Voorouderlijst Paeps alias Van Eijcken Willem sr

Zeer verspreide plaatsnaam afgeleid van 'Ter Eeke', 'Ter Eyck': plaats waar eiken groeiden.

 

Paap(s), Paeps, Paape, Poep, Paepe(n), (de) Pape, De Paep(e), Spa(e)pen(s), Spaapen

Familienaam uit het Middelnederlandse pape: priester (die wellicht de vader was).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVII - XVIII - XIX - Paeps alias Van Eijcken Willem sr,  ° ca.1450, x met wellicht (Elisabeth Ghijsbrechts).

 

Uit de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) meer info over dit gezin.  In de akte wordt melding gemaakt van priester Paulus (Pauwel) Van Eycken, zijn zuster Maria en zijn broers Joannes en Henricus Van Eycken.  Volgens de akte is Pauwel de zoon van Guilielmus (Willem) en bij uitbreiding zijn zijn zuster en broers ook kinderen van Guilielmus.  Alhoewel het niet expliciet werd vermeld, zou hun moeder wel eens Elisabetha Ghijsbrechts alias Schrijns kunnen zijn.  Het kan natuurlijk ook een tante zijn  (doch dit laatste acht ik eerder onwaarschijnlijk).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7856, fol. 63v., akte dd. 31 augustus 1571.

Item, in presen(tia) villici, etc(etera), m(eeste)r Claes Van Cruyninghen ende Peeters Van(der) Beken, beyde als executeurs vanden testamente ende vuytersten wille van Eliz(abet) wijlen Ghijsbrechts al(ia)s Schrijns en(de) vuyt crachte van(den) selven testamente, geprisseert voer schepen(en) heeren Jooriss(en) Clouwens als not(ari)s en(de) sekere getuyghen opden xxvi decembr(is) anno lxix hebben opgedraghen met behoirlijcke verthijdenisse de goeden naebescreven, gelegen te Werchtere ende ten Ijnde oft daeromtrent, te weten ierst drije dachmalen lants, geleghen te Werchte(re) inde Demerstrate met een(en) dach(mael) beempts daer aen(e) liggende, regen(oten) sheeren straete in twee zijden en(de) tgoidshuys van Villeers ter derder zijden, item een halff boneder beempts, gelegen te Werchtere, regen(oten) sheeren straete ter een(re), derffgen(aemen) Gilis Wants ter ande(re) en(de) Willem Paepts ter ter (!) derder zijden, item noch een stuck lants, houden(de) omtrent thien dachmalen met eender grachten daer doer gaen(de), gelijck tselve gelegen is te Cruyce ond(e)r Werchtere, regen(oten) sheeren straete ter een(re), derffen(aemen) Jans Huens ter ande(re), Jan Holemans met Cornel(is) Moons ter derder en(de) derffgen(aemen) Jans Van Ijnde al(ia)s Raeps ter vierder zijden, item noch een boender beempts, geheeten de Houwereyck, oyck te Cruyce geleghen, regen(oten) het Vinckelbroeckstraetken in twee zijden, Merten Cleymans ter derder en(de) derffgen(aemen) Aerts Van(den) Velde metten erffgen(aemen) Peeters Van(den) Sande ter vierder zijd(en), item noch een derd(e)l van een(en) boender broecx, geleghen int Werchterbroeck, regen(oten) de goeden der kercken van Wackerzeele ter een(re) en(de) m(eeste)r Jan Schellekens ter andere zijden, ende noch een stuck beempts, geleghen onder Werchte(re) aenden Dijlcant, regen(oten) de Dijle ter eenre, sheeren strate ter andere en(de) m(eeste)r Jan Schellekens exposit(o) imposit(us) hee(re) Pauwels Van Eycke, prieste(re), en(de) Marie Van Eycke, zijn suste(re), kynderen wijlen Wille(m)s, voer hen selven en(de) tot behoeff van(de) kynderen en(de) kints kinderen Jans en(de) Henr(icx) wijlen Van Eycke, bruede(ren) der v(oir)s(creve) heeren Pauwels en(de) Marien als zij leeffde, alle als naeste erffgen(aemen) der v(oir)s(creve) wijlen Eliz(abet) Ghijsbrechts, per mo(nitionem) opde lasten van sesthien rinsg(uldenen) erffel(ijck) tot sekere fundatie, bijd(en) v(oir)s(creven) wijlen Eliz(abet) met hueren testamente tot Werchtere en(de) Ijnde, geinstitueert navolgen(de) zekeren co(n)tracte, bijd(en) voers(creven) hueren executeurs alhier voer schepen(en) opten xviiien. junii lestleden gepass(eer)t en(de) voerts op de lasten daer van voeren vuytgaen(de) en(de) dit al achtervolgen(de) den test(ament)e der zelver wijlen Eliz(abet) Ghijsbrechts, zoe de voers(creve) executeurs vercleerde, coram Graven, Hoeven, ultima augusti anno xvc. lxxi.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps alias Van Eijcken Jan, XVI - XVII - XVIII,

 

Paeps alias Van Eijcken Pauwel, priester,

 

Paeps alias Van Eijcken Aerden, priester,

 

Paeps alias Van Eijcken Peeter, + > 16.06.1556,

 

Paeps alias Van Eijcken Willem,

 

Paeps alias Van Eijcken Maria,

 

Van Eycken Henricus. 

 


 

XVI - XVII - XVIII - Paeps alias Van Eijcken Jan, ° ca. 1475, x met Margriet Wauters.

 

WRT1876/2 ‎(1703)‎ fo 188:
- 10 dec 1512: heer Jan Cleijnaerts pr derft een half bunder eusels te Winbraecken aan Jan Van Eijcken Willemsone voor hem en voor sijn broeders & susters te weten Willem Van Eijcken, Peeter Van Eijcken, Pauwel Van Eijcken, Aert Van Eijcken ende Marie Van Eijcken Willems Van Eijcken kinderen ende Jan Van Eijcken heeft heuer vader & moeder heuren tocht bekent
- 12 mei 1522: heer Jan Cleijnaerts priester heeft gederft een half bunder eusels te Winbraecken tot behoef van Willem Van Eijcken de ouden
- 16 jun 1556: van heeren Aerden Van Eijcken voors ontving de helft van een half bunder eusels te Winbraecken aan de Demer de welcke voors hellicht van half bunder voors Jan Van Eijcken van sijn broeder ontvangen hadde tot behoef van zijns broers ende susters, gelijck nu uijtgestorven sijn Peeter ende Willem sijn broeders ende want die voors hellicht na de dood van sijnen vader ende moeder gevallen is ter deijlinge, soe heeft hem Aert voors die voors hellicht ontvangen te leene, actum tot Haecht ten huijse van Jan De Bruijn
- van Willem Paeps alias Van Eijcken sone wijlen Jans, die tot behoef van Jan Paeps alias Van Eijcken erfgen en tot behoef van heer Pauwels Van Eijcken ende tot behoef van Marie Paeps alias Van Eijcken na de dood van heeren Aerden Paeps alias Van Eijcken ontving de hellicht van een half bunder eusels leengoet te Winbraecken op 21 sep 1563
- 1 mei 1572: Aert Van Eijcken sone Jans tot behoef van hem en van zijn broers en zussen behoudende Jan sijnen vader zijn tochte
- 4 mei 1593: na de dood van Aert Van Eijcken sone wijlen Jans sijn gecompareert voor Willem Rogmans leenheer stadthoudere, soo in sijnen naem als momboir van de kinderen wijlen Berbelen Van Haecht erfgen wijlen mr Hendrik Van Haecht, Margriet Wauters we Jan Van Eijcken broeder des voors wijlen ‎(Aert)‎ voor de tocht en Peeter Van Eijcken ende Jan Van Hove alias Thijs als momboir van de kinderen des voors Jan Van Eijcken, ende Margriet Wouters met autorisatie van de stad Antwerpen voor de propt hebben ontvangen voor de kinderen van wijlen Jan Van Eijcken x Margriet Wouters een half bunder bempt te Winbraecken.

Wer1876/ 2: 1703: Fo 190:
- 12 mei 1522: Jan Cleijnaerts pr heeft gederft een half bunder eusels te Winbraecken aan Willem Van Eijcken den ouden
- 16 jun 1556: Arden Van Eijcken ontving de helft van een half bunder eusels te Winbraecken aan de Demer .... de welck den voors hellicht van half bunder voors Jan Van Eijcken van sijn broeder ontvangen hadde tot behoef van zijns broers ende susters, gelijck nu uijtgestorven sijn Peeter ende Willem sijn broeders ende want die voors hellicht na de dood van sijnen vader ende moeder gevallen is ter deijlinge, sooe heeft hem Aert voors die voors hellicht ontvangen te leene
- van Willem Paeps alias Van Eijcken sone wijlen Jans, die tot behoef van Jan Paeps alias Van Eijcken erfgen en tot behoef van heer Pauwels Van Eijcken ende tot behoef van Marie Paeps alias Van Eijcken na de dood van heeren Aerden Paeps alias Van Eijcken ontving de hellicht van een half bunder eusels leengoet te Winbraecken op 21 sep 1563
- 1 mei 1572: Aert Van Eijcken sone Jans tot behoef van hem en van zijn broers en zussen
- 4 mei 1593: na de dood van Aert Van Eijcken sone wijlen Jans sijn in propren persoon gecompareert voor Willem Rogmans leenheer stadthoudere, soo in sijnen naem als momboir van de kinderen wijlen Berbelen Van Haecht erfgen wijlen mr Hendrik Van Haecht & heeren Cristiaen Cluppels priester ende Wouter Van Doorne leenmannen, Margriet Wauters we Jan Van Eijcken broeder des voors wijlen ‎(Aert)‎ voor de tocht en Peeter Van Eijken ende Jan Van Hove alias Thijs als momboir van de kinderen des voors Jan Van Eijcken, ende Margriet Wouters voor de propt hebben ontvangen voor de kinderen van wijlen Jan Van Eijcken x Margriet Wouters
?
- 4 mei 1593: Peeter sone ‎(?)‎ ‎(Cornelis Gooten, rademaker, ontleent leenman)‎ Jan Van Hove alias Thys als momboir van de achtergelaten kinderen wijlen Jan Van Eijcken x Margiete
Wouters verkopen aan Wouter Van Doorne x Anna Van Eijcken een half bunder bempt tot Winbraecken aan den Keervondel
- Jan Van Lantrop als stadhouder attesteert dat na de dood van Wouter Van Dorne x Lijsbeth Van Eijcken het boeck in vieren elck blad gevouwen den welcken bij mij onderges was berustende in de cappelle van Werchter ende aldaer mette staeten oft fransen in den jaere 1635 gedestrueert oft weggenomen
?
- 10 jan 1633: Jan Stroobants x Lijsbeth Van Eijcken we Jan Vandenberge saliger heeft na de dood van Jan Vandenberghe verheven een half bunder bempt - Adriaen Vandenberghe sone Jans is sterfman -
 geschiet ten huise van Antoon Ingelborgs
- 4 mrt 1643: Elisabeth Paeps voor de tocht x Jan Stroobants gemachtigt bij Adriaen Van den Berghe,
? Stroobants x Maria Vandenberghe, Geraert Janssens x Anna Vandenberghe, hen sterk makende voor Aert en Elisabeth Vandenberghe verkopen aan Geraert Booms x Anna Holemans
- 4 mrt 1644: Cathelijne Paeps Hendriksdochter x Cornelis Vanderveken verkoope haar paart en deel in een half bunder bempt aan Geraert Booms x Anna Holemans
- 6 apr 1644: Rombout De Clerck x Maeijcken Paeps verkopen aan Geraert Booms x Anna Verstraeten
- 4 apr 1644: Geraert Booms x Anna Holemans dragen op bij titele van naerderschap ten behoeve van Jan Van Eijcken alsilken paert ende deel als sij op 4 mrt 1643 hadden vercregen tegens den gemachtigden van de erfgen Wouter Van Dieven in seker half bonder bempt
- 4 apr 1644: id tegen Cornelis Vanderveken
- 4 apr 1644: id tegen Rombout De Clercq
- 20 mrt 1652: Peeter Van Eijcken na de dood van zijn vader Jan Van Eijcken
- welck half bonder is overgebracht door Geraert Paeps Alias Van Eijcken
, waerin derfgen Jan Van Dijck competeren een half dm
- 27 apr 1708: de selve twee dm overgebracht bij Peeter Paeps alias Van Eijcken te weten onderhalf dm van hem en een half dm van sr Hendrik Van Leemputten ‎(erfgen Gislijn Van Emelen)‎
- 25 okt 1726: Van Leemputten
.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Eycken Aert,

 

Van Eycken Willem,

 

Paeps alias Van Eijcken Jan, XV - XVI - XVII.

 


 

XV - XVI - XVII - Paeps alias Van Eijcken Jan, ° ca. 1500, x met Anna Fobelets.

 

WRT1846 fo 37v: 26 aug 1563:
Jan Paeps alias Van Eijcken x Anna Fobelets hebben bekend schuldig te zijn en verkocht te hebben aan Peeter Verhulst ende Janne De Rijck Lodewijkzone als momboirs van het kind wijlen Hendrik Verhulst x Marie De Rijcke een erfelijke rente.
WRT1846 fo 37: 27 aug 1563:
Pauwels Paeps alias Van Eijcken priester verkoopt aan Jan Paeps alias Van Eijcken zijn neef alle zijn paert en deel op hem gesuccedeert na de dood van heer Aernden Paeps ook priester en zijn broeder gelegen in Werchter.
WRT1846 fo 56: 21 jul 1564:
Marie Paeps alias Van Eijcken verkoopt aan Janne Paeps alias Van Eijcken x Anne Fobelets tvierendeel van 6 dm bempt te Wintbraken ‎(Willem Paeps alias Van Eijcken)‎ op haar verstorven van wijlen heer Arnde Paeps alias Van Eijcken heuren broeder.
WRT1846 fo 156v: 8 jun 1568:
Hendrik Paeps alias Van Eijcken wijlen Willemsone, Willem Paeps alias Van Eijcken wijlen Jansone ende Berbele Paeps alias Van Eijcken x Hendrik Dries verkopen aan Janne Paeps alias Van Eijcken x Anne Fobelets hun recht paert en deel op hen verstorven bij de dood van heer Aernden Paeps alias Van Eijcken priestere in een stuk bempt in Winbraken ‎(Willem Paeps alias Van Eijcken, Jan Vandenberghe).‎

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps alias Van Eijcken Aert,

 

Paeps alias Van Eijcken Jan, XIV - XV - XVI.

 


 

XIV - XV - XVI - Paeps alias Van Eijcken Jan jr, ° ca. 1525, x met Margriet Wouters.

 

Margriete Wouters we Jan Van Eijcken de jonge als tochteresse en Peeter Van Eijcken en Jan Van Hove alias Thijs beijde als momboirs vande weeskinden wijlen Jan Van Eijcken ende Margriete Wouters voor derfelijkheid verkopen aan Wouter Van Doerne x Anna Van Eijcken vier dm bempt uit een stuk van zes dm waaronder twee dm leengoed van Willem Rogmans als vassal van de hertog van Aerschot.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Arnold Van(der) Eycken / Van Eycken sone wijlen Jans, wonende te Werchter.  Ik veronderstel dat het hier gaat om de zoon van Jan en Anna Fobelets.  In de akte wordt ook melding gemaakt van Jan Foefelet (of misschien Foeselet), maar ik ga er vanuit dat het een verschrijving is geweest van de stadtsklerk en dat het Foebelet moest zijn.   

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7861, fol. 302r°, akte dd.  1 april 1577. 

Item, in p(rese)ntia vill(ici), etc(etera), Aerdt Van(der) Eycken sone wijlen Jans, woonen(de) te Werchte(re), heeft opgedraegen met behoirlijcke v(er)thijdenisse de goeden nabescreven, te weten yerst een stucxken landts, groot omtrent viertich royen onder Rotselae(re), gelegen opd(en) Hertshage, regenooten Merten Verstraten ter eenre, Henr(ick) Van(den) Bossche ter andere ende Henrick De Schrijnmake(re) ter derder zijden, noch omtrent vijffventwintich roeden landts, oick onder Rotselae(re) gelegen, regenooten Willem Goerts ter eenre, Arndt De Vorste(re) ter andere ende zeke(re) straete aldaer ter iiier. zijden, gelijck alle de selve goeden ombegrepen der maten gelegen zijn, exp(osito) imp(ositus) Jan Foeselt sone wijlen Jans per mo(nitionem) jure et satis obligan(do) et waras op sheeren cheys, soe verre bevonden wordt de selve daermede belast te zijn(e), daeraff zij nyet en weten prout, coram Ympens, Goerts, aprilis prima.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps alias Van Eijcken Artus, ° ca. 1555 x met Lijsbet Dauwen.

- 22 jun 1574: mr Wouter Vanderborgh ten behoef van Marie Absaloens sijn swagerinne bij doode heer Anthoen Absaloens in zijne tyt ridder van Jeruzalem wijlen heurs broeders heeft ontvangen een bunder land gelegen ter Heyden onder Werchter opt Croijvelt
- 8 okt 1575: Maria Absaloens x jonker Aert Vandenwijngaerden verkoopt aan Artues Van Eijcken x Lijsbeth Douwen
- 6 nov 1595: Wouter Van Dorne x Anna Van Eijcken dochter wijlen Jans woonende te Werchter mits de dood van Aert Van Eijcken broeder des voors Anna heeft te leen ontvangen
- 2 dec 1620: Peeter Paeps alias Van Eijcken na doode van Wouter Van Doorne op hem verstorven na de dood van Anneken Paeps sijne sustere
- 13 feb 1637: Jan Stroobants x Elisabeth Van Eijcken alias Paeps na de dood van Peeter Paeps haar vader
- 21 mrt 1661: Geraert Janssens x Anna Vandenberghe na de dood van Elisabeth Paeps alias Van Eijcken.
Wer1875: Fo 265v:
- 3 okt 1575: fam Absaloens verkoopt vijf dm bempt int Schepstal aan Aertur Van Eijcken en Peter Van Aerschot
- 16 mrt 1599: Anna Paeps alias Van Eijcken x Wouter Van Dorne verkopen die hellicht van vijf dm bempt op hen verstorven na de dood van Artus Paeps alias Vereycken waervan dander hellicht toebehoort Peeter Van Eijcken beijde haer broeders aan Jan Fobelets x Maria Vandenberghe.

 

Paeps alias Van Eijcken Petrus, XIII - XIV - XV,

 

Paeps alias Van Eijcken Willem,

 

Paeps alias Van Eijcken Anna, x 1 met Geert Van Aerschot, ° ca. 1555, fs Joris en Elisabeth Vertiers, x 2 > 1599 met Wouter Van Doorne,  gezin en verdere gegevens bij Van Doorne.

Wer1847: Fo 78v: 5 mei 1593:
- Wouter Van Doerne x Anna Van Eijcken eertyts we wijlen Geert Van Aerschot
- Joris Van Aerschot broers des voors Geert
zij
n veraccordeert over de schulden.

Wer1848 fo 61v: 9 feb 1606:
Wouter Van Dorne Anthonis sons x Anna Paeps verkoopt aan Jan Van Eycken alias Paeps x Catharina Serneels een stuk bempt in de Vaerentstraete
.

 


 

XIII - Paeps alias Van Eijcken Petrus, ° ca. 1560, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps alias Van Eijken Joannes, XII - XIII - XIV (S2240 + S4976 + S10138).

 

Paeps Elisabeth, XII (N3165).

 


 

XII - XIII - XIV - Paeps alias Van Eijken Joannes (S2240 + S4976 + S10138), ° ca. 1585, x met Cerneels Catharina (S2241 + S4977 + S10139), (W+).

 

Akte met dank aan Christine Savat. 

Fo 78: 6 nov 1658:

Cathlijn Serneels we Jan Paeps alias Van Eijcken ende Peeter Lauwers x Maeijcken Paeps alias Van Eijcken hebben ter assurantie ende versekeringe van een rente van 6 gl vijf st sjaers ten behoeve vande paters Augustynen van Mechelen bepand 5 dm land tot Cruijce.

 

 

Bijgaand een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Paeps alias Van Eycken en zijn vrouw Catharia Serneels (Cerneels), inwoners van Werchter. Volgens de akte is Joannes de zoon van Petrus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 164v., akte dd. 25 mei 1629.

Item in presentie der heeren schepenen van Loven naebes(chreven) gestaen Hendrick Jan Paeps alias Van Eycken sone Peeters en(de) Cathelijne Serneels, gehuysschen, woonende tot Werchter, hebben tsaemenderhant en(de) een ieder voer tgeheel (midts eene somme van penninghen, hen ten dancke bij Niclaes De Vos gedaen en(de) gelevert onder obliga(tie), subm(issie) en(de) renun(tiatie) en signantelijcken privile(giis) nove constituti(one) de duobus reis non numeratae pecuniae en(de) die voers(chreve) Cathelijne privilegio s(enatius) c(onsulti) vell(eiani) authen(tica) si qua mulier et aliis in forma) bekent en(de) geleden, leyden en(de) bekennen midts desen wel en(de) deughdelijck schuldich te sijne den voers(chreven) voers(chreven) Niclaes De Vos, alhier present en(de) tselve accepterende inden naeme en(de) tot behoeff van Joanna De Paepe dochtere wijlen Jans, eene erffelijcke rente van acht r(ins)g(uldens) thien vijff st(uyvers) tot xx st(uyvers) den gulden en(de) tot iiie. plecken Brabants elcken st(uyver) gerekent, jaerlijcx daete deser te v(er)scheynen, waer van dierste jaer vallen en(de) v(er)scheynen sal xxv. may 1630 en(de) soo voirts van jaere te jaere onder gelijcke obli(gatie), subm(issie) en(de) renunciatie als boven aende rentheffersse ofte haers actie te betaelen en(de) te leveren binnen deser stadts wissele van Loven, los ende vrije van x., xx., c., mindere ofte meerdere penninghen, exactien en(de) impositien, alreede innegestelt ofte naermaels inne te stellen in futurum, telcken termeyne als schult met rechte v(er)wonnen, met conditie van die voers(chreve) rente van acht r(ins)g(uldens) vijff st(uyvers) te moghen lossen alst hunt (!) rentgelderen gelieven sal, elcken penninck daer van met sesthien gelijcke penninghen en(de) volle rente, consenterende voirts int maecken van beleyde ende mainmize over alle en(de) iegewelcke hunne goederen, haeve en(de) erffve, present en(de) toecomende, en(de) signantelijcken over eenen bempt, hen rentgelderen aengedeylt teghen henne mede erffgenaemen volghens sekere scheydinghe en(de) deylinghe, gepasseert voer schepenen van Werchter in date quinta february 1619, van sesse dachmaelen, geleghen onder Werchter voers(chreven), regenooten den Demere ter ie., die Aemerstraete ter iie., sheeren straete ter iiie. en(de) die voerschreven deylders ter iiiie. zijden, item op een stuck bempts, geleghen inde Vaerenstraet onder Werchter voers(chreven), soo die plecke geleghen is tusschen die straete ter ie. zuytwaert, de Scholiren van tbeghijnhoff tot Loven weswaert ter iie., derff(genaemen) Henrick Van Roost noort ter iiie. en(de) den heere van Rotzelaer voors(chreven) Jan Paeps oyst ter iiiie. zijden, belast met sheeren chijns, item op huys en(de) hoff metten gronde en(de) sijne toebehoorten, groot t' saemen ontrent iiie dachmaelen, insgelijcx geleghen onder Werchtere regenooten tot Geertsvondere, regen(ooten) derff(genaemen) Anna Dijckmans ter ie., Willem Viskens ter iie., sheeren straete ter iiie. en(de) iiiie. zijden, item op een halff boender landts mede inden decrete der selver sonder daer toe te derven ofte moeten worden gedaeght, coram Van Graeve, Berckel Stockmans, maii xxv., 1629.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps alias Van Eijken Petrus XI - XII (S1120 + S2488),

 

Van Eijcken Maria, XIII (S5069),

 

Paeps alias Van Eijken Henricus, (°) Werchter  20.05.1618 (g. Goris alias Bruers Henricus en Van Eijken Elisabeth),

 

Paeps alias Van Eijken Arnoldus, (°) Werchter 13.06.1621 (g. Van Tongel Arnoldus en Van Tongel Maria),

 

Paeps alias Van Eijken Adrianus, (°) Werchter 20.10.1624 (g. Goris Adrianus en Paeps Catharina fa. Henricus fs Henricus),

 

Paeps Elisabeth, (°) Werchter 09.07.1628 (g. Paeps Libertus en Vanden Berghe Elisabeth).

 

 

 

XII - Van den Berghe Jan (N3164), x 1 Haacht 19.10.1597 met Verhulpen Clara, x 2 Haacht 03.08.1608 met Paeps Elisabeth (N3165), ° ca. 1588, deze x 2 Haacht 29.11.1632 met Jan Stroobants, fs Jan.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van den Berghe Jan en bij De Wijngaert.

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Elisabetha Paeps, haar man Joannes Stroobants sone Joannes en haar kinderen Adrianus, Anna en Maria Vanden Bergh (x Dionysius Stroobants), verwekt met haar ierste man Joannes Vanden Bergh.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 61v., akte dd. 6 mei 1638.

Item m(eeste)r Henrick Boyennans, tot des naerbeschreven staet te doen, geconstituert sijnde met onwederroepel(ijcke) procuratie, hem gegeven bij Jan Stroobants soene wijlen Jans en(de) Elisabeth Paeps, gehuyschen, woonen(de) te Werchter, voorde tocht, en(de) soe langhe sij recht hebben vuyt crachte van(den) coop en(de) goedenisse tot hennen behoeve, gepasseert voor schepen(en) deser stadt opden xiiien. juny xvic. sevenendertich in prima en(de) bij Adriaen Van(den) Berghe, item Anna Van(den) Berghe en(de) Maria Van(den) Berghe beneffens Dionijs Stroobants, haeren wettighen man, voorden not(aris) Loossen en(de) seckere getuyghen opden viiien. aprilis 1638, alhier gesien en(de) geblecken, in presen(tia), etc(etera), heeft inder voors(chreve) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen s(ieu)r Guilliam Cremers, present en(de) tselve accepteren(de), soo voor hem als voor jouff(rouw)e Johanna Vander Eycken, sijne huysvrauwe, eenendertich carolus guldens te xx s(tuyvers) Brabants tstuck en(de) vijff gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaer opden viiien. aprilis te ver)scheynen en(de) te betaelen, daer aff dierste jaer van betalinghe sijn sal den viiien. aprilis a(nn)o xvic. negenendertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere mindere oft meerdere penningen en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um), obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rente altijts sal moeghen gequeten woorden alst den voors(chreven) constituanten goetduncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den penninck sesthien en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise over de goeden naerbeschrerven en(de) int decreet van dijen sonder daer toe te dorven gedaeght oft geroepen te woorden, en(de) naementl(ijck) over seckere pachthoeve, boomgaert en(de) landen, al aen een geleghen tot Werchter, groot vijff boenderen een halff dachmael, regen(oten) sheeren straete in twee sijden, den heyligengeest van Bethecom ter iiier. en(de) den heere van(der) Bruggen ter iiiier. sijden, item over vijff boenderen drije dachmaelen landts, geleghen tot Bethecom onder den heere van(der) Bruggen, regen(oten) die heerbaen ter ier. en(de) de leystraete in twee andere sijden, cor(am) Dilbeeck, Leunckens, maii via., 1638.

            In de marge.

Op heden den xxen. marty 1643, soe heeft jouff(rouw)e Johanna Van(der) Eycken wed(uw)e wijlen s(ieu)r Guiliam Cremers bekendt ontfanghen te hebben vuyt handen Jans Stoobant de capitale penninghen met het verloop van dese xxxi r(insguldens) v s(tuyvers) v s(tuyvers) erffel(ijck), consenteren(de) voor sulx inde cassatie der selver, promittens et obligan(do), etc(etera), in forma, act(um) eodem.

Johanna Vander Eycken.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Berghe Maria, (°) Haacht 12.10.1600, 

 

2. Van den Berghe Adriaen, (°) Haacht 22.10.1609,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Adrianus Vanden Berghe, zoon van Joannes en Elisabetha Paeps, deze laatste in tweede huwelijk met Joannes Stroobants.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8258, folio 90r., akte dd. 30 maart 1637.

Item in p(rese)ntie des meyers en(de) den schepenen en(de) eygenoten van Loven naerbes(chreven) gestaen m(eeste)r Laurentius Hermans vuyt crachte van procuratie, hem gegeven bij Adriaen Van(den) Berghe soene Jans en(de) van Elisabeth Paeps, nu gehouwt met Jan Stroobants, haeren tweeden man, hem sterckgemaeckt hebben(de) mette procuratie voor de broeders en(de) susters des v(oor)s(chreven) Adriaens, met procuratie ten eynde naerbes(chreven) gepasseert voor J. Woutelers als notaris, in p(rese)ntie van getuyghen opden 23. meert lestleden, alhier bij doriginele minute v(er)thoont en(de) gelesen, vuyt crachte van welcken heeft die gemachtichde opgedragen en(de) getransporteert met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse, ressche en(de) rijse een dachmael lants, soe tselve gelegen is onder Herent opden Roesselberch, regen(oten) Hans Van Haecht ter ier., Peeter Opstal ter 2er., den Groenenwech ter 3er. en(de) derffgen(amen) Peeter De Coninck ter 4er., dwelck tegenwoirdel(ijck) in huere is hebbende Anthoen Goerts, waranderende tselve voor vrije, eygen en(de) onbelast, exposit(o) impositi sunt per mo(nitionem) jure hered(itario) et allod(ii) Jaecques Diericx ende Johanna Van Dorne, gehuysschen, hu(n)ne hoirs en(de) naercomelingen et satis die gemachtichde obligan(do), etc(etera), et waras ut ante, den coop bedraeght hondert ende twintich gulden los gelts en(de) is dit v(er)coop gedaen om mette selve penningen te quyten sesse r(insguldens) v st(uyvers) erffel(ijck) mette v(er)loopen aen Niclaes de Florenis, bepandt op vijff dach(ma)len bempts, toecomen(de) de kinderen Jans Van(den) Berghe int gemeynt van S(ainc)t Victor, Borchgraeff, scab(inis) allod(ii) consort(es), item Michiel Pannis et J. Woutelers, etiam allod(ii) consort(es), den 30. meert 1637.

 

Van den Berge Anna, (°) Haacht 19.12.1611, x (niet H, ) met Gerardus Janssens, fs Egidius en Helwigis 's Hertogenrode,

      Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, (°) Werchter 21.09.1642 (g. Stroobants Joannes en Wouters Maria),

     Janssens Joanna, (°) Werchter 05.11.1645 (g. Coremans Joannes en Vandenberghe Joanna),

     Janssens Michael, (°) Werchter 05.01.1647 (g. Jansens Michael en Van den Berch Elisabeth),

     Janssens Maria, (°) Werchter 17.11.1649 (g. Boets Petrus en Janssens Maria),

     Janssens Catharina, (°) Werchter 07.04.1652 (g. Lauwens Petrus en Willems Catharina),

     Janssens Jeronimus, (°) Werchter 13.06.1655 (g. Herthals Jeronimus en Muelemans Elisabeth),

 

Van den Berghe Elisabeth, (°) Haacht 14.01.1615, x Werchter 05.11.1647 (g. Stroobants Joannes en Van Haecht Michael) met Joannes Van Haecht,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Elisabeth, (°) Haacht 07.03.1651,

     Van Haecht Balbina, (°) Haacht 19.03.1656, 

 

Van den Berghe Maria, (°) Haacht 14.09.1617, x (niet H, W, ) met Dionijs Stroobants,

     Uit dit huwelijk:

     Stroobant Joannes, (°) Haacht 08.09.1641, 

     Stroobants Petrus, (°) Haacht 05.10.1642, 

     Stroobant Henricus, (°) Haacht 12.11.1645, 

     Stroobant Maria, (°) Haacht 19.02.1648, 

     Stroobant Anna, (°) Haacht 02.02.1651,

     Stroobant Catharina, (°) Haacht 29.01.1653, 

     Stroobants Elisabeth, (°) Haacht 10.04.1654,

     Stroobants Judocus, (°) ? Haacht 22.05.1654, 

     Stroobants Adrianus, (°) Haacht 19.11.1659, 

 

Van den Berghe Arnoldus, XI (N1582), (°) Haacht 22.04.1620,

 

Van den Berghe Joanna, (°) Haacht 22.12.1624,

 

Van den Berghe Catharina, (°) Haacht 26.10.1630.

 


 

XI - XII - Van Eyken Petrus (S1120 + S2488), (°) ca. 1610, (niet W, R, K, Rot, S, Bet, H, ), x 1 (niet W!, ) met Michiels Catharina (S1121 + S2489), (°) Werchter 01.05.1619 (g. Coenrardus Coen en Catharina Roefs), deze x 2 met Willem Verhagen (kinderloos).

 

Aktes met dank aan Christine Savat.

AVT2: 30 sept 1671:

Cathelijn Michiels we Peeter Paeps alias Van Eijcken ten overstaen van Jan Paeps, Peeter Paeps, Hendrik Paeps ende Geraert Paeps alias Van Eijcken als kinderen van voors Peeter x Cathlijn Michiels

Jan Willems als momboir van de kinderen van wijlen Willem Willems x Barbara Vermijlen ten overstaen van Willem Verhagen haeren tweeden man

Jan Willems Aertsone hem sterk makende voor de andere broers en susters

hebben S+D seker bosch genoempt het verbrant bosch gelegen onder Baal ontrent den Begijnendijck ... welcken bosch eertyts heeft gecompeteert wijlen Peeter Michiels ende sijne huijsvrouwe alsoo gesuccedeert geweest op Peter, (Jan?) Cathlijn ende Elisabeth Michiels alle kinderen vande voors gehuijschen waervan Peeter Michiels met Cathlijn Van Brezijp sijn huijsvrouwe heeft binnen sijnen leven gecocht die twee paerten van voors Jans ende Cathlijn Michiels soo dat de voors Cathlijn met haere voors kinderen is competerende drije paerten vanden voors bosch ende de kinderen en erfg. van Aert ende (Willem) uit den hoofde van Elisabeth Michiels Peeters tsamen het vierde paert.

Wer1850: Fo 91v: 24 dec 1679:

S+D kinderen en erfgen Peeter Paeps alias Van Eijcken x Cathelijne Michiels

- Jan Paeps alias Van Eijcken

- Guilliam De Wijngaert x Cathelijne Holemans te voorens we wijlen Peeter Paeps alias Van Eijcken voor de tochte alleen soo lanck de selve Cathelijne leven sal,

- Hendrik Paeps alias Van Eijcken

- Geeraert Paeps alias Van Eijcken

- Guilliam Paeps alias Van Eijcken

- Aert Paeps alias Van Eijcken

- Adriaen Paeps alias Van Eijcken geasst met Anthoon Lauwens sijn wettigen momboir.

AVT4: 20 nov 1688:

Anthoon Lauwers voor hemzelf en als momboir van de kinderen Peeter, Jan en Adriaen Lauwers, Gielis De Cock x Maria Lauwers, Hendrik Paeps alias Van Eijcken, Geraert, Guilliam, Aert ende Adriaen Paeps alias Van Eijcken gebroeders

dewelcke hebben gelooft ... mits dese malcander te … alsulcken belastinge van selve rente van 13 gl sjaers als zij heffende … van het groot collegie der Godheijt van Loven .. pant verkocht aan Jan Michiels genoempt den Paddenbergh was verobligeert ende waervoor sij vs comparanten dat om tot ontlastinge vandevoors rente te comen … dat sij ieder voor hun contingent sullen betalen alle voorgaende costen tot hier toe geresen ende voortaen alnoch te gerysen om de voors ontlastinge te doen met vercoop off evictie van de genode panden ende erffven die inde voors rente sijn verobligeert ende verbonden, gevende daertoe expresselijck deselve procuratie aan Geraert Paeps alias Van Eycken om alsulcken persoon oft persoonen te bedwingen tot redenen ter afellginge vanden vs rente tsy tot vercoop vande goeden daer inne begrepen als wel die persoon die daer personelijck en eijgendommen voor verbonden oft hunne meubelen so ende gelijck hij Geraert Paeps sal bij goede reden bevinden te behoeven, geconsidereert dat alreede die provisor of president der grote collegie inde Godtheyt aen den vs Antoon Lauwers ende den vernoemde Geraert Paeps hebben gegeven acte van consent om alle degene die in de vs rente sijn geldende te actioneren ...

AVT4: 20 april 1694:

Antoon Lauwers uit Rotselaar, Geraert, Guilliam en Adriaen Paeps alias Van Eijcken gebroeders ende Peeter Castermans hun allen sterk makende voor hunnen absenten mede ende erfgen van wijlen Peeter Lauwers ende wijlen Peeter Paeps alias Van Eijcken verkopen aan Gielis Van Woensel uit Keerbergen alsulcken bouw van schueringen als is staende opden goeden naervolgende met hiijse annex met hof groot een half dm gelegen te Cruijs waer eertyts plach inne te woonen de we Gommer Van Woensel.

 

Onder de KLIK zit bij 3 een akte van emancipatie van de kinderen (met dank aan Paul Peeters). Deze akte roept een paar, nog niet opgeloste vraagtekens op.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Eyken Joannes, (°) Werchter 06.02.1639 (g. Joannes Van Eijken en Anna Machiels),

 

Van Eyken Petrus, (°) Werchter 24.09.1641 (g. Petrus Lauwens en Amerantia Van Mechelen), x Werchter 23.02.1677 (g. Gerardus Van Eycken en Joannes Rix) met Holemans Catharina, geen fii te W, Wak, Rot, K, H, S,

 

Van Eyken Henricus, (°) Werchter 25.10.1643 (g. Henricus Lijsens en Lucia De Wortelaer),

 

Van Eyken Gerardus, (°) Werchter 06.06.1646 (g. Gerardus Van Aerschot en Catharina Machiels), x Werchter 02.12.1690 (g. Cornelius Van Roost en Joannes Boukorts) met Valkeneers Maria,

Akte met dank aan Christine Savat.

AVT3: 28 dec 1679

Geraert Paeps alias Van Eijcken verhuurt aan Gielis Vermijlen twee dm land gen het Perrevelt.

     Uit dit huwelijk:

     Paeps Arnoldus, (°) Werchter 18.09.1691 (g. Paeps Arnoldus en Docx Maria),

     Van Eijcken Maria, (°) Werchter 24.01.1693 (g. Hoilaerts Egidius n. Van Eijcken Adrianus en Luijten Maria),

     Van Eijcken Maria, (°) Werchter 06.05.1694 (g. Valckeneers Arnoldus en Luyten Maria),

     Paeps alias Van Eijcken Petrus, (°) Werchter 28.11.1695 (g. Valckeneers Petrus en De Fumal Maria),

     Paeps Anna, (°) Werchter 28.09.1697 (g. Paeps Petrus en Van Hove Anna),

     Paeps alias Van Eijken Joanna, (°) Werchter 08.02.1699 (g. Paeps Guilielmus en Luijten Joanna),

     Paeps alias Van Eijcken Gerardus, (°) Werchter 03.03.1701 (g. Paeps Arnoldus en Van Hove Maria),

     Paeps alias Van Eijken Henricus, (°) Werchter 01.07.1702 (g. Paeps Henricus en Van den Benden Joanna),

     Van Eijcken Guilielmus, (°) Werchter 08.04.1705 (g. Van Geel Guilielmus en Matkin Catharina),

     Paeps Adrianus, (°) Werchter 12.12.1706 (g. Van Eijken Guilielmus en Lambreghts Maria),

 

Van Eyken Guilielmus, X - XI (S560 + S1244), (°) Werchter 15.10.1648 (g. Castermans Joannes en Van Eyken Maria),

 

Van Eyken Arnoldus, (°) Werchter 22.03.1652 (g. Joannes Viskens en Elisabeth Van Eycken),

 

Van Eyken Anna, (°) Werchter 11.03.1655 (g. Joannes Coens en Anna Van Berge),

 

Van Eyken Maria, (°) Werchter 16.03.1656 (g. Antonius Lauwens en Maria Koenens),

 

Paeps alias Van Eyken Adrianus, (°) Werchter 04.04.1660 (g. Adrianus Van den Berghe en Maria Lauwers nomine Catharina Ingelborghs), x Werchter 15.05.1681 (g. Petrus Van Hove en Henricus Van Eycken) met Van Hove Anna,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, Wak, Rot, K, H, S,

     Van Eijcke Arnoldus, (°) Werchter 25.11.1682 (g. Van Eijcke Arnoldus en Van Hove Anna),

     Van Eijcken Maria, (°) Werchter 17.04.1689 (g. Van Eijcken Guilielmus en Van Langhendonck Maria),

 

? Paeps Alias Van Eyken Adriana,

 

Paeps alias Van Eyken Catharina, (°) Werchter 03.09.1665 (g. Joannes Serneels en Catharina Castermans).

 

 

 

XIII - Lauwens Petrus (S5068), brouwer, ° ca. 1611, x (niet W, H, ) met Van Eijcken Maria (S5069), + verdronken in de Demer 26.12.1674, (+) 27.12.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Lauwens Petrus .

   

Uit dit huwelijk:

    

Lauwens Antoon, XII (S2534),

 

Lauwens Joannes, + Rotselaar 06.08.1675, x Rotselaar 09.04.1668 (g. Ceustermans Joannes en Van der Smissen ? Daniel) met Bries Gertrudis, deze x 1 Rotselaar 23.09.1657 (g. Bries Guilielmus en Vrolijx Philippus) met Van Salm Henricus. Bries Gertrudis x 3 Rotselaar 22.01.1678 (g. Everard William en Van Crieckinge Joannes) met Loeijmoeij Cornelius, deze x 2 Rotselaar 23.11.1689 (g. Van Crieckinge Andreas en Petrus) met Vancroecten - Van Grochten - ... Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Salm Elizabeth, (°) Rotselaar 29.06.1658 (g. Reijniers Gielielmus en Bries Elisabeth),

     Van Salm Henricus, (°) Rotselaar 01.03.1660 (g. Van Salm Martinus en Vanden Bosch Francisca),

     Van Salm Joannes, (°) Rotselaar 14.01.1663 (g. Van Salm Joannes en Bollens Jacoba),

     2. Lauwers Anna, (°) Rotselaar 06.02.1669 (g. Raeijmaeckers Joannes Baptist en Goris Anna),

     Lauwers Petrus, (°) Rotselaar 02.12.1670 (g. Lauwers Petrus en Meeus Elisabeth),

     Lauwers proles, (°) Rotselaar 19.02.1675 baptisata est ab obstetrice et mortua est,

     3. ...

     4. Laeijmoeijer Joanna, (°) Rotselaar 07.05.1692 (g. Peeters Joannes en Vander Meulen Elisabeth l. Maria Van Criking),

     Leuijmoijers Cornelius, (°) Rotselaar 27.09.1693 fs naturalis (g. Lauwer Jan en Van Hougaerde Maria),

     Leumeijers Jacobus, (°) Rotselaar 08.02.1696 (g. Van Krieckinge Petrus l. Jacobus Bols en Janssens Maria),

    

Lauwens Peter, + Werchter 22.03.1671, (+) 24.03 in kerk, x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Ingelborgs Catharina, deze x 2 Werchter 28.02.1672 bloedv 3 de en 4 de gr. en hertrouw 03.02.1674 (g. Schrijns Wilhelmus en De Worteleer Wilhelmus) met Schrijns Remigius, (°) Werchter 04.09.1647 (g. Wortelaers Henricus en Wortelaers Lucia),

     Uit dit huwelijk:

     1. Lauwens Guilielmus, (°) Werchter 19.04.1656 (g. De Woortelers Guilielmus en Serneels Catharina),

     Lauwens Joannes, (°) Werchter 19.04.1662 (g. Janssens Joannes en De Worteleer Lucia),

     Lauwens Petrus, (°) Werchter 04.04.1664 (g. Van Dijck Petrus en Engelborghs Maria),

     Lauwens Anna Maria, (°) Werchter 29.05.1667 (g. Lauwens Adrianus en Ingelborghs Anna),

     Lauwens Joannes, (°) Werchter 10.07.1671 (g. Dauwen Joannes en Van Haecht Elijsabeth),

     2. Schrijns Catharina, (°) Werchter 31.12.1673 (g. Worteleers Joannes en Van Leemput Maria n. Des Mares Catarina),

 

Lauwens Peter, + Werchter 22.03.1671, (+) 24.03 in kerk, x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Ingelborgs Catharina, deze x 2 Werchter 28.02.1672 bloedv 3 de en 4 de gr. en hertrouw 03.02.1674 (g. Schrijns Wilhelmus en De Worteleer Wilhelmus) met Schrijns Remigius, (°) Werchter 04.09.1647 (g. Wortelaers Henricus en Wortelaers Lucia),

     Uit dit huwelijk:

     1. Lauwens Guilielmus, (°) Werchter 19.04.1656 (g. De Woortelers Guilielmus en Serneels Catharina),

     Lauwens Joannes, (°) Werchter 19.04.1662 (g. Janssens Joannes en De Worteleer Lucia),

     Lauwens Petrus, (°) Werchter 04.04.1664 (g. Van Dijck Petrus en Engelborghs Maria),

     Lauwens Anna Maria, (°) Werchter 29.05.1667 (g. Lauwens Adrianus en Ingelborghs Anna),

     Lauwens Joannes, (°) Werchter 10.07.1671 (g. Dauwen Joannes en Van Haecht Elijsabeth),

     2. Schrijns Catharina, (°) Werchter 31.12.1673 (g. Worteleers Joannes en Van Leemput Maria n. Des Mares Catarina),

    

Lauwens Adrianus, (°) Werchter 21.09.1640 (g. Van Tongelen Petrus n. Vanden Berge Adrianus en Machiels Catharina), x Werchter 21.10.1670 (g. Lauwens Petrus en De Wijngaerde Joannes) met De Wijngaert Maria, (°) Werchter 22.01.1646 (g. Guilielmus Wortelaers en Maria Holemans, zij x 2 Werchter 02.04.1674 (g. Van Langendonck Joannes en Van Roijst Cornelius) met Guilielmus Van Langendonck, x 3 Werchter 18.08.1681 (g. Vertiers Michael en Goevaerts Egidius) met Petrus Castermans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Lauwens Petrus, (°) Werchter 09.08.1671 (g. Petrus Van Tongelen en Maria Holemans), + Werchter 06.06.1720, x > 1715 met Fobelets Maria,

     2. Van Langendonck Guilielmus, (°) Werchter 28.05.1674 (g. Guilielmus De Wijngarde en Maria Van Langendonck),

     Van Langendonck Guilielmus, (°) Werchter 25.10.1676 (g. Guilielmus Van Langendonck en Catharina Van Aerschot),

     Van Langendonck Barbara, (°) Werchter 11.09.1678 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Van Tongelen n. Barbara Janssens),

     3. Castermans Clara, (°) Werchter 18.10.1681 (g. Arnoldus De Wijgaert en Clara Vercalsteren),

     Castermans Joanna, (°) Werchter 02.11.1683 (g. Henricus De Wijngaert en Joanna De Keyzer), x Werchter 08.11.1710 met Cornelis Van Tongelen,

     Castermans Anna, (°) Werchter 04.11.1686 (g. Anthonius Van Langhendonck en Anna De Meyer),

     x (niet W, ) > 1717 met Gerardus Huygens, (°) Holsbeek 20.06.1688 (g. Joannes Bear Heckenrode en Dla Otto),

     Castermans Maria, (°) Werchter 22.04.1689 (g. Gerardus Paeps alias Van Eycken en Maria Van Langhendonck), + Holsbeek 02.03.1763, x 1 Werchter 23.02.1715 met

     Petrus Huygens, (°) Holsbeek 09.09.1685 (g. Joannes Geeraerts n. Petrus Geeraerts en Anna De Wolf), + Holsbeek 28.10.1720, fs Petrus Huygens en Catharina Bear,

     x 2 Holsbeek 14.03.1721 (g. Bernard Huygens en Petrus Luyckx) met Petrus Taverniers, (°) Lubbeek 22.11.1696,

 

Lauwens Lucia, (°) Werchter 11.04.1644 (g. Van Hove Arnoldus en De Worteleer Lucia),

    

Lauwens Arnoldus, (°) Werchter 24.07.1646 (g. Van Tongelen Arnoldus en Vermijlen Catharina),

    

Lauwens Catharina, (°) Werchter 25.02.1648 (g. Van Tongelen Arnoldus n. Luijmoeij Cornelius en De Cock Maria),

    

Lauwens Maria, (°) Werchter 20.03.1650 (g. Janssens Gerardus en Wauters Catharina), x Werchter 14.07.1671 (g. Van Tongelen Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met De Cock Egidius, (°) Werchter 06.04.1647 (g. Egidius Machiels en Anna Vermijlen),

     Uit dit huwelijk:

     De Cock Joannes, (°) Werchter 18.09.1672 (g. Hoelaerts Joannes en Van Eijcken Maria),

     De Koq Catharina, (°) Werchter 24.04.1675 (g. Van Tongelen Petrus en Machiels Catharina),

     De Cock Jacobus, (°) Werchter 13.12.1677 (g. Van Tongelen Jacobus en Van Salm Elijsabeth),

     De Cock Maria, (°) Werchter 01.07.1681 (g. Paeps alias Van Eijcken Jan en Van Hove Maria),

     De Cock Antonius, (°) Werchter 25.02.1684 (g. Van Roest Arnoldus n. Lauwens Antonius en Vranker Maria),

     De Cock Elijzabeth, (°) Werchter 14.02.1687 (g. Van Eijck Arnoldus en Van Langhendonck Catharina).

 

 

 

Van Eycken Henricus, (°) Werchter 25.10.1643 (g. Henricus Lijsens en Lucia De Wortelaer), x Werchter 31.01.1671 (g. Van Hove Arnoldus en Van Eijcken Joannes) met  Van Hove Maria, (°) Werchter 19.07.1651 (g. Roefs Judocus en Van Hove Maria).

 

Hieronder (met dank aan PaulPeeters) een akte met vermelding van Henricus Paeps alias Van Eycken en Maria Van Hove.  De akte leert ons dat ook dat de scheiding en deling van de goederen van Petrus (Paeps alias) Van Eyken en Catharina Michiels, ouders van Henricus, werd verleden te Rotselaar op 23.12.1679.  Zijn ouders moeten bijgevolg voor die datum overleden zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7934 fol. 221v°.

Inde tegenwoordicheyt der heeren schepen. van Loven naergenoempt gestaen den procur. Vanden Sande om tgene voors. staet, te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij procuratie hier onder geinsereert ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgen.

Op heden desen 26. meert 1682 compareren. voor mij openbaer notaris, present die ghetuygen naer te noemen, Henrick Paeps alias alias (!) Van Eycken ende Maeyken Van Hove, sijne huysvre., innegesetene van Werchter, hebben bekent tsamenderhant ende ider van hen indt besundert ontfangen te hebben, soo sij doen bij desen, vuyt handen van joe. Anna Van Vande Per, weduwe van wijlen Peeter Henricx, de somme van vier hondert ende vijfftich guldens eens permissie gelt, daer vooren sij comparanten hebben geloeft te betaelen ten behoeve van. vs. weduwe oft haers actie hebbende, eene erffel. rente van xxij r. x s. tsiaers den penninck twintich, alle jaeren vallende ende verschijnende date deser ende voor sulcx voor den iersten jaere te Xschijnen. den 16. meert 1683 ende soo voorts van jaere tot jaere totte affquytinge toe, die sal moegen gebeuren alst de voors. compten. gelieven sal teender reyse en. met volle rente in gelijcken permissie gelde, gelovende de selve rente alle jaeren wel ende loffel. te betaelen ten woonhuyse van de voors. renthe[ffe]rsse, los ende vrije van alle beden en. subsidien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, elck jaer ende termijne voors. als schult met recht verwonnen, daer voor Xbindende. henne respective persoonen en. goederen, hebbende ende toecomende, met submissie ende renuntiatie in forma ende om de voors. rentheffersse vande vs. rente ende jaerl. betaelinge van dijen beeter te Xseekeren., hebben Xbonden. en. Xobligeert seeckere schuere ende backhuys, wagenhuys, boomgaert, drinckpoel ende een deel inde messinghe, gelijck tselve gesepareert is van op den iersten stijle vant wagenhuys naest het huys naer den westen, met de gerechte hellicht van het winneblock ende boomen daerop staende, te scheyden van den oisten naer den westen, gelegen onder Werchter ter Heyden onder Perre, groot indt geheel ontrent thien dachmalen, comende de selve hellicht oist aende Broeckstraet, loopende naer den Almeuter, suyt, de wederhellicht gebleven aen Guill. Paeps alias Van Eycken west, Margriet Van Hove ende den Heyligen Geest van Werchter noortwerts, item eenen bempt aldaer inde Varenstraet, genoempt de Quay Eussels, groott (!) ontrent twee dachmaelen een halff, regenooten Anthoon Lauwens in twee sijden, de scholiers vanden begijnhove tot Loven ter iije. ende d' erffgenaemen Guilliam Schrijns ter iiij. sijden, den voors. iersten comparant competeren. vuytten hooffde van sijne auders ende aen hem bij scheydinge ende deylinghe gevallen ende gebleven tegen sijne mede condividenten, als blijckt bij de selve deyling, gepasseert voor de weth van Rotselaer op den 23. december 1679, onderteeckent D. Van Hamme, secretaris, alhier in originali gebleecken, item een dachmael landt vuyt een meerder stuck van drije dachmalen te Perre onder Werchter voors., geheeten den Holenberch, regenoten Peeter Van Tongelen den auden ter ie., t' vs. goet ter ije. ende tsheeren straet ter iij. sijden, vercregen tegen Peeter Van Hove, consenterende over alle tvoors. goet indt maecken van belijde ende mainmise, mede inden decrete der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder dagement te derven doen, constituerende ten effecte van dijen alle thoonder deser int besundert om tgene voors. staet, voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen ende herkennen in behoorl. forme super quibus promittentes ratum et gratum, ende boven alle tgene voors. is, wort expresselijck geconditioneert dat in soe verre naermaels bevonden wort den gestelden pant te wesen caducq oft insuffisant, dat in dijen gevalle sijn compten. de voors. rentheffersse naerderen ende suffisantenen panden tharen contentemente sullen moeten stellen.

Actum binnen Loven present Peeter Van Limborch ende Joannes Sacre als getuygen, tot desen gebeden, ende hebben de compten. de minute deser onderteeckent, quod attestor W. Van Limborch, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den vs. gheconstitueerden coram Stembor, Hoppenbrouwer, iij. aprilis 1682.  Jan Hoppenbrauwer.

 

Hieronder een akte met vermelding van Arnoldus (Aert) Van Eycken, zoon van Henricus.  Met enig voorbehoud gaat het hier om de zoon van Hendrik en Maria Van Hove.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7962, fol. 81r., akte dd. 26 oktober 1711.

Inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck Georgio De Coninck vuyt crachte ende naer vermogen van sekere onwederroepelijcke procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te mogen doen vernieuwen ende passeren, hem als thoonder desers gegeven, heeft tselve gedaen ende geeffectueert in voegen ende manieren naervolgende ende waer van den teneur alhier is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Comparerende op heden den negensten juny 1711 voor mij als openbaer nots., geadmitteert bijden Souvereynen Raede van Brabant, present die getuyghen hier onder te noemen, den eersaemen Aert Van Eycken Hendricxsoone, den geenen bekent wel ende ten dancke ontfangen te hebben vuyt handen van sr. Hendrick Van Leemputten de somme van twee hondert vijfftich guldens courant gelt, den schellinck tot seven stuys. ende voorts alle andere specien naer advenant, waer vooren den iersten comparant belooft te betaelen rente den penninck sesthien, los en. vrije van alle impositien, gestelt ende naermaels te stellen, bedacht ende onbedacht, geene gereserveert, welcke rente heeft beginnen cours te nemen van op heden date deser ende sal alsoo voor het ierste jaer vallen ende verschijnen den negensten juny xviic. ende twelff ende soo voorts van jaere te jaere tot de volle afflegginge dijer, die altijdt sal mogen geschieden met hondert guldens smaels mette rente naer rate, tijde en in cas den voors. rentgelder sijne rente alle jaeren [ten] preciesen valdaege quaeme te betaelen vuyterlijcken sesse weken ofte twee maenden naer den valdage daernaer, sal hij bestaen (!) met te betaelen sijne voors. rente a rate van vijff guldens ende thien stuys. par hondert, waer vooren hij is verbindende sijnen persoon ende goederen, haeve ende erffve, present ende toecomende, ende specialijck seker boender lants, gelegen alhier aenden Aelmortel, regenoten Aert Van Eycken Adriaenssoone ter eenre, de weduwe Hendrick Vander Veken ter tweedere, den H. Geest van Werchter ter derdere, het Aelmorter Broeck ter ierdere ende de straete naer het selve broeck ter vijffdere zijden, sijnde dese pandt vrije ende onbelast, ten waere met heere chijnsen, daer waras et satis gelovende, ende specialijck alnoch seker huys ende hoff, gelegen alhier ter Heyden, groot der juste maete onbegrepen dertich roeden, regen. sheerenstraete in twee zijden, Hendrick Van Eycken ter derdere ende Guilliam Van Hoegarden ter vierdere zijden, los ende vrije goet, tot onderhout ende volbrengen van tgeene voors. staet, constitueert den voorschreven rentgelderen mits desen onwederroepelijcken den voors. G. De Coninck ende alle thoonder deser om te gaen ende te compareren voor den Souvereynen Raede van Brabant, meyer ende schepenen van Loven, Werchter ende alomme elders, daer des van noode ende gerequireert soude mogen ende aldaer tgeene voors. te vernieuwen ende herkennen, te consenteren inde gewillige condemnatie voluntair sonder voorgaende daegement met costen ende voorts alles meer, etth., gelovende, etth., renuntierende in communi forma, aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van Cornelis Van Vlasselaer ende Jan De Veuster, als getuyghen hier toe geroepen ende gebeden, ende was de minute deser bijde comparanten ende beneffens mij notaris onderteeckent, de minute deser staet op haeren behoorelijcken segel, leeger stont, quod attestor, M. V. Straeten, nots. pubs.

Dijen volgende den voors. geconstitueerden vuyt crchte sijnder voors. procuratie heeft den bovengeschreven contracte notariael in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, daer inne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent ende gereserveert, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, mitsgaders bij maenisse des voors. heere meyers, heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie het voors. boender lants, gelegen inden Alemorter, mits welcken het voors. huys ende hoff, gelegen ter Heyden, hier voorens respectivelijck in hunne situatie ende regenoten vuytgedruckt ende gespecificeert, expositus impositus est sr. Hendrick Van Leemput en. sijne huysvrouwe, hunne kinderen, erffgenaemen ende naercomelingen ofte huns actie hebbende et per monitionem reddidit op de commeren ende lasten daer te voorens op vuytgaende terminis debitis et consuetis persolvendis ende voorts meer op eene voortaene rente van vijffthien guldens twelff stuys. eenen halffven sjaers ende ingevalle van preciese betaelinge vuyterlijcken twee maenden naer den valdach op eene rente van derthien guls. vijfftien stuys. cours te nemen negensten juny 1711 ende voorts meer pro ut latius als inden bovengeschreven contracte, waer van den teneur ander werff alhier wordt gehouden voro gerepeteert ende geinsereert, coram d.d. Van Winge en. Corthout, hac 26. 8bris. 1711.

 

In het verlengde van voorgaande akte volgt hieronder nog een akte vermelding van Arnoldus Van Eycken, zoon van Henricus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7962, fol. 100v., akte dd. 9 november 1711.

Inde tegenwoordicheyt des heere luytenant smeyers gestaen ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck George De Coninck vuyt crachte ende naer vermogen van sekere onwederroepelijcke procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te mogen doen vernieuwen ende passeren, hem als thoonder desers gegeven, heeft tselve gedaen ende geeffectueert in voegen ende manieren naervolgende.

Comparerende op heden desen negensten juny 1711 voor mij als openbaer nots., geadmitteert bij den Souvereynen Raede van Brabant, present die getuyghen hier onder te noemen, den eersaemen Aert Van Eycken Hendricx soone, den geenen bekent wel ende ten dancke ontfangen te hebben uyt handen van sr. Hendrick Van Leemputten de somme van twee hondert vijfftich guldens courant gelt, den schellinck tot seven stuyvers ende voorts alle andere specien naer advenant, waer vooren den iersten comparant belooft te betaelen rente den penninck sestien, los ende vrije van alle impositiien ende lasten, gestelt ende naermaels te stellen, bedacht ende onbedacht, geene gereserveert, welcke rente heeft beginnen cours te nemen van op heden date deser ende sal alsoo voor het ierste jaer vallen ende verschijnen den negensten juny xviic. ende twelff ende soo voorts van jaere tot jaere tot de volle afflegginge dier, die altijdt sal mogen geschieden met hondert guldens smaels mette rente naer rate [van] tijde ende in cas den vors. rentgelder sijne rente alle jaeren preciesen valdaghe quaeme te betaelen vuyterlijcke sesse weken oft twee maenden daer naer, sal hij bestaen (!) mette betaelen sijne voors. rente a rate van vijff guldens ende thien stuyvers par hondert, waer vooren hij is verbindende sijnen persoon ende goederen, haeve ende erffve, present ende toecomende, ende specialijck seker boender lants, gelegen alhier aenden Aelmorter, regenoten Aert Van Eycken Adriaenssone ter eenre, de weduwe Hendrick Vander Vecken ter tweedere, den H. Geest van Werchter ter derdere, het Aelmorter Broeck ter vierdere ende de straete naer het selve broeck ter vijffdere zijden, sijnde desen pandt vrije ende onbelast, ten waere met heeren chijnsen daer waras et satis gelovende, ende specialijck alnoch seker huys ende hoff, gelegen alhier ter Heyden, groot ter juste maete onbegrepen dertich roeden, regenoten seeren straet in twee zijden, Hendrick Van Eycken ter derdere ende Guilliam Van Hoegaerden ter vierdere zijden, los ende vrije goet, tot onderhout ende volbrengen van tgeene voors. staet, constitueert den voors. rentgelder mits desen onwederroepelijck N.N. ende alle thoonders deser om te gaen ende te compareren voor den Souvereynen Raede van Brabant, meyer ende schepenen van Loven, Werchter ende alomme elders daer des van noode ende gerequireert soude mogen worden wesen ende aldaer tgeene voors. te vernieuwen ende herkennen, te consenteren inde gewillige condemnatie voluntaire sonder voorgaende daegement met costen ende voorts alles meer, etth., gelovende, etth., renuntierende in communi forma, aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van Cornelis Van Vlasselaer ende Jan De Veuster, als getuighen hier toe geroepen ende gebeden, ende was de minute deser bijde comparanten beneffens mij notaris onderteeckent, de originele minute deser staet op haeren behoorelijcken segele, leeger stont, quod attestor, ende onderteeckent M. V. Straeten, nots. pubs., 1711.

Dijnvolgende den voorschreven geconstitueerden vuyt crachte sijnder voorschreve procuratie heeft den bovengeschreven contracte notariael in alle sijne poincten, clausulen ende artikulen daer inne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert, obligan., submittendo ac renuntiando in forma, mitsgaders bij maenisse des voors. heere luytenant smeyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie de voorschreve goederen, hier voorens in sijne regenoten vuytgedruckt ende gespecificeert, expos. impositus est sr. Hendrick Van Leemputten cum sua, sijne kinderen ende erffgenaemen ofte huns actie hebbende, et per monitionem reddidit op de commeren ende lasten daer te voorens op vuytgaende, terminis debitis et consuetis ende voorts meer op eene voortaene rente van vijfftien guls. twelff stuys. eenen halffven ende ingevalle van precise betalinge van twelff derthien guldens vijfftien stuys. jaerlijcx, altijts vallende op den negensten juny ende voorts meer als inden voors. contracte, waer van den teneur ander weff alhier wort gehouden voor gerepeteert ende geinsereert, coram d.d. Van Grave en. Corthout, hac 9e. decembris 1711.

P. Van. Broeck.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Eycken Joannes, (°) Werchter 25.10.1671 (g. Joannes Van Langendonck en Lucia Worteleers),

 

Van Eycken Petrus, (°) Werchter 17.05.1674 (g. Petrus Van Eycken en Anna Bols),

 

Van Eyke Maria, (°) Werchter 29.09.1677 (g. Gerardus Paeps alias Van Eycke en Maria Van Langendonck),

 

Van Eycken Guilielmus, (°) Werchter 24.12.1680 (g. Guilielmus Van Eycken en Maria Lavens),

 

Van Eycke Henricus, (°) Werchter 06.04.1684 (g. Henricus Verstraten en Anna Wauters),

 

Van Eyck Arnoldus, (°) Werchter 27.02.1687 (g. Arnoldus Van Eyck en Catharina Van Langendonck), x (niet W, B, ) met Catharina De Wijngaert,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eijcken Guilielmus, (°) Baal 12.11.1711 (g. Guilielmus Van Eijcken en Elisabeth Boits),

     Van IJken Petrus, (°) Baal 23.04.1713 (g. Petrus Bries en Catharina De Wijgaert),

     Van IJken Maria, (°) Baal 30.09.1715 (g. Carolus Dewijgaert en Maria Van IJken),

     Van Eijken Joannes Baptista, (°) Baal 04.03.1718 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Nadorp),

     Van Eijken Franciscus, (°) Baal 17.09.1720 (g. Adrianus Helsen pastor en Maria De Wijgaert).

 

 

 

X - XI - Van Eyken Guilielmus (S560 + S1244), (°) Werchter 15.10.1648 (g. Castermans Joannes en Van Eyken Maria), x Werchter 29.11.1681 (g. Van Eijcken Henricus en De Keijser Petrus) met Bruynincx Anna (S561 + S1245), (°) Werchter 02.07.1657 (g. Wauters Arnoldus en Anna Goris), + Werchter 20.01.1699.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps alias Van Eyken Arnoldus, IX - X (S280 + S622), (°) Werchter 01.12.1683 (g. Arnoldus Paeps en Anna Van den Eynde),

 

Van Eyck Anna, (°) Werchter 15.04.1686 (g. Henricus Gheens en Anna Wouters), x 1 Werchter 25.01.1711 met Petrus Bries, (°) Werchter 16.11.1671 (g. Petrus Boots en Maria Ingelborchs n. Van Langendon...), fs Petrus en Catharina Van Langendonck, 2 x (niet W, Wak, ) ca. 1724 met Christianus Van den Bosch, + Werchter 22.05.1760,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bries Guilielmus, (°) Werchter 16.12.1712 (g. Guilielmus Van Eijken en Catharina Van Langendonck),

     Bries Petrus, (°) Werchter 03.02.1714 (g. Petrus Boels en Maria Van Eijken),

     Bries Maria, (°) Werchter 04.09.1717 (g. Petrus De Wijgaert en Maria Bries), + Werchter 17.01.1778, x Werchter 10.07.1751 met Andreas Lauwers,

     Bries Arnoldus, (°) Werchter 03.09.1719 (g. Arnoldus Van Eijken en Anna Bries),

     Bries Joannes, (°) Werchter 28.07.1721 (g. Joannes Bruijninckx en Joanna Bries),

     2. Van den Bosch Catharina, (°) Werchter 21.01.1724 (g. Joannes Van Essche en Catharina Jansens), x 1 Werchter 08.06.1742 met Joannes Baptist Wortelaerts,

     (°) Werchter 03.02.1713 (g. RD Joannes Baptist De Kijser, pastoor in Willebroek en Catharina Bries), fs Henricus Worteleers en Maria Bries,

     x 2 Werchter 22.06.1756 met Petrus Franciscus Jacobs, (°) Werchter 07.12.1732 (g. Petrus Franciscus Jacobs en Christina Derboven), fs Cornelius en Elisabeth Janssens,

     Van den Bosch Petrus, (°) Werchter 08.11.1726 (g. Petrus Van Eijken en Joanna Bries),

     x Werchter 06.04.1749 met Catharina Van Eijken, (°) Werchter 12.01.1720 (g. Petrus Viskens en Catharina Viskens), fa Arnoldus en Anna Viskens),

     Van den Bosch Anna, (°) Werchter 17.03.1729 (g. Joannes Bruijninckx en Anna Van Avont),

     x Werchter 25.02.1753 met Henricus Lauwens, (°) Werchter 21.02.1724 (g. Henricus Lauwens en Joanna Jansens), fs Adrianus en Elisabeth Jansens,

 

Van Eycken alias Paeps Adriana, (°) Werchter 28.01.1689 (g. Adrianus Van Campen en en Maria Lauwers),

 

Van Eijcken Maria, (°) Werchter 13.12.1691 (g. Joannes Bruijninckx en Maria ?),

 

Van Eijcken Petrus, (°) Werchter 22.01.1696 (g. Petrus Bruijnincx en Catharina De Keijser), + Werchter 27.01.1758 (86 ann. 7 mens. Et Senior totius Parochiae), x Werchter 03.07.1723 met Anna Van Avont, (°) Werchter ...05.1696, + Werchter 01.12.1782, fa Egidius Van (H)Avent en Elisabeth De Kijser,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eijken Anna Catharina, (°) Werchter 26.03.1724 (g. Petrus De Kijser en Catharina Van Eijken), x Werchter 13.07.1745 met Norbertus De Kock ex Werchter, + Werchter 18.12.1780,

     Van Eijken Petrus, (°) Werchter 20.04.1728 (g. Petrus De Kijser en Catharina Scrijns),

     Van Eijken Maria, (°) Werchter 08.10.1728 (g. Henricus Van Langendonck en Maria Van Eijken), + Werchter 10.07.1776, x Werchter 16.03.1750 met Adrianus Hermans,

     Van Eijcken Joanna Maria, (°) Werchter 14.12.1730 (g. Arnoldus Van Eycken en Joanna Maria Bruijnincx),

     Van Eijcken Barbara, (°) Werchter 13.03.1733 (g. Joannes Van Esch en Barbara Luijten),

     Van Eijcken Joannes Baptista, (°) Werchter 06.02.1735 (g. Joannes Wouters en Elisabeth Van Aerschot),

     Van Eijcken Guilielmus, (°) Werchter 10.08.1737 (g. Guilielmus Van Gorp en Elisabeth Bruijninckx),

     x Werchter 26.02.1762 met Maria Catharina Jacobs, (°) Werchter 21.08.1737 (g. Henricus Guens en Maria Jacobs), fa Petrus en Anna Geens),

     Van Eijcken Joanna Maria, (°) Werchter 22.05.1739 (g. Michael Vloeberghs en Elisabeth Bruijnincx n. Joanna Maria Bruijnincx),

     x Werchter 17.02.1768 met Petrus De Meijer, (°) Werchter 15.07.1739 (g. Petrus Hijligen en Jacoba Boogaerts), fs Joannes De Maijer en Maria Hijligen),

Hieronder (met dank aan Paul Peeters)een akte met vermelding van Petrus De Meyer en Joanna Maria Van Eycken.  Zij woonden in Tremelo.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8401, fol. 162r., akte dd. 30 mei 1786.

In de tegenwoordigheyd der heeren schepenen der hooftstad Loven naer te noemen gestaen Petrus Jacobus Moens, officiael van de derde secretarie camere der selve stad, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijcke procuratie als thoonder van den naer volgenden contracte notariael, om den selven alhier wettelijck te vernieuwen, herkennen ende reitereren, gegeven, waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Op heden desen tweeentwintighsten may 1700 sesentachentigh compareerde voor mij notaris, geadmitteert bij den Souvereynen Raede van Brabant, binnen de stad Loven residerende, ter presentie van de getuygen naergenoemt, Petrus De Meyer ende Joanna Maria Van Eycken, gehuysschen ende innegesetene van Tremeloo onder Werchter, welcke comparanten kennen ontfangen te hebben van den eerw. heere Jacobus Josephus Van den Bosch, priester ende rentmeesters van het Groot Collegie binnen dese universiteyt ende stadt Loven, &c., ten behoeve van de fundatien van t' selve collegie applicerende de somme van derthien hondert guldens wisselgelt, den schellinck gerekent a ses stuyvers ende soo voorts van d' andere specie der munten naer advenant, dese daer over dienende voor volle ende absolute bekentenisse sonder van andere te moeten doceren, ter saecke van welcke somme geloven sij comparanten van te sullen gelden ende betaelen aen de geseyde fondatien, den voornoemden heere rentmeester alhier present ende ten behoeve der selve accepterende, eene rente van tweeenvijftigh guldens courant geldt s' jaers ten advenante van den penninck xxv, behoudelijck ende wel verstaende nochtans dat mits preciese betaelinge ofte uytterlijck binnen des weken naer den valdagh de rentgelders alsdan sullen gestaen met te betaelen acht en veertigh guldens vijfthien stuyvers courant geld s' jaers a rato van drij guldens vijfthien stuyvers courant van wissel par cento, de selve rente op dien voet cours ende ingang nemende date deser ende alvolgens voor den eersten jaere te verscheynen op den tweeentwintighsten may van den toecomenden jaere 1700 sevenentachentigh, los ende vrij van alle lasten ende exactien, t' sij thiende, twintighste, mindere ofte meerdere penninghen, contributien ende generaelijck van alle andere, geene uytgenomen nochte gereserveert, van wat specie oft natuere die souden mogen wesen, present ende toecomende, niettegenstaende eenighe placcaerten van de majesteyt, uytsendingen der heeren Staeten van Brabant ende van alle andere mogentheden hier aen eenigsints ter contrarie waeren ordonnerende, waer aen de comparanten rentgelders liberlijck ende vrijwillighlijck sijn derogerende ende renuntierende van alsnu tegens alsdan bij desen ende soo voorts van jaere te jaere tot de effective qafquytinge toe, die ten allen tijde sal vermogen te geschieden als het aen de rentgelders gelieven sal in twee differente reysen, d' eene ende d' andere reyse met ses ofte seven hondert guldens smaels in munte als voor met betaelinghe van den intrest dier a rate des tijdts beneffens de costen daer van dependerende.

Gelovende sij comparanten dese rente alle jaeren wel ende loffelijc te sullen betaelen aen den heere rentmeester van het voorschreve collegie ofte hem representerende, obligerende ten dien eynde hunne respective persoonen ende goederen, soo meubelen als immeubelenn present ende toecomende, als naementlijck soo tot asseurantie ende verhael van het geseyt capitael als jaerelijcksche te verscheyne intresten dier te hebben opgedraegen ende verobligeert, als te weten.

Eerst seker parceel bempts, groot ses daghmaelen salvo justo, genaemt de Achterste Schuytbroecke, gelegen onder Werchter, regenoten Antonius Van Leemputte ter eenre ende den Demer in alle andere zeyden, vrij goed.

Item ses vierendeelen broeck bempt, gelegen int' Werchterbroeck onder Werchter, regenoten de leybeke ter eenre, d' erfgenaemen Peeter Van Gorp ter tweedere, de pastorije van Wackerzeel ter derdere ende den heere Schotte ter vierdere sijden, belast met eenen cheyns van een spint evene s' jaers aen ... [n.v.] sonder meer.

Item alnoch een parceel broeck bempt, groot ses vierendeelen, gelegen int selve broeck, regenoten de kercke van Werchter ter eenre, jouffrouwe Stuyckens ter tweedere, het clooster van Bethleem ter derdere ende den Heyligen Geest van Werchter ter vierdere zeyden, vrij goed.

Item een parceel lands, groot een daghmael ende twintigh roeden, gelegen tot Pair onder Werchter, regenoten de straete ter eenre, Jan Feyaerts ter tweedere, Hendrick Van Leemputten ter derdere, Peeter Van Linthout m(e)t Peeter Raedemaeckers nomine uxoirs ter vierdere zeyden, belast met een molevat haever cheyns s' jaers aen sijne hoogheyd den hertogh van Arenberg ende Aerschot sonder meer.

Item een parceel broeck bempts, groot een daghmael, gelegen in den Ham onder Werchter, regenoten Guilliam Reyers ter eenre, Cornelius Vervloessem ter tweedere, den Heylighen Geest van Werchter ter derdere ende het Groot Beggijnhof tot Loven ter vierdere zijden, vrij goed, soo ende gelijck de voorschreve parceelen van den eersten comparant onder andere sijn toegecomen ende competerende uyt den hoofde ende bij doode van wijlen sijne ouders ingevolge de scheydinghe ende deylinge daer over aengegaen met sijne mede condividenten ende gepasseert voor den notaris Verstraeten, binnen Werchter residerende, den 14. november 1772, alhier bij extract authenticque gesien.

Item ende finaelijck alnogh een parcee landts, gelegen tot Tremeloo onder Werchter, groot volgens metinghe drij daghmaelen achtensestigh roeden salvo justo, genoemt de Stopsels, regenoten Jan Dirix ende Jan Bosmans saemen ter eenre, de straete ofte uytwegh ter tweedere, het collegie het Vercken ter derdere, scheydende op de hellicht van de grachte tegens den volgenden coop ter vierdere zijden, vrij, suyver ende onbelast, bij de comparanten in coop vercregen tegens m'her Josephus Mattheus Hyachintus d' Olmen, grave van St. Remy, &c., cum suis, volgens de publiecke conditien van vercoopinge daer over gehouden door den notaris F. Van Meerbeeck, binnen de stad Brussel residerende, gesloten den 19. february 1772 ende de goedenisse daer op gevolght, geopereert voor wethouderen van Werchter den 13. juny 1772.

Guarranderende sij comparanten de voorschreve goederen aen hun te competeren in vollen eygendom, van vrij ende libere dispositie, op den voet als boven, als mede voor niet voorders nochte andersints te sijn belast als hier voren staet uytgedruckt, daer over ten allen tijde waerschap ende guarrand gelovende bij desen ende ingevalle van eenigh gebreck int' gene voorschreve, geloven sij comparanten ten allen tijde te sullen stellen ende t' hunnen coste laeten affecteren, naerderen reelen pand op d' eerste vermaeninghe daer toe aen hun te doen ten vollen contentemente des heere rentheffer q.q., andersints dese rente instantelijck te sullen moeten rembourseren met den intrest dier a rate van tijdt beneffens de costen hier ende daer van dependerende, consenterende sij comparanten rentgelders in d' affectatie deser rente op de voorschreve goederen, t' sij bij mainmise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen der hooftstadt Loven ofte andersints bij opdracht ende realisatie volgens geliefte des heere rentheffere q.q. te opereren, soo voor heeren wethouderen van Loven als alomme elders, constituerende ten dien eynde onwederoepelijcke eenieder thoonder deser ofte dobbel authenticque dier als mede om te compareren in den Souvereynen Raede van Brabant, heeren meyer ende schepenen van Lvoen als alomme elders ten eynde om ingevalle van eenigh gebreck int' gene voorschreve den inhoude deser aldaer vernieuwende ende erkennende, te consenteren int' decreet van gewillige condemnatie, parate ende reële executie tot respective volbrenginghe ende achtervolginghe van allent gene voorschreve sonder voorgaende daegement de surranneringhe niettegenstaende.

Aldus gedaen, gepasseert ende geaccepteert binnen Loven ter presentie van Egidius Tossanus d' Art ende van Bernardus Goossens, beyde als getuygen hier toe aensocht, de minute originele deser, becleedt met eenen zegel van achtenviertigh stuyvers, onderteeckent Peeter De Meyer, Joanna Maria Van Eycken, J.J. Van den Bosch, rentmeester van het Groot Collegie, Gille Toussaint d' Art, B. Goossens, testis, ende van mij notaris, onder staet, concordantiam, attestor, onderteeckent J.B. Heylighen, nots.

Welcken volgens den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermogen als voor, heeft den bovenstaenden contracte notariael in alle ende iegewelcke sijne pointen, clausulen ende articulen, alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert, consenterende voorts als in den selven die rentgelders satis et waras, obligando, submittendo ac renuntiando in forma et prout latius in praedicto procuratorio.

Coram joncker Gerardus Franciscus Xaverius de Herckenrode, heere van Raetshove, ende sieur Georgius Hubertus Van den Berck, schepenen, hac 30. may 1786.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Petrus De Meyer en Joanna Maria Van Eyken.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8101, fol. 89r., akte dd. 24 april 1793.

In de tegenwoordigheyt des heere meyer ende die heeren schepenen der hooftstad Loven naergenoemt gestaen Petrus De Coster, officiael der tweede secretarije kamer alhier, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert inden naervolgenden acte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen ende realiseren, als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volght.

Op den vierden meert 1700 drijennegentigh compareerde voor mij onderges. conincklijken als openbaeren notaris, tot Schrieck residerende, present de getuygen naergenoemt, Peeter Bosmans Jans sone, bejaerden jongman en inwoonder van Tremeloo, mij notaris bekent, den genen verclaert bij dese onwederroepelijck te constitueren en machtigh te maeken mr. en alle thoonders deser ofte copie autentiq diër om te compareren voor mijne heeren die meyer en schepenen van Wechter, Loven en alomme elders voor heer ende hof competent, om aldaer met formaliteyten van rechte wettelijck te laeten goeden, vestigen ende te erven Peeter De Meyer en Joanna Maria Van Eyken, sijne huysvrouwe, in seker parceel landts, gelegen tot Tremeloo onder Wechter, groot een boender, den Biesbemt genoemt, regenot d' erfgenamen Gilliam Reyers ter ire., Gilis Van Avont ter iire., d' erfgenamen Jan Dirix ter iiire., de Hondtsstraete ter iiiire. seyde, op den last van twee oorden ceyns aen den hertogh van Arenberg, item op den last van eene gemammiseer[d]e rente van vier hondert guldens courant aen S(int) Barbara capelle tot Loven, croiserende a rato van drij guldens en thien stuyvers courant par cent, voorts vrij goet, daer op waerschap door den verooper wordt gelooft in debita forma.

Welcken comparant bekent bij desen ontfangen te hebben uyt handen van den gemelden Peeter De Meyer en sijne huysvrouwe de somme van seven hondert ses en tachentig guldens en negen stuyvers courant in voldoeninge van den vorenstaenden coop verdieren en stuyvergelt, dienende dese daer over voor quittantie.

Competerende het voors. parceel landts aen den vercooper uyt den hoofde van wijlen Joannes Bosmans en Anna Van Avont, sijne ouders, volgens acte van partagie met sijne broeders en suster, aengegaen ende gepasseert voor den notaris Gu[i]lielmus Verstraeten ende getuygen de dato 21. xber. 1783, in 't passeren deser gesien bij copie autentiq, ende voorts in conformiteyt van de publieke conditie van vercoopinge met den uytganck der brandende keersse, gesloten op den 25. february laestleden, onder mij notaris berustende, waer toe gerefereert wordt om kortsheytwille.

Constituerende voorts den voorn. mr. ... [n.v.] om ten daege der goedenisse te doen den eet ingevolge het edict de dato 15. 7ber. 1753 de non amortisatione ende des gedaen den vercooper t' ontgoeden ende t' onterven den cooper, sijne huysvrouwe ende naerkomelingen, daer inne te goeden, vestigen ende te erven met formaliteyten gerequireert, voorts meer gelovende, verbindendee ende renuntierende als naer rechte.

Aldus gedaen ende gepasseert tot Tremeloo onder Wechter dato als boven ter presentie van mr. Gulielmus Verstraeten, oock notaris, en van Levinus De Preter als kennelijke getuygen, sijnde de minute deser, becleedt met segel van negen stuyvers, door den vercooper, cooper ende getuygen beneffens mij notaris onderteeckent, onder stont, quod attestor, signatum Joannes Lambrechts, nots. pubs. royal, 1793.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert door den voornoemden geconstitueerden den vorenstaenden acte notariael in alle ende iegewelcke poincten, clausulen ende artikelen, den welcken diensvolgens ter maenisse des heere meyer ende wijsdomme der naer te noeme heeren schepenen, heeft met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen in handen des voorse. heere meyer seker parceel lants, gelegen tot Tremeloo onder Wechter, groot een boender, den Biesbemt genoemt, ten vorenstaenden acte notariael naerder uytgedruckt ende mits d' ordonnantie van rechten den voorsen. opdraegere in den naem sijns constituants daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo worden daer inne mits desen met alle solemniteyten volgens rechte gerequireert , behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Peeter De Meyer en Joanna Maria Van Eyken, gehuysschen, den geauthoriseerden officiael Fiefvet alhier present ende in den naem van de voorse. gehuysschen accepterende, alles naer dien den voornoemden geconstitueerden hadde gepresteert den eede in handen des heere meyer conform den 15. art. van het placcaert van den 15en. 7ber. 1753.

Coram jon(cke)r Joannes Maria Franciscus de Goes et sr. Guillielmus Homblé, schepenen, hac 24. aprilis 1793.

 

Geen twee zonder drie.  De voorgaande acte werd gevolgd door de volgende akte, eveneens met vermelding van Petrus De Meyer en Joanna Maria Van Eycken.  Ook de ouders van Petrus De Meyer werden in de akte vermeld, met name Joannes De Meyer en Maria Heyligen.  De goederen van dit laatste echtpaar werd gescheiden voor notaris G. Verstraeten te Werchter op 14.11.1772.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8101, fol. 90r., akte dd. 24 april 1793.

In de tegenwoordigheyt der heeren schepenen der hooftstad Loven naergenoemt gestaen Petrus De Coster, officiael der tweede secretarije kamer alhier, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden acte notariael, om den selven alhier te vernieuwen ende herkennen, als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen als volght.

Op heden desen sesden meert 1700 drijennegentigh compareerden voor mij Henricus Verstraeten, als openbaeren notaris geadmitteert bij den Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoonen Petrus De Meyer ende Joanna Maria Van Eycken, gehuysschen ende ingesetenen tot Tremeloo, welcke comparanten hebben bekent ende beleden, soo sij kennen ende lijden mits desen, wel, deughdelijck ende t' hunnen vollen contentemente opgetrocken ende ontfangen te hebben van Petrus Van Eycken, in houwelijck met Maria De Coster, ingesetene pagter tot Haecht, de somme van duysent seven hondert vijftigh guldens courant geld, den schelling tot seven stuyvers ende soo voorts alle meedere ofte mindere specien naer advenant gerekent volgens de placcaerten cours hebbende in Brabant, waer over desen is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doen blijcken, voor welcke voorse. capitaele somme geloven de comparanten te gelden ende te betaelen aen den voornoemden Petrus Van Eycken, alhier present, mede comparerende ende accepterende, eene erffelijcke rente van eenensestigh guldens vijf stuyvers courant geld s' jaers ende dus à rato van drij guldens thien stuyvers par cent, vrij ende exempt in bijde gevallen van thiende, twintighste, meerdere ofte mindere penningen, beden, subsidien, impositien ende generalijck van alle andere lasten, wegens eenige overtheyt (!) gestelt ofte in 't toekomende alnog te stellen, alwaer 't soo dat de placcaerten, edicten, ordonnantien ofte uytsendingen het contrarie mede brogten, aen alle welke de rentgelders wel expresselijck sijn derogerende bij desen ende allen 't selve sijn nemende t' hunnen laste alleen, cours ende ingang nemende dese rente op heden date deser, waer van oversulckx het eerste jaer interest ende van betaelinge vallen ende verscheynen sal den sesden meert van den toekomenden jaere 1700 vierennegentigh ende soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de volle ende effective quytinge toe, de welcke sal moeten geschieden met gelijke capitaele somme van duysent seven hondert vijftigh guldens in munte als voren, met de interesten van dien à rato van tijde verschenen, alles ten koste ende laste der rentgelders tot de cassatie inclues, de welke voor allen 't gene voorschreve verbinden hunnen persoon ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toekomende, ende specialijck eerst een boinder lands, gelegen onder Bael, ressort der stad Aerschot, regenoten de Werchtersche Heyde ter eenre, d' erfgenaemen van wijlen Arnoldus Egericx ter tweedere, de tweede van wijlen sieur Van Haesendonck ter derdere ende jouffrouwe Van den Schrieck ter vierdere zijden.

Item ses vierendeelen broeckbemt, gelegen in het Werchterbroeck, regenoten de leybeke ter eenre, d' erfgenaemen van wijlen Peeter Van Gorp ter tweedere, de pastorije van Wackerzeel ter derdere ende den heere Schotte ter vierdere zijden.

Item ses vierendeeln broeckbempt, gelegen in 't voorse. broeck, regenoten de kercke van Werchter ter eenre, jouffrouwe Steuckens ter tweedere, het clooster van Behtleem ter derdere ende den H. Geest van Werchter ter vierdere zijden.

Item vijftigh roeden salvo justo lands, gelegen onder Schrieck in eene meerdere partije, onverdeylt tegens d' erfgenaemen Joannis Van Leemputten, regenoten van 't geheel Gilis Van Tongelen ter eenre, Joannes Van Esshe ter tweedere, de weduwe van wijlen Andries Holemans ter derdere ende Peeter Francis Jacobs ter vierdere zijden.

Item een daghmael broeckbemd, gelegen in den Ham onder Werchter, regenoten d' erfgenaemen van wijlen Guilielmus Reyers ter eenre, d' erfgenaemen van wijlen Cornelis Vervloesem ter iire., den H. Geest van Werchter ter derdere ende d' infirmerije van den Grooten Beggijnhove binnen Loven ter vierdere zijden, zijnde de voorgemelde goederen aen den comparant rentgelder toegekomen bij successie uyt den hoofde van wijlen sijne ouders Joannes De Meyer ende Maria Heyligen ende hem sub littera B te deele gevallen volgens de scheydinge ende deylinge met sijne mede condividenten, aengegaen ende gepasseert voor den notaris G. Verstraeten, present getuygen, den vierthienden november 1700 tweeenseventigh, alhier bij copije authentique gesien.

Item ende eyndelijck een bunder lands, gelegen tot Tremeloo, genaemt  den Bies-Bempt, regenoten Peeter Claes ter eenre, d' erfgenaemen van wijlen Guillielmus Reyers ter tweedere, Gilis Van Avondt ter derdere ende het Honds-straetje ter vierdere zijden, belast met twee oorden chijns s' jaers aen sijne hoogheyt den hertogh van Arenberg ende Aerschot, &a., &a., soo ende gelijkerweys de rentgelders het voorse. bunder lands onlangs in coop hebben verkregen tegens Peeter Bosmans volgens de publike verkoopinge daer van gehouden ende gesloten door den notaris Joannes Lamberchts ende sekere getuygen den vijfentwintigsten february lestleden ende de procuratie tot goedenisse daer op gevolght den vierden meert daer naer, alhier eensgelijckx gesien, ende in welke partije lands de rentgelders geloven hun eerstdaegs te sullen doen goeden ende t' eenewegen de voorse. rente op de selve besetten ende hypothequeren voor hof ende heer competent, guarranderende de rentgelders de opgemelde goederen voor suffisantie hypotheque, daer op waerschap ende guarrand gelovende ende altoos genoeg te doen, oft' er naermals ied aengebraeke met voordere gelofte van altijd des aenzogt zijnde, te sullen stellen naerderen suffisanten pand ofte panden ende de selve doen affecteren onder verband als voren, constituerende mits dien onwederroepelijck N.N. ende allen thoonder deser ofte van desselfs dobbel authentieck om in hunnen naem ende van hunnen twegen te gaen ende te compareren in den Souverijnen Raede van Brabant, voor heeren meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders,om aldaer in cas van gebreck den inhoud deser vernieuwende, de rentgelders in 't gene voorse.  gewilliglijck te doen ende laeten condemneren met costen, de surranneringe niettegenstaende, mitsgaders om onder de selve constitutie te gaen ende te compareren voor de voorse. heeren meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders voor hoff ende heer competent om aldaer met alle gerequireerde solemnitijten de voorse. capitaele rente van duysent seven hondert vijftig guldens tot assurantie der selve ende interesten van dien in 't toekomende te verscheynen op de goederen, hier voren breeder met hunne regenoten gespecificeert, t' affecteren ende te hypothequeren, 't zij bij mainmise, decreet ende anderwerf decreet, 't zij bij opdragte, gelovende ende verbindende, &a.

Gedaen ende gepasseert binnen Haecht ten dage, maende ende jaere voorschreve ter presentie van Guilliam Van Tongelen ende van Michiel Semeelen, als getuygen hier toe aensogt, de minute deser (bekleed met segel volgens reglement) is ondereeckent Peeter De Meyer, J.M. Van Eycken, P. Van Eycken, Gilliam Van Tongelen, Michiel Semeelen et a me notario, onderstont, accordeert met sijn origineel, quod attestor, signatum H. Verstraeten, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent door den voornoemden geconstitueerden den vorenstaenden acte notariael in alle ende iegewelcke poincten, clausulen ende artikelen, consenterende als in den selven de rentgelders, obligantes, submittentes ac renuntiantes in forma.

Coram jonr. Joannes Maria Franciscus de Goes et sr. Guillielmus Homblé, schepenen, hac 24. aprilis 1793.

Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan.  (met dank aan Paul Peeters) Uit het leven gegrepen ...

In de onderstaande akte getuigenissen van vicaris Josephus Thiebaut te Tremelo en pastoor Augustinus Bosmans op verzoek van Joanna Maria Van Eycken dat haar man Petrus De Meyer een echte dronkelap was en met hem al jaren overhoop lag.  Het drankzucht ging zo ver dat hij alles zou willen verkopen om toch maar te kunnen drinken.

Toch wel een bijzondere akte !

Bron : R.A.L., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 5 dd. 5 januari 1794.

Op heden den 5. january 1700 vier en negentig compareerden voor mij Henricus Vestraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Wercher residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoonen den eerweerdigen heere Josephus Thiebaut, vicarius perpetuus in Tremeloo onder de jurisdictie van Werchter, ende den eerweerdigen heere Augustinus Bosmans, pastor der parochie van Werchter, welke heeren comparenten een versoeke ende requisitie van Joanna Maria Van Eycken, in houwelijk met Petrus De Meyer, hebben verklaert ende geattesteert, om redenen hun daer toe moverende, ende om getuygenisse der waerheyd te geven, soo sij doen mits desen, onder hunnen deugdelijken eed, den welken sij, des versogt zijnde, bereedt sijn uyt te zweiren, te weten.

Dat de heeren comparanten attesteren seer wel te kennen Petrus De Meyer ende desselfs huysvrouwe, requirante ten desen ende ingesetenenen tot Tremeloo.

Dat tweeden heere comparant attesteert dat ditto

Petrus De Meyer nu eenige jaeren een sat en ondeugende leven is levende, waer over aen hem verscheyde mael klagten geschied zijn,

niet alleenelijk van sijne voorse. huysvrouwe, maer ook van den heere eersten comparant ende van sijne heeren onder pastoor.

Den tweeden heere comparant attesteert ook dat den heere eersten comparant ende sijne heeren oner pastoor aen hem geklaegt hebben over de dronkenschap

van ditto Petrus De Meyer, des te meer dat geduerig rusie maekt tegens sijne huysvrouwe in alle verwijtingen, levende met haer in twist ende tweedragt.

Den selven heere tweeden comparant attesteert dat hij over drij à vier jaeren van Werchter expres naer Tremeloo is gegaen ende ditto Petrus De Meyer in presentie van den eersten heere comparant kragtige vermaeningen heeft gegeven om sijn ondeugende leven ende namentlijk over sijnen ongeregelden drift ende dronkenschap in bier ende brandewijn, als ook dat hij hem alsdan gebeden ende gesmeekt heeft van in te houden de blek-billetten tot aenstaende verkoopinge sijn' er goederen om die in den drank te verteiren.

Den voorsen. heere tweeden comparant attesteert ook dat de huysvrouwe van den selven Petrus De Meyer n u van ontrent twintig jaeren aen hem bekent is als eene vredesamige vrouwe

ende van een oprecht christelijk leven, als ook aen alle parochianen.

Dat den selven heere tweeden attestant met weemoede verscheyde klagten aenhoort heeft over sijn schaedelijk gedrag, niet alleenelijk van sijne huysvrouwe, maer ook van haeren

broeder Guilielmus Van Eycken ende sijne huysvrouwe maria Catharina Jacobs, welke allebeyde niet alleenelijk aen hem heere attestant maar

ook aen alle parochianen bekent sijn voor deugdeljke ende christelijke inwooners, tot welke voorgaende attestatie sig ook refereert den heere eersten comparant.

Dat het bij wete ende kennisse is der heeren attestanten dat sijne huysvrouwe hem treffelijk volgens staet ende conditie onderhoudende in kost ende kleeders, hem alnog gepresenteert heeft

boven kost ende kleeders eenen schelling daegs om te verteeren in de herbergen in bier ende brandewijn, op welke presentatie hij, niet content zijnde, wilt al verkoopen dat hij kan verkoopen.

Gevende sij heeren attestanten voor redenen van wetenschap alle het gene voorse. gesien ende gehoort te hebben ende verklaeren dese te wesen hunne attestatie, dewelke

bestaet in de suyvere waerheyd ende de gene sij altijd voor alle rechters bereedt sijn onder eede te bevestigen.

Ten welken eynde sij constitueren alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authe. om in hunnen naem ende van hunnen twegen te gaen ende

te compareren in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant om aldaer hunne voorse. attestatie onder behoorelijken eede te erkennen ende vernieuwen.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter dato ut supra ter presentie van Joannes Geens ende van Guilielmus Geens, als getuygen hier toe aensogt.

Josephus Thiebaut, vic. p. in Tremeloo.

Augustinus Bosmans, pastor in Werchter.

Dit is het  +  handmerk van Joannes Geens, verklaerende niet te konnen schrijven.

Guilielmus Geens.

H. Verstraeten, nots.

Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan.  Uit het leven gegrepen ... deel 2.

Het was Joanna Maria Van Eycken menens, want zij ging ook haar beklag doen bij de meier en de schepenen van Werchter over haar man Petrus De Meyer.  Deze laatste had zelfs tegen wil en dank van zijn vrouw een perceel land in Werchter onder Paar verkocht zodat hij weer geld had om toch maar te kunnen drinken.

Zou er nog een vervolg komen ?

Bron : R.A.L.., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 6 dd. 5 januari 1794.

Op heden den 5. january 1700 vier en negentig compareerden voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoonen sieur Cornelius Van den Abeele, Cornelius Vermeylen ende Joannes T' Servranckx, respective meyer ende schepenen der parochie ende heerelijkheyd van Werchter, welke comparanten ten versoeke van Joanna Maria Van Eycken, huysvrouwe van Petrus De Meyer hebben verklaert ende geattesteert om redenen hun daer toe moverende ende om getuygenisse der waerheyd te geven, soo sij doen mits desen onder hunnen deugdelijken eed, den welken sij alle des versogt zijnde, bereedt sijn uyt te sweiren, te weten.

Dat de comparanten attesteren seer wel te kennen Petrus De Meyer ende des selfs huysvrouwe Joanna Maria Van Eycken, requirante ten desen, ende beyde woonachtig tot Tremeloo.

Dat de comparanten den selven Petrus De Meyer van over langen tijd hebben aensien ende gekent voor eenen persoon van een slegt gedrag.

Dat het bij wete ende kennisse is der attestanten dat den selven Petrus De Meyer schier dagelijkx sijn geld verquist in de herbergen tot Tremeloo in bier ende brandewijn tot verdrukkinge

van sig selfs, van sijne huysvrouwe ende van sijn kind ende kinds kind.

De voors. comparanten attesteren ook dat den selven Petrus De Meyer omlangs een parceel lands, gelegen tot Pair onder Werchter, verkogt heeft aen sekeren

Joannes Baptista Van Vlasselaer, woonende tot Werchter, tegens wille ende dank van sijne huysvrouwe, volgens dat sij dikwils daer over geklaegt heeft.

Gevende sij attestanten voor redenen van wetenschap alle het gene voorse. gesien ende gehoort te hebben ende verklaeren dese te weten hunne attestatie, dewelke bestaet

in de suyvere waerheyd ende de gene sij altijd voor alle rechters bereedt sijn onder eede te bevestigen.

Ten welkcn eynde sij constituanten alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authe. om in hunnen naem ende van hunnen twegen te gaen ende te compareren

in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant om aldaer gesaemtlijk ofte ieder in 't besonder hunne voorse.

attestatie onder behoorelijken eede te erkennen ende vernieuwen.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter dato ut supra ter presentie van Joannes Geens ende van Guilielmus Geens, als getuygen hiertoe aensogt.

C. Vanden Abeele, meyer.

C. Vermeyeln, schepene.

Jan t' Servranckx, schepene.

Dit is het  +  handmerk van Joannes Geens, verklaerende niet te konnen schrijven.

Guilielmus Geens.

H. Verstraeten, nots

 

Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan.  Uit het leven gegrepen ... deel 3.

 

Ditmaal komt Petrus De Meyer, man van Elisabetha Van Essche en zoon van Petrus en Joanna Maria Van Eycken, wonende, te Tremelo, getuigen dat zijn vader voor het bier en de brandewijn leeft, dat hij ’s nachts, na terugkeer uit de herbergen, nog verder drinkt en aan zijn vrouw menige verwijten maakt, dit alles tot schande van de familie.  Waar zal dit eindigen ... ? 

Bron : R.A.L., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 33 dd. 15 maart 1794.

Op heden den 15. meert 1794 compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoon Petrus De Meyer, in houwelijk met Elisabeth Van Essche, ingeseten van Tremeloo, welken comparant heeft verklaert ende geattesteert, om redenen hem daer toe moverende ende om getuygenisse der waerheyd te geven, soo hij doet bij desen, te weten.

Dat hij comparant is wettigen sone Petri ende van Joanna Maria Van Eycken, gehuysschen tot Tremeloo.

Den comparant attesteert dat sijnen vader t' zedert eenige jaeren dagelijkx zig ophoud tot middernagt in de herbergen ende aldaer sijn geld verquist in bier ende brandewijn ende selfs bier ende brandewijn ten besten geeft aen sijne aenhangers.

Den comparant attestert dat sijnen vader s' nagts, uyt de herbergen komende, niettegenstaende dronken ende vol zijnde, in sijne slaep-plaetse alnog hem bedient van brandewijn.

Den comparant attesteert dat sijnen vaeder dikwils ende ten onrechte in dronckenschap sijne voorse. moeder vele verwijtigingen ende injurien heeft gegeven ende aengedaen in de tegenwoordigheyd van andere persoonen.

Den comparant attesteert ook dat sijnen vader hem dikwils gedregen heeft van alle sijne goederen te verkoopen, gelijk hij alreede drij parceelen heeft te coop gestelt, enkelijk met insigt van de coop-penningen te willen verteiren in bier ende brandewijn.

Verklaerende hij comparant sive attestant allen 't gene voorse. te bestaen in de opregte waerheyd ende dese declaratie door hem verleden te sijn uyt eene droefheyd ende herts-zeer ten opsigte van het jammerlijk gedrag van sijnen voors. vader, onder protestatie nogtans van in geender manieren te willen krenken de eerbiedigheyd ende de gehoorsaemheyd in redelijke saeken, die een kind aen sijnen ouder schuldig is, dese alvolgens verleggende voor acte in forma om te dienen daer ende alsoo.

Gedaen ende gepasseert binnen Tremeloo desen ut supra ter presentie van den eerweerdigen heere Norbertus Scheys ende van sieur Guilielmus Stroobats, als getuygen hier toe aensogt.

Peter De Meyer.

Fr. Norbertus Scheys, onderp. tot Tremeloo.

Guilielmus Stroobants.

H. Verstraeten, nots.

.

     Paeps alias Van Eijcken Petrus, (°) Werchter 30.06.1760 (g. Petrus Wouters en Anna Maria Staes), + W 14.02.1830,

     x (niet W, ) > 1789 met Anna Maria Goossens, (°) Werchter 24.08.1762 (g. Henricus Cornelius Goossens en Maria Lambert), + Werchter 09.11.1828, fs Cornelius en Maria Lambert).

 


 

Van Eycken Petrus, (°) Werchter 17.05.1674 (g. Petrus Van Eycken en Anna Bols), x Werchter 21.02.1703 (g. Cornelius Gallot en Arnoldus Van Eyken) met Anna Van Bael, (°) Werchter 12.03.1680 (g. Adrianus Van Bael en Anna Van Tongel nomine Anna Pelgrims).

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps Maria, (°) Werchter 25.01.1704 (g. Van Meerbeeck Petrus en Pellegrims Maria),

 

Paeps alias Van Eijken Henricus, (°) Werchter 26.10.1705 (g. Henricus Paeps en Catharina Van Bael),

 

Van Eijken Anna, (°) Werchter 26.01.1708 (g. Petrus Lijaerts en Anna Van Hove),

 

Van Eijken Catharina, (°) Werchter 15.11.1709 (g. Joannes Van der Meren en Catharina Van Bael),

 

Van Eijken Joannes, (°) Werchter 16.11.1711 (g. Joannes Lieckels en Elisabeth Van Bael),

 

Van Eijken Clara, (°) Werchter 06.03.1713 (g. Joannes Van de Velde en Clara Michiels).

 

 

 

IX - X - Paeps alias Van Eijken Arnoldus (S280 + S622), (°) Werchter 01.12.1683 (g. Arnoldus Paeps en Anna Van den Eynde), x 1 Baal 11.01.1722 (g. Wenderix Joannes en Kesters Petrus) met Luijten Barbara (S281 + S623), (°) Baal/Begijnendijk 04.10.1689 (g. Luijten Gerardus en Luijten Barbara), + Werchter 28.02.1778, x (niet W, K, S, B, ) met De Wijngaert Catharina, (°) Werchter 11.08.1688.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Eijken Adrianus, (°)  Baal 13.10.1722 (g. De Weijgaert Adrianus en Luyten Anna),

 

Van Eijken Judocus, (°) Werchter 23.06.1724 (g. Judocus Luyten en Maria Vervoort),

 

Van Eijken Arnoldus, (°) Werchter 24.03.1726 (g. Arnoldus De Wijgaert en Maria Bruijninckx),

 

Van Eijken Christianus, VIII (S140), (°) Werchter 25.04.1728 (g. Christianus Van den Bosch en Maria Van Eijken),

 

Van Eijken Anna Catharina, IX (S311), (°) Werchter 27.08.1730 (g. Arnoldus Wijgaert en Catharina Van Camp).

 


 

VIII - Van Eijken Christianus (S140), (°) Werchter 25.04.1728 (g. Christianus Van den Bosch en Maria Van Eijken), + Werchter 19.11.1801, x Werchter 10.04.1755 met Elisabeth Staes (S141), (°) Werchter 01.01.1735 (g. Petrus Coenens en Elisabeth Teurfs).

 

Uit dit huwelijk:

 

Paeps alias Van Eijcken Barbara, (°) Werchter 09.09.1755 (g. Petrus Wouters en Barbara Luijten),

 

Paeps alias Vaneijcken Anna Elizabetha, (°) Werchter 19.02.1757 (g. Adrianus Paeps alias Van Eijcken en Elizaberh Turfs),

 

Paeps alias Van Eijcken Petrus, VII (S70), (°) Werchter 30.06.1760 (g. Petrus Wouters en Anna Maria Staes),

 

Paeps alias Van Eijcken Maria Anna, (°) Werchter 08.12.1764 (g. Joannes Franciscus Van Dessel en Maria Turfs), + Werchter 24.12.1764,

 

Paeps alias Van Eijcken Maria Teresia, (°) Werchter 27.05.1767 (g. Joannes Franciscus Vangestel en Anna Maria Mertens),

 

Paeps alias Van Eijcken Joannes Baptista, (°) Werchter 19.11.1770 (g. Joannes Baptista Vanderveken en Anna Catharina Paeps alias Van Eijcken), x met Joanna Maria Vandervorst vulgo De Veuster, (°) Werchter 28.07.1776 (g. Joannes Van Loo en Maria Vandervorst), fa Petrus De Voster en Elisabeth Van Vlasselaer,

     Uit dit huwelijk:

     Paeps alias Van Eijcken Anna Maria, (°) Tremelo 23.03.1794 (g. Christianus Paeps alias Van Eijcken en Anna Maria Dierix),

     Paeps alias Van Eijcken Petrus, (°) Tremelo 08.08.1796 (g. Petrus Paeps alias Van Eijcken en Joanna Vander Vorst

     alias De Veuster), x Tremelo 08.10.1838 (g. Antonius Van Eijken en Petrus Bosmans) met Anna Maria Bosmans, (°) Tremelo ca. 1815, fa Guilielmus en Anna Van Houtvinck,

     Van Eijcken Victor, (°) Tremelo ca. 1798, x Tremelo 08.01.1851 met Joanna Wauters, fa Antonius Wauters en Joanna Elisabeth Van der Veken,

     Paeps alias Van Eijcken Maria Anna, (°) Tremelo 22.06.1799 (g. Joannes Paeps alias Van Eijcken en Maria Anna Feijaerts),

     x Tremelo 22.08.1827 (g. Cornelius De Vaddere en Petrus Van Eycken) met Petrus De Vadder,

     Paeps alias Van Eijcken Joannes Baptist, (°) Tremelo 06.09.1801 (g. Joannes Baptist Claes en Anna Maria Goossens),

 

Paeps alias Van Eijcken Joannes Franciscus, (°) Werchter 18.01.1774 (g. Joannes Vanessche en Anna Maria Staes nomine Elisabetha Van Woensel),

 

Paeps alias Van Eijcken Adrianus Franciscus, (°) Werchter 20.11.1777 (g. Adrianus Paeps alias Van Eijcken, patruus prolis en  Joanna Maria De Reijck), + Werchter 15.12.1777.

 

 

 

IX - Janssens Joannes (S310), (°) Werchter 28.07.1715 (g. Joannes Claes en Barbara De Raemaker), + Werchter 19.02.1797, x 1 Werchter 29.04.1742 met Maria Tresia Cestens, x 2 Werchter 27.02.1759 met Anna Catharina Van Eijcken (S311), (°) Werchter 27.08.1730 (g. Arnoldus Wijgaert en Catharina Van Camp).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Janssens Anna Maria, (°) Werchter 21.03.1743 (g. Petrus Kestens en Anna Maria Michiels),

 

Janssens Guillielmus, (°) Werchter 03.12.1744 (g. Guillielmus Janssens en Maria Brughmans),

 

Janssens Anthonius, (°) Werchter 30.09.1746 (g. Anthonius Janssens en Maria Janssens),

 

Janssens Henricus, (°) Werchter 24.11.1748 (g. Henricus Wouters en Maria Naets),

 

Janssens Anna Catharina, (°) Werchter 20.12.1751 (g. Petrus Janssens en Anna Janssens), + Werchter 15.10.1752,

 

Janssens Guilielmus, (°) Werchter 03.11.1753 (g. Guilielmus Brughmans en Elisabeth Van Meerbeeck),

 

2. Janssens Barbara, VIII (S155), (°) Werchter 16.01.1760 (g. Guilielmus Janssens en Barbara Luijten),

 

Janssens Anna Catharina, (°) Werchter 21.09.1761 (g. Christianus Paeps alias Van Eijcken en Anna Janssens),

 

Janssens Elisabeth, (°) Werchter 21.09.1763 (g. Adrianus Paeps alias Van Eijcken en Elisabeth Janssens), landbouwster, x Werchter 19.05.1787 (g. Egidius Borghlevens pater en Joannes Janssens pater) met Borghlevens Petrus, landbouwer, (°) Werchter 18.06.1763 (g. Joannes t'Servranckx n. Petrus Borghlevens en Anna Maria Van den Broeck), + Werchter 18.09.1832,

     Uit dit huwelijk:

     Borghlevens Henricus, (°) Werchter 28.09.1787 (g. Henricus Borghlevens en Maria Elizabeth Janssens),

     Borghlevers Petrus Antonius, (°) Werchter 23.02.1789 (g. Petrus Antonius Borghlevers frater en Anna Catharina Janssens soror),

     Borghlevens Petrus, landbouwer en dagwerker, (°) Werchter 19.06.1791 (g. Petrus Janssens en Anna Catharina Borghlevens), x Werchter 13.01.1823 met Anna Maria Van Hespen,

     (°) Tremelo 10.04.1796 (g. Joannes Franciscus Goris en Anna Maria Egrix), + Baal 02.08.1852, fs Joannes Baptist Van Espen en Joanna Maria Goris,

     Borghlevens Joannes Baptista, (°) Werchter 17.07.1793 (g. Joannes Baptist Uijtterhoeven en Barbara Van den Brande),

     x 1 Werchter 21.11.1815 (g. Petrus Borghlevens pater en Guilielmus Vermeylen pater) met Clara Vermeylen,

     (°) Leuven St.- Jacob 13.12.1787, + Werchter 07.12.1831, fa Guilielmus Vermeijlen en Anna Catharina De Veulaer,

     x 2  Werchter 22.03.1833 (g. Joannes Franciscus Borglevens en Benedictus Van de Ven) met Maria Catharina Ververs, ex Antwerpen,

     Borghlevens Joannes Franciscus, dagwerker, handwerker, landbouwer, (°) Werchter 28.02.1797 (g. Joannes Baptist Rits en Maria Catharina Janssens), + Werchter 24.12.1844,

     x (niet W, ) > 1832 met Swiggers Anna Maria Theresia, ex Keerbergen, fa Cornelis Swiggers en Anna Maria Vervloedt,

     Borghlevens Lucia, (°) Werchter 16.10.1798 (g. Antonius Guens en Lucia Janssens),

     Borglevens Anna Catharina, (°) Werchter 18.08.1801 (g. Petrus Janssens en Anna Baumans),

     Borghlevens Petrus Josephus, (°) Werchter 02.05.1804 (g. Petrus Antonis en Maria Theresia Janssens), + W 10.11.1807,

     Borghlevens Maria Theresia, (°) Werchter 01.06.1806 (g. Franciscus Van Uffelen en Maria Theresia Goris),

     Borghlevens Joannes Josephus, ° 27.04, (°) Werchter 28.04.1809 (g. Joannes Baptist Van Vlasselaer en Lucia Janssens),

 

Janssens Maria Elisabeth, (°) Werchter 08.09.1765 (g. Petrus Janssens en Elisabeth Staes), x Werchter 01.07.1794 (g. Henricus Van Linthout en Joannes Janssens) met Joannes Baptist Van Vlasselaer, landbouwer, (°) Werchter 25.06.1752 (g. Joannes Maerschalck en Catharina De Vadder), + Werchter 27.07.1800, fs Joannes en Maria De Vadder,

     Uit dit huwelijk:

     Van Vlasselaer Anna Catharina, (°) Werchter 20.08.1800 (g. Petrus Antonius Guens en Anna Catharina Van Eijcken),

     + Werchter 15.08.1873, x Werchter 02.11.1819 (g. Joannes Baptist De Marez peter en Petrus Antonius Geens) met

     Joannes Franciscus De Marez, (°) Rotselaar 08.02.1795 (g. Joannes De Boel en Maria Vervoort),

     Van Vlasselaer Guilielmus, (°) Werchter 16.10.1804 (g. Guilielmus Mergaerts en Lucia Janssens),

 

Janssens Petrus, (°) Werchter 06.09.1768 (g. Petrus Van Aerschot en Elisabeth Wouters), x Werchter 19.07.1791 (g.Janssens Joannes pater en Petrus Janssens) met Anna Maria Verbeeck, ex Heist,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Maria Elisabeth, (°) Betekom 26.10.1793 (g. Joannes Christianus Thielemans l. Joannes Verbeek ex Heist en Elisabeth Janssens), x Werchter 05.09.1817

     (g. Gummarus Van den Eynde pater en Antonius Vervloessem) met Guilielmus Van den Eijnde, dagwerker, landbouwer, (°) Werchter 13.01.1798 (g. Guilielmus Kindermans

     en Anna Catharina Van den Eijnde), fs Gummarus Vandeneynde en Suzanna Theresia Kindermans),

     Janssens Joannes Franciscus, (°) Betekom 14.09.1795 (g. Franciscus Van Camp en Anna Catharina Van Eijcken),

 

Janssens Maria Catharina, (°) Werchter 06.03.1771 (g. Antonius Janssens frater prolis en Anna Catharina Bosmans), x Werchter 03.07.1716 (g. Adrianus Rits pater en Arnoldus Bols) met Joannes Baptista Rits, dagwerker, landbouwer, (°) Werchter 10.02.1722 (g. Joannes Baptist Van Hautvin en Maria Waeijenbergh), fs Adrianus en Elizaberth Verhoft,    

     Uit dit huwelijk:

     Rits Petrus Franciscus, (°) Werchter 26.10.1798 (g. Adrianus Rits en Anna Catharina Van Eijcken), x (niet W,  ) > 1826 met Anna Maria Paeps alias Van Eycken, ex Werchter,

     Rits Anna Barbara, ° 25.10, (°) Werchter 27.10.1800 (g. Petrus Franciscus Rits en Barbara Janssens), + W 07.07.1832,

     Rits Petrus Antonius, landbouwer, (°) Werchter 01.12.1802 (g. Petrus Borghlevens en Anna Maria Rits),

     x Werchter 10.11.1838 (g. Joannes Rits en Petrus Goris) met Catharina Goris, ° 12.09, (°) Werchter 13.09.1813

     (g. Henricus Borghlevens en Anna Catharina Van Horic), fa Cornelius en Joanna Maria Van Heurck,

     Rits Henricus Joannes, wonen Hoogland, landbouwer, ° 25.02, (°) Werchter 26.02.1805 (g. Henricus Borghlevens en Joanna Rits), + Werchter 29.08.1866,

     x Werchter 08.06.1839, x 11.06.1839 (g. Joannes Rits en Petrus Van Vlaslaer) met Catharina Thérèse De Coux, (°) Werchter 28.06.1806 (g. Franciscus Vervoort

     en Anna Catharina De Coux), + Werchter 17.06.1890, fa Michael en Elisabeth Van Vlasselaer,

     Rits Anna Elisabeth, (°) Werchter 19.09.1806 (g. Guilielmus Andreas Bruijninckx en Maria Elisabeth Van Camp),

     Werchter 26.07.1836 (g. Joannes Baptist Rits en Petrus Rits) met Henricus Matthijs, ex Begijnendijk,

     Rits Cornelius, ° 03.05, (°) Werchter 04.05.1809 (g. Cornelius Van Eijcken alias Paeps en Anna Catharina Rits),

     Rits Angelina, (°) Werchter 29.06.1810 (g. Petrus Borghlevens en Anna Catharina Rits), + Werchter 23.11.1840,

     Rits Joannes Baptista, (°) Werchter 27.09.1814 (g. Joannes Baptist Borghlevens en Anna Barbara Rits soror), + W 03.10.1814,

     Rits Anna Maria Theresia, ° 29.12, (°) Werchter 30.12.1815 (g. Joannes Baptist Borghlevens en Anna Barbara Rits), + Werchter 26.10.1816,

 

Janssens Lucia, (°) Werchter 02.08.1774 (g. Guilielmus Janssens en Lucia Vanhoorick), x Werchter 23.06.1799 (g.  Rev. dom. A.J. Van den Bon en Arnoldus Bols) met Petrus Antonius Geens, dagwerker, (°) Werchter 16.01.1777 (g. Petrus Faeijaerts en Elisabeth Geens), fs Joannes en Anna Maria Feijaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Geens Jean François, ° 25.05, (°) Werchter 04.07.1800 (g. Joannes Baptist Guens en Anna Maria Faeijaerts n. Catharina Van Eijcken),

     Guens Joannes Baptist, (°) Werchter 13.12.1802 (g. Joannes Baptist Van Vlasselaer en Anna Maria Faeijaerts),

     Guens Henricus Josephus, (°) Werchter 08.10.1805 (g. Henricus Borghlevens en Anna Maria Guens).

 


 

VII - Paeps alias Van Eijcken Petrus (S70), (°) Werchter 30.06.1760 (landbouwer) (g. Petrus Wouters en Anna Maria Staes), + Werchter 14.02.1816, x (niet W, Trem, S, K, ) met Goossens Anna Maria (S71), (°) Werchter 24.08.1762 (g. Goossens Henricus Cornelius en Lambert Maria), + Werchter 09.11.1828 (landbouwster).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Eycken Barbara Maria, (°) Werchter 20.07.1789, x Werchter 25.11.1810 (g. Van Vlasselaer Petrus en Van Eijken Petrus) met Joannes Baptist Van Vlasselaer, + Werchter 17.10.1819, x 2 Tremelo 17.12.1830 we (g. Guilielmus Josephus Van Eijcken, Guilielmus Hubertus Verstraeten en Cornelius Meeus) met Petrus Antonis, (°) Werchter 20.04.1794, fs Guilielmus en Anna Maria Boesmans,

 

Paeps alias Van Eijken Guilielmus Josephus, (°) Werchter 19.12.1794 (g. Goossens Wilhelmus Josephus en Van der Vorst alias De Veuster Joanna Maria), (°) Tremelo 20.12.1794, x Betekom 29.01.1828 (g. Van Eyken Joannes Franciscus en Van Vlasselaer Joannes Franciscus) met Van Vlasselaer Maria Catharina, (°) Betekom 18.07.1794 (g. Craenen Joannes Franciscus en Van Vlasselaer Maria Catharina), + Betekom 10.12.1828,

     Uit dit huwelijk:

     Paeps alias Van Eyken Joanna Anna Catharina, (°) Betekom 18.05.1825 (g. Van Vlasselaer Franciscus en

     Van Eyken Anna Catharina), + Betekom 29.08.1870, x Betekom 02.06.1852 (g. Mergaerts Joannes Baptista en

     Van Eyken Guilielmus) met Mergaerts Jan Frans, ° Tremelo 21.05.1824 (g. Goris Joannes Franciscus en Mergaerts Joanna Catharina), + Betekom 07.07.1889,

          Uit dit huwelijk:

          Mergaerts Felix Ludovicus, ° Betekom 16.11.1859 (g. Michiels Ludovicus en Torfs Angelina), + Betekom 01.07.1934,

          x Betekom 09.09.1885 (g. Marcellis Joannes Baptista en Mergaerts Franciscus) met Marcellis Maria Paulina,

          ° Betekom 18.07.1885 fa naturalis (g. Wouters Petrus Leopoldus en Verbruggen Maria Theresia) , + Bet 21.12.1926, dit zijn de overgrootouders van Paul Peeters,

          

Van Eycken Elisabeth (Theresia), VI (S34), ° Werchter 23.03.1801,

 

Van Eijken alias Paeps Anna Catharina, ° Werchter 06.07, (°) Tremelo 15.07.1804 (g. Verhaegen Andreas en Weijenbergs Anna Catharina).

 


 

VI - Franciscus Goossens (S34) , dagloner, (°) Keerbergen 12.07.1800 (g. Joannes Franciscus Claes en Anna Elisabeth Goossens), x 1 Tremelo 30.01.1826 (g. Goossens Franciscus en Van Eijcken Guilielmus) met Theresia (Elisabeth) Van Eyken (S35), ° Tremelo 25.11.1800 (g. Joannes Baptist Van Eyken en Elisabeth Lambrechts), (°) Werchter 23.03.1801, + 15.10.1887, landbouwster, x 2 Heist o/d Berg 18.07.1831 met Joanna Rijmenants.


Uit dit huwelijk:

 

1. Goossens Petrus Franciscus, ° Keerbergen 06.09.1826, x Keerbergen 14.04.1853 met Maria Josephina Claes, (°) Rijmenam 14.10.1828, moeder Elisabeth, + Keerbergen 04.05.1895, fa Felix Claes, (°) Keerbergen 31.10.1805 (fs Joannes en Maria Van Rompaij), handwerker, x Keerbergen 13.06.1827 met Irma Van Noten, (°) Keerbergen 28.12.1793 (fa Bernardus en Anna Catharina Geens),

 

Goossens Rosalia, V (S17), ° Keerbergen 11.04.1828,

 

2. Goossens Josephina, ° Keerbergen 31.12.1833,

 

Goossens Joanna Antonia, ° Keerbergen 03.03.1838.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom