Voorouderlijst Peeters Adriaen

 

Patroniem afgeleid van de naam Petrus. Pieters is Vlaams, Peeters is Brabants en Limburgs.

 


 

XII - Peeters Adriaen (S2276), ° ca. 1570, + Werchter 11.12.1658, x met Joanna De Coene (S2277).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Aarschot 6912: peertskeuren onder Betekom 1639-1640
19. Peeter Peeters Adriaensone daer moeder af is Jenneken Coene out 10 jr dd 19 jan 1634 is gichtdrager vande Valvekens hoeve.

AVT2: 24 april 1673:
Wouter Boons als momboir van de erfgen Peeter Peeters mitsgaders Aert Goossens x Anneken Peeters ende hen sterk makende voor Cathelijn ende Margriet Peeters alle dochters vande voors Peeter Peeters x Maria Boons voor derfelijkheid ende Jacques Verhulst x die voors Maria Boons voor de tochte.
Derfgen Hendrik Peeters x Margriet De Witte ‎(in de marge: ten overstaen van Merten Ven voor de tochte ende Hendrik Peeters, Peeter Peeters hen sterk makende voor hunnen
? ers voor de erfelijkheit).‎
Jan Verbeeck als erfgen van Maria Peeters sijne moedere was ende Catlijn Peeters met Augustyn Verswijver haeren sone met Maria Verswijver sijne sustere
zijn akkoord gegaan met Hendrik Peeters hunnen C neve als wesende den eenigen erfgen van wijlen Jan Peeters alle gebroeders ende gesusters kinderen
over de goederen achtergelaten bij Margriet Peeters hunnen moeijcken ende sustere was.
 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Adrianus Peeters en zijn vrouw Joanna De Coen, op dat ogenlijk wonende te Baal, helaas zonder verder familieverband.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 75v., akte dd. 15 december 1628.

In tegenwoordicheyt des meyers, schepenen en(de) eygengenoten van Loven naergen(oempt) gestaen Adriaen Peeters met Joanna De Coen, gehuysschen, woonende onder Aer te Bael op d' Nieuwgoet onder Aersschot, hebben opgedragen met wettige v(er)thijdenisse, rijssche end rijse een stuck beempts, soo ende gelijck die plecke gelegen is inde prochie van Betecom, groot ombegrepen der maeten drije boenderen, genoempt den Ingelbeempt, regenoten die goeden des heere vander Bruggen oigst ter i., de Wijpe Zijpe ter ii., sheeren straete ter iii. ende d t' Cleyn Borre Eeussele ter iiii. zijden, bij hem vercregen voor xxxvic. guld(ens) eens tegen Jan Van Mestraeten voor schepenen alhier den 20. decemb(ris) 1627 in hac camera iii., exposit(o) et d(omino) ac m(agistro) Simone De Wintere, pr(es)b(yte)re, nomine et ad opus fabrice S(anc)ti Petri Lovanii iure hereditario et allodiali per monit(ionem) imposit(us), idem reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van eenendertich guld(ens) vijff st(uyvers) siares te xx st(uyvers) den guld(en) ende te drije plecken Brabants elcken st(uyver) gerekent, jaerlijcx te verschijnen opden date deser, daervan deerste jaer sal verschijnen den xv. decembris xvic. negen-en-twintich ende soo voorts telcken jaere ende termijne als schult met recht verwonnen, los ende vrije gelt, binnen Loven aende voors(chreve) fabrycke van S(in)te Peeters te leveren, et satis die voor(chreve) opdrageren een ende voor al ende elck voor t' geheel obligerende persoonen ende goeden insolidum met renunc(iatie) nove constitut(um) de duobus reis ende de voors(chreve) Joanna privilegii s(enatus) c(onsul)ti vell(eani) authent(ica) si qua mulier, hun respectivelijck voorgehouden et aliis in forma et waras op lxxv guld(ens) erff(elijck) aenden voors(chreven) Van Mestraeten, den penn(inck) xvi, staende daerop gereserveert den voors(chreven) 20. decembris 1627 ende tot affquytinghe vande welcke sij verclairen dese lichtinge te doen ende beloven de selve op morgen geheelijcken teffectueren ende boven dijen de voorseeghde rente van xxxi g(uldens) v st(uyvers) jaerlijcx loffelijck te betalen ende binnen deser stadt Loven aende voors(chreve) fabrycque los ende vrije te leveren, et casu quo alia et tantum prout, vel met obligantes, etc(etera), ut supra, alles op conditie van te mogen lossen teender reysen den penn(inck) xvi ende met volle rente, hier waeren overe Van Grave, Berckele, schepen(en) en(de) eygengen(oten) van Loven met Pannis, lieutenant, en(de) Herm Jan Hermans, n(o)t(ari)s, insgelijcx eygengen(oten) van Loven, quiquidem haec rogantes, etc(etera), actum decemb(ris) xv., 1628.

            In de marge.

De quitantie verleden van wegen die fabrycque door d' heeren Paredanus ende Zoenius, fabryckm(eeste)rs van S(in)te Peeters over die lossinge deser rente van xxxi g(uldens) v st(uyvers), staet decembris xiiii., anno 1629, in hac camera iii., quare vacat, presens contractus.

 

Ik verwijs hier naar dezelfde linken in de voorgaande email, gezien de navolgende akte weer melding maakt van Adrianus Peeters en Joanna De Coen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 76v., akte dd. 20 december 1628.

In tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naergen(oempt) is verschenen Hubrecht Leunckens, tot desen gemechticht van Jan Van Merstraeten (!) met sekere procura(ti)e, gepasseert voor Jannen Hermans als n(o)t(ari)s en(de) sekere getuygen den xvien. deser maendt decemb(ris) xvic. xxviiii, den heeren alhier ghebleken ende heeft den selven comp(ara)nt vermogens sijnder commissie bekindt item in tegenwoerdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen, etc(etera) dat den voors(chreven) Jan Van Mestraeten, woonende tot Brusselen, ende heeft bekindt ontfanghen te hebben van Adriaen Peeters en(de) Johanna De Coen, gehuysschen, die capitaele hooftpenninghen vanden erffelijcke rente van vijffentzeventich rinsg(uldens) erffel(ijck) metten verloope der zelver, die hij met brieven van erffvuytgevinghe, gepasseert voer schepenen van Loeven den xxen. decembris 1627 in hac camera iii, was treckende op eenen bempt, gelegen onder Bethecum, groot drije bunderen, genoempt den Ingelbempt, regen(oten) den heere vander Bruggen ter eendere, de Zijpe zuyt ter iire. en(de) sheeren straete ter derdere zijden, consenteren(de) alsoe inde cassatie der voor(chreve) rente ten registre, gelovende aen de voors(chreve) gehuysschen, henne erffven en(de) naercoemelinghen ter oirsaecke van dijen nemmermeer yet meer te heyschen noch aen te spreken, maer tegen eenen iegelijcken alteyt goet garrandt te zijne, actum coram ... (?) satis prout, obligans, etc(etera), qua(lita)te qua in forma, coram Van Grave, Gudelin, decemb(ris) xx., 1628.

 

Hierbij een akte met vermelding van Adrianus Peeters en zijn vrouw Joanna De Coen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 205r., akte dd. 14 december 1629.

In tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naergen(oempt sijn verschenen deerw(eerdigen) heeren Hendrick Paridanus, doctoir inder heylige godtheyt, met heere Laureys Zoenius, licentiaet inder selve faculteyt, beyde van weghen die fabrycque van S(in)te Peeters kercke binnen [Loven], ten desen specialijck op heden gecommitteert met zekere capitulaire van S(in)te Peeters voors(chreven), welcke heeren comparanten hebben van wegen der fabrycque vande selve kercke bekindt ende gheleden dat Adriaen Peeters met Joanna De Coen, gehuysschen, hebben aen henlieden comparanten hebben op heden getelt, soo de capitale penn(ingen) als oock mede een jaere verloops, te verschijnen den xv. deser loopender maendt decemb(ris) 1629, staende bekindt bijde voors(chreve) affquyters aen wijlen heere Simon De Wintere ten behoeff der fabrycque van S(in)te Peeters voorghenoempt den xv. decembris des voorleden jaers 1628 in hac camera iii., consenterende voor sulcx inde cassatie der constitutie brieven, met geloeften van nyet meer te heysschen sed semper satis et waras erga quoscumque obligantes qua qua et  renun(ciando) in forma, coram Vander Vorst, S(ainc)t Victoir, decembris xiiii., 1629.

 

Hieronder staan twee opeenvolgende akten van dezelfde datum met vermelding van Adrianus Peeters en Joanna De Coene, inwoners van Baal. Merkwaardig genoeg staat er "Baelen onder die prochie van Bethecum", terwijl Baal toen een gehucht was van Aarschot. Overigens moet ik opmerken dat Adrianus Peeters en Joanna De Coen een tweeling lieten dopen te Betekom, meer bepaald Petrus en Barbara, gedoopt op 07.01.1624. Meestal wordt de doop van een tweeling in één akte opgenomen, doch hier blijkt het een uitzondering op de regel te zijn. De foto's van de twee doopakten heb ik na de schepenakte geplaatst. Vermits het hier gaat om een tweeling, zou het me zelfs niet verwonderen dat het tweelingskind Petrus jong overleed en dat er daarna in het gezin nog een tweede Petrus het levenslicht zag.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 138v., akte dd. 20 december 1627.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers, schepenen ende eygenooten van Loeven naerbeschreven gestaen s(ieu)r Jan Van Mestraeten sone wijlen Jans, innegesetene poerter der stadt van Brusselen, die welcke bekindt voer hem, zijne erffven ende naercoemelinghen ten erffchijns ende erffelijck rechten vuytgegeen te hebben Adriaen Peeters ende Johanna De Coene, zijne huysvrouwe, die welcke bekinnen voer hen, hennen erffven ende naercoemelinghen ten erffchijns ende erffelijcken rechten vanden voors(chreven) erffvuytgevere genoemen te hebben een stuck bempts, soe en(de) gelijck den zelven gelegen is onder inde prochie is inde prochie van Bethecum, groot ombegrepen der maeten drije bunderen, genoempt den Ingelbempt, regenooten die goeden des heeren vander Bruggen oist ter eendere, de Wijpe zuyt ter iire., sheeren straete ter derdere ende het Clijn Evereussel ter vierdere zijden, om den zelven te houden ende te besitten voer los ende vrije goet, sonder eenighen chijns oft commere daerop vuytgaen(de), behoudelijck op eene erffelijcke rente van vijffentzeventich rinsg(uldens) erffelijcken, die den voors(chreven) erffvuytgevere daerop is reserverende, den gulden tot xx st(uyvers) tstuck, den stuyver tot drije plecken Brabants, vallende ende verschijnende alteyt den xxen. decembris, waervan den iersten valdach zijn sal den xxen. decembris anno 1628, los ende vrije inde stadts wissele van Loeven te leveren en(de) tot Brussele te betaelen, soe van xe., xxe., xxxe., ce., mindere oft meerdere impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, telcken termijne als schult met rechten verwonnen, geloevende de voorschreven erffnemeren die voors(chreven) rente van van vijffentzeventich rinsg(uldens) erffel(ijck) jaerlijcx wel en(de) loffelijcken te betaelen als ende los ende vrije te leveren als voer, telcken termijne als schult met rechten verwonnen, daervoer verbindende henne respective persoonen ende goeden in forma et satis den voors(chreven) erffvuytgevere obligerende, submitteren(de) en(de) renuntieren(de) in forma ende waranderen(de) den voors(chreven)bempt voer vrije ende ombelast goet, dies zullen die voors(chreve) erffnemeren die voors(chreve) rente van vijffentzeventich rinsg(uldens) alteyt moeghen lossen ende affquyten met xvie. gelijcke carolusg(uldens) ende met volle rente teender reyse, hier waeren over als schepenen ende eygengenooten, jo(ncke)r Jan Vander Vorst, Beringhen, schepenen en(de) eygengenooten, item s(ieu)r Michiel Pannis en(de) B. Peeters, insgelijcx eygengenooten 20. decembris 1627, verclaerende partijen den rechtveerdighen prijse deser erffvuytgevinghe te wesen die somme van vierentwintich hondert rinsg(uldens) boven der rente, hier voer ten erffve bekindt, lijcoop - xxx r(insguldens), cora(m) eisd(em) eodem.

            In de marge.

Die schepene quictan(tie) van(de) vijffentzeventich rinsg(uldens) erffel(ijck), int with van desen begrepen, staet in tertia den xxen. decembris 1628.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 139r., akte dd. 20 december 1627.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende den schepenen van Loeven naerbeschreven gestaen Adriaen Peeters en(de) Johanna De Coene, gehuysschen, woonen(de) tot Baelen onder die prochie van Bethecum, ende hebben onder obligatie, submissie en(de) renuntiatie van henne respective persoonen ende goeden in forma bekindt wel en(de) deuchdelijck schuldich te [sijn] jouff(rouwe) Anna Custers weduwe wijlen Nittaert Bral eene erffelijcke rente van vierenvijfftich rinsg(uldens) tsiaers, den gulden tot xx st(uyvers) tstuck, den stuyver tot drije plecken Brabants, vallende ende verschijnende alteyt den xxen. decembris, waeraff den iersten valdach zijn sal den xxen. decembris 1628, los ende vrije inde stadts wissele van Loeven te leveren, soe van xe., xxe., xxxe., ce., mindere oft meerdere impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, telcken termijne als schult met rechten verwonnen, geloevende ter manisse pandt te stellen onder den beschrijve van Loeven, dobbele rente weert wesende, oft die voers(chreve) rente te moeten quicteren behoudelijck dat hij sij die voors(chreve) rente alteyt sullen moeghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hem gelieven zal, elcken gulden met xvie. gelijcke carolusg(uldens), in drije diversche reysen en(de) alteyt met volle rente, welcke quytinghe niet en sal moeghen geschieden naerde drije ierste gevallen jaeren, te weten ende alsdan allen jaer een derdendeel der zelver rente, soe dat die leste rente leste quytinghe van[de] voors(chreve) rente moet loopen negen jaeren lanck, actum eodem coram eisd(em).

            In de marge.

De schepene quictantie vande rente van xxxvii r(insguldens) vuyte rente van vierenvijfftich rinsg(uldens) erffel(ijck), int wit van desen begrepen, staet in tertia den xxiiien. july 1639, soe dat die voors(chreve) rente nu int geheel is gecasseert, doet en(de) te niet ghedaen, actu(m) den xxiiien. july 1639.

 

Doop van Petrus Peeters te Betekom op 7 januari 1624.

Transcriptie doopakte Petrus Peeters.

Januarii 7 [anno 1624]

Bapitizatus est Petrus, filius

Adriani Peters et Joannae

De Coen, susceperunt Petrus

Van Ierlant et Maria

Brugmans.

 

Doop van Barbara Peeters te Betekom op 7 januari 1624.

Transcriptie doopakte Barbara Peeters.

Januarii 7, anno 1624.

Baptizata est Barbara, filia

Adriani Peters et Joannae

De Coen, susceperunt

Barbara Aerts et Jacobus

Viskens loco patris sui.

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Catharina, ° ca. 1600, (x) Rijmenam 30.05.1627 (g. Joannes Geens en Joannes Verswijveren) met Guilielmus Verswijveren, fs Martinus en Elisabeth Buelens,

     Uit dit huwelijk:

     Verswijvere Maria, (°) Rijmenam 19.11.1627 (g. Peeter Geens en Maria Brems), x Haacht 25.02.1645 met Frans Van Wesenbeeck, fii in Haacht,

     Verswijvere Elisabeth, (°) Rijmenam 03.10.1629 (g. Martinus Verswijvere fs Martinus en Elisabeth Smets), + Rijmenam 20.08.1637,

     Verswijvere Henricus, (°) Rijmenam 03.12.1631 (g. Henricus Gebuers en Petronilla Verlinden),

     Verswijvere Catharina, (°) Rijmenam 29.05.1634 (g. Andreas Verswijvere en Catharina Verswijvere),

     Verswijvere Adrianus, (°) Rijmenam 16.08.1635 (g. Adrianus Van Beke en Maria Van Elst),

     Verswijvere Andreas, (°) Rijmenam 02.12.1637 (g. Andreas Verswijvere fs Joannes en Margaretha Matthijs),

     Verswijvere Augustinus, (°) Rijmenam 10.04.1640 (g. Augustinus Daems en Catharina Peeters),

      x Itegem 24.05.1668 (g. Gummarus Luymen en Petrus Vercammen) met Van Leemputte Catharina, fii in I, R,

 

Peeters - Petri Henricus, (x) Wakkerzeel 14.05.1636 (g. Van Reimenant Petrus en Leerbels Guilielmus), (x) Wakkerzeel 14.05.1636  (g. Van Reimenant Petrus en Leerbels Guilielmus), x Werchter ...06.1636 met Margaretha De Witte (Wit),

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Joannes, (°) Wakkerzeel 20.04.1636 (g. Joannis Joannes en De Witte Maria ex W),

     Peeters Henricus, (°) Werchter 09.05.1641 (g. Van Vlasselaer Henricus en Verhulst Barbara),

     Peeters Petrus, (°) Werchter 17.11.1643 (g. Van Houtvin Petrus en Vander Hagen Joanna),

     Peeters Anna, (°) Werchter 30.12.1646 (g. Verbeeck Joannes en Vertennen Anna),

     Peeters Lucia, (°) Werchter 18.08.1649 (g. Verhoeven Andreas Guilielmus ex Betecom en De Runiers Maria),

     Peeters Maria, (°) Werchter 10.12.1651 (g. Vertruijen Joannes en Peeters Maria)

 

Peeters Petrus, (°) Betekom  07.01.1624 (g . Petrus Van Ierlant  en Maria Brugmans),

 

Peeters Barbara, (°) Betekom  07.01.1624 (g .Jacobus Viskens locus patris sui en Barbara Aerts),

 

Peeters Petrus, XI (S1138).

 


 

XI - Peeters Petrus (S1138), (°) (niet R, K, W!, S, Bet, H, Rot, Wes, Wez?, Beer, Heist?, NotS, Kamp, Berg, Perk, Wak, Til, Buk, Herent!, ), x Werchter 31.10.1647 (g. Rix Abraham en Boons Walterus) met Boons Maria (S1139), (°) (niet K, R, S, W, ...), zij x 2 Werchter 14.07.1660 (g. Boon Jacobus en De Wortelere Remigius) met Verhulst Jacobus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Petri Anna, X (S569), (°) Werchter 29.08.1649 (g. Walterus Boons en Anna Holemans),

 

Peeters Catharina, (°) Werchter 17.12.1652 (g. Joannes Verbeke en Catharina Peeters), x Werchter 21.06.1681 (g. Van Roest Cornelius en Van Hautvin Joannes) met Petrus Wauters, (°) Werchter 23.07.1656 (g. Petrus Antonis en Anna Berbaerts), fs Cornelius Wouters en Margaretha Geens,

     Uit dit huwelijk:

     Wauters Joannes, (°) Werchter 18.10.1682 (g. Joannes Claes en Catharina Wauters), x 1 (niet W, ) ca. 1715 met Anna Van Loije,

     x 2 (niet W, ) ca. 1727 met Barbara Goris, (°) Werchter 19.07.1700 (g. Guilielmus Koninckx en Barbara Van Rillaert), fa Guilielmus en Joanna Van Haecht,

     Wauters Carolus, (°) Werchter 14.01.1685 (g. Carolus Van Wesenbeeck en Anna Van Roost), x (niet W, ) ca. 1710

     met Maria Gobelijns, (°) Werchter 03.02.1685 (g. Jacobus Hendrix en Maria Crabbe), + Werchter 20.07.1756, fa Guilielmus Gobeleyns en Clara Hendrickx),

      Wauters Petrus, (°) Werchter 11.09.1689 (g. Petrus Van Gorp en Anna Peeters), + Werchter 27.09.1755, x (niet W, ) ca. 1718 met Elisabeth Eggers, ex Schriek, + Werchter 11.04.1773,

     Wauters Francisca, (°) Werchter 30.01.1695 (g. Geiren Franciscus en Margareta Peeters), + Werchter 23.02.1695. 

 

Peeters Maria, (°) Werchter 29.12.1655 (g. Joannes Coens en Maria Brughmans),

 

Peeters Margaretha, (°) Werchter 07.03.1660 (g. Petrus Willems en Margaretha De Witte).

 


 

X - Goossens Arnoldus (S568), (°) Werchter 17.11.1641 (g. Arnoldus Van Tongelen en Catharina Van Biesen), x Werchter 07.07.1671 (g. Verhulst Jacobus en Van Roijst Arnoldus) met Petri - Peeters Anna (S569), (°) Werchter 29.08.1649 (g. Walterus Boons en Anna Holemans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Goossens Petrus, (°) Werchter 21.01.1673 (g. Petrus Van Gorp en Adriana Paeps),

 

Goossens Catharina, (°) Werchter 12.11.1676 (g. Jacobus Verhulst en Catharina Machiels),

 

Goossens Margaretha, (°) Werchter 13.07.1680 (g. Petrus Nagels en Margaretha Peeters),

 

Goossens Guilielmus, (°) Werchter 22.08.1683 (g. Guilielmus Peeters en Catharina Peeters),

 

Goossens Joannes, IX (S284), (°) Werchter 02.03.1688 (g. Van den Ende Joannes en Van Tonghelen Anna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom