Voorouderlijst Nijs Otto

 

Patroniem, korte vorm van de voornaam Denys= Dionisius.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - Nijs Otto (S), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Nijs Otto (S).

 


 

XII - Nijs Otto, fs Otto (S2770), ca. 1570, () Leuven Pieter 11.03.1571 als fs Jan en ..., x 1 Leuven Maarten 05.12.1600 met De Coninck Elisabeth, x 2 Haacht 01.07.1603 met Elisabeth Paelmans (S2771).

 

- 18 sep 1599: Jan Paelmans x Lijsbeth Huens dochter wijlen Jans bij doode des voors Jan Huens heeft te lene ontvangen het voors bunder eusel geheten Delsenvondel gelegen onder Haacht sterfman Peeterken Paelmans hun beiden zoonken drij jaeren oudt
- 15 mrt 1634: Hendrik Vandenberghe halfbroeder van Peeter Paelmans diemen meijnt doot te wesen soo men daervan in langen tijt niet en heeft gehoort naer dode desselfs Peeter Paelmans soone meijn als vooren, heeft te leen verheven het voors bunder eusels
- 16 mrt 1639: naer dode Hendrik Vandenberghe wordt Rombout Vandenberge sterfman
- 11 dec 1671: Reijnier Derboven in naem van Hendrik Nijs en zijn mede erfgen van wijlen Rombout Vandenberge verheft het voors bunder eusels
sterfvrouw wordt Maeijcken Nijs 57 jr
- 20 mei 1679: Hendrik Bollen koopt het bunder eusels van Maijcken Nijs.
 
 

 

De onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wijst op een fout. In de akte maakt men melding van Otto Nijs zone wijlen Otto en zijn vrouw Elisabetha Paelmans dochtere Joannes, inwoners van Sint-Joris-Winge in 1620. De akte toont aan dat zijn vader eveneens Otto heette. Het zou me niet verwonderen dat het echtpaar in Sint-Joris-Winge kinderen lieten dopen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 5r., akte dd. 24 juli 1620.

Item in tegenwoordicheyt des meyers, schepenen ende eygengenoten der stadt van Loven sijn gecompareert Otto Nijs soone Otto, woonen(de) tot Wi S(in)t Jooris Winghe op ende Elizabeth Paelmans dochtere Jans Paelmans, sijne huysvrouwe, in desen gebruyckende dauthoriteyt ende consent desselffs Jans Paelmans, hun om die naervolgende goeden te mogen belasten met die somme van hondert daelders eens, gegeven voor meyer ende schepenen van Haecht den xvi. deser loopende maende en(de) jaere, alhier gesien ende ghebleken, ende hebben opgedragen met wettige verthijdenisse, rijssche ende rijse die goeden naervoldende, liggende tot Haecht voors(chreven), eerst tderdendeel van een boender broecx, liggende int Goirbroeck, regenot(en) den Beverdijck ter i., Willem Paelmans ter ii., Kerstiaen Van Adorp ter iii. zijde ende het goidtshuys ter Camere ter iiii. zijden, wesende vrije, eygen en(de) o(m)belast.

Item een dachm(ael) landts op het Kerckhoffvelt, regenot(en) Willem Daerboven ten twee zijden, Hendrick Van Langenrijck ter iii., derffgen(aemen) Jans Bap(tis)te De Mol ter iiii. zijden, belast met iii penn(ingen) Lovens aenden hertoghe van Aersschot.

Item een dachm(ael) landts in het Hultervelt, regenot(en) den wech naer Hoochberch te rijden ter i., den Heyligen [Geest] van Haecht ter ii., den Kerstiaen Van Opdorp ter iii. en(de) Jan Verbeeck ter iiii. zijden, oock belast met iii penn(ingen) Lovens.

Item noch een dachm(ael) landts opt voors(chreven) Hultervelt, regen(oten) Willem Paelmans ter i., dopdrageren ter ii., de kercke van Haecht ter derdere, Jan Peeters ter iiii. zijden, ombelast.

Item een t' derdendeel van een boender landts opt selve velt, regenoten tvoors(chreven) par dopdrageren ter i., Jan Van Haecht ter ii., Jan Peeters ter iii. ende die kercke van Haecht ter iiii. zijden, ombelast.

Item noch een dachm(ael) landts opt voors(chreven) velt, regenot(en) de Soe ter i., de Vrouwenbroeders van Mechelen ter ii., (*) Kristiaen Van Opdorp ter iiii. zijden, belast met drije penn(ingen) Lovens.

Exposit(o) et d(omi)no ac m(agistro) Laurentio Zoenio tanqua(m) executore testamenti domicelle Marie Bollaerts no(m)i(n)e et ad opus Marie Boots iure hereditario et allodiali imposit(a) idem reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van negen guldens vii st(uyvers) erff(elijck) te xx st(uyvers) den gulden ende te drije plecken Brabants elcken stuyver gerekent, iaerlijcx te verschijnen opden date deser, te betaelen binnen deser stadt, los en(de) vrije van x., c., mindere en(de) meerdere penn(ingen), mede van allen andere subventien, ingestelt oft inne te stellen infuturum quolibet assecutum et sub hisce satis et waras die voors(chreve) opdrageren tsamen ende elck besonder obigantes et submittentes se suaq(ue) insolidum met renuncia(ti)e nove constitut(ioni) de duobus reis ende die voors(chreve) Elisabeth privilegio s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani), hun respectivelijck voorgehouden et aliis in forma.

Belovende dijen behalven sij comparanten tsamen ende elck besonder ende neffens hun jonck(er) Jan Vander Vorst, heere van Winghe, obligantes et submittentes se suaq(ue) in solidum ac renun(ciantes) ut supra dese negen guld(ens) vii st(uyvers) siaers wel ende loffelijck te betaelen ende binnen Loven te leveren, los en(de) vrije als voore, et casu quo ad monit(ionem) alia et tantum prout vel redimere, welcke redemptie sal altoos moghen geschieden als den rentgelderen sal gelieven om ende mits de somme van een hondert vijftich guld(ens) capitaels, munte voors(chreven), tseffens ende teenenmael ende met volle rente, al losgelt, binnen Loven te leveren, ende hebben die voors(chreve) gehuysschen geloeft den voorseeghden heer van Winge desen aengaende costeloos te ontheffen, oblig(ando) et submitten(do), insgelijcx insolidum, met renuncia(ti)e als voore, coram Greve, Broeck, julii scab(inis) et all(odiali) consort(es) Lovanien(sis), itemq(ue) dheere meyer en(de) Hermans, insgelijcx eygeng(enoten), qui hec rog(antes), etc(etera), actum julii 24., 1620.

                In de marge.

Opden 30. 7bris. 1631 is gecompareert heer en(de) m(eeste)r Jaecques Van[den Houte], licentiaet inder medicheynen, als getrauwt gehadt hebben(de) jo(uffrouw)e Maria Boots, heeft bekindt vuyt handen van Wille(m) Daerenboven ontfangen te hebben de capitale penninge(n) met verloopen van dijen eender rente van negen gul(dens) seven stuyvers en halven erffel(ijck), in witte deser begrepen, consenterende alsoo inde cassatie van(de) selve, sederende over de brieven en(de) constitutie van dien, actum eodem ut supra, quare vacat.

Jaecques Van(den) Houte.

 

Hetgene ik vermoedde, blijkt ook waarheid te zijn. In Sint-Joris-Winge heb ik twee kinderen teruggevonden van Otto Nijs en Elisabetha Paelmans, met name Maria en Joannes. Vermoedelijk was hun verblijf te Sint-Joris-Winge slechts tijdelijk en hebben zij er een pachthoeve gehuurd. Het lijkt er alleszins op dat zij nadien terugkeerden naar Haacht. Bij Joannes Paelmans trad een Joanna Paelmans als doophefster op. Vermoedelijk gaat het om een tante.

Doop van Maria Nijs te Sint-Joris-Winge op 13 april 1616.

13 aprilis baptisata est Maria, filia

Otthonis Nijs et Elysabethae Paelmans,

coniugum, suscipientibus Andrea Janssens

et Elisabetha Van Craesbeeck.

Doop van Joannes Nijs te Sint-Joris-Winge op 30 september 1618.

Ultima septe(m)bris baptizatus est

Joannes filius Otthonis Nijs en Eliza-

bethae Palemans, coniugum, suscipien-

tibus Joanne Goyens et Joanna Palema(n)s.

 

Uit dit huwelijk: geen andere gegevens Wak, W, Wes, Til, Buk, K, Kamp,

 

1. Nijs Christianus, () Leuven Maarten 05.09.1601,

 

2. Nijs Hendrik - Henricus, () Haacht 18.12.1603, x Haacht 16.04.1641 met Jacops - Jacobs Anna, fa Rombout x Joanna Melis,

Rombout Jacobs verhuurt aan zijn dochter Anna Jacobs x Hendrik Nijs zijn huis en hof met toebehoorten gestaen aen de Stampendonckstraet daer zij tegenwoordig in woonende is op conditie dat hij haeren voors vader van nu af bij haar kan inwonen
GR2: 1659: condities waerop Hendrik Nijs sal vercopen drij vd lant opt Hulsterenvelt.
GR2: 2 apr 1659
Hendrik Vanderbist verhuurt aan Hendrik Nijs x Anna Jacobs huis en hof met boomgaert gelegen aan de heijde + nog een half bunder land eraan gelegen.
AVT2: 29 dec 1670
Hendrik Nijs uit Haacht verklaart dat na de doot van Rombout Van ‎(Bergen)‎ Hendriksone jongman hunnen neve woonachtig geweest in Loven ende aldaer sijn ‎(broeders )‎ en susters met oock ‎(...)‎ de kinderen van Hendrik Jacobs x Cathelijn Nijs - dat de voors kinderen met hunnen vieren sullen genieten voor hun paert voor eenen staeck soo vele als de voors Hendrik Nijs ende sijne susters vanden voorts Rombout Vandenberghe - soo constitueren de voors C in den persoon van Remeijs Derboven x Anneken Jacobs de voors Hendrik Jacobs x Cathelijn Nijs dochter om te gaan naar Loven.
GR1: 2 jan 1671
Hendrik Nijs, Susanna Nijs x Niclaes Smets , Maijcken Nijs x Pieter Mommaerts alle kinderen wijlen Otto Nijs x Elisabeth Paelmans ende Anneken Jacobs x Renier Derboven zich ook sterkmakende voor Baijcken en Lijsbeth & Nijs Jacobs alle kinderen wijlen Hendrik Jacobs x Cathlijn Nijs
na de dood van Rombout Vandenberghe jonkman onlanx gestorven in Loven ende achtergelaten hebbende diversche erfgoederen o.a. enige goederen komende van wijlen Elisabeth Guens in haeren eerste houwelijck x Jan Paelmans, sulx dat de voors Elisabeth Guens is geweest vaderlijk grootmoeder van de voors Rombout Vandenberge ende moederlijke grootmoeder des drije partijen eerste C ende van moeder van de vierde C
zijn overeengekomen dat alle die goederen zullen gedeylt worden tussen hun vier partijen in vier gelijke paerten en maken machtig den voors Renier Derboven om die voors successie etc

GR1: 8 mei 1671
Hendrik Nijs in eigen naam en in naam van Baeijcken, Lijsbeth ende Nijs Jacobs sijne swagerinne & swager hebben machtig gemaakt etc om te vervolgen voor de souverijnen Raad van Brabant
Hendrik Nijs, Susanna & Maeijcken Nijs kinderen wijlen Otto Nijs tegens Rombout & Jan Dauwen cs.
    

     Uit dit huwelijk:

     Neijs Jacobus, () Haacht 02.02.1642,

     Neijs Petrus, () Haacht 22.01.1645, 

     Nijs Catharina, () Haacht 12.03.1647, 

     Nijs Arnoldus, () Haacht 30.03.1655, 

 

Nijs Susanna, ca. 1605, + Meerbeek 10.08.1678, x (niet H, DD, Ever!, Meerb, ) met Niclaes Smets, koster in Everberg, Meerbeek,

GR1: 9 mrt 1672
Niclaes Smets coster van Everberg Meerbeke verhuurt aan Guilliam Derboven een partij land en bos op de Stampendonck straet tegen de Paeltheide + een dm opt Kerkevelt achter de hoeve van wijlen Rombout Vandenberghe nu competerende Rombout Dauwen cs
.

     Uit dit huwelijk:

     Smets Maria, x Meerbeek 04.07.1658 (g. Petrus De Smet en Nicolaus Smets) met Henri Smets, fii in Meerbeek,

     Smets fs, en + Meerbeek 20.10.1633,

     Smets Catharina, () Meerbeek 21.02.1638 (g. Theodorus Peeters en Catharina Nijs),

     Smets Johanna, () Meerbeek 04.04.1641 (g. Petrus Mommaerts en Johanna Smits), + Meerbeek 26.06.1726, x Meerbeek 15.07.1664 (g. Jan Van Meerbeeck

     en Nicolaus Smets) met Egidius Van Meerbeeck, fii in Meerbeek,

     Smets Martinus, () Meerbeek 24.01.1644 (g. pastoor Martinus Vanderstraeten en Johanna De Becker),

     x Meerbeek 30.05.1673 (g. Guilielmus Willems en Nicolaus Smets)

     met Margareta Willems, fii in Meerbeek,

     Smets Anna, () Meerbeek 26.01.1647 (g. Jan Smets en Anna De Silvaens), + Meerbeek 01.01.1705 vv, x Meerbeek 12.06.1677

     (g. Guilielmus Van Meerbeeck en Henri Smets) met Antonius Van Meerbeeck, fii in Meerbeek,

     Smets Amantia - Amanda, () Meerbeek 03.02.1650 (g. Rumoldus Peeters en Amanda Vande Merck),

     x 1 Meerbeek 05.06.1680 (g. Nicolaus en Petrus Smets) met

     Henri Hoymans, x 2 Meerbeek 30.08.1689 (g. Henricus Vrebosch en ... Vanden Schrieck) met Jacobus De Becker, fii in Meerbeek,

     Smets Petrus, () Meerbeek 25.03.1653 (g. Mr Petrus Raes en Anna Boogaerts),

     Smets Guilielmus, () Meerbeek 27.04.1656 (g. 27.04.1656 (g. Dnus Guilielmus Michiels en Cecilia Van Espen),

 

Nijs Cathlijn, ca. 1610, x Haacht 08.02.1633 met Jacobs Henricus, fs Geraert en Catharina Vandenberge,

Erfmangelinge tussen Henric Jacobs x Cathlijn Nijs ende Rombout De Lange x Maeijcken Van Horick.
H835b: Fo 184: 2 dec 1660
Deylinge kinderen Wilm Jacobs x Joanna Van Beethoven
- Rombout Jacobs
- Jan Van Nuffelen x Cathlijn Jacobs
- Henrik Meulemans x Maria Jacobs
- Hendrik Jacobs en Jan Van Beethoven als wettige momboirs van Barbara, Joanna en Anna Jacobs ter 4re, 5re en 6re.
 

H835t: Fo 112v: 7 apr 1672
Elijsabeth Jacobs dochter wijlen Geeraert ende we Adriaen De Groot tot Antwerpen
Peeter De Pauw van wegens Anna Jacobs x Jacob Albertsen tot Amsterdam
Rombout ende Anna Jacobs sijne sustere kinderen wijlen Guilliams hen sterkmakende voor mede erfgen geasst van Hendrik Meulemans x Maria Jacobs, van Peeter Colebranders x Barbara Jacobs en van Jan Vandezande x Joanna Jacobs voor het derder paert
Anna Jacobs x Reijnier Derboven, Elisabeth Jacobs x Cornelis Asselberghs, Barbara Jacobs x Sebastiaen De Ceuster ende Dionijs Jacobs, alle kinderen wijlen Hendrik Jacobs voor tvierde deel
Anna Van Puddegem x Machiel Dilten voor tvijfde paert
als erfgen van wijlen Rombout Vandenberghe verkopen vijf dm bempt in de Puttekens aan Gillis Van Adorp x Margriet Rutten
.
     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Joannes, () Haacht 08.05.1633,

     Jacops Anna, () Haacht 27.08.1634, x Haacht 25.11.1659 met Verboven Renerius, fii in Haacht,

     Jacobs Elisabeth, () Haacht 07.10.1638, x (niet H, ) met (Van) Asselberghs Antonius, fii in Haacht,

     Jacops Franciscus, () Haacht 12.05.1642, 

     Jacobs Barbara, () Haacht 25.11.1646, x Haacht 24.06.1673 met De Coster Sebastianus, fii in Haacht,

     Jacops Dionisius, () Haacht 20.10.1649, 

 

Nijs Maria, XI (S1385), () St.-Joris Winge 13.04.1649 (g. Andreas Janssens en Elisabeth Van Craesbeeck),

 

Nijs Joannes, () St.- Joris Winge 30.09.1618 (g. Joannes Goyens en Joanna Palemans).

 


 

XI - Mommens Petrus (S1384), () Kampenhout 14.01.1606 (g. Petrus De Smet en Johanna Mommens), x 1 (niet Til, Buk, Kamp, H, Wes, VeltB, Wak, Wink, Wils!, Herent!, Neder!, Rot, Heist, S, K, DD, Berg, Perk, Beer, R, ) met Maes Anna, Veltem ca. 1600 fa Joannes en Anna Pickaert ?, x 2 Tildonk 14.02.1637 (g. Petrus Janssens en Ludovicus Hernandes) met Calewaerts Adriana, x 3 ca. 1641 (niet Til, Buk, Kamp, ... ) met Nijs Maria (S1385), Til+, Buk+, Bet+, H+, Kamp+, Wes+, Herent+, Wink+.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Mommens Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Mommens Joannes, () Tildonk 21.09.1628 (g. Joannes Maes en Elisabeth Smets),

 

Mommens Joannes, smid, () Tildonk 21.02.1630 (g. Joannes Maes en Maria Moemens), + Rotselaar 24.02.1694, x 1 Tildonk 03.06.1655 3 & 4 de gr. verw. (g. Petrus Schoelman ? en Jacobus Calewaert) met Van Espen Maria, () Tildonk 12.05.1631 (g. Petrus De Smet en Maria Van Rijmenam), + Rotselaar 19.11.1675 uxor Joes Mommens, x 2 Rotselaar 09.01.1676 (g. Beltens Joannes pater en Van Schoelant Walterus) met Beltens Maria,

     Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens te W, Wak, H, Bet, Rot, Wez, Wes, Heist, S,

     1. Mommens Cecilia, () Rotselaar 09.09.1655 (g. Van Espen Joannes en Van Hoolaer Cecilia?),

     Mommens Cornelius, () Rotselaar 14.09.1657 (g. Mommens Cornelius en Steenvoet Maria),

     Mommens Michael, () Rotselaar 29.09.1658 (g. Verreijt Michael en Leerbels Anna),

     Mommens Joannes Baptista, () Rotselaar 12.11.1661 (g. Vanden Panhuijsen Joannes en Bols Joanna),

     Mommens Jacobus, () Rotselaar 01.01.1664 (g. Janssens Jacobus en Van Merbeek Maria),

     Mommens Amandus, () Rotselaar 17.07.1666 (g. Dnus Raeijmakers Michael en Goossens Elisabeth),

     Mommens Maria, () Rotselaar 30.05.1669 (g. Dnus Abraham Vanden Panhuijssen en Molemans Maria), 

     2. Mommens Maria, () Rotselaar 06.10.1677 (g. Van Schoelant  Walterus en Nijs Maria),

     Mommens Abraham, () Rotselaar 18.11.1678 (g. Vanden Panhuijsen Abraham en Hermans Anna),

     Mommens Petrus, () Rotselaar 15.10.1682 (g. Verheijdt Petrus en Mommens Catharina), x > 1717 met Vrancx Petronilla,

           Uit dit huwelijk:

           Mommen Maria, () Wezemaal 06.05.1717 (g. Mommen Joannes en Vrancks Maria),

           Mommen Anna Maria, () Wezemaal 07.07.1718 (g. Mommen Anthonius en Vrancx Anna),

     Mommens Guilielmus, () Rotselaar 08.08.1684 (g. De Pelsmaker Guilielmus en Meulemans Elisabeth),

     Mommens Anna, () Rotselaar 14.05.1686 (g. Beltens Adrianus en Van Hoegaerden Anna),

     Mommens Antonius, () Rotselaar 24.05.1687 (g. Lauwers Antonius en Van Aerschot Anna),

     Mommens Henricus, () Rotselaar 28.02.1689 (g. De Wel Henricus en Imbrechts Elisabeth),

 

Mommens Guilielmus, () Tildonk 16.12.1632 (g. Guilielmus Van Hoelaere en Catharina Van Espen (vv Arnoldus Mommens),

 

Mommens Henricus, () Tildonk 11.02.1636 (g. Henricus Maes en Joanna Moemmaers),

 

2. kinderloos,

 

3. Mommens Catharina, () Tildonk 02.06.1641 (g. Balthazar Hendrix n. Procureur Henri Lavaerts en Catharina Nijs), + Tildonk 17.09.1641, 3 mnd, fa v,

 

Mommens Gerardus, () Tildonk 15.10.1642 (g. Engelbertus Van Espen en Anna Van Rijmenam),

 

Mommens Barbara, () Tildonk 11.07.1646 (g. Cornelius De Vosch en Barbara Van Meerbeeck),

 

Mommens Nicolaus, () Tildonk 25.03.1650 (g. Nicolaus Andries en Maria Collijn), x Tildonk 27.01.1677 (g. Ludovicus Van Bolle, Laurentius Mommens en Joannes Schots) met Anna Van Bolle, () Tildonk 04.05.1653, fa Ludovicus en Catharina Firens,

     Uit dit huwelijk:

     Mommens Joannes, () Tildonk 08.02.1677 (g. Joannes Schots en Anna Vander Bruel),

 

Mommens Petrus, X (S692), () Tildonk 26.06.1652 (g. Joannes Van Brussel en Catharina Van Eycke?),

 

Mommens Anna, () Tildonk 23.10.1654 (g. Egidius Limbosch en Anna Frebos), + Bertem 22.03.1689, x Tildonk 26.08.1679 (g. Gaspar Gorts en Laurentius Mommens) met Joannes Gordts, () Tildonk 04.08.1652, + Bertem 15.02.1689, fs Gaspar en Anna Ingelborgs,

     Uit dit huwelijk:

     Gorts Guilielmus, () Bertem 14.08.1680 (g. Guilielmus De Pauw en Maria Nijs),

     Gorts Gerardus, () Bertem 17.02.1682 (g. Cornelius en Anna Goijdts), + Tildonk 07.11.1741,

     x (niet K, W, Til, Buk, Kamp, H, Wak, ) met Verbinnen Maria, () Werchter 10.04.1688, + Tildonk 03.07.1746 we, fa Joannes x Hoijelaerts Lucia, fii in Tildonk,

     Gorts Catharina, () Bertem 02.01.1684 (g. Petrus Smets en Catharina Neefs),

     Gorts Maria, () Bertem 28.06.1686 (g. Judocus Goodts en Maria Laurens),

 

Mommens Laurentius, schepene, () Tildonk 31.10.1656 (g. Laurentius Van Espen en Maria Smeedts), + Tildonk 19.03.1704, x Tildonk 29.11.1682 (g. Petrus Mommens en Simon Gordts) met Anna Gordts, () Tildonk 17.11.1658, fa Gaspar en Elisabeth Van Laer,

     Uit dit huwelijk:

     Mommens Barbara, () Tildonk 26.09.1683 (g. Petrus Mommens en Barbara Gorts),

     Mommens Anna, () Tildonk 06.08.1685 (g. Guilielmus Gorts en Maria Nijs grootmoeder n. Anna Mommens),

     Mommens Joannes, () Tildonk 27.05.1687 (g. Joannes Moex en Catharina Van Bolle),

     x Tildonk 29.05.1720 (g. Simon Gorts en Joannes Smets) met Gorts Maria, () Bertem 03.04.1694, fa Simon en Maria De Wit, fii in Til,

     Mommens Gerardus, () Tildonk 01.09.1689, () door Maria Nijs grootmoeder, (g. Gerardus Gorts en Maria Beltis),

     x Wespelaar 16.03.1720 (g. Cornelius De Becker en Antonius Mommens) met Rassaert Petronella, () Wespelaar 13.04.1685, fa Antonius en Catharina Verbeeck, fii in Til,

     Mommens Antonius, () Tildonk 25.01.1695 (g. Antonius Van Esch en Catharina Caluwaerts),

     x 1 Veltem 30.06.1723 (g. Henri Maes en Henri Van Steenvoort) met Cecilia Maes, + Veltem 25.03.1740,

     x 2 Erps 01.12.1743 (g. Antonius Bettens en Nicolaus Salens) met Elisabeth Bettens, () Erps 19.09.1711, + Veltem 03.12.1759, fa Antonius en Joanna Salens, fii in Veltem,

     Mommens Petrus, & + Tildonk 10.03.1697.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom