Voorouderlijst Paelmans Mathijs

 

Paelman(s), Paalman, Paeleman(s), Palemans, Pal(le)mans, Paulmans

Naam afgeleid uit Van der Paal. Kijk bij Paal.

 

Paal (van der), Van der Pael(t), Van der Pa(a)len, Van der Pal, Verpaele(n), Verpa(a)len, Verpael(s)t

Familienaam uit de plaatsnaam Ter Paal: op diverse plaatsen in Vlaanderen zowel als plaatsnaam als huisnaam. Mogelijk heeft Paal te maken met (grens - schand)paal.

 


Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2010.

De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVII - Paelmans Mathijs (S + M),  ° ca.1500,  x met ...

 

WRT6652: wie aan tertomen niet had voldaan: Haacht: Jan Paelmans sone Mathijs van een half bunder eusel int Goorbroeck verheven 18 aug 1552, item van 3 dm bempts en 17 r int Goorbroeck

RMN5: 21 jan 1571 Lijsken Van Horicke x Jan Paelmans hebben vercocht aen Peeter Goijvaerts alias Bastijns x Katharina Verlint drij stucken lants groot ontrent drij bunderen gelegen onder Rijmenam tusschen de goeden van derfgen Vandevoerde en derfgen Smaeijers

SAL 8224 fo 200: 5 mrt 1576 Jan Verharyt woonende tot Heverle bij Mechelen heeft opgedragen vijf dm lant gelegen onder Haecht ter plaetse geheeten Hollaken regt Jan Vanderhulst, Jan Pallemans ende Kathelijne Verharyt aen vrs Jan Palemans x Elisabeth Van Horicke

BMB238 fo 101v: 15 jul 1596 Jan Paelmans voor hemselven, Cathlijne Smets wijlen Hendricx dochter daer moeder af was Elisabeth Paelmans met Geraert  Bloems haeren m+m, Jan Paelmans voors als momboir vande kinderen wijlen Hendrik Paelmans daer moeder af is Maeijcken Verbruggen verkopen aan jonkheer George Sweerts een stuck bempt oft groesen groot twee dagwant

 

Uit dit huwelijk:

 

Paelmans Adolphus,

 

Paelmans Jan, (S + M),

 


 

XIV - XVI - Paelmans Jan  (S + M), ° ca. 1530, x met Elisabeth Van Horick (S + M).

 

Haacht bede 1573: Jan Paelmans in den Houte.
HCT835 fo 77v: 16 apr 1591:
Jan Paelmans voor zijn zelven en als momboir van Merten Paelmans x Anna Daems zaliger, ende Henrick Paelmans gebroeders ende vervangende Anna Paelmans hen broeders dochtere, verkopen aan Geraert Bloems x Cathelijn Smets het derdedeel van een boender land gelegen op de Houwereijcken.

HCT835 fo 91v: 16 apr 1591:
Jan en Hendrik Paelmans gebroeders en Anna Paelmans hun broeders dochtere verkopen aan Geraert Bloems x Cathlijn Smets het derdedeel van een boender gelegen bij de Houweijcke.
HCT835 fo 78:16 apr 1591:
Geraert Bloems x Cathlijn Smets hebben bekendt betaelt te zijn van Jan Palemans, Hendrik Paelmans ende zijnen broeders kint een rente die Geraert Bloems cs treckende waeren op den selven Hendrick Paelmans heurlieden oom was saliger.
HCT835 fo 66: 14 mei 1598:
Lijsken Huen sieck liggende te bedde verclaert te maecken haer testamente in den iersten dat Jan Paelmans haeren tegenwoordigen man sal hebben ende besitten alle haere haefelijcke en erfelijcke goeden in tochte zijn leven lanck, ten tweeden dat naer den doode van haeren man voors allen heuren kinderen soe vanden voorbedde als den naerbedde sullen deselve haere erfelijcke goeden te samen deylen susters ende broeders gelijck, behoudens dat Hendrik Vandenberghe haeren voorsone die zij heeft geprocreeert van Jan Vandenberghe haeren wettigen man sal mogen sijn sestendeel van haere voors terstont aftrecken ende genijeten.
HCT852 fo 121:
- 25 sep 1589: Hendrik Vandenberghe Thomaesone bij doode vanden voors Peeter Hobbouts heeft te lene ontvangen tot behoef van Hendrik Vandenberghe zone wijlen Jans twee dm bempt aldernaest die drij dm bij den selven oock verheven
- 19 jul 1596: Jan Paelmans heeft na de dood van Hendrik Vandenberghe te leen ontvangen twee dm bempt onder Haecht int achterste Schoubroeck naest die drij dm stellende als sterfman Hendrik Vandenberge zone Jans out ontrent 20 jr ...
HCT835 fo 87v: 22 apr 1599:
Jan Paelmans, Gommaer Fierens xAnna Paelmans, Geraert Bloems x Cathlijn Smets dochter wijlen Elisabeth Paelmans, den selven Geraert Bloems ende Jan Paelmans als momboirs van de kinderen wijlen Hendrick Paelmans alle erfgen wijlen Adolph Paelmans verkopen aan Christiaen Van Adorp een half dm lant in Thulstervelt regt Jan Paelmans Janssone.
HCT835 fo 92: 17 jun 1599:
Jan Paelmans, Geraert Bloems, Jan Verbeeck, Govaert Hamers alle als momboirs vande achtergelaeten weesen wijlen Hendrick Paelmans verclaeren hoe dat Matheus Vandenbrande getrout hebbende Marie Verbruggen eertyts we des voors Hendrik Paelmans hadde betimmert ende gemaeckt een schuere, die deselve van zinnes was te zetten ende te betijmeren op een erve den selven Matheus Vandebrande toebehorende ende dat dezelve schuere op dezelve erve nochtans zeer nodig was, gelijck de voors momboiren es gebleken, hebben daerom deze comparanten samen gehouden tot voordele vande voors wesen dat deselve Matheus deselve schuere sal setten op de voors goeden gelegen
BMB238 fo 101v: 15 jul 1596:
Jan Paelmans voor hemselven, Cathlijne Smets wijlen Hendricx dochter dr moeder af was Elisabeth Paelmans met Geraert Bloems haeren m+m, Jan Paelmans voors als momboir vande kinderen wijlen Hendrik Paelmans daer moeder af is Maeijcken Verbruggen verkopen aan jonkheer George Sweerts een stuck bempt oft groesen groot twee dagwant.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte met vermelding van Joannes Paelmans, zoon van Joannes en wonende te Haacht.  In de akte is er ook sprake van Adolphus Paelmans als oom van Joannes junior.  Deze vermelding zou erop kunnen wijzen dat Joannes senior geen zoon is van Adolphus, maar een broer.  Het sluit natuurlijk niet uit dat de vader van Joannes senior eveneens Adolphus noemde.  Joannes Paelmans verkoopt de materialen van zijn schuur, gelegen Ten "Houwte" onder Haacht.  Voor de ligging van "Ten Houte" kan ik verwijzen naar een uitgave van Haachtse Oudheidkundige Kring, nl. VANDESANDE J., Lokalizatie van 500 16de. eeuwse Haachtse Plaatsnamen.  Een vergelijkende studie van de Haachtse pre-kadastrale plannen van Karel van Croÿ en de kadastrale kaart van P.C. Popp, deel I, tekst, Haacht, 1985, p. 192 – 197.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8228 fol. 133r., akte dd. 27 april 1587.

Item Jan Paelmans zone wijlen Jans, woonen(de) tot Haecht, heeft gekyndt ende geleden, kindt ende lijdt mits dezen wettelijcken vercocht ende overgesedt te hebben(e), zoe hij alnoch vercoopt ende oversedt bij dezen, m(eeste)r Willem Willems inden naem ende tot behoeff jo(ncker) Rychardt van Pulle, borgem(eeste)r dezer stadt Loven, de materialen, zoe houdtwerck als anderss(in)ts, van eender schueren, gestaen tot Haecht, ter plaetssen geheeten Ten Houwte, hem comparant toebehoiren(de) ende verstorven bij der afflijvicheyt Adolph Paelmans, sijns oom doen hij leeffde, om de zelve bijden voirs(chreven) van Pulle oft zijn(en) gecommitteerde affgebroken, vervuert ende tot sijnen prouffijte geemployeert te wordden, zoe hem tzelve goetduncken zall, gelovende hem de zelve te doen ende laeten volgen ende tegen yegelijcken eenich recht oft actie daer toe pretenderen(de), te garranderen ende indemneren tanquam assecutum, obligan(do) et submitten(do), coram Schore, Loomans, aprilis xxvii, 1587.

 

Uit dit huwelijk:

 

Paelmans Merten, x met Anna Daems,

     Uit dit huwelijk:

Paelmans Anna, x Haacht 28.10.1598 met Fierens Gommarus,

HCT835 fo 91v: 16 apr 1591:
Jan en Hendrik Paelmans gebroeders en Anna Paelmans hun broeders dochtere verkopen aan Geraert Bloems x Cathlijn Smets het derdedeel van een boender gelegen bij de Houweijcke.

     Uit dit huwelijk:

     Fierens Anna, (°) Haacht 15.01.1600,

     Fierens Maria, (°) Haacht 19.06.1602, 

     Fierens Egidius, (°) Haacht 15.09.1605,

     Fierens Elisabeth, (°) Haacht 18.01.1608, 

     Fierens Catharina, (°) Haacht 25.04.1611, 

     Fierens Joanna, (°) Haacht 28.05.1614. 

 

Paelmans Elisabeth, x met Henrick Smets,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Cathlijn, x met Geraert Bloems,

 

Paelmans Jan, XIII (S5542),

 

Paelmans - Palemans - Palmans Henricus , XV (M22550 + M22554).

 


 

XIII - Paelmans Jan (S5542), ° ca. 1560, x met Elisabeth Huens - Hoens (S5543), ° ca. 1570, deze x 1 met Jan Vandenberge, fs Thomas x Catharina Reijniers.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vandenberge Anthonis, ° ca. 1575,

 

Vandenberge Hendrick, ° ca. 1576, x Haacht 27.09.1611 met Anna Lauwers,

Jan Vanden Berghe van een uijtvanck aen sijn huijs & hof te Moorsem
- Hendrik Vandenberghe 1600
nu Henrick Vandenberghe sone Mercx bij versterfenisse sijns ooms.
H851: Fo 80:
- 30 dec 1494: Jan Vandenhove zone Jans religiues koopt van Jakob Van Raveschote gedroven na de dood van de voors Jan zijn vader drij dm beempt int Schuawbroeck
- 11 mrt 1500: Jan Vandenhove pr derft drij dm beempt aan Roel Hobbouts sone wijlen Peeter
- 20 mrt 1507: Peeter Hobbout na de dood van zijn vader Roels Hobbouts heeft ontvangen voor hem en voor Henneken zijn broeder ende voor Jenneken, Grietken ende Lincken sijn susteren drij dm bempt
Peeter onmondig dus Aert Hobbout sone Fredericx heeft hulde gedaen
- 25 sep 1589: Hendrik Vandenberghe Tomasone als momboir van Hendrik Vandenberghe zone Jans oudt 13 jr, heeft bij doode des vs Peeter Hobbouts te leene ontvangen die vr drij dm beempt
- 19 jul 1596: Jan Paelmans zone wijlen Jans heeft na de dood van Hendrik Vandenberghe zone wijlen Jans te leene ontvangen die vs drij dm bempts
sterfman Hendrik Vandenberghe zone Jans 20 jr doende eed van trouw Jan Paelmans
- 16 mrt 1638: Willem Jacobs als momboir van Rombout Vandenberghe na de dood van Hendrik Vandenberghe zijn vader heeft te lene verheven
- 11 dec 1671: mr Aert Van Tongelen x Adriana Paeps als erfgen wijlen Rombout Vandenberghe heeft te lene verheven
sterfvrouw Adriana Paeps
- wordt op 23 jul 1680 gekocht door Hendrik Coremans.
H835: Fo 66: 14 mei 1598
Testament van Lijsbeth Guens tot behoef van haar wettigen man Jan Paelmans en kinderen
- kinderen uit haar voor en naerbedde
- Hendrik Vandenberghe haeren voorsone van Jan Vandenberghe.
H852: fo 121: 19 jul 1596: Jan Paelmans heeft na de dood van Hendrik Vandenberghe te leen ontvangen twee dm bempt onder Haecht int achterste Schoubroeck naest drij dm ‎(Joachim Van Malkot)‎ sterfman Hendrik Vandenberge zone Jans out ontrent 20 jr.
H835b fo 186: 20 jan 1661
Wilm De Wortelaer in eigen naam en als momboir van de kinderen Jan De Wortelaer zijn broer, ende Remeijs De Wortelaer uit eigen naam en met procuratie van Jan Dauwen sone Antonis daer moeder af is Petronilla Lauwers mede voor Peeter, Rombout, Anna, Maria ende Barbara Dauwen broeders en susters sterkgemaekt hebbende Antoon Lauwers ende Anna Lauwers, hun mede sterk gemaeckt hebbende voor Carel Lauwers hunnen broeder, kinderen wijlen Jan Lauwers x Anna Ingels
Ende Rombout Vandenberge sone Henricx x wijlen Anneken Lauwers verkopen 8 of 9 vierendelen maeijgrasch int achterste Schoubroeck aan mr Hendrik Grotaers meijer van Haecht x Maria Goltfus.
AVT2: 25 feb 1671

Aert Vandenberge
Geraert Janssens x Anneken Vandenberghe
Dionijs Stroobants x Maria Vandenberghe
Jan Van Haecht Michielsone x Elisabeth Vandenberghe
kinderen wijlen Jan Vandenberghe x Elisabeth Paeps machtigen mr Antoon Van Dijck en Aert Van Tongelen om in hun naam te compareren in Loven, Mechelen, Haacht ende alle andere plaetsen daer het van noode is ... ter vervolg vanalsulcken goederen verstorven uit hoofde van Rombout Vandenberge ‎(hunnen neve +???)‎ ten behoeve van de erfgen van Peeter Vandenberge, Jan Vandenberge, Elisabeth Vandenberge ende dergen Catlijn Vandenberghe alle kinderen geweest zijnde van wijlen Hendrik Vandenberghe, broeder was van Jan Vandenberghe, grootvader was vande voors Rombout Vandenberge ieder staecksgewijs
ook leengoederen.
AVT2: 16 jan 1671
Elisabeth Jacobs Geraertsdochter ende Cathlijn Vandenberghe, haere vader en moeder saliger nu we wijlen Adriaen De Groot woonende in Antwerpen, geasst met Geraert Viskens uit Werchter dewelcke verstaen hebben de doot ende het overlijden van Rombout Vandenberghe haeren neve die binnen Loven gestorven is sonder haer achter te laeten sulckx dat de selve Elisabeth Jacobs is houdende voor eenen staeck van haers moeders wegen als erfgen vanden voors Rombout Vandenberghe met de kinderen en erfgen van Guilliam ende Hendrik Jacobs als wesende haere broeders kinderen soo dat sij wil ende begeert dat de selve haere broeders kinderen sullen comen staeksgewijs te deylen inde goederen die haer soude comen te vallen vuijt den hoofde van haere voors moedere.
GR1: 16 feb 1672
Antoon, Carel ende Anna Lauwers kinderen wijlen Jans x Anna Ingels ende Paul Rijmenans x Anna Dauwen, Jan Dauwen en Fabius Berckmans x Maria Dauwen; Rombout ende Barbara Dauwen ter eenre
Hendrik Nijs, ende Anna Jacobs, Maijecken Nijs x Peeter Mommens ende Renier Derboven x ... Jacobs met proc van Hendrik Nijs cs hen samen sterk makende voor Susanna Nijs x Niclaes Smets ter andere zijde
samen erfgen wijlen Rombout Vandenberghe over zijn achtergelaten goederen in Haecht en tevorens vercregen van wijlen Hendrik Vandenberghe x Anna Lauwers zijne ouders zijn S+D aangegaan.
 

     Uit dit huwelijk:

     Van den Berghe Joannes, (°) Haacht 24.01.1613,

     Van den Berghe Anna, (°) Haacht 05.07.1615,

     Van den Berghe Petronella, (°) Haacht 18.02.1618, 

     Van den Berghe Arnoldus, (°) Haacht 08.10.1620, 

     Van den Berghe Anthonius, (°) Haacht 29.05.1622, 

     Van den Berghe Petrus, (°) Haacht 01.12.1624, 

     Van den Berghe Catharina, (°) Haacht 17.07.1627,

     Van den Berghe Rumoldus, (°) Haacht 12.05.1632, 

     Van den Berghe Egidius, (°) Haacht 20.01.1635, 

 

2. Paelmans Elisabeth, XII (S2771), ° ca. 1580,

 

Paelmans Joanna,

 

Paelmans Peeter, (°) Haacht 08.03.1587,

 

Paelmans Joannes, (°) Haacht 30.04.1589,

 

Paelmans Guilielmus, (°) Haacht 16.02.1592,

 

Paelmans Catharina, (°) Haacht 18.10.1594.

 

 

 

XV - Paelmans - Palemans - Palmans Henricus (M22550 + M22554), x Haacht 09.10.1588 met Maijken Verherbruggen -Verbruggen - Van der Brugge (M22551 + M22555), deze x 2 Haacht 24.11.1596 met Matheus Van den Brande, fs Jan.

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°190r - 15.03.1617:

Matheus Van den Brande, nu in Mechelen wonend, voorheen onder het dorp van Haacht gedurende 25 jaar, oud 62 jaar, legt een verklaring af op verzoek van Jan Wuijtiers ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Paelmans Elisabeth, XIV (M11275),

 

Paelmans Maria, (°) Haacht 18.05.1592,

 

Paelmans Catharina, XIV (M11277),

 

2. Van den Brande Anna, (°) Haacht 25.03.1598,

 

Van den Brande Joannes, (°) Haacht 25.04.1600,

 

Van den Brande Maria, (°) Haacht 19.09.1602,

 

Vanden Brande Nicolaus, (°) Haacht 29.09.1604, x Mechelen Rom 25.07.1628 (g. heer Jan Smits en Van de Campe Hans) met Caluwaerts alias Vande Camp Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Brande Maria, (°) Mechelen P&P 22.07.1629 (g. Vande Camp Johannes en Vanden Brande Maria),

     Vanden Brandt Getrudis, (°) Mechelen P&P 10.10.1632 (g. Van Sinttruije Martinus en ... Getrudis),

     Vanden Brandt Joannes, (°) Mechelen P&P 01.02.1635 (g. Baeuwens Joannes en Vanden Brandt Anna),

     Vanden Brande Johanna, (°) Mechelen P&P 22.09.1637 (g. Jaspers Nicolaus en Vande Beke Johanna), 

 

Van den Brande Livina, (°) Haacht 02.10.1607. 

 


 

XII - Nijs Otto (S2770), ° ca. 1570, x 1 Leuven Maarten 05.12.1600 met De Coninck Elisabeth, x 2 Haacht 01.07.1603 met Elisabeth Paelmans (S2771).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Nijs Otto.

 

Uit dit huwelijk: geen andere gegevens Wak, W, Wes, Til, Buk, K, Kamp,

 

1. Nijs Christianus, (°) Leuven Maarten 05.09.1601,

 

2. Nijs Hendrik - Henricus, (°) Haacht 18.12.1603, x Haacht 16.04.1641 met Jacops - Jacobs Anna, fa Rombout x Joanna Melis,

     Uit dit huwelijk:

     Neijs Jacobus, (°) Haacht 02.02.1642,

     Neijs Petrus, (°) Haacht 22.01.1645, 

     Nijs Catharina, (°) Haacht 12.03.1647, 

     Nijs Arnoldus, (°) Haacht 30.03.1655, 

 

Nijs Susanna, ° ca. 1605, + Meerbeek 10.08.1678, x (niet H, DD, Ever!, Meerb, ) met Niclaes Smets, koster in Everberg, Meerbeek,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Maria, x Meerbeek 04.07.1658 (g. Petrus De Smet en Nicolaus Smets) met Henri Smets, fii in Meerbeek,

     Smets fs, ° en + Meerbeek 20.10.1633,

     Smets Catharina, (°) Meerbeek 21.02.1638 (g. Theodorus Peeters en Catharina Nijs),

     Smets Johanna, (°) Meerbeek 04.04.1641 (g. Petrus Mommaerts en Johanna Smits), + Meerbeek 26.06.1726, x Meerbeek 15.07.1664 (g. Jan Van Meerbeeck

     en Nicolaus Smets) met Egidius Van Meerbeeck, fii in Meerbeek,

     Smets Martinus, (°) Meerbeek 24.01.1644 (g. pastoor Martinus Vanderstraeten en Johanna De Becker),

     x Meerbeek 30.05.1673 (g. Guilielmus Willems en Nicolaus Smets)

     met Margareta Willems, fii in Meerbeek,

     Smets Anna, (°) Meerbeek 26.01.1647 (g. Jan Smets en Anna De Silvaens), + Meerbeek 01.01.1705 vv, x Meerbeek 12.06.1677

     (g. Guilielmus Van Meerbeeck en Henri Smets) met Antonius Van Meerbeeck, fii in Meerbeek,

     Smets Amantia - Amanda, (°) Meerbeek 03.02.1650 (g. Rumoldus Peeters en Amanda Vande Merck), x 1 Meerbeek 05.06.1680 (g. Nicolaus en Petrus Smets) met

     Henri Hoymans, x 2 Meerbeek 30.08.1689 (g. Henricus Vrebosch en ... Vanden Schrieck) met Jacobus De Becker, fii in Meerbeek,

     Smets Petrus, (°) Meerbeek 25.03.1653 (g. Mr Petrus Raes en Anna Boogaerts),

     Smets Guilielmus, (°) Meerbeek 27.04.1656 (g. 27.04.1656 (g. Dnus Guilielmus Michiels en Cecilia Van Espen),

 

Nijs Cathlijn, ° ca. 1610, x Haacht 08.02.1633 met Jacobs Henricus, fs Geraert en Catharina Vandenberge,
     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Joannes, (°) Haacht 08.05.1633,

     Jacops Anna, (°) Haacht 27.08.1634, x Haacht 25.11.1659 met Verboven Renerius, fii in Haacht,

     Jacobs Elisabeth, (°) Haacht 07.10.1638, x (niet H, ) met (Van) Asselberghs Antonius, fii in Haacht,

     Jacops Franciscus, (°) Haacht 12.05.1642, 

     Jacobs Barbara, (°) Haacht 25.11.1646, x Haacht 24.06.1673 met De Coster Sebastianus, fii in Haacht,

     Jacops Dionisius, (°) Haacht 20.10.1649, 

 

Nijs Maria, XI (S1385), (°) St.-Joris Winge 13.04.1649 (g. Andreas Janssens en Elisabeth Van Craesbeeck),

 

Nijs Joannes, (°) St.- Joris Winge 30.09.1618 (g. Joannes Goyens en Joanna Palemans).

 

 

 

XIV - Suetens - Zuetens Hans (M11274), (x) Mechelen Jan 27.12.1612 (g. Van den Berge Jacobus en Deijns Henricus), x Mechelen Jan/Rom 15.01.1613 (g. Bleeck Petrus en Batens Guilhelmus) met Elisabeth Paelmans - Palemans (M11275).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Suetens Hans.

 

Uit dit huwelijk:

 

Suetens Joannes, (°) Mechelen Rom 29.11.1615 (g. Palemans Hans en Verelst Jenneken),

 

Suetens Paulus, (°) Mechelen Rom 28.12.1617 (g. Vanden Berghe Pauwels en Paelmans Lincken),

 

Suetens Maycken, (°) Mechelen Rom 21.08.1621 (g. De Vos Cornelius en Vanden Brande Maijcken),

 

Suetens Gielis, (°) Mechelen Rom 02.09.1624 (g. Estericx Gielis en Suetens Maijcken),

 

Zuetens Catharina, XIV (M5637), (°) Mechelen Rom 23.01.1628 (g. Bernaerts Paulus en Zuetens Catharina).

 

 

 

XIV - De Vos Cornelius (M11276),  x Mechelen Jan 28.10.1618 (g. Van Dornick Joannes, Sutens/Soetens Joannes en De Vos Antonius) met Paelmans Catharina (M11277).

    

Uit dit huwelijk:

    

De Vos Joannes, XIII (M5638), (°) Mechelen Jan 09.09.1619 (g. Paelmans Joannes en Rijgers Catharina),

    

De Vos Cornelius, (°) Mechelen Jan 03.02.1621 (g. Soetens Joannes en De Vos Anna),

    

De Vos Paulus, (°) Mechelen P&P 21.12.1622 (g. Van Doornick Jan en Bauwens Barbara),

    

De Vos Maria, (°) Mechelen P&P 17.08.1625 (g. Van den Brande Nicolaus en De Vos Maria),

    

Devos ..., (°) Mechelen P&P 12.02.1628 (g. De Vos Vincentius en De Vos Clara), x Mechelen P&P 10.01.1647 (g. De Schietere Carolus en Laurin Carolus Florentius) met Joannes Mahieu, geen fii Mech, geen fii in Mech,

 

De Vos Engelbertus, (°) Mechelen P&P 15.09.1630 (g. Cleijmans Engelbertus en Vanden Brande Anna),

    

De Vos Lambertus, (°) Mechelen P&P 08.07.1632 (g. can. Snoij Lambertus en Palmans Elizabeth), 

    

De Vos Petrus, (°) Mechelen P&P 26.06.1635 (g. Rouc Petrus pastor Penodochy en Claes Anna), x Mechelen P&P 22.11.1661 (g. De Bruijn Matthias en De Vischer Henricus) met Maria De Bruijn,

     Uit dit huwelijk:

     De Vos Catharina, (°) Mechelen P&P 25.06.1662 (g. De Bruijn Mattheus en De Vos Catharina n. Paelmans Catharina),

     De Vos Cornelius, (°) Mechelen P&P 06.05.1664 (g. De Vos Cornelius en De Vos Anna),

     De Vos Petrus, (°) Mechelen P&P 01.01.1666 (g. De Vischer Henricus en De Vos Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom