Onderstaande aktes en transcripties met dank aan Paul Peeters.

 

1. a Aktes van emancipatie (gezinssamenstelling) en schuldbekentenis.

 

Op 23.06.1646 verscheen Peter Vanden Cauter voor de schepenen van Leuven om de volgende akte van emancipatie te laten opstellen met betrekking tot de kinderen van Jacoba Vits uit haar eerste huwelijk en haar tweede huwelijk. Joannes en Daniel Vande Cauter waren toen nog niet geboren.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7905, folio 28r.

Item in pntie. als voor gestaen Peeter Vanden Cauter sone Adriaens, borger deser stadt, die welcke heeft vuyt sijnen broede gedaen Adriaan, Anna, Elysabet Vanden Panhuyse, die bij Guilliam Van. Panhuyse sijn verwecht van Jacquemijne Vits, in haeren iersten hauwelijcken, item Peeter en. Cathlijn Van Cauter, sijne eyghene kinderen, die hij verwecht heeft vande selve Jacquemijne Vits, sijne tegenwoordighe huysvrouwe, coram eysdem.

 

Op 31.07.1649 bekennen Peter Van Cauter (Van de Cauter/Vercauteren) en zijn echtgenote Jacobina Vits voor notaris Erasmus Van Gutschoven te Leuven een schuld van 187 guldens en tien stuyvers aan Hendrik Nijs wegens achterstallige huur, waarvoor zij aan de betrokkene beloven een rente van 11 guldens, 14 stuivers en een halve blank, jaarlijks te betalen tegen Leuven kermis.  Voor de lening stellen zij goederen onder Gelrode in pand.  De akte wordt op 06.10.1649 hernieuwd voor de schepenen van Leuven.  De integrale akte volgt hieronder (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7906, fol. 396r) :

 

Item in tegenwoordichijt der schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Jaspar De Man, clercq, naer Xmogen. van. procuratie en. speciael bevel, hem, tot tghene naervolgende is te doen, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.Op heden desen lesten dach der maendt july 1649 compareren. voor mij openbaer notaris en. getuygen naertenoemen den eersamen Peeter Van Cauter en. Jaecquemijne Vits, gehuyschen, ende hebben bekent wel [ende] deuchdelijcken bij voorgaende affrekeninghe schuldich en. ten achteren te sijn aen Huybrecht Nijs eene somme van hondert sevenentachentich guldens ende thien stuyvers eens ende dat ter saeke van huyshuere, voor die welcke somme de vs. compnten. geloven jaerelijcx interest te betaelen tegen den penninck xvie., bedraegende iaerelijcx ter rente elff gls. xiiij stuyvers een halff blanck, daer van d' eerste iaer Xschijnen. sal te Loven kermisse van. toecomenden iaere 1650, die welcke te quyten sal sijn ten tweemael metten interest naer rate van. quytinge, die welcke die vs. compnten. iaerelijcx geloven wel en. deuchdelijcken te betaelen als schult metten rechte verwonnen, daer voor Xobligerende. respectivelijcke hunne persoonen en. goeden, present en. toecomende, ende om den voors. Huybrecht Nijs de vs. rente te Xsekeren., hebben geconsenteert int maeken van belijde oft mainmise op hunne goederen ende namentlijck eerst op een halff boinder bemps, gelegen onder Geelroye, regenoten die straete in twee zijden, Anthonis Vits ter iijre., Andries Van Salm ter 4re. zijden, item een dachmael lants, gelegen op den Steenacker, den voors. Steenacker ter eenre, derffgen. Lucas Claes ter ijre., derffgenamen Dionijs Van In[t]houdt ter iijre. ende Wauter Minnen ter 4re. zijden, item een halff dachmael lants, gelegen opden Booninck, regen. Adriaen Pasteels ter ire., derffgen. Andries Van Alcken ter ijre., s' heeren bosch ter iijre., den wech naerden Booninck ter iiijre. zijden, item een cleen boschken, groot ontrent een virendeel, gelegen in sijne grachten, regen. Andries Van Alcken ter eenre, derffgen. Crabbeels ter ijre. ende Guilliam Bergans ter iijre. zijden, die vs. goeden de voors. Jaecquemijne in dijlinge gevallen opden 18. novemb. 1647 in 3a., consenterende van gelijcken int decreet van dijen sonder te derven gedaecht oft geroepen te wordden, mits welcke die huere sal commen t' expireren ende van voirderen cours wordt ontslaeghen, constituerende respectivelijcken onwederoepelijcken mr. Phlips Hollants, Van. Vorst, clercken, ende andere boerger deser, elck in solidum, om voor schepenen van Loven dit contract te Xniuwen. en. de vs. mainmise des heeren meyers thunnen coste te laeten Xclaeren. executoriael.Aldus gedaen en. gestipuleert ten daege, maendt ende jaer als boven, ende in presentie van Rombauwt Van Straesborgh en. Jan De Vos als getuyghen, hierover geroepen ende gebeden, ende van mij ondergeschreven notaris, neffens wyen die voors. compnten. die minute deser hebben geteekent, quod attestor en. was onderteekent Erasmus Van Gutschoven, welcken volgende den voors. clercq De Man vuyt crachte en. naer Xmogen. als voor, heeft dit contract Xniuwt., herkent en. gerepeteert, gelovende en. consenteren alles prout inden selven daer voor Xobligerende. die voors. constituanten persoonen en. goeden met renunciatie in forma pro ut, coram Gudelinus, Sutricx, vi novemb. 1649.

 

1b. Jacoba (Jaecqemijne) Vits, die een eerste maal gehuwd was met Guilielmus Vanden Panhuyse en een tweede maal met Peter Vanden Cautere, was de dochter van Anthonius fs. Joannes Vits (Vijts) en Joanna fa. Carolus Verlinden (Van der Linden)

Peter Van den Cautere (Vercauteren) was reeds overleden bij het verlijden van de eerste schepenakte.  De datum van deze akte is ontleend aan de vorige akte dd. 04.03.1658.  De tweede akte werd verleden voor de schepenen van Leuven verleden op 07.03.1658. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7912 fol. 5v (akte dd. 04.03.1658).

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven gestaen Jaecquemijne Vits wede. wijlen Peeter Vanden Cautere, woonende alhier binnen Loven, in desen gebruykende de cracht ende authoriteyt, haer gegeven, om des hier volght, valide te moegen doen bij de hren. weesmrs. ende overmomboiren deser stadt in date va. feb. 1658, ondertht. Crabeels, alhier gesien ende gebleken, bij manisse des vs. meyer heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse eenen bempt, gelegen onder Wesemael inde Bremen, groot tien vierendeelen, regen. St. Job beke ter ie., t' Geraede ter ije., Jaspar Everaerts ter iije., belast met ij capp. ende een halster even, item een dachmael landts onder Geelroy aent Cruys, regen. den Vaerenwech ter ie., Hendrick Gorts in twee andere zijden, chijsende onder den hre. van Rivieren met ontrent twee s. s' jaers, d' opdraegersse toecomende vuyt den hooffde wijlen haere moedere Johanna Verlinden ende midts ordon. vanden rechte de opdraegersse, soo in haeren eygen naem als noie. prolium vuyt de vs. twee parceelen van goederen ontgoyt ende onterft sijnde, soo sijn daerinne behoorelijck gegoyt Jooris Vrancx en. Cathlijn Van der Beke, sijne huysvre., soo ten behoeff van hen als henne respective kinderen, soo van dierste bedde als het tweede, om naer de afflijvicheyt van hun bijde gegoyde onder die selve kinderen gelijckelijcken te Dijlen, behaudelijck gereserveert hunne vrije dispositie, alles ingevolge vande conditie, gehauden bij den nots. Meerbeeck, coram eisdem eodem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7912 fol. 6r (akte dd. 07.03.1658).

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenomt gestaen Jaecquemijne Vits wede. wijlen Peeter Vanden Cautere, gebruyckende in desen de cracht en. authoriteyt, haer gegeven bij de hren. weesmren. deser stadt Loven, om des hier volght, valide te moegen doen volgens d' acte daer aff sijnde in date 5a. january 1658, ondertht. J. Crabeels, alhier in originele gesien ende gebleken bij manisse des vs. meyers, heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse ierst 60 roeden landts boven d' Aerenhoeff, regen. die wede. Hendrick Vanne Salm ter ie., Vrauweperck ter ije., de pastorije van Wesemael ter iije., belast met een oort chijns min oft meer, item noch sestich roeden hoywas, regen. Jan Van Emelen met sijn gedeelte ter ie., de Lostinck ter ije., de opdraegersse toecomende bij titule van dijlinge tegen haere mede erffgen., gepasseert voor den sris. van Naurode, chijnsende als voor, ende midts ordon. vanden rechte d' opdraegersse, soo in haeren naem als naer vermoegen vande acte van authorisatie vuyt die Xmelde. tweemael sestich roeden respectyff, soo landt als hoywas, ontgoyt ende onterft sijnde, soo is daer ine wettelijck gegoyt ende geerft Willem Rijniers ende Cattlijn Vanne Salm, sijne huysvre., per mo. jure et satis obligando ac ren. in foa., waranderende die Xmelde. parceelen respectyff op den chijns als voor sonder iet meer daer op vuyt te gaen onder obligatie, etha., vercleren. den rechten prijs te wesen de some. van hondert sesentwintich guls. boven allen ongeldt volgens die conditie, etha., ende dese hondert 26 guls. sijn geteldt aenden nots. Meerbeeck door de handen vanden vs. cooper op cortinge van sijne rente van xij g. x s., die hij op desen goeden ende meer andere is treckende ende ten respect vant restant is desen pandt ontlastende, mede is cederende alsulcke paert vuyt de selve rente en. vs. gegoyde ter concurrentie vande vs. hondert sesentwintich guls., alles ingevolge vanden constitutie brieff vande selve rente in date ... [niet vermeld] mainmise ende decreet vande selve rent, coram Fusco, Greve, xij marty 1658. 

 

In de onderstaande akte is sprake van Guilielmus Vanden Panhuysen zone Guilielmus en zijn vrouw Jacobina Vits dochter Anthonius, alsmede van Joanna Vander Linden, moeder van Jacobina.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7521, folio 217r., akte dd. 8 maart 1632.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Guillam Van Panhuyse sone wijlen Willems en(de) Jacomijne Vits dochter wijlen Anthonis gehuysschen, woonen(de) tot Wesemael, ter plaetsen genoempt tUytom, per mo(ntionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse een huys metten hoff ende alle andere sijne toebehoorten, gestaen tot Wesemael voors(chreven) bijde kercke, regen(oten) s' heeren straete in drije zijden, den Bonten Osse ter iiiie. zijden, item noch een dachm(ael broeckbempt, gelegen ter plaetsen genoempt sKercken Bempt, tot Wesemael voors(chreven), regen(oten) Willem Van(den) Panhuyse ter ie., jouff(rouw)e Alijdt Peckius ter iie., Herman Leys erffgen(aemen) ter iiie., mijn heer Oyenbrugge ter iiie., item noch een halff boender bempts, gelegen onder Wesemael v(oor)s(chreven) aen(den) Wingebempt, regen(oten) den selven bempt ter ie., Charles Praet ter iie., t' Geroydde ter iiie. en(de) Willem Rogmans ter iiiie. zijden, item noch vijff vieren(deelen) landts, gelegen int Hellegadt aldaer, regen(oten) Wouter De Keyser ter ie., Willem Van Roost en(de) Jaspar Van Halbroeck beyde ter iie., Jan Boeren ter iiie., die v(oor)s(chreven) Charles Praet ter iiiie. zijden, item noch een dachm(ael) lants opt selve velt, regen(oten) Marie Wijbrechts ter ie., Wouter De Keyser ter iie., den Varenwech ter iiie., Isaack Van(den) Panhuyse ter iiiie. zijden, item noch xl royen landts, gelegen int sel(ve) velt, geheeten het Welleken, regen(oten) s' heeren bossch ter ie., die voors(chreve) Jacomijne Vits ter iiie. en(de) t' clooster van Auwergem ter iiiie. zijden, item noch een halff dachm(ael) landts int Ros, regen(oten) s' heeren bossch ter ie., Jan Van(den) Panhuyse ter iie., Willem Van Roost ter iiie. ende de wed(uw)e Craesbeeck ter iiiie. zijden, item noch een halff dachm(ael) in Weselmael Velt, regen(oten) Jan Bloems ter ie., den wech oft herbaene ter iie., Glaude Bloems ter iiie. zijden, item noch een blocxken landts, groot ontrent een halff dachm(ael), gelegen achter de kercke, regen(oten) s' heeren straet ter ie., den voetwech gaende vande kercke naer Vuydecom ter iie., d' erffgen(aemen) Herman Leys ter iiie. zijden, item noch het paert ende deel, te weten alsulcken derdepaert als die voors(chreve) Jacomijne Vits is hebben(de) inde goeden van wijlen Anthoen Vits, soo waer die gelegen mogen sijn, die nu in tochte is besittende Jenneken Vander Linden, expos(ito) en(de) Marie Wijbrechts wed(uw)e wijlen Willems Boon daer inne gegoeyt ende geerfft sijnde, per mo(nitionem) redd(idi)t om t' voors(chreven) goet bijden voors(chreven) opdraegeren te houden en(de) besitten op de commeren ende lasten daerop vuytgaende ende voorts meer op een(e) voortaene rente van xviii r(insguldens) en(de) xv st(uyvers) t' sjaers te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) te halff meert en(de) binnen deser stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van bede, xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet ass(ecu)tum et t(an)tum et waras die voors(chreve) goeden op s' heeren chijns van(den) gronde sonder meer, oblig(ando), submitt(endo) ac renun(tiando) in forma, geloven(de) daerenboven die voors(chreve) gehuysschen indivisim et insolidum de voors(chreve) rente van xviii r(insguldens) en(de) xv st(uyvers) erffel(ijck) jaerlijcx ten termijne voors(chreven) wel ende loffel(ijck) te betaelen ende te leveren, los ende vrije, etc(etera), in futurum, onder obligatie, submissie ende renun(tiatie) voors(chreven) met conditie dat die voors(chreve) gehuysschen oft henne naercomelin(gen) de voors(chreve) rente van xviii r(insguldens) xv st(uyvers) sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reyse, elcken gul(den) erffel(ijck) daeraff met xvi gelijcke car(olus) gul(dens) loopen(de) munte, actum coram Assche, Cruyningen, martii viiia., a(nn)o 1632.

 

1c. Uit de volgende  akte dat Jacoba Vits, weduwe van Petrus Vanden Cauter, aan de wezen van Cesar Boitson een jaarlijkse rente van 15 guldens verschuldigd was.  De rentbekentenis werd verleden op 16.01.1669 in de derde schrijfkamer van Leuven en was bezet op goederen te Kessel-Lo.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8268 fol. 221v.

In tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen H. Smets, clercq in tertia, vuyt crachte ende naer vermogen van sijne onwederroepelijcke prcouratie, hem als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Op heden den 29en. january 1670 comparerende voor mij als openbaer nots., bijden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hier onder genoempt, Eraert Rogge, borger deser stadt Loven, ende Geeraert Boitson, oock ingesetene van Loven, beyde als geede momboirs vande achtergelaeten kinderen van wijlen Cesar Boitson, gehuysschen als sij leeffden, die welcke onder geloefte van dese tegenwoordighe te sullen doen lauderen ende approberen bijde heeren weesmren. deser stadt, hebben bekent ende bekennen bij desen ontfangen te hebben vuyt handen vande heeren meesteren der distributie goederen der heeren cappellaenen van Ste. Peeters kercke binnen dese stadt, de somme van drije hondert guldens eens in permissien gelde, ter saecke van welcke somme die voors. compten. inden naem der voors. weesen hebben geloeft ende geloven bij desen te geven ende te betaelen jaerlijcx op date van desen aen ende ten behoeve der voors. heeren cappellaenen eene rente van achtien guldens vijffthien stuyvers erffelijck den penninck sesthien, daervan den iersten termijn van betaelinge vallen ende verschijnen sal den negenentwintichsten january a. 1671 en. soo voorts vervolgens van jaere te jaere totte quytinge toe, welcke sal moghen geschieden als de voors. compten. oft de voors. kinderen gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in munte als voor, gelovende deselve rente jaerlijcx wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien oft exactien, ingestelt ende alnoch innetestellen, als schult met recht verwonnen, daervoor verbindende die persoonen ende goederen der voors. kinderen, present ende toecomende, ende namentlijck ierst eene rente van vijffthien guldens sjaers den penninck sesthien, die de voors. weesen sijn treckende ten laste van Jacquemijne Vits weduwe Peeter Vanden Cauter ende haere kinderen, soo meerderjaerighe als minderjaerige, staende bij beleyde beseth op hunne goederen, gelegen tot Kessel volgens de brieven daer van zijnde in date xvien. january 1669 in tertia, ende den beleyde ende decreete daer op gevolght, respective ten selven daeghe in eadem camera, item alnoch eene andere rente van achtien guldens vijffthien stuyvers sjaers die de voors. kinderen sijn heffende ten laste van Jan Vanden Bossch, erffgen. van wijlen Philips Van. Bossch, ingesetene deser stadt, staende bij mainmise beseth op sijn goet tot Beyssem volgens de brieven daer van sijnde in date vijffden january 1628 in prima ende de mainmise ende decreete daerop gevolght den xiijen. octob. ende xxvijen. october daernaer in tertia, consenterende over de voors. twee renten int maecken van beleyde ende mainmise ende int decreet ende herdecreet van dijen sonder daertoe geroepen oft gedaeght te sijn, daerenboven verclaeren die voors. twee momboirs hen voorde validiteyt deser rente te stellen borgen ende cautionarissen als principael onder gelijcke obligatie van hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, met renuntiatie in forma, constituerende voorts de voors. compten. inde voors. hunne qualiteyt, mede in henne eyge naemen onwederroepelijck een ieder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven te vernyeuwen ende te herkennen, consenteren. in volontaire condemnatie sonder voorgaende daegement, promittentes ratum, etc.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere als boven ter presentie van mr. Marcus Keyens, oock nots., ende Jan Van Haeren, getuygen, tot dese geroepen ende ghebeden, ende hebben de compten. de minute deser neffens mij noto. onderteeckent, quod attestor, ende is onderteeckent A. Van Heusden, nots.

Den voorschreven geconstitueerden vuyt crachte als voor heeft dit contract alhier vernyeuwt, herkent ende gereitereert, gelovende ende consenterende prout latius inden selven, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram jor. Cranevelt, sr. De Ridder, hac via. feb. 1670.

Dijenvolgens den heere meyer van Loven van wegen s' hertoge van Brabant heeft geleyt mr. Anthoin Van Heusden, procur., etc., inden naem ende ten behoeve der heeren meesteren der distributie goederen der heeren cappellaenen van Ste. Peeters kercke alhier tot alle ende iegewelcke goederen bijde hove ende erve der voors. compten. in hunnen eygen naem ende de goeden der voors. weesen ende namentlijck ieerst tot eene rente van vijfftich guldens sjaers den penninck sesthien, die de voors. weesen sijn treckende ten laste van Jacquemijne Vits wede. Peeter Vanden Cauteren, haere kinderen, item alnoch eene andere rente van achtien gul. vijffthien stuy. sjaers, die de voors. kinderen sijn treckende ten laste van Jan Vanden Bossch, erffgen. van wijlen Philips Van. Bosch, ende dat om te comen tot betaelinge ende vasticheyt eender rente van achtien guldens vijffthien stuy. sjaers, estque in instanti adductio facta id. monente et ducente pretore, coram ejusdem.

Delahault, Jan De Ridder.

1d.  Hieronder nog een akte met vermelding van Jacoba Vits, weduwe van Petrus Vanden Cauter, met haar kinderen Petrus, Joannes en Daniel Vanden Cauter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8267 fol. 185r.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den clercq Coecx ingevolge ende naer vermogen van sijne procuratie, hem als thoonder deser gegeven om den naervolgenden contracte te vernieuwen, waervan den teneur is volghende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden desen xvien. january 1669 voor mij notario ende die getuygen naer te noemen, Jaecquemijne Vits, weduwe van wijlen Peeter Vanden Cauter, voor die tochte ende als moederlijcke momboiresse van Jan ende Daniel Vanden Cauter, haere twee minderjaerige kinderen, item Peeter Vanden Cauter, haeren meerderjaerigen sone, gebruyckende die eerste comparante die authorisatie vande heeren weesmren. der stadt Loven in date xven. january lestleden, de welcke alsoo tsaemen hebben bekent deughdelijck schuldich te wesen aen ende ten behoeve der achtergelaetene weesen van Cesar Botson eene erffelijcke rente van vijftich guldens jaerel., te vallen ende te verschijnen op hede[n] date deser ende voorsulx voor het eerste jaer te verschijnen den xvien. january 1670 ende soo voorts van jaere tot jaere totte affquytinge toe, de welcke sal moghen geschieden als het die rentgelderen gelieven sal in twee reysen met volle rente, gelovende ondertusschen die voors. rente jaerelijckx wel ende loffel. te betaelen ten behoeve der voors. weesen van Cesar Botson als schuldt met recht verwonnen, present mr. Eraert Rogge ende Geeraerdt Botson, geeede momboiren der voors. weesen ende tselve accepteren. ten behoeve der selver, consenteren. tot meerdere vasticheyt der voors. rente in het slaen van beleyde over alle henne goederen, present en. toecomende, meubele ende immeubele, ende in het decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven sonder daer toe te moeten worden gedaeght ende signantel. over een stuck landts, groot ontrent een boinder beneffens een deel bosch daer aen, gelegen alhier tot Kessel, regen. Hendrick Pettens ter ie., het godtshuys van Vlierbeeck ter ije., Willem Reynaerts ter iije., het straetken loopende naer den Lieminck Wech ter iiije. zijden, verhuert tsiaers voor vijffenviertich guldens, waervan die renthefferen sullen genieten die huere naer rate van henne rente, item tot naerdere vasticheyt, soo heeft den voors. Peeter Vanden Cauter alnoch verobligeert ende opgedraeghen voor den leenhove van mijn heer Malcotte sekere drije vierendeelen landts, gelegen insgelijckx tot Kessel voors., wesende leen volgens die acte daer van sijnde, waer van die renthefferen insgelijckx sullen genieten ende proffiteren die huere tot betaelinge der verloopen te verschijnen, gelijck sij sullen genieten soo lange die voors. rente nyet en sal wesen gedequiteert, constituerende tot meerdere vasticheyt N. ende een ieder thoonder deser ten eynde om tgene voors. is, te vernieuwen voor meyer en. schepenen van Loven ende alomme daer het noodich wesen sal, mede aldaer te consenteren in voluntaire condemnatie sonder daer toe te moeten worden gedaeght.

Actum binnen Loven ter presentien van mr. Jan Van Hove ende van mr. Dierick Janssens als getuygen, hebbende die voors. comparanten de minute deser geteeckent, onderstont mij present als notaris ende was onderteeckent M. Keyens ingevolge vande voors. procuratie, soo heeft den voors. geconstitueerden den bovenges. contracte notariael herkent ende vernieuwt, coram jor. Eynatten, sr. De Vos, xvien. january 1669.

Estque in instanti adductio facta ad praedicta bona id monente et ducente praetore coram ijsdem eodem.  Theodore Van Eynatten.

 

En nog een akte met vermelding van Jacobina Vits, weduwe van Guilielmus Van den Panhuysen, en haar broer Anthonius Vits.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8260 fol. 63v.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende den schepenen van Loeven naebeschreven gestaen Jacoemeyne Vits, weduwe van wijlen Guilliam Vanden Panhuyse, nu tegenwoerdelijcken in hauwelijcken staet gealieneert met Peeter Vanden Couter, haeren man ende momboir, alhier present, die welcke vuyt crachte ende naer vermoeghen van acte van authorisatie der heeren weesmren. der stadt van Loeven, die voors. gehuysschen gegeven en. verleent op henne requeste, te dijen eynde aende voors. heeren presenteert, onderteeckent De Vroye, in date den xijen. augusti a. 1645, de heeren schepenen alhier gesien ende volcomentlijcken gebleken, mede ten bij zijne ende overstaene van Anthoen Vits, haeren broedere, als naeste bloetverwant ende oom vande kinderen ende weesen, die de voorschreven Jaecquemeyne behouden heeft van wijlen haeren voorschreven iersten man, hebben tsamenderhant opgedraeghen met behoirlijcke verthijdenisse resche ende reyse vijff vierendeelen lants, geleghen der maeten ombegrepen int Hellegat onder Wesemael, regenooten Wouter De Keyser ter eendere, Willem Van Roost ter ijre. ende Jaspar Van Halbeeck ter derdere, Charles Piaet ter iiijre., item noch een dachmael lants, geleghen opt selve velt, regenooten Marie Wijbrechts ter eendere, Wouter De Keyser ter ijre., den Vaerenwech ter iijre., Isack Vanden Panhuyse ter vierdere zijden, item noch een halff dachmael lants der maeten ombegrepen, geleghen int Ros, regenooten sheeren bosch ter ire., Jan Vanden Panhuyse ter ijre., Willem Van Roost ter iijre., die weduwe Craesbeeck ter vierdere zijden, de voors. opdraegersse competerende vuyten hooffde van wijlen Guillam Vanden Panhuyse, haeren iersten man zaligher, expositis impositi sunt Peeter Le Fever ende Anna Boon, gehuysschen, et satis die voors. opdraegeren indivisim obligerende, submitteren. ende renuntieren. in forma, ende waranderende dat vuyte voors. vijff vierendeelen een halff dachm. is belast met een halster coerens aen. heere baron van Wesemael en. eenen cleynen heerlijcken chijns ende tdachmael met drije vierendeelen vuyte vijff vierendeelen ende halff dachmael voer onbelast ende is te weeten dat die voorschreven parcheelen zijn vercocht publieckelijcken op hooghen en. ten vuytgaene vander berrender keersse met vijff diversche sitdaeghen, die daerop zijn gehouden ende gebleven ten vuytgaende vander berrender keerssen aen den voors. Peeter Le Fever voer en. om die somme van drije hondert vijffentwintich rinsg. boven thien hooghen, bij hem daerop gestelt, welcke voer vermelde parcheelen die voors. opdraegeren zijn gepermitteert te moegen vercoopen om met die penninghen procederende van tvoirschreven vercoop aff te leggen ende te quicteren aenden heere pastoir van Sinte Michils eene erffelijcke rente van achthien rinsg. xv. st. tsiaers mette verloopen van dijen, actum coram Guedelinus, Suetericx, den xixen. octobris anno 1647.

1e.  Hieronder nog een akte met vermelding van Jacoba Vits, weduwe van Petrus Van (den) Cauter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8267 fol. 307r.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen H. Smets, clercq in tertia, vuyt crachte ende naer vermogen van sijne onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Op heden den vijffthiensten may 1669 comparerende voor mij als openbaer notaris, bijden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hieronder genoempt, Jan Vanden Cauter, woonende binnen dese stadt Loven, die welcke heeft bekent ende bekent bij desen ontfangen te hebben vuyt handen vanden eerw. heere Henrick Keynens, pastoir van Wisle (!) voors. de somme van een hondert guldens eens ende vanden voors. heere Keynens in sijnen eygen naeme oock de somme van hondert gul. eens ende alsoo samen twee hondert guldens in permissien gelde, waervoor den voors. compt. ten behoeve vande voors. kercke ende den voors. heere Keynens beloeft te betaelen eene erffelijcke rente van twelff guldens thien stuyvers sjaers, den penninck sesthien, daervan den iersten valdach sal wesen den xven. may 1670 ende soo voorts totte quytinge toe, welck sal mogen geschieden als den rentgelder gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in munte als voor, gelovende deselve rente jaerlijcx wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien oft exactien, innegestelt ende alnoch inne te stellen, als schult met recht verwonnen, daervoor verbindende sijnen persoon ende alle sijne goederen, meuble ende immeuble, present ende toecomende, ende namentlijck twee blocxkens lants, gelegen tot Vuyttem onder Gelorije (!) neffens malcanderen, ieder groot een dachmael, regenootten Anthoen Vits ter ie. ende ije., sheeren straete ter iije. ende Huybrecht Nijs ter iiije. zijden, welcke panden Jacquemijne Vits wede. wijlen Peeter Vanden Cauter is besittende in tochte, die alhier present ende oock comparerende, deselve tochte in regarde van dese rente is affgaende ende quiterende bij desen, consenterende oversulcx den voors. compt. over de voors. goederen int maecken van beleyde ende mainmise ende int decreet ende herdecreet van dijen sonder daertoe geroepen oft gedaeght te sijn, consituerende daerbeneffens onwederroepelijck een ieder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven te vernyeuwen ende te herkennen, promittens ratum, etc.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van Hugo Smets ende Mertten Beckers, getuygen, tot dese geroepen ende ghebeden, enden hebben de voors. compten. de minute deser neffens mij notario onderteeckent, onderstont quod attestor, ende is onderteeckent A. Van Heusden, nots.

Den voors. geconstitueerden vuyt crachte als voor heeft dit contract alhier vernyeuwt, herkent ende gereitereert, gelovende ende consenterende prout latius inden selven, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram jor. Cranevelt, sr. De Ridder, hac xvije. may 1669.

Jan De Ridder, G. Vander Heyden.

 

Hierbij een akte met vermelding van Guilielmus Vanden Panhuysen (zoon van Guilielmus) en zijn vrouw Jacoba Vits, inwoners van Wezemaal. Zij stellen redelijk wat gronden in pand voor een lening.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525, folio 155r., akte dd. 31 oktober 1636.

Item Guilliam Van(den) Panhuyse sone wijlen Willems en(de) Jacomijn(e) Vits, gehuysschen, woonen(de) tot Wesemael, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben indi bekindt, gel(ijck) sijl(ieden bekinnen midts desen, ontfangen te hebben vuyt handen van(den) eerw(eerdigen) heer en(de) m(eeste)r Joannes Wiggers, doctoor en(de) professeur inder heyliger godtheyt binnen des(er) stadt en(de) universiteyt van Loven de somme van drijehondert gul(dens) eens, waervore sijlieden gehuysschen op nu hebben bekindt, gelijck sij doen midts desen een(e) erffelijcke rente van achthien carolusgul(dens) te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck en(de) xv gel(ijcke) st(uyvers), alle jaere opden lesten octobris te betaelen en(de) binnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, oock van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, alreede innegestelt oft inne te stellen ten behoeve des v(oor)s(chreven) eerw(eerdigen heere doctor Wiggers in toecomen(de) tijden, telcken jaere en(de) termijne als schult met rechte verwonnen, daervore verobligeren(de) hen(ne) respective persoon(en) en(de) goeden met renuntiatie, en(de) naementl(ijck) de v(oor)s(chreve) Jacomijn(e) Vits van het beneficie senatus consulti vel(leiani) auct(hentica si qua mulier, etc(etera), haer daeraff ierst onderricht sijn(de), en(de) van alle andere in behoirl(ijcke) formen, met conditie dat sij gehuysschen de v(oor)s(chreve) rente van xviii gul(dens) en(de) xv stuyvers erffel(ijck) sullen moegen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met sesthien gelijcke guldens loopen(de) munte en(de) met volle rente, ende om den v(oor)s(chreven) eerw(eerdigen) heere doctoir Wiggers te bat te verseckeren, soo hebben de v(oor)s(chreve) gehuysschen geconsenteert int maecken van mainmise en(de) int decreeet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derfven gedaeght oft geroepen te worden then(nen) coste ende naementlijck ierst huys en(de) hoff, groot tsaem(en) drije vierendeel, gestaen en(de) gelegen binnen Wesemael bijde kercke aldaer, geheeten S(in)t Jooris, regenooten sheeren straet in drije sijden ende den Bonten Ossen ter vierdere sijden.

Item een block landts, groot een dachmael, regen(ooten) tsheeren straete ter eenre, den voetwech aldaer ter tweeder, derfgen(aemen) Willem Leys ter iiie. sijden.

Item noch een halff dachmael landts, gelegen aenden Hondtsheuvel, regen(ooten) den sel(ven) heuvel ter eenre, Herman Bloems ter iie., de pastorije van Wesemael ter iiie. en(de) den mestwech loopen(de) naerden bosch ter iiiie. sijden.

Item noch een halff dachm(ael) landts, gelegen onder de Haeghe, regen(ooten) Jan Bloems ter eenre, Glaude Bloems ter iie. en(de) Jan Van Aerschot ter iiie. sijden.

Item een dachmael landts, gelegen int Hellegat, regen(ooten) den wech gaen(de) naer t' Ros ter eenre, Wouther De Keyser ter iie., Hendrick Van Bruesselen ter derdere, derfgen(aemen) Isaeck Jans Vanden Panhuyse ter iiiie. sijden.

Item noch vijff vierendeelen landts, gelegen int Hellegat, regen(ooten) Jaspar Van Halbeeck ter eenre, Adriaen Stas ter iie., Carel Peaet ter iiie. en(de) Wouther De Keyser ter iiiie. sijden.

Item noch xl royen landts, gelegen aldaer, regen(ooten) Carel Peaet ter eenre, den baron van Wesemael ter iie., tclooster van Auwergem ter iiie. en(de) derfgen(aemen) Isaeck Van(den) Panhuyse ter iiiie. sijd(en).

Item een halff dachmael landts, gelegen int Ros, regen(ooten) Jan Van(den) Panhuyse ter eenre, sheeren bosch ter iie., de weduwe Craesbeeck ter iiie. sijd(en).

Item noch een dachmael bempts, gelegen int Kercken Bempt Velt, regenoot jouffvr(ouw)e Boon ter eenre, d' erfgen(aemen) Herman Leys ter iie., mijnheer Van Oyenbrugg(en) ter iiie. en(de) Willem Van(den) Panhuyse ter vierder sijden.

Item de proprieteyt in het tseste paert van negen boenderen, soo landt als bempt, gelegen respective onder Wesemael ende Geelroy, te weten huys en(de) hoff, gestaen ende gelegen tot Geelroy, groot tsaem(en) metten boomgaert en(de) bloke, bat als vijff boenderen, regen(ooten) tsheeren straete in drije sijden en(de) jouffvr(ouw)e Boon ter vierdere sijd(en).

Item tseste part in vijff dachm(aelen) bempts, gelegen onder Wesemael, regen(ooten) den Molenbemprt in twee sijden, Wouther De Keyser ter iiie. ende de Broeckstraete, genoempt het Dunberghen Broeck, ter iiiie. sijd(en).

Item noch een boender landts, geleghen onder dWelleken tot Wesemael, regen(ooten) den bosch van(den) barron van Wesemael ter eenre, Jan Croonen ter iie., Andries Van Salm ter iie. en(de) Carel Peaet ter iiiie. sijd(en).

Item negen vierendeelen landts, gelegen int Ros, regen(ooten) Willem Van Roost ter eenre, sheeren bosch ter iie., Niclaes Andries ter iiie. en(de) jo(ncke)r Couwenhoven ter iiiie. sijd(en).

Item noch een dachm(ael) landts, gelegen int Hellegat, regen(ooten) derfgen(aemen) Jacomijne Vits ter eenre, tsheeren bosch ter iie., derfgen(aemen) Sebastiaen Van Beneden ter iiie. en(de) den wech gaen(de) naer tRos ter iiiie. sijd(en).

Item noch een dachm(ael) landts, gelegen int Hellegat, regen(ooten) den H(eyligen) Geest van Wesemael ter eenre, tsheeren bosch ter iie., Wouther De Keyser ter iiie., den voetwech gaen(de) naer tRos ter iiiie. sijd(en).

Item noch een dachmael landts, onder den Buenninck, regen(ooten) Andries Van Alcken ter eenre, tsheeren bosch ter iie., Adriaen Pasteels ter iiie. en(de) den mestwech gaen(de) naer tHellegat ter iiiie. sijden, coram eisd(em).

2. BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7908, folio 193v, akte dd. 23 juni 1653.

                                                             Transcriptie 

Item Hendrick De Brier sone Aerts,

woonende tot Rotselaer, in presentie, etha., heeft

vuyt geemancipeert ende vuyt zijnen broede

gedaen Goert Vanden Panhuyse, Willem

Vanden Panhuyse, Amerantia, Elyzabeth, Margriet,

Anna ende Maria Vanden Panhuyse, item Clara

De Brier, die hij verweecht van Adriaen

Hollemans, zijne huysvrouwe, oyck moeder

der voorschreve andere kinderen, quo facto

Merbeck reconduxit, coram eisdem eodem.

 

Commentaar.

De datum van de akte van emancipatie is gebaseerd op de voorgaande gedateerde akte. Hieruit vernemen we dat er in het gezin van Guilielmus (Wilhelmus) Van den Panhuysen en Adriana Holemans nog een zevende kind Guilielmus was. Adriana Holemans huwde nadien met Henricus De Brier, zoon van Arnoldus. De weggelaten letters werden in cursief gezet.

 

3. Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier 7911 fol. 89r.

 

Onderstaande akte gaat allicht om Godefridus Van den Panhuysen, zoon van Godefridus en Maria Van Inthout.  Hij verklaarde ongeveer 23 jaar oud te zijn in 1656.  Uit de akte kan je opmaken dat hij naar Aarschot uitweek. Mogelijk werd hij poorter van Aarschot, want volgens de akte kreeg hij voor de verkoop van een half dagmaal te Rotselaar 62 guldens, die hij zou aanwenden voor de aankoop van gereedschap voor zijn ambacht.

  

Item in tegenwoerdicheyt des meyers, schepen. van Loven ende eygenoten naergenoemt gestaen Govaert Vanden Panhuyse sone wijlen Goevaerts, oudt ontrent de dreyentwintich jaeren, soo hij verclaerde, woonende binnen der stadt Aersschot, gelovende tgene naerbeschreven staet, gecomen sijnde tot sijnen competerenten auderdom, alhier te comen lauderen ende approberen, bij manisse, etha., heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse een halff dachmael bempts onbegrepen der maeten, gelegen onder Rotselaer int Bexembroeck, regenoten den Demer in drey zijden, Michiel Van Emelen ter iiijr., op hem verstorven ende gedevolveert bij de doot ende afflijvicheyt van sijne auders, exposito, soo is daer inne behoirlijck gegoeydt ende geerft ten eygen ende erffelijcken rechte Huybrecht Van Inthaudt, woonende tot Wesemael, (present ende accepterende), hier waeren over srs. Jan De Riddere ende Jan Hoppenbrauwer, schepen. ende eygenoten tot Loven, item sr. Michiel Pannis, luytinant des heeren meyers van Loven, ende mr. Nicolaes Vander Vorst, insgelijcx eygenoten, voerde welcke den opdraegere geloeffden altijt genoech te doen oft hier inne iet te luttel oft te nauwe waere gedaen, et waras voer vrey, eygen en. onbelast goet, obligan., submitten. ac renuncian. pro ut in communi forma, verclaerende den rechten prijs daer van te wesen de somme van tweentsestich guldens eens, die den opdraegere alsnu bekenden ontfangen te hebben, passerende alsoo hier mede quitantie boven vier guls. thien st. lijffcoop, verclaerende oyck dat hij de selve penningen van intentie was t' imployeren tot het coopen van gereetschappe, dinstich tot sijnen ambachte, actum ija. octobris a. 1656.

 

4. BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 7911, folio 121v, akte dd. 13 november 1656.

Transcriptie.

 Item in tegenwoerdicheyt des luytenant

Rotselaer, meyers, schepen. van Loven ende eygenoten

naergenoemt gestaen Huybrecht Van

In[t]haudt, woonende tot Wesemael, bij

manisse, etha., heeft opgedraegen met

behoirlijcke verthijdenisse bij forme van

retrocessie een halff dachmael bempts

onbegrepen der maeten, gelegen onder

Rotselaer int Bexembroeck, regenoten

den Demer in drey zijden, Michiel Van Emelen

ter iiijr., bij hem vercregen voer meyer,

schepen. van Loven ende eygenoten opden

ijen. octobris lestleden in hac camera tegens

Govaerdt Vanden Panhuyse, woonende

binnen der stadt Aersschot, ende die voerschreven

opdraegere bij ordonnantie van rechte

daer vuyt behoirlijck ontgoeyt ende

geerft sijnde, soo is daer inne behoirlijck

gegoedt ende geerft ten eygen ende

erffelijcken rechte Peeter De Preter,

present ende accepterende als naerderlinck

accepterende, soo voer sijn selven als oyck

tot behoeff van Joanna Vanden Panhuyse,

sijne huysvrauwe, alles opde selve conditien

ende voer den prijs, gelijck den voerschreven

opdraegere tselve heeft vercregen tegens

den voerschreven Govaert Vanden Panhuyse, coram

Malcot, Crabeels, xiij november a. 1650.

 

Commentaar.

 

Peter De Preter, die gehuwd was met Joanna Van den Panhuysen, is de schoonbroer van de jongman Godfried Van den Panhuysen, die te Aarschot woonde.  Ook Peter De Preter en Joanna Van den Panhuysen woonden te Aarschot.  Bemerk dat de klerk zich verschreef bij de naam van Huybrecht Van Inthoudt.

 

Peter De Preter maakte op 03.05.1667 zijn testament (bron : R.A.L., Notaris Gregorius Van Cantelbeeck, register nr. 13762).  Hij liet alles over aan zijn vrouw Joanna Van den Panhuysen en hun niet nader genoemde kinderen.

In het testament van Peter De Preter werden volgende erfgoederen vermeld :

-    zeven vierendelen en acht roeden broek, gelegen in het Zallakenbroek onder Rotselaar, regenoten mijnheer Smets te Leuven ten westen, het Bexembroek in twee andere zijden en de erfgenamen Jan Vuerincx ter vierdere zijde;

-    een dagmaal lant, gelegen op de Torfheyde onder Rotselaar, regenoten de Torfheyde ten westen, Bertel Van Inthout ten noorden en de voorschreve erfgenamen Jan Vuerincx in twee andere zijden;

-    ongeveer zes vierdelen land en bos, gelegen op de waterloop onder Wezemaal, regenoten Jan De Ridder ten westen, de erfgenamen N. Craesbeeck ten oosten en Dionijs Van Inthout ten noorden;

-    een dagmaal bos, gelegen onder Langdorp, regenoten de Wilgeputstraat ten zuiden, Jan Rijns ten westen en Peter Elsmans ten noorden;

-    een derde deel van zeker erf, gelegen binnen Aarschot op het Schaluin, daar een huis had opgestaen, regenoten de straat ten westen, de erfgenamen Domiaan Van der Voortken te noorden en de stadsvesten ten oosten ter derdere zijde, waarvan de twee resterende derde deelen toebehoren aan Arnold De Preter en de kinderen van wijlen Jan De Preter.

 

Op het ogenblik dat hij zijn testament verleed, diende hij nog volgende renten af te leggen :

-    een rente van 10 guldens erfelijk aan heer Thomas Van der Geten te Leuven;

-    een rente van 2 guldens erfelijk aan de paters van de Societeit Jesu te Leuven;

-    een rente van 3 guldens en 10 stuivers erfelijk aan Jan Van Aenvanck;

-    een rente van 6 guldens en 5 stuivers aan Pauwel Van der Borcht te Langdorp.

Verder bleek uit zijn testament dat de testateur een timmer oft hantwerck van sekere schuere had staan te Wezemaal op het goed van zijn zwager Goris Van den Panhuysen.

 

Op 07.05.1671 was Peter alleszins overleden, want op die datum beslist zijn weduwe Joanna Van den Panhuysen een aantal goederen openbaar te verkopen (bron : R.A.L., Notaris Gregorius Van Cantelbeeck, register nr. 13764).

Op 31.01.1672 verhuurt Joanna Van den Panhuysen voor een termijn van drie jaar volgende goederen aan Peter Mellaerts, wonende te Wezemaal onder Vlasselaer, in naam en ten behoeve van zijn zwager Peter Van den Zijpe (bron : R.A.L., Notaris Gregorius Van Cantelbeeck, register nr. 13765).

-    6 vierdel land, gelegen te Vlasselaar in het Wezemaalveld, palende aan de heerbaan ten noorden;

-    3 vierdel lant, gelegen nabij het vorige perceel.

En ook op 19.07.1672 gaat zij nogmaals over tot de openbare verkoop van goederen (R.A.L., Notaris Gregorius Van Cantelbeek, register nr. 13765), doch op 31.12.1675 was zij alleszins reeds overleden.

 

Verder gaan hieronder nog verkorte transcripties van enkele andere akten, die verleden werden voor notaris Gregorius Van Cantelbeeck te Aarschot.

 

Bron : R.A.L., Notaris Gregorius Van Cantelbeeck, register nr. 13761, akte dd. 29.01.1667.

29 jan. 1667 : Peeter De Preter, man en. momboir van Johanna Van. Panhuysen, in desen present en. int gene naerbes. consenteren., hebben t' saemen bij forme van erfmangelinghe overgegeven, gecedeert en. getransporteert aen Govaert Van. Panhuysen huys en. hoff mette ouden cleyn schuere, gestaen tot Wesemael, regenoten de straete ter ie., d' erfghen. Jan Van. Panhuysen ter ije., de Kerckwech ter iije. en. Thomas De Cock ter iiije. sijden, belast sijnde met iiij sch.[1] Lov. chijns aen. hre. van Wesemael op conditie dat den vs. Peeter De Preter t' sijnwaerts is reserveren. de groote schuere, staen. op de selve erve, die hij t' sijnen behoeve en. proffijte binnen drij naestcomen. jaeren sal moeten van. grondt amoveren oft Xvoeren. oft wel anderssints daerover te moeten hebben den goeden maet van. vs. Govaert Van. Panhuysen, mits dat den selven De Preter aen. vs. Goevaert sal moeten betaelen jaerlijcx dertich sts. en. dat naer rate des tijts van. drij jaeren, dat de selve op den vs. gront sal hebben gestaen, die welcke den vs. De Preter op den vs. termijn sal moeghen afbreecken t' allen stonden alst hem gelieven sal, en. als dan te betalen naer rate des tijts als voor, item dat den vs. huyse en. erve is hebben. het recht van water te haelen op den put, staen. over de straet op de erve van Pr. Leys, item sal den vs. Goevart Panhuysen t' sijnen behoeve behouden het wagenhuys, hangen. aen. nieuwe schuere; item alnoch aen. vs. Goevart Panhuysen cederen. twee broecken lants, eensgel. onder Wesemael gelegen aen. Eeckstraet, regenoten de selve straet ter ie., Pr. Gileyns ter ije., mevrauwe Van Oyenbrugge ter iije. en. Adriaen Stas ter iiije., t' sm.[2] groot ontrent een boender en. belast jaerl. met vijff cappuynen en halff vij sch. Lov. en. xviijen. jaerl. aen. hre. van Wesemael en. alnoch met twee cappuynen erfel. aen. vs. mevrouwe Van Oyenbrugge, item alnoch een dachmael achtste schoef, int Wesemael Velt gelegen, regeten. Andries Van Salm ter ie., Elen Van Roost ter ije., de pastorije ter iije. en. mevrauwe Van Oyenbrugge ter iiije. sijden, waerteghens den vs. Goevaert Van. Panhuysen van sijnder sijde mits desen aen. Xnoempden. Pr. De Preter en. sijne vs. huysvre. met vollen rechte is

overgeven. ende met wettige Xtijdenisse. transporteren. eenen bempt, groot ontrent drij dachmael der maeten onbegrepen, gelegen te Sallaecken onder Rotselaer, geheeten het Soepseusel, mette vischerije van. Heyloop, het Bexem oft Sallaekenbroeck ter ie. en. ije., den Heyloop loopen. tot in. Demer ter iije., en. den hre. van Riviren ter iiije. sijden, belast met een ganse aen. hre. hertoghe van Aerschot en. aen. kercke van Wesemael met 32 sts. erfel., item alnoch een cleyn bempdeken daerbij gelegen, regenoten van beyde de leste parcheelen de Damstraet ter ie., d' erfghen. Catlijn Broeckmans ter ije., de Heyloop vs. ter iije. en. ... [niet vermeld], uytwegende de Xnoempde. bempden, door den bempt competeren. nu d' erfghen. Jan Vuerincx, belast aen. hre. pastoor van Rotselaer met achtien sts. sjaers een. cap. een quart van een. cappuyn en. iiijen. Lov., item aen. Jesuwiten tot Loven twee gl. erfel., aen. hre. van Riviren jaerl. vier gansen, item en. alnoch ses veerdelen soo lant als bosch op de Waterloos onder Wesemael vs. gelegen, regenoten d' erfghen. Dionijs Van Inthout ter ie., d' erfghen. Anthoen Van Emelen ter ije., Jan De Ridder ter iije. en. Jan Van Leyen ter iiije. sijden, belast met twee pennin. en halff Lov. vijen. jaerl. sonder meer.

 

Bron : R.A.L., Notaris Gregorius Van Cantelbeeck, register nr. 13765, akte dd. 19.03.1672.

Johanna Van Panhuysen, achtergelaten wedue van wijlen Peeter De Preeter, en. Jan De Preter als vaderlijcken oom en. wettich momboir van de weeskinderen van. vs. wijlen Pr. De Preter, gebruyckende de cracht en. macht van de wettighe authorisae., bij weesmren. en. oppermomboiren der stadt van Aerschot, aen de Xnoempde. Johanna Van Panhuysen Xleent. den lesten february 1671, hebben onwederroepelijcken geconstitueert en. machtich gemaeckt Jan Verrijt en. alle thoonders deser om in hennen comparanten naemen en. in der qualiteyt en. uyt cracht als voor beneffens Govaert Van. Panhuysen, moderl. oom en. medemomboir der vs. weesen te gaen en. te compareren voor meyer en. schepen der heerlijckheyt oft baenderije van Rotselaer en. aldaer met alle gereqde. solemniteyten uyt crachte vs. te gichten, goeden en. erven Adriaen Van Inthout, woonende onder Wesemael, in ontrent een boender bempts mette visgracht oft Heyloop daer aen der maete onbegrepen, gelegen tot Sallaeken onder Rotselaer, regenoten den Demer noort, den hre. grave van Riviren oost en. de vs. wede. Pr. De Preter suyt en. west, onlancx bij den vs. Adriaen Van Inthout ingecocht van oft tegens de vs. comparanten en. de vs. Govaert Van Panhuysen, in der qualiteyt Xnoempt. volgens de acte van Xcoopin. daer van gepasseert voor den meyer van Wesemael en. voorts op den last van s' heeren chijns en. rechte van. gronde, mede op eene rente van 32 sts. jaerl. aen. kercke van Wesemael, daerop uytgaen., die voortaen blijft staen ten laste van. cooper en. dienvolgende uytten vs. bempt en. heyloop t' onterven en. t' ontgoeden de vs. eerste comparante en. haere vs. weesen met alle noodige solemniteyten van rechte.

 

Onderstaande (uitgebreidere) schepenakte is de registratie te Leuven van vorige akte, die op 19.03.1672 werd verleden voor notaris Gregorius Van Cantelbeeck.

7924 fol. 195v (19.03.1672)

Item in tegenwoordicheyt der heeren meyer ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen mr. Guilliam Duyens[1], procur., naer vermoghen van speciaele ende onwederroepelijcke procuratie, hier volgende en. geinsereert.

Op heden den xix. meert 1672 comparerende voor mij Gregorio Van Kantelbeeck, openbaer nots., tot Aerschot residerende, inde presentie vande getuygen naergenoempt, Joanna Vanden Panhuysen, achtergelaeten wede. wijlen Peeter De Preter, ende Jan De Preter, vaederlijcken oom, en. Govaert Vanden Panhuysen, wettiche momboirs vande weeskinderen vanden voors. wijlen Peeter De Preter, welcke compten. gebruyckende de cracht ende macht vande wettighe authorisatie, bijde weesmeesteren ende overmomboiren der stadt Aerschot aende voornoemde Joanna Vanden Panhuysen gegeven en. verleent opden lesten february 1671, hebben onwederoepelijck geconstitueert en. machtich gemaeckt, ghelijck sij doen midts desen, allen thoonders deser om in henne comparanten naemen ende inder qualiteyt ende vuyt cracht als voor te gaen ende te compareren voor meyer ende schepenen der heerlijckheyt oft banderije van Rotselaer, Loven als allomme elders daer sulckx saude moghen wesen en. aldaer met allen gerequireerde solemniteyten vuyt cracht te gichten, goeden ende erffven Adriaen Van Inthoudt ende Elisabeth Bols ten behoeff van Jan Van Inthoudt, hennen sone, in ontrent een boinder bempts mette vischgrachte oft heyloop daer aen, der maeten onbegrepen, gelegen tot Sallaecken onder Rotselaer, regen. den Demer noordt, den grave van Rivieren oost en. de voors. weduwe Peeter De Preter suyt en. west, onlancx bijden voors. Adriaen Van Inthaudt innegekocht van oft tegens de voors. comparanten ende den voors. Govaert Vanden Panhuysen inder qualiteyt voornoempt volgens de acte van vercoopinghe daer van gepasseert voorden meyer van Wesemael den, ettha., ende voorts opden last van s' heeren chijns ende rechte vanden gronde, mede op eene rente van xxxij stuyvers jaerlijckx aende kercke van Wesemael daer op vuytgaende, die voortaen blijft staen ten laste vanden cooper en. dijen volgende vuyt den voors. bempt ende heyloop t' onterffven ende t' ontgoeden de voors. ierste comparanten ende haere voors. weesen met allen noodighe solemniteyten van recht ende voorts generaelijck en. speciaelijck daer in en. mede te doen wes sij constituanten allomme present ende voor ooghen wesende, selver sauden konnen oft moghen doen, alwaert oock soo, ettha., ghelovende sij constituanten qualitate ut supra, t' ghene voors. is ende des hennen voornoemden geconstitueerden int ghene voors. is, sal worden genegotieert, altijt te hauden voor goet, vast ende van weerden, nu en. ten eeuwighen daeghe, allens onder obligatie, submissie ende renuntiatie als naer recht, ende is te weten dat door t' verleyden deser procuratie kompt te cesseren eene anterieure procuratie, voorden onderteeckent nots. gepasseert ten fine als voor, den xix. meert lestleden, dan alleenelijck blijven subsisteren deses tegenwoordighe sonder argelist, hier waeren over Pauwel Korts ende mr. Pauwel Dranckere[2] getuygen ende is de minute deser bijde voors. comparanten ende constituanten beneffens mij notario behoorelijck onderteeckent, onderstont quod attestor Grego. Van Kantelbeeck, welcken volgende den voors. compt. bij manisse des voors. meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verteydenisse den voorgenoemden bempt, hier voorens in sijne regen. breeder gestelt, en. midts ordonnantie vanden rechte den voors. opdraegere inden naem der constituanten daer vuyt ontgoeyt en. onterft sijnde, soo sijn daer inne gegoeyt en. geerft Adriaen Van Inthaudt, hen kindt, allens pro ut latius ante, repeterende den inhaudt der voors. procuratie obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram jor. Eynatten, Caverson, xien. aprilis 1672.


[1]              Vermoedelijk te vereenzelvigen met notaris Guilielmus Duems te Leuven.

[2]              Vermoedelijk een verschrijving van Pauwel Danckaerts alias d' Ancre.

 

Bron : R.A.L., Notaris Gregorius Van Cantelbeeck, register nr. 13765, akte dd. 09.04.1672.

Johanna Van Panhuysen, achtergelaten wedue van wijlen Peeter De Preter, Jan De Preter en. Govaert Van. Panhuysen als momboiren van de achtergelaten weesen wijlen des vs. Pr. De Preter, gebruycken. de cracht en. macht van. wettighe authorisae., bij weesmren. en. oppermomboiren der stadt van Aerschot aen. Xnoempde. Johanna Van Panhuysen Xleent. den lesten february 1671, hebben onwederroepel. geconstitueert ende machtich gemaeckt den procureur Le Riche en. alle thoonders deser om in hennen comparanten naemen en. in der qualiteyt en. uyt crachte als voor te gaen en. te compareren, soo voor wethouderen van Rotselaer, Loven als alome. elders daer sulcx soude mogen wesen en. aldaer uyt crachte Xnoempt. te gichten, goeden en. erven Adriaen Van Inthout, woonen. onder Wesemael, in ontrent een boender bempts mette visgracht oft Heyloop daeraen, der mate onbegrepen, gelegen tot Sallaeken onder Rotselaer, regeten. den Demer noort, den hre. grave van Riviren oost en. de vs. wede. De Preter suyt en. west, onlancx bij den vs. Van voorts op den last van s' heeren chijns en. rechte van. gronde, mede op eene rente van 32 sts. jaerl.

Inthout in coope Xcregen. van oft tegens de vs. comparant in de vs. henne qualiteyt volgens de acte van Xcoopin. daer van gepasseert voor den meyer van Wesemael den ... [niet vermeld] en. aen. kercke van Wesemael daerop uytgaen., die voortaen blijft staen tot laste van. cooper en. dienvolgen. uyt den vs. bempt en. Heyloop t' onterven en. t' ontgoeden de vs. eerste comparante en. haere vs. weesen met alle gereqde. solemniteyten naer de bancke rechten gerequireert.

 

Bron : R.A.L., Notaris Gregorius Van Cantelbeeck, register nr. 13765, akte dd. 31.12.1675.

31 dec. 1675 : Alsoo Johanna Van. Panhuysen, weduwe van wijlen Pr. De Preter, in haer leven uyt crachte van authorisae. bij weesmren. deser stadt Aerschot, aen haer Xleent. den ... [niet vermeld], heeft Xcocht. aen Henr. Van Brussel Hendricx sone, woonende tot Geelroy, een dachmael bosch salvo justo, gelegen tot Geelroy vs., regenoten d' erfghen. Jan Xmeulen. oost, Jan ... [niet vermeld] suyt, Catlijn Poortmans west en. ... [niet vermeld] noort, voor de some. van viertich gl., welcke coopsome. den vs. Van Brussel daer naer heeft getelt aen Jan De Preter als momboir der weeskinderen van. vs. Johanna Van. Panhuysen, bij haer van. vs. haeren man Pr. behouden sonder dat den vs. Van Brussel vant selve dachl. bosch tot noch goedenis heeft ontfangen en. want de vs. Johanna middelertijt is comen afflijvich te worden en. dat den selven cooper in sijn vs. gecocht goet interim wilt wesen Xsekert., soo compareerden den vs. Jan De Preter, den welcken in de qualiteyt als wettich momboir der vs. weeskinderen van wijlen Pr. De Preter en. Johanna Van. Panhuysen, gebruycken. de cracht van. vs. wettige authorisae., willen. den vs. cooper in sijne coope Xsekeren. onwederroepel. heeft geconstitueert en. machtich gemaeckt gelijck hij doet mits desen, Anthoen Montens en. ... [niet vermeld] om in sijnen naem in der qualiteyt als voor te gaen en. te compareren voor lathen van Riviren onder Geelroy en. aldaer wettel. te gichten en. erven den vs. Henr. Van Brussel als cooper int vs. dachl. bosch en. daer uyt t' ontgoeden en. onterven de vs. weeskinderen van wijlen Pr. De Preter op s' heeren chijns en. rechte van. gronde daerop uytgaen. en. het aengedeelte van een. peertskeur aen. vs. hre. van Riviren, die voortaen sal staen ten coopers laste met alle gerequireerde solemniteyten.


[1]              sch. = schellingen.

[2]              sm. = saemen.

 

5. Hieronder een zeer interessante schepenakte over Goris (Gregorius) Van den Panhuysen en Jacoba Goris. Goris Van den Panhuysen werd gedoopt te Rotselaar op 24.01.1613 als zoon van wijlen Jan en Dymphna Aurocx (Aurogghe/Auroghs). Deze laatste hertrouwde op 03.01.1634 te Rotselaar met Christoffel Van Meerbeeck.   

Blijkens de schepenakte worden er heel wat goederen in pand gesteld voor de lening die Goris Vanden Panhuysen en Jacoba Goris aangingen.  Het ging om goederen, waarvan Dymphna Aurocx nog de tochte (vruchtgebruik) had. Het feit dat het gaat om zoveel goederen mag erop wijzen dat zijn ouders toch wel erg bemiddeld waren.  Zo hadden de ouders van Goris ook een brouwerij aan de kerk te Rotselaar.  In de akte zijn ook een veelvoud aan toponymische namen terug te vinden. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7912 fol. 226r.

Item in tegenwoordighijt der schepenen van Loven naerbes. gestaen Gooris Van. Panhuysen soene wijlen Jans ende Jaecquelijne Gooris, gehuyschen, woonende tot Rotselaer, die welcke mits die somme van sessehondert rinsguldens eens, bij hen alsnu ten danck ontfanghen vuyt handen van mr. Niclaes Van. Vorst, in goeden gepermitteerden gelde, te weten die drijehondert guldens daer van in specie van pattacons ende die andere drijehondert gls. in schellinghen twalff stuyvers penninghen ende andere specie (soo sij alhier present verclaeren) hebben bekent aenden selven Vander Vorst (pnt. en. accepterende) wel ende deuchdelijck schuldich te sijn xxxvij carolus gls. te xx stuyvers t' stuck ende thien gelijcke stuyvers, te weten die xviij g. xv st. erffelijck tot sijnen eygen behoeve ende die andere xviij g. xv st. erffelijck tot behoeff van Niclaes Wouters soene wijlen Peeters en. van Helena Vander Gauwen, gehuyschen als [sij] leeffden, sijnen neve, erffelijcke rente, alle jaere op date deser te Xschijnen. ende waer van eersten valdach wesen sal opden xxixen. meert 1659 en. soo voorts van jaere tot jaere totter quytinge der selver toe, die welcke sal mogen geschieden t' aller tijden alst die rentgelderen gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in gelijcken permissien gelde, te weten die drijehondert gls. daer van in specie van pattacons ende die andere drijehondert guldens ten mnsten in specie van schellingen ende inder stadts wissele van Loven los en. vrije van x., xx., c., mindere ende meerdere penningen ende van alle landeren impositien en. exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff van. voors. mr. Niclaes Vander Vorst ende Niclaes Wauters, elck voor die hellicht, henne erffven ende naercomelinghen oft actie van hen hebbende, geloven. de voors. gehuyschen tsamen ende elck in solidum die selve rente wel ende loffelijcken te betaelen en. te leveren, los en. vrije tot behoeve als boven, telcken valdach voors. als schult met recht verwonnen, onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma ende namentlijcken privilegio sen. cons. vell. auth. si qua mulier et exceptioni non numeratae pecunie, daer van onderricht sijnde et alys quibuscumq. ende om die voors. mr. Niclaes Van. Vorst en. Niclaes Wauters elck voor die hellicht der voors. rente van xxxvij guldens thien stuyvers erffelijck bath te Xsekeren., hebben die voors. Gooris Van. Panhuysen ende Jaecqueleyne Gooris, gehuyschen bekenderen, soo in hennen eygen naeme als oock den voors. Gooris vuyt crachte ende naer Xmoghen. van speciale procuratie, hem gegeven bij Digna Auroghs weduwe wijlen Jan Vanden Panhuyse, sijne moedere, ten respecte van. tochte, die hij is hebbende aen sijn naerbeschreven kints gedeelte, op hem verstorven voorde proprietijt bij d' afflijvichijt vanden voors. wijlen Jan Vanden Panhuysen, sijnen vaeder, waer bij sij hem heeft gepermitteert t' selve kintsgedeelt[e] te belasten totter voors. somme van sesse hondert guldens eens, gepasseert die selve procuratie voor den nots. A. Sarton ende sekere getuyghen opden xxiij. marty lestleden, in foa. authentica gethoont ende gebleken ende waer van den teneur hier naer sal worden geinsereert, geconsenteert int maeken van beleyde ende mainmise op allen ende iegewelcke henne goederen, bijde haeve ende erfve, en. int decreet der schepenen van Loven daer over te geven sonder daer toe te derven gedaecht oft geroepen te worden, soo opt voors. kints gedeelte, gelegen onder Rotselaer, Wesemael, Lubbeeck, Betecom als alomme elders, waer die soude mogen bevonden worden, ende namentlijcken op het voors. kints gedeelte des voors. Gooris Van. Panhuysen, wesen. het sesde paert in de goederen naerbeschreven, ierst het sesde paert in huys ende hoff, gelegen tot Rotselaer bij de kercke, regen. die straete in twee sijden, Jan Janssens Pavije ter iije., derffgenamen Joachim Vander Wauwre (!) ter iiij. zijden, item een erffve daer de brauwerije op staet, oock aldaer gelegen, regen. een straetken ter ie., derffgenaemen Adriaen Luycx ter ij., den hertogh van Arschot ter iij. ende die pastoreye ter iiije. zijden, item noch een besloten hoff, gelegen aldaer bij de kercke, regen. die straete aldaer in drije zijden ende derffgen. Michiel Van Thienen ter iiije. zijden, item een cleyn erffken bij den Cleynen Wildeman, item een blocxken, groot onderhalff dachmael, regen. den smet Van. Sande ter ie., die straete naerden molen ter ije. en. twee cleyn straetkens in twee andere zijden, item een block lants, groot een halff boinder, genaempt Ruyters Block, regenoten die baen naer den molen ter ie., Huybrecht Bols ter ije. ende noch twee drijffstraetkens ter andere zijden, item eenen wijtham, groot drije dachmael boven het sluys, regen. die leybeke ter i., de weduwe Van Mechelen ter ije., die Dijle ter iij. en. den molen ter iiije. zijden, item noch een block lants, groot drije dachmaelen, gelegen tot Wijchemael onder Herent, regen. den Grooten H. Geest van Loven ter i. en. ije., item noch een dachmael lants, gelegen opden Wijngaert, regen. die Geverstraete ter i. et het cappelrije goet ter ije. en. iije. zijden, item noch een dachmael lants, gelegen opt Groot Kerckhoffvelt, regen. derffgen. Pauwels Veltacker in twee zijden, het lercke goet van Wesemael ter iij. en. pastoreye goet van Rotselaer ter iiije. zijden, item alnoch vijff virendeel lants opt selve velt, regen. d' erffgen. jor. Eynatten ter i. en. derffgen. Peeter Van Reyn ter ije., Hendrick Lechi ter iije. zijden, item alnoch een stuck lants, genaempt het Hobblock, groot sesse dachmael, regen. den wegh naer het Hoff ter Heyden ter ie., jor. Eynetten ter ij., den Grooten H. Geest van Rotselaer ter iije., die herbaen van Arschot ter iiije. zijden, item noch drije dachmael lants en. xxv royen daer aen gelegen, regen. het H. Sacraments goet van Sinte Geertruyden ter i., Jan Vanden Panhuyse ter ij. en. het H. Geest goet van Rotselaer, comen. aen. xxv royen, ter iije. zijden, item noch 25 royen lants opt Rotselaer Velt, regen. de goederen van Sinte Catlijne Aultaer binnen Rotselaer vs. ter ie., Willem Foblets ter ije. ende Andries Dauwen ter iij. zijden, item een halff dachmael lants, gelegen op het voors. velt, regen. die Vrancx Bempden en. mijn hr. Opperius in twee zijden en. den wegh gaende naer Vrouweperck ter iije. zijden, item die Vrancx Bemden, groot 6 boenderen, regen. die kercke van Wesemael ter ie., het H. Geest goet van Rotselaer ter ij., men hr. Opperius ter iije. en. het Broeck Molevelt ter iiije. zijden, item noch 25 royen lants opt Rotselaeren Velt, regenoten mr. Mertten tot Loven ter ie., Jan Van. Panhuyse ter ije., item noch een halff dachmael lants opt vs. velt, regen. den wegh naer Wesemael ter ie. ende die goeden van Sinten Catlijnen Aultaer ter ij. ende Gooris De Pelsmaeker ter iij. en. mr. Mertten voors. ter iiij. zijden, item 75 royen lants opt selve velt, regen. de wede. Van Mechelen ter i., Jan Verlinden ter ije., item een boinder lants, gelegen op het Molevelleken, regen. Gooris De Pelsmaeker ter ie., die straete in twee zijden, joe. Leon de Bernoulle ter iiije. zijden, item alnoch een dachmael bemps, ombegrepen (!) der maeten, regen. die leygracht loopende naerden Bout ter i., den H. Geest van Rotselaer ter ije. ende goeden van het Groot Beggijnhoff van Loven ter iije. ende Adriaen Meys ter iiije. zijden, item noch een hoff, groot een dachmael ombegrepen der maete bij de kercke, die straete in drije zijden, d' erffgenamen Michiel Van Thienen ter iiije. zijden, item huys ende hoff met allen den toebehoorten, gestaen onder Rotselaer int gehuchte te Nerum, regen. sheeren straete ter ie., derffgen. Peeter Anthonis ter ije., Gooris Van. Panhuysen ter iije., mijn hr. Eynetten ter iiij. zijden, item drije dachmaelen besloten bemps, genoempt den Bouw, regen. het Wbroeck ter ie., den H. Geest van Rotselaer ter ije. en. die Broeckstraete ter iije., mijn hr. Eynatten ter iiij. zijden, item een halff boinder besloten bempts onder Rotselaer, het Werbroeck ter i. en. ije., mijnhr. Eynatten ter iije. ende het Broeckstraetken ter iiije. zijden, item noch een boinder bemps ter ie., derffgen. Michiel Van Thienen ter ij., den H. Geest van Holsbeeck ter iije., jor. van Grave ter iiije. en. die Demere ter ve. zijden, item noch 3 vierendeelen int selve broeck, regen. den Demer ter ie., Wauter Van Arschot ter ije., mijn heere van Grave ende St. Agneeten Aultaer van Sinte Geertruyden tot Loven ter iije. en. iiije. zijden, item 3 virendeelen bemps, gelegen int Hooghbroeck, regen. die erffgenamen Adriaen Kestens ter ie., den H. Geest van St. Quintens tot Loven ter ije., die leygrachte ter iije. ende derffgenaemen Jans Van Wege ter iiije. zijden, item een dachmael bempts int Sallaekenbroeck, regen. den Demer ter ie., Jan Janssens Pavie ter ij., derffgen. Dirick Van Vlasselaer ter iij. en. d' erffgen Hendrick De Witte tot Arschot ter iiije. zijden, item drije virendeelen bemps int Hooghbroeck, regen. het cloister van. Halffstraete ter ie., derffgen. Thomas De Neutere ter ije., Aerdt Van Bets ter iije. ende Jaspar De Wit ter iiije. zijden, item drije virendeelen bemps, gelegen int Bemxembroeck (!), wesende s' heeren hellicht hellicht winninghe, regen. derffgenaemen Adriaen Briers ter ie., Jan Xmeylen. ter ije. derffgenaemen Bertel De Pelsmaeker ter iije., Willem Briers over die leygracht ter iiije. zijden, item drije dachmael bemps, gelegen achter die Drije Linden, regen. die leygrachte ter ie., Peeter Molemans ter ije., die straete ter iije., Peeter Reyniers ter iiije. zijden, item noch drije virendeelen mayebemps, gelegen in. Weyengever Broeck, regen. die leygrachte ter i., derffven Niclaes Van Dormael ter ije. ende derffgenaemen Hendrick Aurogge ter iije. zijden, item noch een halff dachmael bemps, gelegen inden Geverbempden, regen. die Geverstraete ter ie., die kercke van Wesemael ter ij., derffgenaemen Christiaen Van Mechelen ter iije. ende Vander Tommen ter iiije. zijden, item vijff virendeelen mayebempt, gelegen int Werbroeck, regen. die leygracht ter ie., Willem Janssens ter ije., die Broeckstraete ter iije., die abdije van Vlierbeeck ter iiije. zijden, item vijff virendeelen mayebempts inde Weu, regen. Willem Janssens ter ie., Joos Van Busschot ter ije., die leygracht ter iije., de bempden van mijn heer Latum over die grachte ter iiij. zijden, item een dachmael bemps, gelegen inde Wewe, regen. die leygrachte ter ie., Jan Van Haeght ter ije., Hendrick Ingels ter iije., mijnhr. Lathum op dander zijde vande grachte ter iiij. zijden, item int selve broeck noch een halff dachmael bemps, die leygrachte ter ie., Jan Van Haeght ter ije., Jan Vanden Panhuyse over die grachte ter iije. zijden, item het virendeel van drije dachmael sprinckbempt int Hellichter Broeck opt Terwe Lant, regen. ... [niet vermeld], item onder halff dachmael bemps int Hellichter Broeck opt Terwe Landt, regen. die Dijle ter ie., derffgenamen Aerdt Van Lechy in twee zijden en. derffgenamen Michiel Van Thienen ter iiije. zijden, item een halff boender bempts int selve broeck over die leygrachte inde Haege, regen. die Ransdoncken ter ie., Gooris De Pelsmaeker ter ij., Anna Bols ter iije. en. Michiel Vereyt ter iiij. zijden, item noch een dachmael daer aen gelegen, comen. met het eynde aen het halff boinder, item een halff dachmael bemps int selve broeck, springende recht over die leygrachte, regen. Peeter Van Gintertaelen ter ie., die wede. van Jan Van Lantdorp (!) ter ije., mijn heer Van Lathum ter iij. zijden, item noch een halff dachmael daer aen gelegen, die voors. wede. Van Lantorp (!) ter ie., die leygracht ter ije., Mertten Briers ter iije., mijn hr. Van Lathum ter iiije. zijden, item een dachmael bempts, gelegen int Hellichter Broeck, regen. mijn hr. Van Lathum voors. ter i., die wede. Adriaen Meys ter ije., Laureys Van Krickinge ter iije. ende Anthoin Vander Elst ter iiije. zijden, item noch drije virendeel hellichtwinninghe int Hellichter Broeck, regen. ... [niet vermeld], item xxv royen hellichtwinninghe int selve broeck, regen. Niclaes Geens ter i., item een dachmael hellichtwinninghe int selve broeck, regen. Adriaen Stoffels ter ie. ende mijn heere van Graeve ter ije. zijden, item noch drij parceelen hellichtwinninghe, gelegen opt Rot int vs. broeck, een dachmael drije virendeel en. virtich royen, item drije virendeel huyshellichtwinninghe, gelegen op de Blockgracht, regen. ... [niet vermeld], item een halff dachmael bemps int voors. broeck, regen. Gooris De Pelsmaeker ter ie., die Blockgrachte ter ije., Mertten Van Nevele ter iije. ende derffgen. Christiaen Aurogghe ter iiije. zijden, item onderhalff dachmael inde Hellicht, regen. het Hellichter Broeck in twee zijden, die wede. Aerdt Mercx ter iije. zijden, item noch sestich royen bempts int Bexembroeck, regen. die Cleyn Sael, toebehoorende den hertogh van Arschot ter ie., Jan Huysmans ter ije., Hendrick Van Meerbeeck ter iije. ende Jan Wauters ter iiije. zijden, item drije virendeel bemps onder Rotselaer int Keerbroeck, item een halff dachmael opt Hooghbroeck, regen. den Demere ter ie., item xxv royen bemps int selve broeck, item drije virendeelen mayebemps int Beversluys Broeck, regenoten derffgen. Hendrick Weybrechts ter ie., item een virendeel lants op de Hertshaege onder Rotselaer, regen. Marie Hollemans ter ie., Willem Briers ter ij., Geeraerdt Elsen ter iije. ende Hendrick Briers ter iiije. zijden, item drije virendeelen lants op den Leempoel, item een halff dachmael hoyewas int Sallaekenbroeck, regen. die leygrachte ter ie., item noch een stuck lants, groot onderhalff dachmael, gelegen op het Hulselaere Velt onder Wesemael, regenoten den voetwegh naer Wesemael ter ie., den H. Geest van Wesemael ter ije., jro. Godefroy de Lethere ter iije. zijden, item vijf virendeelen lants, oock onder Wesemael op het Wielvelt oft Vuylenhoeck, regen. de goeden van St. Anne Aultaer tot Rotselaer ter ie., item vijff dachmaelen bosche, gelegen onder Lubbeeck, genaempt die Dunnen Del, regenoten Jan Van Halbeeck ter ie., die straete ter ij. ende het goidtshuys van heeren Perck ter iije. zijden, item vijff dachmael lants in het Roggenblock, regen. Perck voors. ter ie. ende ije., Jan Brants ter iije., die straete ter iiije. zijden, item eenen bempt, genaempt den Langen Bempt, groot vijff dachmael, regen. die straete ter ie., Jan Van Kelff ter ije., Joos Thilens ter iije. zijden, item sesse dachmael lants, gelegen opden Claesen Driesch, regen. Adriaen Luyts ter ie., die straete ter ij., jouffr. Inghe ter iije., Perck ter iiije. zjden, item een halff boinder lants opt Domme Velt, regen. die straete ter ie., Adriaen Van Wijwere ter ij. joe. Inghe ter iije. zijden, item een halff boinder bosche, regenoten die Wittevrauwen ter ie. aende Eerdtbrughe, item drije dachmael weyde, genoempt die Droege Weyde, regen. Christaen Celis terie., Jaecq De Bruyn ter ije., die pastoorije van Lubbeeck ter iije. zijden, alles voor het sesde paert als boven, alleenelijcken belast met sheeren chijnse, item een dachmael lants onbegrepen der maeten, gelegen onder Rotselaer int Rotselaeren Velt, regen. den wegh naer Vrauwen Perck ter ie., derffgen. jor. Boeckorst ter ij. zijden, item drije virendeelen lants, gelegen opt selve veldt aent Deycxken, regen. derffgen. jor. Bouckorst in twee zijden, het vs. dachmael ende t' vs. Vrauwenpercq ter iij. zijden, item een dachmael bempts, gelegen aldaer int Hellichter Broeck, regen. het Blockgrachte ter ie. en. Bertel De Pelsmaeker ter ije., Vrauwenperck ter iije. zijden, item sesse virendeelen bemps hellicht winninghe, gelegen int Hellichteren Broeck, regen. den Demer in twee zijden, Jan Foblets den ouden ter iije., derffgen. Merten Pelsmaekers ter iiije. zijden, item een dachmael mayebemps, gelegen in. Haege opde Terwe Landen, regen. Gillis Suetens ter ie., Louys Vander Molen ter ije., derffgen. Adriaen Mercx ter iije. zijden, item drijendertich royen lants, gelegen opt Rotselaeren Velt, regen. Gooris Van. Panhuyse ter i., jor. Hopperius ter ije., derffgen. Jans Van Mechelen ter iije. zijden, item een dachmael lants, gelegen opt selve velt bij den Dorlaer, regen. Andries Van. Wen ter i., den H. Geest van Rotselaer ter ij. en. Pauwels Van. Berghe ter iije. zijden, item noch een dachmael lants opt selve velt, regen. Geerdt Gillis ter ie., derffgen. Hendrick Weybrechts ter ije. zijden, item drije dachmaelen lants, gelegen aen. Verbranden Thoren aldaer onder de Geroeyde Landen, regen. t' goidtshuys van Bethlem ter i., de beggijnen van Arschot ter ije. zijden, item vijff virendeelen bempts, gelegen aldaer in. Schipstal Broeck inden Steertham, regen. den Demer in twee zijden, joe. Waeterdijck ter iij zijden, item onderhalff dachmael lants opt Wijgaertvelt, regen. derffgen. Anthonis Van. Linden ter ie., joe. Waterdijck ter ij. zijden, item drije virendeelen bemps int Schautbroeck, regen. joe. Waterdeyck in twee zijden, t' goidtshuys van Bethlem ter iije. item drije dachmaelen, soo bempt als lant, gelegen boven den molen, regen. den hertoghe van Arschot ter ie., die Dijle ter ije. zijden, item een block lants, groot sesse dachmaelen een virendeel, regen. den bempt van. beggijnen ... [niet vermeld] ter ie., jor. Eynatten ter ij. en. iije., derfggen. Anthoin Gooris ter iiije. zijden, item twee bemdekens aldaer, regen., het huys, groot een boinder een halff dachmael, regen. jor. Eynetten in twee zijden, de Winghe ter iije., het cloister van Bethlem ter iiije. zijden, item drije virendeelen lants int Wesemael Velt, regen. Wuater De Keyser ter i., s' heeren bosch ter ije., Carel Piater ter iije. zijden, item int selve velt die hellicht van vijff virendeelen vierde schoeff, regen. Jan Van Arschot ter ie., Willem Roghmans ter ije. zijden, item sesse virendeelen int Hellichteren Broeck, hellichtwinninghe, regen. den Demer ter ie., den Demer ter ije. zijden, item een bempdeken daer het backhuys op staet met het backhuys, oock onder Rotselaer, regen. jor. Eynetten ter ie., derffgen. Jan Van. Panhuysen ter ije. zijden, item eenen bempt, groot sesse dachmaelen, gelegen onder Wesemael, regen. die straete ter i., Jan Peeters ter ije., die Lostinck ter iije., sheeren straete ter iiije. zijden, belast met twee hondert gls. eens, gelovende voorts die voors. eerste comparanten altijts genoech te doen in dijen her aen yedt te cort oft te nauw gedaen waer en. naermaels bevonden wirde, daer aen yedt te comen tontbreken en. die voors. panden niet suffisant genoech en waere voort tgene vs. is, obligan., submitten. ac renuncian. ut sup., coram Schore, Horenbeeck, xxix marty 1658.

Hier naer volght den teneur van. procuratie.

Op heden den xxiij. meert 1658 is gecompareert voor mij openbaer nots. ende die getuyghen naer genoempt d' eersaeme Digna Auroghs, huysvrauwe van Christoffel Van Meerbeecke, , die welcke heeft geconstitueert en. volcomen macht gegeven, gelijck is doende bij desen aen Gooris Van. Panhuyse, haeren soene, om te moghen belasten sijn kints gedeelte, dwelck hem sal competeren van haeren ende van haeren overleden mans weghen Jan Van. Panhuysen, ter somme van sesse hondert guldens eens om hem daer mede te behelpen in sijnen tegenwoordighen noot ende sijne schulden te betaelen, hebbende des vs. geconstitueerde huysvrauwe Jaecquelijncken Gooris oock haer schriftelijck consent gegeven om haere goeden te belasten, ist van noode om die voors. schulden te betaelen, gelijck is bleyckende bij t' selve consent vander date den iijen. february 1658, onder mij berustende, beloven. te houden van weerden allen tghene bij den voors. geconstitueerden gedaen sal worden onder obligatie van haeren persoon ende goeden, present ende toecomen.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Rotselaer ten daeghe, maende ende jaere voors. ter presentien van Michiel Verreyt, borgemr. der selver plaetse, ende Isacq Meulemans, als getuygen hier over geroepen, hebbende die voors. comparante de minute deser neffens mij notaris onderteeckent, quod attestor, ende wzas onderteeckent A. Sarton, nots. pub. 

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld :

Op heden den xen. augusti 1663 comparerende alhier mr. Niclaes Van. Vorst en. mr. Niclaes Wouters, die welcke hebben bekent ontfangen te hebben vuyt handen van Gooris Van. Panhuysen die capitale penningen der rente van 37 g. 10 st. erffelijck met de ije iaeren Xloops., int witte deser Xmelt., consenterende oversulcx in de cassatie van dijen, promittens non amplius alloqui sed semper satis et waras erga quoscumq[u]e et sic vacat.

 

6. Hieronder weerom een schepenakte over Gregorius Van den Panhuysen en Jacoba Gooris, die een hele resem goederen in pand stellen voor een lening die zij aangingen bij Nicolaas Rombouts.  De steeds weerkerende familie Van den Panhuysen in schepenakten wijst toch wel op de belangrijkheid van deze familie in Rotselaar en naburige gemeenten.  Het zou wel eens interessant kunnen zijn de goederen in deze akte te vergelijken met de schepenakte in hetzelfde register vanaf folio 226r, waarvan melding hierboven bij 5.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7912 fol. 555v.

Item in tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Gooris Vanden Panhuysen en. Jacquelyn Gooris, gehuysschen, innegesetenen van Rotselaer, die welcke midts de somme van een duysent guldens eens, die sij alsnu in permissen gelde verclaeren ontfangen te hebben vuyt handen van. heere Niclaes Rombauts hebben bekent t' saemen ende elck in solidum wel en. deuchdel. schuldich te wesen aenden selven Rombauts (present ende accepterende), soo voor sijn selven als oock voor joe. Elisabeth Tijpoets, sijne huysvrouwe, tweentsestich carolus guldens tot xx stuyvers t' stuck ende thien gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaeren op date deser te verschijnen ende te betaelen ende waer van den iersten valdach sal wesen opden xxviijen. november 1660, ende soo vervolghens van jaere tot jaere totter quytinge der selver toe, die welcke sal mogen geschieden t' allen tijden alst die rentgelderen believen sal t' eender reyse met gelijcke somme van duysent guldens eens in permissen gelde en. met volle rente ende inder stadts wissele van Loven los ende vrije van xe., xxe., xle., ce., mindere ende meerdere penningen ende van alle andere impositien ende exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff vande vs. tweede gehuysschen, henne erffven en. naercomelingen oft actie van hen hebbende, gelovende die vs. ierste gehuysschen t' saemen ende elck in solidum als voer die selve rente wel en. loffelijcken te betaelen ende te leveren los, vrije en. tot behoeff als boven, t' elcken valdach als schult met recht verwonnen, onder obligatie, submissie en. renuntiatie in forma, ende om die vs. tweede gehuysschen renthefferen vande vs. rente van lxije. gls. x st. en. jaerlijcxsche betaelinge der selver beter te versekeren, hebben die vs. ierste gehuysschen rentgelderen, soo in hennen eygen naeme (als oock den vs. Gooris Van. Panhuysen inden naem van Digna Aurogge wede. wijlen Jan Van. Panhuysen, sijne moedere, vuyt crachte en. naer vermogen van sekere procuratie, hem tot dijen eynde bij de selve verleent, gepasseert voorden nots. P. Van Reusel, alhier residerende, en. seeckere getuygen in date xxiiijen. deser, in forma authentica alhier getoont ende gebleken), geconsenteert in het maecken van beleyde en. mainmise over alle en. iegewelcke henne goederen, beyde haeffve en. erffve, present en. toecomende, en. int decreet der heeren schepen. van Loven daer over te gheven sonder daer toe te derven geroepen oft gedaeght te worden, ende namentl. over de ghene hier naer volghende, waer van eenighe der selver hen int geheel sijn competerende voorde tochte ende proprieteyt, ende die andere voor een sesde paert, hen onverdeylt competerende voorde proprieteyt ende die vs. sijne moedere voorde tochte, soo gelegen onder Rotselaer, Wesemael als Lubbeeck, ierst het sesde paert in huys ende hoff, gelegen tot Rotselaer bijde kercke, regen. die straete in twee sijden, Jan Janssens Pavie ter iije., d' erffgen. Joachim Van Wauwre ter iiije. sijden, item een erve daer de brauwerije op staet, oock gelegen aldaer, regen. een straetken ter eenre, d' erffgen. Adriaen Luycx ter ije., den hertoch van Aerschot ter iije., die pastorije ter iiije. sijden, item noch eenen besloten hoff, gelegen bijde kercke, regen. die straete in 3 sijden, d' erffgen. Michiel Van Thienen ter iiije. sijden, item een cleyn erffken bijden Cleynen Wildeman, item een blocxken, groot onder halff dachmael, regen. den smet Van. Sanden ter ie., die straete naerden molen ter ije. ende twee cleyn straetkens in twee andere sijden, item een block lants, groot een halff boender, genaempt Ruyters Block, regen. de baen naerden molen ter eenre, Huybrecht Bols ter ije. en. noch twee drijffstraetkens ter andere sijden, item eenen wijtham, groot 3 dachmaelen boven het sluys, regen. die leybeke ter eenre, die w. Van Mechelen ter ije, die Dijle ter iije., den molen ter iiije. sijden, item een block lants, groot 3 dachmaelen, gelegen tot Wijchmael onder Herent, regen. den Grooten H. Geest van Loven ter ie. en. ije., item een dachmael lants opden Wijngaert, regen. die Geverstraete ter ire., het Capelrije Goet ter ije. en. iije. sijden, item een dachmael lants opt Groot Kerckhoffvelt, regen. d' erffgen. Pauwels Veltacker in twee sijden, het kercke goet van Wesemael ter iije. en. pastorije goet van Rotselaer ter iiije. sijden, item vijff vierendeelen lants opt selve velt, regen. d' erffgen. jor. Eynatten ter ie., d' erffgen. Peeter Van Reyn ter ije., Hendrick Lechi ter iij. sijden, item een stuck lants, genaempt het Holleblock, groot 6 dachmaelen, regen. het Holleblock, groot 6 dachmaelen, regen. den wech naer het hoff ter Heyden ter ie., jor. Eynatten ter ije., den Grooten H. Geest van Loven Rotselaer ter iije., die herbaen van Rotselaer ter iiije. sijden, item 3 dachmaelen en. 25 royen lants daeraen, regen. het H. Sacraments goet van Ste. Geertruyden ter ie., Jan Van. Panhuysen ter ije., den H. Geest van Rotselaer ter iije. sijden, item 25 royen lants opt Rotselaeren Velt, regen. de goeden van Ste. Cathlijnen Aultaer tot Rotselaer ter eenre, Willem Foblets ter ije. en. Andries Dauwen ter iije. sijden, item een halff dachmael lants, gelegen opt vs. velt, regen. die Vrancxbempden ter eenre, mijnheer Hopperus ter ije., den wech naer Vrauwenperck ter iij. sijdne, item die Vrancxbempden, groot sesse boinderen, regen. die kercke van Wesemael ter ie., Ste. Cathlijnen Aultaer ter ije., Gooris De Pelsmaecker ter iije., mr. Merten ter iiije. sijden, item 75 royen lants opt selve velt, regen. den w. Van Mechelen ter ie., Jan Verlinden ter ije. sijden, item een dachmael lants opt Molenveldeken, regen. Gooris De Pelsmaecker ter ie., die straete in twee sijden, joe. Leon Bernoille ter iiij. sijden, item een dachmael bempts, regen. die leygrachte ter ie., loopende naerden Bont, den H. Geest van Rotselaer ter ije., het Groot Begijnhoff van Loven ter iije. sijden, item eenenen hoff, groot een dachmael, bijde kercke, de straete in 3 sijden, d' erffgen. Michiel Van Thienen ter iiij. sijden, item huys ende hoff metten toebehoorten tot Nerum int gehucht, regen. sheeren straete ter ie., derffgen. Peeter Anthonis ter ije., Gooris Van. Panhuysen ter iije., jor. Eynatten ter iiije. sijden, item 3 dachamaelen besloten bempts, genoempt den Bouw, regen. het Werbroeck ter ie., den H. Geest van Rotselaer [ter] ije., die Broeckstraete ter iije., jor. Eynatten ter iiije. sijden, item een halff boender besloten bempts, het Werbroeck ter eenre en. ije., mijnheer Eynatten ter iije., het Broeckstraetien ter iiij. sijden, item een boinder bempts int Hellichterbroeck, regen. Willem Van. Bossche ter ie., d' erffgen. Michiel Van Thienen ter ije., den H. Geest van Holsbeeck ter iije., jor. Eynatten ter iiije. sijden, item 3 vierendeelen int selve broeck, regen. den Demer ter eenre, Wauter Van Aerschot ter ije., mijnhr. van Grave ter iij. sijden, item 3 vierendeelen bempts int Hooghbroeck, regen. d' erffgen. Adriaen Kerstens ter ie., den H. Geest van Ste. Quintens tot Loven ter ije., die leygracht ter iije., d' erffgen. Jan Van Wiege ter iiij. sijden, item een dachmael bempts int Sallaeckenbroeck, regen. den Demer ter ie., Jan Janssens ter ije., d' erffgenaemen Dierick Van Vlasselaer ter iij. sijden, item 3 vierendeelen bempts int Hooghbroeck, regen. het clooster vande Halffstraete ter ie., d' erffgen. Thomas De Neutere ter ije., Aert Van Bets ter iije., Jaspar De Wit ter iiije., item 3 vierendeelen bempts int Bexembroeck, regen. d' erffgen. Adriaen Briers ter ie., Jan Vermeylen ter ije., d' erffgen. Bertel De Pelsmaecker ter iiije. sijden, item 3 dachmaelen bempts achter die Drije Linden, regen. die leygrachte ter eenre, Peeter Molemans ter ije., die straete ter iije. en. Peeter Reyniers ter iiij. sijden, item drije vierendeelen mayebempts in Weyengeverbroeck, regen. die leygrachte ter eenre, d' erffgen. Niclaes Van Dormael ter ije., d' erffgen. Hendrick Aurogge ter iij. sijden, item een halff dachmael bempts inde Geverbempden, regen. de Geverstraete ter eenre, de kercke van Wesemael ter ije., Christiaen Van Mechelen ter iije., item vijff vierendeelen maybempts int Werbroeck, regen. die leygrachte ter ie., Willem Janssens ter ije., die Broeckstraete ter iije., die abdije van Vlierbeeck ter iiije. sijden, item vijff vierendeelen maybempts in Weu, regen. Willem Janssens ter ie., Joos Van Buschot ter ije., die leygrachte ter iije., mijnhr. Van Lathum ter iiije. sijden, item een dachmael bempts inde We... (?), die leygracht ter eenre, Jan Van Haeght ter ije., Hendrick Ingels ter iije., mijnhr. Latum ter iiij. sijden, item int selve broeck een halff dachmael bempts, die vs. leygracht ter eenre, Jan Van Haeght ter ije., Jan Van. Panhuysen ter iije. sijden, item het vierendeel van drije dachmaelen sprinckbempt int Hellichterbroeck opt Terwelant, regen. ... [niet vermeld], item onderhalff dachmael bempts int vs. broeck, regen. die Dijle ter ie., d' erffgen. Aert Van Lechi ter ij. en. iije. sijden en. d' erffgen. Michiel Van Thienen ter iiij. sijden, item een halff boender bempts, oock aldaer over die leygrachte inde Haege, regen. de Ransdoncken ter ie., Gooris De Pelsmaecker ter ije., Anna Bols ter iije., Michiel Verreyt ter iiij. sijden, item noch een dachmael daer aen gelegen, comende met het eynde aen het halff boender, item een dachmael bempts int selve broeck, regen. Peeter Van Gindertaelen ter ie., die wede. van Jan Van Landtorp (!) ter ije., mijnhr. Lathum ter iije., item een dachmael bempts int Hellichterbroeck, mijnhr. Van Lathum vs. ter ire., die wede. Adriaen Meys ter ije., Laureys Van Krieckinge ter iije., item 3 vierendeelen hellichtwinninge int vs. broeck, regen. ... [niet vermeld], item 25 royen hellichtwinninge int selve broeck, regen. Adriaen Stoffels ter ie., mijnheer van Grave ter ije., item 3 parcheelen hellichtwinninge opt Rot int vs. broeck, een dachmael 3 vierendeel en. 40 royen, item 3 vierendeelen huyshellichtwinninge opde Blockgrachte, regen. ... [niet vermeld], item een halff dachmael bempts int vs. broeck, regen. Gooris De Pelsmaecker ter ie., de Blockgrachte ter ije., Merten Van Nevele ter iije. sijden, item onderhalff dachmael in. Hellicht, regen. het Hellichterbroeck ter ie. en. ije., die wede. Aert Mercx ter iije. sijden, item 60 royen bempts int Bexembroeck, regen. den Cleyn Sael, toebehoorende den hertoch van Aerschot ter ie., Jan Huysmans ter ije., Hendrick Van Meerbeeck ter iije. sijden, item drije vierendeelen bempts onder Rotselaer int Keerbroeck, item een halff dachmael opt Hoochbroeck, regen. den Demer ter ie., item 25 royen bempts int selve broeck, item drije vierendeelen mayebempts int Beversluysbroeck, regen. Hendrick Weybrechts ter ie., item een vierendeel landts opde Hertshaege onder Rotselaer, regen. Marie Hollemans ter ie., Willem Briers ter ije., Geeraert Elsen ter iije., item 3 vierendeelen lants op den Leempoel, item een dachmael hoywasch int Sallaeken Broeck, regen. die leygrachte ter ie., item een stuck lants, groot onderhalff dachmael, opt Hulselaeren Velt onder Wesemael, regen. den voetwegh naer Wesemael ter ie., den H. Geest van Wesemael ter ije., jor. Godefroyd de Lethere ter iije. sijden, item 5 vierendeelen lants, oock onder Wesemael op het Wielvelt oft Vuylenhoeck, regen. St. Annen Aultaer tot Rotselaer ter ie., item 5 dachmaelen bosch, gelegen onder Lubbeeck, genaempt die Dunnedel, regen. Jan Van Haebeecke ter ie., die straete ter ije., Perck ter iije. sijden, item vijff dachmaelen lants int Roggenblock, regen. Perck vs. ter ie. en. ije., Jan Brants ter iij. sijden, item eenen bempt, genaempt den Langen Bempt, groot 5 dachmael, regen. die straete ter ie., Jan Kerff ter ije., Joos Thielens ter iij. sijden, item ses dachmaelen lants opden Claesendriesch, regen. Adriaen Luyts ter ie., die straete ter ije., jor. Ingh ter iije., Perck ter iiije. sijden, item een halff boender lants opt Donnevelt, regen. die straete ter eenre, Adriaen Van. Wijwre ter ije., jor. Inge ter iije., Perck ter iiije. sijden, item een halff boender bosch aende Eertbrugge, regen. die Wittevrouwen ter ie., item 3 dachmaelen weyde, genaempt die Drooghe Weyde, regen. Christiaen Celis ter ie., Jaecq De Bruyn ter ije., die pastorije van Lubbeeck ter iij. sijden, item een dachmael lants onder Rotselaer opt Rotselaeren Velt, regen. den wech naer Vrouwenperck ter ie., d' erffgen. jor. Bockhorst ter ij. sijden, item 3 vierendeelen lants opt selve velt aent Eycxken, regen. d' erffgen. jor. Bockhorst in twee sijden, het vs. dachmael en. Vrouwenperck ter iij. sijden, item een dachmael bempts int Hellichterbroeck, regen. die Blockgrachte ter ie., Bertel De Pelsmaecker ter ije., Vrouwenperck ter iije. sijden, item ses vierendeelen bempts hellichtwinninge int vs. broeck, regen. den Demer ter i. en. ije., Jan Foblets ter iije., Merten Pelsmaeckers ter iiij. sijden, item een dachmael bempts in. Haeghe opde Terwe Landen, regen. Gillis Sutens ter ie., Louys Van. Molen ter ije., Adriaen Meeux ter iije. sijden, item 33 royen lants opt Rotselaeren Velt, regen. Gooris Vanden Panhuysen ter ie., jor. Hopperus ter ije., d' erffgen. Jan Van Mechelen ter iije. sijden, item een dachmael lants opt selve velt bijden Dorlaer, regen. Andries Dauwen ter ie., den H. Geest van Rotselaer ter ije., Pauwel Vanden Berghe ter iije. sijden, item noch een dachmael lants opt selve velt, regen. Geert Gillis ter ie., d' erffgen. Hendrick Weybrechts ter ije. sijden, item een dachmael lants aen. Verbranden Thoren aldaer, regen. t' goidtshuys van Bethleem ter eenre, de beggijnen van Aerschot ter ije. sijden, item vijff vierendeelen bempts int Schipstalbroeck inden Steenham, regen. den Demer in twee sijden, joe. Waeterdijck ter iije. sijden, item drije vierendeelen bempts int Schauwbroeck, regen. joe. Waeterdijck in twee sijden, het goidtshuys van Bethleem ter iij. sijden, item onderhalff dachmael opden Wijngaert Velt, regen. d' erffgen. Anthonis Van. Linden ter ie., joe. Waeterdijck ter ije. sijden, item drije dachmaelen, soo bempt als lant, gelegen boven den molen, den hertoge van Aerschot ter ie. en. die Dijle ter ije., item een block lants, groot ses dachmaelen een vierendeel, regen. den bempt van. begijnen ... [niet vermeld] ter ie., jor. Eynatten ter ije. en. iij. sijden, item 3 vierendeelen lants int Wesemael Velt, regen. Wauter De Keyser ter ie., sheeren bossche ter ije., Carel Piater ter iije. sijden, item int selve velt die hellicht van vijff vierendeelen vierde schoeff, regen. Jan Van Aerschot ter ie. en. Willem Rogmans ter ije. sijden, item 6 vierendeelen int Hellichterbroeck hellichtwinninge, regen. den Demer ter ie., item een bempdeken daer het backhuys op staet, oock onder Rotselaer, regen. jor. Eynatten ter ie., Jan Vanden Panhuysen ter ije. sijden, item eenen bempt, groot 6 dachmaelen, gelegen onder Wesemael, regen. die straete ter eenre, Jan Peeters ter ije., die Lostinck ter iije. sijden ende tot noch naerdere vasticheyt der selver renthefferen is alhier oock gecompareert mr. Niclaes Vander Vorst, vuyt crachte ende naer vermogen vande procuratie, hem gegeven bij sr. Jan Van. Panhuysen, meyer van Rotselaer, geinsereert inde bovenges. acte notariael, gepasseert voorden vs. nots. Van Reusel in date alsboven, heeft hem gestelt borge ende verbonden als principael voorde vs. rente  van lxij gls. x st. ende jaerl. betaelinge der selver, obligan., submitten. ac renun. in forma, dies geloeft den vs. Gooris Van. Panhuysen den selven Jan Van. Panhuysen, sijnen broedere, vande selve borchtochte altijt costeloos en. schadeloos te garranderen, altijt costeloos en. schadeloos te garranderen ende indemneren onder gel. obligatie, submissie en. renun. ut supra, coram Vander Tommen, De Ridder, xxviijen. november 1659.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd de volgende tekst vermeld.

Opden xien. augusti 1663 is alhier gebleken vande manuele quitantie van dese tegenstaende rente, verleyt bij dheere Niclaes Rombauts, luydende in verbis.

Ontfangen bij mij onderschr. vuyt handen van Goris Van. Panhuysen en. Jacquelynken Gooris, gehuysschen, die hooft ende capitale penningen van dese tegenstaende rente van tweentsestich guls. xen. stuyvers erffelijck, insgelijcx mette verloopen van dijen, consenterende oversulcx inde cassatie der selver rente desen xen. augusti 1663, signatum N. Rombauts, et sic vacat.

 

7. Hieronder gaan drie opeenvolgende schepenakten, waarin vermeld werd dat Goris (Gregorius) Van den Panhuysen en Jacqueline (Jacoba) Go(o)ris leningen aangingen. 

In de eerste akte werd wel een erg zware lening aangegaan, meer bepaald een som van 4350 guldens, waarvan de helft (2175 guldens) bij Hendrik Ullens en de andere helft bij diens dochters Anna en Margareta Ullens, beiden begijntjes te Antwerpen.  Er werden dan ook heel wat goederen in pand gesteld voor die lening.  Men kan gerust stellen dat Goris Van den Panhuysen en Jacqueline Goris zeer kapitaalkrachtig moeten geweest zijn.  Voor de lening dienden zij een jaarlijkse rente van 217 guldens en 10 stuivers te betalen.  De rente diende halfjaarlijks afbetaalde te worden.

De tweede akte geeft een retro-akte van 19.03.1638 weer. In die akte bekenden zij aan Joannes Van Lechye  en Anna Bols een rente van 18 guldens en 15 stuivers.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7915 fol. 289r.

Item inde tegenwoordiche[y]t der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Adriaen Stuckens, boode van Loven, vuyt crachte ende naer Xmoeghen. van sijne speciaele procuratie ende commissie, hem, tot des naerbes. staet, validelijcken te moegen doen, gegeven bij Gooris Vanden Panhuyse ende Jaquelijne Gooris, gehuyschen, volgens den instrumente notariael daer van sijnde, gepasseert voorden notaris Van Limborch ende seekere getuygen, die heeren schepenen alhier in originali gethoont ende gebleeken, daer van den teneur alhier onder van woorde te woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden desen vierden aug. 1663 comparerende voor mij openbaer nots., inden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen naergenoempt, den eersamen Gooris Vanden Panhuyse ende Jaquelijne Gooris, sijne tegenwoordige huysvrouwe, woonachtich tot Rotselaer bij Loven, welcken voors. compten. bekennen alsnu deugdel. te hebben ontfangen vuyt handen van sr. Henrick Ullens, coopman tot Antwerpen, de somme van eenentwintich hondert ende lxxv guldens ende van jouffen. Anna ende Margareta Ullens, begijnkens op den Grooten Begijnhoff tot Antwerpen, beyde sijne dochters, insgelijcx de somme van eenentwintich hondert en. lxxv guldens, maekende tsamen drijenviertich hondert en. vijfftich guldens eens in goeden wisselgelt, daer voor sij compten. gehuyschen ende rentnemeren hebben gelooft, soo sij doen bij desen, aenden voors. sr. Henrick Ullens ende sijne voors. twee dochters oft henne beyde actie hebbende, te betalen eene erffelijcke rente van tweehondert seventhien guldens thien stuy. tsiaers a vijff ten hondert, wesende den penninck twintich, elck der voors. renthefferen de juste hellicht preciselijcken ende promptel. te betaelen van halve te halve jaere, beginnende dese voors. rente cours ende loop te nemen van heden datum deser ende voorsulcx voorden iersten valdach te verschijnen den vierden february vanden naestcomen. jaere 1664, ende alsoo voorts van halve te halve jaere als voors. staet, alles totte quytinge toe, die nochtans nyet en sal moegen gebeuren voor den tijt van sesse jaeren, maer die geeynt wesen., sullen de voors. gehuyschen tselve Xmoegen. te doen tallen tijde ende stonden alst hen gelieven sal met gelijcke somme van drijenviertich hondert en. vijfftich guldens eens in wisselgelt, maer het Xloop. sal betaelt worden naer raete vande quytinge deser te geschieden, oock in wisselgelt, geloovende de voors. gehuyschen rentgelderen de voors. erffelijcke rente van twee hondert en. seventhien gudens tien st. tsjaers tsijnen voors. tijde wel ende loffel. te betaelen binnen Antwerpen ten huyse des voors. Ullens, los ende vrije van alle beden en. impositien, oick van x., xx., xl., c., meerdere ende mindere penningen, alreede innegestelt oft naermaels inne[te]stellen, alles als schult metten rechte Xwonnen., ob. sub. ac ren. in foa., ende om de vs. gehuyschen compten. te beeter doen sorge te draegen voorde voors. halve jarige betaelinge, is wel expressel. geconditioneert dat in soo verre de selve bet. twee maenden naerden valdach quaeme t' overstrijcken, dat alsdan de selve rente sal loopen ende betaelt worden a ses ende eenquart guldens par cent, wesende den penninck sesthien, ende boven dijen dat de voors. renthefferen hens actie hebbende oft genuechtichde naer d' expiratie vande twee maenden naerden gelimiteerden tijde vande halffjarige betaelinghe, alsdan de selve sullen moeghen comen Xsoeken. ende solliciteren ten coste der voors. gehuyschen rentgelderen a rason van sesse guldens daechs totter tijt toe dat sij daer van sullen wesen voldaen, promittentes in forma, finaelijcken ende tot naerdere vasticheyt van allen tgene voors. staet, soo hebben de voors. compten. gehuyschen om den voors. Henrick Ullens, sijne twee doc[h]ters oft hens actie hebbende, te verseekeren vande voors. rente ende halve jarige bet. der selver, geconsenteert indt maeken van belijde en. mainmise over alle ende igewel. henne goederen, beyde haeve ene erfve, hebbende ende toecomende, mitsgaeders indt decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daegement te derven doen ende naementlijcken over de goederen hier onder gespecificeert, ierst over huys ende hoff tot Nerum met hunne appendentien ende dependentien met twee blocken, twee bempdekens ende noch een bempdeken ende een bosken daer aen annex, daer op is staende een backhuys, tsamen groot die derthien dachmaelen, soe die aen malcanderen sijn gelegen, regnooten thoff jor. Aert Van Eynatten ter eenre, derffg. vanden heere pensionaris Silvius ter ije., die Winge ter iije., tclooster van Betl[e]hem ter iiije., dinfirmerije van het begijnhoff van Arschot ter ve., Peeter Gooris ter vie., jor. Eynatten ter vije., derffgenamen Adriaen Bries ter viije., derffgen. Ateunis ter ixe. zijden, item sesse virendelen hellichtwinninge, doorsneden door den Demer, daer van een partije alhier gelegen, alhier indt Hellichter Broeck is, regenooten den voors. Demer ter eenre, Jan Jansens Pavie ter ije., derffgenamen Bertel De Pelsmaker ter iije. ende dandere partije daer van gelegen naer Werchter, regenooten het clooster van Villeers ter eenre, Guilliam Van Langendonck ter twe[e]dere ende den voors. Demer ter iije. zijden, item een dachmael lants opt Rotselaeren Velt, regenooten Anthoon Van Mechelen ter eenre, den voors. Gooris Vanden Panhuyse zuydt, d' erffgenamen Andries Dauwen west, jor. Opperus noort, item een dachmael op tselve velt aenden Doorlaer, regenooten N.N. oost, derffgenamen Andries Dauwen zuydt, derffgenamen Joachim Vanden Wauwer west ende Henrick Bries noort, item vijff dachmaelen ende tweenviertich royen opde hoochde met een boinder inde leechde vuyt eenen bempt van sesse boinderen, genoempt de Vrancx Bemden, regenooten die Winghe oost, d' erffgenamen Wijbrechts zuydt, het Rotselaeren Velt west ende Gillis Vanden Panhuyse met een andere partije daer van noortwerts, item een halff boinder landts opt Molenveldeken, regenooten Gooris Vanden Panhuyse ofte tsheeren straete naer Wesemael zuydt ende west ende d' erffgenamen Adriaen Van Hullegom noort, item een hoff aent kerckhoff, groot een dachmael, regenooten tsheeren straete oost ende suyt, tstraetken naerden Marckhoff west ende Cristiaen Vanden Eynde noort, item drije dachmaelen bempts opde Boschgrecht, daer door die leybeeke is transurerende, regnooten tclooster van Vrauwenperck oost ende zuydt, Peeter Gooris west ende die leygrecht noort, item vijff vierendelen meyegras indt selve broeck, regenooten die capellanen van Rotselaer oist, Machiel Jansens west ende die leybeeke noort, item vijffenseventich roeyen meygras indt Sallaekenbroeck, regnooten Jan Huysmans ter eenre, Jan Wauters ter ije., Huybrecht Piat ter iije. zijden ende die cleyne leyegraecht ter iiije. zijden, item viertich royen huyshel[l]icht winninge indt Helchterbroeck, regenooten d' erffg. Adriaen Meyens oist, d' erffgenamen Niclaes Geens zuyt, d' erffg. Jan Vrancx west, Adriaen Xmeulen. mette kercke alhier noort, item een bosken opden Raitsberch, genoempt die Plancken, s' heeren berch oist, jor. Ketelboeter suyt, die gemeyn heyde west ende Jan De Vos noort, item onder die baronije van Wesemael ierst vijffenseventich royen lants oft daert velt, regenooten tclooster van Vrouwenperck oost, Cornelis De Brier met Gravensblock zuyt, Cornelis De Brier Bernaerts. west en. N.N. noort, item sesse dachmaelen bempts aldaer, regenooten Olivier Michiels oist, Jan Peeters ende die Lootinge zuyt, tcloister van Vrauwenperck west ende tsheeren straete noort, item tsestich royen lants aldaer indt Ros, reg. Fransen De Raeymaeker, etha., item een halff dachmael lants aldaer indt Hellegat, reg. den Varenwech ter ie. zijden, Machiel Wiggers ter ije., d' erffgenamen Jan Van Arschot ter iije., d' erffgenamen Gooris Vanden Panhuysen ter iiije. zijden, item een halff dachmael lants, aldaer indt Hellegat, regenooten den Caexberch ter ie., Hen. Van Bets ter ije. ende den Varenberch ter derdere zijden, item twee dachmaelen bosch aldaer aende Rombautse straete, regen. sijne ex. den hertoge van Aerschot oist, deselve straet zuyt, derffg. Niclaes Geerts west ende sijne exc. vs. noort, item onder de heerlijckheyt van Lubbeeck ierst een dachmael lants opt Keyser Velt, regenoten d' erffgen. sr. Hulet oist, den H. Geest aldaer zuydt, de Pelleberch straet west ende den nots. Wouteleers noort, item drije dachmaelen bosch aldaer, regenooten het bosch vande erffgenamen Adriaen Briers ende Jaspars Van Halsbeeke oist, d' erffgen. Vander Biest zuydt ende die straete noort, item een dachmael lants alhier binnen Rotselaer opt Rotselaeren Velt, reg. den wech naer Vrouwenperck oist, jor. Opperus zuyt, den voors. Panhuysen met naervolgende parceel west ende d' erffgen. Jans Van Mechelen noort, item vijffenseventich royen aldaer opt selve velt, regenooten den voors. Panhuysen met tvoorgaende stuck ende die voors. erffgenamen Mechelmans oist, jor. Opperus zuydt ende west ende clooster van Vrouwenperck noort, item een boinder ende vijfendertich royen aldaer aenden Heyecant, reg. die Pavijen Heyde oist, Phlips Van Haecht ende Merten Bries zuyt, een seeker weeghxken aldaer naer de selve goederen inden zuyden, west ende de voors. heyde noch noortwerts, item ses vierendelen bosch, reg. Henrick Van Aerschot oist, d' erffgenamen Wijbrechts suyt ende Daniel Van. Xcauteren. (!) noort, item een een dachmael meygras aldaer indt Helchterbroeck, regenooten Henrick Bries oist, Gillis Zuetens suyt, t' clooster van Vrouwenperck west en. den sprinckbeempt noort, item een dachmael meyegras indt selve broeck opde Blockgrecht, regenooten d' erffg. Andries Dauwen oist ende noort, die Blockgrecht vs. suyt ende Bertel De Pelsmaekers west, item de hellicht van vijff vierendelen meygras indt selve broeck, onverdeylt tegens Machiel Xreyt., reg. die leygrecht oist, die Ransdoncken suyt, d' erffgenamen Jans Vanden Panhuysen west ende Bertel Xlinden. noort, item viertich royen opt Rotselaeren Velt, reg. Anthoen Van Mechelen oist, den vs. Panhuysen zuyt, derffgenamen Andries Dauwen west, jor. Hopperus noort, constituerende de voors. gehuyschen een ider thoonder deser in solidum om tgene voors. staet, voer meyer ende schepenen van Loven wettelijcken te vernieuwen, alles in behoorel. forme, geloovende te houden voor vast en. van weerden allen tgene bij de vs. hennen geconstitueerden vuyt crachte deser sal gedaen worden onder ob., sub. ende ren. pro ut in forma.

Aldus gepasseert binnen Loven ter pntie. van Adriaen Stuckens ende Jan Van Melderst, als getuygen tot desen gebeden, hebben. de vs. compten. gehuyschen de minute deser onderteekent onderstont mij pnt. als nots., quod attestor en. was onderteekent W. Van Limborch, den voors. Adriaen Stuckens, comparant, vuyt crachte en. naer Xmoegen. van sijne procuratie ende speciaele commissie d' innehouden van. bovenges. notariaelen instrumente, alhier voor schepenen van Loven andermael vernieufft, herkent ende gereitereert hebbende, heeft dijenvolgens oock naer Xmoegen. als voor tot vasticheyt der vs. rente, indt witte deser Xmelt., geconsenteert indt maeken van belijde en. mainmise over de goederen, hier boven gespecificeert, geloovende, Xbindende., alles pro ut latius in dicto procuratorio coram Eynatten, Caverson, scabinis, xi augusti 1663, hora octava ante meridiem.  J.B. Caverson.  M. Peeters.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7915 fol. 293r.

Item inde tegenwoordicheyt der hren. schepenen van Loven naerbes. gestaen Adriaen Stuckens vuyt crachte ende naer Xmoegen. van sijne procuratie om tgene naerbes. staet, validelijcken te moegen doen, hem gegeven bij Gooris Vanden Panhuysen ende Jaquelina Gooris, gehuyschen, gepasseert voor den notaris mr. Pauwel Van Meerbeeck ende seekere getuygen op den xix. meert 1638, die heeren schepenen gethoont en. gebleken, daer van den teneur hier onder van woorde tot woorde is volgende, luydende alsdus.

Comparerende op heden den xix. dach marty 1638 voor mij openbaer notaris, present die getuygen naertenoemen, Gooris Vanden Panhuysen soone wijlen Jans ende Jaquelijn Gooris, sijne huysve., woonende tot Rotselaer, dewelcke tsamen ende elck een van hen besondert ende als principael hebben bekent, gelijck sij bekennen mits desen, wel ende deugdel. schuldich te sijn aen Janne Van Lache ende Anna Bols, gehuyschen, present ende dat accepterende, achthien guldens xv st. erffelijck, den gulden tot xx st. ende den stuy. tot drije plecken Brabants gerekent, vallende jaerl. datum van desen, erffel. rente jaerl. wel ende loffelijcken te betaelen ende in stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrije van x., xx., c., mindere ende meerdere penningen, te leveren, die voorgenoemde gehuyschen in toecomenden tijde telcken termijne als schult metten rechte Xwonnen. ende tot naerdere vasticheyt der vs. rente, soo consenteren die vs. bekenderen indt maeken van belijde ende mainmise over alle ende igewel. henne goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende naementlijcken over huys ende hoff met een block daer aen gelegen, groot ontrent seven dachmaelen, onder Rotselaer voors., regnoten jor. Eynatten ter eenre, d' erffgenamen Jans Vanden Panhuyse ter ije., d' erffgen. Peeter Anthonis ter iije. ende tsheere straete ter iiije. zijden, mitsgaders indt decreet der schepenen van Loven daer op te geven sonder daer toe te roepen oft gedaecht te derven sijn ende op dat dese bekentenisse volcomen effect soude moegen sorteren, soo hebben die vs. bekenderen onwederoepel. gemachticht mr. Jan Tielemans om dese bekentenisse voor schepenen van Loven laeten te vernieuwen, promittentes ratum obligan. ac ren. in forma op conditie vande selve rente te moegen lossen tegen den penninck xvisten. ende met volle rente super quib., etha.

Aldus gedaen ende gestipuleert binnen Loven present Guilliam Vander Bueken ende Henrick Gruels, als getuygen tot desen gebeden, ende van mij als openbaer nots., bij den Raede van Brabant geadmitteert, ende was onderteekent P. Van Meerbeeck, den voors. Stuckens, comparant vuyt crachte sijnder voors. commissie d' innehouden vanden bovenges. instrumente notariael alhier andermael voor schepenen van Loven vernieuwt, herkent ende gereitereert hebbende, heeft dijenvolgens vigore quo supra bekent, gelooft, verbonden ende geconsenteert, alles pro ut latius in dicto procuratorio, ob., sub ac ren. pro ut in forma, coram Caverson, Ridder.  J.B. Caverson. M. Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7915 fol. 297v.

Item inde tegenwoordicheyt der heeren meyer ende schepenen van Loven naerbes. gestaen Adriaen Stuckents, geswooren boode deser stadt Loven, als thoonder deser daer toe geconstitueert sijnde om tgene naerbes. staet, validelijcken te mogen doen volgens den contracte hier onder geinsereert, die tselve heeft gedaen inder vuegen naervolgen.

Op heden desen xiiije. augusti 1663 comparerende voor mij notario present die getuygen naergenoempt heer en. mr. Dionisius Lhous, advocaet alhier, heeft bekent bij desen te hebben ontfangen door handen van sr. Henrick Ullens, betaelende inden naeme ende voor Gooris Vande Panhuysen ende Jaquelijne Gooris, gehuyschen, woonende tot Rotselaer, ierst die capitaele penningen eender rente van tweensestich guldens x st. ter somme van duysent guldens, item voor twee jaeren verloops der selve rente de somme van hondert vijffentwintich guldens, item over de costen van mainmise de somme van derthien [guldens] acht stuyvers, maekende tsamen alsoo de somme van elff hondert achtendertich guldens ende acht stuyvers, bekent de selve rente bij Adriaen Van Hillegom ende Magdalena Brunoille, gehuyschen waer[en], voor den vs. Vanden Panhuyse, Michiel Vereckt, Jan Vermijlen ende Jan Van Haecht, elck in solidum als principael voor cautionarissen staen Xobligeert. volgens den bescheede, gepasseert voor schepenen deser stadt Loven, den 30. augusti 1652 in prima ten behoeve van het Collegie Winckel alhier bij mainmise geaffecteert, op de goederen der voors. cautionarissen gedecreteert, respectivel. den x. september 1652 ende den xx. mey lestleden in prima, aenden voors. heere comparant bij de voors. collegie gecedeert bij forme van mangelinge voor den notaris Van Heusden den derden augusti 1660, vernieuwt voor de vs. schepenen ix january 1661, oock in prima, mits welcke somme heeft den voors. comparant den persoon des voors. Vanden Panhuysen ende sijne goederen vande voors. rente bij foe. van quytinge ende cassatie der selve ontslaegen ende in regarde der psoonen. vande principaele Xobligeerde. en. vande voors. andere borgen is den voors. heere compnt. aenden voors. Vanden Panhuysen, alhier present en. accepterende, cederende sijn actie ende recht, hem vuyt crachte vande vors. bescheden, mainmise ende decreet competerende eodem jure ende sonder garrant als insgel. bij forme van quytinge, constituerende een ider thoonder deser in solidum om tgene voors. staet, te vernieuwen voer meyer ende schepen. van Loven in behoorel. forme, soo wel ten respecte vande cassatie der vs. rente als de andere sijne mede principaele borgen ende Xobligeerde. de et super quibus promittens ratum et gratum in foa.

Actum binnen Loven ter presentie van mr. Peeter De Bruyn, fiscus der medicijnen alhier, ende Guilliam Baselier, als getuygen tot desen gebeden, hebbende den voors. comparant de minute deser beneffens mij notario onderteekent, onderstont mij pnt. als nots. ende was onderteekent W. Van Limborch, nots.

Aldus vernieuwt, herkent ende andermael gereitereert bij den voors. geconstitueerden naer Xmoegen. van sijne voors. procuratie den geheelen inhouden vanden bovenges. contracte promittens, ob., sub. ac renuncians vigore quo supra, alles pro ut dicto procuratorio, coram De Greve, Caverson, 8bris. v, 1663.  J. De Greve.  M. Peeters.

 

8. Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7915, folio's  407r tot en met 408r en 408v tot en met 410v.

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaan Gooris Vanden Panhuysen ende Jacquelina Gooris, gehuysschen, innegesetenen van Rotselaer, die welcke midts de somme van drije duysent guldens eens, bij hen alsnu ten dancke ontfangen vuyt handen van joe. Geertruydt Van Duvelant, weduwe van wijlen d' heer Geeraert Van Gerve, woonende binnen der stadt Antwerpen, hebben bekent wel ende deughdelijcken schuldich te sijn aende selve joe. Geertruydt Van Duvelant hondert tachentich guldens tegen ses ten hondert erffelijcke rente, munte in Brabant, cours ende loop hebbende alle jaeren, op den negen[en]twintichsten deser te verschijnen ende te betaelen ende waer van den iersten valdach sal wesen den negenentwintichsten may xvic. vierentsestich ende soo voorts van jaere te jaere totte volle quytinge der selver toe, die sal moghen geschieden t' allen tijden alst de rentgelderen believen sal met gelijcke somme van drije duysent gls. eens in permissen gelde t' eender reyse ende met volle rente ende inder stadts wissele van Antwerpen, los ende vrey van xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penningen ende van allen andere impositien ende exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff vande vs. joe. Geertruydt Van Duvelant, haere erffgen. ende naercomelingen oft haers actie hebbende, gelovende die selve rente allen jaeren ten tijde ende termijne voorschreven wel ende deughdelijcken te betaelen ende te leveren, los, vrey ende tot behoeff als boven, t' elcken valdach als schult met recht verwonnen, obligan., submitten. ac renun. in forma, ende signanter die voors. Jacquelina Gooris privilegio sen. cons. velliani et auth. si qua mulier daer van onderricht sijnde ende om die voors. joe. Geertruydt Van Duvelant vande voors. rente van hondert tachentich guldens erffelijck ende jaerlijcxe betaelinge der selver noch beter te versekeren, consenteren deselve rentgelderen, gelijck sij consenteren midts desen, int maecken van beleyde ende mainmise op ende over allen ende iegewelcke hunne goederen, beyde haeffve ende erffve, ende namentlijcken de ghene hier naer volghende.

Ierst huys ende hoff, gelegen tot Nerum met hunne appendentien en. dependentien van dijen, met twee blocken, twee bempdekens ende noch een bempdeken met een boschken daer annex, daerop is staende een backhuys, t' samen groot die derthien dachmalen, soo die aen malcanderen sijn gelegen, regenoten t' hoff jor. Aerts van Eynatten ter ie., d' erffgen. vanden heere pensionaris Sylvius ter ije., die Winge ter iije., t' clooster van Bethleem ter iiije., d' infirmerije vant begijnhoff van Aerschot ter ve., Peeter Goris ter vie., jor. Eynatten ter vije., d' erffgenaemen Adriaen Briers ter viije. ende d' erffgenaemen Machiel Anteunis ter ix. sijden.

Item sesse vierendeelen hellicht winninge, doorsneden door den Demer, daer van een parthije alhier gelegen int Helchterbroeck, is regenoten die voors. Demer ter eenre, Jan Jansens Pavie ter ije. ende d' erffgen. Bertel De Pelsmaecker ter iije., ende d' ander parthije daer van gelegen naer Werchter is regenoten het clooster van Vileers ter ie., Guilliam Van Langendonck ter ije. ende die voors. Demer ter iij. sijden, welcke bovenges. goederen opde vs. Jacquelina Goris sijn gedevolveert midts die doot ende afflijvicheyt van wijlen Anthoen Goris ende Maria Wouters, haere ouders.

Ende de naerbeschreven goederen sijn gedevolveert aenden vs. Gooris Vanden Panhuyse voorde proprieteyt door die doot en. afflijvicheyt van wijlen Jan Vanden Panhuyse, sijnen vaeder, waervan hem die tochte is gecedeert bij Digna Aurogge, sijne moedere, int contraheren van haeren tweeden houwelijck met wijlen Christoffel Van Meerbeke volghens seeckere attestatie, besegelt metten segel der baronnie van Rotselaer, gegeven bij Jan Van. Panhuyse, meyer, Jan Janssens Pavie en. Peeter Molemans, schepenen der vs. baenderije, in date den lesten dach augusti des jaers ons heeren 1662, onderteeckent H. V. Panhuyse.

Ierst een dachmael landts alhier opt Rotselaeren Velt, regenoten Anthoen Van Mech[e]len oost, den vs. Goris zuydt, d' erffgenaemen Andries Dauwen west en. jor. Hopperus noordt.

Item een dachmael aldaer opt selve velt aenden Dorlaer, regenoten N.N. oost, d' erffgen. Vanden Wouwer west ende Henrick Briers noordt.

Ende degene hem voorde proprieteyt midts die doot sijns vaders vs. gedevolveert, doch alnoch in tochte beseten bijde vs. Digna Aurogge, sijne moedere, nu out die tachentich jaeren,, achtervolghens die scheydinge ende deylinge, bijden vs. Goris Van. Panhuyse met consent vande selve sijne moedere, doch met reserve vande voors. tochte alhier voor wethouderen van Rotselaer cum suis gemaeckt van opden xij. juny vanden loopenden jaere xvic. en. tweentsestich.

Ierst vijff dachmaelen ende tweenviertic royen opde hooghde met een boender inde leeghde vuyt eenen bempt van ses boenderen, alhier genoempt die Vrancxbempden, regenoten die Winge oost, d' erffgen. Wijbrechts zuydt, het Rotselaeren Velt west ende Gielis Vanden Panhuyse met eene andere parthije daervan noordtwaerts.

Item een halff boender landts opt Molenveldeken, regenoten Goris De Pelsmaecker oost, tsheeren straete naer Wesemael zuydt ende west ende d' erffgen. Adriaen Van Hullegom noordt.

Item eenen hoff aldaer aent kerckhoff, groot een dachmael, regenoten sheeren straete oost ende zuydt, t' straetken naerden Marckhoff west ende Christiaen Vanden Eynde noort.

Item drije dachmaelen bempts opde boschgrecht, daerdoor die leybeke is transverserende, regenoten t' clooster van Vrouwenperck oost en. zuyden, Peeter Molemans west ende d' Eyerstraete noordt.

Item een halff dachmael mayegrasch int Wedue Broeck, regenoten d' erffgen. Adriaen Van Hullegom oost ende zuyden, Peeter Goris west ende die leygrecht noordt.

Item vijff vierendeelen mayegrasch int selve broeck, regenoten die cappellanen van Rotselaer oost, Machiel Janssens zuydt, Wilm Janssens west ende die leybeke noort.

Item vijffenseventich royen mayegrasch int Sallaken Broeck, regenoten Jan Huysmans ter ie., Jan Wouters ter ije., Huybrecht Piaet ter iije. ende die Cleyne Sayetgracht ter iiije. sijden.

Item viertich royen huyshelcht winninge int Helchterbroeck, regenoten d' erffgenamen Adriaen Meus oost, d' erffgenaemen Niclaes Geens zuydt, d' erffgenaemen Jan Vrancx west, Adriaen Vermeulen mette kercke noortwaerts.

Item een bosken opden Raedtsbergh, genoempt die Plancken, regenoten sheeren bergh oost, jor. Ketelboeter zuydt, die Gemeyn Heyde west en. sr. Jan De Vos noordt.

Item onder die baronnije van Wesemael ierst vijffenseventich royen landts op d' Aert Velt, regen. t' clooster van Vrouwenperck oost, Cornelis De Brier met Gravensblock zuydt, Cornelis De Brier Bernaertse. west ende N.N. noort.

Item sesse dachmaemen bempts aldaer, regenoten Olivier Machiels oost, Jan Peeters ende die Lostinge zuydt, t' clooster van Vrouweperck west ende t' sheeren straete noordt.

Item t' sestich royen landts aldaer int Ros, regenoten Franchen De Raymaecker, etha.

Item een halff dachmael landts aldaer int Hellegat, regenoten den Varenwech ter eenre, Machiel Wiggers ter ije., d' erffgen. Jans Van Aerschot ter iije. ende d' erffgen. Goorts Vanden Panhuysen ter iiije. sijden.

Item een halff dachmael landts aldaer int Hellegat, regenoten den Caecxbergh ter eenre, Henrick Van Bets ter ije. ende den Varenwech ter iije. sijden.

Item twee dachmaelen bosch aldaer aende Rombautsche straete, regenoten den hertoch van Aerschot vs. oost, deselve straete zuydt, d' erffgen. Niclaes Geerts west ende sijne extie. vs. noort.

Item onder de heerlijckheyt van Lubbeke ierst een dachmael landts opt Keysersvelt, regenoten d' erffgen. sr. Huleth oost, den H. Geest aldaer zuydt, den [P]eellebergh straet west en. den notaris Woutele[e]rs noort.

Item drije dachmaelen bosch aldaer, regen. het bosch vande erffgen. Adriaen Briers en. Jaspars Van Halsbeke oost, d' erffgen. Vander Biest zuydt, den vs. notaris Wouteleers west en. die straete noordt.

Ende de goederen staende hun beyder houwelijck geconquesteert.

Ierst een dachmael landts tot Rotselaer opt Rotselaeren Velt, vercregen tegens jor. Aert van Eynatten, regenoten den wech naer Vrouwenperck oost, jor. Hopperus zuydt, den vs. Panhuyse met d' naervolghende parceel west en. d' erffgenaemen Jans Van Mech[e]len noordt.

Item vijffentseventich royen landts aldaer opt selve velt, regenoten den vs. Panhuysen met t' voorgaende parceel ende die vs. erffgen. Mechelmans oost, jor. Hoppeurs zuydt en. west ende t' clooster van Vrouwenperck noordt.

Item een boender en. vijffendertich royen landts tot Rotselaer aenden Heycant, regenoten die Gemeyn Heyde oost, Philips Van Haecht en. Merten Briers zuydt, een seker weeghsken aldaer naerde selve goederen inden zuyden west en. de vs. heyde noch noordtwaerts.

Item ses vierendeelen bosch, regen. Hendrick Van Aerschot oost, d' erffgen. Wijbrechts zuydt, Wouter Van Aerschot west en. Daniel Vercauteren noordt.

Item een dachmael mayegrasch aldaer int Helchterbroeck, regen. Henrick Briers oost, Gielis Suetens zuydt, t' clooster van Bethleem west en. den Sprinckbempt noordt.

Item een dachmael maygrasch int selve broeck opde Blockgracht, regen. d' erffgen. Andries Dauwen oost en. noordt, die Blockgrecht vs. zuydt en. Berthel De Pelsmaecker west.

Item de hellicht van vijff vierendeelen maygrasch int selve broeck, regen. die leygracht oost, die Ransdoncken zuydt, d' erffgen. Jans Van. Panhuysen west, Berthel Verlinden noordt.

Item viertich royen opt Rotselaeren Velt, regen. Anthoen Van Mechelen oost, den vs. Panhuysen zuydt, d' erffgen. Andries Dauwen west en. jor. Hopperus noordt.

Consenterende deselve comparanten alsoo inde voluntaire condemnatie promittentes irrevocabiliter ratum obligan., submitten. ac renun. ut supra, super quibus, etha., op conditie dat de vs. rente van hondert tachentich gl. sjaers, wesende ses ten hondert, ten lancxten een maent naerden vervaldach sal moeten worden betaelt op pene ende bij faulte van gheene betaelinge alsdan sal moeten worden opgeleyt hetquaert en. alsoo tegen ses en. een quaert ten hondert, verclaeren. voorts deselve comparanten dat dese penningen sijn opgenomen om de voorgaende renten aff te leggen, coram Sylvius, Caverson, xxix may 1663.  J.B. Caverson.

N.B. : In de rand van de akte werden volgende teksten vermeld.

non actum

actum est

nota datam.

Nota dat dit bovenges. contract wordt gehouden voer goet en. oock moet volgen de ander sijde et sic verte post ultimam actam nota.

 

9. Nog een schepenakte met vermelding van Gregorius (Joris) Van den Panhuysen en Jacoba (Jacqueline) Goris. De schepenakte omvat de minuut van een akte voor notaris Bartholomeus Vander Linden te Antwerpen.

In de akte wordt ook melding gemaakt van Anna Bols, haar eerste man Jan Van Lechy en haar tweede man Bartholomeus Vander Linden, terug te vinden op de volgende pagina :

http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/Bols.htm

Bemerk dat de stijl van de Antwerpse akte toch wel gans anders is en veel minder toegankelijk om te begrijpen.

Enkele verduidelijkingen :

- vergouden : vergolden.

- herwarder : herwaarts.

- schout : schuld.

- waerne > waernisse : zekerheid; duidelijkheid; opheldering; verklaring.

- claerne > claernisse : idem als voorgaande.

- calengie : boete.

Bron : Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 367v.

Item inde tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen mr. Wijnant Van Limborch, notaris ende clerck inde middel schrijffcamere vanden stadthuyse der stadt van Loven, hebbende om tgene naerbeschreven staet, validelijcken te mogen doen ende vernieuwen behoorel. procuratie ende speciaele commissie, hem als thoonder deser gegeven bij Bartholomeus Vander Linden den auden, weduwer ende geinstitueert erffgenaem van wijlen Anna Bols volgens den instrumente van procuratie daer van sijnde, gepasseert voorden nots. B. Vander Linden ende seekere getuygen opden xxi. feb. 1664, die heeren schepenen alhier bij copije authentyck gebleken ende ghethoont, ende daer van den theneur alhier van woorde tot woorde is volgen., luydende aldus.

Inden jaere ons heere 1664 den xxi. dach der maent van february voor mij Bartholomeus Vander Linden, openbaer notaris, bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Antwerpen residerende, en. inde presentie vande getuygen naertenoemen compareerde Bartholomeus Vander Linden den auden, weduwer ende geinstitueert erffgenaem van wijlen Anna Bols, ende bekende dat hij omme eene somme gelts, die hem al ende wel is Xgouden. vercocht, heeft wel ende wettelijck heer Henrick Ullens, pbr., de achthien car. guldens vijffthien stuyvers tsiaers erffel. renten metten intereste daer van Xschenen. tsedert den xix. meert vanden jaere 1660 herwarder, die mr. Jan Thielemans als gemachticht bij procuratie bij Jooris Vanden Panhuyse ende Jaquelyne Goris, sijne huysve., gepasseert voorden notaris P. Van Meerbeeck, opden xix. meert des jaeres 1638 comparerende voor schepenen van Loven opden xxiij. meert van den vs. jaere, Xcocht. ende ghehypotiseert heeft Jan Van Lechy ende de voornoemde wijlen Anna Bols op des voors. Goris Vanden Panhuyse ende sijnder voors. huys ende hoff metten blocke daer aen gelegen, groot ontrent seven dachmaelen onder Rotselaer, regenooten jor. Eynatten ter eenre, derffgenamen Jans Vande Panhuyse ter ije., derffgenamen Peeter Anthonis ter derdere ende tsheere straete ter iiij. sijden, naer luyt der brieven daer aff sijnde, die hij mede overgaff, alsoo dat de voors. comparant de voors. achthien carolus guldens vijffthien stuyvers tsiaers erffel. metten achterstelle ende brieven, gelijck voors. is, opdroech met verthijdene ende claerl. quyte schout tallen daeghe des voors. heer Henricus Ullens ende tot sijnen naercomelingen behoeff met allen den rechte dat hij daer aen hadde ende houdende was, ende bekende dat hij comparant geen recht meer daer aen en behaelt ende gelooffde hem die te waerne jaer ende dach tegens allen den ghenen die te rechte comen willen en. te claerne los, vrije ende quyte van alle commeren ende calengien, gebraeck iet aenden voors. coop, opdrachte, waernisse ende claernisse van dijen dat gheloeffde de voors. comparant den voors. heer Henricus Ullens wel ende volcomentlijcken op te leggen, te betaelene ende te voldoen onder verbintenisse van sijnen persoon ende goederen, ruerende ende onruerende, present ende toecomende, constituerende voorts hij comparant onwederoepel. mits desen mr. Wijnant Van Limborch ende ... [niet vermeld] tsamen ende elcken van hen besundert om desen transporte ende opdrachte van rente voor schepenen van Loven ende Rotselaer ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal, te herkennen ende vernieuwen ende den voors. heer Henricus Ullens inde voors. rente terffven ende te goeden ende hem comparant daer van te onterffven ende te ontgoeden ende voorts allen tgene daer inne te doene ende te hanterene dat hij constituant voorgenoempt selffs present ende voor ogen wesende, doen soude mogen, geloovende in goeder trauwen de voors. constituant te houden voor goet, gestendich ende van weerden tallen daege allen tgene des bij de voors. gemechtichde ende elck hender hierinne gedaen ende voorts gekeert sal wesen sonder dagens te comen oft te doen in eeniger manieren.

Aldus gedaen en. gepasseert t' Antwerpen ter presentie van Peeter Smits ende Jaecques Eerschap, als getuygen hier toe versocht, ende is die minute deser ten registere mijns notaris bijden voors. comparant met sijn gewoonel. hantmerck beneffens mij notario onderteekent, onderstont quod attestor, ende was onderteekent B. Vander Linden, nots. pubcus, den voors. Van Limborch, comparant ende geconstitueerde, vuyt crachte sijnder voors. commissie en. procuratie d' innehouden vanden bovenges. instrumente notariael alhier andermael in alle sijne poncten ende clausulen vernieuwt en. herkent hebbende, heeft dijenvolgens ter manisse des heeren meyers opgedragen met behoorel. Xthijdenisse. de voors. rente, indt witte deser hierboven Xmelt., expositus impositus est mr. Peeter Van Cotthem, present en. accepterende voor ende ten behoeve van heer Henricus Ullens, priester, residerende tot Antwerpen, sijne erffven oft sijns actie hebbende, per mo. jure et satis die vs. obdragere (!) vigore quo supra, ob., sub. ac renunciantes pro ut in coi. forma et waras ut supra, alles conform den bovenges. contracte notariael, coram St. Victor, De Greve, hac xxiiij april 1664.  J. De Greve.

 

10. Bij deze nog eens Gregorius Van den Panhuysen en Jacoba Gooris uit Rotselaar.

Ter verduidelijking :

- die Loosinge : de Losting.

- den Varenwerch : de Varenwech.

- Jaspar Van Hesbeeke : Jaspar Van Halsbeeck

In tegenstelling tot voorgaande akten staan in deze akte de regenoten gedetailleerder opgegeven met de windrichting.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 371r.

Item inde tegenwoordicheyt des heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Adriaen Stuckens, geswooren boode der stadt Loven, om tgene naerbeschreven staet te Xnieuwen., als thoonder deser geconstitueert sijnde bij procuratie, hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

Op heden desen tweeden mey 1664 comparerende voor mij openbaer notaris, present die getuygen naer te noemen, Jooris Van. Panhuysen ende Jaquelynken Gooris, sijn huysvrouwe, woonende tot Rotselaer, de welcke bekennen alsnu te hebben ontfangen vuyt handen van sr. Henrick Ullens, coopman tot Mechelen Antwerpen, een some. van drijehondert ende vijffentwintich guldens ende van jouffe. Anna ende Margareta Ullens, begijnkens opden begijnhoff tot Antwerpen, insgel. de somme van drijehondert ende vijffentwintich guldens, maeckende tsamen seshondert ende vijfftich guldens eens in wisselgelt, daer voor de voorschreve gehuysschen compten. gelooven te betaelen aende voors. renthefferen eene erffel. rente van tweendertich guldens ende thien stuyvers tsiaers, den penninck twintich, te betaelen precisel. van halve te halve jaere als schult metten rechte Xwonnen., daervan oversulcx den iersten valdach van betaelinge vallen ende verschijnen sal den tweeden dach vande maent november toecomende en. alsoe voorts vervolgens totte quytinge toe, die nochtans nyet en sal moegen gebeuren voorden tijt van sesse jaeren, maer die geeynt wesende, sullen de voorschreve gehuyschen compten. tselve moegen doen tallen tijde alst hun gelieven sal teender reyse in wisselgelt, maer het verloop der selver sal worden betaelt naer raete vanden tijt vande quytinge in desen te geschieden, oock in wisselgelt, geloovende de voorschreve rentgelderen de voorschreve erffelijcke rente van tweendertich gul. thien stuyvers tsiaers tsijnen geprefigeerden tijde wel ende loffelijcken te betaelen ende de voors. renthefferen te leveren los ende vrije binnen Antwerpen, oock van x., xx., ce., meerdere ende mindere penninghen, innegestelt oft naermaels innetestellen, telcken termijne voors. als schult metten rechte Xwonnen., obligantes, submittentes ac renunciantes in forma, ende om de voorschreve compten. beeter te doen sorgen voor de voorschreve halve jarige betaelinge, soo wort mits desen wel expressel. geconditioneert dat deselve betaelinge geen twee maenden en mach overstrijcken naerden valdach oft dat andersints ende bij faulte van dijen de rente sal loopen ende bet. moeten worden tegen den penninck sesthien ende alsoo sesse guldens vijff stuyvers voor ider hondert, promitten., ob. ac renuncian. ut supra ende om de voors. renthefferen oft hens actie hebbende van de voors. rente ende halve jarige betaelinge van dijen noch beter te verseekeren, soo hebben de voors. comparanten daer voor Xbonden. de naerbeschreven goederen, consenterende over de selve indt maeken van belijde ende mainmise, mitsgaders inden decrete der heeren schepenen van Loven daerover te geven sonder daegement te derffven doen, ierst over huys ende hoff tot Nerum onder Rotselaer met sijne appendentien ende dependentien met twee bloocken, twee bemdekens ende noch een bemdeken ende een bosken daer aen annex, daerop is staende een backhuys, groot tsamen derthien dachmaelen, soo die aen malcanderen sijn geleghen, regenooten thoff jor. Aert Van Eynatten ter ie., derffgenamen vanden heere pensionaris Silvius ter ije., de Winge ter derder, tclooster van Betlem ter iiije., d' infirmerije van het begijnhoff van Arschot ter ve., Peeter Gooris ter vie., jor. Eynatten vs. ter vije., derffgenamen Adriaen Briers ter viije. ende derffgenaemen Anthonis ter ixe. sijden, item sesse vierendeelen hellichtwinninge, doorsneden doorden Demer, daer van deen partije alhier gelegen indt Hellichterbroeck is, regenoten den voorschreven Demer ter eenre, Jan Jansens Pavie ter ije., derffgenamen Bertel De Pelsmaeker ter iije., ende dander partije daer van gelegen naer Werchter, regenoten het clooster van Villeers ter eenre, Guilliam Van Langendonck ter ije. ende den voors. Demer ter iije. sijden, item een dachmael lants opt Rotselaeren Velt, regenoten Anthoon Van Mechelen ter ie., den voors. Gooris Van. Panhuysen suyt, derffgenamen Andries Dauwen west ende jor. Opperus noort, item een dachmael opt selve velt aen. Doorlaer, regenooten N.N. oist, derffgenaemen Andries Dauwen suyt, derffgenaemen Joachim Vanden Wauwere west ende Henrick Bries noort, item vijff dachmaelen ende 42 royen op de Hoochde met een boinder inde Leegde, vuyt eenen bempt van sesse boinderen, genoempt de Vrancx Bemden, regenooten de Winge oist, derffgenaemen Wijbrechts suyt, het Rotselaeren Velt west ende Gillis Vanden Panhuysen met een ander partije daer van noortwerts, item een halff boinder lants opt Moleveldeken, regenooten Gooris Vanden Panhuysen oist, tsheere straete naer Wesemael suyt ende west ende derffgenamen Adriaen Van Hillegom noort, item eenen hoff aent kerckhoff, groot een dachmael, regenooten tsheeren straete oist en. suyt, het straetken naerden Marckhoff west ende Cristiaen Vanden Eynde noort, item drije dachmaelen bempts op de Boschgrecht, daer door de leybeeke is transverende, regenoten het clooster van Vrouwenperck ter ie. ende ije., Peeter Gooris west ende die leygracht noort, item vijff vierendelen meygras indt selve broeck, regenooten die capelaenen van Rotselaer oft Machiel Jansens west ende de leybeeke noort, item vijffenseventich royen meygras indt Sallaekenbroeck, regenooten Jan Huysmans ter ie., Jan Wauters ter ije. ende Huybrecht Piat ter iije. sijden ende die cleyne grecht ter iiije. sijden, item viertich royen huyshellichtwinnninge indt Hellichterbroeck, regenooten derffgenamen Adriaen Meeus oist, derffgenamen Niclaes Geens suyt, derffgenaemen Jan Vrancx west ende Adriaen Vermeulen mette kercke alhier noort, item een bosken opden Ransberch, genoemt die Plancken, regenooten tsheeren berch oist, jor. Ketelbueter suyt, die gemeyn heyde west ende sr. Jan De Vos noort, item onder baronnije van Wesemael ierst vijffenseventich royen lants opt Aertvelt, regenooten tclooster van Vrouwenperck oist, Cornelis De Brier met Gravensblock suyt, Cornelis De Brier Bernaerts soon west ende N.N. noort, item sesse dachmaelen bempts aldaer, regenooten Olivier Michiels oist, Jan Peeters ende die Loosinge suyt, tclooster van Vrauwenperck west ende tsheere straete noort, item sestich royen lants aldaer indt Ros, regenooten Fransen De Raeymaeker, etha., item een halff dachmael lants indt Hellegat, regenooten den Varenwerch ter ie., Michiel Wiggers ter ije., derffgenamen Jans Van Arschot ter iije. ende derffgenamen Gooris Vanden Panhuysen ter iiije. sijden, item een halff dachmael landts aldaer indt Hellegadt, regenooten den Caecx Berch ter ie., Henrick Van Beets ter ije. ende den Vaerenberch ter iije. sijden, item twee dachmaelen bosch aldaer aende Rombautsche straete, regenooten sijne excellentie den hertoch van Arschot oist, deselve straete suyt, derffgenamen Niclaes Geets west ende sijne excele. voors. noort, item onder de heerlijckheyt van Lubbeeck ierst een dachmael lants opt Keyservelt, regenooten derffg. Hulet oist, den H. Geest aldaer suyt, de Pellenberchstraet west ende den notaris Wautelers noort, item drije dachmaelen bosch aldaer, regenooten derffgenaemen Adriaen Briers ende Jaspar Van Hesbeeke oist, derffgenamen Van. Biest suyt ende die straete noort, item een dachmael lants binnen Rotselaer opt Rotselaeren Velt, regenooten den wech naer Vrouwenperck oist, jor. Opperus suyt, den voors. Panhuysen met naervolgen. parceel west ende derffgenaemen Jans Van Mechelen noort, item vijffenseventich royen aldaer opt selve velt, regenooten den voors. Panhuysen met tvoorgaende ende die voors. erffgenaemen Mechelmans oist, jor. Opperus suyt ende west ende tclooster van Vrouwenperck noort, item een boinder ende vijffendertich royen aldaer aenden Heycant, regenooten die Pavieheyde oist, Philips Van Haecht ende Merten Bries suyt, een seeker wechxken aldaer naer de selve goederen inden suydenwest ende de voors. heyde noch noorwerts, item ses virendelen bosch, regenooten Henrick Van Arschot oist, derffgenamen Wijbrechts suyt en. Daniel Xcauteren. noort, item een dachmael weygras aldaer indt Hellichterbroeck, regenooten Henrick Bries oist, Gillis Suetens suyt, tclooster van Vrouwenperck west ende den sprinckbemt noort, item een dachmael meygras indt selve broeck opde Blockgrecht voors., regenooten derffgenamen Andries Dauwen oist ende noort, die Blockgrecht voors. suyt ende Bertel De Pelsmaeker west, item de hellicht van vijff vierendelen meygras indt selve broeck, onverdeylt tegen Machiel Verreyckt, regenooten die leygrecht oist, die Ransdoncken suyt, derffgenaemen Jans Vanden Panhuysen west ende Bertel Xlinden. noort, item viertich royen opt Rotselaeren Velt, regenooten Anthoon Van Mechelen oist, den voors. Panhuysen suyt, derffgenamen Andries Dauwen west ende jor. Opperus noort, constituerende de voors. gehuyschen compten. een ider thoonder deser in solidum om tgene voors. staet, voor meyer ende schepene van Loven te vernieuwen in behoorel. forme de et super quibus promittentes sempter ratum et gratum, ob., sub. ac ren. ut supra.

Actum binnen Loven ter pntie. van mr. Ignatius Soncx ende Judocus Thielens als getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben de voors. compten. de minute deser beneffen mij notario onderteekent, onderstont mij present als nots., quod attestor ende was onderteekent W. Van Limborch, nots., den voors. Stuckens comparant vuyt crachte sijnder voors. procuratie d' innehouden vanden bovengeschreven instrumente notariael alhier in alle sijne poincten, clausulen, vernieuwt en. andermael herkent hebbende, heeft dijenvolgens bekent, gelooft, Xbonden. ende geconsenteert, alles pro ut latius in dicto procuratorio coram Eynatten, Caverson, scabinis, ix may 1664.  J.B. Caverson.

 

11. Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7919 fol. 227r.

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Eeremans vuyt crachte van sekere procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te moegen doen Xnieuwen. en. passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende, luydende aldus.

Comparerende op heden desen xiijen. may 1666 voor mij notario ende die getuygen naerbeschreven Gooris Vanden Panhuysen en. Jaecquelyne Gooris, sijne huysvre., die welcke midts die rente van eenendertich gul. vijff stuyvers tsrs., bijden iersten compt. gecedeert ten behoeve der kercke van Wesemael vuyt eene meerdere rente van lxij gul. x s. erffelijck voor schepenen der stadt van Loven den vijffden decembris 1663 in prima ten laste van Philips Van Haecht ende d' erffgen. Jan Vermijlen, bijde selve kercke nyet en can worden becomen ende dat die panden bijden vs. iersten comparant tot versekerheyt ende vasticheyt der voors.  rente opgedraegen, te voorens waeren verobligeert aen sr. Ullens, coopman binnen de stadt Antwerpen, voor eene rente van drij hondert gul. tsrs. salvo justo, soo hebben die voors. comparanten geloeft ende geloven bij desen de voors. rente naerder te Xsekeren. bij andere suffisante panden oft wel die capitaele penningen daer van metten wettigen interest aende vs. kercke te restitueren, daer voor verobligerende henne respective persoonen, elck een in solidum en. int besondere, mitsgaeders in cas van behoorel. bepandinge de vs. rente ten behoeve der vs. kercke wel ende loffel. te betaelen ofte te doen betaelen onder gelijcke obligatie als voor, constituerende beyde die vs. comparanten Eeremans ende een ieder thoonder deser om tgene vs. staet, voor allen heeren en. hoven daer des van noode soude moegen wesen te Xnieuwen. en. aldaer te consenteren in volontaire condemnatie, mede in het maecken van mainmise en. decreet sonder daegement over alle en. iegewelcke henne goederen, soo meubelen als immeubelen, gelovende tselve van weerden te houden.

Actum als boven ter presentien van mr. Peeter Huens en. Jan Van Gindertaelen, als getuygen hier toe geroepen ende gebeden, en. tot meerdere vasticheyt van tgene vs. is, soo hebben die vs. comparanten die minute deser neffens mij hier onderges. met hun eygen handt onderteeckent, quod attestor, en. was onderteeckent P. V. Gindertaelen, nots. pubs.

Aldus Xnieuwt., herkent en. gereitereert, coram eisdem eodem.  J. Tsantels.  M. Peeters.

 

12.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7621 fol. 265r.

Item inde tegenwoordicheyt des heer meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen mr. Peeter Van Cotthem, procureur, etha. om het ghene naerbes. staet, valide te moegen doen, onwederoepelijck geconstitueert sijnde bij Jaquelijnken Gooris weduwe Gooris Vanden Panhuysen ende sr. Henrick Ullens, coopman van Antwerpen, jouffen. Anna ende Margareta Ullens, begijnkens tot Antwerpen, sijne dochters, volgens de procuratie, geinsereert inde conditie van de Xcoopinge. der naerbeschreven goederen, gepasseert ende gehouden door den notaris Van Limborch, respective opden iersten, achtsten, xv. ende xxijen. febry. 1669, die heeren schepenen alhier in originali gethoont ende gebleken, ter manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse sesse dachmaelen bempts, gelegen onder Wesemael, regenooten Olivier Machiels ter ie., Jan Peeters ter ije., die Lostich ter iije. ende tclooster van Vrouwenperck ter iiije. sijden, exposito impositus est mr. Wijnant Van Limborch, present en. accepterende inden naeme ende ten behoeve van sr. Guilliam Van Meerbeeck, borger deser stadt Loven, ende jouffvrouwe Maria Dauwen, sijne huysvre., henne erffven ende naercomelingen, per mo. jure et satis den voors. opdraegere ob., sub. ac renuncians in forma et waras op onderhalven capuyn, i quart capuyns, twee hoo[f]steden, xvij penningen lovens, oock onder perts keur indyen bevonden wort den selven daer op vuyt te gaen, anders nyet, alles ingevolge ende naer luyt der conditie daer van sijnde, die alhier wort gehouden voor geinsereert en. gerepeteert, coram Cranevelt, De Ridder, xv meert 1669.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7621 fol. 265v.

Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den voors. procureur Van Cotthem om tgene naerbes. staet, validel. te moegen doen, geconstiueert sijnde bij de bovenges. constituanten volgens die procuratie, hier boven genarreert, welcken volgende heeft opgedraegen ter manisse, etha., met behoorelijcke Xtijdenis. vijff dachmaelen tweenviertich royen landts ende een boinder weyde inde Leeghde inde Vranckbempden, gelegen onder Rotselaer, regenooten die Winge oist, d' erffgenaemen Wijbrechts suyt, Rotselaeren Velt west ende Gillis Panhuysen cum suis noort, item een blocxken van een halff boinder landts opt Moleveldeken onder Rotselaer bij Vrouwenperck Wauwer, regenooten Gillis De Pelsmaeker oist, tsheeren straet suyt ende west ende derffgenamen Adriaen Van Hullegem noort, exposito impositus est mr. Wijnant Van Limborch inden naeme ende ten behoeve van jouffe. Anna De Waersegere weduwe Peeter de Caumon oft haers actie hebbende, per mo. jure et satis den vs. opdraegere ob., sub. ac renuncians in forma et waras de voors. vijff dachmaelen xlijtich. royen met het vs. boinder op vier mol. evie. ende vij mol. rogge ende drije quart vlasch aen sijne excell. de hertoge van Arschot en het bovenges. blocxken van een halff boinder voor vrij, eygen en. onbelast, alles naer luyt ende achtervolgens de conditie daer over gehouden door den nots. Van Limborch, die alhier wort gehouen voor gerepeteerd en. geinsereert, eisdem eodem. Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7621 fol. 296v.

Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den procureur Cotthem om tgene naerbes. staet, validelijcken te moegen doen, geconstitueert sijnde bij Jaecquelynken Gooris weduwe Gooris Vanden Panhuysen ende sr. Henrick Ullens, coopman tot Antwerpen cum suis ingevolge de procuratie daer van sijnde, geinsereert inde conditie vande Xcoopinghe. vant naerbes. goet, die heeren schepenen alhier in originali gethoont ende gebleken, ter manisse, etha., heeft opgedraegen met behoorelijcke Xthijdenisse. drije dachmaelen bosch, geleghen onder Lubbeeck, regenooten d' erffgenamen Anna Panhuysen ter ie., Jaspar Van Halbeeken ter twedere, d' erffgenamen Vander Biest ter iije., d' erffgenamen vanden notaris Woutelers ter iiije. ende straete ter vijffdere sijden, exposito impositus est mr. Wijnant Van Limborch, present ende accepterende inden naeme ende ten behoeve van Isack Vanden Panhuysen ende sijne tegenwoordige huysvre. ... [niet vermeld] Van Langendonck, per mo. jure et satis den voors. opdraegere vigore quo supra Wergans, submittens ac renuncians, daer over gehouden door den notaris Van Limborch, respective opden iersten, achtsten, xven. ende xxijen. february, achtstenende xv. meert 1669, die alhier oversulcx worden gehouden voor geinsereert ende gerepeteert, coram eisdem eodem.  De Ridder.

 

13.   Hieronder nog een akte met vermelding van Gregorius (Goris) Van den Panhuysen en Jacoba (Jacquelijne) Go(o)ris.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8265 fol. 101r.

In tegenwoordicheyt des heere meyers [ende] schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck Van Heusden vuyt crachte ende naer vermogen van seeckere procuratie speciale ende onwederoepelijck bevel, hem als thoonder der selver gegeven bij Gooris Vanden Panhuysen ende Jaecquelijne Gooris, gehuysschen ende ingesetenen van Rotselaer, gepasseert voor mr. Anthoin Van Heusden als notaris ende seeckere getuygen opden negensten deser maent january, bij manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse sesse vierendeelen hellicht winninge, gelegen onder Rotselaer voors. int Schipstal, regenoten de Winge ter ie., de leybeke ter ije. ende Wouter Van Aerschot ter derdere zijden, op hun gedevolveert door de doot ende afflijvicheyt van wijlen Anthoin Gooris, brooder (!) der voors. Jaecquelijne, volgens de deylinge daer van sijnde, gepasseert voor Peeter Van Gindertaelen als notaris ende secretaris van Wesemael op den tweeden april anno xvic. vijffentsestich ende den voors. opdraegere inden naem der voors. constituanten vuyt de voors. sesse vierendeelen hellicht winninge ontgoeyt ende onterfft sijnde, soo is daerinne gegoeyt ende geerfft den procureur Van Heusden inden naem ende ten behoeve vande achtergelaeten weesen van wijlen heer ende mr. Petrus Briers, in sijnen leven licentiaet inde rechten, ende huns actie hebbende, erffelijck in toecomende tijden, per monitionem jure et satis den voors. opdraegere obligando, submittendo ac renunciando in forma et waras voor vrije ende onbelast goet, verclarende den rechtveerdigen prijs vanden coop te wesen om ende mits de somme van hondert ende thien gul. eens, coram St. Victor, Santels, hac 30e. january 1666.  J. Tsantels, G. Vander Heyden.

 

14. In de onderstaande akte vind je het echtpaar Guilielmus Van den Panhuysen en Jacoba (Jacomijne) Vits terug. De akte bestaat uit drie onderscheiden delen. Als datum werd de recentste genomen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7531, fol. 2r., akte dd. 4 juli 1642.

Item in presentie der schepenen van Loven naerbeschreven compareren(de) Jacques Van Schoonderhaeghen, boede deser stadt Loven, tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met speciale procuratie, hem gegeven bij Jan Van Halbeecke soene wijlen Jaspars en(de) Marie Meynaerts, gehuyschen, innegesetene Van Wesemael, ende Geerardt Clauwier als momboir van Cathlijne Keyen, daer moeder aff was Marie Wijbrechts weduwe wijlen Willems Boen, voorden heer advocaet Legius als openbaer not(ari)s en(de) seckere getuyghen opden xxiiien. juny xvic. tweeenviertich, alhier gesien en(de) gebleken, ende waer van den teneur hier naer van woorde te woorde is volgende, luyden(de) aldus.

Comparerende op heden desen xxiiien. juny xvic. tweeenveertich voor mij notario en(de) de getuyghen naerbeschreven, Jan Van Halbeeck soene wijlen Jaspars ende Maria Meynarts, gehuyschen, innegesetenen van Wesemael, de welcke gecocht hebbende teghen Guilliam Vanden Panhuyse ende Jacomijne Vits, insgelijcx gehuyschen, een huys metten hoff ende sijne toebehoortten, gestaen tot Weesmael voorschreven bijde kercke, regen(oot) sheeren straete in drije sijden ende den Bonten Osse ter iiiier. sijden, bijde selve vercooperen met meer andere goederen verobligeert ende opgedraegen voor schepenen deser stadt Loven opden viiien. martii xvic. tweeendertich in prima, voor eene rente van xviiie. guldens vijfthien stuyvers tsiaers ten behoeve van wijlen Maria Wijbrechts weduwe Willems Boon, als nu competerende aen Cathelijn Keyen, minderjarighe dochter wijlen Reyniers, daer momboir aff af is Gerardt De Clauwier, ende om de voors. andere goederen des voors. Panhuyse ende Jacomijne Vits van(de) vs. rente te ontlasten, hebben de voors. comparanten in plaetse der selver ander goederen gesurrogeert de naervolgende goederen ende gheconsenteert int maecken van mainmise en(de) decreet sonder dagement over de selve, naementlijcken ierst over een block, groot ontrent sesse virrendeelen, liggen(de) in sijne grechten onder Weesmael, regen(oot) sheeren straete ter eenre, den Steenacker ter iier. en(de) iiier. en(de) Hendrick Van Beets ter iiiier. sijden, belast met twee capuynen aen(den) heere van Weesmael, item over drije virendeelen maybeempts hellicht winninghe, gelegen onder Weesmael opt Winghe Beempt, regenoot het Roode Clooster ter ier., Carel Piaet ter tweedere, Dirick Minne ter iiier., belast met eenen halffven capuyn aenden voors. heere van Weesmael, item over een dachmael landts vierde schooff, oyck geleghen onder Weesmael onder den Beninckberch, regen(oot) derffgen. Wauter De Keyser ter eenre, Jan Croonen ter tweedere en(de) sheeren straete ter iiir. sijden, ende noch over een boender ende drij virendeelen beempts, geleghen onder Weesmael, regenoot die Broeck  straet in twee sijden, den heere van Weesmael ter derdere ende Dionijs Van Inthoudt ter iiier. sijden, belast met vier guldens thien stuyvers aen het weeskindt van Adriaen Van Halbeeck, item met vier guldens thien stuyvers aen Hendrick Van Bets ende met twee guldens thien stuyvers aen(den) voors. Dionijs Van Inthoudt, welcke voors. goederen aen(den) voors. iersten comparant sijn te deele gevallen vuytten hoofde van sijne ouders bij scheydinghe ende deylinghe, gepasseert voor schepenen van Weesmael opden xxien. february xvic. viertich, geloven(de) daerenboven die voors. comparanten de voors. rente van achthien guldens vijfthien stuyvers jaerlijx ten behoeve der voors. Cathelijn Keyen, wel en(de) loffelijck bynnen deser stadt Loven te betaelen, vrije van alle impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, onder obligatie van henne respective persoonen , elck in solidum ende int besundere, midts welcken den voors. Geerardt De Clauwier inden naem der voors. Cathelijn Keyen de voors. andere goederen des voors. Guilliam Van(den) Panhuyse ende Jacomijne Bits ende henne personen van(de) voors. rente totalijcken heeft ontlast en(de) ontslaeghen, soo en(de) gelijck hij is doen(de) bij desen, in verstande nochtans dat daervoor sal v(er)obligeert blijven den voors. huyse, bijde voors. comparanten teghen den selven Panhuyse cum suo gecocht, constituerende de selve comparanten Schoonderhaghen ende een ieder thoonder deser om tghene voors. is, voor meyer en(de) schepenen deser stadt Loven te v(er)nyeuwen in behoorlijcke forme, promitten(tes) ratum, actum tot Loven ter presentien van m(eeste)r Hendrick Paridanus en(de) van m(eeeste)r Jan Loyaerts als getuyghen, hebben(de) de voors. partijen de minute deser geteeckent, onder stont mij present not(ari)s ende was onderteeckent D. Legius, welcken volgen(de) heeft den voors. geconstitueerde tghene voors. is in alle sijne poincten v(er)nyeuwt en(de) geloeft in alles t' onderhouden en(de) tachtervolgen(e) onder obligatie, submissie en(de) ren(untiatie) in forma, coram Borchgreeff, Goffaert, junii xxviii., 1642.

 

Teneur van(de) mainmise, in desen vermelt.

Bourgem(eeste)ren, schepenen ende raedt der stadt van Loven, den iersten van onsen boede hier op versocht, saluyt, want Jan Van Halbeeck soene wijlen Jaspars ende Maria Meynaerts, gehuyschen, met schepenen brieven deser stadt Loven verbonden sijn aen Geerardt Clauwier als momboir van Cathelijn Keyen in eene rente van achthien guldens xv stuyvers erffelijck, daer aff sij te hemwaerts in gebrecke sauden sijn van vasticheyt ende die voors. Geerardt vuyt saecken van dijen heeft ons versocht hem verleent te worden behoorlijcke provisie van mainmise, in desen dienende, soo eest dat wij u ordonneren en(de) committeren bij desen dat ghij in uwe als in ons genadichs heere ende in onse handen tot behoeff des voors. Geerardts inder voors. qualiteyt behoorlijck nempt, levert ende stelt alle ende iegelijcke goeden, beyde have ende erffve der voors. v(er)obligeerde, daer aff ghij des v(er)socht sult sijn den selven Geerardt oyck totte selve goeden behoorlijck leyden(de) en(de) tselve gedaen sijnde, midts den consente der voors. bekenderen gedraeghen int bekennen der voors. rente de voors. mainmise te woorden gedecreteert, inthimeren(de) oyck mede de voors. mainmise, den grondt heere oft sijne officiers daer onder de voors. goeden resorteren. sijn om van desen te moeghen registre hauden ter conservatien van heure heerlijcke rechten, soo verre voor voldoeninghe van(de) voors. gebrecken de voors. goeden naermaels vercocht ende geexecuteert worden, doen. van allen tghene des ghij in desen gebesoigneert sult hebben, goidts tijts uwe behoorlijcke relatie aen een van onsen secretarissen, die tselve registreren sal, van allen welcken te doen wij u des geven volcomen macht ende authoriteyt, nemen(de) oyck in des voors. is tuwer assisten(tie), soo verre des noot sij, de officiers van(de) plaetsen en(de) andere van desen behoeffelijck wesen. op heuren behoorlijcken salaris, den welcken wij ingevalle als boven, versuecken, ordonneren en(de) bevelen in des voors. is, te assisteren, des ter kennissen hebben wij borgem(eeste)ren, schepen(en) en(de) raedt voors. den segel ten saecken deser stadt hier op doen drucken opden xxxen. juny 1642.

 

Item Jacques Van Schoenderhaghen, geswoeren boede deser stadt Loven, retulit hem opden iiien. july 1642 getransporteert te hebben inden dorpe van Wesemael en(de) aldaer in sijne als in ons g(enadichs) heer en(de) deser stadts handen genoemen tot behoeff van Geerardt Clauwier als momboir van Cathelijne Keyen de goeden Jans Van Halbeeck en(de) Marie Meynaerts, gehuyschen, om te comen tot vastichijt van xviii. r(insguldens) xv s(tuyvers) erffel(ijck) en(de) den officier gegeven sijnen wijn, sic relatum, juli iiiia., 1642 en(de) was ond(erteecken)t J.F. De Vroey, secretaris.

 

In deze akte wordt melding gemaakt van Guilielmus Vanden Panhuysen en Jacoba Vits. De griffier maakte van enkele plaatsnamen een potje : de Beninckxberg wordt Bruyninckxbergh en Luyninckberch en het Wolfsackervelt wordt het Olsaeckervelt. Het is altijd oppassen geblazen. We vernemen ook de namen van twee huizen te Wezemaal, met name Sint-Joris en de Bonten Os.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7529, fol. 407r., akte dd. 27 april 1641.

In tegenwoerdicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Putmans om de naervolgen(de) bekentenisse te v(er)nyeuwen, onwederoepel(ijck) geconstitueert zijnde bijde procuratie, hier inne geinsereert, heeft tselve gedaen inder vugen naervolgende et inseratur.

Opden xxvien. april 1641 compareerde voer mij notario ende die getuygen naergenoempt Jan Van Halbeeck ende Maycken Meynaerts, gehuysschen, woonende tot Wesemael, hebben bekent, gelijck zij bekennen bij desen onverscheyden ende elck een voer al deuhgdelijcken schuldich te zijn aen jo(ncke)r Matthias Van Cranevelt sone jo(nke)r Franchoys, alhier present ende accepterende, eene rente van vijventwintich guldens erffelijck, quytbaer teender reyse met vierhondert rinsguldens eens ende met volle rente, jaerlijcx opden xvien. may te verschijnen ende binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrij in forma, daer van dierste jaer vallen ende verschijnen sal xvia. maii xvic. eenenveertich naestcomende, gelovende die voernoempde comparanten die voorschreven rente jaerlijcx op haeren valdach wel ende loffelijck te betaelen ende te leveren, los ende vrij als boven onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma, constituerende die voorschreven comparanten onwederoepelijck bij desen Putmans, Leunckens ende elcken van hun besundert om die voors(chreve) bekentenisse in hunnen naeme voer schepenen van Loven te vernyeuwen ende aldaer tot vasticheyt vande voorschreven rente ende jaerlijxsche betaelinge der selver te consenteren int maecken van beleyde ende mainmise over allen hunne goeden, soo meuble als immeuble, ende int decrete der schepenen van Loven sonder daertoe te derven gedaeght ofte geroepen te zijn ende namentlijcken ierst op huys ende hoff, genoempt Sint Jooris, gelegen onder Wezemael, regenooten sheerenstrate in drij zijden ende thuys ende hoff, genoempt den Bonten Os, ter vierdere, bijde voors(chreve) comparanten vercregen tegen Guillam Vanden Panhuyse, item op een bonder bempts, gelegen onder Wezemael inde Bremen, regenooten t' Geroyde ter eenre, Andries Van Salm ter tweedere, d' erffgenamen jouffr(ouw)e Boon ter derdere zijden, item op vijff vierendeelen lants, gelegen aldaer opden Steenacker, regenooten d' erffgenamen Wouters De Keysere ter eenre, Adriaen Durinxx ter tweedere ende Adriaen Pasteels met sijnen boomgaert ter derdere zijden, item op een halff dachmael lants, gelegen aldaer opde Spileycke, regenooten Jan Van Aersschot ter eenre, die kercke van Wezemael ter tweedere ende den Bruynincx Berch ter derder zijden, item op drij vierendeelen lants, gelegen aldaer onder de Spileycke, regenooten Goert Vanden Panhuyse ter eenre, Jan Van Aersschot ter tweedere, den Luyninckberch ter derdere zijden, item op vijff vierendeelen lants, gelegen opt dOlsaeckervelt (!), regenooten de Romboutsche straete ter eenre, Peeter Boogaerts ter tweedere, d' erffgenamen Franchois Wiggers ter derdere zijden, item noch op ses vierendeelen lants, gelegen onder Wezemael voorschreven, regenooten tGroen Wechsken comende vanden Benninckberch ter eenre,  Carel Piaet ter tweedere, d' erffgenamen Sebastiaen Van Beneden ter derdere ende Adriaen Pasteels ter vierdere zijden, item over een schure met een wagenhuys mette erve daer aen gelegen, regenooten sheeren strate ter eenre, Jan Paeps ter tweedere, het weeskindt van Adriaen Van Halbeeck ter derdere, item alnoch die hellicht van een block lants, soo tzleve gelegen is naest de zijde op het Wesemaelenvelt, regenooten tzelve velt ter eenre, derffgenamen Huybrecht Marissens ter tweedere, d' erffgenamen Adriaen Van Halbeeck ter derdere, sheeren strate ter vierdere zijden, item noch op een dachmael lants, gelegen onder Wezemael op den Olevier, regenooten Willem Van Bets den jongen ter eenre, d' erffgen(amen) Peeter Molemans ter tweedere, derffgen(amen) Jans Willems ter derdere zijden, promittentes ratum obligan(do) et submitten(do) ac renunciando in forma, midts de bekentenisse van welcke rente soo compt te cesseren de bekentenisse van gelijcke rente van vijffentwintich gul(dens) erffelijck als Guillam Vanden Panhuyse ende Jacomijne Vits, gehuysschen tot behoeff des voors(chreven) jo(ncke)r Matthias Van Cranevelt voer schepenen van Loven in prima op den elffsten juny 1636 hadden bekent ende op hunne goeden bij mainmise geaffecteert, daervan de verloopen totten xvien. may 1640 inclus sijn voldaen, constituerende den voors(chreven) jo(ncke)r Cranevelt, Putmans, Leunckens ende elcken van hun besundert om de cassatie daervan voer schepenen van Loven te doen met gelofte van genoechdoeninge in forma, promittens ratum obligan(do) ut supra.

Aldus gedaen tot Loven ter presentien van Coenraert Slafius ende Aert Sweerts, als getuygen hiertoe versocht hebbende die voors(chreve) partijen de minute deser geteeckent neffens mij openbaer notaris, inden Rade van Brabant geadmitteert.

Quod attestor, A. Cuypers, not(ariu)s.

Aldus vernyeuwt coram Borghreeff, Corselius, aprilis xxviia., 1641.

         In de marge.

         Is geblen bij notariae quittan(tie), gepasseert voor den nots. Goemans, den xiiien. octob. 1683 dat joe. Barbara Van Craenevelt heeft ontfangen die xap. pen. deser tegenstaen. rente van xxv gul. erffel. mette v(er)loopen der selver vuyt handen van Adriaen Van Hove inde naeme der erffgen. Dierick Bloms als cooper van(de) huyse i. loco verobligeert met consent inde cassatie et sic vacat. 

 

15. Winandus Van Limborch en zijn vrouw N. de Caumon gelden aan hun zoon Petrus Van Limborch een rente van 200 guldens ten behoeve van de priesterlijke titel van hun zoon. Voor de rente stellen zij onder andere een huis met aanhorigheden en landerijen te Nerum onder Rotselaar ter grootte van 4 bunders in pand, dat zij voor een som van 3550 guldens hadden gekocht van de erfgenamen van Gregorius (Goris) Vanden Panhuysen en Jacoba (Jaecqelyne) Go(o)ris, waarvan akte voor de wethouders van Rotselaar verleden werd op 30.03.1669. Op het ogenblik waren Gregorius Vanden Panhuyse en Jacoba Goris dus reeds overleden.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7939, folio 285r., akte dd. 7 mei 1687.

Inde tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen m(eeste)r Wijnant Van Limborch, not(ari)s ende eersten officiael vande middele schrijffcamere vanden stadthuyse der selver stadt, en(de) jo(uffrouw)e de Caumon, wettelijcke gehuysschen, hebben gelooft ende gelooven bij desen aen en(de) ten behoeve van m(eeste)r Petrus Van Limborch, hennen soone, alhier present ende danckelijcken accepterende, jaerlijcx te gelden ende te betaelen eene erffelijcke rente van twee  hondert gul(den)s t' siaers in faveur sijnder studie inde h(eylighe) godtheyt ende oock tot supplement van sijnen titule om te geraecken tot het priesterschap, dwelck hij van intentie is mette gratie godts te aenverden, cours te nemen op heden date deser en(de) alsoo v(er)volgens van iaere tot iaere totte afflijvicheyt des voors(chreven) acceptants, daer voor verobligerende de voors(chreve) comp(aran)ten henne respective persoonen ende goederen, meublen ende immeublen, present ende toecomende, elck een voor al ende int besondert en(de) tot naerdere versekeringhe der voors(chreve) rente ende iaerlijcxsche betaelinghe der selver hebben de voors(chreve) comp(aran)ten opgedraegen ende verobligeert huys ende hoff, gestaen ende gelegen tot Nerum onder Rotselaer bij Loven, met twee schueren, schaepstal ende peerdestal, borneput, bachuys, appendentien ende dependentien van dijen mette landen, bempden ende boomgaerden, aenden v(oor)s(chreven) hoeve annex, groot t' saemen vier ende een halff boenderen landt, regen(oten) d' erffgen(amen) jo(ncke)r Eynatten in vier sijden, jo(ncke)r Sylvius ter ve. ende vie., de Winge ter viie., tclooster van Betlehem ter viiie., t' begijnhoff van Aerschot ter ixe., bijde voors(chreve) gehuysschen comp(aran)ten v(er)cregen vande erffgen(amen) Gooris Vanden Panhuysen ende Jaecquelyne Gooris, gehuysschen waeren, voor weth van Rotselaer opden 30en. meert 1669, om ende voor de somme van 3550 gul(den)s volgens d' acte van goedenisse daer van sijnde, onderteeckent H. Vanden Panhuyse, secret(ari)s, alhier in originali gesien ende gebleken, item drije boenderen bossch, gelegen tot Thilt, genoempt die Pasteels Bleucken, regen(oten) jo(ncke)r Cranevelt ter ie., Aert Versteenen ter iie., het Broeck van Thilt ter iiie. ende Winge ter iiiie. sijden, vercregen bijde selve comp(aran)ten van Jan Lambrechts ende Elisabeth del Vaulx, gehuysschen, opden 18en. xber. 1679 volghens d' acte van goedenisse daer van sijnde in date xviien. xber. 1685, onderteeckent G. Van Thienen, om ende voor de somme van 1200 gul(den)s, alles naer luyt der voors(chreve) acte, alhier insgel(ijcx) gesien ende gebleken, alsoo t' saemen de voors(chreve) twee parcheelen vuytbrenghende de somme van 4750, verclaerende daerenboven de voors(chreve) hoeve mette selve landen nyet meer te wesen belast als met eenen heerlijcken chijns van twee een halff molevaeten even, sesse penningen Lovens ende eenen halven cappuyn aenden hertoghe van Aerschot ende den voors(chreven) bossch voor vrije en(de) eyghen ende onbelast, expositi expositus est m(eeste)r Petrus Van Limborch danckelijck t' selve accepterende opde voors(chreve) rente van twee hondert gul(den)s t' siaers tot voltreckinge van sijnen werelijcken priesterlijcken staet ende dat voor sijn leven geduerende, et latius prout int witte deser, coram jo(ncke)r Franciscus de Spoelbergh, heere van Lovenjoul, meyer, et(ceter)a, jo(ncke)r Charles de Plaines, heere van Lamaillerie, ende Niclaes Vander Veken, schepenen der stadt Loven, hac septima maii 1687.

16. In de akte maakt men meldig van Gregorius Vanden Panhuysen sone wijlen Joannes en zijn vrouw Jacoba Gooris enerzijds en van Joannes Van Lechye (Van Laghe) en Anna Bols anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7900, folio 425v., akte dd. 23 maart 1638.

Item in tegenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven gestaen m(eeste)r Jan Thilemans, clerck in secunda camera, naer vermogen van onwederroepelijcke procuratie, alhier volgende en(de) geinsereert.

Comparerende op heden den xixe. dach marty 1638 voor mij openbaer notaris, present de getuyghen nagenoempt, Gooris Vanden Panhuyse sone wijlen Jans ende Jacqueleyn Gooris, sijne huysvrauwe, woonende tot Rotzelaer, die welcke tsamen ende elck een van hun als principael hebben bekendt, gelijck sij bekennen midts desen, wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Janne Van Laghe en(de) Anna Bols, gehuysschen, present ende dat accepterende, achthien guldens xv st(uvers) erffelijck, den gulden tot xx st(uyvers) ende den pen(ninck) tot drije pleecken Brabants ghereeckent, vallende jaerlijcx datum van desen, erffelijcke rente, jaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrije van x., xxe., ic., mindere ende meerdere penninghen, te leveren, die voorghenoemptde ghehuysschen in toecomende tijde telcken termijn als schuldt met recht verwonnen, ende tot meerder vasticheyt der voors(creve) rente, soe consenteren die voors(creve) bekenderen int maecken van beleyde ende mainmise over alle en(de) eyghewelcke hunne goederen, meubele ende immeubele, present ende toecomende, ende namentlijck over huys ende hoff met den block daer aen gheleghen, groot ontrent seven dachmaelen onder Rotzelaer voors(creven), regen(oten) jo(ncke)r Eynetten ter ie., derffgena(m)en Jans Vanden Panhuyse ter iie., derffgenamen van Peeter Anthonis ter iiie., sheeren straet ter iiiie. en(de) die voors(creve) bekendere ter ve. sijden, mitsgaders int decreet der schepenen van Loven daer op te geven sonder daer toe ghedaeght oft geroepen te derven sijn ende dat op dat dese bekentenisse sijn volcomen effect souden mogen sorteren, soe hebben die voors(creve) bekenderen onwederroepel(ijck) gemachtich[t] gelijck sij machtighen midts desen m(eeste)r Jan Thilemans, Impens ende elck thoondere deser om dese bekentenisse voor schepenen van Loven laten te vernieuwen, promittentes ratum obligando ac renun(tiando) in forma, op conditie vande selve rente te mogen lossen tegen den penninck xvie. ende met volle rente, super quibus, etc(etera), aldus gedaen ende ghestipuleert binnen Loven present Guillam Vander Bueken ende Hendrick Gruels, als getuyghen tot desen gebeden, ende van mij openbaer notaris, bijden Raede van Brabant geadmitteert, en(de) was onderteeckent P. Van Meerbeeck.

Welken volgende heeft den voors(creven) comparat tvoors(creven) contract in alle en(de) eyghewelcke sijne poincten vernieuwt, geloevende inden name van(de) voors(creve) comparanten die voors(creve) rente jaerlijcx opden xixe. marty wel ende loffelijck te betaelen telcken jare als schuldt met recht verwonnen, obligando, submittendo ac ren(untiando) in forma, coram Boorgraeff, Leunckens, xxiiie. meert 1638.

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom