Voorouderlijst Pauwels Judocus

 

Paul, Pauli, -y, -ij, -o, -it, Pouly, -it, Poli, Paulus(z), Pauluis, Polus, -is, -y(s), Paulis(in), Pau(w)els, Pauwel(z), Pouwels(e), Pauls, Pouls, Pol(s), Poel(s), Pool(s), Pauls(s)on, Polson, Pauls(s)en, Pals(en), Poulsen, Paulusse(n), Paulissen(s), Poulus(sen), Poulisse, Palussen

Patroniem naar de Griekse heiligennaam Paulus.

 


 

IX - Pauwels Judocus (Joannes) (S362), (°) (niet Bet, S, K, Rot,  W, B, SKW, O, H, P, Beer, Ber, I, Heist, VTBeg, Wez, Kamp, Wak, Wiek, Huls, Bev, Ges, Kes, WMB, Nijl, L, Mech, WMB, Rams!, Houtv!, Hers!, Aarsch!, Westel, Erps?, DDdiv?, Langd, ), + Betekom 30.12.1732, x 1 Betekom 21.12.1686 (g. Cornelius Bal en Laurentius Claes) met Catharina Jansens, + Betekom 08.04.1696, x 2 Herselt 09.06.1696 (g. Guilielmus Pelgrims en Anthonius De Brier) met (H)Ele(n) Catharina (S363), (°) Langdorp 27.11.1667 (g. Petrus ... en Magdalena Laermans), + Betekom 25.04.1737 we.

 

V.T. Betekom 1709

Joos Paulus met sijn vrouw

Hendrik, Joos, (Catharina), Anna en Magdaleen

 

Onderstaand (met dank aan Paul Peeters) weer een interessante akte op genealogisch gebied, waarin Elisabetha, Adriaan, Barbara, Anna, Henricus en Magdalena Pauwels als kinderen van Judocus en Catharina (N)elen worden vermeld, doch de waarheid is enigszins anders. Bij de dopen van de eerste Henricus, Elisabetha en Adrianus staat als moeder Catharina Jansens en bij de volgende kinderen staat als moeder Catharina (H)elen. Het gaat hier dus om twee verschillende personen. Catharina Jansens werd immers begraven te Betekom op 08.04.1696. Helaas staat er in die akte geen enkel familieverband. Judocus Pauwels trouwde een tweede maal met Catharina Elen te Herselt op 09.06.1696 (get. : Guilielmus Pelgrims en Anthonius De Brier).

Verder vernemen we in de akte dat dochter Anna Pauwels huwde met Petrus Quintens.

Judocus Luyten en Barbara Pauwels lieten ook twee kinderen dopen te Betekom, met name :

- Anna Luyten, ged. Betekom 05.04.1725 (get. : Henricus Bruyndonckx en Anna Luyten);

- Barbara Luyten, ged. Betekom 22.10.1726 (get. : Arnoldus Van Eycken en Barbara Elen !).

Bovendien had Barbara Pauwels voordien nog een onwettige dochter van Georgius Marant, met name :

- Maria Marant, ged. Betekom 05.03.1722 (get. : Henricus Pauwels en Joanna Vervoert).

Vermoedelijk was het deze Maria Marant die als meter optrad bij de doop van haar halfbroer Joannes Luyten, gedoopt te Baal op 28.04.1740.

Een beetje geïntrigeerd door deze gegevens ben ik nog wat verder gaan zoeken, aldus Paul, en inderdaad vond ik nog enkele vermeldingen terug in verband met het gezin van Judocus Pauwels en Catharina (N)elen, waarvan de verkorte transcripties hieronder eveneens volgen. Uit één van de akten kunnen we afleiden dat Catharina Elen gedoopt is te Langdorp als dochter van Walterus Elen en Maria Verluyten. Haar ouders huwden te Langdorp op 04.02.1663 (get. : Joannes Elen en Petrus Verluyten) met ondertrouw te Langdorp op 20.01.1663 (dezelfde getuigen). Zij lieten volgende kinderen dopen :

- Anna Elen, ged. Langdorp 06.01.1664 (get. : Joannes Huybrechts en Anna Verluyten);

- Joannes Elens, ged. Langdorp 02.07.1665 (get. : Joannes Elens en Adriana Laremans);

- Catharina Elen, ged. Langdorp 27.11.1667 (get. : Petrus ... ? en Magdalena Laermans);

- Petrus Elen, ged. Langdorp 19.10.1670 (get. : Petrus Bos en Anna Elen);

- Joannes Elen, ged. Langdorp 12.06.1672 (get. : Theodorus Gijskens en Barbara Ge..ens ?);

- Maria Elen, ged. Langdorp 20.10.1679 (get. : Jacobus Vermeu... ? en Maria De Cocq);

- Elisabetha Elen, ged. Langdorp 27.01.1681 (get. : Henricus Pieters en Elisabetha Hendrix).

Op 18.04.1750 werd er overgegaan tot de scheiding en deling van de goederen van Judocus Pauwels en Catharina Elen. Ook hiervan geef ik u een verkorte transcriptie. Let wel, ook hierin staan de kinderen uit het eerste huwelijk met Catharina Jansens. Dus omzichtigheid is geboden.

Moet er nog zand zijn ?

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7196, akte dd. 04.08.1749.

In tegenwoordigheyt des meyers ende schepenen der heerelijckheden Bruggen, Rivieren in Betecom, &a., gestaen Jan Nijs Peeters sone, den welken uyt crachte ende naer vermogen van onwederroepelijcke procuratien, geinsereert in de respective acten, alhier bij copijen authentique gesien ende gebleken, welkers teneurs van woorde tot woorde sijn volgende ende luyden aldus.

Op heden 16. november 1737 compareerde voor mij onderges. als openbaer nots., &a., ende in de presentie van de getuygen naergenoempt Joos Janssens, in houwelijck met Elisabeth Pauwels, Petrus Livinus Van Vossum als commissie hebbende van Adriaen Pauwels, item Joos Luyten in houwelijck met Barbara Pauwels, item Peeter Quintens ende Anna Pauwels, gehuysschen, ter eenre, ende Andries Van Reet, in houwelijck met Magdalena Pauwels, ter andere sijden, welke comparanten sijn veraccordeert op de maniere naervolgende, te weten dat d' eerste comparanten ider voor hun paert ende deel sijn cederende ende laetende ten behoeve van den tweeden comparant allen t' goet, soo have als erffve, meubelen ende immeubelen, actien ende credieten, t' gene sij eerste comparanten eenighsints souden connen oft moghen pretenderen uyt den hooffde van hunne ouders Joos Pauwels ende Catharina Nelen, in hun leven gehuysschen, waer voorens hij tweeden comparant aen ider der eerste comparanten sal moeten geven ende betaelen eene somme van vijffen twintigh guldens courant eens, de welke sij alsnu bekennen ontfangen te hebben, dienende dese voor quittantie sonder van voordere te moeten doceren ende sal den tweeden comparant daerenboven moeten draegen de renthen ende chijnsen op de voors. goederen uytgaende ende namentlijck eene rente van twee hondert guldens capitaels aen den heere De Vroye tot Loven, allen t' gene voors. hebben partijen comparanten alsoo geaccepteert onder obligatie, submissie ende renuntiatie als naer rechte, constituerende ten effecte van dijen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte copije authe. om het selve te herkennen voor den Souv. Raede van Brabant, d' heeren meyer ende schepenen van Loven, die van Aerschot ende alomme ende aldaer te consenteren in gewillige condemnatie, parate ende reele executie ende in cas van noode consenterende in ontgoedenisse ende goedenisse, daer ende alsoo, alles sonder voorgaende daegement onder obligatie als voor, aldus gedaen en. gepasseert binnen Aerschot ten daeghe, maende ende jaere voors. ter presentie van Peeter Vrancken en. van Jan Vissenaeken, beyde als getuygen hier over geroepen ende gebeden, onderteekent bij forme van een cruys, dit ist merck van Joos Janssens, P.J. Van Vossum, alnogh bij forme van een cruys, Joos Luyten, Peeter Quintens, alnogh bij forme van een [cruys], dit ist merck van Anna Pauwels ende met forme van een cruys, dit is het merck van Andries Van Reedt, Peeter Vrancken, Jan Vissenaeken, C.J. Verloey, nots., onder stont concordantiam attestor sginatum J.F. Van Nuffel, nots., met paraphe.

Op heden desen 9. juny 1745 compareerde voor mij onderges. als openbaer notaris, bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Aerschot residerende, present die getuygen hier onder te noemen, Hendrick Pauwels, inwoonder van Betecom, den welken bekent bij ende mits desen vercocht, gecedeeert ende getransporteert hebben, soo hij doet bij desen aen ende ten behoeve van Jan Willems, insgelijcx inwoonder van Betecom, alhier present ende in coope is accepterende, dats te weten sijns eersten comparants paert ende deel in seker huys, hoff ende erve, gestaen ende gelegen onder Betecum, regenoten d' erffgen. Adriaen Van Reet oost, de straete zuyt, west en. noordt, item sijn paert ende deel in seker plecke lants, aldaer gelegen, genoempt Beckers Lant, groot ontrent een half bunder der maete onbegrepen, regenoten d' erfgenaemen Jan Van Inge oost, Goris De Meyer zuydt, d' erfgen. Andries Verbiest west ende noordt, item sijn paert ende deel in een half daghmael landt der maete onbegrepen, aldaer gelegen, genoemt het Crollekens, regen. de straete in drij seyden, alle aen hem acceptant genoegh bekent, waer voorens den voors. transportant van den acceptant bekent ontfangen te hebben vijffentwintigh guldens courant gelt, dienende dese daer voer voor volle ende absolute quittantie ende is conditie dat den acceptant van nu ende voortaen sal moeten draegen ende betaelen alle lasten, soo cheynsen, renten ende alle andere op de voors. goederen uytgaende sonder voorens eenigh guarandt te moeten goet doen, verclaerende den voors. transportant tot de voors. paerten ende deelen geen voorder recht ofte actie meer te hebben oft te behouden, surrogerende den acceptant in sijne plaetse, stede ende gerechtigheyt pleno jure institutionis ende sijn hier mede gecompareert Barbara Pauwels ende Elisabeth Pauwels, de welke hunne paerten, die sij in de voors. goederen sijn hebbende, insgelijckx bekennen vercocht te hebben aen den voors. Jan Willems, waer vooren sij insgelijcx bekennen voldaen te sijn, dienende dese oversulcx voor volle quittantie, welcke goederen bij hun onverdeylt waeren, geloven de selve van hun naer t' gene voors. is, ponctuelijck te sullen reguleren onder obligatie, submissie ende renontiatie als naer recht, constituerende tot meerdere vastigheyt onwederroepelijck alle thoonders deser ofte copije authenticq om het selve te herkennen en. vernieuwen in den Souv. Raede van Brabant, voor heeren meyer ende schepenen van Loven, alhier ende alomme elders daer het van noode wesen sal ende aldaer te consenteren in de vernieuwinge deser ende condemnatie volontair met costen, mede om te compareren voor heer ende hoff competent der voors. goederen ende aldaer te consenteren in de ontgoedenisse ende goedenisse ende alsoo alles sonder voorgaende dagement, aldus gedaen binnen Aerschot ten tijde voors. ter presentie van Joannes Van den Panhuysen ende Jan Baptist Van den Couter, beyde als getuygen hier toe versocht, onder stont bij forme van een cruys, dit is het hantmerck van Hendrick Pauwels, alnogh bij forme van een cruys, dit is het hantmerck van Barbara Pauwels, alnogh bij forme van een cruys, dit is het hantmerck van Elisabeth Pauwels, J. Van den Panhuysen, alnogh bij forme van een cruys, dit is het hantmerck van Jan Baptist Van den Couter, leeger stont ondt. J.C. Verloy, nots., nogh leeger stont concordantiam attestor signatum J.F. Van Nuffel, nots., met paraphe, 1748.

Heeft opgedraegen met wettige verthijdenisse in handen des meyers als in s' heeren hanen van den gronde onder waerschap als bij de voorgeinsereerde acten de voors. paerten ende deelen int voors. huys, lant, &a., bij de voors. acten breeder geindividueert ende met sijne regenoten gespecificeert, ende naer dijen den selven opdraegere in den naeme van sijne constituanten ter manisse des meyers ende wijsdomme der naerbes. schepenen daer uyt ontgoeyt ende onterft, soo sijn ter manisse en. wijsdomme als voor met alle gewoonelijcke solemnitijten in de meergemelde paerten ende deelen gegicht, gegoeyt ende geerft Jan Willems ende Magdalena Pauwels, gehuysschen, beyde present en. t' gene voors. accepterende op schot, lot ende eenen igelijcken sijnen goeden rechte behoudende, coram Eustachio Wetz, pretore, et Petro Antonis et Petro Bruyndonck, scabinis, actum hac ia. augusti 1749.

Dit is het IN merck van Jan Nijs.

Jan Wielms.

Dit is het + merck van Magdalena Pauwels.

Eustachius Wetz, meyer.

Peeter Bruyndonckx.

Peeter Antonis.

J.F. Istas, loco greffr.

Bron : R.A.L., Notaris Martinus Daels, akte dd. 15.01.1699 (verkorte transcriptie).

Joos Pauwels en. Cathlijn Elen, wettige gehuysschen, innegesetenen van Betecum, kennen ter saecke van getelde penningen schuldigh te sijn aen mr. Jan Vrolijcx en. Johanna Gaens, insgel. gehuysschen, borghers der stadt Aerschot, eene somme van veertigh guls., gelovende de selve somme te betaelen te halff meert eerstcomende van dese jaere 1699.

Bron : R.A.L., Notaris Martinus Daels, akte dd. 17.03.1712 (verkorte transcriptie).

D' eersaeme Joos Pauwels en. Cathlijn Elen, gehuysschen, ende Maria Elen, jonghe dochter, als erffgenamen van wijlen Wauter Elen en. Maria Verluyten, in hun leven gehuysschen waeren, ter ie., en. Jan Gaten, innegesetene van Testelt, ter andere, veraccorderen over eene rente van vijffenseventigh guls. capitael, door den voors. Wauter Elen met sijne huysvre. gelicht tegens Mertten Gaten op den 20. may 1683 volgens goedenisse, gepasseert voor schepenen der stadt Aerschot, gehypotecqueert op een halff boinder lants, gelegen onder Landorp in de Vlemincxstraet, reg. als in de voors. goedenisse, croiserende ten penn. sesthien en. verschenen voor vele jaeren, en. dat in der manieren naervolgende.

Bron : R.A.L., Notaris Martinus Daels, akte dd. 06.05.1712 (verkorte transcriptie).

Joos Pauwels en. Cathlijn Elen, gehuysschen en. innegesetenen van Betecom, en. Maria Elen, jonge dochter, woonende binnen de stadt Aerschot, constitueren en. maghtighen t' samenderhandt ... [n.v.] en. een ieder thoonder deser om te compareren voor meyer en. grontschepen der heerlijcheyt van Bruggen onder Betecom en. aldaer hun constituanten te ontgighten, ontgoeden en. onterffven vuyt seker plecke lant, groot drey daghmaelen en. vierentachentich roeyen, gelegen onder Betecom, genaemt Quaey Hoeff, regenoten de straet suyt, Jan Bastita noort en. oost, Jan Dauwen west, ende daer inne te doen en. laeten gighten, goeden en. erffven de kinderen van wijlen Jan Van Nuffelen voor de erffelijcheyt, de toghte gereserveert sijnde aen Catlijn Symens, henne moedere, de selve plecke te waranderen op haeren gerechtigen s' heeren chijns en. servituyten van. gronde, soo van keur als andersints, bekennende sij constituanten ter saecke van desen coop oft transport voldaen te sijn, dienende dese voor volle quittantie, gelovende sij constituanten voor goet, vast en. van weerden te sullen hauden t' gene door hunnen geconstitueerde sal worden gedaen.

N.B. : Deze akte wordt gevolgd door een afschrift van de volgende akte van 05.05.1712, verleden voor notaris Petrus Van Leemputten.

Op gisteren is gecasseert eene acte van laudatie van erffmangelinge, eertijts tusschen Adriaen Vlemincx cum uxore en. Joos Pauwels, insgel. met sijne vrouwe, waer inne de kinderen van Adriaen Vlemincx hebben gelaudeert in mangelinge en. alsnu gecasseert eene procuratie om allen thoonders deser (dat is d' acte) om in de Xmangelde. goederen te doen gichten, goeden en. erffven, te weten die Joos Pauwels heeft aengenomen, den selven Joos oft iemanden dijen them sal believen, ende van gelijcken heeft Joos Pauwels gegeven procuratie om die kinderen van Adriaen Vlemincx oft iemanden anders te gichten, goeden en. erffven, etha., ingevalle het noode is, sij konnen maer eene copije haele, blijve met haeste.

Bron : R.A.L., Notaris Martinus Daels, akte dd. 03.01.1715 (verkorte transcriptie).

Joos Pauwels en. Catlijn Elen, wettige gehuysschen en. woonende tot Moorsum onder Betecim, lande van Aerschot, cederen en. transporteren aen sr. Joes. Franciscus Van. Kerckhoven, woonende tot St. Peeters Rode, alsulcke paert en. deel als hun transpten. soude connen oft mogen competeren vuyt de erffenisse van wijlen Maria Van Halbeeck in twee parceelkens lants onder Niuwrode, d' een gelegen in het Ter Heyde Velt, genaemt de Maeneschijn, en. d' ander boven de kercke van Niurode.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 55, akte dd. 18.04.1750 (verkorte transcriptie).

Op heden desen 18en. april 1750 sijn gecomen en. gecompareert voor de onder te noemen schepenen der stadt en. lande van Arschot, Joos Pauwels, inwoonder van Betecom, ter eendere, item Jan Wilms in houwelijck met Magdalena Pauwels, tot het naerbes. behoorelijck geassisteert ende geauthoriseert van haeren voors. man en. momboir, mede als d' actie hebbende van Adriaen Pauwels, Hendrick Pauwels, Elisabeth Pauwels in houwelijck met Joos Janssens, Barbara Pauwels in houwelijck met Joos Luyten, en. van Anna Pauwels als in houwelijck met Peeter Quintus, alle kinderen en. erfgenamen van Joos Pauwels en. Catharina Eelen, welcke voors. compten. bekennen wel en. deughdelijck met der minnen geschijden en. gedeylt te hebben alle en. igewelcke goederen, achtergelaeten bij wijlent hunne ouders naer dat de selve goederen waeren geschadt en. geleyt in seven, soo egale cavels als het mogelijck was om doene, en. dat op de conditie en. restrictie naervolghende.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pauwels Henricus, (°) Betekom 24.09.1688 (g. Henricus Nijs en Catharina Boon), moeder Jansens,

 

Pauwels Elisabeth, (°) Betekom ...11.1689 (g. Adrianus Pellegrims en Elisabeth Van de Loock), x Betekom 25.10.1718 (g. Judocus Pauwels en Joannes Jacobs) met Janssens Judocus, geen fii  in Bet,

 

Pauwels Adrianus, (°) Betekom 16.01.1696 (g. Joannes Jansens en Adriana Bosmans),

 

2. Pauwels Barbara, (°) Betekom 26.01.1697 (g. Guilielmus Pelgrims en Barbara Elen), x 1 ? met Georgius Marant, x 2 Betekom 27.07.1724 (g. Judocus Pauwels en Cornelius Van Beren) met Luyten Judocus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Marant Maria, (°) Betekom 05.03.1722 ill. (g. Henricus Pauwels en Joanna Vervoert), 

     2. Luyten Anna, (°) Betekom 05.04.1725 (g. Henricus Bruyndonckx en Anna Luyten),

     Luyten Barbara, (°) Betekom 22.10.1726 (g. Arnoldus Van Eycken en Barbara Elen), 

     Luijten Maria Catharina, (°) Baal 07.02.1729 (g. Pauwels Hendricus en Likens Maria),

     Luijten Cornelis, (°) Baal 17.08.1730 (g. Van Beeren Cornelis en Pauwels Maria ex Begijnendijk),

     Luijten Petrus, (°) Baal 12.11.1732 (g. Jansens Petrus en Peeters Catharina),

     Luijten Magdalena, (°) Baal 01.03.1737 (g. De Kock Petrus en Pauwels Magdalena ex Begijnendijk),

     Luijten Joannes, (°) Baal 28.04.1740 (g. De Cock Joannes en Marant Maria),

 

Pauwels Anna, (°) Betekom 09.09.1698 (g. Petrus Pelgrims en Joanna Pelgrims), x met Petrus Quintens,

 

Pauwels Jan (°) Betekom 17.01.1701 (g. Henricus Janssens en Catrina Van de Loock),

 

Pauwels Henricus, (°) Betekom 21.10.1703 (g. Henricus De Roover en Elisabeth Peeters), x Betekom 31.07.1729 (g. Henricus Pauwels en Catharina Vander Reet) met Vanderreet Catharina,

 

Pauwels Magdalena, VIII (S181), (°) Betekom 28.04.1707 (g. Judocus Bruijninckx en Magdalena Op de Beeck), moeder Van Edel,

 

Pauwels Judocus, (°) Betekom 25.04.1709 (g. Judocus Boschmans en Catharina Pelgrims), x Betekom 29.01.1736 (g. Andreas Vander Reeth, Joannes De Rijck en Henricus Tilemans) met Cornelis Joanna, geen fii in Bet,

 


 

VIII - Willems Jan (S180), (°) Baal 04.12.1701 (g. Librechts Joannes en Vande Velde Elisabeth), x 1 Betekom 06.05.1744 (g. Petrus Willems en Judocus Pauwels) met Pauwels Magdalena (S181), (°) Betekom 28.04.1707 (g. Judocus Bruijninckx en Magdalena Op de Beeck), deze x 1 Betekom 27.01.1733 disp. 1 ste gr. (g. Henricus Tilemans en Petrus Van der Reeth) met Van der Reeth Andreas, + Betekom 17.02.1744.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Willems Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Reeth Franciscus, (°) Betekom 15.09.1732 ill., gew. bij x (g. Judocus Pauwels en Catharina Noppen),

 

2. Willems Anna Barbara, (°) Betekom 10.03.1745 (g. Petrus Willems en Barbara Pauwels), x Betekom 22.08.1774 (g. Tielemans Joannes Christianus en Willems Petrus) met Van de Velde Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii B, Bet,

     Vande Velde Petrus, (°) Betekom 04.09.1775 (g. Willems Petrus en Vervloossem Anna Catharina),

     Van de Velde Maria Theresia, (°) Betekom 07.12.1778 (g. Willems Henricus en Janssens Maria Theresia),

 

Willems (Jan) Henricus, VII (S90), (°) Betekom 31.08.1746 (g. Henricus Pauwels en Catharina Schepers),

 

Willems Petrus, (°) Betekom 22.02.1749 (g. Petrus Bruijndonckx en Catharina Van de Reet), + Betekom 1813, x Betekom 02.08.1774 (g. Willems Henricus en Janssens Jacobus) met Janssens Maria Theresia, (°) Betekom 30.05.1752, + Betekom 11.08.1813, fa Jacobus x Van Nin Joanna,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Bet, B, er is mogelijk een eerste x met Schepers Walterus in Bet,

     Willems Anna Barbara, (°) Betekom 11.05.1775 (g. Janssens Jacobus en Willems Anna Barbara),

     Willems Henricus, (°) Betekom 13.08.1776 (g. Willems Henricus en Janssens Maria Anna),

     Willems Jacobus, (°) Betekom 12.10.1778 (g. Van den Broeck Jacobus en Van den Eijnde Joanna Maria),

 

Willems Jan, (°) Betekom 13.09.1751 (g. Angelus Huybrechts pastor).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom