Voorouderlijst Moons Machiel

 

Moen, Mo(e)ns, Moon(s), Mooens, Muns

Patroniem uit de korte vorm van (Si)moen.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - XVII - Moons Machiel (S + N + M), ° ca. 1470, x met ... (Douwe ?).

 

Uit dit huwelijk:

 

Moons alias Douwe Jan, XIV - XV - XVI (S + N),

 

Moons (alias Dauwe) Peeter, XV (M).

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - Moons alias Douwe Jan (S + N), ° ca. 1500, x met Lijsbeth Bosmans.

 

S+D Jan Moons alias Douwe x Lijsbeth Bosmans:

- Gielis Moons sone wijlen Jan Moons alias Douwe ende Lijsbeth Bosmans
- Arnt Moons
- Pauwelijn Moons x Jan Vandeneijnde
- Gielis Moons sone wijlen Arnt Moons Jansone ende Arnt Moons sone wijlen Henricq als wettige momboirs van Arnde Mathyse Peeter ende Lenaerde Vertennen wettige kinderen wijlen Nicolaes Vertennen ende Kathelijne Moons
- Jan Van Langendonck wn Susanna Moons met Henrick Moons ende Jan Van Gestel als momboirs van Jan en Lijsbeth Van Langendonck zijn kinderen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Moons Gielis,

 

Moons Arnt, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Moons Gielis,

 

Moons Henricq, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Moons Arnt,  

 

Moons alias Dauwe Susanna, XIV - XV (S),

 

Pauwelijn Moons, XII (S2973) ° ca. 1525, x 1 met Jan Vandeneijnde, x 2 met Jan Viskens, XII - XIII, fs Jacob x Elisabeth Aerts, deze x 2 met Aleit Geraerts (S2571 + S2861 + S3851 + N3995 + S4455), fa Mr Jan x Gudula Dillen,

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jan Viskens.

 

 

 

XV - Moons (alias Dauwe) Peeter (M), x met Katlijn De Schermere.

 

-  6 sept 1562: Henrick De Schermere zone wijlen Jans x Berbel De Witte ‎(zijn moeder)‎ dochter wijlen Henricq De Witte zijns grootvader heeft ontfangen onderhalf dm eusels + 25r lands ‎(Willem De Colmere, Henrick Van Horicke, Huijbrecht De Ridder)‎
- opdenzelfden dag heeft de voors Hendrick De Schermere bij consente van zijn voors moeder het anderhalf eusel gederft aan Peeter Moons sone wijlen Machiel
- 5 okt 1598: Peeter Vandevelde x Anthonijne Moons dochter wijlen Peeters, heeft te leene ontfangen na doode deseelfs Peeters tot behoef van hemzelf en van Maria Moons x Dierick Crucke ende Lysbeth Moons x Jannen Maerschalckx gesusteren onderhalf dm eusels ...
- dezelfden dag hebben Anthonijne Moons x Peeter Vande Velde verkocht die voers anderhalf dm ende 25r aan Cornelis Van Bijgaerden x Magdalena Vanden Zijpe woonende te Rotselaer
. . .

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Hieronder twee opeenvolgende schepenakten. In de akte wordt melding gemaakt van Petrus Moons, zoon van Machiel. Deze Peter is waarschijnlijk te identificeren als de persoon die huwde met Katlijne De Schermere.

Bron : S.A.L.., Inventaris Cuvelier, register nr. 7481 fol. 103r°, akte dd. 13.10.1588

Item Peeter Moons sone wijlen Machiels, woonen(de) te Werchte(re), heeft geloeft en(de) geloeft midts desen Mathijs(en) De Proeft als rentm(eeste)re des hertogen van Aersschoth int quartier van Werchte(re), jaerl(ijcx) die somme van tseventich rinsg(uldens) eens en(de) dat voerden tijt van drije jaren, waeraff dierste jaer is innegaen(de) te Bamisse lestled(en) en(de) dat ter causen van drije jaeren water tols ende ande(re) vischerijen, den v(oer)s(creven) hertoge co(m)peteren(de) int quartier voers(creven) ende dat jaerlijx te betalen in vier termijn(en) aen(de) payementen, te weten(e) alle vierendeel jaers seventhien rinsg(uldens) x st(uyvers) achtervolgen(de) de conditien daeraff zijn(de) ende onder den voers(creven) rentm(eeste)re berusten(de), gelovende die v(oer)s(creven) Peeter Moons dat hij zoe lange dese pachtinge dueren zal ende tot dat die zelve betaelt sal wesen, zijn(e) p(er)soen(en) noch goeden nyet te verobligeren, te belasten noch te alieneren, sed semper sat(is) si quod minus, obligan(do) et submitten(do) se et sua in forma ende hier voe(re) is borge bleven als principael Cornelis De Pape, denwelcken die v(oer)s(creven) Peeter Moons heeft geloeft costeloos ende schadeloos te indempneren, prout obligan(do) et submitten(do) in for(ma), coram Temple, Duffle, octobris xviia., 1588.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7481 fol. 103r° (13.10.1588)

Item die v(oer)s(creven) Peeter Moons in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven(en) naerbes(creven) gestaen, heeft opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse huys en(de) hoff, groot een halff boende(re), gelegen te Werchtere voers(creven), regen(oten) Peeter Wouters ter eende(re) en(de) sheeren strate ter ii-re. zijden, nu onlanx leden bijden v(oer)s(creven) Peete(re) Moons v(er)cregen van Woute(re) Van Hoven, exp(osito) imp(ositus) die v(oer)s(creven) Mathijs De Proest ind(er) qualiteyt v(oer)s(creven) ende dat bij manie(re) van cautie om bij gebreke van voldoenin(ge) van des v(oer)s(creven) is, zijn wettich gebreck daeraene te mogen verhalen, tzij bij vercoope ofte anderssints nyet, et sat(is) die voers(creven) opdragere, obligan(do) et submitten(do) in for(ma), et war(as) op een oert ende twee mijten aen Willem(en) Rogmans, tanq(uam) prout, cor(am) eisd(em).

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

Met het nodige voorbehoud dat er werkelijk familieverband is, volgt hieronder een schepenakte, waaruit blijkt dat Petrus Moons uit Rotselaar als zoon van Michael werd gearresteerd door dienaar Wouter Aerts op verzoek van Henricus Vanden Putte, echgenoot van Barbara Boon, die op haar beurt weduwe was van Arnold Wiggers.  De reden waarom hij werd in hechtenis werd genomen, is niet duidelijk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7477, fol. 32v°, akte dd. 5 november 1583.

Item Peeter Moons soene wijlen Machiels, woonende tot Rotselaer, alhier gearresteert bij Wouteren Aerts, dienaer, ten versuecke Henricx Vanden Putte als man ende momboir van Barbara Boon(e) weduwe Aerts Wiggers, in presentia, om hem vander hachten ende arreste tontslaene, heeft geloeft teghen den selven te daege ende te rechte te commen ende tgewijsde te voldoene assecut(um) obligan(do) et submitten(do) ende tot dijen hem ter manissen weder inde vroente te leveren, op welcke geluefte die voers(chreven) Vand(en) Putte den voirschreven gearresteerde midts desen es ontslaende, coram Grave, Ympens, novembris va.

    

Uit dit huwelijk:

     

Moons Anthonijne, x met Peeter Vandevelde,

    

Moons alias De Visschere Maria, x 1 met Adriaen Cuyter, x 2 met Dierick Crucke (Van Crochten), gezin hier,

    

Moons Lysbeth, XIV (M11137).

 


 

XIV - XV - Van Langendonck Jan (S), ° ca. 1510, x met Susanna Moons alias Dauwe.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Langendonck Jan, XIII - XIV (S),

 

Van Langendonck Lijsbeth.

 

 

 

XII - XIII - Viskens Joannes (S2570 + S2860 + S2972 + S3850 + N3920 + S3994 + S4454), ° ca. 1570, x 1 met Pauwelijn Moons (S2973) (deze x 1 met Jan Vandeneijnde), x 2 met Aleit Geraerts (S2571 + S2861 + S3851 + N3921 + N3995 + S4455).

 

Wer1847 fo 129: 11 mrt 1597:
Jan Van Langendonck zone wijlen Willems woonende in Werchter voor de tocht in de naerbes rente, Pauwelijn Moons x Jan Viskens Jacopsone end Peeter Vertennen zone wijlen Niclaes en van Cathlijn Moons voor derfelijkheijt in de rente hebben samen opgedragen een rente van 22 st sjaers bepant op huijs en hof aan den heiligen put aan dijmborgh groenveer voor heur …
VT Begijnendijk/ Baal 1597:
Wonend onder Baal Jan Viskens Jacopssone
woonende in sijn eijghen huys ende heeft een peert, eenen halfven waeghen met Jan De Coene, heeft twee koeien, eenen rindeken ende wint omtrint vijff dachmaelen lants liggende onder den dorpe van Beetecum, die hij huert van Blockerije, woonende tot Loven, noch seven dachmaelen lants hem toebehorende, geleghen onder Nieugoet ende noch een dachmael onder Beetecum geleghen, dat hij huert van de voerschreven Jan Decoene.
Wer1848 fo 43v: 9 okt 1609:
Heer Godefroij Van Gent, pastoir in Betlehem met procuratie van de we Jan Verhofstadt Anthonissone voor schouteth ende schepenen der stadt van Delft dd 14 sept 1609 verkoopt aan Jan Viskens Jacobssone x Alijt Geeraerts een half bunder land half gelegen onder heer Vanderbruggen en half onder Werchter ‎(Willem Viskens)‎.
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 5 mei 1624:
Jacques Boots x Cathlijn Vogelsanck uit Loven verkopen een stuck lant gen die lange staecke aen Jan Van Vlasselaer sone wijlen Jans x Anna Viskens dochter Jans Viskens wijlen Jakobsone woonende tot Bael onder d’Nieuwe Goet bij Betekom.
DLB fo 238-239: 26 mrt 1648:
Jan Viskens Jacobssone verpacht een huis … verkoopt aan Jan Peeters Janssone x Cathlijn Viskens Jacopsdochter - Willem Viskens Jacopssone.
R1605 f 34: 13 nov 1601:
Jan Viskens Janssone, Anthonijne Moons dochter wijlen Peeter x .... Vandevelde, Elisabeth Moons oyck Peeters dochter x Jans Maerschalclx, Marie Moons oock Peeters dochter x Dierick Cruchten, oock sterkmakende en vervangende Hansken Verhaegen minderjarige daer moeder aff was Catharina Schemers & voorts nog mede vervangende... alle erfgen van wijlen Servaes x Cathelijne Schemers resp oom & moijcken der voors erfgenamen quijten aan Willem Janssens x Cathelijne Rogmans.

AVT2: 1 feb 1676:
Ten huise van Gielis De Cock bij Anneken Hoijlaerts we Huijbrecht De Cock ... tot Varenth ten versoeke van de we Geraert Viskens dat op 16 mei 1652 testament gemaakt door Jan Viskens soone Jakobs ende deselve we of sij wilde afstand doen van alsulcken goederen als sij was gebruijckende van haer broer Willem Hoijlaerts namentlijk … door Jan Viskens gemaeckt bij testament aan den voors Geraert Viskens
.

Meester Jan Geraerts coster heeft een huijsken met een koelhof ende een stuksken land groot twee dm hebbende drij koijen.
Wer1847: Fo 137: 18 jan 1597:
Christoffel Verstraeten x Barbara Cluppels verkopen huis en hof met een bloksken en duiventoere ‎(?)‎ daeraen aan de plaets te Werchter achter de kerk eetryts toebehoort hebbende Cathelijn Nijs groot een half bunder aan mr Jan Geraerts x Goedele Dillen .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Viskens Joannes, XI (S1486),

 

2. Viskens Catharina, x Werchter 12.11.1647 (g. Wilhelmus Peeters en Joannes Viskens) met Peeters Joannes,

Geerardt Viskens x Clara Van Calsteren verkoopt sijn aenpaert hem verstorven van sijnen vaeder Jan Viskens Jacops soene volgens S+D 28 jan 1653 aan Jan Peeters x Catlijn Viskens ... ‎(?)‎ te betalen een hondert gulden capitaels vuytgaende opde goeden van Geerardt Viskens vs, te weeten op huys en hoff tot Werchter gelegen.

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Anna, (°) Werchter 07.04.1649 (g. Boijts Petrus en Vanden Berge Anna),

     Peeters Joannes, (°) Werchter 26.06.1652 (g. Juaerts Joannes en Viskens Anna),

     Peeters Petrus, (°) Werchter 14.12.1656 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Van Casteren Clara),

     Peeters Cornelia, (°) Werchter 28.09.1659 (g. Vinckx Petrus en Van Meerbeeck Catharina),

     Peeters Adrianus, (°) Werchter 20.11.1662 (g. Van Vlaschelaer Adrianus en Viscens Maria).

    

Viskens Guilielmus,

    

Viskens Laurentius, XI (S1430),

    

Viskens Jacobus fs Joannes, x 1 (niet Bet, W, S, ) met Hoelars Maria, x 2 Betekom 29.09.1623 (g. Joannes Viskens en Arnoldus Timmermans) met Timmermans Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Viskens Joannes, (°) Werchter 10.12.1619 (g. Holemans Joannes en De Hoen Joanna),

     2. Viskens Catharina, (°) Werchter 27.08.1624 (g. Viskens Wilhelmus en Timmermans Catharina),

     Viskens Laurentius, (°) Werchter 15.04.1626 (g. Timmermans Laurentius en Janssens Aleijdis),

     Viskens Adriana, (°) Werchter 01.04.1627 (g. Timmermans Henricus en Geerarts Adriana fa. Petrus),

     Viskens Arnoldus, (°) Werchter  26.04.1633 (g. Arnoldus Timmermans en Catharina Geerts),

    

Viskens Anna, XI - XII (S1285 + S1925 + S1997 + S2227),

    

Viskens Gerardus fs Joannes, XII (N1960).

 

 

 

XIII - XIV - XV - Vertennen Niclaes (S + N), ° ca. 1520, x met Kathlijn Moons, ° ca. 1525.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vertennen Niclaes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vertennen Arnt,

 

Vertennen Mathys,

 

Vertennen Lenaert, ° ca. 1550, x met Barbara Spoelbergh, fa Jan en Lijsbeth Viskens,

     Uit dit huwelijk:

     Vertennen Huijbrecht, x 1 met Catharina Foblets, x 2 met Catharina Verbuele/Verbulckt/Verbulleckt,

 

Vertennen Elisabeth, XII - XIII,

 

Vertennen alias De Coen Peeter, XII - XIII - XIV.

 

 

 

XIV - Maerschalck Joannes (M11136), ° ca. 1550, x 1 met Anna Van Loossen, x 2 met Elisabeth Moons (M11137).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Maerschalck Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Maerschalck Martinus, XIII (M5568), ° ca. 1585,

 

Maerschalck Theodoricus - Dierick, ° ca. 1601, x met Catharina Verlinden, fa Joris.

     Uit dit huwelijk:

     Maerschalck Bartholomeus, x Rotselaar 24.05.1659 (g. Peeters Henricus en Maerschalck Theodorus) met Peeters Anna, fii in Rotselaar,  

     Maerschalck Aert, x (niet Rot, Wez, ) met Janssens Anna, fii in Rotselaar,

     Maerschalckx Anna, (°) Rotselaar 07.03.1621 (g. Verlinden Adrianus en Vanden Bossche Anna). 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom