Voorouderlijst Paeps Arnoldus

 

Zeer verspreide plaatsnaam afgeleid van 'Ter Eeke', 'Ter Eyck': plaats waar eiken groeiden.

 

Paap(s), Paeps, Paape, Poep, Paepe(n), (de) Pape, De Paep(e), Spa(e)pen(s), Spaapen

Familienaam uit het Middelnederlandse pape: priester (die wellicht de vader was).

 


Deze lijn sluit mogelijk aan op een andere Paeps-lijn.

 

XIII - Paeps Henricus (S4826), fs Arnoldus, ° ca. 1600, x 1 (niet Wak, W, H, ) met Machiels Anna (S4827), + Wakkerzeel 16.03.1636, x 1 Wakkerzeel 06.05.1636 (g. Van den Putt Guilielmus, Smets Judocus, Leerbels Guilielmus en Gorts Antonius) met Anna Ingelborgh, + Tildonk 04.09.1638 vv, x 3 met Judoca Van Inde.

 

Er wordt melding in deze akte (met dank aan Paul Peeters) gemaakt van Henricus Paeps en zijn vrouw Anna Michiels, inwoners van Wakkerzeel. Uit de akte blijkt dat Henricus de zoon is van Arnoldus .

Bron : S.A.L., Inventaris Cuveliers, register nr. 7522 folio 133v., akte dd. 15 april 1633.

Item in teghenwoordicheyt des meyers, schepen(en) en(de) eygen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen m(eeste)r Jan Putmans vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van sekere procuratie speciael en(de) onwederoepel(ijck) bevel, hem gegeven respectivel(ijck) bij Henrick Paeps sone wijlen Aerts en(de) Anna Michiels, gehuysschen, woonende tot Wackerzeel, voor d' een hellicht ende Lenaert Jacops sone wijlen Jacops en(de) Barbara Maerschalcx, sijne huysv(rouw)e, woonende tot Haecht, voor d' ander hellicht, gepass(eer)t voor H. Van Roost als openbaer not(ari)s en(de sekere getuyghen opden vierden april lestleden, alhier v(er)thoont en(de) gebleken, die welcke geconstitueerde met consente, wille, wete en(de) overstaen Stevens Boon sone wijlen Gielis, woonende tot Corbeke Overdijle, per mo(nitionem) hebben t' saemen opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse en(de) met ressche en(de) rijse drije vieren(deelen) bosch met xviii oft xix eycken daerop staende, geleghen onder Leeffdael, regen(oten) de vloetgracht ter ie., Henrick Vander Vorst ter iie., d' erffgenaemen Stuckens ter iiie. ende ... [n.v.] ter iiiie. sijden expos(ito) impos(itus) est de voors(chreven) Jaecques Van(der) Vorst sone wijlen Henricx, woonende tot Corbeke Overdijle, en(de) dat bij maniere van naederschap, hier waren over jo(ncke)ren Jan De Borchgraeff en(de) Jaspar Roeloffs, schepenen tot Loven, en(de) eygen(genoten), item jo(ncke)r Jan Van(der) Vorst, heere van Winghe en(de) meyer der stadt Loven, en(de) Henr(ick) Van Roost, insgelijckx als eygen(genoten), coram quibus satis et waras voor eyghen en(de) onbelast goedt, quiquidem rogantes, hoc faciunt scabini predicti, actum xva. aprilis a(nn)o 1633.

Item partijen v(er)claeren den rechtveerdighen coop te wesen om en(de) voor hondert en(de) vijftich guldens los geldts eens, boven slach, hooghen en(de) andere ongelden volgen(de) de conditie daeraff sijnde, eisdem.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Henricus Paeps, zoon van Arnoldus, en zijn vrouw Anna Michiels, dochter van Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 171v., akte dd. 3 februari 1634.

Item in teghenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerghenoempt ghestaen Huybrecht Loenckens Guilliam Boogaerts, bode der zelver stadt Loven, als tot des naerbes(creven) staet te doen en(de) te passeren, special(ijck) en(d)e onwederroepel(ijck) gheconstitueert en(de) ghemachticht zijn(de) bij Henrick Paeps sone Arts en(de) Anneken Michiels dochtere Jans, ghehuysschen, woonen(de) tot Wackerzeele, metter procuratie daeraff ghemaeckt en(de) ghepasseert voir m(eeste)r Peeter a Kempis als openbaer notaris en(de) den ghetuyghen dair inne ghen(oempts), op den xxiiien. january anno 1634, alhier ghesien en(de) mijn(e) heeren schepenen naerghen(oempt) volcomel(ijck) v(er)thoont ende gebleken en(de) d(aer)van den teneur van woorde te woorde hier naer is volghen(de), luyden(de) aldus, etc(etera).

Compareren(de) op heden den xxiiien. january 1624 voir mij Peeter a Kempis als openbaer notaris, bijden Raede van Brabant gheadmitteert, tot Loven resideren(de), en(de) die ghetuyghen naerghen(oempt, den eersamen Henrick Paeps sone Artss(en) en(de) Anneken Michiels dochtere Janss(en), gehuyss(en), woonen(de) te Wackerzeele, die welcke hebben bekent, ghel(ijck) zij kennen en(de) lijden midts des(en), deughdel(ijck) schuldich te zijn(e) wesen aen aen (!) jouffvrouwe Aleydis Pecquius weduwe wijlen h(eer) en(de) m(eeste)r Antonis Van(den) Heetvelde een rente van vi gul(dens) vijff st(uyvers) erffel(ijck) tot xx st(uyvers) dne guld(en) en(de) den stuyver tot drije plecken Brabants gherekent, los en(de) vrij van alle beden ende impositien, van(de) xe., xxe., ce., minde(re) en(de) meerdere pen(ningen), tot Loven alle jare datu(m) deses te leveren en(de) te betalen als schult met recht verwonnen, en(de) van heden datum deses over een jair sal wesen den iersten valdach en(de) zoo voirts van jare tot jare, beloven(de) die v(oir)s(chreve) ghehuysschen ter maenisse pandt te stellen, weert wesen(de) boven alle voirgaen(de) co(m)meren, dobbel rente, en(de) tot naerder securiteyt en(de) vasticheyt van(de) v(oir)s(chreve) mevrouwe verclaeren de v(oir)s(chreve) ghehuysschen te consenteren int maecken van mainmise en(de) decret van dijen over alle hunne goederen, moeuble en(de) immoeuble, present en(de) toecomen(de), sonder d(aer)toe te derven ghedaeght wordden, constitueren(de) die voirs(chreve) bekenders Huybrecht Leunckens, Jan Thielmans, Guilli(amm)e Boogaerts en(de) meer andere, int wit van des(en) te stellen noemen, tsamen en(de) elcken van hen int besundere, om de v(oir)s(chreve) bekentenisse en(de) mainmise voirde heeren wethouderen van Loven in hunne constituanten naeme te herkennen, v(er)nyeuwen en(de) te passeren ten coste van(de) v(oir)s(chreve) bekinderen, promitten(tes) gratum ac ratu(m) onder obligatie, submissie en(de) renunciatie in forma, hier inne gheconditioneert dat de v(oir)s(chreve) bekenderen de v(oor)s(chrev)e rente van zesse gul(dens) vijff stuyvers erffel(ijck) altijt sullen moghen lossen en(de) quyten alst hen ghelieven sal met hondert rinsg(uldens) eens en(de) met volder rente, actum ten daeghe, maende en(de) jare als boven ter p(rese)ntien van Herman Hermans en(de) Jan Vanden Putte, als ghetuyghen hierover gheroepen en(de) ghebeden, oirconden hebben die v(oir)s(chreve) bekinderen de minute van des(en) gheteecke(n)t, onderstont ghescreven, mij p(rese)nt, tot tghene v(oir)s(chreven) is, v(oir)t zijn(de) en(de) was ond(er)teeckent P. a Kempis, notarius.

Welcken volghen(de) die voirghen(oempden) comparant inden naem, van weghen en(de) vuyt crachte van(de) v(oir)s(chreve) procuratie, heeft bekent en(de) gheleden, zoo hij bekent en(de) lijdt midts des(en), dat die voirs(chreve) ghehuyschen ende elcken van henlieden als principael wel en(de) deughdel(ijck) schuldich zijn der voirghen(oempde) vrouwe Aleydt Pecquius weduwe wijlen des v(oir)s(chreven) heer en(de) m(eeste)r Anthonis Van(den) Heetvelde de voirs(chreve) rente van zesse rinsg(uldens) en(de) vijff st(uyvers) erffel(ijck), tot xx st(uyvers) den gulden en(de) den stuyver tot drije plecken Brabants gherekent, oblig(ando), los en(de) vrij, gelovende alle jaere los, vrij en(de) tot behoeff van(de) v(oir)s(chreve) vrouwe Aleydt Peckeus en(de) haere naercomelingen ende te betaelen en(de) te leveren als schult met recht verwonnen en(de) van heden datum van des(en) over een jaer betal(inge) te doen als schult schult (!) met recht v(er)wonnen, gheloven(de) die voirs(chreve) comparant van weghen en(de) vuyt crachte als voer ter manisse  te leveren voir de v(oir)s(chreve) rente pandt te stellen, dobbel rente weert zijn(de), voir boven alle voirgaen(de) co(m)meren, ende tot naerder securiteyt en(de) vasticheyt van(de) v(oir)s(chreve) voir vrouwe Aleydt Pecquius, zoo heeft hij comparant ind(en) naem en(de) van weghen der v(oir)s(chreve) ghehuysschen, constituanten, midts desen gheconsitueert dat de v(oir)s(chreve) mevrouwe Aleydis van stonden aen over de goeden, beyde haeffvel(ijck) en(de) erffel(ijck) der v(oir)ghen(oempde) gehuys(schen) constituanten tallen tijden haer ghelieven(de) sal moghen doen maecken mainmise, consenteren(de) mede int decrete, bijde heeren schepen(en) van Loven daerover te gheven en(de) voirts met soo vele te doen soo en(de) sulcx dat der voirghen(oempde) vrouw Aleydt en(de) haere naercomelingen ten eeuwigen daghen sal mogen ghenoech zijn, alles onder v(er)bintenisse van(de) p(er)soonen en(de) goederen der v(oir)s(chreve) constitua(n)ten en(de) van dat(um) van hed(en) rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), met conditien dat die v(oir)s(chreve) constitua(n)ten bekenderen die zelve rente sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijd(en) alst ghelieven sal teen(der) reysen en(de) metter so(m)me van hondert gul(dens) eens en(de) met volle rente, coram Schore, De Vroey, febuarii iii., 1634.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Paeps Joannes, (°) Wakkerzeel 30.11.1625 (g. Machiels Joannes en Stoop Petronella), x (niet Wak, H, K, W) met Cauters - Couters Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Paeps Elijsabeth, (°) Wakkerzeek  13.12.1650 (g. Fondrij Godefridus en Machiels Elijsabeth),

     Paeps Henricus, (°) Wakkerzeel 08.11.1651 (g. Smets Petrus en Paeps Christina),

     Paeps Cornelius, (°) Wakkerzeel 07.08.1653 (g. Verberen Cornelius en Van den Cauter Catharina),

     Paeps Adrianus, (°) Wakkerzeel 09.09.1655 (g. Grevens Adrianus en Vervoort Barbara),

     Paeps Martina, (°) Wakkerzeel 18.11.1657 (g. Van Leemput Joannes en Wijngarden Martina n. Leunckens Martina),

     Paeps Joannes, (°) Wakkerzeel 13.11.1659 (g. Verbeeck Joannes en Phlios Maria),

     Paeps Stephanus, (°) Wakkerzeel 02.07.1662 (g. Verhoeven Stephanus en Ackermans Anna), x met Anna Maerschalck,

     Paeps Barbara, (°) Wakkerzeel 09.13.1664 (g. Vanden Putte Ludovicus en Vander Motten Barbara),

     Paeps Maria, (°) Wakkerzeel 12.06.1667 (g. Scoovaerts Anthonius en Cremers Maria),

     Paeps Helena, (°) Wakkerzeel 11.04.1669 (g. Docx Petrus en Frans Catharina),

     Paeps Margareta, (°) Wakkerzeel 15.06.1670 (g. Estaigner Henricus en Van Leemput Margareta),

     Paeps Henricus, (°) Wakkerzeel 13.04.1673 (g. Vermeijlen Henricus en Van Velthem Margareta), 

 

Paeps Maria, (°) Wakkerzeel 05.03.1627 (g. Goorts Henricus en Paeps Maria),

 

Paeps Christina, XII (S2413), (°) Wakkerzeel 06.04.1628 (g. Mertens Cornelius en Keijaerts Christina),

 

Paeps Barbara, (°) Wakkerzeel 06.04.1630 (g. Machiels Henricus en Langendonck Barbara),

 

Paeps Joanna, (°) Wakkerzeel 20.08.1631 (g. Vogheles Arnoldus en Van Beethoven Joanna),

 

Paeps Anna, (°) Wakkerzeel 05.12.1632 (g. Mergaets Arnoldus en Moens Anna),

 

Paeps Catharina, (°) Wakkerzeel 21.09.1634 (g. Vande Put Guilielmus en Van Langendonck Catherina),

 


 

XII - Van Dijck Joannes (S2412), (°) Mechelen OLV 18.02.1635 (g. Vanden Broeck Jan en Verheijen Lijsbeth), (x) 22.10.1656, (°) (niet Wak+?, H, W, K,  S, Wes, Kamp, Heist, Bet, ), x Wakkerzeel 09.11.1656 (g. Van Dijck Antonius avunculus sponsus en Paeps Joannes frater sponsa) met Paeps Christina (S2413), (°) Wakkerzeel 06.04.1628 (g. Mertens Cornelius en Keijaerts Christina), x 2 Wakkerzeel 10.06.1666 (g. Petit Antonius en Van Dijeck Petrus) met Vrijedachs Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Dijck Elisabeth, (°) Wakkerzeel 04.10.1657 (g. Van Dijck Antonius en Couters Elisabeth),

 

Van Dijck Joannes, (°) Wakkerzeel 28.02.1660 (g. Van Deyck Petrus n. Joannis Vanden Putte en Janssens Maria),

 

Van Dijck Antonius, (°) Haacht 23.01.1660,

 

Van Dijck Guilielmus, XI (S1206), (°) Haacht 02.08.1661,

 

Van Dijck Clara, (°) Haacht 29.04.1663,

 

2. Van Dijck Joannes, (°) Wakkerzeel 06.03.1667 (g. Paps Joannes en Smets Maria),

 

Van Dijck Anna, (°) Wakkerzeel 26.10.1668 (g. Serneels Joannes en Paeps Anna),

 

Van Dijck Jacobus, (°) Wakkerzeel 24.01.1671 (g. Fondri Jacobus),

 

Van Dijck Anna, (°) Wakkerzeel 09.04.1673 (g. De Ceuster Anna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom