Voorouderlijst Peeters Roelant

 

Patroniem afgeleid van de naam Petrus. Pieters is Vlaams, Peeters is Brabants en Limburgs.

 


 

XIII - Peeters Roelant (S), x met ...

 

Uit deze akte (met dank aan Paul Peeters) blijkt dat onderstaande Petrus de zoon is van Rolandus (Roelant). Als Joannes Peeters (x Anna Geerts) en Andreas Peeters (x Maria Anthonis) daadwerkelijk broers zijn van Petrus Peeters (x Maria Mertens) moeten zij ook zonen zijn Rolandus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7555, folio 67r., akte dd. 27 januari 1668.

Transcriptie

In teghenwoordicheyt der heeren schepen(en) van Loven naerbes(chreven)

gestaen Peeter Peeters sone Roelants, woonen(de) tot Bethecum,

den welcken heeft geemancipeert Jan, Cornelis, Peeter,

Susanne en(de) Marie Peeters, sijne kinderen, a pane suo modo

debito et consueto, quo facta C. Van Moockenborch reconduxit,

coram Eynatten, De Vos, januarii xxvii., a(nn)o 1668.

Joos De Vos                                                                      J. Van Espen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Joannes, XII (S2448),

 

Peeters Petrus, x Betekom 29.09.1641 (g. Joannes Peeters en Joannes Holimans) met Maria Mertens,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Cornelius, (°) Betekom 25.11.1642 (g. Andreas Peeters n. Cornelius Timmermans en Christina ...),

     Peeters Anna, (°) Betekom 16.03.1646 (g. Arnoldus Gijs en Anna Geerts),

     Peeters Petrus, (°) Betekom 16.03.1647 (g. Petrus Van Bostraten en Geertrudis Valvekens),

     Peeters Joannes, (°) Betekom 18.04.1648 (g. Joannes Van Vlasselaer en Adriana Montes),

     Peeters Laurentius, (°) Betekom 01.03.1651 (g. Laurentius Vissenakens en Catharina Van Vlasselaer),

     Peeters Susanna, (°) Betekom 17.03.1654 (g. Adrianus Van Loock en Susanna Smets),

     Peeters Cornelius, (°) Betekom 07.03.1657 (g. Adrianus Van den Loock en Cornelius Timmermans),

     Peeters Maria, (°) Betekom 15.11.1659 (g. Henricus Merthens en Maria Brughmans),

     Peeters Petrus, (°) Betekom 13.03.1663 (g. Petrus Mirocx en Anna Engelborghs),

     Peeters Catharina, (°) Betekom 03.02.1666 (g. Guilielmus Mertens en Catharina Luijten),

 

Peeters Andreas, x Betekom 07.02.1645 (g. Adrianus Van den Loock en Peeter Peeters) met Anthonis Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Andreas, (°) Betekom 11.08.1645 (g. Andreas Peeters en Elisabeth Van Vlasselaer).

 


 

XII - Peeters Joannes (S2448), (°) (niet Rot?, Bet?, Heist?, S?, ), x (niet Bet, W, Rot, H, Heist, Wak, Aarsch, ) met Geerts (Gierts) Anna (S2449), (°) (niet  Heist?, S, Bet!, Wez, W!, P!, Rot, I!, Ber?, Beer, K, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Andreas, XI (S1224), (°) Betekom 05.02.1640 (g. Andreas Peeters en Anna Mertens),

 

Peeters Joannes, (°) Betekom 01.05.1642 (g. Joannes Nuyts en Susanna Smets),

 

Peeters Joannes, (°) Betekom 23.12.1643 (g. Joannes Plus en Maria Mertens), x Betekom 01.06.1681(g. Adrianus Van der Loock en Cornelius Peeters) met De Meyer Elisabeth,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Elisabetha De Meyer, weduwe van Joannes Peeters en wonende te Betekom. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7962, fol. 4v., akte dd. 26 juni 1711.

Inde tegenwoordicheyt des heere luytenant smeyers ende schepenen van Loven naergenoempt, gestaen den clerck George De Coninck, vuyt crachte ende naer vermogen van sekere onwederroepelijcke procuratie, om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te mogen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen ende geeffectuert in voegen ende manieren naervolgende.

Op heden desen sesthiensten juny 1711 comparerende voor mij Georgio De Coninck als openbaer nots., tot Loven residerende, present die getuyghen hier onder te noemen, Elysabeth De Meyer weduwe Jan Peeters, innegesetene van Betecum, welcke comparante bekent ende verclaert wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben vanden eerwen. heere Guillielmus Delvaux, licentiaet inde h. godtheyt ende pastoor van. Cleynen Behoeffve [Begijnhove] alhier, jouffvrouwen Joanna Dauw ende Catharina d' Awans, respective hoffmeestersen vanden voors. begijnhove ende proviseurs vande fundatie heer Jacobs Van Brouwershaven inden selven Cleynen Begijnhove ende van jouffe. Joanna Vervlassen, meesterse vande voors. fundatie, de somme van hondert guldens permissien gelde, ter saecke van welcke somme gelooft sij comparante ten behoeffve vande voorse. fundatie te betaelen op date deser eene jaerelijcksche rente van vijff guldens, croyserende alsoo den penninck twintich, waervan oversulcx het ierste jaer vallen ende verschijnen sal op den xvien. juny 1712 ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere totte effective quytinge toe, de geene sal mogen geschieden als het de rentgelderen gelieven met vollen rente, gelovende oversulcx de voorschreven rente jaerelijcx wel ende loffelijck te betaelen binnen de stadts wissele van Loven, los ende vrije van xen., xxen., honderste, mindere ende meerdere penningen, alsnu innegestelt ofte naermaels inne te stellen, oock nyettegenstaende anders bij sijne mats. placcaerten waere geordonneert daer aen derogerende mits desen, onder obligatie van haeren respectiven persoon ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende signantelijck verobligeert sij comparante daervooren een halff boender bosch, gelegen onder Betecum aent Jan Saels, regenoten Lenaert Merttens oost ter eenre, de straete noort, Hendrick Liebrechts west, Adriaen Egricx zuydt, item huys ende hoff, gelegen tot Betecum, groot een halff dachmael inde plaetse, regenoten Peeter Van Haecht ter eenre west, Aert Nijs oost, de plaetse noorden, vrije ende onbelaste goederen, constituerende ten dijen eynde alle thoonders deser om te compareren voor de heeren meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders om dese aldaer te vernieuwen ende herkennen, consenterende tot dijen int maecken van beleyde ende mainmise, mede int decreet ende herdecreet van dijen, als oock inde condemnatie voluntaire sonder eenich voorgaende daegement, gelovende, verbindende ende renuntierende als in gemeyne forme, aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere voors., present Adriaen Egricx ende Lenaert Merttens, getuyghen, tot dese aensocht, sijnde d' originele minute deser, becleedt met sijnen behoorelijcken segele, bijde voors. comparanten beneffens mij notario onderteeckent, leeger stont, quod attestor, ende was onderteeckent, G. De Coninck, nots., 1711.6.16.

Aldus vernieuwt ende herkent door den voorschreven geconstitueerden, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram joncker Vanden Driesch ende Corthoudt, schepenen, hac. 26. juny 1711.

P. Keyaerts.

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Maria, (°) Betekom 12.03.1682 (g. Joannes De Meyer en Maria Mertens),

     Peeters Catharina, (°) Betekom 09.10.1683 (g. Joannes De Meyer en Catharina ...),

     Peeters Elisabeth, (°) Betekom 08.03.1685 (g. Laurentius Claes n. Joannes De Wijngaert en Elisabeth Van de Velde),

     Peeters Joannes, (°) Betekom 02.03.1687 (g. Adriaen De Meyer en Maria Mertens), 

     Peeters Josephus, (°) Betekom 28.09.1688 (g. Joannes Wauters en Elisabeth Nuijts),

     Peeters Guielmus, (°) Betekom 05.06.1690 (g. Bloms Joannes en Hendrickx Elisabeth jr),

 

Peeters Petrus, (°) Betekom 07.05.1647 (g. Adrianus Van den Loock n. Petrus Vervloesem en Anna Claes).

 


 

XI - Peeters (Pieters) Andreas (S1224), (°) Betekom 05.02.1640 (g. Andreas Peeters en Anna Mertens), x Betekom 25.09.1673 (g. Amandus Pelgrims, Adrianus Van der Loock en Joannes Vleminxs) met Van de Velde Maria (S1225), (°) Betekom 07.08.1644 (g. Georgius Van de Velde en Maria Schoonders),

    

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Adriana, (°) Betekom 06.11.1673 (g. Paulus Van der Velden en Adriana De Meyer),

    

Peeters Joannes, (°) Betekom 12.04.1675 (g. Joannes Peeters en Elisabeth Van de Velde),

    

Peeters Cornelius, X (S612), (°) Betekom 02.01.1677 (g. Cornelius Pieters en Margaretha Van de Velde),

    

Peeters Elisabeth, (°) Betekom 21.11.1681 (g. Joannes Van de Velde n. Cornelius Van Gouthem en Elisabeth De Meyer),

    

Peeters Gerardus, (°) Betekom 01.05.1684 (g. Gerardus Janssens en Anna Michiels).

 


 

X - Peeters Cornelius (S612), (°) Betekom 02.01.1677 (g. Cornelius Liekens? en Margaretha Van de Velde), + Betekom 07.02.1733, x (niet Bet, W, Aarsch, ) met Van Latum (Lautum - Laethem) Barbara (S613), (°) (niet Bet, Heist, Wez, I, S, Ber, NotS, Beer, SKW, P, Bon, R, K, O, B, W, Rot, Kamp, Hols, ), + Betekom 22.05.1762.

 

VT Betekom 1709: Cournelius Peeters ende sijn huijsvrouw, Maria ende Elisabeth, kinderen, graen.

 

Uit dit huwelijk: dit en het volgende gezin zijn een geschenk van Lieve Van Loo.

 

Peeters Elisabeth, (°) Betekom 29.11.1706 (g. Pelgrims Laurentius en De Wil Elisabeth),

 

Peeters Anna Maria, (°) Betekom 01.11.1709 (g. Laurentius Claes n. Petrus Noets en Maria Peeters), + Betekom 05.09.1720,

 

Peeters Catharina, (°) Betekom 23.05.1713 (g. Joannes Janssens en Catharina Van Hoije Catharina),

 

Peeters Joannes, (°) Betekom 24.08.1716 (g. Joannes Van Vlasselaer en Maria Peeters), + Betekom 31.10.1717,

 

Peeters Joanna Maria, (°) Betekom 28.09.1718 (g. Josephus Peeters en Elisabeth Peeters),

 

Peeters Petrus, IX (S306), (°) Betekom 08.12.1721 (g. Adrianus Roeckeloos n. Cornelis Petrus en Catharina Meerbeeck).

 


 

IX - Peeters Petrus (S306), (°) Betekom 08.12.1721  (g. Adrianus Roeckeloos n. Cornelis Petrus en Catharina Meerbeeck), + Betekom 27.01.1809, x Betekom 05.11.1740 (g. Arnoldus Nijs en Franciscus Van Meerbeeck) met Jennis Maria Anna (S306), (°) Aerschot (niet Bet, B, W, Heist, ), + Betekom 09.11.1789.

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Anna Elisabeth, (°) Betekom 07.02.1741 (g. Joannes Govaerts en Anna Elisabeth Jennis), + Betekom 09.04.1750,

 

Peeters Franciscus, (°) Betekom 10.10.1744 (g. Franciscus Van Meerbeeck en Barbara Van Latum), + Betekom 20.04.1750,

 

Peeters Joannes, (°) Betekom 14.07.1746 (g. Joannes Peeters en Joanna Maria Peeters), obiit,

 

Peeters Joannes Baptist, (°) Betekom 10.03.1750 (g. Joannes Peeters en Elisabeth Koenen), + Betekom 07.10.1751,

 

Peeters Andreas, (°) Betekom 06.08.1752 (g. Andreas Verhart en Joanna Catharina Peeters),

 

Peeters Joannes Baptist, (°) Betekom 24.08.1756 (g. Joannes Baptist De Greve en Anna Elisabeth Peeters),

 

Peeters Cornelius, (°) Betekom 10.12.1758 (g. Cornelius Nuyts en Elisabeth Van Landuwijck),

 

Peeters Alexander Josephus Franciscus de Paula-Gislenus, filius septimus, (°) Betekom 07.09.1761 (g. Dnus Alexander Josephus Franciscus de Paula-Gislenus en Maria Theresia Van Leemputten), + Betekom 1761,

 

Peeters Anna Maria, VIII (S153), (°) Betekom 24.01.1763 (g. Petrus Goovaerts en Anna Maria Van de Plas),

 


 

VIII - Van Looy (Verloeij) Franciscus Adrianus (S152), (°) Herenthout 26.01.1761 (g. Adrianus Keynen en Anna Maria Dillen loco Elisabeth Merten), (x) Betekom 19.04.1784 (g. Petrus Peeters en Hendrick Nijs) met Peeters Anna Maria (S153), (°) Betekom 24.01.1763 (g. Petrus Govaerts en Anna Maria Van den Plas), + Betekom 07.02.1854.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Looy Joanna Catharina, (°) Betekom 17.03.1784 (g. Petrus Peeters en Joanna Janssens), + Betekom 17.06.1857, x Betekom 09.01.1818 met Haegemans Henricus (smid), (°) Baal 22.01.1779, + Betekom 20.09.1858 (dorp - fs Joannes Baptist en Anna Catharina Verbeeck),

     Uit dit huwelijk:

     Hagemans Adrianus Franciscus, (°) Betekom 30.03.1818 (g. Verloy Adrianus Franciscus en Hagemans Maria Elisabeth),

     Haegemans Maria Anna, (°) Betekom 17.05.1821 (g. Van Camp Joannes Andreas en Van Loy Maria Anna),

     Hagemans Adrianus Franciscus, (°) Betekom 01.07.1822 (g. Verloo Adrianus Franciscus en Wouters Maria Juliana),

 

Van Looy Henricus, (°) Betekom 23.12.1785, + Geel Larum 21.10.1842, x Geel 13.04.1815 met Dirckx Engelberta (Carolina), (°) Eersel (Nl) 20.02.1774, + Geel 14.01.1842, geen fii in Bet,

 

Van Looy Jan Baptist, VI (S76), (°) Betekom 11.11.1788 (g. Joannes Baptist Schaar en Catharina Verloe ex Herenthout),

 

Van Looy Maria Anna, (°) Betekom 19.06.1791 (g. Guilielmus Wendricx en Maria Anna Peeters), + Betekom 23.05.1852, Puttenberg, x Betekom 23.07.1834 met Van Rompaey Henricus, + Betekom 30.06.1861 Tolhuis, (We Anna Maria Goris, fs Joannes en Catharina Scherens), geen fii in Bet,

 

Verloo Joannes Ferdinand, (°) Betekom 10.10.1793 (g. Joannes Ferdinand Peeters en Carolina Nijs, + Betekom 25.12.1794,

 

Van Looy Franciscus, (°) Betekom 08.02.1796 (g. Joannes Baptist Verhaert en Anna Maria Van Elsen), + Betekom 05.11.1856 (Tolhuis), x Betekom 16.05.1832 met Willems Dorothee, (°) Betekom 23.12.1805, + Antwerpen 07.05.1845 (in burg. gasthuis), geen fii in Bet,

 

Van Looy Alexander, (°) Betekom 25.05.1798 (g. Henricus Nijs en Maria Theresia De Ruynmaeker), + Betekom 25.05.1866 (Tolhuis),

 

Van Looy Pierre (Pieter), (°) Betekom 25.05.1798 (g. Petrus Peeters en Isabella Maria Schepers), + Betekom27.09.1827,

 

Van Looy Guillaume (Willem), (°) Betekom 18.07.1801 (g. Joannes Franciscus Vissenaekens en Elisabeth Meylemans), + Betekom 01.12.1876 (Tolhuis), x Betekom 11.01.1832 met Op de Beeck Joanna Catharina, ° Betekom 27.05.1803 (dorp - fs Henri en Anna Maria Kindermans), + Betekom dorp 18.09.1864,

     Uit dit huwelijk:

     Van Loo Maria Catharina, (°) Betekom 26.11.1832 (g. Op de Beeck Henricus en Peeters Anna Maria),

     Van Loo Adrianus Franciscus, (°) Betekom 05.09.1834 (g. Van Loo Adrianus Franciscus en Op de Beeck Dorothea),

     Van Loo Alexander, ° 08.02, (°) Betekom 08.02.1837 (g. Obdebeeck Alexander en Van Loo Maria Anna),

     Van Loo Saturninus, (°) Betekom 29.11.1838 (g. Van Loo Josephus en Obdebeeck Coleta),

     Van Loo Maria Hortentia, (°) Betekom 27.02.1841 (g. Op de Beeck Joannes Franciscus en Haegemans Maria Anna),

     Van Loo Joannes Baptist, (°) Betekom 29.08.1845 (g. Van Loo Joannes Baptist en Opdebeeck Maria Theresia),

 

Van Looy Jozef, (°) Betekom 04.02.1804 (g. Henricus Verloo en Anna Catharina Van Elsen), + Betekom dorp 19.07.1878, x Betekom 23.10.1839 met Pee Josephina, ° Betekom 10.01.1805, + Betekom 08.05.1861 (fa Lucas en Elisabeth Tielemans),

     Uit dit huwelijk:

     Van Loo Elisabeth, (°) Betekom 24.08.1840 (g. Van Loo Adrianus Franciscus en Thielemans Elisabeth),

     Van Loo Genoveva Gislena, (°) Betekom 14.11.1841 (g. Van Loo Joannes Baptist en Pée Geneveva),

     Van Loo Donatus Alexander, ° 26.12, (°) Betekom 27.12.1843 (g. Thielemans Henricus n. Van Loo Alexander en Pee Angelina),

     Van Loo Franciscus Laurentius, (°) Betekom 16.07.1846 (g. Hagemans Franciscus en Pée Ludovica).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom