Voorouderlijst Nijs Adrianus

 

Patroniem, korte vorm van de voornaam Denys= Dionisius.

 


 

XII - Nijs ?

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens Bet, Rot, Heist, S, W, Wez,

 

Nijs Petrus,

 

Nijs Adrianus, XI (S1188).

 


 

XI - Nijs Adrianus, (S1188), () (niet Bet, H, W, Wak, Wes, Til, Buk, Rill, , x Betekom 23.06.1640 (g. Henricus Giets, Joannes Giets, Joannes Geerts en Laurentius Geerts) met Gee(r)ts Catharina (S1189), () (niet Bet, W, S, ...).

 

Hieronder een schepenakte waarin Petrus Nijs en Adrianus Nijs met zijn vrouw Catharina Geerts worden vermeld.  In de akte worden naast goederen in Betekom en Baal ook goederen onder Rillaar in pand gesteld, wat er zou op kunnen wijzen dat de familie Nijs (of Geerts) familiale connecties had te Rillaar. Akte en interpretatie met dank aan Paul Peeters.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7910 fol. 299r.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naergenoempt gestaen Jaspar De Man, clercq vande middelschrijffcamer vanden stadthuyse van Loven, vuyt crachte ende naer vermogen van sijne procuratie, om tghene naerbeschreven is, validelijcken te moghen doen, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den ie. july a. 1654 comparerende voor mij als openbaer nots. ende inde presentie vande getuyghen naergenoempt Peeter Nijs, innegesetene van Betecom, soo in sijnen eygen naeme als vuyt crachte van procuratie, hem onder handteecken gegeven bij Adriaen Nijs, sijnen broeder, alhier in originali gesien ende gebleken, ende Catlijn Geerdts, huysvrouwe des voors. Adriaens, die welcke t' samen ende elcken van hen int besondere hebben bekent ende bekennen bij desen wel ende deuchdelijck ontfanghen te hebben vuyt handen van joe. Franchoise Van Cranevelt die somme van vierhondert rinsguldens eens in goeden gevalueerden gelde, te weten in ducatons in specie, ter saeke van welcke somme die voors. eerste compnten. hebben geloeft ende geloven bij desen te geven, te gelden ende te betaelen iaerelijcx op date van dese aen ende ten behoeve vande voors. joe. tweede comparante oft haers actie hebbende eene rente van xxv guldens erffelijck den penninck xvie., daer van den eersten termijn van betalinghe vallen ende Xschijnen. sal den ien. july 1655 ende soo voort Xvolgens. van jaere tot iaere totte quytinghe toe, welcke sal moghen geschieden alst die rentgelders gelieven sal t' eender rijse ende met volle rente in gelijcke munte ende specie als voor, gelovende die voors. eerste compnten. die vs. rente jaerelijcx wel ende loffelijck te betaelen ende in stadtwissele van Loven te leveren, los ende vrije van xe., xxe., xle., ce. ende alle andere mindere ende meerdere penninghen, impositien oft exactien, alreede innegestelt ende alnoch naermaels inne te stellen, erffelijck in toecomende tijden telcke iaere ende termijn als schult met recht Xwonnen. ende om die voors. tweede comparante vande voors. rente noch naerder te Xsekeren., soo hebben die voors. ie. compnten., soo in hunen. eygen name als vuyt crachte der voornoempde procuratie, verobligeert henne respective persoonen ende allen goeden, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende namentlijck een stuck landts, genoempt het Cruysblock, gelegen ten Hulsch onder Betecom, groot ontrent sesse dachmaelen, regenoten sheeren straete ter ie. en. ije., derffgen. Anthoin Van Nin ter iije., derffgenamen Machiel Crabbeels ter iiije. zijden, getaxeert op duysent gls., item huys, hoff, schure, stallinghe metten lande ende bempden daer aen gelegen, oyck ten Hulsch onder Betecom, regen. sheeren strate ter ie., derffgen. Hendrick Kerckmans ter ije., derffgen. Rombauwt Van Reymenant ter iije., sheeren straete ter iiije. zijden, getaxeert op seven hondert guldens, item drije dachmaelen lants, gelegen onder t' gehucht van Bael, regen. Adriaen Reyers ter ie. en. ije., Anthoin Nijs ter iij. zijden, getaxeert op drije hondert gls., item een boogaert, groot een halff boinder, gelegen onder Rillaer, regen. die straete ter ie. en. ije., Jan Van Hufleer ter iije., derffgenamen Matthijs Schoris ter iiije. zijden, item en boinder weyde, oyck aldaer gelegen, regen. die strate ter ie., Jan Vanden Calster ter ije., den H. Geest van Rillaer ter iije. ende die Motte ter iiije. zijden, wesende dese twee partijen alleenelijck belast met sheeren chijns van. gronde, consenteren. over allen die selve goeden int maeken van belijde ende mainmise ende int decreet der schepen. van Loven daerover te geven sonder daechsel te derven doen aen henne persoonen, hen houdende van alsnu voor alsdan ghedaecht, constitueren. onwederoepelijcken mits desen mr. Jaspar De Man ende elcken thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende alle richter competent te Xnuwen. ende te herkennen, promittentes ratum, eth.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende en. iaere als boven ter pntie. van jor. Matthias Van Cranevelt, oudt raedt deser stadt, ende Jan De Hertoghe, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende was die minute deser bij die voors. eerste compnten. onderteeckent, mij pnt. als nots., quod attestor, ende was onderteeckent A. Van Heusden, nots., den voors. clercq De Man vuyt crachte ende naer Xmoghen. als voor, heeft dit contract alhier Xnuewt., herkent ende andermael gereitereert, geloven. ende constitueren. prout latius in. selven, obligan., submitten. ac renuncian. ut sup., coram Peeters, Willemaers, schepenen, iija. july 1654.

 

Uit dit huwelijk:

 

Nijs Joannes, () Betekom 18.04.1641 (g. Joannes Peeters en Maria Crijtens),

 

Nijs Catharina, () Betekom 21.09.1642 (g. Egidius Colebunders en Catharina Willems),

 

Nijs Elisabeth, () Betekom 08.08.1644 (g. Joannes Nijs en Elisabeth Goris),

 

Nijs Maria, () Betekom 01.07.1646 (g. Egidius Van der Veken en Maria Vandenende),

 

Nijs Adrianus, X (S594), () Betekom 05.10.1649 (g. Joannes Nijs en Barbara Colebunders).

 


 

X - Nijs Adrianus (S594), () Betekom 05.10.1649 (g. Joannes Nijs en Barbara Col...), x Werchter ...1706 met Lavaerts Joanna (S595 + S703), () Haacht 04.05.1666, + Werchter 05.07.1734 Zij x 1 Werchter 17.04.1695 (g. Volckaerts Angelus en Van Roost Arnoldus) met Van Nuffelen Joannes (S702).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Nuffel Catharina, IX (S351), () Werchter 05.02.1696 (g. Lauvots Henricus en Lauvots Catharina),

 

Van Nuffelen Anna, () Werchter 28.12.1697 (g. Geerts Joannes en De Worteleer Anna), + Werchter 12.07.1746, x Werchter 05.02.1725 (derde gr. verw.) met Van Nuffelen Petrus, + Werchter 22.05.1733, x 2 Werchter 19.07.1733 met Boschmans Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Nuffelen Adrianus, () Werchter 08.02.1725 (g. Adrianus Nijs en Catharina Van Nuffelen),

     Van Nuffelen Petrus, () Werchter 01.05.1726 (g. Pet... Peeters en Elisabeth Nijs),

     Van Nuffelen Joanna, () Werchter 27.10.1727 (g. Arnoldus Van Hautvinck en Joanna Lavons),

     Van Nuffelen Adrianus, () Werchter 03.10.1729 (g. Adrianus Nijs en Catharina Van Nuffelen),

     Van Nuffelen Joanna, () Werchter 09.02.1731 (g. Petrus Meert en Joanna La Wens), + Werchter 18.02.1763, x Werchter 11.11.1750 met Petrus Somers, ex Boom,

     Van Nuffelen Catharina, () Werchter 02.05.1733 (g. Joannes Nijs en Catharina Van Nuffelen),

     2. Boschmans Joannes Baptista, () Werchter 01.11.1734 (g. Joannes Boschmans en Elisabeth Nijs),

     Boschmans Adrianus, () Werchter 18.03.1736 (g. Adrianus Nijs en Anna Stoerps),

     Boschmans Joannes Baptista, () Werchter 29.08.1737 (g. Joannes Boschmans en Maria Van Houtvin),

     Boschmans Petrus, () Werchter 09.04.1739 (g. Petrus Van Houtvinck en Anna Van Eijcken),

 

Van Nuffel Joanna, () Werchter 27.08.1700 (g. Diricx Joannes en Vanden Elsken Maria),

 

Van Uffel Joannes, () Werchter 25.09.1703 (g. Egrix Adrianus nomine De Kelper Joannes en Van Haeght Joanna),

 

2. Nijs Elisabeth, IX (S297), () Werchter 04.11.1706 (g. Van de Loeck Paulus en Nijs Elisabeth),

 

Nijs Petrus, () Werchter 29.12.1708 (g. Petrus Nijs (fs. Arnoldus) en Catharina Lavaerts),

 

Nijs Joannes, () Werchter 15.01.1711 (g. Joannes Janssens en Maria Vervoert).

 


 

IX - Feyaerts Henricus (S296), () Werchter 26.02.1700 (g. Henricus Wouters en Clara Crabbe), x 1 Werchter 10.01.1733 met Nijs Elisabeth (S297), () Werchter 04.11.1706 (g. Van de Loeck Paulus en Nijs Elisabeth), en 2 x (niet W, S, ) met Vincx Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Fijaerts Adrianus, () Werchter 26.07.1734 (g. Adrianus Nijs en Elisabeth Wouters), + Werchter 27.09.1748,

 

Fijaerts Theresia, () Werchter 23.01.1736 (g. Joannes Nijs en Theresia Feyaerts),

 

Feijaerts Anna, () Werchter 03.08.1738 (g. Joannes Feijaerts en Anna Van Eijcken),

 

Feijaerts Maria, () Werchter 05.04.1742 (g. Petrus Boschmans en Maria Serneels),

 

Feijaerts Joannes, VIII (S148), () Werchter 04.12.1744 (g. Joannes Boschmans en Maria Feyaerts),

 

2. Feijaerts Anna Maria, () Werchter 14.07.1748 (g. Adrianus Nijs en Anna Maria Michiels), + Werchter 23.04.1805, x Werchter 20.06.1775 (g...) met Joannes Geens, () Werchter 20.05.1749 (g. Joannes Baptist Elsen en Maria Van Geel), + Werchter 25.05.1824, fs Henricus en Anna Van Meerbeeck,

     Uit dit huwelijk:

     Geens Petrus Antonius, () Werchter 16.01.1777 (g. Petrus Faeijaerts en Elisabeth Geens), x Werchter 23.06.1799 (g. RD A.J. Van den Bon en Arnoldus Bols)

     met Lucia Janssens, () Werchter 02.08.1774 (g. Guilielmus Janssens en Lucia Vanhoorick), fa Joannes Jansens en Anna Catharina Van Eijcken,

     Geens Anna Catharina, () Werchter 14.01.1779 (g. Henricus Geens en Anna Faeijaerts),

     Geens Michael, () Werchter 09.10.1781 (g. Michael Vervoort en Anna Maria Govaerts),

     Guens Anna Maria, () Werchter 14.10.1784 (g. Petrus Geens en Anna Maria Boits),

     Guens Proles, /+ Werchter 21.05.1787,

     Guens Petrus Franciscus, () Werchter 17.07.1793 (g. Petrus Franciscus Geens en Anna Elisabeth Geens),

 

Feijaerts Petrus, () Werchter ca 1752 ( g. Vinckx Petrus en Petronilla Dekeijser), x Werchter 03.04.1757 (g. Cornelius Goovaerts en Joannes Faeijaerts) met Goovaerts Anna Maria, () Werchter 11.04.1757 (g. Petrus Van Meerbeeck en Maria Wouters), fa Cornelius en Maria Wauters,

     Uit dit huwelijk:

     Feyaerts Maria Catharina, () Werchter 03.02.1781 (g. Egidius Govaerts en Anna Maria Feyaerts),

     Faeijaerts Joanna Catharina, () Werchter 28.09.1783 (g. Joannes Faeijaerts en Anna Catharina Goovaerts),

     Feijaerts Joannes Franciscus, () Werchter 08.03.1786 (g. Joannes Baptista Geens en Elisabeth Govaerts),

     Faeijaerts Joannes Baptista, () Werchter 16.12.1788 (g. Joannes Baptista Volckaerts en Anna Maria Van Essche).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom