Voorouderlijst Michiels Dionijs

 

Michael, Michael(i)s, Michelis, Michaili, -ly, Michaëly, Michaelson, -sen, Michel(s), Lemichel, Migchels(en), Missel, Michel(son), -sen, -zon, Mic(h)el(l)i, Michel(l)y, Mixhel, Michils, Michl, Michilsen(s), Michiel(s), Michielse(n), Mi(e)chiels(s)en(s),  Michielsseune, Miechilsens, Miegielsen, Mekkelsen, Micheels, Mik(i)els, Micki(e)ls, Mechiels(en), Machi(e)ls, Magiels(en), Magchiels, Maghiels, Machielse(n), Machilsen, Magils, Magil(l)issen, Machille, Maquille,  Macki(e)ls, Makiels, Maquils, Mackielsens, Macheel(s), Machgeels, ...

Patroniem naar de Bijbelse voornaam Michael.

 


 

XIII - XIV - XV - Michiels Dionijs (S + N), ° ca. 1530, x met Cathlijne Bertelmans (S + N), deze x 1 met Jan Aerts, fs Michiel x Margareta Van Hamme.

 

Aktes met dank aan Christine Savat

Hendrik Machiels Donijssone ende Martyne Machiels x Aert Fobelets verkopen aan Jan Michiels x Anna Van Loossen alle recht en actie als de voors opdragere verstorven sijn van hunnen vader ende moeder Donijs Machiels x Cathlijne Bertelmans te weten van die twee delen van huis en hof gelegen tot Geertsvonder een bunder groot ‎(Jan Schrijns, Henrick Paeps alias Van Eijnde)‎, item noch de twee delen van een stuck lants aldaer groot wesende drije dm geheeten die Welde ‎(erfgen Hendrik Schrijnmakers, Jan Machiels met het Cannebiersland)‎ item noch aldaer de twee deelen van een half bunder lants etc . . .
Wer1849/ 1 fo 5: 24 jan 1626:
Hendrik Machiels sone Dionijs met procuratie van Cornelis Verthiers voor notaris Librecht Vandenberghe op 27 april 1625 verkoopt aan Jan Van Lantrop x Marie Holemans een half boender land opt groot Terwelant – ten waere dat bevonden wordt dien helcht leengoet te wesen dan wordt wel verclaert dat het een dachmael is gecomen van Huijbrecht Van Hove ... den welcken als leenman heeft gestaen op den leenboeck van jouffr Anna Vandervorst.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters ) nog een akte met vermelding van Joannes Leerbijls, weduwnaar van Barbara Schrijnmaeckers (De Schrijnmaecker), alsmede van Dionysius Michiels en Catharina Bartholmeeus (Bertelmans) en hun kinderen Joannes, Henricus en Martina. Bemerk dat enkele eigennamen wel afwijkend werden neergepend, zoals Geertvoedere i.p.v. Geertsvondel en Paps i.p.v. Paeps. De ene keer werd Vischkens geschreven, de andere keer Visschkens (dubbele 'ss') en dit in eenzelfde akte. Het zijn dus geen tikfouten !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7483 fol. 224v°, akte dd. 06.05.1591.

Item in presentia villici, etc(etera), gestaen Jan Leerbijls, weduwer van Barbara Schrijnmaeckers, wijlen zijne ierste huysvrouwe, vuyt crachte van zeeckere acte van authorisatie, hem bijder weth van Werchtere verleent in date den xxixen. meert 1590, bijde wethouderen van Werchtere onderteeckent, alhier gesien ende gebleecken, heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse tvijffste paert van huys ende hoff, geleghen te Geertvoedere onder Werchtere, regenoten tsheeren straete in twee zijden ende Henrick Paps ter derdere, item van drije dachmaelen landts, geheeten de Welle, regenoten tsheeren straete ter ie., Anna Dijckmans ter iie., noch van een parcheel, groot een dachm(ael), regenoten Willem Dries ter eenre, d' abdije van Perck ter iie. zijden, item van een dachmael bempts, gelegen aen het Haeghbroeck, regenoten de goeden des goidtshuys van S(in)te Geertruyden ter ie. ende d' erffgen(aemen) Berthels V(er)heyden ter iie., item van een halff boender bempts, geleghen onder Bethekem, regenoten Jan Vischkens ter ie., de weduwe oft de goeden m(eeste)r Willems wijlen Gelda ter iie., item van een stuck landts, oyck onder Bethekem gelegen, groot ontrent vijff dachmaelen onbegrepen van(der) maeten, regenoten de goeden des voors(chreven) Gelda ten twee zijden ende Anna Dijckmans ter derdere, item noch van een stuck landts, oyck onder Bethekem geleghen opden Molenberch, groot ontrent een halff dachmael, regen(oten) derffgenaemen Jacop Visschkens, gelijck allen de voors(chreve) goeden gelegen zijn onbegrepen vander maeten, exp(osito) imp(osita) Cathlijne Barth(o)l(omeeu)s weduwe Dionijs Michiels, soo voor haer als voor Jannen, Henrick, Martijne Michiels, haere kinderen, bij haer behouden vanden voors(chreven) Dionijs Michiels, woonende tot Werchtere, per mo(nitionem) et satis obligan(do) et submitten(do) in forma et waras opde commeren ende lasten voor date van twintich jaeren herwaerts daerop vuytgegaen hebbende, die den coopere sal draegen, met oyck alle rechten van peerdtskeuren, verloopen cheynssen ende commeren ende alle andere oncosten, tot op heden date van desen verschenen, oyck de rechten ende pontpennin(gen) ende alle andere oncosten, item es te weeten dat den coope vanden voors(chreven) vijffsten deele is gedaen om ende voorde somme van twee en vijfftich rinsgul(dens) eens, coram Grave, Duffle, maii via., 1591.

 

In de akte maakt men enerzijds melding van Henricus en Joannes Michiels, beiden kinderen van Dionysius (en van Catharina Bertelmans) en anderzijds Claudius Masquelier.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7495, folio 117r., akte dd. 5 februari 1604.

Item in tegenwoordich(eyt) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Henrick en(de) Jan Michiels, gebroeders, kinderen wijlen Dionijs, tot Werchter, hebben bekindt en(de) bekinnen midts desen indivis(im) schuldich te zijn s(ieu)r Glaude Masquelier, p(rese)nt en(de) accepteren(de), acht carol(us) g(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) ts(iae)rs erffel(ijcke) rinte, alle jaere den ven. feb(rua)ry te vallen en(de) te v(er)schijnen en(de) te Loven te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) alle ande(re), meerde(re) oft minde(re) penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen, erffel(ijck) in futur(um) quolibet assecutu(m) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma et ad mo(nitionem) pignus valens, etc(etera), et tantu(m) met conditie dat die voors(chreve) bekinders de voors(chreve) rente van acht rinsg(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) sullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijd(en) alst hen gelieven sal ten twee reysen, maer nyet min, elcken carol(us) guld(en) daeraff met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum et primus, coram Liebrechts, Rivieren, feb(ruarii) va., 1604.

Item die voors(chreven) Henrick heeft geloeft en(de) geloeft midts desen voorden voors(chreven) Jan Michiels, zijn(en) broeder, te betaelen tsijnd(er) manissen die so(mm)e van een hondert en(de) xxxvi rinsg(u)l(dens) eens oft hem van(de) voors(chreve) geloefte tontheffen, coram eisd(em).

Item s(ieu)r Glaude Masquelier heeft bekent dese rente van acht gul(den)s x st(uyvers) aen hem gequeten ende affgeleeght te zijne midts eene nyeuwe bekentenisse van gelijcke rente, aen hem gedaen bij Jacques Smets den iersten april(is) 1613 in hac camera, consenteren(de) alsoo inde cassatie van desen, promitten(tes) ratum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, actum ia. april(is) 1613, oircond(en), etc(etera), ond(erteecken)t G. Masquelier.

Uit dit huwelijk:

 

Michiels Petrus, XIII - XIV  (S + N),

 

Michiels Joannes, XIII - XIV - (S), ° ca. 1570,

 

Michiels Martina, x met Arnoldus Fobelets, fs Joannes,

In de bijgaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Arnoldus Foblets en zijn vrouw Martina Michiels, inwoners van Rotselaar. Blijkens de akte is Arnoldus de zoon van Joannes.

De akte is in zekere zin bijzonder omdat Sumburcht Groenveers, de weduwe van Bartholomeus Van Roye en inwoonster van Werchter, en haar dochter Catharina Van Roye, een parceel van drie dagmalen land ende heide op  het Slagveld onder Rotselaar verkopen aan Arnoldus Foblets en Martina Michiels. Eerlijk gezegd, van de voornaam Sumburcht had ik nog nooit gehoord. Het zou me niet verwonderen dat zij afkomstig was van de Noordelijke Nederlanden. Alleszins woonde haar dochter Catharina Van Roye in Holland. Van mobiliteit gesproken, de verplaatsingen zullen wel wat langer geduurd hebben dan nu.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7500, folio 240v., akte dd. 30 april 1610.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Sumburcht Groenveers wed(uw)e wijlen Bartholmeeus Van Roye, woonen(de) tot Werchtere, voorde tocht en(de) Cathelijne Van Roye, haere dochtere, woonen(de) in Hollandt, voor derffelijckheyt, waervoere die voors(chreve) Sumburcht haer es sterckmaecken(de), p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) drije dachm(aelen), som landt zom heye, geheeten tSlachvelt, alsoo tsel(ve) gelegen is ond(er) Rotselaer, geheeten ter plaetssen Averest, regen(oten) Henrick Van Malcot ter ie., Jan Van(den) Eynde ter andere en(de) sh(ee)ren straete ter iiie. en(de) iiiie. zijden, exp(osito) imp(ositi) sunt Aerdt Fobeleth zone wijlen Jans en(de) Martijn Michiels, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer voors(chreven), et satis die voors(chreve) opdraegersse obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) en(de) besundere het benefic benefitie s(enatus) c(onsulti) vell(eiani) de eo certiorata et aliis quibuscunque in forma, et waras op drije hal(steren) even(e) heeren chijns aen(den) hertoghe van Aerschot, tamqua(m) prout iure, coram Glavimans, Broecke, april(is) xxxa., 1610.

Item is te weten alsoo partijen v(er)cleren den rechtveerdighen coop te wesen om ende voor xxxvi rinsg(u)l(dens) eens, behalven noch xxvtich. gul(dens) eens, die den voors(chreven) Aerdt Fobeleth moet betaelen en(de) tot zijn(en) laste es nemen(de) van(de) v(er)loopen chijnsen van(de) voors(chreve) drij hal(steren) even(e), tot noch toe v(er)schenen, eisd(em).

     Uit dit huwelijk:

     Foblets Elizabeth, x Rotselaar 29.09.1613 (g. De Winter Godefridus, Mag. Cartio Gerardus en Fobleths Arnoldus) met

     Verbeumen Gerardus, deze x 2 Rotselaar 23.08.1623 (g. Foblets Arnoldus en Vande Panhuyssen Guilielmus)

     met Holemans Clara (N3923), Zij x 1 met Vercalsteren Michiel (N3922),  het volledige gezin bij Verbeumen,

     Foblets Guilielmus, x 1 Rotselaar 14.10.1607 (g. De Nuetere Henricus en Fobleths Arnoldus) met De Neuter Adriana,

     + Rotselaar ...07.1610, x 2 Rotselaar 25.01.1611 (g. Fobleths Arnoldus en Hasselmans Cornelius) met Van Heijmbeeck Anna,

           Uit dit huwelijk:

           1. Fobleths Adriana, (°) Rotselaar 10.02.1608 (g. Fobleths Johannes en Van Aerschot Catharina),

           2. Fobleths Maria, (°) Rotselaar 29.01.1612 (g. Hasselmans Cornelius en Meeus Maria),

           Fobleths Joannes, (°) Rotselaar 20.10.1614 (g. Gooris Anthonis en Van Heijmbeeck Joanna),

           Fobelets Henricus, (°) Rotselaar 26.04.1617 (g. De Nuetere Henricus en De Cael Gudula),

           Foblets Anna, (°) Rotselaar 08.11.1619 (g. Bries Andreas en Aurogge Anna),

           Fobelets Catharina, (°) Rotselaar 07.10.1622 (g. Vanden Eijnde Joannes en De Muijser Anna), moeder Adriana De Neuter,

     Fobelets Maria, x Rotselaar 09.06.1619 (g. Fobleths Arnoldus, Fobleths Joannes sr en Van Eynde Joannes) met Smols - Smets Paulus,

          Uit dit huwelijk:

          Smols Adriana, (°) Rotselaar 06.02.1620 (g. Clessens Petrus en Smols Cristina),

          Smols Anna, (°) Rotselaar 09.06.1621 (g. Vanden Eynde Joannes en Aurogge Anna),

          Smets Joanna, (°) Rotselaar 02.10.1622 (g. Van Langendonck Joannes en Van Aerschot Joanna),

     Foblets Jacobus, (°) Rotselaar 06.05.1604 (g. Peters Jacobus en Daniels Aleidis), x (niet Rot, W!,) met De Pelsma(ec)ker Maria,

           Uit dit huwelijk:

           Foblets Henricus, (°) Rotselaar 03.04.1637 (g. Verbeumen Henricus en Brugmans Catharina),

           Foblets Cornelius, (°) Rotselaar 27.09.1639 (g. Paeps Joannes en Segmans ? Catharina),

           Foblets Joannes, (°) Rotselaar 30.11.1642 (g. Huijsmans Joannes en Artoijs Maria),

           Foblets Walterus, (°) Rotselaar 26.08.1646 (g. Verbeumen Walterus en Mercx Dimpna),

     Foblets Jan,  

BMB243 fo 101v: 24 mrt 1650:
Jean Foblet Aert sone wijlen daer moeder af was Martijnken Michielsen wijn ‎(?)‎ tavernier poorter ende ingesetene van dese stadt ‎(Antwerpen)‎ machtigt mits dese Artus Michiels woonende in Werchter om in sijn naem te aenveerden sijn paert inden sterfhuijse ende achtergelaten goederen van wijlen Jan Van Bullestraeten sijnen neve.

 

Michiels Henricus, XIII (S5090),

 

Michiels alias Pallo Nicolaus, XII (S2348),

 

Machiels Anna, XIII (S4827),.

 


 

XIII - XIV -Michiels Petrus (S + N),  ° ca. 1560,  x  met Holemans Barbara, fa Petrus x Susanna Aerts.

 

"Peeter Michiels heeft huijs ende hoff groot met landt ende bempt drij bunderen en drij dachmaelen belast met xvii Rinsg. tsjaers, ende heeft in hueringhe acht bunderen soe landt ende bempt tsamen, hebbende eene ploech twee peerde twee vuelen en zeven koijen vi runder".
NGB 14284 - 5/5/1681:
"Deling der goederen van Peter Michiels x Barbara Holemans onder Jan, Peeter, Elisa en Catlijn Michiels; Laureys Vervarent x Elisa Michiels de 1/2 van 3 dagmaal bos te Schriek; een stuk beemd van 3 dagm. te Schriek reg. voorgaand bos; Jan Michiels in eigen naam en als momboir van de wezen Peeter Michiels x Catlijn Van Breeseype en Peter van Tongelen medemomboir".

Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 13 jan 1622:
Jan Machiels ende Peeter Machiels de ouden voor de tocht ende Coenraedt Coens x Cathlijn Michiels ende Lijsken Machiels we Henrick Willems waer af dat Jan Machiels momboir es vande selve we met haere kinderen soo hebben de selve personen vercocht een half boender land, noch is hier ondersproken dat Jan De Wijngaert mach de voordel kanten bosschen van dit voors lant tot de tijt van het jaer alsmen schuijft int jaer ons heere 1624 dies mag Willem Viskens dese selve pleck lants aenveerden nu den naestcomende oost 1622, wordt gegoet aen Willem Viskens x Maeijcken Spoelbergh.
Wer1849/ 1 fo 124v:
Op heden 23 okt 1635 zijn ten huijse van Jan Van Lantrop meijer tot Werchter gecompareert Aerde ende Jan Kalstermans gebroeders sonen van Jan Calstermans x Maeijcken Michiels ter eendre, Joos Roefs x Cathlijn Van Brezyp we wijlen Peeter Michiels, Laureijs Bernaert x Lijsebeth Michiels, Coenradt Coens x Cathlijn Michiels alle achtergelaten kinderen Peeter Michiels x Barbara Holemans saliger ter andere sijden sijn samen overeen gekomen van alsulcken proces ende geschille als sijlieden d
een tegen dandern waeren hebbende hangende onbeslist voor schepenen van Werchter breeder inden processen gehuert soo dat den voors Aert & Jan Calstermans geloven te betaelen aen hunne resp halve broeders ende susters de somme van 36 rinsguldens eens.
AVT3: S+D Peeter Michiels x Barbara Holemans 6 feb 1635:
- Jan Michiels, Peeter Lijsebeth ende Cathlijn
- Laureijs Vervaken x Lijsebeth Michiels ‎(ook land in Schriek)‎
- Jan Michiels in eigen naam en als momboir van de wese Peeter Michiels x Cathlijn Van Breezyp met hem gevueght Peeter Van Tongelen zijnen mede momboir
- Coenraedt Coens x Cathlijn Michiels
extract van 1669.

WRT1849/1 fo 124v: 23 okt 1635
Op heden 23 okt 1635 zijn ten huijse van Jan Van Lantrop meijer tot Werchter gecompareert Aerde ende Jan Kalstermans gebroeders sonen van Jan Calstermans x Maeijcken Michiels ter eendre, Joos Roefs x Cathlijn Van Brezyp we wijlen Peeter Michiels, Laureijs Vervarent x Lijsebeth Michiels, Coenradt Bloems x Cathlijn Michiels alle achtergelaten kinderen Peeter Michiels x Barbara Holemans saliger ter andere sijden sijn samen overeeen gekomen van alsulcken proces ende geschille als sijlieden d’een tegen d’andern waeren hebbende hangende onbeslist voor schepenen van Werchter breeder inden processen gehuert soo dat den voors Aert & Jan Calstermans geloven te betaelen aen hunne resp halve broeders ende susters de somme van 36 rinsguldens eens.
 

 

Uit dit huwelijk:  

 

Michiels Petrus, XII - XIII (S2242 + S4978),

 

Michiels Elisabeth, XII (S2293),

 

Michiels Catharina, XII (N3161 + S4521),

 

Michiels Joannes, x met Elisabeth Van Dijck,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Maria,

     Michiels Joannes.  + Rotselaar 10.08.1675, x 1 Rotselaar 01.06.1655 met Maria Hermans (fa Michael x Catharina Uytter Hellicht),

     x 2 Rotselaar 13.12.1660 met Elisabeth De Metser (fa Thomas x Magdalena Huijsmans), x 3 Rotselaar 03.07.1664 met Maria De Wilde (fa Petrus x Elisabeth Janssens),

 

 

 

XIII - Michiels Joannes (S), ° ca. 1560, x met Anna Van Looffen (S).

 

Wer1848: Fo 27: 13 dec 1605:
Jan Ven & Jan Schrijns als momboiren van de kinderen wijlen Jakob Verloo x Anne Ven zijnde we geasst met Cornelis Verlinden haeren tegenwoordigen man verkopen aan Jan Michiels x Anneken Van Loosfelt zekeren bempt te Hanewijck genoempt den Dijckeusel ‎(erfgen Peeter Van Loosvelt).‎

 

Jan Michiels voor sijn tocht, Hendrik Paeps x Anna Michiels, Willem Van Loosvelt x Elisabeth Michiels in eigen naam en mede in naam van de kinderen van voors Michiels x Anna Van Loosvelt saliger, te weten Geetruijt, Cathlijn ende Berbel Michiels, mede oock voor de achtergelaten weese van Maeijcken Michiels x Jan Smets woonende tot Betecom, item Hendrik Gooris alias Bruers met Jan Van Lantrop als procuratie hebbende van heer Adriaen Michiels, hebben samen opgedragen tot behoef van Peeter Verstraten een half boender broekbempt int Werchterbroeck.  

 

De datum van deze akte (met dank aan Paul Peeters) is gebaseerd op de datering van de vorige akte.

Joannes Michiels, zoon van Dionysius (en Catharina Bertelmans), was op het ogenblik van de akte weduwnaar van Anna Van Looffen. Hij maakte al zijn goederen, die hij in vruchtgebruik had, over aan zijn kinderen, te weten :

-     Anna Michiels, gehuwd met Henricus Paeps ,

-     Elisabetha Michiels (gekend), weduwe van Guilielmus Van Looffelt ,

-     Catharina Michiels.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 96v., akte dd. 29 november 1634.

Compareren(de) voor meyer en(de) schepen(en) van Loven Jan Michiels

sone wijlen Dionijs, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke)

v(er)thijdenisse alle sijne tochte in alle sijne erfgoeden, mitsgaeders

sijnen hove en(de) erfve, egeene vuytgenomen, nog noch gereserveert,

soo geleghen onder Werchter als elders, ende de v(oor)s(chreven) opdraegere

met orden(en) van rechte daervuyt ontgoedt sijnde, soo worden daer

inne gegoedt en(de) geerft alle sijne kinderen, die hij behouden heeft van

Anna Van Looffen, sijne huysv(rouw)e saligher, om bijde selve sijne voors(chreve)

kinderen van het jaerlijcx innecomen der voors(chreve) sijne goeden te betaelen

de renten en(de) schulden, bijden voors(chreven) opdraeghere gemaeckt, mits

hem onderhoudende, welck transport Henrick Paeps als man

en(de) momboir van Anna Michiels, item Elizabeth Michiels weduwe

Willems Van Hooff Looffelt ende Cathlijn Michiels, sijne kinderen,

alhier present, t' selve sijn accepteren(de), soo voor hen als voor henne

medeerfgen(aemen), op conditie dat sijlieden niet en willen blijven noch

begeiren hen te verobligeren in hen(ne) eyghen(en) naem(en) dan alleenlijck dat

vuyt het innecomen hens vaeders jaerlijcx de crediteuren sullen

worden betaelt, voorder oft anderssints niet, coram eisdem.

Mits welck transport, soo wordt mits desen gecasseert, doodt

en(de) te niete gedaen alsulcken cessie en(de) transport als Jan Michiels,

hen(nen) vaeder, heeft aengegaen met sijne kinderen en(de) erfgen(aemen) opden

lesten octobris lestleden voorden not(ari)s G. Van(der) Meulen en(de) getuyghen,

resideren(de) tot Mechelen, eisdem.

 

De volgende akte van dezelfde datum blijkt ook over de familie Michiels te gaan. Bovendien blijkt uit die akte dat Joannes Michiels, zoon van Dionysius (en Catharina Bertelmans) en weduwnaar van Anna Van Looffen, naast Anna, Elisabetha en Catharina nog minstens 4 andere kinderen had, met name Barbara, Adrianus, Gertrudis en Maria. Zoon Adrianus was pastoor en woonde in het land van Aalst.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 96v., akte dd. 29 november 1634.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Michiels sone wijlen Dionijs, woonende te Werchter, weduwe van Anna Van Loossen, voorde tocht ter ie., en(de) Hendrick Paeps als man en(de) momboir van Anna Michiels, Elizabeth Michiels weduwe Willems Van Looffelt, Cathlijn Michiels, jonghedochter, hen sterckmaeckende voor Barbara Michiels, heer Adriaen Michiels, pastoir, woonende in(den) lande van Aelst, Geertruyt en(de) Marie Michiels, alle kinderen en(de) erfgen(aemen) des voors(chreven) Jans voor d' erffelijckheyt ter andere sijden, met manisse hebben opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenisse een huys en(de) hoff, schuere en(de) stallinghen metten lande daeraen geleghen, groot tsaemen thien dachm(aelen onbegrepen der maeten, regen(oten) sheeren straete ter ie., het Engelbroeck straete ter iie., Peeter Wouters ter iiie., d' erfgen(aemen) Henricx Van Craesbeeck ter iiiie. en(de) Digna Verheyden ter vr. sijden, item een halff boender landts geleghen teghenover, regen(oten) s' heeren straete ter ie., Peeter Wouthers ter iie., de Dijlen aldaer vlieten(de) ter iiie. en(de) de voors(chreve) opdraegeren ter iiiie. sijden, item een halff boender bempdts oft boomgaert onbegrepen der maeten, regen(oten) s' heeren straete ter ie., d' erfgen(aemen) Rosier Clerissen ter iie., de Dijle ter iiie., hun selffs goedt ter iiiie. sijden, item noch een stuck landts en(de) bempdeken, groot t' saemen ontrent een boender onbegrepen der maeten, regen(oten) d' Echelbroeckstraete in iie. sijden, de huysarmen van Loven ter iiie., d' erfgen(aemen) François Schellekens ter iiiie. sijden, item noch een boender landts onbegrepen der maeten, regen(oten) Peeter Wouters ter ie., den licentiaet de Matthei ter iie., d' Echelbroeck ter iiie., het weechstraetken loopende naer het voors(chreven) broecxken ter iiiie. sijden, alle welcke parcheelen geles geleghen ter plaetsen, geheeten Hanewijck, onder Werchter op deser sijde van(de) Dijle, expos(ito) ende Jan Van Eycken alias Paeps en(de) Jan Stroobants, beyde als momboirs over de weese van Janneken Van Straeten sone wijlen Peeters en(de) Anna Paeps in(den) naem en(de) tot behoeff van Janneken voors(chreven) impos(itus) per mo(nitionem) reddiderunt om allen de voors(chreven) goeden te hebben, te houden en(de) te besitten op xxii g(uldens) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck aen diversche persoonen, ligghen(de) onder een(e) gichte die treckende sijn d' erfgen(aemen) Dilbeeck sonder meer, ende voorts meer op eene voortaene rente van tweilff guldens en(de) x st(uyvers), te xx st(uyvers) Brabants t' stuck, erffel(ijcke) rente, alle jaer opden xxviiien. novembris te betaelen en(de) te v(er)schijnen en(de) binnen deser stadt wissele van Loven oft Werchter te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, alreede innegestelt oft inne te stellen ten behoeve der voors(chreve) weese, t' elcken jaere en(de) termijne als schuldt met rechte v(er)wonnen, ob(ligando) et sub(mittendo), gelovende de voors(chreve) opdraegeren de voors(chreve) rente van tweilff guldens en(de) x st(uyvers) erffel(ijck) jaerlijcx wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) leveren als vore, los en(de) vrije als boven, onder de selve obligatie en(de) submissie ende naementlijck de voors(chreve) vrouwen van het beneficie sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) heurl(ieden) daeraff ondericht sijnde met ren(untiaà)tie prout in amplissima forma, met conditie dat de voors(chreve) opdraegeren de voors(chreve) rente sullen moghen lossen ende affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xvien. gelijcke guldens loopene gelt en(de) met volle rente, coram eisdem.

 

In de akte maakt men melding van Adrianus Michiels (zoon van Joannes en Anna Van Looffvelt) die volmacht aan zijn oom Henricus Michiels. Deze volmacht gaf hij op 12.02.1633 voor notaris C. De la Mars. De akte voor de schepenen te Leuven werd gevolgd door een kopie van de notariële akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8256, folio 85r., akte dd. 9 januari 1634.

Item in p(rese)ntie des meyers ende den des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Henrick Michiels, woonende onder Werchter, om des naerbeschreven staet te moegen doene, behoorelijcken geconstitueert ende gemachticht sijnde bij deerw(eerdigen) heere Adrianus Michiels, p(res)b(yte)re ende pastoir van Strijpen en(de) S(int) Guericx Audenhoven, den welcken met procuratie irrevocable, hem gegeven voor den not(ari)s C. De la Mars, binnen der stadt van Aelst residerende, en(de) seeckere getuygen opden xiien. dach van febr(uary) anno 1633 lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, en(de) op d' eynde van desen geinsereert, comparerende mede Jan Michiels, vader des v(oor)s(chreven) heere constituants, voor de tochte van(de) naerbeschreven goeden, op d' eynde naer v(er)moegen van welcken heeft die v(oor)s(chreven) gemachtichde opgedragen en(de) getransporteert met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse, soe de tochte als derffelijckheyt inde naerbeschreven goeden en(de) die selve Jan Michiels de tochte, naementl(ijck) in het seste part en(de) deel inde goeden naervolgen(de), ierst in huys en(de) hoff, schuere, stallingen metten lande daer aen gelegen onder Werchter tot Hanewijck over dwater, groot ontrent drije boenderen, regenooten tsheerenstraete oistwaerts, het straetken loopen(de) naer het Echelbroecxken ter iier., Peeter Wouters ter derdere, hem sijn selffs goet ter iiiier. en(de) derffgen(aemen) Jan Van Langendonck soene Jacops ter vijffdere, item noch in een stuck van lants met een boomgaerdeken daer aen geleghen, oyck onder Hanewijck, recht over de straete tegen over thuys ende hoff, regenooten de Dijle ter eendere, tsheerenstraete ter iier. en(de) Peeter Wouters ter derdere ende derffgen(aemen) van s(ieu)r Claus ter iiiier. sijden, item noch in een stuck lants met een bempdeken daer aen geleghen, oyck onder Hanewijck, groot tsamen een boender, regenooten het straetken loopen(de) naer het Echelbroecxken ter ier. en(de) iier., derffgen(aemen) m(eeste)r Franchoys Schellekens ter derdere en(de) de huysarmen van Sinte Peeters tot Loven ter iiiier. zijden, item alnoch in een halff boender lants, gelegen oyck tot Hanewijck, regenooten Peeter Wouters ter ier., s(ieu)r Wijngaerden met een(en) bempt, genoempt den Minnekens Donck ter iier., het Echelbroecxken ter iiier., het straetken loopen(de) naer tselve broecxken ter vierdere zijden, item noch in drije dach(mae)len bempts met een boender lants daeraen geleghen, oyck onder Hanewijck, regenooten tsheeren straete in 2 sijden, Henrick Van Craesbeeck ter iiier. en(de) den H(eyligen) Geest van Werchter ter iiiier. zijden, item alnoch in i ½ dachmael bempts, gelegen int Werchter Broeck, regenooten Henrick Gooris ter ier., Merten Goirts ter iier., de kisten van het Groot Bagijnhoff tot Mechelen ter iiier., de weduwe Peeter V(er)paelt ter iiiier. zijden, item alnoch in een halff boender int v(oor)s(chreven) broeck, regenooten mijnheer Schoerenbroot ter ier., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iier., Jans Van Langendoncq, woonen(de) tot Wackerseel, ter iiier. en(de) de wed(uw)e Peeter V(er)paelt ter vierdere zijden, expositis ende s(ieu)r Vincentius Vincentii Corsselis per mo(nitionem) jure hereditario voor soe veele die chijnsgoeden zijn, et allodiali voor soe veele die eygen zijn, per mo(nitionem) impositi idem reddidit ende voorts meer op eene voortaene rente van twelff guldens en(de) thien stuyvers tsiaers te xx stuyvers den gulden en(de) den stuyver te drije plecken Brabants gerekent, loopen(de) munte, erffelijcke rente, alle jaere op date van desen te v(er)schijnen, daer van den iersten termijn van betaelin(ge) vallen en(de) v(er)schijnen sal den negensten january duysent sesse hondert vijffendertich ende soe voorts van jaere te jaere totter lossinghe toe, de welcke sal moegen geschieden alst die rentgelderen gelieven sal tegen den penninck sesthiene teender reyse en(de) met volle rente met costen van(de) bes brieffve, al los gelts, aen en(de) ten behoeve des v(oor)s(chreven) rentheffers sijns actie te hebbene oft rep(rese)nterende te leveren, daerenboven heeft die v(oor)s(chreven) gemachtichde, soe inden naeme van(den) voors(chreven) heere constituant naer v(er)mogen sijn(der) v(oor)s(chreve) co(mm)issie als in zijn(en) eygenen naeme, voor welcke v(oor)s(chreve) rente en(de) validiteyt der selver en(de) jaerel(ijcxe) betaelinghe van dijen die v(oor)s(chreven) Henrick Michiels hem is v(rer)bindende en(de) sterckmaeckende, geloeft en(de) geloeft bij desen de v(oor)s(chreve) rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) tsiaers jaerelijcx ten v(oor)s(chreven) valdaege wel, loffelijck en(de) p(er)sonnelijck te betaelen ende te leveren ten behoeve als voor binnen deser stadts wissele van Loven, alles los ende vrije van xe., xxe., ce., mindere oft ende meerdere penninghen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellene, mede van pontpenninghen in futurum t' elcken termijn(e) v(oor)s(chreven) als schult met recht v(er)wonnen, alles onder obligatie en(de) sub(missie) van des v(oor)s(chreven) heere constituants p(er)soone en(de) goederen, mede van hu sijnen eygen respective p(er)soone en(de) goeden, meuble en(de) immeuble en(de) vliegen(de) erffven p(rese)nt en(de) toecomende, met renuncia(ti)e prout in forma, namentlijck oyck privil(eg...) (?) de duobus vel plurib(us) reis non numeratae pecuniae en(de) van allen anderen prout in forma, et sub hisce satis et waras obligan(do), etc(etera), ende oft geviele dat de v(oor)s(chreve) panden nu oft naermaels bevonden worden nyet suffisant genoech te wesen, geloeft die v(oor)s(chreve) gemachtichde in(den) naeme sijns committents, als mede in sijn(en) eygen naeme ter manisse des rentheffers andere suffisante te stellen en(de) over alles soe veele te doene dat den selven rentheffer en(de) naercomelingen ten eeuwigen daegen sal moegen genoech wesen, vel debere redimere ut ante, reserverende hem nyettemin die v(oor)s(chreven) Henr(ick) Michiels, sijne actie van garrant ten opden v(oor)s(chreven) heere constituant daer en(de) alsoe, etc(etera), coram Pulle, Willemaerts, januarii nona, 1634.

In de marge.

Is gebleken bij quitantie, onderteeckent G. Van Herckenrode, als erffgenaem van wijlen den heere Corselius in date den xvien. december 1663, dat dese rente met de volle verloopen van dijen is gequeten et sic vacat, actum iien. septemb(ris) 1667.

Tenor procuratorii.

Comparerende voor mij openbaer notaris, inde p(rese)ntie van(de) getuyghen naergenoempt, mijn heere Adriaen Michiels, priestere en(de) pastoir van Strijpen ende Sinte Guericx Audenhoven, die welcke heeft gegeven volcomen macht, last en(de) irrevocable procuratie aen Henrick Michiels, sijnen oom, om in sijns heere comp(aran)te naeme te innen ende t' ontfangen allen alsulcken penninghen als hem heere comp(aran)t eenichssints soude moegen competeren allo(m)me, tsij tot wat plaetsen het soude moegen wesen, quictan(tie) van sijnen ontfanck te geven, behoudelijck daer van doende rekeninge, bewijs ende reliqua, des v(er)socht zijnde, tot dijen soe geeft den v(oor)s(chreven) heere comp(aran)t volcomen macht en(de) irrevocable procuratie aen(den) v(oor)s(chreven) Henrick, sijnen oome, om tot hem heere comparant behoeve op te lichten de somme van twee hondert rinsguldens eens ende den p(er)soon oft p(er)soonen die de v(oor)s(chreve) twee hondert guldens sullen tellen ende geven, te gueden ende t' erffven in eene erffelijcke rente van twelff rinsguldens ende thien stuyvers tsiaers tegen den penninck sesthiene, in sijn kintsgedeelde voor hoff en(de) heer daer des behooren en(de) van noode wesen sal en(de) hem heer comp(aran)t te ontgoeden en(de) onterffven voor soe veele de v(oor)s(chreve) rente is inhoudende oft wel yemandt obligatie te geven van(de) v(oor)s(chreve) twee hondert rinsguldens en(de) alle sollempniteyten hier toe te doene, die trecht permitteert, alwaert dat de saecke noch speciaelder macht noodich waere als v(oor)s(chreven) is, gelovende hij heer comp(aran)t te houden voor goet, vast, van weerden allen tgene bij den v(oor)s(chreven) Henrick, zijn(en) oome, hier inne sal wesen gedaen en(de) gehandelt, al oft hij heer comp(aran)t selver allo(m)me p(rese)nt en(de) vor oogen waere geweest, selver soude hebben cunnen oft moegen doen(e) onder de v(er)bintenisse van sijn(e) p(er)soon(en) en(de) goeden, p(rese)nt en(de) toecomende, aldus gedaen en(de) gepasseert binnen der stadt van Aelst opden xiien. dach van febr(uary) 1633 ter p(rese)ntien van Joos Vliet ende Jaecques Schellinck, als getuygen hier toe geroepen, ende mij daer mede p(rese)nt als notaris openbaer, tselve stipulerende ter exercitien van dijen bijden Hoogen Souverainen Raede in Brabant geadmitteert, binnen Aelst v(oor)s(chreven) residerende, quod attestor, en(de) is ond(erteecken)t, C. De la Mars, not(ariu)s.

 

De onderstaande akte maakt melding van Joannes Michiels zone Dionysius en zijn vrouw Anna Van Looffvelde (Van Looffelde) dochtere Augustinus, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 25r., akte dd. 28 juli 1629.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Jan Michiels sone wijlen Dionijs en(de) Anna Van Looffelde dochter Augustijns, woonen(de) onder Werchter, hebben elck een voor al en(de) onbesundert bekendt en(de) bekennen mits desen, deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Jaecques Van Werrembor en(de) Jan Van Minderschey als momboirs vande kinderen wijlen Symons De Munter en(de) Cat(lijn)e Van Werrembor, gehuysshen als sij leeffden, alhier p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de) tot behoeff der voors(chreve) weesen, achthien carolus guldens te xx st(uyvers) t' stuck en(de) vijfthien gelijcke stuyvers loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) opden xxviii. july te verschijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren, los en(de) vrije, etc(eter)a, in toecomen(de) tijden, t' elcken termijn als schuldt met rechte v(er)wonnen, et tantum ob(igando), sub(mittendo) ac ren(untiando) prout in forma, signanter predicta mulier sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, de eo certiorata, et ad mo(nitionem) pignus valens duplum, met conditie dat de voors(chreve) rente t' allen tijde sal mogen affgeleyt worden met drije hondert gelijcke rinsg(uldens) eens en(de) met volle rente, ende tot beter vastiheyt der s(elv)er rente, soo consenteren die voors(chreve) bekenderen int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle henne meuble en(de) immeuble goeden, p(rese)nt en(de) toecomen(de), en(de) int decreet der selver sonder daertoe voorder gedaeght te moeten worden ende special(ijck) op een boender landts oft bempdts, gelegen te Hanewijck onder Werchter, herwaerts de rivire, regen(oten) d' erffgen(aemen) Augustijns Van Loeffene ter ie., het Ecchelbroeckstraetken ter iie., d' erffgen(aemen) Lambrechts N., nu Peeter Wouters ter iiie. en(de) Willem Van Langendonck ter iiiie. sijden, bij de voors(chreve) gehuysshen v(er)creghen voor schepen(en) van Werchter opden ien. meert a(nn)o 1608, item ses dachm(aelen) bempdts onbegrepen der maten, oock aldaer geleghen, geheeten den Deyckeussel, regen(oten) sheeren straete in iie. sijden, d' erffgen(aeen) Peeters Van Looffvelt ter iiie. en(de) de kercke oft H(eyligen) Geest van Werchter ter iiiie. sijden, bij de voors(chreve) gehuysschen v(er)cregen voor schepen(en) van Werchter opden xiiien. decembris a(nn)o 1605, item drije dachm(aelen) landts onbegrepen der maten, oock aldaer gelegen, regen(oten) t' voors(chreven) boender ter ie., het v(oor)s(chreven) straetken naer het Ecchelbroeck ter iie., den woonhuyse der v(oor)s(chreve) bekenderen ter iiie. en(de) Henr(ick) Van Craesbeke ter iiiie., bij de s(elv)e bekendere onlancx gecocht tegen Peeter Van Puttegem, daeraff sij binnen corte daegen de goedenissen sullen aenveerden, verclaren(de) die voors(chreven) Jan Michiels onder solemnelen eede, bij hem ten stavene van(de) naerbes(chreve) schepen(en) gedaen, de v(oor)s(chreve) goeden vrije en(de) onbelast te wesen van alle chijnsen en(de) renten, behoudel(ijck) eene personele rente van tweilff guldens thien stuyvers erffel(ijck), die hij heeft opgelicht, niet wetende oft de s(elv)e affecteert bij briven van mainmise daerop mach wesen geaffecteert, coram Assche, Berckel, julii xxviii., 1629.

            In de marge.

Is gebleken bij quitan(tie) in date julii xxvi., 1632, ondert(eeckent) Werrembor, dese rente bij Henr(ick) Gooris aen(den) v(oor)s(chreven) Werrembor gequeten te sijne mette v(er)loope van dijen, hebben(de) mette s(elv)e quitan(tie) geconsenteert in(de) cassatie van desen, actum julii xxxi., 1632, en(de) was ondert(eeckent) J. V. Werrembor.

 

In de akte maakt men melding van Joannes Michiels zone Dionysius en zijn vrouw Anna Loeffens (Van Loeffelt), inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7898, folio 43v., akte dd. 24 januari 1633.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven naergenoempt gestaen Huybrecht Leunckens vuyt crachte ende naer vermoegen van onwederoepel(ijcke) procuratie, hem tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven bij Jan Michiels voor Geeraert Van(der) Beecke als not(ari)s openbaer ende seckere ghetuygen opden xixen. january anno 1633, alhier gesien ende den naerbeschreven schepen(en) van Loven volcomentl(ijck) geblecken, ende waer van den teneur van woirde te woirde hier naer is volgende, luydende aldus.

Compar(er)ende opden xixen. januanry anno 1633 voor mij notaris openbaer en(de) den ghetuygen hier onder te noemen, Jan Michiels sone wijlen Dionijs, woonende te Werchter, hem in desen sterckmaeckende voor Anna Loeffens, sijne tegenwoirdighe huysvrouwe, geloeven(de) de selven indyen te hebben te hebben, dat sij tghene des naerbeschreven staet, voor schepen(en) van Loven sal comen lauderen, ratificeren ende approberen, heeft bekent ende geleden ontfangen te hebben vuyt handen van jouffrouwe Anna Vlemincx, hoffmeestersse van[den] Grooten Beghijnhoff binnen Loven, de somme van tweehondert caroliusgul(dens) te xx stuyvers tstuck eens, overmidts welcken ontfanck den voorgenoemden Jan Michiels heeft bekent ende geleden wel ende deuchdelijcken schuldich te sijn jouffrouwe Anna Van(den) Dael weduwe wijlen s(ieu)r Nicolaes Staels, woonende binnen der stadt Antwerpen, twelff carolusgul(dens) te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, ende thien gelijcke stuyvers erffel(ijck), quytbare rente, den penninck xvie., teender reyse ende met volle rente, alle jaere opden xixen. january te betaelen ende inder stadts wissele, los ende vrij van alle beden, lasten ende impositien ons genadichs heeren shertogen van Brabant, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, oock van(de) xen., xxen., ce. ende alle andere, mindere ende meerdere penningen, hoedanich die soude moegen weesen oft genoempt woirden, te leveren ten behoeve van(de) voorgenoemde jouffrouwe Anna, haere erffven ende naercommelingen oft actie daer van hebbende, erffel(ijck) in toecomenden tijden telcken termijn als schult met rechte verwonnen, daer voor den voors(chreven) bekendere verbindende ende submitteren(de) sijnen persoon ende alle sijne goederen, ruerende ende onruerende, teghenwoirdige ende toecomende, met renunciatie van allen exceptien desen contrarierende, geloeven(de) den voors(chreven) comparant de selve rente ter manisse te besetten ende thypoticeren op goede, loffel(ijcke) ende suffisante panden ende gronden van erffven, binnen der banmijle ende jurisdictie van Loven gelegen, boven alle voorgaende commeren ende lasten daerop vuytgaende, dobbel rente weerdt sijnde, ende voorts meer soo vele te doen dat de voors(chreve) rentheffere erffel(ijck) in toecomende tijden sal moegen genoech sijn ende om de voorgen(oempde) jouff(rouwe) Anna Van(den) Daele van(de) voors(chreve) rente van xii guldens x st(uyvers) erffel(ijck) ende jaerlijcxe betael(inghe) der selver noch naerder te verseckeren, soo heeft den voors(chreven) bekendere gheconsenteert ende consenteert bij desen dat sij stonden aen ende tallen tijden haer gelievende, sal moegen maecken beleyde ende mainmise op ende over alle sijne goederen, beyde haeffel(ijcke) ende erffel(ijcke), tegenwoirdige ende toecomende, ende naementl(ijck) opde goeden naerbes(chreven), al te Werchter en(de) daer ontrent gelezgen, ierst op secker sijn huys ende hoff met alle andere sijne toebehoorten, groot tsaemen ontrent de drije boenderen, waer van hij deen boendere op heden date van desen in hac camera heeft vercregen opden last van een egemenneken heeren chijns, regenooten van tgheheel goet parceel sheeren straete ter ie., het straetken loopende naer het Echelbroecxken ter iie., Peeter Wouters ter iiie. en(de) den voors(chreven) Jan Michiels met sijne andere goeden ter iiiie. sijden, item drije dachmael lants, tegenover tvoors(chreven) huys gelegen, regenooten Peeter Wouters ter ie., Peeter Wauters te sheeren straete ter iie., de Dijle ter iiie. sijden, item een stuck lants met een beempdeken daeraen gelegen, groot ontrent de drij daechmaelen, regenooten sheerenstraete ter ie. ende iie., derffgen(aemen) m(eeste)r Franchois Schellekens ter iiie. ende de huysarmen van Sinte Peeters te Loven ter iiiie. sijden, item een halff boinder lants, aldaer gelegen, regenooten Peeter Wouters ter ie., s(ieu)r Wijngaerden ter iie., dEchelbroecxken ter iiie. ende het straetken loopende naer tselve broeck ter iiiie. sijden, item een derdendeel van een boender lants, rege(noo)ten den voors(chreven) Jan Michiels ter ie., Henrick Van Craesbeeck ter iie., Michiel Van Langendonck ter iiie. ende het Echelbroecxken ter iiiie. sijden, item een boender, soo lant als beempt, waerinne is een daechmael leen, regenooten sheerenstraete in twee sijden, Henrick Van Craesbeeck ter iiie. ende den Heyligengeest van Werchter ter iiiie. sijden, item een stuck beempt, groot seven dachmaelen, geheeten den Crommenwiel, regenooten de Dijle ter ie., Jan Van Inthout ter iie., Peeter Wauters ter derffgenaemen Adriaen Van Inthout ter iiie. ende Peeter Wauters ter iiiie. sijden, waer inne onder is drije daechmael leen, item onderhalff daechmael beempt, gelegen int Werchterbroeck, regenooten Henrick Gooris ter ie., Merten ... [n.v.] ter iie., de kiste van(den) beghijnhoff te Mechelen ter iiie., de weduwe Peeters Verpaelt ter iiiie. sijden, item een halff boender beempt, int voors(crheven) broecke gelegen, regenooten den pensionaris Schorenbroot ter ie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iie., Jan Van Langendonck ter iiie. ende de weduwe Verpaelt ter iiiie. sijden, belast alle de voors(chreve) goeden met xxx gul(dens) erffel(ijck) sonder meer, soo den voors(chreven) bekendere vercleerde, consenteren(de) oock mede oock mede (!) int decret, bij schepen(en) van Loven daer op te geven, sonder daer over toe geroepen oft ged(aech)t te moeten woirden, constitueren(de) onwederroepel(ijck) Leunckens, Stevens ende elck een thoonder deses om in sijnen naem te compareren voro hoff ende heere daer des behoeren sal en(de) aldaer tghene voors(chreven) is, te vernieuwen ende anderwerven te passeren en(de) voorts general(ijck) en(de) spe(cia)l(ijck) te doen prout in forma, promittens irrevocabiliter rat(um) et grat(um) obligan(do) et submitten(do) in forma, actum et stipulatum eodem ter p(rese)ntie van m(eeste)r Cornelis Thielens ende Jan Willems, getuygen, tot desen geroepen en(de) mij als notaris, quod attestor, ende was onderteeckent Geeraert Van(der) Beecke en(de) neerder stont Jan Michiels.

Welcken volgende den voors(chreven) comp(aran)t repeterende, renoverende en(de) reitereren(de) tboven geinsereert contract, heeft geloeft ende geloeft bij desen, tselve in alle sijne poincten en(de) clausulen tonderhouden en(de) te volbrengen en(de) dijenvolgen(de) de voors(chreve) rente van xii gul(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) alle jaere ten tijde ende termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betael(en) en(de) inder stadts wissele van Loven los en(de) vrij te leverern ten behoeve als boven, obligan(do) et submitten(do) ut supra, en(de) om de voors(chreve) rentheffersse van(de) voors(chreve) rente van xii gul(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) en(de) jaerl(ijcxe) betael(inge) der selver te verseckeren, soo heeft den voors(chreven) comp(aran)t vuyt crachte als voor geconsenteert en(de) consenteert bij desen dat sij tallen tijden haer gelieven(de), sal moegen maecken beleyde en(de) mainmise op en(de) over alle des voors(chreven) constituants goederen en(de) naem(entlijck) op de goeden, hier boven gespecificeert, consenteren(de) oock mede int decret bij schepen(en) van Loven daerop te geven sonder dat den voors(chreven) constituant daertoe geroepen oft ged(aech)t te moeten woirden met conditien dat den voors(chreven) bekendere de selve rente sal moegen lossen en(de) affquyten tallen tijden, hen gelieven(de) teender reyse, elcken gul(den) daeraff met xvie. gel(ijcke) gul(dens) en(de) met volle rente, coram Roeloffs, Waegemans, januarii xxiiii., 1633.

 

Hieronder staan twee opeenvolgende akten van dezelfde datum. Het is de tweede akte waarin Joannes (Hans) Michiels wordt vermeld met zijn vrouw Catharina Van Loeffven (Van Loossen), inwoners van Werchter. Dat het wel degelijk gaat om Van Loeffen of varianten en niet om Van Loossen, blijkt uit de tweede akte. Na de dubbele 'ff' volgt de letter 'v'. Die schrijfwijze vindt men ook geregeld in andere woorden terug, zoals bijv. erffve.

 

Voor de eerste akte vind ik niet onmiddellijk  een link, maar ik heb die toegevoegd omdat men in de tweede akte verwijst naar de eerste. Het is immers Nicolaus Van Opstel en zijn vrouw Elisabetha Loduwijcx uit Leuven die in beide akten worden vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7500, folio 138r., akte dd. 16 oktober 1609.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Van(der) Dijcke en(de) Cath(lij)ne Guepels, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) drije dachm(aelen) bempts onbegrepen der maeten, gelegen tot Werchter voors(chreven) onder tghehucht van Geertsvondel, regen(oten) Henrick Vervarent ter ie., het goidtshuys van S(in)te Geertruyden bynnen Loven ter iie., het clooster van Betanien tot Mechelen ter iiie., Hans Machiels ter iiiie. zijden en(de) het clooster van Perck ter ve. zijden, exp(osito) imp(ositus) est Niclaes Van Opstal en(de) jouff(rouw)e E(lisa)b(e)th Loduwijcx, gehuysschen, woonen(de) bynnen der stadt voors(chreven) van Loven, et sat(is) die voors(chreve) opdraege(ren) obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et war(as) op een g(u)l(den) en(de) elck dachm(ael) op ix (mij)ten chijns aen(de) wed(uw)e Van Attenhoven, coram Rijcke, Schore, octob(ris) xvia., 1609.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, fol. 138v., akte dd. 16 oktober 1609.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Hans Machiels en(de) Anna Van Loeffven, woonen(de) tot Werchter voors(chreven), p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dachm(ael) bempts, gelegen tot Werchter voors(chreven) tusschen die boven genoempde regen(oten) en(de) die voors(chreven) Niclaes Van Opstal in twee andere zijden, exp(osito) imp(ositus) est die voors(chreven) Niclaes Van Opstal en(de) zijn(e) voors(chreve) huysvr(ouw)e, et sat(is) die voors(chreve) opdraege(ren) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et war(as) op een ghichte als boven volgen(de) den erffbrieff daeraff zijn(de) in date 1507 opd(en) xxii. dach van meerte voor Paesschen en(de) die dopdraege(ren) den voors(chreven) Opstal overgelevert, zoo hij Opstal bekinde van(de) voors(chreve) opdraege(ren) den sel(ven) brief ontfangen te hebben, coram eisd(em).

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Michiels zone Dionysius en zijn vrouw Anna Van Loeffen, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7501, folio 51v., kate dd. 24 september 1610.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), Jan Maes, tegenwoordich schepen des(er) stadt Loven, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een erffve, daer eertijts een huys plach op te staen, gelegen tot Werchtere aen(de) kercke, regen(oten) Jan Michiels in twee zijden, derffgen(aemen) Franchois Van Hove ter iiie. en(de) sh(ee)ren straete ter iiiie. zijden, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte die voors(chreven) Jan Michiels sone Dionijs, woonen(de) tot Werchtere voors(chreven), soo tot behoeff van hem als van Anna Van Loeffen, zijn(e) huysvr(ouw)e, et satis die voors(chreven) opdraege(re) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma et waras op twee penn(ingen) heeren chijns tanquam prout iure, coram Roeloffs, Beringhen, sept(embris) xxiiiia., 1610.

Item die voors(chreve) partijen v(er)cleren den rechtveerdigen prijs van(den) coop van(den) voors(chreven) erffve te wesen om en(de) voor de somme van tnegentich rinsg(u)l(dens) eens, los gelts, te betaelen tusschen dit en(de) halff augusti 1611 toe(comen)de, dwel(ck) die voors(chreven) Jan Michiels geloeft te doene, obligan(do) et submitten(do) se et sua in forma, met conditie soo verre die voors(chreven) coopere bleve in gebreke de voors(chreve) so(mm)e ten daeghe voors(chreven) te betaelen, dat desel(ve) soe sal rintsgewijse loopen van nu aff date des(er) tegen den pe(n)nin(ck) xvie. bij maniere van erffvuytgevin(ge), opde voors(chreve) erffve geserveert, eisd(em).

            In de marge.

Op heden den xxiien. xbris. 16..6 (?) soe heeft jouff(rouw)e Cathlijn Van Haecht wed(uw)e wijlen Jan Maes bekindt vuyt handen Jans Michiels ontfanghen te hebben dese tnegentich rinsguldens mettten interest oft v(er)loopen van dijen, consenteren(de) inde cassatie deserr, promitten(tes) et obligan(tes), etc(etera), in forma, act(um) ut supra.

Cateleyn Van Haecht.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Michiels en Anna Van Loeffen (Van Loefvelt), inwoners van Werchter.l.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 248r., akte dd 21 februari 1617.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers en(de) scepen(en) van Loven naerbescreven gestaen Jan Michiels en(de) Anna Van Loeffen, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, p(er) mon(itionem) hebben opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse hun huys en(de) hoff met alle zijnen toebehoerten, gestaen tot Werchter bij het kerckhoff, groot drij dach(maelen), regenooten sheerenstraete in twee zijden, Jan Van Hove ter derder ende derffgenaemen Peeter Wauters ter vierder zijden, exp(osito) die voirs(creven) opdraeghe(re) imp(ositus) heer en(de) m(eeste)r Niclaes Jaques Niclaes Thilborch ind(ivisim) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t etc(etera), de voers(chreve) opdrageren om de selve goed(en) te houden, te hebben en(de) te besitten opde co(m)meren en(de) lasten daer te vorens [op] vuytgaende, te weeten xii r(insguldens) aen mijn heere Borchgraeff en(de) voorts meer op een(e) voirtaen(e) re(n)te van twellf rin carolus guld(ens) ende thien stuyvers erffel(ijck), jaerl(ijcxe) rente, vallende en(de) verschijnende jaerlijcx dat(um) deser, gelovende die voirs(creve) opdraegeren obligan(do) et submitt(endo) ac renuncian(do) in forma, de v(oir)s(creve) erffrente van xii r(insguldens) x st(uyvers) jaerlijcx wel ende loffelijcke te betaelen ende in des(er) stadt wissel van Loven te leveren, los den voirs(creven) m(eeste)r Jaques Niclaes, los ende vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, meerde(re) oft minder pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) termin(is) quolibet ass(ecutum) et sat(is) die voirs(creven) opdraegere obligan(do) et submitt(endo) ac renun(ciando) et war(as) opde voirs(creve) lasten met conditie nochtans dat de voirscreven gehuysschen de selve rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen gelieven zal, met elcken guld(en) d(aer)aff met zesthien gel(ijcke) guld(ens) en(de) teender reyse, ac cum, coram Roeloffs, Maelstede, februarii xxi, 1617.

Sent(entiatum p(er) d(ominu)m ac magistrum Robert(um) Lamberti, cor(am) Edelheer, Loomans, maii xiii., 1619. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Michiels en Anna Van Loeffen (Van Loefvelt), inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 248r., akte dd 21 februari 1617.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers en(de) scepen(en) van Loven naerbescreven gestaen Jan Michiels en(de) Anna Van Loeffen, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, p(er) mon(itionem) hebben opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse hun huys en(de) hoff met alle zijnen toebehoerten, gestaen tot Werchter bij het kerckhoff, groot drij dach(maelen), regenooten sheerenstraete in twee zijden, Jan Van Hove ter derder ende derffgenaemen Peeter Wauters ter vierder zijden, exp(osito) die voirs(creven) opdraeghe(re) imp(ositus) heer en(de) m(eeste)r Niclaes Jaques Niclaes Thilborch ind(ivisim) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t etc(etera), de voers(chreve) opdrageren om de selve goed(en) te houden, te hebben en(de) te besitten opde co(m)meren en(de) lasten daer te vorens [op] vuytgaende, te weeten xii r(insguldens) aen mijn heere Borchgraeff en(de) voorts meer op een(e) voirtaen(e) re(n)te van twellf rin carolus guld(ens) ende thien stuyvers erffel(ijck), jaerl(ijcxe) rente, vallende en(de) verschijnende jaerlijcx dat(um) deser, gelovende die voirs(creve) opdraegeren obligan(do) et submitt(endo) ac renuncian(do) in forma, de v(oir)s(creve) erffrente van xii r(insguldens) x st(uyvers) jaerlijcx wel ende loffelijcke te betaelen ende in des(er) stadt wissel van Loven te leveren, los den voirs(creven) m(eeste)r Jaques Niclaes, los ende vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, meerde(re) oft minder pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) termin(is) quolibet ass(ecutum) et sat(is) die voirs(creven) opdraegere obligan(do) et submitt(endo) ac renun(ciando) et war(as) opde voirs(creve) lasten met conditie nochtans dat de voirscreven gehuysschen de selve rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen gelieven zal, met elcken guld(en) d(aer)aff met zesthien gel(ijcke) guld(ens) en(de) teender reyse, ac cum, coram Roeloffs, Maelstede, februarii xxi, 1617.

Sent(entiatum p(er) d(ominu)m ac magistrum Robert(um) Lamberti, cor(am) Edelheer, Loomans, maii xiii., 1619.

 

Met verwijzing naar dezelfde link als in de voorgaande email volgt hier dezelfde akte, maar van een andere hand geschreven (en een enigszins andere versie).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 249v., akte dd. 21 februari 1617.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Jan Michiels en(de) Anna Van Looffen, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, p(er) mo(nitionem) hebben opgedragen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse hun huys en(de) hoff met allen sijnen toebehoorten, gestaen tot Werchter bij het kerckhoff, groot ontrent drij dach(maelen), regen(oten) sheeren straete in twee zijden, Jan Van Hove ter derder en(de) derffgen(aemen) Peeter Wauters ter vierdere zijden, exp(osito) die voors(creven) opdraegere imp(ositus)) heer en(de) m(eeste)r Jacques Niclaes Thilborch ind(ivisim) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t den voors(creven) opdraegeren om de selve goeden te houden, te hebben en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te vorens vuytgaen(de), te weten xii rinsg(u)l(dens) aen mijn heere Borchgraeff ende voirts meer op eene voortaene rente van xii carolus guld(ens) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck), jaerl(ijcxe) rente, vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) jaerlijcx dach deser, geloven(de) die voors(creve) opdraegeren obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma de voors(creve) erffrente van xii rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) in deser stadts wissel van Loven te leveren, den voors(creven) m(eeste)r Jacques Niclaes, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, meerdere oft mindere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futurum termin(is) quolibet assecut(um) et satis die voors(creve) opdraegeren obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) et waras opde voors(creve) lasten, met conditie nochtans dat de voors(creve) gehuysschen de selve rente van xii rinsg(u)l(dens) x st(uyvers) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal, elcken guld(en) daeraff met xvi gel(ijcke) gul(den)s en(de) teender reyse, ac cum, coram Roeloffs, Maelstede, feb(rua)rii xxia., 1617.

Senten(tiatum p(er) d(omin)um ac magistrum Robertum Lamberti, coram Edelheer, Loomans, maii xiii., 1619. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Michiels en zijn vrouw Anna Van Looffen (Van Loefvelt), inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 471r., akte dd. 1 juni 1623.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen jo(ncke)r Jan De Borchgreeff zone heer Diericx, ridder, etc(etera), tegenwoordich schepen(en) der stadt Loven, met manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsul(cke) twelff carol(us) guld(ens) te xx st(uyvers) Brabants stuck erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den xxiiiien. january, als die voors(creven) opdraege(re) jaerl(ijcx) was heffende en(de) trecken(de) op zeker huys en(de) hoff met allen anderen zijn(en) toebehoorten, alsoo tsel(ve) gestaen en(de) gelegen is tot Werchter bij het kerckhoff, regen(oten) sh(ee)ren straete in twee zijd(en), Jan Van Hove ter iiie. en(de) derffgen(aemen) Peeter Waulthers ter iiiie. zijd(en), volgen(de) die schepen(en) brieven van constitutie van Loven daeraff zijn(de) in date ... [n.v.], wel(cke) rente nu jaerl(ijcx) betaelen Jan Michiels en(de) Anna Van Looffen, gehuysschen, woonen(de) tot Werchtere, exp(osito) imp(ositus) est h(ee)r en(de) m(eeste)r Guill(au)me De Kieldonck, advocaet ind(en) Grooten Raede tot Mechelen, en(de) dat ind(en) naem en(de) tot behoeff van jo(uffrouw)e Anne de Latheur, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Mechelen, et sat(is) die voors(creven) h(ee)re opdraege(re) obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et war(as) voor een(e) goede, ombelaste en(de) onverthierde rente, cederen(de), transporteren(de) en(de) geven(de) voorts overe die voors(creven) transportant ten behoeve voors(creven) derffbrieven daervan zijn(de) met alle en(de) iegewel(cke) geloeften, daerinne begrepen, mitsgaeders twee jaeren v(er)loops ende daerenboven den loopen(den) jaere, eodem iure, coram Maes, Beringhen, junii prima, 1623.

            In de marge.

Quitan(tie) van dese xii r(insguldens) erffelijck, habetur martii viii., 1627, in hac camera et sic vacat.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Michiels zone Dionysius en zijn vrouw Anna Van Looffvelt, inwoners van Werchter, enerzijds en Anna Ven, weduwe van Jacobus Verloo en vrouw van Cornelius Verlinden, anderzijds. Namens de kinderen van het laatste echtpaar traden Joannes Ven (vader of broer van Anna) en Joannes Schrijns op.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 8252, folio 79v., akte dd. 9 januari 1629.

Item in p(rese)ntie des meyers en(de) den schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan Michiels soene wijlen Dionijs ende Anneken V(er)looffvelt, sijne huysvrouwe, woonende tot Werchter, ende hebben tsaemen ende elcken van hen int besonder opgedraegen met wettige verthijdenissen seeckeren bempt, groot sesse dachwanden onbegrepen, gelegen te Haenewijck onder Werchter, geheeten den Deyck Eussel, regenooten tsheeren straete in twee sijden, derffgen(aemen) van Peeter Van Looffvelt ter derdere ende de kercke oft Heylgen Geest van Werchter ter vierdere sijden, gewarandeert op eenen stuyver indyen men bevindt daer op vuyt te gaene, sonder meer, bijden v(oor)s(chreven) opdrageren v(er)creghen voor wethouderen der bancke van Werchter tegen Jan Ven ende Jan Schrijns als momboirs van(de) kinderen wijlen Jacobs V(er)loo en(de) Anna Ven, sijn(e) wed(uw)e, geassisteert met Cornelis V(er)linden, haeren man, opden xiii. decembris anno sesthien hondert vijff, item draegen alnoch op een boender landts oft bempts, gelegen te Hanewijck onder Werchter v(oor)s(chreven), regenooten derffgen(aemen) Augustijn Van Looffene ter eendere, het Ecchelbroeck straetken ter tweedere, derffgen(aemen) Lambrecht ... [n.v.], die men noempt Van Thienen, ter derdere, Willem Van Langendonck ter vierdere sijden, voor onbelast goet, bijden v(oor)s(chreven) opdraegeren v(er)cregen voor wethouderen van Werchter teghens joncker  Adriaen Van Baussel Adriaenssoene opden iersten dach meert duysent sesse hondert achte, expositis ende m(eeste)r Vincentius Corselius per monitio(n)em imposito, idem reddidit opde lasten daer te voorens op vuytgaen(de) indyen bevonden wordt, ende voorts meer op eene voortaene rente van twelff gul(dens) ende thien stuyvers tsiaers, den gul(den) te xx st(uyvers) en(de) den stuyver te drije plecken Brabants gerekent, erffelijcke rente, alle jaere op datum deser te vallen en(de) te v(er)schijnen(e), waer van den iersten termijn van betaelinge vallen en(de) verschijnen sal den negensten jan(uary) 1630 ende soe voorts van jaere te jaere, gelovende tsaemen voor tgeheel en(de) een voor al onder v(er)bant van hunlieden respective p(er)soenen en(de) goederen, beyde meuble en(de) immeuble, haeffve en(de) erffve, v(er)cregen en(de) te v(er)crijgene, met submissie en(de) renunciatie, signanter benefic(io) de duobus reis en(de) de v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soone alnoch der constitut(ie) s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier daer van geinformeert sijnde et aliis in forma de v(oor)s(chreve) rente jaerelijcx ten v(oor)s(chreven) valdage sonder p(re)judicie des v(oor)s(chrerven) is, wel, loffel(ijck) en(de) personnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren ten behoeve als voor oft sijns actie hebbende, binnen deser stadts wissele van Loven jaerel(ijcx), los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce, mindere oft meerdere penningen, impositien ofte exactien, alreede ingestelt oft naermaels inne te stellene, mede van pontpen(ningen) in futurum, telcken termijn(e) en(de) jaere als schult met recht v(er)wonnen, et alia et tantum prout, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rentgelderen de v(oor)s(chreve) rente sullen moegen quyten t' allen tijden alst hen gelieven sal teender reyse tegen den penninck sesthiene, ende met volle rente, coram Van Assche, Berckel, januarii nona, anno sesthien hondert negenentwintich.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Michiels en zijn vrouw Anna Van Looffvelt (Van Looffen), inwoners van Werchter

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 269r., akte dd. 17 juli 1615.

Item in teghenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen Jan Michiels zone wijl(en) ...  [n.v.], woonende te Werchter, heeft bekindt schuldich te zijne Philipsen De Zangere, Gooris Coomans ende Jan Vander Biest als huysar(m)m(eeste)rs van Sinte Peeters prochie binnen Loven ind(en) naem ende tot behoeff vande voirs(chreve) huyarmen vijfthien carolus gul(dens) te xx st(uyvers) tstuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffelijcke rente, alle jaer op den zeventhiensten dach van julio te betaelen ende vrij van allen lasten, beden en(de) impositien, opghestelt oft alnoch op te stellen, oock van xe., xxe., ce., mindere ende meerdere pen(ningen), te leveren den v(oir)s(chreven) huysarmen, erffel(ijck) in toecomende tijden, telcken termijn als v(er)reycte schult, gheloven(de) voirts ter manisse de v(oir)s(chreve) rente te besetten, gheloven(de) voirts ter manissen de v(oir)s(chreve) rente te besetten ende te hypoticeren op goede, loffel(ijcke) ende sufficiente panden en(de) gronden van erffven, binnen der banmijle van Loven gheleghen, weert zijnde boven alle voirgaende co(m)meren ende lasten daervuyt gaende, dobbel rente, ende soo vele te doene dat den voirghen(oempde) huysarmen erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal moghen ghenoech zijn, d(air)voir verbinden(de) midts des(en) zijn(en) p(er)soon en(de) alle zijn goeden, p(rese)nt en(de) toecomende, ende om den v(oir)gen(oempden) huysarmen noch bat te v(er)zekeren, zoo consenteert midts desen die voirschreven Jan Michiels dat die v(oir)s(chreve) huysarmen van stonden aen sullen moghen doen maecken mainmise op en(de) over alle zijne goeden, beyde have en(de) erffve, en(de) namentl(ijck) op zeker zijne hoeve metten huyse, schuere, stallinghen ende andere zijnen toebehoorten, alsoo de zelve goeden gheleghen zijn onder Werchter te Hanewijck, groot zeven bunderen ombegrepen der mathen, halff bempt ende halff landt, metten boomgaert, die welcke nu in hueringhe ghehouden wordden bij Peeter Van Moesick voor hondert ende acht guldens tsiaers, item noch op eenen bempt, gheleghen te Hanewijck, gheheeten den Deyckeussel, groot zesse dachmaelen, reghen(oten) sheeren strate ter eendere ende tweedere, derffghenaemen Peeters Van Loffvelt ter derder en(de) de goeden der kercken oft Heyligheest van Werchteren ter vierder zijden, belast met eenen stuyver chijns indyen die v(oir)s(chreven) bempt bevonden wordt dair mede belast te zijne, consenteren(de) oock mede int decret bij schepen(en) van Loven daerop te gheven sonder dat hij daertoe sal derven oft moeten gheroepen oft ghedaeght wordden, geloven(de) oock zijne huysvr(ouwe) Anna Van Loffvelt ter manissen van(de) v(oir)s(chreve) huysar(m)m(eeste)rs indyen te hebben, dat zij haer oock voir schepen(en) alh(ier) sal comen verbinden voir de v(oir)s(chreve) rente met conditien dat zij lieden de zelve rente sullen moghen lossen en(de) quyten t' allen tijden alst hen ghelievenn sal metter somme van twee hondert en(de) vijftich carolus guldens te xx st(uyvers) tstuck eens, die hij voir tcapitael van(de) v(oir)s(chreve) rente bekendt ontfangen te hebben en(de) met volle rente, coram Tommen, Lunckens, julii xvii., anno zesthienhond(er)t en(de) vijfthiene.

De bovenstaande akte heeft een kopie. Ditmaal staat de akte in het register nr. 7889. Er blijkt nogal wat gekopieerd te zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7889, folio 24v., akte dd. 17 juli 1615.

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Michiels zone Dionysius en zijn vrouw Anna Van Looffen, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 459v., akte dd. 30 januari 1615.

Item Jan Michiels sone wijlen Dionijs ende ende (!) Anna Van Looffen, woonende te Werchtere, tot desen verobligerende ende submitterende hunne respective persoon ende goeden, rueren(de) ende onrueren(de), p(rese)nt ende toecomen(de), ter cohertien ende jurisdictien des heeren meyers ende schepen(en) van Loven, hebben onbesundert, o[n]verscheyden ende elck een voor al als principael bekent schuldich te sijn aen heere ende m(eeste)r Raphael Gemma, p(res)b(yte)re ende canoninck van Sinte Peeters kercke alhier, inden naem ende tot behoeff van het capitel van Sinte Peeter voorchreven twelff goude penninghen, gheheeten carolusguldens te twintich stuyvers stuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende ende thien gel(ijcke) stuyvers, erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van desen te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, loos ende vrij van allen beden, lasten ende impositien, ordinaris oft extraordinaris, oock van(de) xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penninghen, te leveren tot behoeff des voorschreven cappittels erffel(ijck) in toecomende tijden als schult met recht verwonnen, ghelovende ter manisse pant te stellen onder het beschrijff deser stadt gelegen, werdich sijnde boven alle voorgaende com[m]eren ende lasten daerop vuytgaende, dobbel rente ende voorts meer altoes soe vele te doen dat den voorschreven cappittele ten eeuwighen daegen sal mogen ghenoech sijn, obligan(do), submitten(do) indivisim ut sup(ra), ende om die van(de) voorschreven cappittele noch beter te verseckeren vande voorschreven rente van twelff carolusguldens ende x stuyvers, soe hebben die voorschreven ghehuysschen gheconsenteert int maecken van mamise op alle hunne goeden ende naementl(ijck) op sesse dachmael landts bempts, ghelegen onder Werchtere voorschreven, ghenoempt Deyckeusel, reg(enoo)ten sheeren straete, genaempt de Colckstrate in twee sijden, den Heyligen Geest aldaer ter derdere ende Jan Van Langendonck ter vierdere sijden, mede int decreteren der selver mamise sonder den voorschreven bekenderen daer toe te derven daegen, met conditien dat de voorschreven ghehuysschen in desen bekenderen deselve rente sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reyse teghen den penninck xvie. ende met volle rente, munte ten tijde van(de) quytinghe ghepermittteert, coram Duffle, Lievens, january xxxa., anno 1615.

Item is te weeten soe de voorschreven Raphael heeft verclaert dat de voorschr(ev)en rente is in minderinghe van het jaerghetijt van wijlen heer Jacop du Bay, in sijnen leven decken van Sinte Peeters voorschreven, eisdem.

            In de marge.

Comparerende m(eeste)r Semetrius del Vaulx als rentm(eeste)r van het capittel van S(in)t Peeters alhier, den welcken bekent ontfanghen te hebben vuyt handen h(ee)r en(de) m(eeste)r Hendrick Van(den) Panhuysen inden naem van(de) wed(uw)e Hendrick Paeps die capitale penninghen der rente van xii g(uldens) x st(uyvers) erfffelijck, int witte deser v(er)melt, met allen de v(er)loopen der selver, consenterende alsoo in(de) cassatie der selver, promittens non amplius alloqui sed semper satis erga quoscumque et sic vacat, actum xviii. martii 1650.

S. de Vaulx, 1650.

Nota dat de schepen(en) quitantie van dese rente staet viii. february 1652 in hac camera et sic vacat.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes Michiels en zijn vrouw Anna Van Loffen, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7498, folio 121r., akte dd. 14 februari 1606.

Item in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Anna Van Loffen huysvr(ouw)e Jans Michiels, woonen(de) tot Werchte(re), met consente en(de) ten overstaen(e) desselffs haers mans, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) een stuck landts, groot ontrent seven dachm(aelen), geleghen tot Veldonck ond(er) Aerschot, geheeten het Nyeuwgoet, regen(oten) sh(ee)ren straete in twee zijd(en), Peeter Hollemans ter iiie. en(de) jo(ncke)r Aerdt De Rijcke ter iiiie. zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est Jasp(ar) Thielmans van Hetsroden et satis die voors(chreven) opdraege(re) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et war(as) op drije stuyvers ts(iae)rs indyen men bevindt die sel(ve) daerop vuyt te gaene, voorder nyet, tanqua(m) prout iure, coram Schore, Glavimans, feb(rua)rii xiiii., 1606.

            In de marge.

            Es gebleken van(de) betaelin(ge) van(den) pontgelde bij quitan(tie) van J. Bastita in date xxve. meert 1606.

Item die voors(chreve) partijen v(er)cleren den rechtveerdighen coop van(den) voors(chreven) stucke te wesen om ende voorde so(mm)e van drije hondert en(de) veertich rinsg(u)l(dens) eens, los gelts, die hondert en(de) vijftich, te betaelen bynnen xiiii daeghen toe(comen)de en(de) trestant bynnen acht daeghen naer Paesschen toe(comen)de quolibet assecut(u), des sal die cooper genieten den loopen(den) pacht van(de) huere van tsel(ve) stuck landts, eisd(em).

            In de marge.

            Ick Jan Michiels bekinne die somme van iiic. xl rinsg(u)l(dens ontfanghen te hebben, consentere alsoo inde cassa(ti)e van desen, actum xvii april(is) 1606, ond(erteecken)t Jan Machiels.

 

Uit dit huwelijk:

    

Michiels Elizabeth, XII (S3485),

 

Michiels Catharina,

 

Michiels Barbara,

 

Michiels Adrianus, pastoor in Strijpen en in Sint-Goriks-Oudenhove ten westen van Zottegem, + Strijpen 03.03.1673, (+) Strijpen 05.03.1673,

 

Michiels Gertrudis,

 

Michiels Maria.

 

 

 

XIII - Michiels Henricus (S5090), ° ca. 1580, x met Tilens Maria (S5091), Sav+.

 

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Henricus Michiels, zoon van wijlen Dionysius, wonende te Werchter op den Hoyeweg, enerzijds, en Henricus Briers en Catharina Poortmans, wonende te Werchter, anderzijds. Misschien is de Hoyeweg wel de huidige Hogeweg te Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 65v, akte dd. 6 oktober 1634.

Item, in p(rese)ntia, etc(eter)a, gestaen Henrick Michiels sone wijlen Dionijs,

woonende tot Hoyewech onder Werchter, bij manisse heeft

opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenisse een halff dachm(ael) broecx

vuyt een dachm(ael), daeraff d' ander hellicht is competeren(de) Peeter

Paps, geleghen int Werchter Broeck, regen(oten) Henrick Goris

ter ie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iie., de kercke van

Wackerzeel ter iiie., de wed(uw)e Peeter Verpaelt ter iiie. (!) sijden,

expos(ito) impos(itus) est de voors(chreven) Henrick Goris, soo voor hem als voor

Cathlijn Poertmans, sijne huysv(rouw)e, woonende tot Werchter, per mo(nitionem)

et satis ob(ligando), etc(eter)a,  in forma, et waras voor onbelast ende

dit om en(de) voor hondert rinsg(uldens) eens, los en(de) vrije geldt, coram

Dilbeeck, Van(der) Hulst, octobris via., 1634.

 

In de volgende akte maakt men melding van Henricus Michiels en zijn vrouw Maria Thielens (Tilens), inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 121v., akte dd. 20 januari 1631.

Item in tegenwoordicheyt des meyers, schepen(en) en(de) eygen(genoten) van Loven naerbes(chreven) gestaen Adriaen De Leeuw sone wijlen Anthoons weduwer wijlen Marie Verhulst, woonende te Loven, soo in sijnen eyghen naem voor de tocht ter ie., als vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van sekere onwederoepel(ijcke) procuratie, hem gegeven respectivelijck bij Henrick, Guilliam en(de) Maximiliaen De Leeuw, hen sterckmaeckende voor Cath(elijn) De Leeuw, henne sustere, woonen(de) tot Brussel, alle kinderen des voors(chreven) Adriaens, voor d' erffelijcheyt ende gepass(eer)t voor Peeter a Kempis als not(ari)s en(de) sekere getuyghen van(der) daet xiii. jan(ua)ry lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) verthijdenisse en(de) met ressche en(de) rijse de hellicht van een dachm(ael) broecx, geleghen onder Werchter int Hellichterbroeck, regen(oten) Henrick Goris ter ie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iie., den voetwech gaen(de) naer Haeght ter iiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Henrick Michiels, soo in sijnen eyghen naem als mede tot behoeff van Marie Thielens, huysv(rouw)e, woonen(de) tot Werchter, hier waeren over jo(ncke)r Marten Lievens en(de) heer en(de) m(eeste)r Foxius, licen(tiaet) in beyde rechten, schepen(en) tot Loven en(de) eygen(genoten), item s(ieu)r Michiel Pannis, lieuten(ant) s' heeren meyers van Loven, en(de) Henrick Van Roost, insgelijcx als eygen(genoten), coram quibus satis et waras voor vrije, eyghen ende onbelast goedt, qui praedicti allodii consortes rogantes, et(ceter)a, quod faciunt scab(inis) pred(ictis), actum xxa. jan(ua)rii a(nn)o 1631.

Item partijen v(er)cleiren den rechtveerdighen coop te wesen van het voorgen(oempde) halff dachm(ael) broecx om en(de) voor de somme van een hondert guldens eens los geldts en(de) sesse rinsg(uldens) lijffcoop, coram eisdem.

   

Uit dit huwelijk:

    

Michiels Joanna, ° ca. 1601, x met Dominicus Janssens, soldaat,

    

Michiels Maria, XII (S2545), ° ca. 1603,

    

Michiels Simon, ° ca. 1605,

    

Michiels Martina, ° ca. 1607,

    

Michiels Lucia, x met XII - XIII - Smits Jacobus (S2344 + S6972), gegevens daar,

    

Michiels Arnoldus, ° ca. 1611, + > 1697 (zie leenregister onder), x met Clara Wouters alias Van Mechelen,

Arenbergarchief: Leenregisters Werchter anno 1681 (art. 221), detail leenverheffingsakte 02.01.1640,

met dank aan Paul Peeters,

     Not. Van Tongelen 14.278, 17.3.1669: Aert Michiels en Jan Van Langendonck, schepenen, Jan De Keyser en

     Jan Michiels, H. Geestmeesters te Werchter.
    
Not. Van Tongelen 14.284, 15.2.1673: Jan Serneels sone Willem erfg. Jan Holemans en Catlijn Viskens hun grootouders

     moeten aan Aert Michiels, schepen, betalen en aan Clara Wouters, zijn vrouw voor een lening van 300 gld

     geleend op 28.11.1629.

     Arenberg: Leenregister Werchter (met dank aan Paul Peeters).

     Opden 20en. meert 1688 voor jor. Theodor Van Cruyningem, heere van Witthem, ethr., stadthoudere,

     heer en. mr. Joes. Franciscus Van Buggenhoudt ende Joes. Stockmans, leenman., compareren. 

     Jan Michiels sone Aerts, den welcken heeft verheven naerden leenschen rechte bij doode vanden voors. Aert,

     sijnen vader, het voors. boender lants, gelegen ter plaetse ende regen. als voor, stellende hier op

     voor sterffman Aert Michiels, sone des voors. Jans, ende heeft den voors. Jan Michiels als voorganger

     gedaen hulde, manschap en. eedt van trouwen. Thergeweyde   10 - 0

     Meer actes over dit gezin bij Abraham Van de Goor.

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, ° ca. 1636, x Werchter 09.07.1656 (g. Arnoldus Michiels, Joannes Bruynincx en Joannes Verhagen)

     met Maria Bruynincx, x 2 Werchter 16.03.1680 (g. Anthonis Cornelius en Gooris Henricus) met Elisabeth Dox,

     Michiels Arnoldus, (°) Werchter 11.12.1640 (g. Arnoldus Wouters en Elisabeth Van den Eynde begina),

      zijn fa Clara, x Werchter 16.07.1683 (g. Michiels Arnoldus en Van Tongelen Jacobus Maierus) met Cornelius Daems,

     Machiels Maria, (°) Werchter 10.05.1643 (g. Henricus Goris n. Adrianus Machiels en Maria ...),

     Michiels Adrianus, (°) Werchter 13.08.1645 (g. Van Adeurs ? Adrianus en Wauters Magdalena),

     Machiels Magdalena, (°) Werchter 25.01.1648 (g. Wauters Martinus en Wauters Magdalena),

     Michaelis Petrus, (°) Werchter 02.03.1651 (g. Wauters Petrus en Briuijnincx Margareta),

     Michaelis Antonius, (°) Werchter 18.01.1654 (g. Van Ermegeen Antonius en Verhulst Gesperijnken),

    

Michiels Anna, (°) Werchter 10.10.1621 (g. Jacobus Verstraten en Anna Borchmans).

 

 

 

XII - Michiels alias Pallo Nicolaus (S2348), ° ca. 1580, x 1 (niet W, ) met Barbara Vervoort (S2349), ° 1580-1599, fa Ludovicusx Elisabeth Vertennen, x 2 (niet W, ) met  Margaretha Van Mellaert.

 

Jan De Wijngaerde x Lucia Van Lantrop hebben opgedragen ten behoef van Niclaes Machiels een dm land gelegen op den Bremberg.

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes Van Lantrop en zijn vrouw Maria Holemans enerzijds en van Nicolaus Michiels fs Joannes en zijn vrouw Margaretha Van Melliart (Van Mellaer), inwoners van Werchter, anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, regiter nr. 7516, folio 184r., akte dd. 11 december 1626.

Niclaes Michiels h(abe)t l(itte)ras.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Willem Rogmans sone wijlen Willems, woonende binnen deser stadt van Loven,  per mo(nitionem) heeft opgedragen met behoorl(ijcke) verthijdenisse een huys ende hoff met sijne toebehoorten, alsoo t' sel(ve) gestaen en(de) gelegen is binnen de prochie van Werchter, groot ontrent een halff dachmael, regen(ooten) Peeter Van Cruchten ter ire., de straete loopen(de) naer de cappelle ter iie., d' erffgen(aemen) Anna Molijn ter iiire. en(de) Niclaes Thijs ter iiiie. zijden, gel(ijck) de voors(chreven) opdragere t' sel(ve) vercregen heeft voor schepen(en) deser stadt tegen Jan Lantrop en(de) Marie Holemans, gehuysschen, expos(ito) impos(itus) est Niclaes Michiels soene Jans, soo tot behoeff van hem sel(ven) als oock tot behoeff van Marg(rie)te Van Melliart, sijne huysvr(ouwe), woonen(de) tot Werchter, et satis die voors(chreve) opdragere oblig(ando), submitt(endo) ac renun(ciando) in fo(rm)a, et waras op vijff capp(uynen min oft meer aen(den) pastoor van Werchter en(de) eenen hal(ven) stuy(ver) heeren chijns aen(den) hertoge van Aerschot en(de) negenthien gul(dens) erffel(ijck), den pen(ninck) xvie. aen Peeter Van Rivieren, woonen(de) alhier inde Kovie (?), tamq(uam) prout jure, met conditie dat de voors(chreve) coopers sullen jaerlijcx aen(den) voors(chreven) Peeter Van Rivieren moeten affleggen drije gul(dens) erffel(ijck) tot volle redemptie der selver, achtervolgen(de) de conditie daeraff sijnde, alsoo dat hij vercooper daer voren nyet en sal worden gemolesteert, noch in rechte aengesproken in egeender manieren, daer voor verbinden(de) haerl(ieder) respective persoonen en(de) goeden met behoorl(ijcke) renun(tiatie) in fo(rm)a, ende om den voors(chreven) vercooper te bat te verseeckeren, soo heeft de voors(chreven) Niclaes Michiels met manisse opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse een dachmael landts, geleghen tot Werchter op den Bremptberch, regen(ooten) Peeter Michiels ter ie., Jan De Crijter ter iie., Peeter Lauwaerts ter iiie. ende een straetken loopen(de) naer de cappelle ter iiiie. zijden, expos(ito) impos(itus) est de voors(chreven) Willem Rogmans en(de) dat bij maniere van onderpant en(de) cautie om daeraen te verhaelen sijn gebreck in soo verre de voors(chreven) Niclaes Michiels jaerl(ijcx) drije gul(dnes) erffel(ijck) nyet aff en leyde tot redemptie der voors(chreve) xix g(uldens) erffel(ijck), et satis et waras voor onbelast, coram Roeloffs, Willemaers, decemb(ris) xia., anno 1626.

Item partijen vercleeren den rechtveerdigen coop te wesen om ende voor de so(m)me van iic. en(de) xlvi g(uldens) los gelts eens, bijden voors(chreven) Rogmans ontfangen, alnoch vijfftich gul(dens) eens in hoogen, te betaelen S(in)t Jansmisse 1627 naestcomen(de), assecutum, oblig(ando), etc(etera), coram eisdem. 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Michiels alias Pallo Arnoldus, x ? met Wauters Clara, fii in W,

 

Michaelis dicto Pallo Anna, (°) Werchter 13.01.1619 (g. Joannes Michiels en Anna Paeps alias Van Eycken),

 

Michiels alias Pallo Petrus, (°) Werchter 19.01.1620 (g. Petrus Vervoort en Anna Van Langendonck),

 

Michiels Maria, (°) Werchter 17.12.1620 (g. Judocus Vervoort en Maria Wouters),

 

Michiels alias Pallo Nicolaus, XI (S1174), (°) Werchter 01.02.1622 (g. Nicolaus Tijs, timmerman en Maria Viskens),

 

Michiels Anna, (°) Werchter 05.09.1623 (g. Paeps alias Thay en Anna Ricx),

 

Michiels Henricus, (°) Werchter 19.01.1625 (g. Henricus Michiels en Maria Roeffs),

 

2. Michiels dicti Pallo Catharina, (°) Werchter 30.09.1626 (g. Petrus Van Tongel en Catharina Van de Vloet),

 

Machiels Guilielmus, (°) Werchter 22.02.1628 (g. Guilielmus Van Mellaert en Anna Kuesters).

 

 

 

XIII - Paeps Henricus (S4826), fs Arnoldus, ° ca. 1600, x 1 (niet Wak, W, H, ) met Machiels Anna (S4827), + Wakkerzeel 16.03.1636, x 1 Wakkerzeel 06.05.1636 (g. Van den Putt Guilielmus, Smets Judocus, Leerbels Guilielmus en Gorts Antonius) met Anna Ingelborgh, + Tildonk 04.09.1638 vv, x 3 met Judoca Van Inde.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Paeps Joannes, (°) Wakkerzeel 30.11.1625 (g. Machiels Joannes en Stoop Petronella), x (niet Wak, H, K, W) met Cauters - Couters Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Paeps Elijsabeth, (°) Wakkerzeek  13.12.1650 (g. Fondrij Godefridus en Machiels Elijsabeth),

     Paeps Henricus, (°) Wakkerzeel 08.11.1651 (g. Smets Petrus en Paeps Christina),

     Paeps Cornelius, (°) Wakkerzeel 07.08.1653 (g. Verberen Cornelius en Van den Cauter Catharina),

     Paeps Adrianus, (°) Wakkerzeel 09.09.1655 (g. Grevens Adrianus en Vervoort Barbara),

     Paeps Martina, (°) Wakkerzeel 18.11.1657 (g. Van Leemput Joannes en Wijngarden Martina n. Leunckens Martina),

     Paeps Joannes, (°) Wakkerzeel 13.11.1659 (g. Verbeeck Joannes en Phlios Maria),

     Paeps Stephanus, (°) Wakkerzeel 02.07.1662 (g. Verhoeven Stephanus en Ackermans Anna), x met Anna Maerschalck,

     Paeps Barbara, (°) Wakkerzeel 09.13.1664 (g. Vanden Putte Ludovicus en Vander Motten Barbara),

     Paeps Maria, (°) Wakkerzeel 12.06.1667 (g. Scoovaerts Anthonius en Cremers Maria),

     Paeps Helena, (°) Wakkerzeel 11.04.1669 (g. Docx Petrus en Frans Catharina),

     Paeps Margareta, (°) Wakkerzeel 15.06.1670 (g. Estaigner Henricus en Van Leemput Margareta),

     Paeps Henricus, (°) Wakkerzeel 13.04.1673 (g. Vermeijlen Henricus en Van Velthem Margareta), 

 

Paeps Maria, (°) Wakkerzeel 05.03.1627 (g. Goorts Henricus en Paeps Maria),

 

Paeps Christina, XII (S2413), (°) Wakkerzeel 06.04.1628 (g. Mertens Cornelius en Keijaerts Christina),

 

Paeps Barbara, (°) Wakkerzeel 06.04.1630 (g. Machiels Henricus en Langendonck Barbara),

 

Paeps Joanna, (°) Wakkerzeel 20.08.1631 (g. Vogheles Arnoldus en Van Beethoven Joanna),

 

Paeps Anna, (°) Wakkerzeel 05.12.1632 (g. Mergaets Arnoldus en Moens Anna),

 

Paeps Catharina, (°) Wakkerzeel 21.09.1634 (g. Vande Put Guilielmus en Van Langendonck Catherina),

 


 

 XII - XIII - Michiels Petrus (S2242 + S4978),  ° 1590 (timmermansknecht - 1626), x met Van Breeseype Catharina (S2243 + S4979), ° 1582-1599 (niet H, K, R, Kamp,  ), zij x 1 met  Roeffs Judocus, (deze x 2 Werchter 22.09.1656 (g. De Meijer Joannes en Vermijlen Joannes) met Cathelijne Cootmans), x 2  metJan Vandeneijnde, fs Cornelis).

 

Akte met dank aan Christine Savat.

AVT2: 30 sept 1671:

Cathelijn Michiels we Peeter Paeps alias Van Eijcken ten overstaen van Jan Paeps, Peeter Paeps, Hendrik Paeps ende Geraert Paeps alias Van Eijcken als kinderen van voors Peeter x Cathlijn Michiels

Jan Willems als momboir van de kinderen van wijlen Willem Willems x Barbara Vermijlen ten overstaen van Willem Verhagen haeren tweeden man

Jan Willems Aertsone hem sterk makende voor de andere broers en susters

hebben S+D seker bosch genoempt het verbrant bosch gelegen onder Baal ontrent den Begijnendijck ... welcken bosch eertyts heeft gecompeteert wijlen Peeter Michiels ende sijne huijsvrouwe alsoo gesuccedeert geweest op Peter, (Jan?) Cathlijn ende Elisabeth Michiels alle kinderen vande voors gehuijschen waervan Peeter Michiels met Cathlijn Van Brezijp sijn huijsvrouwe heeft binnen sijnen leven gecocht die twee paerten van voors Jans ende Cathlijn Michiels soo dat de voors Cathlijn met haere voors kinderen is competerende drije paerten vanden voors bosch ende de kinderen en erfg. van Aert ende (Willem) uit den hoofde van Elisabeth Michiels Peeters tsamen het vierde paert.

 

Uit dit huwelijk:

 

Michiels Catharina, XI - XII (S1121 + S2489),

 

Michiels Maria,

 

Michiels Jacobus, (°) Werchter 19.09.1621 (g. Dirix alias Jacobi Kempeneer en Barbara Van Hove),

 

Michiels Anna, (°) Werchter 23.07.1624 (g. Joannes Van Bostraten en Anna Michiels),

 

Michiels Petrus, (°) Werchter 02.08.1627 (g. Petrus Crabbe en Maria Borchmans).

 

 

 

XIII - XIV - Calstermans Jan (S5160 + S7720 + S9192), ° ca. 1550, x met Maria Michiels (S5161 + S7721 + S9193), fa Peeter x Barbara Holemans.

 

Uit dit huwelijk:

 

Calstermans Aert,

 

Calstermans Joannes, XII - XIII (S).

 

 

 

XII - Willems Arnoldus (S2292), ° ca. 1585, x met Elisabeth Michiels (S2293), zij x 2 met Laureys Bernaerts alias Vervarent/Vervaken,

 

Uit dit huwelijk:

 

Willems Willem, XI (S1146). 

 

 

 

XII - Coens Coenrardus (N3160 + S4520), ° ca. 1592, + Werchter 02.04.1663, x met Michiels Catharina (N3161 + S4521), ° 1589-1597.

 

Onder de KLIK zit meer info en commentaar over dit gezin en meer bepaald over de zoon Guilielmus. Dit met dank aan Paul Peeters.

 

Uit dit huwelijk:

 

Coens Henricus, XI (N1580), ° ca. 1617,

 

Coens Christophorus, XII (S2260), (°) Werchter 14.03.1619 (g. Christophorus Spoelberch en Maria Michiels filia Petri),

 

Coens Joannes, (°) Werchter 10.06.1621 (g. Joannes Van Lantrop en Margaretha De Wijngaerder),

 

Coens Wilhelmus, (°) Werchter 11.02.1624 (g. Wilhelmus Fredericx en Elisabeth Van Dijck), + Werchter 07.08.1675, (+) Werchter 08.08.1675, x ca. 1658 met Magdalena Huysmans,

     Uit dit huwelijk:

     Coens Elisabeth, (°) Werchter 03.07.1659 (g. Coens Coenrardus n. filii Joannes en Metsers Elisabeth), + Werchter 12.12.1686,

     x Werchter 05.07.1680 (g. Petrus Crabbe en Martinus Coenen) met Joannes Berchmans,

     deze x 2 Werchter 20.03.1688 (g. Cornelius Van Roost en Adrianus Van Beveren) met Regina Smolders - Smeulders,

        meer info onder de KLIK,

     Coens Catharina, (°) Werchter 19.04.1663 (g. Machiels Catharina n. sui mariti Van Eijcken Petrus en Machiels Catharina sui pueri),

 

Coens Arnoldus, (°) Werchter 17.11.1626 (g. Arnoldus Holemans filius Petri en Lucia Van Lantrop),

 

Coens Petrus, (°) Werchter 02.01.1628 (g. Petrus Crabbe en Anna Van Essche),

 

Coens Maria, (°) ca. 1630, x ca. 1663 met Henricus Brugmans,

     Uit dit huwelijk:

     Brugmans Maria, (°) Werchter 09.05.1664 (g. Catharina Machiels n. ... Coenens en Maria Troo),

     Brugmans Catharina, (°) Werchter 01.10.1665 (g. Martinus Koens en Catharina Vermijlen),

     Brugmans Joannes, (°) Werchter 14.01.1668 (g. Joannes Brugmans en Anna Wauters),

 

Coens Margaretha, ° ca. 1632,

 

Coens Coenrardus,

 

Coens Martinus, (°) Werchter 27.05.1636 (g. Martinus Bries en Catharina Michils), x Werchter 05.06.1666 (g. Koenens Joannes en Brugmans Henricus) met Crabeels Gertrudis, deze x 1 Werchter 01.07.1646 (g. Van Geel Wilhelmus en Bries Henricus) met Van Geel Petrus (N1260 + S1852),

    Uit dit huwelijk:

    1. Van Ghele Cornelius X (N630), (°) Werchter 19.06.1646 (g. Cornelius Baudewijns en Maria Crabeels), x Werchter 09.06.1671

     (g. Van Tongelen Arnoldus en Coens Martinus)  met Maria Willems (N631),

    Van Geel Petrus, X (S926), (°) Werchter 01.05.1648 (g. Henricus Van Geel nomine Stroobants en Anna Winnepenninckx),

    Van Geel Petronella, (°) Werchter 17.12.1650 (g. Petrus Briers en Petronella Meelkens),

    Van Geel Catharina, (°) Werchter 04.10.1652 (g. Henricus Van Geel en Catharina Van Hoegaerden),

    Van Geel Maria, (°) Werchter 29.11.1655 (g. Bries Joannes en Maria Willems),

    Van Geele Anna, (°) Werchter 24.12.1658 (g. Petrus Briers en Anna Bogaerts),

    2. Coens Joannes, (°) Werchter 12.05.1667 (g. Machiels Catarina n. filii sui Koenens Joannes en Polspoel Maria).

 

 

 

XII - Verbeeck Cornelius (bij x Petrus) (S3484), (°) Haacht 11.11.1603, x Haacht 06.02.1635 met Machiels Elisabeth (S3485), (°) (niet  W!, H, S, K, R, Wes!, P!, Bon!, Bet, Wez, Rot?, Wak, ), deze x 1 met Guilielmus Van Looffelt.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verbeeck Cornelius.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Joannes, XI (S1742), (°) Haacht 10.10.1635,

 

Verbeek Maria, (°) Haacht 19.07.1638, x Haacht 16.11.1660 met Jan Van Tolhuijs/zen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tolhuijsen Joannes Baptista, (°) Haacht 05.04.1662,

     Van Tolhuijsen Petrus, (°) Haacht 25.05.1666,

 

Verbeeck Catharina, (°) Haacht 19.10.1642, x Haacht 07.07.1665 met Docx Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Dox Paulus, (°) Haacht 10.02.1667,

     Docx Cornelius, (°) Haacht 19.02.1668,

     Dox Adrianus, (°) Haacht 10.03.1670,

     Dox Joannes, (°) Haacht 05.10.1672.

 

 

 

XII - Wouters Petrus (S2544), (°) ca.1602, x (niet W, ) met Michiels Maria (S2545).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wouters Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Arnoldus, ° ca. 1617,

 

Wouters Joannes, (°) Werchter 05.10.1627 (g. Joannes Michiels en Martina Michiels),

 

Wouters Antonius, (°) Werchter 30.08.1639 (g. Antonius Vervoort en Clara Wouters),

 

Wouters Petrus, x (niet W, S, P, K, ) ca. 1664 met Maria Hoylaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Joannes, (°) Werchter 21.06.1665 (g. Joannes Van Hoegaerden en Catharina Hoylaerts),

     Wouters Adrianus, (°) Werchter 24.08.1666 (g. Anthonius Wouters en Anna Hoelaerts),

     Wouters Arnoldus, (°) Werchter 16.10.1669 (g. Arnoldus Machiels en Barbara Van Leempoel),

 

Wouters Joannes, (°) Werchter  18.11.1642 (g. Joannes Verstraeten en Clara Wouters),

 

Wouters Henricus, XI (S636), (°) Werchter 24.10.1647 (g. Henricus Lijsens en Maria Schrijns).

 

 

 

XI - Michiels alias Pallo Nicolaus (S1174), onder de Laeth, (°) Werchter 01.02.1622 (g. Nicolaus Tijs, timmerman en Maria Viskens), x Werchter 27.07.1645 (g. Doxs Gregorius en Vervoort Sebastianus) met Dox Anna (S1175), ° 1608-1626 (niet K, R, S, H, W!, Bet, Rot, O, SKW, Beer, P?, Heist, Wez, Wak, Wes!, Til, Buk, ), + Werchter 30.06.1671, zij x 2 Werchter 16.08.1654 (g. Egrix Nicolaus en Mr Joannes Schellekens) met Egerickx Laurentius, + Werchter 01.07.1700, fs Nicolaus. Deze laatste dan weer x 2 Werchter 26.11.1671 (g. Arnoldus Machiels en Cornelius Van Royst) met Barbara Van Hoegaerden, + Werchter 09.07.1694.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Laurentius Eggerickx en Anna Dockx.  Laurentius Eggerickx was de zoon van Nicolaus.  Anna Dockx was eerst gehuwd met Nicolaus Michiels.  Anna Dockx overleed te Werchter op 30.06.1671 en werd aldaar de dag nadien begraven.  Laurentius Eggerickx hertrouwde te Werchter op 26.11.1671 (get. : Arnoldus Machiels en Cornelius Van Royst) met Barbara Van Hoegaerden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8262 fol. 30v°.

Item in presentie des heeren meyer, schepenen ende eygengenoten van Loven naerbeschreven gestaen mr. Peeter Van Cotthem, dije vuyt crachte ende naer vermoegen der procuratie, speciael ende irrevocabel aen hem gegeven bij ende van wegens Laureys Eggerickx sone Niclaes ende Anna Dockx, gehuysschen, tot het naerbeschreven valide te moegen doen, gepasseert voorden notaris C. Oliviers ende seeckere getuygen den tweeden deser loopender maendt van meert, dheeren schepenen in originali gesien ende gebleken, ende heeft opgedragen met behooelijcke verthijdenisse een halff boinder landts, gelegen onder Wackerzeel opt Lupservelt, regenoten de strate ter eenre, tgoidtshuys van Perck ter tweed., Adriaen Dockx ter derdere ende d' aertgat ter iiije. zijden, der vuegen soo ende gelijck tselve opde voors. constituanten is gedevolveert bij doode ende afflijvicheyt der constituante ouders zaliger, expos. impositus jure hereditario et allodiali per mo. Guilliam Peeters, present ende accepterende voor hem ende Elysabeth Storms, sijne huysvrouwe, hunne erffven en. naercomelingen oft actie hebbende, et semper satis den voors. geconstitueerde inden naeme sijns constituanten, obligerende, submitterende ende renuncierende in debita forma et waras voor vrije, eygen onde ombelast goet, is te weeten dat het voors. goet is geaffecteert geweest bij mainmise aen Jan Van Hove tot indempnitijt vande cautie, bij hem gepresteert voor wijlen Niclaes Michiels, haeren constituante iersten man, voor de costen van seeckere proceduere, soo ist dat den voors. Jan Van Hove mette voors. acte van procuratie sijn recht van mainmise ten respecte van het voors. halff boinder heeft affgegaen met geloefte in forma, hier waeren over jor. Jaecques De Rijck ende jor. Jaecques Van Malcote, schepenen ende eygengenoten, item sr. Michiel Panis, lieutenant s' heeren meyers, ende Oliviers, insgelijckx eygengenoten van Loven, quiquidem hec rogantes quod faciunt, coram quibus satis et waras in forma, actum via. marty a°. 1657.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Machiels Catharina, X (S587), (°) Werchter 24.09.1646 (g. Joannes Verstraeten en Catharina Van der Straeten),

 

Michiels Maria, (°) Werchter 13.04.1649 (g. Joannes Michiels en Anna Van Bael),

 

Michiels Joannes, (°) Werchter 23.08.1650 (g. Joannes Ingelborghs en Clara Wouters nomine Catharina Van Ermegem) ,

 

Michaelis Margaretha, (°) Werchter 07.10.1653 (g. Walterus Boons en Margaretha Assels), x (niet W, ) met Gerardus De Preter, ex Aarschot,

     Uit dit huwelijk:

     De Preter Joannes, (°) Werchter 10.01.1678 (g. Joannes Michiels en Elisabeth De Preter),

 

2. wellicht kinderloos,

 

3. gezin verder bij Barbara Van Hoegaerden.

 


 

XI - XII - Van Eyken Petrus (S1120 + S2488), x (niet W, ) met Michiels Catharina (S1121 + S2489), (°) Werchter 01.05.1619 (g. Coenrardus Coen en Catharina Roefs), deze x 2 met Willem Verhagen (kinderloos).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Eyken Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Eyken Joannes, (°) Werchter 06.02.1639 (g. Joannes Van Eijken en Anna Machiels),

 

Van Eyken Petrus, (°) Werchter 24.09.1641 (g. Petrus Lauwens en Amerantia Van Mechelen), x Werchter 23.02.1677 (g. Gerardus Van Eycken en Joannes Rix) met Holemans Catharina, geen fii te W, Wak, Rot, K, H, S,

 

Van Eyken Henricus, (°) Werchter 25.10.1643 (g. Henricus Lijsens en Lucia De Wortelaer),

 

Van Eyken Gerardus, (°) Werchter 06.06.1646 (g. Gerardus Van Aerschot en Catharina Machiels), x Werchter 02.12.1690 (g. Cornelius Van Roost en Joannes Boukorts) met Valkeneers Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Paeps Arnoldus, (°) Werchter 18.09.1691 (g. Paeps Arnoldus en Docx Maria),

     Van Eijcken Maria, (°) Werchter 24.01.1693 (g. Hoilaerts Egidius n. Van Eijcken Adrianus en Luijten Maria),

     Van Eijcken Maria, (°) Werchter 06.05.1694 (g. Valckeneers Arnoldus en Luyten Maria),

     Paeps alias Van Eijcken Petrus, (°) Werchter 28.11.1695 (g. Valckeneers Petrus en De Fumal Maria),

     Paeps Anna, (°) Werchter 28.09.1697 (g. Paeps Petrus en Van Hove Anna),

     Paeps alias Van Eijken Joanna, (°) Werchter 08.02.1699 (g. Paeps Guilielmus en Luijten Joanna),

     Paeps alias Van Eijcken Gerardus, (°) Werchter 03.03.1701 (g. Paeps Arnoldus en Van Hove Maria),

     Paeps alias Van Eijken Henricus, (°) Werchter 01.07.1702 (g. Paeps Henricus en Van den Benden Joanna),

     Van Eijcken Guilielmus, (°) Werchter 08.04.1705 (g. Van Geel Guilielmus en Matkin Catharina),

     Paeps Adrianus, (°) Werchter 12.12.1706 (g. Van Eijken Guilielmus en Lambreghts Maria),

 

Van Eyken Guilielmus, X - XI (S560 + S1244), (°) Werchter 15.10.1648 (g. Castermans Joannes en Van Eyken Maria),

 

Van Eyken Arnoldus, (°) Werchter 22.03.1652 (g. Joannes Viskens en Elisabeth Van Eycken),

 

Van Eyken Anna, (°) Werchter 11.03.1655 (g. Joannes Coens en Anna Van Berge),

 

Van Eyken Maria, (°) Werchter 16.03.1656 (g. Antonius Lauwens en Maria Koenens),

 

Paeps alias Van Eyken Adrianus, (°) Werchter 04.04.1660 (g. Adrianus Van den Berghe en Maria Lauwers nomine Catharina Ingelborghs), x Werchter 15.05.1681 (g. Petrus Van Hove en Henricus Van Eycken) met Van Hove Anna,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, Wak, Rot, K, H, S,

     Van Eijcke Arnoldus, (°) Werchter 25.11.1682 (g. Van Eijcke Arnoldus en Van Hove Anna),

     Van Eijcken Maria, (°) Werchter 17.04.1689 (g. Van Eijcken Guilielmus en Van Langhendonck Maria),

 

? Paeps Alias Van Eyken Adriana,

 

Paeps alias Van Eyken Catharina, (°) Werchter 03.09.1665 (g. Joannes Serneels en Catharina Castermans).

 

 

 

X - Smets Jacobus (S586), (°) Werchter 08.08.1643 (g. Jacobus Smets en Anna Van Tongelen), + Werchter 27.10.1709,x Werchter 02.05.1673 (g. Joannes Smets en Joannes Michiels) met  Machiels Catharina (S587), (°) Werchter 24.09.1646 (g. Joannes Verstraeten en en Catharina Van der Straeten).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Smets Jacobus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Maria, (°) Werchter 24.10.1674 (g. Maria Michiels en Augustinus Wittemans), x Werchter 06.01.1700 (g. Smets Jacobus en De Keijser Petrus) met Augustinus Wittemans,

     Uit dit huwelijk:

     Wittemans Maria, (°) Werchter 16.05.1701 (g. Petrus Wittemans en Maria Michiels),

     Wittemans Anna, (°) Werchter 02.11.1702 (g. Anna ...),

     Wittemans Margaretha, (°) Werchter 28.09.1704 (g. Franciscus Wittemans en Margaretha Smets),

     Wittemans Joanna, (°) Werchter 02.11.1708 (g. Guilielmus Smets en Joanna De Kijser),

     Wittemans Anna Catharina, (°) Werchter 07.08.1711 (g. Antonius Van Bockhorst en Anna Catharina Van A...),

     Wittemans Maria Anna, (°) Werchter 07.11.1713 (g. Joannes Smets en Maria Van Gorp),

 

Smets Margaretha, IX (S293), (°) Werchter 11.12.1676 ( g. Joannes Machiels en Margaretha Moons),

 

Smets Joanna, (°) Werchter 05.01.1680 (g. Petrus Van Tongelen en Margaretha Van Tongelen),

 

Smets Elisabetha, (°) Werchter 10.11.1681 (g. Laurentius Egrix en Elisabetha Verstraeten),

 

Smets Guilielmus, (°) Werchter 04.01.1683 ( g. Guilielmus Van Langendonck en Margaretha de Woertelaere),

 

Smets Joannes, (°) Werchter 07.05.1686 (g. Joannes Ricx en Petronella Smets), + Werchter 10.02.1774, x 1 Werchter 25.06.1712 (g. Guilielmus Van Geel en Augustinus Wittemans) met Van Geel Maria, x 2 (niet W, ) met Wellens Maria, (°) Werchter 28.02.1699, + Werchter 05.06.1757, fa Guilielmus en Anna Vanderveken,

     Uit dit huwelijk:

     1. Smets Barbara, (°) Werchter 05.07.1713 (g. Martinus Van Geel en Maria Crispeijn n. Barbara Van Geel),

     Smets Martinus, (°) Werchter 27.10.1714 (g. Martinus Van Geel en Barbara Van Geel),

     Smets Guilielmus, (°) Werchter 16.06.1718 (g. Guilielmus Smets en Catharina Viskens), + Antwerpen 20.02.1757,

     Smets Catharina, (°) Werchter 22.02.1723 (g. Guilielmus Van Geel en Catharina Wellens),

     2. Smets Joanna, (°) Werchter 05.11.1729 (g. Guilielmus Wellens en Joanna Wittemans),

     Smets Elisabeth, (°) Werchter 23.03.1732 (g. Henricus Van Gheel en Elisabeth Grootaers),

     Smets Adrianus, (°) Werchter 19.10.1733 (g. Adrianus Wellens en Barbara Lauwens), + Werchter 31.08.1753,

     Smets Anna Catharina, (°) Werchter 27.04.1736 (g. Joannes Van Meerbeeck en Anna Catharina Wittemans),

     + Werchter 17.06.1780, x 1 Rotselaar 02.02.1762 (g. Norbertus Verstraeten en Jacobus Van Tongelen) met

     Henricus Boschmans, (°) Werchter 28.03.1734, + Werchter 07.04.1771, fs Joannes en Maria Van Beersel,

     x 2 Werchter 07.01.1772 met Adrianus Servrancx, (°) Werchter 09.03.1740, + Werchter 10.10.1783, fs Egidius en Catharina Van Nuffelen,

     Smets Joannes Baptista, (°) Werchter 04.01.1738 (g. Joannes Van Hoegaerden en Maria De Vadder),

     Smets Clara, (°) Werchter 21.10.1739 (g. Joannes Vincx en Clara Michiels),

 

Smets Anthonius, (°) Werchter 08.12.1688 (g. Anthonius Journe nomine sui uxoris en Maria Smets).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom