Voorouderlijst Van Eijcken alias Paeps Hendrick 

 

Zeer verspreide plaatsnaam afgeleid van 'Ter Eeke', 'Ter Eyck': plaats waar eiken groeiden.

 

Paap(s), Paeps, Paape, Poep, Paepe(n), (de) Pape, De Paep(e), Spa(e)pen(s), Spaapen

Familienaam uit het Middelnederlandse pape: priester (die wellicht de vader was).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - XVIII - XIX - XX -Van Eijcken Hendrick (S + N), ° ca. 1430, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Eijcken Willem, XV - XVI - XVII - XVIII - XIX.

 


 

XV - XVI - XVII -XVIII - XIX -Van Eijcken Willem (S + N), ° ca. 1460, x met ...

 

HCT fo 327:
- 2 dec 1484: Willem Van Eijcken ontvangt na de dood van zijn vader Hendrick tot zijn behoef en tot behoef van Jan De Vleeshouwer uit Mechelen een half bonder bempt in Haecht op het Langendonckvelt
- 26 jan 1516: Jeroen De Vleeshouwer na doode van Jans zijn vader ontfangt ...
WRT1876/2 ‎(1703)‎ fo 220:
- anno 1490: Willem Van Eijcken heeft na de dood van zijn vader Hendrik Van Eijcken ontvangen zijn huis en zijn hof gelegen mette landen uijtgescheyden van een dm
- 20 aug 1528: Hendrik Van Eijcken Willemsone heeft ontfangen huis en hof gelegen te Winbraecken na de dood van Willem Van Eijcken Hendriksone ten behoef van zijn kinderen Willem & Marie
- 21 sep 1574: Artur Van Eijcken sone wijlen Jans in presentie van Jan Van Eijcken sijns broers ontvangt huis en hof met schuur en stallen & andere toebehoorten met oock den block te Winbraecken waeruit gestorven is Jan Van Eijcken douden saliger ...

RTS6531: anno 1528 20 daghen in augusto:
Soe heeft Henricq Van Eycken Wyllems sone ontfaen te leene syn huys ende hoef alsoe belege es te Wyntbraken tusschen Sheere strate ront omme gaens weggescheyden een dachm lants nae de doot Wyllem Van Eycken Henricq vader ende dit voors huys ende hoff mette lande heeft Henricq Van Eycken ontfaen voor hem en voor syne kinderen te weten Jan Willem & Marie .

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps Hendrick, XIV - XV - XVI - XVII - XVIII.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - Paeps Hendrick (S + N), ° ca. 1490, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps Maria, XIII - XIV - XV - XVI - XVII,

 

Deze Willem past wellicht niet in dit gezin (neef ?, oom ?, of toch niet ? of ... Paeps alias Van Eijken Willem fs Joannes, x 1 met Katheryne Vermijlen, (deze  x 1 met Arnt Van Aerschot, ° ca. 1510), x 2 met Maria Aerts, deze x 2 met Petrus De Bruyn,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Guilielmus (Willem) Pa(e)ps (alias Van Ey(c)ken) en zijn tweede vrouw Maria Aerts, die in het bezit kwamen van een aantal gronden onder Haacht, Tildonk en Wakkerzeel.  Ter herinnering aan de Brabantse tijdrekening volgt 1 januari 1570 op 31 december 1570.  Het jaartal is dus nog niet veranderd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8220, fol. 155v., akte dd. 19 februari 1570.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers, etc(etera), gestaen Cathlijne Storms dochte(re) wijlen Jans met consente, wille, weten(e) en(de) overstane Jans Verdonck, haers mans, heeft opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse derfflicheyt van tderdendeel van drije dachmalen landts, gelegen onder Haecht, geheeten den Diericx Wouweren, regen(ooten) Peeter Kerincx ter eenre, Goerdt Kerincx ter tweede(re) ende sheeren strate ter ande(re) zijden, item noch tderdendeel van een dachmael, gelegen onder Thieldonck opt Groot Daeldervelt, regen(ooten) Peeter Kerincx ter eenre en(de) Ph(i)l(ip)s Smets ter tweede(re) zijden, item noch tderdendeel van een(en) halffven boende(r), gelegen opt Leepservelt, regen(ooten) den Heyligengeest van Wackerzeele ter eenre, derffgenaemen Serviaes Raps ter iire., zijden, item noch tderdendeel van een(en) halffven boende(r) landts opde Hulst, regen(ooten) Peeter Kerincx ter eenre, derffgenamen m(eeste)rs Bartholomeus Vanden Heetvelde ter ande(re) zijden, item noch tderdendeel van onderhalff dachm(ael) bossch, geheeten tVen, ond(er) Wackerzeele, regen(ooten) die Sielmisse van Percke ter eenre, sheeren strate ter tweede(re), item noch tderdendeel van een(en) dachmale beempts, gelegen tSuersele, regen(ooten) Jan Verdonck ter eenre, Peeter Kerincx ter tweede(re), item noch tderdendeel van een(en) beempt, gelegen inde Leepstrate onder Wackerzeele, regen(ooten) de leygrechte ter eenre, derffgenamen m(eeste)rs Jans Van Raveschoth ter tweede(re), de kercke ende Heyligengeest van Wackerzeele ter ande(re) zijd(en), al ombegrepen der maten, exp(osito) imp(ositi) sunt jure hereditario Willem Paps ende Marie Aerts, zijn huysv(rouw)e, ter zaken van mangelinge per mo(nitionem) et satis et waras op tderdendeel vanden co(m)meren ende lasten daer van te voren vuytgaende terminis tanquam prout jure aut, coram Roeloffs, Bucq, februarii xixa.

 

De voorgaande akte werd onmiddellijk gevolgd door de twee volgende akten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8220, fol. 156v., akte dd. 19 februari 1570.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers, etc(etera), gestaen die voerscreven Willem Paps ende Marie Aerdts, zijn huysvrouwe, hebben opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse een dachm(ael) beempts, gelijck tselve ombegrepen der maten gelegen is int Cleyn Werchterbroeck, reg(enooten) Peeter Wouters ter eenre, Jan Van Diependale ter tweede(re), comende met eenen eynde aen dBroeckstraetken ter ande(re) zijden, item noch vier peeters erffelijck als zij heffende zijn op een camme, staen(de) te Wackerseele inde plaetse tegen over de kercke, toebehooren(de) der weduwen Vrancx Van Diependale, exp(osito) soe zijn d(aer)inne gegoet ende geerft ten erffelijcken rechte die voerscreven Jan Verdonck ende Cathlijne Storms, zijn huysvrouwe, ter zaken van mangelinge per mo(nitionem) et satis et waras opde lasten daer van voren vuytgaen(de) terminis tanquam prout jure aut, coram eisd(em).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8220, fol. 156v., akte dd. 19 februari 1570.

Item alle die voers(creve) opdrageren, in presentia, hebben, bij haren eede ten staven(e) Peeters Moons, lieutenant, gedaen, vercleert datter egheene penningen vander baten der mangelingen voerscreven gecomen noch geschoten en zijn, coram eisd(em).

 

Hieronder de transcriptie van een Latijnse schepenakte met vermelding van Guilielmus Paeps, zoon van Joannes en man van Maria Aerts. Op uw webpagina heb je vermeld dat hij de zoon zou zijn van Hendrik. Gezien de gegevens in de andere akten, lijkt me dit echter niet langer houdbaar.

Uit de akte blijkt dat Coenrardus Verdonck, de zoon van wijlen Henricus, een half dagmaal land uit een groter stuk van 3 ˝ dagmalen land te Hulst onder Wakkerzeel overdraagt aan Guilielmus Paeps, zoon van wijlen Joannes en man van Maria Aerts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7853, fol. 240v., akte dd. 7 maart 1568. 

Transcriptie.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Coenrardus V(er)donck

f(ilius) quond(am) Henrici sup(er)p(ortavi)t cum debita eff(estucatio)ne

dimidium jurnale terre de et ex tribus cum

dimidio jurnalibus terre sit(am) sub Wackerzeel

in loco, dicto den Hulst, inter bona Jo(hann)is V(er)donck

ab una, heredum Jo(hann)is De Scrijnmakere ab alia

et heredum Wilhelmi Vand(en) Bossche a 3a. p(ar)t(ibus),

exp(osito) imp(ositus) Wilhelmus Paps f(ilius) quond(am) Jo(hann)is et

Maria Arts, eius uxor, per mo(nitionem) ju(r)e et sat(is)

oblig(ando) et war(as) integra dicta bona sub uno

modio siliginis eccl(es)ie et mense Santi Spiritus,

ibidem septem mol(evasis) havene census d(omi)ni

fundi et duobus cap(onis) et censu d(omi)ni fundi

unde dictus Wilhelmus suam partem solvere

tenebitur tanq(uam) p(ro)ut, coram Graven,

Wynde, septima m(ar)tii.

     Uit dit huwelijk:

      1. Van Aerschot Jan,

      Van Aerschot Peter,

      Van Aerschot Lijsbeth, 

      2. Paeps alias Van Eijcken Henricus,

      Paeps Guilielmus, 

Hierin wordt dan weer melding gemaakt van Guilielmus Paeps, zoon van wijlen Joannes en man van Maria (Maryken) Aerts.  Uit de randvermelding van de eerste akte blijkt dat Maria Aerts nadien nog in het huwelijk trad met Petrus De Bruyn.  Het tweede huwelijk moet dus plaats gehad hebben tussen 01.06.1571 en 11.02.1574, m.a.w. Guilielmus Paeps moet tussen die twee data overleden zijn).

Item Johannes Van Eycken filius quond(am) Henrici, co(m)morans

apud Werchte(re), in p(rese)ntia, etc(etera), ema(ncipavi)t Eertur, Arnoldum, Petru(m)

et Annam Van Eycken, suas proles, a pane suo modo debito et

consueto, quo facto Cloet reconduxit, cor(am) Buck, Kelft,

septembr(is) via.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854, fol. 349v., akte dd. 17 februari 1569.

Item Wilhelmus Paps f(ilius) quond(am) Jo(hann)is, co(m)mor(ans)

apud Wackerseel, oblig(ans), recognovit se

debere Petro Van Langendonck et

Catherine Van Rode, eius uxori, quatuor

florenos caroli te xx st(uferos) monete curren(tis)

et unu(m) modium siliginis pag(abilis) cum vanno

mensure et pactus Lovan(iensis) hered(itarie) redd(itus)

et t(re)cens(e) singulis a(n)nis ad xvii. februarii

p(er)solven(dis) et apud Haeght ad eorum domu(m)

deliberan(...) (?) quite et libe(re) quol(ibe)t ass(ecu)t(um)

ad mo(nitionem) pig(nus) val(ens) et t(antu)m et poterit

red(imer)e q(ua)n(do) vol(verit) que(m)libet d(enarium) exin(de) median(tibus)

triginta sex florenis caroli te xx st(uferos) mo(ne)te

curren(tis) ac cum, cor(am) Roeloffs, Kelffs,

xvii. februarii.

            In de marge.

S(olvit).

Wilh(elmus) p(ro)misit p(re)stare uxore eisd(em).

Item de voers(creven) Peter

Van Langendonck heeft

bekent hem van des(er) rinte

en(de) pacht vuyt hand(en)

Peters De Bruyn(e) als

man en(de) momboer van

Maryken Arts, wed(uw)e

van des voers(creven) Paeps,

voldaen en(de) gelost te

zijn(e), c(on)senteren(de) ind(er) cass(ati)e

van des(en) et sic vacat,

act(um) xxi. feb(rua)rii 1574 li(br)o.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7854, fol. 350r., akte dd. 1 juni 1571.

Item Maria Aerts cum consensu Wilhelmi Paeps,

eius mariti, p(ro)misit p(re)dicto dict(um) redd(i)t(um)

et t(re)cens(e) persolve(re) et l(itte)ram p(er)fice(re), coram

Dormale, Goerts, p(ri)ma junii a(n)no lxxi.

            In de marge.

S(olvit).

 

Paeps Jan, x met ...

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een mooie vondst.  Het gaat om een akte van emancipatie betreffende de kinderen van Joannes Van Eycken (alias) Paeps, zoon van Henricus.  Hij woonde te Werchter.  De akte leert ons dat hij naast Jan en Artur zeker nog twee andere kinderen had, met name Petrus en Anna.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7464, fol. 50r., akte dd. 6 september 1570.

Item Johannes Van Eycken filius quond(am) Henrici, co(m)morans

apud Werchte(re), in p(rese)ntia, etc(etera), ema(ncipavi)t Eertur, Arnoldum, Petru(m)

et Annam Van Eycken, suas proles, a pane suo modo debito et

consueto, quo facto Cloet reconduxit, cor(am) Buck, Kelft,

septembr(is) via.

                In de marge.

S(olvi)t.

     Uit dit huwelijk:

     Van Eijcken Jan,

     Van Eijcken Artur

     Van Eycken Petrus,

     Van Eycken Anna. 

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - jonker De Rijck Laureijs (S + N), ° ca. 1510, x met Paeps Maria.

 

Aktegegevens i.v.m. dit gezin in het parenteel van De Rijck Laureijs.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Rijck Aert, commissaris van zijne majesteit, jonker, pensionaris (raadgevend advocaat van het stadsbestuur) te en secretaris van de stad Vilvoorde, x met Lijsbeth Goris,

 

De Rijck Elisabeth, x met Pauwel Wellens,

 

De Rijcke Anna, XIII (S5865),

 

De Rijck Cathlijn, x met Cornelis Van Emelen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Emelen Maria,  

 

De Rijck Maria, XIV - XV - XVI (S + N), ° ca. 1540,

 

De Ryck Petronella, XII - XIV - XV (S3969 + S4009 + S8789 + S24789), ° ca. 1550.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom