Voorouderlijst  Mirkens Adrianus

 

Moer(e) Van de(r), Van der Moeren, Van den Moere, Van de Moore, Van der Moor, Van Moer(e), Vamour, Moerkens, Mierkens

Familienaam uit de Westvlaamse plaatsnaam Moer: veengrond, moeras.

 


 

XI - XIII - Mirkens Joannes, fs Adrianus (S1444 + S4526 + S4974 + S5062),  ca 1580, x met Van de Velde (wellicht alias Vanden Vinne) Catharina (S1445 + S4527 + S4975 + S5063), ca. 1580.

 

In de bijgaande akte wordt melding gemaakt van Joannes Mirkens (Meerkens) en Catharina Van de Velde, op dat ogenblik inwoners van Baal. Uit de akte blijkt dat Joannes de zoon is van Adrianus. Maar whats in a name ? Mirkens werd in de akte weergegeven als Meelekens. Uit de randvermelding blijkt tevens dat Joannes Mirkens overleed vr 07.03.1639.

Verder maakt men in de akte melding van Theodorus (Dierick) Willems en zijn vrouw Maria Janssens. In de randvermelding wordt bevestigd dat Theodorus Willems de zoon is van Guilielmus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, fol. 226v., akte dd. 15 juli 1631.

Item in teghenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naerghenoempt ghestaen Jan Meelekens sone wijlen Adriaens en(de) Cathlijne Van(den) Velde, zijn(e) huysvrouwe, woonen(de) te Baelen onder d' Nyeuwgoet, prochie en(de) jurisdictie van Arsschot, tot des(en) v(er)binden(de) hunlied(er) persoonen respective en(de) alle hunlieder goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), present en(de) toecomen(de), hebben ombesund(er)t en(de) elck een als principael schuldich te zijn Diericken Willems Willems sone, woonachtich te Veldonck onder Werchteren, p(rese)nt en(de) dat accepteren(de) voir hem, zijn(e) erfven en(de) naercomelinghen sesse carolus gul(dens) te twintich st(uyvers) tstuck en(de) vijff ghelijcke stuyvers, mu(n)te in Brabant cours en(de) ganck hebben(de), erffel(ijcke) rente, alle jaere te Sint Jansmisse te verschijnen en(de) te betaelen, midts sij ghehuyss(chen) bekennen de capitael pen(ningen) van dijen tijt affghenoten en(de) ontfanghen te hebben en(de) te leveren, los ende vrij van allen lasten, beden ons heeren shertogen van Brabant aut en(de) van allen anderen impositien, inghestelt oft inne te stellen, mede oyck van thienste, xxe., hondertste, minde(re) en(de) meerde(re) pen(ninghen), den voirs(chreven) Diericken en(de) Marie Janss(ens), zijne huysvrouwe, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden telcken termijn(e) als schult metten rechte v(er)wonnen, gheloven(de) die v(oir)s(chreve) ghehuysschen elck een voir al als principael de zelve rente ter be maenisse te besetten en(de) te hypoticeren op goede, loffel(ijcke) en(de) sufficien(te) panden en(de) gronden van erffven tot Baelen en(de) d(aer)ontrent gheleghen, weert zijn(de) boven alle voirgaen(de) co(m)meren en(de) lasten d(aer)vuytgaen(de), dobbel rente, en(de) voirts zoo vele te doen dat den v(oir)s(chreven) Diericken, zijn(e) huysv(rouw)e en(de) naercomel(inghen) erffel(ijck) in toecomen(de) tijd(en) sal moghen ghenoech zijn, onder obligatie en(de) submissie van hunne respective p(er)soon(en) en(de) goed(en) als voir, ende tot beter v(er)zekeringhe den v(oir)ghen(oempden) Diericken Willems en(de) zijn(e) huysvr(ouwe) te doen, zoo hebben die v(oir)s(chreve) bekenders gheconsenteert, zoo zij consenteren bij des(en), dat die zelve Dierick terstonts oft t' allen tijd(en) hen ghelieven(de), sal mogen doen maecken beleydt en(de) mainmise op en(de) over alle hunleder goederen, beyde haeve en(de) erffve en(de) namentl(ijck) op derffgoed(en) hier naer ghespecificeert, te weeten ierst aen en(de) op een stuck bossch, gheleghen te Baelen v(oir)s(chreven), groot zesse dach(maelen), zijn(de) bleckbosch, reghen(ooten) oigst Jan Wouters, derffghen(aemen) Loduwijcx Kemps van Mechelen west, derffghen(aemen) van Ijcken Bouwens zuyden en(de) derffghen(aemen) van Marie Zuetricx noerden, consenteren(de) oyck mede int decret bij schepen(en) van Loven d(aer)over te gheven, met conditien dat zij ghehuysschen bekenders de zelve rente sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijd(en) alst hen ghelieven sal metter so(m)me van hond(er)t carolusgul(dens) te xx st(uyvers) tstuck eens, die zijlied(en) bekennen voirt tcapitael der v(oir)s(creve) rente ontfanghen te hebben en(de)  met volle rente, coram Van Assche, Willemarts, julii xv., 1631.

            In de marge.

Op heden den viien. meert 1639 is gecompareert den voers(chreven) Dirick Willems Willemssone, in desen v(er)melt, heeft bekent, soo en(de) gelijck hij bekent bij desen dat Cath(lijn)e Van(den) Velde wed(uw)e Jans Meelekens mits der sommen van hondert guldens capitaels aen hem volcomentlijcken gelost en(de) gequeten heeft dese rente van zesse carolusg(uldens) vijff stuyvers tsiaers, midtsgaders allen die v(er)loopen van dijen, geloven(de) ter causen der s(elv)e rente oft v(er)loopen nu noch nemmermeer yet te heysschen, maer schelden haer d(aer)aff volcomel(ijck) quyte et semper satis si quid minus et waras erga quoscumq(ue) ende consenteren(de) inde cassatie van desen et sic vacat, act(um- eod(em) et signavit sed scribere nesce p(rese)nt m(eeste)r Guillam Huyge en(de) Johannes Thilmans, testibus rogat(is).

Dit thanteecken des v(oer)s(chreven) Dirick Willems.

 

Hierbij een akte van emancipatie betreffede de kinderen van Joannes Meerkens (Mirkens), inwoner van Baal. Het gaat om de kinderen Adrianus, Joannes, Arnoldus, Anthonius, Henricus, Catharina, Anna en Petronella. De onderlijnde kinderen zijn NIEUW. De akte bevestigt dat vader Joannes de zoon is van Adrianus. Volgens de akte was de moeder Catharina Vanden Vinne, zijne tegenwoirdige huysvr(ouwe), wat laat vermoeden dat zij niet zijn eerste vrouw was. Het is wel merkwaardig, want in de parochieregisters van Werchter staat dat de moeder Catharina Vande Velde is. Mogelijk heeft de griffier zich vergist. Een andere mogelijkheid is dat de moeder een dubbele naam had, bijv. Vande Velde alias Vanden Vinne of Vanden Vinne alias Vande Velde. Helaas is dit niet zo gemakkelijk na te gaan omdat de huwelijksakten van Werchter slechts bewaard zijn vanaf 1639.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 273v., akte dd. 16 juli 1631.

Transcriptie.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers

ende den schepenen van Loven naer-

beschreven gestaen Jan Meerkens

soene wijlen Adriaens, woonende

onder Aersschot tot Balen onder

het Nieuwgoet, ende heeft behoorel(ijck)

geemancipeert ende vuyt sijnen

broode en(de) plicht gedaen Adriaen,

Jan, Aert, Anthoen, Henrick,

Cathlijne, Anne en(de) Petronella,

sijn(e) kinderen, bij hem v(er)weckt vuyt

den schoot van Cathlijne Vanden

Vinne, zijne tegenwoirdige huysvr(ouwe),

quo facto J. Woutelers reconduxit

ab agua et ignem in forma, coram

Van Assche, Willemaerts, july 16., 1631.

 

Uit dit huwelijk:

 

Meerkens Catharina, XII (S2263 + S2531),

 

Mierkens Joannes, X (S722),

 

Meerkens Adrianus,

 

Meerkens Anthonius, () Werchter 08.09.1619 (g. Petrus Vertiers en Anthonia Moons),

 

Mirkens Elisabeth, () Werchter 05.09.1621 (g. Petrus Paeps alias Van Eyken en Elisabeth Van Dijke),

 

Mirkens Arnoldus, () Werchter 21.08.1622 (g. Arnoldus Brugmans en Margaretha Peeters),

 

Mirkens - Meilkens Henricus, () Werchter 17.12.1624 (g. Henricus Paeps alias Thay en Maria Brugmans), x Werchter 03.06.1656 (g. Van Hoegaerden Henricus en Van Roost Cornelius) met Maria Van Hoegaerden,

     Uit dit huwelijk:

     Meilkens Anna, () Werchter 12.07.1656 (g. Guilielmus Van Hoegaerden en Anna Verbullicht),

     Meelkens Judocus, () Werchter 12.11.1658 (g. Judocus Schrijns en Elisabeth Van de Velde),

     Meilkens Joannes, () Werchter 30.03.1661 (g. Joannes Van Hoegaerden),

     x Werchter 05.07.1701 (g. Lucas Geens en Ludovicus De Grood) met Elisabeth Slegers, +Werchter 16.12.1746,

     Meerkens Petrus, () Werchter 03.11.1664 (g. Petronella Meerkens), x Werchter 12.02.1692 met Anna Claes,

     Meerkens Henricus, () Werchter 08.05.1667 (g. Henricus Vermeren en Catharina Serneels),

     Meerkens Catharina, () Werchter 15.10.1669 (g. Joannes Bruchmans en Catharina Wilms), + Werchter 27.03.1734,

     x Werchter 04.01.1698 met Ludovicus De Groot.

     Meerkens Adrianus, () Werchter 01.08.1673 (g. Joannes Versueven en Adriana Bruchmans), + Werchter 10.10.1746,

     x Werchter 28.06.1701 (g. Joannes Van Loije en Ludovicus De Groodt) met Elisabeth Van Gestel,

 

Meerkens Anna,

 

Meelkens Petronella, XII (S2487), () Werchter ca. 1629.

 


 

XII - Willems Joannes (S2262), () (niet W, Rot, H, S, K, R, O, P!, ), x 1 Werchter 16.07.1642 (g. Petrus Bostraten en Joannes Meerkens) met Meerkens (Mierkens) Catharina (S2263), () (niet Bet, W, K, R, S, H, ) ca. 1615, x 2 Werchter 06.10.1647 (g. Joannes De Mayer en Joannes De Kijser) met Elisabeth Van Spaendonck.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willems Barbara, () Werchter 25.05.1642 (g. Van Bostraten Petrus en Laurens Barbara),

 

Willems Joannes, () Werchter 10.04.1644 (g. Mierkens Joannes en Mierkens Petronella),

 

Willems Catharina, XI (S1131), () Werchter 18.10.1646 (g. Vande Velde Joannes en Willems Catharina),

 

2. Willems Petrus, () Werchter 15.05.1650 (g. De Keuster Joannes nomine Meelkens Henricus en Bostraeten Anna).

 

 

 

X - Mierkens Joannes (S722), ca 1617, x (niet W, Bet, B!, Bet,) met Van de Velde Elisabeth (S723), () (niet W, B!, Bet, Wak, Rot, H, S, ).

    

Uit dit huwelijk:

    

Mierkens Adrianus, () Werchter 15.04.1653 (g. Adrianus Reys en Anna Viskens), x (niet W, B, K, ) > 1695 met Schrens Elisabeth,

VT Baal en Begijnendijk 1702.
Adriaen Merckens - hantwercker - met sijn vrou ende sijn moeder - twee koeijen
.

     Uit dit huwelijk:

     Meerkens Paschasia, () Baal 24.02.1695 sub condit. (g. Meerkens Henricus en Van de Velde Elisabeth),

     Meerkens Catharina, () Baal 06.09.1696 (g. De Hoogh Petrus en Bols Catharina),

     Meerkens Joannes, () Baal 09.02.1698 (g. Verstreken Joannes en De Reijdt Joanna),

     Mierkens Petrus, () Baal ...11.1700 (g. De Hoogh Petrus en Vande Vel Elisabeth),

     Mierkens Hendericus, () Baal 14.04.1703 (g. Wilms Hendericus en Verstreken Anna),

     Mierkens Carlus, () Baal 04.12.1706 (g. Mierkens Carlus en Mierkens Maria),

     Mierkens Elizabeth, () Baal 21.04.1710 (g. Reijers Petrus en Wilms Elisabeth),

 

Mierkens Maria, IX (S361), () Werchter 06.05.1659 (g. Adrianus Van de Velde en Maria Van Hoegaerden),

 

Meerkens Henricus, x Baal 28.09.1681 (g. Mieroock Henricus en Schoevaerts Joannes) met Van Hove Elisabeth,

VTBaal en Begijnendijk 1702.

Hendrick Merckens met sijn  vrou - een halve ploech - een kindt - een perdt - twee koeijen - een rindt - een kalff - twee verckens.

     Uit dit huwelijk:

     Meerkens Maria, () Baal 13.01.1682 (g. Mieroock Henricus en Meerkens Maria),

     Meerkens Elisabeth, () Baal 05.11.1683 (g. Van Hove Joannes en Boets Elisabeth),

     Meerkens Carolus, () Baal 06.12.1685 (g. Meerkens Carolus en Van Hove Catharina),

     Meerkens Adrianus, () Baal 02.09.1687 (g. Meerkens Adrianus en Wittemans Elisabeth),

     Meerkens Joanna, () Baal 21.10.1689 (g. Cools Nicolaes en Vanden Velden Elisabeth),

     Meerkens Petrus, () Baal 08.09.1691 (g. Mangelscodts Petrus en Peeters Anna Maria),

     Meerkens Maria, () Baal 08.12.1692 (g. Meerkens Petrus en Mieroock Maria),

 

Meerkens Carolus, x Baal 21.02.1694 (g. Meerkens Adrianus en Bols Guielmus) met De Rijdt - De Rijck Anna,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte uit het Rijksarchief te Leuven met vermelding van Carolus Mierkens en Anna De Rijck.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), register nr. 7195, akte dd. 25 apr. 1695.

Sij condt en. kennelijck dat op heden desen vijffentwintichsten april xvic. vijffennegentich inde tegenwordichheyt van Peeters en. Hendrick Librechts, schepenen, personelijck is gecompareert Jan Viskens inden naem van Anthoon Van Divort als last en. commissie hebbende van Guilliam Vande Vort volgens procuratie hier naer volgende, van worde tot worde en. luydt aldus.

11 april 1695 den onderges. geeft last en. procuratie aen Anthon Van Divort, sone des voors., om te vercoopen ofte te veralieneren eene woonstede, gelegen onder de parochie van Betegem, te weten huys en. hoff en. lande, hem voors. Anthon verstorven vuyt hoffde van Maria Wittemans, sijne moedere, oock geve procuratie aen den voors. cooper desen te goeden den cooper te vestigen en. erffven, houdende t' selve voor goet, vast en. van werden onder renuntiatie, etta., mits doende rekeninghe, bewijs en. reliqua vant selve, hebben t' selven onderteekent, was ondert. met een marcq in forme van een cruys, waer beneffens stondt, dit is dit is het handt merck van Guilliam Vande Voort.

Ierst draght den voors. Jan Viskens in den naem als voor op in handen vande voors. schepenen seker huys, gestaen in den dorpe van Betecum, chijnsende onder de heerlijckheyt van Riviren, regten. de straet norden en. oisten, welcke somme hij verclaert die compt te monteren tot viertich guldens eens, item alnoch een halff dach. landts, gelegen als voor bij den Baelen Bergh, regten. het Leen straecken west en. dat voor los goet, comende de somme tot vertich guldens als voor, item het hoffstedeken aen het voors. huys met den grondt daer het voors. huys op staet, groot gelijck het met sijne paelen affwijs en. inde schijdinge en. dijlinghe te vinden is en. dat voor de somme van acht guldens, oock voor los, goet mits het ander deel den heelen cheyns moet draghen, alles breeder inde voorsijde schijdinghe hier te annecseren, soo hebben wij bovengeschreven schepenen ter behoorelijcker manisse des mijers ofte dinaer den voors. opdragere daeraff onterfft sijnde, daer in gegoyt en. geerfft Carel Mierkens en. Anna De Rijck, sijne huysvre., met alle gerequireerde sollemnitijten naer costuyme der stadt Loven met ban en. vrede op slodt, lot en. heerelijcken rechten van den gronde, alles sine froude, coram ut ante.

Op heden den 13. juny 1695 soo hebben partijen hier van verclaert voldaen te sijn.

C. Immens, mijer.

            N.B. : In de rand werden volgende tekst vermeld.

Van dit hoffstedeken heeft Adriaen Van Bruggen, getraut met Barbara Wittemans, dochtere van Lucia Smets, fol. 74vso. ult. den cheyns alleen en. Mierkens moet daer van die pontp. betaelen et solvit.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii B, Bet, W,

     Meerkens Elisabeth, () Betekom 02.03.1699 (g. Segers Joannes en Vanden Velden Elisabeth),

     Meerkens Anna, () Betekom ca. 01.10.1700 (g. Jansen Henricus en Vlemincx Franciscus),

     Meerkens Anna Maria, () Betekom 16.04.1702 (g. Willems Henricus en Chuffens Christina),

 

 

 

XII - Vertiers Remigius (Henricus) (S2486 + S2530), ca. 1629, x 1 Werchter 07.01.1649 (g. Van Geel Petrus en Gerans Nicolaus) met Crabbeels Catharina, x 2 Werchter 25.06.1650 (g. Wauters Petrus en Goerans Nicolaus) Meelkens Petronella (S2487 + S2531), ca. 1629.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vertiers Remigius.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vertiers Michael, () Werchter 23.12.1649 (g. Van Haecht Michael en Stoop Maria n. Van Esch Margareta), x Werchter 01.07.1674 (g. Vertiers Remigius en Castermans Hubertus) met Van Casteren Clara, geen fii te W, Rot, S, H, Heist, K, B, Wak, Bet,

 

2. Vertiers Maria, XI (S1243 + S1265), () Werchter 29.05.1651 (g. Adrianus Van der Veken en Maria Bruchmans),

 

Vertiers Elisabeth, () Werchter 17.12.1652 (g. Antonius Van Dijck nomine ... Wauters en Elisabeth Van Bostraeten),

 

Vertiers Joannes, () Werchter 06.09.1654 (g. Joannes Van Langendonck en Maria Vertiers),

 

Vertiers Petrus, () Werchter 06.07.1656 (g. Petrus Crabbe en Elisabeth Lauwens),

 

Vertiers Catharina, () Werchter 25.03.1658 (g. Cornelius De Raymaker en Catharina Serneels),

 

Vertiers Joanna, () Werchter 30.01.1661 (g. Joannes Brugmans en Elisabeth Luyten).

 


 

IX - Willems Henricus (S360), () (niet Heist, S, B!, W?, ), (x) Baal 04.07.1686, x Aarschot disp. 13.07.1686 (g. Meerkens Henricus en Wilms Petrus) met Meer(c)kens - Mierkens Maria (S361), () Werchter 06.05.1659 (g. Vande Velde Adrianus en Van Hoegaerden Maria).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Willems Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wilms Elisabeth, () Baal 04.08.1687 (g. Wilms Andreas en Vande Velden Elisabeth), x Baal 06.05.1710 (g. Adrianus De Ka en Henricus Willems) met De Rijck Henricus, () Betekom 02.04.1688 (g. Johanna Storms),

     Uit dit huwelijk:

     De Rijck Catharina, () Betekom 09.07.1713 (g. Wilms Hendricus en Van Hoije Catharina),

     De Rijck Anna Catharina, () Betekom 21.08.1715 (g. De Rijck Joannes en Vanden Bosch Anna),

     De Rijck Petrus, () Betekom 25.06.1718 (g. Willems Petrus en Mirkens Catharina),

     De Rijck Joannes, () Betekom 05.12.1720 (g. Meerckens Joannes en Scheper Elisabeth),

     De Rijck Lucia, () Betekom 27.06.1724 (g. Van Vlasselaer Adrianus en Mirkens Lucia),

    

Wilms Adrianus, () Baal 26.07.1690 (g. Meerkens Adrianus en Meijers Joanna),

 

Willems Petrus, () Baal 11.09.1693 (g. Wilms Petrus en Van Hove Elisabeth),

 

Wilms Petrus, () Baal 08.02.1695 (g. Meerkens Petrus en Luyten Joanna), + Betekom 07.11.1766, x 1 Betekom 24.04.1733 disp. (g. Henricus De Wit en Henricus De Rijck) met Maria De Wit, + Betekom 05.09.1743, x 2 Betekom 13.05.1744 disp. (g. Walter Schepers en Henricus De Rijck) met Schepers Catharina, fa Wouter - Walter Schepers en Susanna - Anna Elsen (+ Betekom 02.04.1730), + Betekom 01.07.1762,

     Uit dit huwelijk:

     1. Willems Anna Catharina, () Betekom 28.10.1734 (g. Joannes Willems en Catharina De Wit),

     Willems Joannes Baptist, () Betekom 28.10.1735 sub cond. (g. Henricus De Rijck en Elisabeth De Wit), +,

     Willems Anna Elisabeth, () Betekom 30.10.1736 (g. Henricus De Rijck en Elisabeth De Wit), +,

     Willems Joanna Maria, () Betekom 25.07.1738 (g. ... Verbrugghen en Joanna Maria De Wit), + Betekom 06.11.174..,

     Willems Maria Elisabeth, () Betekom 21.01.1741 (g. Henricus De Rijck en Elisabeth De Wit), +,

     Willems Joannes Baptist, () Betekom 22.07.1742 (g. Joannes Baptist Willems en Maria Librechts), + 1742,

     Willems Henricus, () Betekom 29.08.1743 (g. Henricus De Wit en Lucia De Rijck),

     2. Willems Joanna Maria, () Betekom 21.12.1745 (g. Willems Joannes en De Rijck Maria),

     Willems Elisabeth, () Betekom 15.05.1748 (g. Henricus De Rijck en Joanna Schepers),

     Willems Theresia, () Betekom 08.10.1750 (g. Henricus Van de Reet en Petrus Schepers), + Betekom 30.04.1751,

     Willems Theresia Elisabeth, () Betekom 21.08.1753 (g. Joannes Baptist Willems en Petrus Schepers),

 

Wilms Catharina, () Baal 28.01.1698 (g. Meerkens Carolus n. Henricus patris sui en Rams Catharina),

 

Wilms Jan, VIII (S180), () Baal 04.12.1701 (g. Librechts Joannes en Vande Velde Elisabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom