Voorouderlijst Paeps Henricus

Zeer verspreide plaatsnaam afgeleid van 'Ter Eeke', 'Ter Eyck': plaats waar eiken groeiden.

 

Paap(s), Paeps, Paape, Poep, Paepe(n), (de) Pape, De Paep(e), Spa(e)pen(s), Spaapen

Familienaam uit het Middelnederlandse pape: priester (die wellicht de vader was).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV -  Paeps Henricus (S9564 + S9628 + S9692), ° ca. 1550, x met ...

 

WRT1848 fo 84: 28 mei 1610:
Peeter Stoop x Cathelijne Verhulst verkopen aan Peeter Paeps Hendricksone x Elisabeth Vandenberge een pleck erfs daer twee diversche huijsen op plachten te staen ende nu een schuere opstaet daervan deen huijs placht toe te behooren Geert Schrijns en de dander heeft hij opdragere vercregen van Anneken Vuijterelst, tsamen gelegen tusschen Sheerenstraete, erfgen Jan Viskens met de hellicht vande Borreput ende derfgen Peeter Verhulst ende Hendrik Paeps doude ende den voors opdraegere heeft het voors erf gewarandeert op 15 st voor de helft en dander helft moeten derfgen Jan Viskens betaelen oijck 15 st volgens den erfbrief dd 9 mrt 1593.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps Henricus,

 

Paeps Petrus alias Thaij, XIII (S4782 + S4814 + S4846).

 


 

XIII - Paeps alias Thaij Petrus (S4782 + S4814 + S4846), ° ca. 1570, x met Vanden Berge Elisabeth (S4783 + S4815 + S4847).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Wer1849/ 2 fo 1: 17 okt 1653
S+D kinderen en erfgen wijlen Peeter Paeps x wijlen Elisabeth Vandenberghe
- Peeter Spoelberghs met Jan Raempts ‎(x Catharina Spoelberg)‎ & Rombout De Clercq als wettige momboirs van Elisabeth Spoelbergh kinderen wijlen Willems daer moeder af was Elijsabeth Paeps ende Cornelis Van Nuffelen geasst met Adriaen Van Nuffelen ende den voors Rombout De Clercq als wettige momboirs van zijnen zone behouden vanden voors Elisabeth Paepts zijne huijsvrouwe was ter jre,
- Geeraerts Van Aerschot wn Margariete Paepts geasst met den voors Rombout De Clercq als momboir van zijnen sone Guilliam Van Aerschot behouden vande voors zijne huijsvrouwe ter ijre
- Anthoon Van Dijck x Anna Paepts ter iijre
- Aert Van Tongelen x Adriana Paepts ter iijre,
alle kinderen van wijlen Peeter Paeps ten tijde onsen meijer ende van Elisabeth Vandenberghe hebben verclaert S+D van de goederen ende gronden van ersten als op hun sijn competenten ende condividenten sijn verstorven ... mits die dood van Elisabeth Vandenberghe hunne moedere en grootmoedere, als wel als van alsulcken goederen als bij wijlen den voorschreven Peeter Paeps hunnen resp vaedere ende grootvaedere tsedert die doot van Elisabeth Vandenberghe zijne ierste huijsvrouwe was, in zijne … naerhouwelijcke staeten sijn vercregen geweest ende opden selven Peeter Paeps vuijtwijsens den testament van 3 juni 1651 opde voors Elisabeth, Anna & Adriana Paeps zijne drije dochters, oft wel noch hunne kinderen in representatie desselven, ter exclusie van den vs Guilliam Van Aerschot zijnen ne? den welcken hunnen alleenlijck heeft gereserveert die legitieme portie, sulcx dat over lotinge gevallen ende gebleven is.
Wer 1849/ 2 fo 4: 17 okt 1653
S+D van de kinderen en erfgen Elisabeth Paeps
- Peeter Spoelbergh sone wijlen Peeters
- Jan Raempts ende Anthoon Van Dijck als wettige momboirs van Elisabeth Spoelberghs alnoch minderjarige dochter
- Cornelis Van Nuffelen wn Elisabeth Paeps als vader & momboir van Guilliam Van Nuffelen zijnen sone geasst met Adriaen Van Nuffelen ende Aert Van Tongelen als medemomboirs
alle kinderen van wijlen de voors Elisabeth Paeps hunne moedere hebben verclaert ... S+D van alle alsulcken goederen & gronden van erffven als op hun comparanten voor de proprietyt eensdeels syn gedevolveert geweest mits die doot van Elisabeth Paeps hunne moedere als wel op hun comparanten met vollen rechte bij representatie van deselven hunne moedere zijn verstorven geweest doorde doot & aflijvigheijt van wijlen Peeter Paeps hunnen grootvader,ende aen hun C gebleven achtervolgens die S+D hierboven.
 

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Petrus Pa(e)ps (alias Thay) en Elisabetha Vanden Berghe, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 65v., akte dd. 21 oktober 1630.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Marie Aurogs, lest wed(uw)e wijlen Hans Willems, woonende binnen deser stadt Loven, bij manisse heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een halff dachm(ael) broecx, geleghen int Werchter Broeck in(den) Hanewijcxschen Hoeck, regen(otten) Peeter Paps in twee sijden, het Terwe Landt naer den oosten ter iiie. ende ... [n.v.], der v(oor)s(chreve) opdraegersse v(er)storven bij doode en(de) afflijvicheyt van Cathlijn Marcelis, haer moeyken, expos(ito) impos(itus) est die v(oor)s(chreven) Peeter Paps soo voor hem als voor Elizabeth Van(den) Berghe, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) et satis, ob(ligando), et(ceter)a, et waras voor onbelast ende dit om en(de) voor de so(m)me van veertich rinsg(uldens) eens, los en(de) vrije geldt, en(de) een halster corens, coram Leunckens, Riviren, octobris xxi., 1630.

 

In de volgende akte werd melding gemaakt van Petrus Paeps en zijn vrouw Elisabetha Van den Bergh, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 193r., akte dd. 12 mei 1631.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Joos De Vos als executeur van(den) testamente wijlen jo(uffrouw)e Cath(ari)na Van Haecht wed(uw)e wijlen Jans Maes, en(de) met hem Goris Loomans, Merten Coosmans en(de) Geldolph Van Overbeeck, heer en(de) m(eeste)r Jo(hann)es Cocle, ad(vocae)t, et(ceter)a, en(de) m(eeste)r Jan Stevens, Eustaes Spin, Geert De Vleeschouwer, Anthoon Van Bullestraeten en(de) Carel Diericx, alle als huysarmm(eeste)rs en(de) rentm(eester)s respective van(de) vijff prochien deser stadt, als geinstitueerde erffgen(aemen) der voors(chreve) jo(uffrouw)e Catharina Van Haecht, volgens den testamente daeraff sijnde en(de) gepass(eer)t voor m(eeste)r Paulus Kimps opden viiien. dach meert a(nn)o 1627, den schepen(en) naerbes(chreven) v(er)thoont, bij manisse hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse sesse dachm(aelen) bempdts, geleghen tot Perre onder Werchter tusschen de Laeck in twee sijden, die goeden van(de) taeffele van(den) H(eyligen) Geest van Werchter mette goeden Guilliams Boen, nu d' erffgen(aemen) Jaspar De Man, t' saemen ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Peeter Vermijlen ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(iti) sunt Peeter Verstraeten voor d' een hellicht en(de) Peeter Paps en(de) Elizabeth Van(den) Berghe, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, voor d' ander hellicht, per mo(nitionem) et satis ob(ligando), et(ceter)a, in forma, et waras eerst op vi st(uyvers) aen(den) H(eyligen) Geest van Werchter en(de) vi st(uyvers) erffel(ijck) aen(de) kercke van Werchter, een blanck in een gichte en(de) een braspen(ninck) aen t' clooster van Villeers, soo verre men bevindt t' selve goedt daermede belast te sijn, voorder oft anderssints niet, ende dit om en(de) voor de somme van seven hondert veertich rinsg(uldens) eens, los en(de) vrije gelt, boven slach, hooghen en(de) andere oncosten volgen(de) de conditie daeraff bijden rentm(eeste)r Impens, coram Daneels, Rivieren, maii xii., 1631.

 

De onderstaande akte volgt onmiddellijk op de vorige.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 114v., akte dd. 9 januari 1613.

Item in tegenwoordich(eyt) als vore gestaen de voors(chreven) jo(ncke)r Arnoult vuyt last en(de) nae v(er)moegen als vore, etc(etera), p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) sesse dach(maelen) terwelandts vuyt een meerder stuck van drije bro boen(der) van twee stucken in een vergaedert, te weten van zeven dach(maelen) landts, bijd(en) voors(chreven) opdraeger v(er)cregen van(de) erffgen(aemen) Aerdt wijlen Schelkens en(de) dander vijff dachm(aelen) van h(ee)r Niclaes Clupperls, gelegen tot Werchtere aen(de) Dijle, regen(oten) die goeden Jans Van Hove en(de) het Cleyn Terwelandt ter ie. en(de) de goeden der erffgen(aemen) wijlen Jans Van Aerschot ter andere zijd(en), exp(osito) imp(ositi) sunt Peeter Paeps al(ia)s Van(der) Eycken, zoe tot behoeff van hem sel(ven) als oock tot behoeff vna Elisabeth Van(den) Berghe, gehuysschen, et satis die voors(chreve) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) et waras voor ombelast prout, coram eisd(em).

Item partijen v(er)cleeren den rechtveerdighen coop te wesen om en(de) voor de s(omm)e van elffhondert rinsg(u)l(dens) eens sonder d' ongelt van(de) hooghen en(de) lijffcoop, eisd(em).

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Petrus Paeps zone Henricus en zijn vrouw Elisabetha Vanden Berghe, inwoners van Werchter, enerzijds, en Anthonius Go(o)ris, weduwnaar van Anna De Hooghe, met hun dochter Anna (x Henricus Van Hove) anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 169v., akte dd. 30 december 1616.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Peeter Paps soene Henricx en(de) E(lisa)b(e)th Van(den) Berghe, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorlijcke v(er)thijdenisse drije dachmaelen bempts, gelegen bynnen den dorpe van Werchter, ter plaetse geheeten den Hoenderberch, regen(oten) regen(oten) (!) Jan Van Hove ter eenre, Peeter V(er)straeten ter iie. en(de) iiie., tclooster van Bethleem ter iiie. en(de) sheeren straete ter ve. zijden, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Anthonis Gooris inden naem naem en(de) tot behoeff van Anna Gooris, bij hem v(er)weckt vuytten lichaeme van Anna De Hooghe, zijne ierste huysvr(ouw)e, per mo(nitionem) et satis et waras op een ort en(de) ii (mij)ten heeren chijns, tanquam prout, ende dat bij maniere van mand naederschappe, coram Roeloffs, Vand(er) Heyden, decembris xxxa., 1616.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Paeps zone wijlen Henricus en zijn vrouw Elisabetha Vanden Berghe, inwoners van Werchter. Uit de akte blijkt dat Petrus nog een broer Henricus had, eveneens inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 180v., akte dd. 21 maart 1622.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Henrick Paps sone wijlen Henricx, woonende tot Werchter, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) de hellicht van een boend(er) bempts, daeraff dander hellicht is toebehooren(de) Peeter Paps, zijn(en) broeder, gelegen ond(er) Werchter, regen(oten) den geheelen bempt sh(ee)ren straete in twee zijd(en), den Aelmoeter ter iiie. en(de) Willem Peeters ter iiiie. zijd(en), opden voors(creven) opdraeger voor deen hellicht v(er)storven bij doode en(de) afflijvich(eyt) des voors(creven) Henricx, sijns vaeders, volgen(de) den testamente desselffs in date xa. feb(rua)ry 1621, alhier gesien en(de) gebleken, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte die voors(creven) Peeter Paps en(de) E(lisa)b(e)th Van(den) Berghe, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter, p(er) mo(nitionem) et sat(is) die voors(creven) opdraege(re) obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et war(as) den geheelen bempt op drije g(u)l(dens) erffel(ijck) op sh(ee)ren chijns van(den) gronde prout, coram Heyden, Beringhen, martii xxi., 1622.

Item partijen v(er)cleeren den justen prijs van(den) coop te zijn(e) voor hondert vijffenvijftich rinsg(u)l(dens) eens los gelt, eisd(em).

Nog een akte bij Goris alias Bruers.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps Henricus,

 

Paeps Elisabeth, ° ca. 1600, x 1 met Willem Spoelbergh, deze x met Van Nuffelen Cornelius, deze x 2 Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Joanna Vermeren, deze x 1 Tildonk ...03.1645 (g. Michael Hensmans, Joannes Vander Meren en Egidius Limbosch) met  Joannes Van Tongelen,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Cornelis Versmissen ende Henderick Spoelbergh met zijn suster Cathelijne Spoelberghs zijn veraccordeert van alsulcken 150 gl als Willem Spoelbergh inden naem van zijnen mede broeder Peeter Spoelbergh ende Cathlijn Spoelbergh alle kinderen van wijlen Huijbrecht Spoelbergh ende oock van die kinderen van wijlen Adriaen Spoelbergh te weten Henderick ende Cathelijne voors in beklaerenisse heeft gehouden ende getrocken op het sterfhuis van wijlen Peeter Michiels welcke 150 gl moeten voor een hellicht volgen aen die erfgen van Adriaen Spoelberghs en dander hellicht aen derfgen van Huijbrecht Spoelberghs soo dat ‎(?)‎ staeck moet trecken de somme van 75 gl behoudelijck ter consideratie van Elisabeth Paeps achtergelaten we van Guilliam Spoelberghs verclaert het voors gelt genomen te hebben van Francoijs ‎(sone?)‎ Cornelis Van Nuffelen als m+m van Elisabeth Paeps met overstaen en bijsijns van ? Spoelbergh geaccordeert tegen den voors Henderick ende Cathelijne Spoelbergh kinderen Adriaen Spoelbergh om en voor die somme van 50 rinsgulden ? hun paert alle welcke somme ick Cornelis voors ? ‎(slechts gedeeltelijk leesbaar).
     1. Spoelbergh Joanna, ° ca. 1620, 

     Spoelbergh Petrus, (°) Werchter 29.02.1624 (g. Michiels Petrus sr en Paeps Margareta), 

     Spoelbergh Elisabeth, ° ca. 1627, 

     2. Van Nuffel Anna, (°) Werchter 22.04.1641 (g. Verstraten Joannes en Paeps Anna),

     3. Van Tonghelen Petrus, (°) Werchter 06.05.1646 (g. Joannes Vander Meeren en Petrus Lauwens),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 06.02.1648 (g. Arnoldus Van Tongelen custos en Barbara Van Leempoel), vader Arnoldus,

     Van Tongel Henricus, (°) Werchter 29.11.1650 (g. Henricus Goris en Barbara Vandermeren),

     Van Tongel Joannes, (°) Werchter 22.06.1653 (g. Joannes Van Beneden en Maria Wauters),

     4. Van Nuffele Elisabeth, (°) Werchter 01.08.1655 (g. De Cock Hubertus en Paeps Adriana n. Spoelbergs Elisabeth),

     Van Uffelen Hieronimus, (°) Werchter 16.10.1657 (g. De Worteleers Guilielmus en Van Haecht Elisabeth), 

     Van Nuffelen Maria Francisca, (°) Werchter 04.05.1660 (g. Mag. Van Roost Cornelius n. De Geurter Franciscus en Holemans Maria), 

     Van Nuffelen Adriana, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Heijnsmans ... en Paeps Adriana),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 26.03.1663 (g. Van Roijst Cornelius en Vander Straten Catharina),

     Van Nuffelen Cornelius, (°) Werchter 03.09.1665 (g. Van Tongelen Petrus en Paeps Adriana n. Van Tongelen Elijsabeth),

 

Paeps Maria, x 1 Rotselaar 19.02.1623 (g. Petrus Bries en Adrianus Bries) met Hendrik Briers, x 2 Rotselaar 25.01.1628 (g. Paeps Petrus en Bries Libertus) met Wouter - Gualterus Van Aerschot (fs Henricus x Meys Elisabeth), deze x 2 Rotselaar 20.02.1635 (g. Van Aerschot Arnoldus en Van Aerschot Henricus) met Foblets Catharina,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Wouter Van Aerschot verheft na de dood van Maeijcken Paeps sijn huijsvrouwe de hellicht van een half bunder bempts gelegen onder Rotselaer maar verclaert Werchter te wesen… ten behoef vande erfgen ende naeste leenvolgers van zijne voorgaende huijsvrouwe.
AVT4: Rekeninge en bewijs die de meijer is doenden voor derfgen wijlen Maria Paeps x Hendrik Briers xx Wouter Van Aerschot gegeven bij de erfgen dd 9 feb 1686.
R1619: 28 jan 1688
Van Tongelen tegen Van Aerschot
den aenre heeft uit de voorgelegde bescheeden niet connen achterhaelen wat goederen hen bij attestering van wijlen Wouter Van Aerschot sijn competerende, waeren versaeckt ende desniyttemin sustineert dat de gedaegden sullen exhiberen & voorder doen brengen S+D aengegaen tusschen Wouter Van Aerschot vs als m+m van Marie Paeps & derfgen & representanten van wijlen Henrick Briers haeren iersten man was, mitsgaeders het testament gemaeckt bij wijlen die voors Marie Paeps vuijt crachte van welck den voors Van Aerschot heeft beseten in tochte de goederen competerende d
’aenre als erfgen van selve Maria Paeps mitsgaders alle andere documenten die sij sijn hebbende gelijck acte des verheffen van leengoederen bij de voors Marie achtergelaeten etc ...
R1619: 11 feb 1688
Van Tongelen tegen Van Aerschot
die gedaegden naementlijk Peeter, Daniel & Goris Van Aerschot met Daniel Van Couteren x Barbara Van Aerschot, Carel Briers x Maria Van Aerschot, Michiel Janssens x Elisabeth Van Aerschot, Jan Maes x Anneken Van Aerschot alle erfgen van Wouter Van Aerschot protesteren van hunne vacatie naer Loven gedaen om hunnen advt te informeren.
R1619: 3 mrt 1688
Van Tongelen vs Van Aerschot
compareerde Jacques Van Tongelen als gecommitteerde van de erfgen Marie Paeps sijn moeije heeft alhier ter greffie gelicht ses distincte erf of bescheyt brieven der goederen vercregen bij wijlen Hendrik Briers ende de voors Marie Paeps om deselve bescheeden te applickeren tot ontdeckinge van de parcelen hem onbekent ende hem daervan te dienen met sijne mede erfgenaemen
.
 

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Walterus Van Aerschot, weduwnaar van Maria Paeps. In de akte vernemen we dat Walterus de zoon is van Henricus en Meys Elisabetha. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 305r., akte dd. 15 oktober 1631.

Item in p(rese)ntie als voor gestaen die v(oor)s(chreven) Guilliam Herts vuyt crachte van procura(ti)e voorgemelt repetat(u)r, heeft ter manisse opgedragen en(de) getransporteert met behoorel(ijcke) v(er)thijdenissen tot behoeff van Wouter Van Aersschot soene Henricx en(de) van Elisabeth Meys, weduwer wijlen Marie Paps, een dachmael lants soe tselve stuck gelegen is onder Wesemael opden Grooten Winckel, regenooten de herstraete ter ier., Peeter Van Reyn ter iier., derffgen(aemen) Adriaen Briers ter iiier. en(de) die v(oor)s(chreven) Peeter Van Reyn ter iiiier., waranderen(de) tselve stuck voor vrije, eygen en(de) onbelast naervolgens den teneur der procura(ti)e, exposit(o) impositus per mo(nitionem) jure hered(itario) et allod(ii) die v(oor)s(chreven) Wouter Van Aersschot weduwer Marie Paeps, voor hem en(de) naercomelin(gen) accepteren(de), et satis die v(oor)s(chreve) gemachtichde naer v(er)mogen sijn(der) co(mm)issie, obligans, etc(etera), et waras ut ante, den coop bedraeght los gelts een hondert en(de) tsestich r(insguldens) eens boven slach, hoogen en(d)e andere ontcosten volgens de c(on)ditien, actu(m) eodem et eisdem.

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Aerschot Adriaen,  

     3. Van Aerschot Barbara, (°) Rotselaar 22.01.1637 (g. Van Aerschot Gerardus en De Brier Barbara),

     Van Aerschot Catharina, (°) Rotselaar 18.09.1639 (g. De Neuter Henricus  en Vanden Bos Catharina),

     Van Aerschot Ioannes, (°) Rotselaar ...03.1642 (g. Verlinden Joannes en Verlinden Catharina),

     Van Aerschot Henricus, (°) Rotselaar 06.06.1644 (g. De Bries Henricus en Henricx Elisabeth),

     Van Aerschot Petrus, (°) Rotselaar 19.08.1646 (g. Paeps Petrus en Briers Margareta),

     Van Aerschot Maria, (°) Rotselaar 06.12.1648 (g. Huygens Nicolaus en Meeus Maria), 

     Van Aerschot Daniel, (°) Rotselaar 20.08.1651 (g. Vercouteren Daniel en Vanden Eijnde Anna),

     Van Aerschot Gregorius, (°) Rotselaar 21.12.1653 (g. De Pelsmaecker Gregorius en Vander Beken Maria),

     Van Aerschot Joannes, (°) Rotselaar 07.02.1657 (g. De Neuter Joannes en Bols Maria),

     Van Arschot Anna, (°) Rotselaar 23.06.1658 (g. Claes Anna n. Joannes De Jonge en Van Hemelen Maria),

     Van Arschot Elizabeth, (°) Rotselaar 20.09.1661 (g. Goris Petrus en Rombauts Elizabeth), 

 

Paeps Anna, x (niet W,  K, ) met Van Deyck Anthonius, koster in Wakkerzeel, (°) Keerbergen 29.08.1610 (g. Antonius Jans en Maria de Werdi), + Wakkerzeel 16.05.1688,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

R5205: Werchter 5 juli 1653: Aert Van Tongelen, rentmeestr van de kerk van Wechter, verheft na de dood van Jan Van Eijcken alias Paeps tot behoef van de kercke 36 st erfelijk beset op huijs en hof te Ninde
op dezelfde dag verheft Aert Van Tongelen na de dood van Peeter Paeps sijn schoonvader een half boender land gelegen onder Werchter ‎(de weg metten Dijle, jan vl zone Willems over Jan Van Hove, derfgen Anna Van Aerschot alias Van Casteele, derfgen Peeter Paeps)‎t tot behoef van Peeter Paeps
‎(noot in de marge: Anna Paeps sterfvrouwe vie quod sequitur nota Anthoon Van Ermeghem vant laste van Anthoon Van Dijck heeft op 10 maart 1654 komen verklaren dat de voors half bunder land is in deylinge gevallen aen Anna Paeps sijne huijsvrouwe die sterfvrouw wordt)‎.

Wer1847: Fo 440:
- 20 okt 1573: het godshuis van Bethanien buiten Mechelen verkoopt aan aert Schelkens twee dm lants gelegen met noch vijf dm chijnsgoet opte Ghote in Xerchter
- 23 apr 1593: na dood van Aert Schellekens heeft jonker Arnout De Rijck zone wijlen jonker Lauwereys woonende te Loven ontvangen
- 23 mei 1633: na doode Jonker Aert De Rijcke heeft Jan Heijnselmans te leen ontvangen
maar: sesse dm terwelant sijn tsaemen gegoeijt geweest voor schepenen van Loven dd 9 jan 1613 aan Peeter Paeps, dus Peeter Paeps wordt sterfman
- 5 jul 1653: Aert Van Tongelen na de dood van Peeter Paeps zijn schoonvader verheft tvoors half bunder land
- op 10 mrt 1654 is het voors half bunder land in deijlinge gevallen aan Anna Paeps huijsvr van Anthoon Van Dijck
- 17 okt 1689: sr Jan Van Dijck vernieuwt de eed na de dood van Aert Van Tongelen
- 22 nov 1697: Hendrik Van Dijck verkoopt aan Hendrik Verstraeten ten behoeve van Lucie De Wortelaer we Guilliam Schrijns voor de tocht en van Jan henrik ende Anneken Verstraeten mitsgaders ten behoeve van Catherina Schrijns voor de proprietyt
– besetman Hendrik Verstraeten ....
AVT4: 9 okt 1688

Anna Paeps we Anthoon Van Dijck uit Wakkerzeel geeft volmacht aan Jan Van Dijck haren zoon om te lichten 400 gl .

Andere aktes bij Van Dijck.

     Uit dit huwelijk: verdere gezinsgegevens van onderstaande kinderen bij Van Dijck,

     Van Dijck Petrus,  x met Margaretha Van Gorp, zij x 2 Wakkerzeel 11.07.1671 met Theodorus Mertens,

     Van Dijck Catharina,  (°) Werchter15.01.1641 (g. Cornelius Van Nuffelen en Maria Stoop noe. Catharia Paeps),

     Van Dijck Maria, (°) Wakkerzeel 24.03.1644 (g. Van Rijmenam Christianus en Van Maelcot Maria),

     Van Dijck Anthonius, (°) Wakkerzeel 27.07.1645 (g. Van Langendonck Guilielmus n. procuratoris Anthonij Frederici de Hielbeeck en Van Crochten Anna),

     Akte met dank aan Christine Savat

     Wer1866: 13 jan 1693:

     Lucas Geens tegen Jan Van Dijck Antonissone: mits den aenre is miserabel cranck te bedde liggende ...

     tot betalinge der somme.

      Van Dijck Joannes, (°) Wakkerzeel 22.12.1652 (g. Ingelborghs Joannes en Vander Meulen Maria),

Joannes Van Dijck, inwoner van Wakkerzeel en zoon van Anthonius en Anna Paeps alias Van Eycken, ging op 18.01.1689 voor notaris Winandus Van Limborgh te Leuven een lening van 300 guldens aan. Zijn vader liet  zijn testament op 14.04.1682 opmaken voor notaris Van Tongelen op 14.04.1682. Daaruit kunnen we afleiden dat zijn vader overleed te Wakkerzeel op 16.05.1688.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7941, folio 162v., akte dd. 27 januari 1689.

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenompt gestaen Anth. Vanden Broeck, clerck vande middel schrijffcamer, vuyt crache ende naer vermoegen van seeckere procuratie om t' gene naerbeschreven wettelijck te mogen doen vernieuwen hem gegeven en(de) herkennen, hem gegeven, heeft t' selve gedaen inder maniere naervolgende, waer van den teneur luydt aldus.

Op heden desen xviiien. january 1689 comparerende voor mij openbaer notaris, present die getuygen naergenompt, Jan Van Dijck, innegesetene van Wackerseel, om t' gene naerbeschreven staet, te mogen doen, geconstitueert sijnde bij procuratie, hem gegeven bij Anna Paeps wed(uw)e wijlen m(eeste)r Anthoen Van Dijck, sijne moedere, volgens acte daer van sijnde, ghepasseert voor den not(ari)s Van Tongelen op den 9. october 1688, die hij midts desen is overgevende, deselve constituante daer toe gebruyckende die cracht en(de) macht, haer gegeven bij den testamente van wijlen haeren man voorden voors(chreven) notaris, gepasseert en(de) gestipuleert op den 14. april 1682, alhier gebleken, heeft bekent, soo hij doet bij desen, ontfangen te hebben vuyt handen van jouff(rouw)e Catharina Van Esch, begijncken opden Grooten Begijnhoeve alhier, de somme van drij hondert gul(den)s eens in permissie geldt, daer voore hij inden naeme als voor en(de) inde voors(chreve) sijne qualiteyt heeft geloeft te betaelen eene erffelijcke rente van achthien gul(den)s vijffthien stuy(ve)rs tsiaers, den penninck xvi., alle jaeren vallende en(de) verschijnende date deser en(de) voor sulcx voor den iersten jaere te verschijnen den xviiien. january 1690 ende soo voorts van jaere tot jaere totte effective quytinghe toe, die sal mogen gebeuren alst den voors(chreven) comparant gelieven sal t' eender reyse en(de) met volle rente, gelovende deselve alle jaeren t' sijnen valdaghe voors(chreven) wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) binnen deser stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van alle beden en(de) impositien, innegestelt oft inne te stellen, elck jaer en(de) termijn voors(chreven) als schult met recht verwonnen, daer voor hij comparant vuyt crachte als voor verbindt haer constituante goederen, hebbende en(de) toecomende, met submissie en(de) renuntiatie als naer recht, signantelijck die hellicht van drij boinderen onder Werchter, daer van de hellicht is leenrurich onder den hertoch van Aerschot alias Veursters, item onderhalff daghmael in een stuck van drij daghmaelen, gelegen alhier opt Hoyveldeken tegens d' erffgen(amen) Lowies Geens, regen(oeten) Vrauweperck metten Vondelbempt, het straetken naer Tremerloo ende die Hoyveldekens, item een stuck landts bijden Brimberch van een boinder, regenoeten het Werchstraetken (!) naer den selven bergh, den H(eyligen) Geest van Werchter, Peeter Wauters, Jan De Keyser en(de) Joos Smets, item die hellicht van seven daghmaelen bempt over die Laecke, onverdeylt tegen Jan Verstraeten, regenoeten Peeter Wauters, het Broeckstraetken met het clooster van Tongerloo, den H(eyligen) Geest alhier en(de) die Laecke, aenden voors(chreven) wijlen Van Dijck en(de) sijne voors(chreve) huysvr(ouw)e constituante in deylinghe gevallen tegen henne medecondividenten voor de weth van Werchter op den thiensten october 1653, onderteeckent H. Vanden Panhuysen, s(ecreta)ris, consenterende daerover int maecken van belijde en(de) mainmise, mede int decreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daegement te derven doen en(de) tot alnoch naerdere vasticheyt vande voors(chreve) rente en(de) jaerlijcxe betaelinghe vande selve, heeft hem den voors(chreven) Jan Van Dijck, alhier present, voor de lichtinge der voors(chreve) capitaelen en(de)interest dijer gestelt borge en(de) cautionaris als p(rinci)pael onder obligatie, submissie en(de) renuntiatie als naer rechte, constitueren(de) de voors(chreve) comp(aran)ten alle thoonder deser in het besundert om t' gene voors(chreven) staet, te vernieuwen voor meyer en(de) schepenen van Loven, de et super quibus, promitten(tes) ratum et gratum, en(de) is te weten en(de) merckelijck geconditioneert dat ingevalle de voors(chreve) constituante de gemelde rente betaelde binnen de ses weecken naer den valdagh, sal gestaen met vijff ten hondert en(de) alsoo tegen den penninck twintich, actum ut supra, present m(eeste)r Peeter Van Limborgh en(de) Jan Bap(tis)ta Lissens, als getuygen tot desen gebeden, en(de) was die minute deser bij den voors(chreven) comparant beneffens mij not(ari)o onderteeckent, onderstont W. Van Limborgh.

Aldus vernieuwt en(de) herkendt bij den voors(chreven) geconstitueerde en(de) geconsenteert int slaen van mainmise, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, coram Adonia, Dens, hac 27. jan(ua)ry 1689.

            In de marge.

Is gebleken bij acte notariael, gepasseert voor den notaris Franssens in date xvii. january 1720, dat vuyt de neffens staen(de) capitale rente van drije hondert guldens sijn gequeten, door Guilliam Van Dijck een hondert guldens en(de) door Anthoon De Coster sestigh guldens met den interest dijer, en(de) dat aen jo(uffrouw)e Catharina Van Es, beggijnken opden Grooten Beggijnhoff, hebbende de selve jo(uffrouw)e Van Es in den selven contracte transporte gedaen van de resteren(de) hondert viertigh guldens metten intereste dijer aen Jacobus Van Dijck, welcken Jacobus Van Dijck alhier is comparerende, den welcken heeft verclaert van wegens N. Van Dijck, getrouwt geweest hebben(de) met Jaequemijne Van Langendonck, een hondert guldens metten intereste dijer en(de) de resteren(de) viertigh guldens van wegens Cathlijn Van Dijck meten interest dijer ontfangen te hebben, consenteren(de) alvolgens in de cassatie dijer, quare sic vacat, hac 10. december 1742.

Jacobus Van Dijck.

Mij present, testor J.J. Wirix, off(iciae)l, 1742.

    Van Dijck Hubertus Eustachius, (°) Wakkerzeel 24.07.1655 (g. Vanden Berghen Egidius en Heijnsmans Lucia),

 

Paeps Catharina,

 

Paeps Margareta, (°) Rotselaar 14.10.1607 (g. Paeps Henricus en Paeps Margareta), x Rotselaar 04.07.1632 (g. Henricus Van Aerschot en Petrus Paeps) met Gerardus Van Aerschot alias Verstraeten, deze  x 2 Rotselaar 02.03.1647 (g. Guilielmus Janssens en Adrianus Meeus) met Maria Meeus, Deze dan weer x 1 Rotselaar 27.07.1660 (g. Nicolaus Huygens en Adrianus Meeus) met Petrus Huygens,

Onderstaande akte en commentaar met dank aan Paul Peeters

Margaretha Paeps, dochter van  huwde te Rotselaer op 04.07.1632 (get. Henricus Van Aerschot, Petrus Paeps en andere getuigen) met Gerardus Van Aerschot.  Deze laatste huwde volgens W. Vandersloten een tweede maal te Rotselaar op 02.03.1647 (get. Guilielmus Janssens et Adrianus Meeus) met Maria Meeus.  Maria Meeus huwde op haar beurt een tweede maal te Rotselaar op 27.07.1660 (get. Nicolaus Huygens en Adrianus Meeus) met Petrus Huygens.  Petrus Huygens wordt in de onderstaande akte schoonvader genoemd, doch "schoonvader" heeft hier de betekenis van stiefvader.

Uit het eerste huwelijk van Gerardus Van Aerschot met Margaretha Paeps sproot het volgende kind :

zie in gezin onder,

Uit het tweede huwelijk van Gerardus Van Aerschot met Maria Meeus sproten volgende kinderen :

zie in gezin onder,

 Hun zoon Joannes huwde een eerste maal te Rotselaar op 03.08.1670 (getuigen : Joannes Raes en Petrus Huygens, stiefvader) met Joanna Raes, waarvan volgende kinderen gekend :

- Petrus, gedoopt Rotselaar 30.05.1671 (getuigen : Petrus Huygens, stiefvader van Joannes, en Jacoba Wittemans);

- Adrianus, gedoopt Rotselaar 04.12.1672 (getuigen : Joannes Raes nomine Adrianus Van Arschodt en Barbara De Brier nomine Anna Mees).

Joannes Van Aerschot huwde een tweede maal met Maria Van Aerschot, waarvan volgende kinderen gekend zijn :

- Maria, gedoopt Rotselaar 10.01.1680 (getuigen : Isaac Imbrechts en Maria Van Emelen);

- Guilielmus, gedoopt Rotselaar 03.05.1682 (getuigen : Guilielmus Van Tinen en Anna Vanden Panhuysen);

- Isaac, gedoopt Rotselaar 12.11.1684 (getuigen : Isaac Imbrechts en Anna Van Aerschot);

- Catharina, gedoopt Rotselaar 20.01.1688 (getuigen : Guilielmus De Pelsmaker en Catharina Vollens);

- Maria, gedoopt Rotselaar 04.01.1691 (getuigen : Marcus De Preter en Maria Molemans).

- Petrus , gedoopt Rotselaar 06.01.1697 (getuigen : Petrus Lenfant en Barbara Van Aerschot).

 

Volgens de onderstaande akte heeft zijn tweede vrouw Maria Van Aerschot nog een broer Adrianus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8278 fol. 59v°.

In tegenwoordigheyt der heeren schepenen der stadt Loven naerbes. gestaen den clercq Henrion wt crachte en. naer vermoghen van sijne procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur van woorde tot woorde is volgende.

Op heden desen vijen. augusti xvic. negenentseventich sijn voor mij notaris, pnt. die ghetuyghen onderghenoempt, ghecompareert Jan Van Aerschot ende Marie Van Aerschot, gehuysschen, innegesetenen van Rotselaer, die welcke midts eene somme van vijff hondert gul. die sij in diversche reysen in permissien gelde bekenden ontfanghen te hebben vuyt handen van Catlijn Vergaelen weduwe wijlen Jan De Cocq, aendie selffve wede., alhier present ende accepteren., geloven te betaelen eene jaerlijcxsche rente van eenendertich gul. vijff stuyrs. siaers, cours ghenomen hebben. den vijffthienden july lestleden, waer van het ierste jaere van betaelinghe vallen sal den xvien. july xvic. tachentich ende alsoo voorts van jaere tot jaere tot d' affquytinge toe, die welcke sal moeten gescieden t' eender reyse en. met vollen rente, alhier binnen Loven te leveren, vrije van alle impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen, soo nochtans dat bij soo verre d' ierste comparanten die verloopen deser rente quaemen te betaelen ses weecken precies naer den valdach, dat sij sullen gestaen met vijffentwintigch gul. tsiaers teghen den penni[n]ck twintich, gelovende die selve rente iaerlijcx wel en. loffel. te betaelen als schult met recht verwonnen, daer voer verbindende hunne persoon ende goederen, present ende toecomende, ende naementl. een stuck lant, groot ontrent een dachmael der maete onbegrepen, gelegen op het Rotselaeren Velt tegens de goeden vande weduwe Coomans ter ir., Jan Foblets erffven ter ijr., ... [n.v.] ter iijr. en. iiijr. seyden, den vs. Jan Van Aerschot competerende bij coope, ghedaen tegens die momboirs vande kinderen wijlen Jan Aurogge ende Mayken Van Meerbeeck, ghehuysschen als sij leeffden, naer voorgaen. permissie en. authorisatie van. wethouderen van Rotselaer, innegevolge die goedenisse, gepasseert voor schepenen voors. opden xv. septembris xvic. sevenentseventich, onderteeckent Van Hamme, met het huys, schuer en. stallinge die sij ierste comparanten teghenwoordigh daer op doen maecken, item stellen die voors. ierste compten. alnoch voor onderpant een block lants, groot ontrent drije dachmaelen een halff, ghenaempt Hegskens Block, regenooten sheeren straete ter ir. oist, d' aertgat van Heysteren Velt suydt, den Heylighen Geest west en. Andries Geens met het clooster van Vrouweperck noort waerts, belast met vier pe[n]ningen Lovens ende negen molevaeten en. een derde paert evene jaerlijcxschen cheyns aen sijne excellentie den hertoghe van Arenbergh en. Aerschot sonder meer en. dat met consent ende overstaen van Peeter Huygens ende Maria Mees, gehuyschen, respectieff schoenvaeder en. eygene moeder des vs. Jan Van Aerschot, alhier present sijnde, die welcke verclaeren allen trecht, tsij tochte oft proprietijt, tghene hun soude moegen competeren, vuyt wat hooffde het sij, te renuntieren int voors. block lants, groot ontrent drije dachmaelen een halff en. tselve goet van nu aff te laeten ter dispositie vanden voors. Jan Van Aerschot, hunnen soone, om daer mede te doen sijnen vrijen willen eenentsaementl. met consent en. overstaen van Merten Van Aerschot en. Adriaen en. Elisabeth Van Aerschot, gehuysschen, broeder, swaeger en. suster des vs. Jan Van Aershcot, die welcke hebben Xclaert. int voors. block lants, groot ontrent drije dachmaelen een halff, vuyt wat hooffde dat het mach sijn, insgelijcx te renuntieren en. tselve van nu aff te laeten tot vrije dispositie van. vs. Jan Van Aerschot, innegevolghe d' acte notariael daer van sijnde, gepasseert voor mij onderges. nots. en. seeckere getuyghen opden xen. july lestleden, consenteren. oversulcx den vs. Jan Van Aerschot, ierste compt., int slaen van beleyde en. mainmise over de vs. goederen en. int decreet en. herdecreet der heeren schepenen van Loven en. tot meerdere asseurantie hebben die vs. Peeter Huyghens en. Maria Mees hun gestelt als borge principael, soo voor die capitaelen als jaerlijcxsche betaelinghe van dijen, renuntieren. die voors. Mayken Meeus tot dijen aen het privilegie senat. consult. velleiano et auth. si qua mulier, daer over bij notaris onderricht sijnde onder obligatie en. renunciatie in forma, constituerende tot dijen effecte die vs. comparanten tot dijen effecte die vs. comparanten onwederroepel. een ieder thoonder deser om tghene vs. is, te laeten vernieuwen voor schepenen van Loven oft elders daer het van noode wesen sal ende aldaer te consenteren in volontaire condempnatie sonder voorgaende daegement, promittentes ratum et gratum in forma.

Actum Loven ten tijde voors. ter presentien van Carel Davidts en. Joannes Vanden Brande, ghetuyghen die minute deser bij die compten. met hunne naemen en. hantteecken respectieff en. van mij nots. onderteeckent, quod attestor en. was onderteeckent H. Davidts.

Naer vermoghen van welcken soo heeft den voors. gheconstitueerden den bovenges. contracte notariaelen in alle sijne poincten vernieuwt en. gerepeteert, consenteren. prout inden selven contracte, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram jor. de Pleines, De Vos, hac xiiij augusti 1679.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij qttie., opden xv. july 1697 Xleden. bij Cathlijn Xgalen. wede. Jan De Cock dat a. selve sijn gerembourst. die capitalen der tegenstaen. rente metten intereste van dijen et sic vacat.

 

Voor de volgende akte, waarin melding wordt gemaakt van Gerardus Van Aerschot (alias Verstraeten) en Margaretha Paeps.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524 folio 357r., akte dd. 3 april 1636.

In p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Niclaes Van(der) Meeren vuyt crachte van onwederoepel(ijcke) procuratie, hem tot desen special(ijck) gegeven, als thoinder der selver, bij Geeraert Van Aersschot en(de) Marg(rie)te Paeps, gehuysschen, geinsereert in zekere pachtinge van een hoeve, competeren(de) de wed(uw)e en(de) erffgen(aemen) wijlen s(ieu)r Cornelis Van Dieven, alhier gesien en(de) gebleken, gepasseert voerden not(ari)s Leunis en(de) zekere getuygen op den xiiiien. aprilis a(nn)o 1633, ten eyn(de) om tselve contract van pachtinge van wegen  der v(oor)s(cheve) constituanten alhier te v(er)nyeuwen, heeft tselve gedaen en(de) [ge]effectueert midts desen in alle sijn(e) poincten, obligan(do), submitten(do) ac reuncian(do) prout int selve contract, coram Van Grave, Van(der) Hulst, 3a. aprilis 1636.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Aerschot Guilielmus,

     2. Van Aerschot Elisabeth, (°) Rotselaar 13.12.1647 (g. Henricus De Neuter en Elisabeth Meeus),

     Van Aerschot Joannes, (°) Rotselaar 05.08.1649 (g. Joannes Van Eycken en Catharina Meeus),

     x 1 Rotselaar 03.08.1670 (g. Joannes Raes en Petrus Huygens stiefvaer) met Joanna Raes, x 2 met Maria Van Aerschot, fii boven, 

     Van Aerschot Adriana, (°) Rotselaar 22.08.1652 (g. Joannes Van Crieckinge en Jacoba Wittemans),

      Van Aerschot Anna, (°) Rotselaar 15.09.1653 (g. Jacobus Van Aerschot en Anna Vertiers),

      Van Aerschot Martinus, (°) Rotselaar 03.04.1656 (g. Martinus Briers en Catharina P...), 

 

Paeps Adriana, XII (S2391 + S2407 + S2423), (°) Werchter 14.01.1618 (g. Van Langendonck Wilhelmus en Vander Meren Adriana).

 

Het gaat om de volgende kinderen : Henricus (NIEUW), Elisabetha, Maria, Catharina (NIEUW), Margaretha en Anna.

 


 

XII - Van Tongel Arnoldus (S2390 + S2406 + S2422), (°) Werchter ca. 1614, magister, custos, + Werchter 27.06.1674, x (niet W, ) met Adriana Paeps (S2391 + S2407 + S2423), (°) Werchter 14.01.1618 (g. Van Langendonck Wilhelmus en Vander Meeren Adrianus).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je bij Van Tongel Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Tongelen Anna, (°) Werchter 02.10.1639 (g. Cornelius Van Nuffel en Anna Vermijlen), x Werchter 16.11.1659 (g. Mr Van Tongelen Arnoldus en Van Roost Guilielmus) met Cornelius Van Roost (custos 1683-magister 1660),

     Uit dit huwelijk:

     Van Roost Adriana, (°) Werchter 03.05.1660 (g. Cornelius Baudewijns en Adriana Paeps),

     Van Royst Guilielmus, (°) Werchter 24.07.1661 (g. Wilhelmus Van Royst en Joanna Van der Meeren n. Van der M...),

     Van Roost Elisabeth, (°) Werchter 09.01.1664 (g. Petrus Van Tongelen en Elisabeth Van Tongelen),

     Van Roost Anna, (°) Werchter 19.08.1666 (g. Gerardus Van Krieckinge en Anna Paeps), + Werchter 16.04.1741 in ecclesia,

     x Werchter 23.03.1686 (g. Van Roest Cornelius en Vander Haghen Joannes) met Verstraeten Joannes,

     Van Royst Arnoldus, (°) Werchter 07.01.1669 (g. Arnoldus Van Tongelen en Elisabeth Mommaerts),

     Van Royst Maria, (°) Werchter 05.05.1671 (g. Cornelius Van der Veken en Adriana Van Tongelen n. Van ... Ma...),

     Van Roost Elisabeth, (°) Werchter 30.09.1673 (g. Petrus Van Goorp en Catharina Van Tongelen),

     Van Roost Joanna, (°) Werchter 28.02.1676 (g. Jacobus Van Tongelen en Joanna Van der Veken),

     Van Roost Catharina, (°) Werchter 06.09.1677 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Paeps n. Catharina Van Tongeren),

     + Werchter 05.05.1772, x Werchter/Mechelen 05.06.1699 (g. Van Roost Arnoldus en Costenoble R.P. minoriet)

     met Verstraeten Henricus, (°) Werchter 10.01.1657 (g. Henricus De Worteleers en Paschasia Aerts), fs Joannes en Lucia De Wortelaer,

     Van Roost Clara, (°) Werchter 26.02.1680 (g. Petrus De Kijser en Clara Wouters),

     Van Roost Joannes, (°) Werchter 24.06.1683 (g. Joannes Michiels en Maria Van Tongelen uxor maijeris),

 

Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 02.03.1642 (g. Van Tongelen Petrus en Margaretha Rogmans), (meier van Wesemael), x (niet W, ) Spoelbergs Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Joanna Maria, (°) Werchter 08.11.1659 (g. Arnoldus Van Tongelen magister en Maria Stoop n. Joanna Van der Vorst), 

     Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 28.09.1661 (g. Cornelius Van Royst en Maria Van Tongelen),

     Van Tongelen Lucia, (°) Werchter 09.09.1663 (g. Joannes Verbeeck en Lucia Van Tongelen),

      Van Tongelen Elisabeth, (°) Werchter 09.09.1663 (g. Henricus Bries en Elisabeth Van Tongelen),

      Van Tongelen Anna, (°) Werchter 18.10.1665 (g. Maria Smets n. mariti sui Joannes Verbeeck en Anna Van Tongelen),

     Van Tongelen Jacobus Philippus, (°) Werchter 03.05.1668 (g. Jacobus Van Tongelen en Margaretha Van Tongelen),

     + Werchter 19.04.1716, x 1 Werchter 13.02.1697 (g. Van Roost Arnoldus en Van Eijken Gerardus) met Maria Nijs, x 2 (niet W, ) > 1704 met Smets Joanna,

     Van Tongelen Franciscus, (°) Wezemaal 14.03.1670 (g. 14.03.1670 (g. Franciscus Willems en Catharina Montens),

     Van Tongelen Ida, (°) Wezemaal 20.02.1673 (g. Adrianus De Neuter en Ida Van Tongelen),

     Van Tonghelen Adriana, (°) Wezemaal 22.04.1676 (g. Petrus Van Tonghelen pater en Maria Wiggers n. Adriana Paeps),

     Van Tongelen Franciscus Hubertus, (°) Wezemaal 15.10.1679 (g. Hendricus Hennes n. Hubertus Kamps en

     Helena Crab n. Anna Van Tongelen), x Wezemaal 09.03.1709 (g. Guilielmus Geeraerts en Petrus Van Hove) met

     Anna Reniers, (°) Wezemaal 28.10.1683 (g. Petrus Coremans en Anna De Becker), fa Petrus Rijniers en Maria Beckers,

 

Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 19.07.1644 (g. Joannes Verstraeten en Maria Paeps), x 1 (niet W, ) met  Boschmans Francisca en x 2 Werchter 15.02.1684 (g. Van Roost Cornelius en Antonis Cornelius) met Antonis Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Tongelen Adriana, (°) Werchter 01.11.1678 (g. Jacobus Van Tongelen en Adriana Paeps),

     Van Tongelen Joanna Maria, (°) Werchter 01.07.1680 (g. Cornelius Hainsmans n. Ge... Godts),

     Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 17.10.1683 (g. Joannes De Wijgaert en Dymphna Teuv...),

     2. Van Tongelen Cornelia, (°) Werchter 21.07.1685 (g. Cornelius Antonis en Anna Van Tongelen),

     Van Tonghelen Maria, (°) Werchter 29.12.1686 (g. Joannes Goossens en Maria Van Bets),

     Van Tonghelen Anna, (°) Werchter 21.06.1689 (g. Adrianus Wouters en Anna Van Tonghelen),

     Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 30.06.1691 (g. Cornelius ... en Maria Van Nuffelen), + Rotselaar 16.05.1780, x > 1719 (niet W, ) met Catharina Van Espen,

     Van Tongelen Elisabeth, (°) Werchter 31.10.1694 (g. Vanden Einde Paulus en Anthonis Anna n. Goris Elisabeth),

     Van Tongelen Barbara, (°) Werchter 07.04.1697 (g. Jansens Joanna en Antonij Barbara),

     Van Tongelen Arnoldus, (°) Werchter 12.10.1699 (g. Van Roost Arnoldus en De Wals Anna),

     Van Tongelen Joanna, (°) Werchter 14.12.1701 (g. Joannes De Worteleer en Joanna Anthonis),

     Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 11.05.1704 (g. Petrus Michiels en Maria Mangelscot),

 

Van Tongelen Elisabetha, XI (S1195 + S1203 + S1211), (°) Werchter 13.03.1647 (g. Judocus Roefs en Elisabeth Van Eyken),

 

Van Tongelen Catharina, (°) Werchter 17.10.1649 (g. Walterus Van Aerschot en Catharina Beckers), + voor 02.1655,

 

Van Tongelen Arnoldus, (°) Werchter 02.07.1652 (g. Arnoldis De Cock en ...),

 

Van Tongelen Catharina, (°) Werchter 18.02.1655 (g. Martinus Bries en Catharina Willems),

 

Van Tongelen Guilielmus, (°) Werchter 29.04.1658 (g. Guilielmus Schrijns en Maria Wauters),

 

Van Tongelen Maria, (°) Werchter 06.04.1661 (g. Petrus Van Tongelen en Joanna Van der Meeren nomine Van Tong...), x Werchter 30.06.1679 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Jacobus Van Tongelen (meier van Werchter),

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Adriana, (°) Werchter ...01.1680 (g. Paeps Adriana en Van Tongeren Petrus),

     Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 27.03.1681 (g. Petrus Van Tongelen en Adriana Paps),

     Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 16.09.1683 (g. Cornelius Van Roost en Adriana Paeps nomine Lucia Van Tongelen),

     Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 22.05.1686 (g. Van Roost Cornelius nomine Smets Joannes en Gilis Maria nomine Paeps Anna),

     Van Tongelen Guilielmus, (°) Werchter 14.01.1689 (g. Van Tonghelen Hubertus Dnus en Van Tonghelen Anna nomine Van Tonghelen Ida),

     Van Tongelen Ida, (°) Werchter 25.11.1690 (g. Cornelius Van Roost nomine Van Tongelen Hubertus en Anna Van Tongelen nomine Ida Van Tongelen).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom