) et submitten(do), cor(am) Impens, Goerdts, januarii xixa.

            In de marge.

S(olvi)t.

De capitaele penninghen vande rente, int witte deser begrepen, kenne ick ondergeschreven als rentmeester vanden Grooten Siecken Gasthuyse binnen Loven ontfanghen te hebben vuyt handen van Peeter Derboven, woonen(de) in Haecht, et sic vacat, act(um) xxxi. decemb(er) 1658.

Lucas Vaes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7470, fol. 160v., akte dd. 19 januari 1577.

Item de voirs(chreven) Goerdt, in presentia, heefft vercleert en(de) vercleert midts desen hoe dat hij tanderen tijden op hem genomen heefft te draegen alzulcke(n) thien rinsgulden erffelijck als Peeter De Bruyne den voirs(creven) godtshuyse jaerlijcx gelden(de) was en(de) oyck tzelve voer scepen(en) deser stadt bekindt heefft gehadt en(de) aen(den) voirs(creven) gasthuyse geloefft jaerlijcx te draegen, maer want den daet van(de) zelven bekinne de voirs(creven) rentmeester hem heefft ondtleedt, alzoo hij vercleerde en(de) willen(de) de zelve Goerdt achtervolgen(de) zijn geloefften den voirs(creven) gasthuyse versekere(n), heefft geloefft en(de) geloefft midts desen de zelve rente van thien rinsgulden naer teneur van(de) voirs(creve) constitutie brieven jaerlijcx wel en(de) loffelijck te betaele(n) assecutum obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) van allen exceptien, etc(etera), in forma, consenteren(de) in plaetse van hipotheque, zoo wel voer dese rente van thien rinsg(ulden) als de voirs(creve) vijff rinsg(ulden) dat de voirs(creven) rentmeester met deser stadt brieven van mainmise hem zal mogen doen leyden tot alle en(de) yegewelcke zijne goeden, nu voer alsdan indt decreet der zelver accorderen(de), cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

De capitaele penn(ingen) deser rente, int witte deser, kenne ick onderges(creven) in qualiteyt als boiden ende vuyt handen als voren ontfanghen te hebben et sic vacat, act(um) ut sup(ra).

Lucas Vaes.

 

En nog een akte met vermelding van Godefridus (Godevaert) Peeters, zoon van Christianus en inwoner van Haacht, enerzijds en Christophorus Gijselinckx anderzijds.  Godefridus erkent een schuld van 7 karolusguldens te hebben aan Christophorus Gijselinckx.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 195r., akte dd. 23 november 1573.

Item Godefridus Peeters f(ilius) quond(am) Xpiani. [Christiani], co(m)mora(n)s apud Haeght, obligan(tes), recog(novi)t se debere Christofero Ghijsselins septem floren(os) caroli te xx st(uvers) mon(ete) Brab(antie) curren(tis) hered(itari...) (?) redd(i...)t (?) singulis a(n)nis ad xxvii. nove(m)br(is) p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere et a x., xx. et c. denariis quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pignus val(ens) et t(antu)m et pot(eri)t red(imer)e q(ua)n(do) vol(verit) que(m)libet denarium exin(de) median(tibus) sedecim denar(iis) cons(imilibus) ac cum, cor(am) Liedekercke, Duffel, xxviia. novembris

 

Hieronder een akte met vermelding van Godefridus Peeters, zoon van Christianus en man van Margaretha Vanden Vinne. Zij woonden in Haacht en hadden een half bunder beemd gekocht van Petrus De Bruyne, weduwnaaar van Anna Van Hove en vader van Elisabetha De Bruyne. Omdat zijn vrouw reeds overleden was, trad Willem Smets op als voogd van Elisabetha De Bruyne.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7461, fol. 490v., akte dd. 18 juni 1568.

Item in tegewoirdich(eyt) des meyers en(de) scep(en) van Loven(e) naebescr(eve)n gestaen Peeter De Bruyne als vader van El(isabe)t De Bruyne, die hij behouden heeft van Annen Van Hove, zijn(e) ierste huysvr(ouw)e, ende met hem Willem Smets als mo(m)boir, zoe hij verclaerde, van(der) selver El(isabe)t, hebben de selve Peeter De Bruyne om des naebescr(eve)n staet te doen(e) zeke(re) consentt en(de) octroye, bij hem v(er)worven van onsen genadigen hee(re) den coninck als hertoge van Brabant, blijcken(de) bijde brie(ve)n d(aer)aff zijn(de) in date viia. maii lestleden, hebben vuyt crachte als voe(re) opgedragen met behoirl(ijcke) verthieniss(en) een halff boender beempts, gel(ijck) tselve o(m)begrepen der maten gelegen is te Haecht tusschen de goeden Godevaerts Peet(er)s in deene, de goeden der kisten vand(en) beghijnhove te Mechelen ter iid(er), de Heyligeest van Haecht t(er) derd(er) en(de) de Berrendonck Blueck ald(aer) ter iiiid(er) zijden, exp(osito) soe es d(aer)inne gegoet en(de) geerft ten erffelijcken rechte de voirs(creven) Godevaert Peet(er)s sone wijlen Christiaens tot behoeff van hem en(de) van Magrite Van(den) Vi(n)ne, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) te Haecht, p(er) mo(nitionem) et sat(is) de v(oirs)s(creven) Peeter De Bruyne ende de voirs(creven) mo(m)boer vuyt crachte van zijn(der) co(m)missien et war(as) op drije carolusg(ulden) en(de) thien st(uvers) aen Lucas(en) Van Cauwenhoven, ta(n)q(uam) p(ro) jure, cor(am) Roelofs, Schoonhoven, junii xviii.

 

De volgende akte in het register sluit aan bij de vorige. De datum is dezelfde.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7461, fol. 490v., akte dd. 18 juni 1568.

Item de voirs(creven) Godevaert Peet(er)s, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft in minderniss(e) vand(en) coope van(den) voirs(creven) beempde tot zijn(en) laste genomen en(de) neempt bij des(en) jaerl(ijcx) te gelden(e) en(de) te betalen(e) aen tGroot Zieck Gasthuys bynnen Loven(e) thien carolusg(ulden) erffe(lijck) ende noch aen Do(m)i(ni)cus Huens twee mudden rogs erfpachts ende den voirs(creven) Peete(re)n en(de) zijn(e) goeden d(aer)aff jaerl(ijcx) in tijts te inde(m)neren(de) costeloos en(de) schadeloos te houden(e) en(de) tontheffen(e), obligan(do) et submitten(do), cor(am) eisdem.

Senten(tiatum) p(er) Petru(m) De Bruyne p(re)d(ictum, cor(am) Schoonhoven, Berthijns, julii xiia., 1574.

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Godschalck, ° ca. 1550, + >1589, wellicht kinderloos,

H851: Fo 324:
- 19 jun 1503: Peeter De Bruijne zone wijlen Hendrik ontvangt na de dood van zijn vader een half bonder beempt gelegen int Goerbroeck
- 23 mei 1546: Peeter De Bruijne zone wijlen des voors Peeters heeft opgedragen aan Goort Peeters zone wijlen Christiaens
- 19 aug 1577: Gotschalck Peeters na de dood van zijn vader Goort Peeters x Margriet Van Vynne voor hem en voor zijn broer Christiaen Peeters
- 15 sep 1589: Jan en Daneel Peeters na de dood van Godschalk Peeters hun vader ten behoeve van henselven en van Christiaen Peeters en van Daneelken Verheijen zoenken van wijlen Marie Peeters
- 15 feb 1593: ‎(Jasper Van Hovelt)‎: Jan ende Daneel Peeters verkopen aan Jacop De Rijck priester zone Jans & Cathlijn wijlen Verhagen...

 

Peeters Maria, ° ca. 1553, x met Aert Verheyden, fs Gheert,

- 19 jun 1503: Marie Moons dochter wijlen Aerts ontvangt na de dood van Hendrik De Bruijne haeren ouden vader een bunder bempt int Goorbroeck
- 2 jun 1570: Goort Peeters zone wijlen Christiaen na de dood van Marie Moons zijn moeder en Jan Peeters zijn broeder ontvangt
- 19 aug 1577: Gotschalck Peeters na de dood van zijn vader Goort Peeters x Margriet Van Vynne voor hem en voor zijn broer Christiaen Peeters ‎(reg Jan Smekens)‎
- 15 sep 1589: Jan en Daneel Peeters na de dood van Godschalk Peeters hun vader ten behoeve van henselven en van Christiaen Peeters en van Daneelken Verheijen zoenken van wijlen Marie Peeters x Aert Verheijen, 3 jr.
Daneel Peeters & Willem Rogmans als momboirs van Anna en Marie Van Loossene kinderen wijlen Augustyn ter eenre,
ende Willem Dries als dactie hebbende van Anthonis Molemans en Marie Dries zuster Jan Dries, Lambrecht Wijns dactie hebbende van Anthonis Kesselaers x Barbara Wijns alsook van Elisabeth Verost we Hendrik Wijns ‎(dd 21 apr vrs)‎ en Peeter Van Tongelen bij Hendrik Dries uit crachte van testament bij Hendrik Dries hem gemaeckt bij Aerden Van Tongelen zijnen broeder, altesamen als erfgen van Hendrik Dries voors ter andere zijden
zijn met malcanderen veraccordeert over de achtergelaten goederen van de voors Hendrik Dries als m+m van Marie Peeters de voors Augustyns Van Loosen moeder staende hunnen houwelijck vercregen
te weten…
daarenboven hebben die voors Willem Dries met zijn consorten de voors Daneelen Peeters cs in den naem als boven getransporteert ende gecedeert alsulcken recht & actie als hem was competerende vanwege meester Hendrick Dries zijn vader als den vs mr Hendrik Dries was competerende in de goeden etc van wijlen Marie Peeters zijn moeder, en oock in andere goeden den vs Hendrik Dries verstorven uit Haecht, zo heeft hij getransporteert de rechten etc in de goeden verstorven bij wijlen Merten Walravens alias Loossens x vs Marie Peeters, des hebben die vs Daneel Peeters & Rogmans als erfgen wijlen Hendrik Dries gequitet
Hendrik Dries x Marie Peeters zijn tweede huijsvrouwe, welcke afgeleijde rente den voors Hendrik Dries zoude hebben moeten aenleggen tot behoef des voors Augustyn en Jan Van Loossen kinderen van deselfde vader en moeder als erfgen van Hendrik Dries
.
 

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Arnoldus (Aert) Verheyen en zijn vrouw Maria Peeters.  In de akte vernemen we dat Arnoldus de zoon is van Gerardus (Geert) Verheyen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 443v., akte dd. 4 juni 1574.

Item, in p(rese)ntia villici, Robertus Willemaers sone wijlen m(eeste)r Lenaerts Willemaers, doctoir als hij leefde inden medecijn(en), affirmeren(de) hem out te zijne vijffventwintich jaeren en(de) daer overe, m(eeste)r Roelandt Van Thienen, licentiaet inden rechten, weduwer van jouffrouwe Catlijne wijlen Willemaers, sustere als zij leefde des voirs(creven) Robeerts, zoe inden name van hem zelven als in desen hem oick sterck ende principael maken(de) voer Fransken en(de) Lincken Van Thienen, zijn(e) kinderen, vand(er) zelver wijlen jouffr(ouw)e Katlijne behouden, jouffr(ouw)e Elizabeth Willemaers, hen sustere, affirmeren(de) heur insgel(ijcx) oudt te zijn(e) xxv jaeren, cum tutore, ende jouffrouwe ... [n.v.] Willemairs, sustere der voirs(creve) broede(re) en(de) gesusteren, met consente en(de) overstaen(e) m(eeste)r Hugo Legorlier, heurs mans, hebben opgedraghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een stuck bempts, groot drije dach(ma)len en(de) omtrent drije vierendeelen, gelegen te Haecht int Goerbroeck tusschen de goeden van(de) tafelen ald(aer) ter eenre, derffgenaemen Jans Van Loeffen(e) ter tweeder en(de) derder en(de) Remeys Smeets ter vierder zijd(en), exp(osito) imp(ositi) Aerndt Verheyen sone wijlen Gheerts en(de) Maria Peeters, zijn huysvrouwe, per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do) et war(as) op sheeren chijns van(den) gronde, zoe verre bevonden wordt de zelve goeden daer mede belast te zijn(e), tamq(uam) prout, cor(am) Liedekercke, Duffle, junii quarta.

     Uit dit huwelijk:

     Verheyden Daneel,  

 

Peeters Jan, XIV (S8870), ° ca. 1555,

 

Peeters Daneel,  XIV - XV (S + N), ° ca. 1558, + > 1596,

 

Peeters Christiaen, ° ca. 1565. 

 

 

 

XV - Van Loossens alias Walravens Merten (S), ° ca. 1510, x met Peeters Maria (S), x 2 met Hendrik Dries.

    

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Loossens alias Walravens Merten.

 

Uit dit huwelijk: de oudste fii hebben mogelijk een andere moeder,

 

Walravens Cornelis, + Amsterdam,

 

Walravens Cathelijne,

 

Van Loossens alias Walravens Jan,

 

Walravens Maria, x 1 met Crijters Reijnier, x 2 met Jan Timmermans,

     Uit dit huwelijk:

     Crijters Maria, + Betekom 10.10.1660, x met Henrick Mirocx, (x) 2 Betekom 05.11.1635 (g. Mirocx Gregorius en Van Indt Arnoldus) met Wouter Stroomans,

     deze x 2 Betekom 03.07.1661 (g. Geerts Joannes, Colebunders Cornelius en Vanden Loock Adrianus) met Elisabeth Geerts,

     deze x 1 Betekom 31.05.1633 (g. Geerts Joannes sr en jr, Vanden Water Joannes en Aerts Jasparus) met Coelbonders Egidius, gezin bij Coelbonders,

 

Van Loossen - Van Loosvelt Augustyn, XIV (S).

 

 

 

Paelmans Goossen, ° ca. 1510, x met Lijsbeth Peeters.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Paelmans Goossen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paelmans Anna, x met Jacques Snijders, deze x 2 Mechelen Rom 05.07.1579 (g...) met Margriet De Gottere - Gheutters,

     Uit dit huwelijk:

     2. Snijders Madalena, (°) Mechelen Rom 21.05.>1588 (g. De Guettere Floris en Guetters Anna),

     Snijers Elisabeth, (°) Mechelen Rom ...05.>1588 (g. Heer Snijers Pieter en De Vrize Magriet), 

     Snijers Jacques, (°) Mechelen Rom 10.05.1588 (g. Melens Peter en ... Magriet),

     Snijers Mar..., (°) Mechelen Rom 29.03.1590 (g. (Gh)eutter(s) Cornelius en ... Maijcken),

     Snijers Adriana, (°) Mechelen Rom 11.12.1591 (g. De Munck Jan en Van den Schrieck Maijcken), 

      Snijers Hesther, (°) Mechelen Rom ...12.1597 (g. Ackermans Guilliam en Gheutters Hester),

 

Paelmans Gielis.

 


 

XIV - Peeters Jan (S8870), ° ca. 1555, x 1 met ...,  x 2 met Chyns - Scheijns Joanna (S8871), deze x 1 met Andries Lupkens.

 

- 19 jul 1596: Jan Peeters zone wijlen Goerts heeft na de dood van Daneel Peeters zijn broer gedaan den eed
- 9 jan 1604: Joanna Scijns we Jan Peeters heeft ontvangen tot behoef van haar en van Anna 18 jr en Cathlijn Peeters haar wettige dochters
- 25 nov 1662: Francois Vandenbruel x wijlen Anna Peeters
- 20 okt 1663: de voors bempt wordt opgedragen ten behoeve van Jan Peeters x Jenneken Gijselinckx.
 

HCT835 fo 41v: 13 feb 1597:
Anna Wants dochter wijlen Peeters ende Johanna Cheijns x Jan Peeters hebben beleden dat Peter Molemans x Margriet Joost aen hen afgelost hebben een erfelijcke rente die de voors Margriet Joost was geldende aen Margriet Verstappen we wijlen Peeter Wants.

HCT851 fo 62:
- 16 apr 1554: Heer Herman Lipkens derft aan Andries Van Werchter zone wijlen Rombouts een bonder bempt gelegen aen het Goerbroeck
- 31 jul 1574: Andries Van Werchter derft aan Andries Lupkens x Joanna Chijns tvoors bunder bempt ...

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Peeters Jan, ° ca. 1580, x Haacht 05.11.1606 met Sara Bollen - Bolli, ° ca. 1580, + Haacht 04.01.1656 76 j.

Jan Peeters Janssone ende Gaspar Verbeeck als momboirs van Hansken Van Roije Guilliamsone daer moeder af was Elisabeth Verbeeck Jansdochter hebben verkocht aan Jan Voet Janssone x Elisabeth Peeters ook Jansdochter zeker huis en hof in de plaetse.
KB1165: Fo 27: 8 jul 1621
Jan Peeters wonende tot Haacht als mombor van het weeskint wijlen Willem Van Roije ende Elisabeth Verbeke met Jasper Verbeke zijnen medemomboir heeft verkocht aan Michiel Van Loock x Cathelijn Sleeckx een bunder land geheeten het Heyblock gelegen aende heijde.
KB1165: Fo 64: 19 aug 1627
Jan Peeters, lantman in Haacht, heeft verkocht aan Michiel Van Loock x Cathelijne Sleeck een half bunder land in Keerbergen alnoch onverdeylt tegen de achtergelaten wesen van wijlen Guilliam Van Rijn.

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Cornelius, (°) Haacht 23.01.1608, x Haacht 07.06.1656 met Margareta Van Ermen - Van Nerm, fa Antonius x Anna Kerincx, geen fii H,

     Peeters Joannes, x Haacht 07.11.1632 met Gijselincx Joanna, (°) Haacht 26.06.1591, + Haacht 15.09.1673, deze x 1 Haacht 20.11.1613 met Schellekens Petrus.

          Uit dit huwelijk:

          1. Schellekens Petrus, (°) Haacht 21.04.1613,

          Schellekens Anna, (°) Haacht 16.08.1615, x Haacht 27.09.1637 met Peeters Guilielmus, (°) Haacht 14.06.1612,

               Uit dit huwelijk: 

               Peeters Catharina, (°) Haacht 16.11.1639, x Haacht 19.02.1661 met Petrus Bauwelaers, gezin bij Bauweleers,

               Peeters Maria, (°) Haacht 04.02.1643, x Haacht 03.07.1666 met Egidius Servranckx, fii in Haacht,

               Peeters Jan, (°) Haacht 22.07.1646,

               Peeters Magdalena, (°) Haacht 07.11.1649, x Haacht 14.01.1672 met Joannes Bauwelaers, gezin bij Bauweleers,

               Peeters Anna, (°) Haacht 26.12.1652, x 1 Haacht 16.05.1673 met Gielis Opdebeeck, x 2 Haacht 09.11.1677 met Sr Joannes De Cleijn - De Kleijn, fii in Haacht,

               Peeters Joanna, (°) Haacht 06.01.1656, x 1 Haacht 06.03.1687 met Jan Segers, x 2 Haacht 23.02.1690 met Jaspar Blockmans,

               x 3 Haacht 08.05.1696 met Petrus Willemsfii in Haacht,

               Peeters Barbara, (°) Haacht 25.02.1660, x Haacht 05.11.1687 met Adriaen Liekens, fii in Haacht,

          Schellekens Christianus, (°) Haacht 02.08.1618,

          Schellekens Jacobus, (°) Haacht 23.05.1621,

          Schellekens Elisabeth, (°) Haacht 06.10.1624,

          Schellekens Joanna, (°) Haacht 12.10.1628,

          2. Peeters Maria,  (°) Haacht 09.11.1633, x met Daniel Vander Maele,

          Peeters Magdalena, (°) Haacht ...01.1637, x 1 met Hendrick Briers, x 2 met Petrus Van Tongelen, 

     Peeters Guilielmus, (°) Haacht 14.06.1612, x Haacht 27.09.1637 met Anna Schellekens, fa Petrus en Joanna Gijselincx

Quitantie voor Wilm Molemans, schepene, van Wilm Peeters Janssone en sijnen broeder Jan Peeters die ontfangen hebben die somme van 25 rijnsguldens als rechte van eene meerdere somme van vijftig rijnsgulden.
GR2: 13 jun 1652
Jan & Willem Peeters gebroeders verhuren aan Dierick Wijns schoenmaker seker huis en hof groot een half bunder gelegen in de Smissestraet.
H835b: Fo 133: 11 mrt 1655
Wilm ende Aert De Wit, gebroeders hen sterk makende voor de kinderen wijlen Anneken De Wit, hunne sustere x Hendrik De Coninck verkopen aan Jan Van Haecht Janssone x Elisabeth Verhuijcht een half bunder land opt Hulstervelt.
GR2: 13 nov 1662
Willem Peeters x Anna Schellekens ende Peeter Schellekens hen sterk makende voor Christiaen Schellekens hun swaeger & broeder ter eenre en Peeter Bols ter andere zijden zijn aangegaan een akkoord over een proces met de tweede C als anre ende eerste C als gedaegde te weten dat de eerste C afstand doen voor de tweede C van twee dagmalen bempt int Schoubroeck
‎(sedert de doot wijlen Hendrik Van Haecht?).‎
GR1: 12 mrt 1671
Aert Van Haecht, 75 jr, Fransen Bauwelaers schepen, 80 jr Guilliam Peeters pachter 60 jr en Christoffel Janssens van Haecht 60 jr, ten versoeke van de erfgen wijlen Jan Van Haecht gewesen schepene alhier verklaren dat zeker drij parcelen bempts achtergelaten bij seselven Van Haecht hier voortyts in vier parecelen geconsisteert ... nu competerende Jan Van Malcot x Elisabeth Van Haecht ...
GR1: 13 mrt 1671
Jan Van Malcot x Elisabeth Van Haecht verhuren aan Guilliam Peeters en Peeter Bauwelaers twee bunder land opt Hulsterenvelt.
H835t: Fo 137v: 18 jan 1675
Deijlinge van de kinderen Joanna Gijselinckx x Peeter Schellekens x Jan Peeters
- Jan Peeters wn Joanna Gyselinckx in eigen naem en sterkmakende voor Peeter Briers als medemomboir vande kinderen wijlen Hendrik Briers x Magdalena Peeters zijne dochtere was, ter dese geasst met Daniel ende Jan Vandermale resp vader ende momboir van de kinderen wijlen Maria Peeters ingselijks sijne dochtere was, ter eenre
- Christiaen Schellekens voor zijn selven en als momboir van de kinderen Peeter Schellekens daer moeder af is Anna Bols geasst met Antoon Van Gijsel haeren tegenwoordigen man, hen ter dese tserkmakende voor Adriaen Bogaerts hunne medemomboir
- Gielis Servranckx x Maria Peeters
- Peeter Bauweleers als vader en momboir van kinderen wijlen Cathlijn Peters
- Jan Bauweleers met Magdalena Peeters
- Gielis Opdebeeck x Anna Peeters
- ten overstaen van Guilliam Peeters hunnen vader & hen sterkmakende voor
- Joanna & Barbara Peeters zijne minderjarige kinderen behouden van Anna Schellekens ter andere zijde
1) Jan Peeters cs
- drij en half dm lants opt Haelterenvelt aent Veltbosch
- een bonder land aent Heijsbroeckstraet
- twee en half dm broeck inde Hoijedocruggen? tevorens geweest zijnde percelen
- de Coddaert aende Wouwerstraet groot 75 r bempts
- derdeel van een boender land aen de Houtheijde ‎(sonder thuijs erop staende competerende aen Willem (Feijst?)‎ ontverdeylt tegens derfgen Aert Gijselinckx
- een half dm int Schoorbroeck
2) Christiaen Schellekens cs
- vier dm opt Haelterenvelt
- twee en half dm bempt aent quat gat opde deike
- twee dm 10 r int achterste Schoubroeck gen die Haenlaeck
- een dm broeck int Hoijdonck
- de hellicht van drij dm bosch gen het Witbosch onverdeylt tegens derfgen Aert Gijselinckx.
S+D Guilliam Peeters x wijlen Anneken Schellekens
- Peeter Bauweleers als vader en momboir van zijn kinderen behouden van wijlen Cathalijne Peeters geasst met Francois Bauweleers sijnen susters sone
- Maijken Peeters x Gielis Servrancx
- Magdalena Peeters x Jan Bauweleers
- Anneken Peeters x sr Joan De Cleijn haeren m+m soo voor haeren voorkint behouden van wijlen Gilis Verbeeck als naerkinderen verweckt met De Cleijn
- Jenneken Peeters x Jan Segers
- Barbara Peeters x Adriaen Liekens
1) Peeter Bauweleers
- drij dm bempt
- drij dm land aan de Bullestraat ‎(erfgen Peeter Der Boven)‎ in de gichte van Peeter Van Haecht
- het derdedeel van een bunder int Schoubroeck
- een dm int Heijsbroeck
2) Maeijcken Peeters
- een boender land gen den Paelt
- een bempdeken van een half boender gelegen aent Huijsbroeck tegens de Leijbeke
- twee en half dm opt Hulsterenvelt tegen de weg lopende naer Mechelen
- een dm broeck in de Hoijdonck
3) Magdalena Peeters
- drij dm schaerbosch gelegen onder Boortmeerbeeck tegenover het stenen cruijs
- onderhalf dm land aen de Houtheijde gen Cauckens hof
- onderhalf dm int Hulsterenvelt
- een dm int selve velt
- een dm aen de Houtweijck
4) Anneken Peeters
- drij dm bosch gen het Schotdries aende Houtheide
- drij dm bempt gelegen aende Groggschoor tegen de nieuwe Dijle in de gichte van Peeter Van Langendonck
- drij vd land int Hulsterevelt
- een half dm int selve velt ‎(Peeter Van Langendonck Janssone)‎
- een half boender int Schoonbroeck
5) Jenneken Peeters
- drij dm bempt in de Hoijgracht
- onderhalf dm aende Sluijsstraete
- een dm opt Molenvelt tegen tgoet van tcolege Van Dieve
- een bempdeken van onderhalf dm geheeten den Ouden Hof
- een half dm int Hulstervelt
6) Beijken Peeters
- huis en hof met schuur en stallinge ende landen daeraen ende het Vispoelken voor de deure groot een bunder gelegen aende Houtheijde
- een dm int Hulsterenvelt naest de cappelle.

          Uit dit huwelijk: 

          Peeters Catharina, (°) Haacht 16.11.1639, x 1 Haacht 19.02.1661 met Petrus Bauwelaers, gezin bij Bauweleers,

          Peeters Maria, (°) Haacht 04.02.1643, x Haacht 03.07.1666 met Egidius Servranckx, fii in Haacht,

          Peeters Jan, (°) Haacht 22.07.1646,

          Peeters Magdalena, (°) Haacht 07.11.1649, x Haacht 14.01.1672 met Joannes Bauwelaers, gezin bij Bauweleers,

          Peeters Anna, (°) Haacht 26.12.1652, x 1 Haacht 16.05.1673 met Gielis Opdebeeck, x 2 Haacht 09.11.1677 met Sr Joannes De Cleijn - De Kleijn, fii in Haacht,

          Peeters Joanna, (°) Haacht 06.01.1656, x 1 Haacht 06.03.1687 met Jan Segers, x 2 Haacht 23.02.1690 met Jaspar Blockmans, x 3 Haacht 08.05.1696 met Petrus Willems, fii in Haacht,

          Peeters Barbara, (°) Haacht 25.02.1660, x Haacht 05.11.1687 met Adriaen Liekens, fii in Haacht,

 

2. Peeters Anna, ° ca. 1586, x 1 met Ludovicus Schoefs - Schots, x 2 Haacht ...01.1611 met Francois Van den Bruel,

     Uit dit huwelijk:

     1. Schoefs Adriana, (°) Haacht 14.07.1605,

     Schoefs Joannes, (°) Haacht 19.08.1607, 

     2. Van den Bruel Elisabeth, (°) Haacht 26.03.1611,

     Van den Bruel Joanna, (°) Haacht 29.10.1613, 

     Van den Bruel Franciscus, (°) Haacht 27.02.1616, 

     Van den Bruel Franciscus, (°) Haacht 13.07.1618, 

     Van den Bruel Lambertus, (°) Haacht 13.01.1621,  

     Vanden Bruel Catharina, (°) Haacht 09.07.1624, 

     Van den Bruel Maria, (°) Haacht 26.05.1626,

     Van den Bruel Ursula, (°) Haacht 26.05.1626,

     Van den Bruel Maria, (°) Haacht 25.07.1627, 

 

Peeters Catharina, XIII (S4335), (°) Haacht ...1589.

 

 

 

XIV - XV - Peeters Daneel  (S + N), ° ca. 1558, + > 1596, x 1 met Anna De Schrijnmaecker, x 2 met Anna Vogels, x 3 met Petronella Spoelbergh, fa Peeter x Maria De Rijck, deze x 1 met Wouters alias Van Mechelen Arnoldus (S4744 + S5088 +  S5116 + N5000), hun complexe gezin bij Petronella Spoelbergh.

 

Wer1847: Fo 54v: 8 feb 1591
Francois De Cuijper uit Antwerpen tot behoef van Daneel Peeters x Petronella Spoelbergh een dm land aan den H Put gen het Sollevelt ‎(erfgen Cathlijn Spoelbergh)‎.
Wer1847: Fo 51: 21 mrt 1591
Merten Verhulst & Jan Cluppels hebben opgedragen het Croonenvelt groot een half bonder en een half dm aan Daneel Peeters x Petronella Spoelbergh.
Wer1847: Fo 70: 17 okt 1592
Willem De Clerk zone Jans verkoopt aan Daneel Peeters x Petronilla Spoelbergh een dm bempt.
Wer1847: Fo 32: 28 jan 1593
Aerden Van Hove zone wijlen Willems voor hem en voor de kinderen van wijlen Jan Van Hove zijn broer ‎(Mechelen?)‎
Willem Van Nuffele x Anna Nijs
Jaspar Van Aerschot x Marie Nijs beijde kinderen wijlen Jan Nijs
Philips Groevere x Anneken Moeijns dochter wijlen Joos daer moeder af was Anneken Nijs en Maeijcken Moeyns ook dochtere wijlen Joos
Alle erfgen van wijlen Dionijs Nijs ‎(priester?)‎
Verkopen aan Daneel Peeters x Petronella Spoelbergh een dm bempt.
?
Wer1847 fo 81: 24 apr 1593
- Nicolaes Van Hove & Adriaen Bries als momboirs van Willeken Peeters zone Daneels daer moeder af was wijlen Anna Schrijnmakers
- Daneel Peeters voors voor hem en voor Willeken zijn zoon
zijn accoort over de deijlinge van de beesten van wijlen Cathlijn Van Hove de voors Willeken grootmoeder.
Deijlinge Petronella Spoelbergh
- Petronella Spoelbergh met Jans Schrijns haaren momboir en oom we Daneel Peeters
- Laureijs Spoelbergh broeder van Petronella
- Willem Viskens x Marie Spoelbergh zuster
kinderen en erfgen Peeter Spoelbergh x Marie De Rijcke dochter wijlen Laureijs hunne ouders.
Wer1847: Fo 91: 5 dec 1595
Hendrik Gobbeleijns alias Wouters met proc van Aerden Moens zone wijlen Jacop dmafw Cathelijn Van Hove en Adriaen Bries alias Vandenberge & Job Michiels als momboirs van Willeken Peeters zone wijlen Daneels dmafw Anna Schrijnmakers voor een gelijk vierdedeel in de narbes goederen wesen tsamen een hellicht
Item Adriaen Briers x Catherijn Poortmans ende Hendrik Geens x Christina Keijaerts als tochteresse voor een derde van dander hellicht
Peeter Van Tongeren x Maeijcken Tymermans dochter wijlen Jans daer moeder af was Cathelijn Poortmans ende Godevaert Diricx x Margriete Timmermans suster maeijcken voor een ander derdendeel van voors hellicht
Lijbrecht Van Essche wijlen Hendricksone dmafw wijlen Anna Poortmans ende Hendrik Paeps alias Van Eijcken de jonge x Cathlijn Van Essche zuster des vrs Lijbrechts samen voor het derde deel van voors hellicht
In huis en hof met land en toebehoorten gelegen ter Heijden in Werchter verkopen tvoors huis aan Willem Dries x Elisabeth Van Bovenbeke.
Wer1874: Fo 363v:
- 31 okt 1541: Bernaert De Vadder zone wijlen Jans derft een bonder land in de Stoubrake en een half bonder eusels bij de voors goeden aan Aert Van Aerschot zone wijlen Jans
- 3 okt 1542: Jan Van Aerschot zone wijlen Aerts heeft na de dood van zijn vader voor hem en voor zijn broers en zusters verheven
- 24 feb 1572: Katheryne Van Aerschot x Jan Bocstuyn verkoopt aan Vrancken De Schrijnmaker x Katheryne Van Hove een bonder land in de Schambrake en een half bonder eusels
- 6 nov 1573: mr Jan Van Dormael ontvangt tot behoef van Anthonis De Schrijnmaker, 6 weken out, zone wijlen Vranckx daer moeder af is Katheryne Van Hove, en tot behoef van Aerden Moons, zone wijlen Jacops iersten man was der vs Katheryne Van Hove een bonder land in de Schalbrake ‎(Claes Clippels)‎
- 8 okt 1604: Adriaen Briers ende Hendrik Gobelijns als toezienders ende vrienden van Willem Peeters zone wijlen Daneels ende van Anna De Schrijnmaker dochter wijlen Vranckx ende suster geweest zijnde des voors Anthonis, die welcke nae doode des voors Anthonis ende der voors Anna, hebben te leen ontvangen
- 17 feb 1680: Guilliam Van Langendonck na doode Willem Peeters ...
Wer1848: Fo 2: 7 aug 1600
Nicasius Van Hove Cornelissone heeft opgedragen tot behoef van Willem Peeters de hellicht van drije dm bemps gelegen aenden Aelmortere onder Werchter ‎(Gielis Loosvelt)‎ ... die hij verkregen heeft van wijlen Gilis Vermijlen zijn schoonvader opden 18 dec 1578 tot behoef van Pauwels Van Rothum x Elisabeth Haaften en naer behoirlijcke verthydenisse soo sijn gecompareert die momboirs vande onbejaerde kinderen wijlen Daneel Peeters daer moeder af was Anna De Schrijnmaker ende presenteerde naderschap dwelck den voors rothum consenteerde dat met Willeken Peeters des voors Daneels daermee goeden zou.
 

 

Peeters Christiaen, ° ca. 1565,

 

Peeters Guilielmus, XIII - XIV (S + N).

 


 

XIII - Van Hove Adriaen (S4334), (°) Haacht 17.04.1586, x Haacht 18.10.1618 met Peeters Catharina (S4335), (°) Haacht ...1589.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Jan, (°) Haacht 19.10.1609,

 

Van Hove Egidius, (°) Haacht 27.12.1614,

 

Van Hove Catharina, (°) Haacht 30.07.1617,

Van Hove Joanna, XII (S2167), (°) Haacht 02.09.1618,

 

Van Hove Nicasius, (°) Haacht 05.11.1620,

 

Van Hove Henricus, (°) Haacht 20.04.1623,

 

Van Hove Andreas, (°) Haacht 09.02.1625,

 

Van Hove Maria, (°) Haacht 01.05.1627.

 

 

 

XIII - XIV - Peeters Guilielmus (S + N)x met Catharina - Antonia Rogmans, (+) Leuven Geertrui 21.01.1629, ze + in de wijnpers in Sint-Geertruiden.

 

WRT1875 fo 706:
- 24 okt 1575: Fam Absaloens verkoopt een half bunder bempt in den Aelmutter aan Katheryne Van Hove x Gilis Vermijlen in den naem en tot behoef van Aerde ende Barbara Moons heure wettige kinderen die zij behouden heeft van wijlen Jacoppe Moons hueren iersten man, tot behoef van Anthonis, Anna & Katheryne De Schrijnmaecker oock huere wettige kinderen behouden van wijlen Vrancke De Schrijnmaker heuren tweesten man was ende tot behoef van de kinderen die zij van voers Gillis Vermijlen haeren tijegenwoordigen man sal mogen vercrijgen, doende den voors Gilis Vermijlen in den naem van Aert Moons sterfman den eedt van trouw
- 8 aug 1616: Willem Peeters sone Daneels ende Anna Schrijnmakers heeft te leene ontvangen na de dood van Aert Moons sijn oom
- 17 feb 1680: Guilliam Van Langendonck heeft te leene verheven naer doode van Willem Peeters een half bunder bempt gelegen int Beginsel vanden Aelmorter, out 70 jr ...

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Guilielmus Van Langendonck en Anna Peeters. In deze akte vernemen we dat Anna Peeters de dochter is van Guilielmus en Catharina Rogmans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8260 fol. 350v°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Willem Van Langendonck ende Anna Peeters, gehuyschen, woonende tot Haecht, ten bij sijne ende overstaen van Guilliam Peeters, vader der voors. Anna, voor de toechte, hebben bekent ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen heer ende mr. Vincent Courselius eene erffelijcke rente van vijfftich guldens tsiaers, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ter saeken van acht hondert gelijcke guldens, ten dancke bij de voors. gehuyschen ontfangen, gelovende alsoo de voors. rente allen iaere date deser wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije, soo van xe., xxe., ce., meerdere ende mindere als van alle andere impositien ende subventien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende henne persoonen ende goeden, met renunciatie in forma, ende om de voors. heere Vincent Courselius noch naerder te versekeren van sijne voors. rente ende iaerlijcxe betaelinge der selver, soo hebben die voors. comparanten geconsenteert int maeken van mamise, mede int decreet van dien sonder daer toe geroepen oft gedaecht te derven worden over alle henne goederen, ende naementlijck over huys ende hoff met sijne toebehoorten, groot twee boinderen, gestaen ende gelegen onder Werchter, regen. sheeren straete ter ie., derffgen. van Margriet Govaerts ter ij., d' erffgen. Peeters Van Es ter iije. ende d' erffgen. Adriaen Briers ter iiije. sijden, item een boiner landts daer bij gelegen, regen. den Ouden Hoff ter ie., Merten Briers ter ije. ende den voors. Guilliam Peeters ter andere twee sijden, comende die voors. goederen van Catlijn Rogmans, moeder der voors. Anna Peeters, obligando, sub. ac renunciando in forma, coram Tijpoets, Vekemans, xxi. 9bris. 1650.

 

Uit de bijgaande akte blijkt Guilielmus Peeters en zijn vrouw Catharina Rogmans op dat ogenblik (en waarschijnlijk maar) tijdelijk in Leuven woonden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 65v., akte dd. 28 september 1626.

Willem Peeters h(abe)t.

Item, in presentia, etc(etera), gestaen Jan De Witte sone wijlen Coenraerdt, woonen(de) tot Loven, soo in sijnen eygen naeme als oyck mede vuyt crachte en(de) naer vermoghen van onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij jo(uffrouw)e Maria Maria (!) Marien, sijne huysvrouwe, op(den) lesten dach juny 1603 voerden not(ari)s m(eeste)r Coenraerdts Silvius ende sekere getuyghen, alhier gesien ende gebleken, waer van den teneur hier naer is volghende per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoirlijcke verthijdenisse onderhalff dachmael bempts, luttel min oft meer, geleghen binnen die prochie van Werchtere inden Aelmortere, regen(ooten) S(in)t Job tot Wesemael ter ie., Jan Van Hove ter iie. ende die Laecke ter iiie. zijden, expos(ito) impos(itus) est Willem Peeters, soo voor hem als voor Cathlijne Rogmans, sijne huysvrouwe, woonen(de) te Loven, per mo(nitonem) et satis obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma et waras op eenen penninck Lovens sheeren chijns als op allen trecht daer op vuytgaendde ende verclere(n) partijen den rechtveerdigen prijs te wesen die somme van tweehondert en(de) xxv r(ins)g(u)l(den)s eens en(de) twintich st(uyvers) lijffcoop, coram Willemaers, Broeck, septemb(ris) xxviiia., 1626.

Teneur van(de) voors(chreve) procucartie.

Op heden den lesten dach vande maent van junius int jaer 1603 comparerende voor mij als openbaer not(ari)s en(de) den getuyghen naergenoempt, eersaeeme en(de) discrete jo(uffrouw)e Maria Marien dochter wijlen Franchois en(de) huysvrouwe van Jannen De Witte, woenende te Loven, die welcke heeft vuyt haeren vrijen wille ende wel wetentheyt (als sij verclaerden) onwederroepelijcken geconstitueert ende machtich gemaeckt, gelijck sij constitueert en(de) maeckt machtich bij desen, den voers(chreven) Jannen De Witte, haeren man, tegenwoerdich te Brussel wesende, absent als present, om in haeren naeme ende van haeren twegen te moegen vercoopen, vermangelen ende andersints veralieneren alle alsulcke goeden als van haers vaders ende moeders weghen haer sijn aengecomen ende verstorven, tzij int deel oft int geheel, die selve tot behoeff vanden cooper oft coopers oft oock anderen wetelijcken en(de) als dat behoren sal, te cederen, transportere(n) ende goede goedinghe met gelofte van waerschap ende solemniteyten, daer [toe] gerequireert, te doene, de pennin(gen) ende andere goeden die respective daer van sullen comen, op te bueren en(de) te ontfanghen, quitancie van sijn ontfanck te geven en(de) te verleyden ende voorts generalijcken allen tghene te doene ende te hanteren, dwelck zij constituant als me present ende voor ooghen wesende, selve met consent ende overstaene van haeren voors(chreven) man, in desen geconstitueerde, soude moeghen doen, al waert oock soo dat de saecke specialder bevel behoeffde dan voors(chreven) staet, gelovende in handen mijns not(ari)s, tselve wettel(ijcke)n stipuleren(de), te houden voer goet, vast ende tallen daeghen onwederroepelijcken van weerden onder verbintenisse van haeren persoon ende goeden, present ende toecomende, begerende ende consenterende hier aff bij mij not(ari)s gemaeckt worden openbaeren instrumente, een oft meer, in behoirlijcker formen, aldus gedaen te Loven inden woenhuyse van mij notaris onders(chreven) in presen(tie) van joncker Reynier Van Hulsberch en(de) Jacques Van Limale, als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, ende van mij als openbaer notaris, bij den Rade van Brabant geadmitteert, en(de) secretaris der universiteyt van Loven, hier toe oock versocht, en(de) was onderteeckent Coenraert Silvius.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Guilielmus Peeters en zijn vrouw Catharina Rogmans, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 214r., akte dd. 9 mei 1622.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Cathelijne Van Roost met consent, wille, weten(e) en(de) overstaen(e) Jans De Witte, haers mans, woonen(de) tot Bierbeke, ter manisse hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff boend(er) bleckbosch, gelegen onder S(in)t Jans Schrieck, regen(oten) Willem Claes oigst ter ie., tsh(ee)ren straete west ter andere en(de) ... [n.v.], exp(osito) imp(ositi) sunt Willem Peeters en(de) Cath(lij)ne Rogmans, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, et sat(is) die voors(creve) opdrageren obligan(do) et indivis(im) submitten(do) ac renun(tiando) en(de) besunder de voors(creve) Cath(lij)ne het beneficie s(enatus) c(onsulti) vell(eani) de eo certiorata ac aliis quibuscunq(ue) in forma, et war(as) op sh(ee)ren chijns, nyet excederen(de) drije stuyvers ts(iae)rs in soo verre men bevindt daerop vuyt te gaene, voorder nyet, tanqua(m) prout iure, coram Vorst, Maes, maii ixa., 1622.

Item partijen v(er)cleren den rechtveerdighen coop te wesen om en(de) voorde somme van een hondert en(de) xxxi rinsg(u)l(dens) los gelts eens en(de) vi rinsg(u)l(dens) en(de) xi st(uyvers) lijffcoop, coram eisd(em).

Nog een akte bij Van Tongelen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Anna, x (niet H, ) met Van Langendonck Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langendonck Guilielmus, (°) Haacht 28.10.1638, x Haacht 01.03.1677 met Maria Briers,

     Van Langendonck Joannes, (°) Haacht 07.02.1640, 

     Van Langendonck Joannes, (°) Haacht 21.09.1642, 

     Van Langendonck Maria, (°) Haacht 17.03.1641, x Haacht 11.06.1662 met Christianus Schellekens, deze x 2 Haacht 03.07.1666 met Janssens Josina,

     Van Langendonck Catharina, ° ca. 1643, x Haacht 28.11.1662 met Petrus Briers,

     Van Langendonck Remigius, (°) Haacht 24.04.1646, 

     Van Langendonck Margareta, (°) Haacht 27.10.1647, 

     Van Langendonck Anna, (°) Haacht 28.02.1650, x 1 (niet H, Wak, ) met Jan Derboven, x 2 Wakkerzeel 03.09.1687 (g. Van Langendonck Petrus en Van Dijck Joannes)

     met Jan Van Ermegem,  

     Van Langendonck Joanna, (°) Haacht 09.01.1653, 

     Van Langendonck Elisabeth, (°) Haacht 17.10.1655, 

 

Peeters Willem, x met Anna Paeps, geen fii in Werchter, DD,

Jan Peeters sone wijle Guilliam, poorter der stadt Looven, verkoopt aan Cornelis De Raeijmaker x Anna Schrijns drij dm lants onder Werchter tot Perre ‎(werden betaald op 23 april 1665)‎.

 

Peeters Adriana, XII - XIII (N2509 + S3613 + S4965 + S5065),

 


 

XII - XIII - De Raymaeker Joannes alias Hensken neef (N2508 + S3612 + S4964 + S5064), W+, x (niet W, Wak, ) met Adriana Peeters (N2509 + S3613 + S4965 + S5065), (°) (niet H, W+,  ), deze x 2 met XII - Wouters Laurentius (S2558), deze x 1 met  Lauwers Barbara (S2559 + S2931), Barbara Lauwers had een eerste huwelijk met De Cock Petrus (S2930), deze x 1 met Odilia Vandeneijnde.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Raymaeker Cornelius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Raymaeker Guilielmus, jongman in 1679,

 

De Raymaeker Maria alias Hensken Neef, (°) Werchter 26.08.1618 (g. Wilhelmus Peeters en Maria Van Dongel),

 

De Raymaeker Joannes, (°) Werchter 04.10.1620 (g. Joannes Van Hoegaerden en Anna Verhagen),

 

De Raymaeker Cornelius, XI - XII (N1254 + S1806 + S2482 + S2532), (°) Werchter 27.09.1623 (g. Cornelius Boschmans en Maria Spoelberghs),

 

De Raymaeker Antonius, (°) Werchter 26.12.1627 (g. Lauwens Antonius en Maria Wouters),

 

2. De Cock Hubertus, (°) ca. 1617, fs Petrus x Betekom 06.10.1633 (g. Godefridus Holaets en Joannes De Meijer) met Lauwers Barbara,  + Werchter 13.02.1667, x ca. 1635 met Anna Hoelaerts,  + Werchter 22.11.1692, deze x 2 Werchter 27.02.1677 met Van Avont Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     De Cock Petrus, (°) Betekom 02.08.1634 (g. Petrus Clzes en Maria Van Brempt),

     De Cock Anna, (°) Wakkerzel 20.11.1636 (g. Arnoldus Van Calster en Anna Castermans), 

     De Cock Anna, (°) Werchter 29.12.1640 (g. Joannes Mirockx en Anna Goris,

     x Werchter 17.06.1664 (g. Van Hoegaerden Henricus en De Cock Hubertus) met Joannes Van Hoegaerden,

     De Cock Joannes, (°) Werchter 09.10.1643 (g. Joannes Van Eyken en Maria De Cock),

     De Cock Egidius, (°) Werchter 06.04.1647 (g. Egidius Machiels en Anna Vermijlen),

     De Cock Maria, (°) Werchter 17.02.1650 (g. Henricus Briers en Maria Van Aerschot),

     De Cock Henricus, (°) Werchter 17.12.1651 (g. Joannes Schellekens nomine Trijken en Margaretha Goris),

     De Cock Barbara, (°) Werchter 27.12.1653 (g. Adrianus De Meyer),

 

3. De Cock Maria, XI (S1465), (°) Werchter 23.10.1619 (g. Cornelius Luymoi en Maria Lauwers),

 

4. Wouters Catharina, XI (S1279), ° ca. 1634,

 

5. Wouters Elisabeth, (°) Werchter 06.12.1639 (g. Joannes Van Essche en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

Wouters Cornelius, (°) Werchter 16.07.1645 (g. Cornelius Raymakers en Margaretha Willems),

 

Wauters Anna, (°) Werchter 04.10.1646 (g. Wauters Martinus en Hoylaerts Anna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom