Voorouderlijst Michiels Hubertus

 

Michael, Michael(i)s, Michelis, Michaili, -ly, Michaëly, Michaelson, -sen, Michel(s), Lemichel, Migchels(en), Missel, Michel(son), -sen, -zon, Mic(h)el(l)i, Michel(l)y, Mixhel, Michils, Michl, Michilsen(s), Michiel(s), Michielse(n), Mi(e)chiels(s)en(s), Michielsseune, Miechilsens, Miegielsen, Mekkelsen, Micheels, Mik(i)els, Micki(e)ls, Mechiels(en), Machi(e)ls, Magiels(en), Magchiels, Maghiels, Machielse(n), Machilsen, Magils, Magil(l)issen, Machille, Maquille, Macki(e)ls, Makiels, Maquils, Mackielsens, Macheel(s), Machgeels, ...

Patroniem naar de Bijbelse voornaam Michael..

 


 

XI - Michiels Hubertus, fs Hubertus (S1344), x met Walburgis - Waelbrecht Fraye.. (S1355).

 

Met de volgende twee opeenvolgende akten (met dank aan Paul Peeters)van dezelfde datum kom je niet alleen de volledige naam van de echtgenote van Hubertus Michiels te weten, met name Walburgis (Walbrecht) Fraye, maar ook dat de vader van Hubertus Michiels eveneens Hubertus heette Hubertus en Walburgis waren inwoners van Wezemaal. In de tweede akte is er ook sprake van Claudius Masquelier. Hij was niet alleen rentmeester van de kerk van Wezemaal, maar ook de rentmeester van de heer van Wezemaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 138v., akte dd. 29 november 1616.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de)  schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Marck Van Nijverseel soene wijlen Joos en(de) Barbara Janss(en), zijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Wesemael, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een erffken, daerop eertijts een huys plach op te staen, gelegen tot Wesemael voors(creven) inde Eecktstraete, regen(oten) die selve straete ter eenre, Isack Vand(en) Panhuyse ter iie., derffgen(aemen) Henry Everaerts ter iiie. en(de) tHulstlaeren Velt ter iiiie. zijden, exp(osito) soo es daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Huybrecht Michiels en(de) Walbrecht Fraye, zijne huysvr(ouw)e, et satis obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras op sheeren chijns van(den) gronde, tanquam prout iure, coram Duffle, Roeloffs, novembris xxixa., 1616.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 139r., akte dd. 29 november 1616.

Item Huybrecht Michiels soene wijlen Huybrechts en(de) Waelbrecht Fraye, gehuysschen, woonen(de) tot Wesemael, in p(rese)ntia, etc(etera), p(er) mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een erffve, daer eertijts een huys plach op te staen, gelegen tot Wesemael, regen(oten) dEeckstraete ter eenre, Isack Van Panhuyse ter iie., derffgen(aemen) Henricx Everaerts ter iiie. en(de) tHulstlaeren Velt ter iiiie. zijden, item noch een huys en(de) hoff, insgel(ijcx) gelegen tot Wesemael, regen(oten) die voors(creve) straete ter eenre, derffgen(aemen) Joos Van Hove ter iie., Michiel Van(den) Schriecke ter iiie. en(de) Isack Van Panhuyse ter iiiie. zijden, exp(osito) ende s(ieu)r Glaude Masquelier inden naem en(de) tot behoeff van(de) kercke van tot Wesemael, imp(ositus) per mo(nitionem) redd(idi)t om tvoors(creven) goet te hebben, te houden en(de) te besitten opde lasten daer te voren op vuytgaen(de), te weeten sheeren chijns tanquam prout, daerop die voors(creve) opdraegeren tselve zijn waranderen(de) ende voorts meer op eene voortaene rente van vier carolus gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den xxven. dach novemb(ris) en(de) bynnen deser stadt wissele oft tot Wesemael te leveren, los en(de) vrije van bede, ve., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet asses assecutum et tantum et casu quo pignora, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) in forma, met conditie dat die voors(creve) opdraegeren die voors(creve) rinte van vier carolus gul(den)s erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken guld(en) met xvi gel(ijcke) carolus gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, geloven(de) voorts die voors(creve) gehuysschen indivisim die voors(creve) rinte van vier rinsg(u)l(dens) ts(iae)rs jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), quolibet assecutu(m) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) se et sua in forma, coram eisd(em) eod(em).

Item s(ieu)r Glaude Masquelier, rentm(eeste)r van(den) heere van Wesemael, bekindt midts desen de pontpe(n)nin(gen) ontfangen te hebben, des toircond(en), etc(etera), onderteeckent G. Masquelier.

 

Uit dit huwelijk:

 

Michiels Oliverius, X (S672), (°) Wezemaal 20.01.1608 (g. Oliverius Van der Schueren en Elisabeth Wigghers).

 


 

X - Michiels Oliverius (S672), (°) Wezemaal 20.01.1608 (g. Oliverius Van der Schueren en Elisabeth Wigghers), x 1 Wezemaal 30.04.1634 (g. Peters Petrus en Georgius Joannes) met Hendrickx Anna (kinderloos), x 2 (niet Wez, ) met Sroijen Anna, x 3 (niet Wez, ) met Maria Horemans, x 4 (niet Wez, Rot, ) met Verboomen Maria (S673), (°) Rotselaar 11.03.1618 (g. Walterus Van Horck en Maria Fobelets). Deze laatste x 2 Rotselaar 23.07.1650 (g. Verbeumen Walterus en Verbeumen Gerardus) met Huijsmans Franco (geen fii in Rot, Wez, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Michiels Adrianus, (°) Wezemaal 08.03.1635 (g. Andrianus Anteunis en Elisabeth Hendrickx),

 

3. Michiels Maria, (°) Wezemaal 06.12.1638 (g. Petrus Stoffels en Maria De Wit), x Wezemaal 05.05.1677 (g. Vanden Schrieck Joannes en Michiels Christophorus) met Godefroij - Godtfroij To(u)ssanus - Toussaint - Allerheiligen - Natalis, deze x 1 Wezemaal 14.01.1651 (g. Van Hovelt Joannes en Elsen Henricus) met Van Ho(o)velt Margareta, x 2 Wezemaal 07.01.1670 (g. Geerts Petrus en Marissens Gerardus) met Scheepmans Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Godefroije Maria, (°) Wezemaal 14.07.1651 (g. Godefroije Hubertus en Lansseer Maria),

     Godefroij (Elsen) Gerardus, (°) Wezemaal 16.08.1654 (g. Elsen Gerardus en Elsen Joanna),

     Godefridi Margareta, (°) Wezemaal 08.04.1657 (g. Elsen Gerardus en Godefroijs Margareta),

     Godefroij Nicolaus, (°) Wezemaal 18.07.1662 (g. Leijsens Nicolaus en Van Hoovelt Catharina),

     Godefroo Carolus, (°) Wezemaal 15.11.1665 (g. Van Aerschot Carolus en Elsen Maria),

     2. Goddefroij Maria, (°) Wezemaal 28.01.1671 (g. Elsen Paulus en Wauters Maria),

     Godefroij Elizabeth, (°) Wezemaal 02.02.1674 (g. Jenkein Hubertus n. Minnen Joannes Martinus en Clismans Elizabeth),

     Godefroij Joannes, (°) Wezemaal 27.11.1675 (g. Sonnée Joannes en Scheepmans Maria),

     3. kinderloos ?,

 

4. Michiels Christophorus, IX (S336), (°) Wezemaal 11.01.1643 (g. Christophorus Van Mierbeeck en Anna Diricks).

 


 

IX - Michiels Christophorus (S336), (°) Wezemaal 11.01.1643 (g. Christophorus Van Mierbeeck en Anna Diricks), x 1 Wezemaal 23.09.1673 (g. Jacobus Van der Schrieck en Tossanus Godefroij) met Stevens Catharina (S337), (°) (niet Aarsch!, K, R ,W, Rot, P, S, H, Bet, Beer, Wez, Heist, I, Kamp, Berg, Perk, Wak, Holsb, Leuv, Til, Buk, Wils!, Wink, Herent!, KortD!, SPR, Nieuwr, ), x 2 met Janssens Christina.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Michiels Omnessancti vulgo Tossanus (Heijligen), VIII (S168), (°) Wezemaal 13.02.1675 (g. Tossanus Godefroij en Maria Michiels),

 

2. Michiels Ida, (°) Wezemaal 30.09.1685 (g. Martinus Minnen en Joanna Minnen), x Wezemaal 06.02.1712 (g. Van Hove Adrianus en Michiels Tossanus) met De Reij Philippus,

     Uit dit huwelijk:

     De Reij Catharina, (°) Wezemaal 27.01.1717 (g. Geraerts Wilelmus en Michiels Catharina),

     De Reij Carolina, (°) Wezemaal 06.08.1720 (g. De Reij Carolus en Michiels Catharina),

     De Reij Maria, (°) Wezemaal 27.12.1724 (g. Michiels Joannes en Smits Maria),

 

Michiels Catharina, (°) Wezemaal 11.03.1689 (g. Joannes Aerts en Catharina Vande Beck).

 


 

VIII - Michiels Omnessancti vulgo Tossanus (Heijligen) (S168), (°) Wezemaal 13.02.1675 (g. Tossanus Godefroij en Maria Michiels), x 1 met Catharina Vanden Eynde, x 2 Wezemaal 17.06.1731 (g. Franciscus Van Laer en Phillippus De Reij) met Biersemans - Beesemans Petronilla (S169), (°) Wezemaal 01.06.1696 (g. Van Cauteren Joannes en Van Cauteren Petronilla).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Michiels Anna, (°) Rotselaar 30.05.1702 (g. Joannes Van den Eijnde en Anna Foblets),

 

Michiels Joanna, (°) Wezemaal 20.02.1704 (g. Guilihelmus Crab en Anna Crab nomine Joanna Crab),

 

Michiels Joannes, (°) Wezemaal 11.04.1706 (g. Joannes Vanden Eijnde en Ida Michiels),

 

Michiels Guilelmus, (°) Wezemaal 28.01.1708 (g. Guilelmus Vanden Eijnde en Catharina Michiels),

 

Michiels Petrus, (°) Wezemaal 30.10.1710 (g. Petrus Van Heurck en Anna Crabben nomine Gertrudis Vanden Eijnde),

 

Michiels Maria, (°) Wezemaal 07.10.1712 (g. Philippus De Reij en Maria Van Weddingen),

 

Michiels Philippus, (°) Wezemaal 29.06.1715 (g. Philippus De Reij en Anna Crabben),

 

Michiels Catharina, (°) Wezemaal 18.02.1718 (g. Joannes Vanden Eijnden en Catharina Machiels),

 

Michiels Anna (Maria) Catharina, (°) Wezemaal 12.11.1722 (g. Philippus De Reij en Anna Vanden Enden), x Wezemaal 05.06.1753 (g. Michiels Thosanus en Paeps Martinus) met Bols Martinus,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Martinus Bols en Anna Maria Michiels.  Hun goederen werden verdeeld onder de nog levende kinderen voor de wethouders van Wezemaal op 21.04.1787.  Uit de akte blijkt dat hun dochter Petronella was gehuwd met Michael Storms en dat hun dochter Elisabetha Bols met Joannes Baptista Kestens huwde.  Zij woonden allen te Wezemaal.  Dochter Maria Theresia was reeds overleden.  Deze laatste liet haar testament op 29.05.1787 opstellen voor notaris Jan Van Ophem senior te Aarschot.  Het archief van deze notaris overleefde de Tweede Wereldoorlog niet.  Nadere informatie over de voorouders van Martinus Bols en zijn nageslacht kunnen geraadpleegd worden op de website van Wim Vandersloten : http://www.vandersloten.be/wrw/wc06/wc06_325.htm.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8093, fol. 15r., akte dd. 9 juli 1787.

In de tegenwoordigheydt der heeren schepenen der hooft stad Loven naertenoemen gestaen den notaris Joannes Baptista Bisschop, officiael van de tweede secretarie camer der selve stad, uyt crachte en naer vermogen der onwederroepelijke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen ende reitereren, als thoonder dier geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen in voegen en maniere naervolgende, luydende aldus.

Op heden desen 27. juny 1700 sevenentachentig compareerde voor mij als openbaeren notaris, bij sijne majesteyts Souverijnen Raede, geordinneert in Brabant, geadmitteert, binnen de stad Aerschot residerende, present de naergenoemde getuygen, Michiel Storms en Petronella Bols, gehuysschen en ingesetenen der baenderije van Wesemael, voor twee derde paerten sive voor drij hondert guldens, ter ie., en Jan Baptist Kestens en Elisabeth Bols, hunne suster en swager, ook gehuysschen en ingesetenen der voorse. baenderije van Wesemael, voor een derde paert sive voor hondert en vijftig guldens, ter iire., welke comparanten bekennen ieder ter propositie als voor gesaementlijk ter presentie van ons notaris en getuygen getelt, reelijck ontfangen te hebben uyt handen van den eerwe. heere Guillielmus Josephus De Graux, choordeken vant venerabel capittel binnen dese voorse. stad Aerschot, reapplicerende ten behoeve van d' heer Nicolaus Josephus De Graux en jouff. Maria Dympna Lenaerts, gehuysschen binnen de stad Mechelen, eene somme van vier hondert en vijftig guldens courant geld, den schelling tot seven stuyvers en alle andere specien naer advenant gerekent, dienende dese daer over voor obligatie van ontfang in forma sonder van andere te moeten doceren, ter saeke van welken ontfang geloven sij comparanten aen en ten behoeve der principale geldtschieters te sullen gelden en betaelen, vrij van van (!) port, ten advenante van vier guldens tien stuyvers par cent eene voortaende erffelijke rente van twintig guldens vijf stuyvers dan in cas van precise betaelinge oft uyterlijk ses weken naer ideren valdag sullen sij bij moderatie volstaen met achtien guldens s' jaers en dus a rate van vier par cent, den voorsen. heere choordeken present en ten behoeve als voor accepterende, altijd exempt van xxste., meerdere en mindere penningen, beden, subsidien, vijandlijke contributien en generalijck alle andere, soo reële, personele als mixte, lasten, reede op renten gevraegt en alnoch te imponeren, geene gereserveert, de gene alle blijven tot laste der rentgelders alleen sonder korten aen de voorse. rente, niettegenstaende de majesteyts placcaerten ofte envoien der heeren staeten, geemaneert en te emaneren, het contrarie mede brochten, aen alle welcke sij van alsnu en voor alsdan wel expresselijck sijn renuntierende en derogerende.

Cours te nemen op date deser, sulkx dat het eerste jaer intrest verschijnen sal op den 27. juny 1788 en alsoo consecutivelijk alle jaeren te betaelen tot de effective quytinge toe, die altijd sal vermogen geschieden als 't de rentgelders gelieven sal, t' eender reyse met gelijke vier hondert en vijftig guldens in geevalueerde specien en den intrest dier a rate van tijde, blijvende het passeren deser, dobbel authentique, segels, brieven van affectatie tot de cassatie en procuratie dier inclues, alles tot laste der rentgelders sonder korten als voor.

Tot assurantie van welk capitael en te verschijne intresten van dien verbinden sij rentgelders hunne persoonen en goederen, roerende en onroerende, present en toecomende, en onder submissie en renuntiatie als naer rechten voor speciaele hypotheque ontrent de tien vierendeelen land, behuyst gestaen en gelegen onder de voorse. baenderije van Wesemael tot Overveld, regenoten Jan Van Rillaer oost, de baene naer Gelrode zuyd, Guilliam Vanden Eynde west en den H. Geest van Wesemael noord, bij hun gewarrandeert voor vrij, suyver en onbelast dan met ontrent seven oorden chijns s' jaers aen den heere van Wesemael, overmits de rente daer op uytgaende uyt dese penningen seffens word gequeten.

Item alnog een half dagmael salvo justo, behuyst aldaer, regenoten Adriaen Godts ter ie., de oude baene op Aerschot ter iie., het Paus Collegie ter iiie. en mevrouwe Van Billoen ter iiiie. seyde, de voorse. goederen aen de rentgelders toegecomen, te weten ider voor een derde paert uyt de successie van Martinus Bols en Anna Maria Michiels, hunne ouders, volgens deylinge voor wethouderen van Wesemael de date 21. april lestleden en voor het resulterende derde paert competeert aen d' eerste comparanten uyt den hoofde en aflijvigheyd van Maria Theresia Bols, hunne gewesene suster en swagerinne, volgens haeren testamente, gepasseert voor mij notaris in date 29. mey lestleden, de gene het selve derde paert ook hadde ingevolge de voorberoepe deylinge, alles onder gelofte van volkomen guarrand en altijd genoeg te doen oft' er naemaels iet aengebraeke.

Ten beteren effecte onwederroepelijck constituerende een ider thoonder deser ofte desselfs copije authentique om in cas van eenig gebreck te gaen en compareren, soo voor den voorschreven Souvereynen Raede, van heeren meyer en schepenen van Loven als alomme daer 't de rentheffers gelieven sal en den inhoud deser aldaer te doen en laeten vernieuwen, sententieren en verklaren executoriael met kosten.

Alsmede om te consenteren in d' affectatie der selve rente, t' sij bij opdracht ofte mainmise, decreet en anderwerf decreet voor die voorse. heeren schepenen van Loven oft rechter competent daer op te volgen met alle voordere formaliteyten ten cas voor handen gerequireert, gelovende, &a., verbindende, &a., ac renuntiando prout in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Aerschot date ut supra ter presentie van Petrus Tuerlincx en Joannes Bapta. Hoorickx als getuygen, d' originele minute deser, bekleed met zegel van twelf stuyvers, is onderteekent met het mercq van Michiel Storms, met het mercq van Petronella Bols, Joannes Baptista Kestens, Anna Elisabeth Bols, G.J. De Graux, dec., P. Tuerlincx, J.B. Hoorickx et a me notario, leeger staet, quod attestor, onderteekent J. Van Ophem, nots. pubs., 1787.

Welkenvolgens den voorse. geconstitueerden uyt krachte en naer vermogen als voor heeft den bovenstaenden contracte van rentconstitutie alhier vernieuwt, herkent en gereitereert, consenterende int slaen van mainmise en voorts als bij den selven de rentgelders obligantes, submittentes ac renuntiantes in forma.

Coram jonker Gerardus Franciscus Xaverius de Herckenrode de Raedtshoven ende sieur Livinus Lints, schepenen, desen 9. july 1787.

     Uit dit huwelijk:

     Bols Petronilla, (°) Wezemaal 21.01.1754 (g. Vermeulen Adrianus en Beersemans Petronilla), x met Michael Storms,

     Bols Joanna Maria, (°) Wezemaal 12.10.1756 (g. Michiels Michael en De Koninck Joanna),

     Bols Elisabeth, (°) Wezemaal 05.02.1760 (g. Rockeloos Guilielmus en Deijck Elisabeth), x met Joannes Baptist Kestens,

     Bols Maria Theresia, (°) Wezemaal 06.02.1763 (g. Bols Martinus en Goossens Maria Theresia),

 

Michiels Guilielmus, (°) Wezemaal 12.11.1722 (g. Guilielmus Vanden Enden en Anna De Meijer),

 

Michiels Adrianus, (°) Wezemaal 08.01.1726 (g. Adrianus Van Heurck en Catharina Mellaerts),

 

2. Michiels Petrus, (°) Wezemaal 18.05.1734 (g. Petrus Biersemans en Catharina De Reij),

 

Michiels Michael, VII (S84), (°) Wezemaal 06.02.1738 (g. Michael Vurincx en Catharina Slipens).

 


 

VII - Michiels Michael (S84), (°) Wezemaal 06.02.1738 (g. Michael Vurincx en Catharina Slipens), beroep domesticus Vrouparck (1785), x 1 Buken 03.07.1761 (g...) met Deijnckens Catharina (S85), (°) Tildonk 14.08.1741 (g. Petrus Denckens en Catharina Smets), + Wezemaal 31.08.1782, x 2 Wezemaal 16.05.1785 (g. Caluwaerts Henricus en Willems Philippus) met Maria Catharina Meurens, ex Kortrijk-Dutsel, (kinderloos) (deze was voordien reeds gehuwd met Henricus Humblets).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Michiels Maria Elisabeth, (°) Wezemaal 03.05.1766 (g. Michael De Boor en Anna Maria Elisabeth Denckens),

 

Michiels Martinus, (°) Wezemaal 29.02.1768 (g. Martinus Minnen en Anna Peeters),

 

Michiels Franciscus, (°) Wezemaal 29.12.1769 (g. Franciscus Van Velthem en Maria Vervoort),

 

Michiels Joannes Baptist, (°) Wezemaal 06.11.1771 (g. Joannes Baptist Denckens en Elisabeth De Greef), + voor 02.1775,

 

Michiels Joannes Baptist, (°) Wezemaal 11.02.1775 (g. Joannes Baptist Van Inthout en Barbara Deijnckens),

 

Michiels Cornelius, (°) Wezemaal 10.12.1776 (g. Cornelius Deijnckens en Anna Maria Deijnckens),

 

Michiels Benedictus, VI (S42), (°) Wezemael 07.06.1778 (g. Joannes De Meulder en Elisabeth Bols),

 

Michiels Anna Catharina, (°) Wezemaal 03.02.1780 (g. Adrianus Rauvoet ex Wesemael en Anna Catharina Michiels ex Wesemael),

 

Michiels Joannes Franciscus, (°) Wezemaal 31.08.1781 (g. Joannes Baptist Caluwaerts habitans in Parca Dominarum en Catharina Vijsich ex Wesemael),

 

2. Humblets Anna Maria, (°) Wezemaal 23.12.1765 (g. Leonardus Meurens en Anna Van Klijnenbreugel),

 

Ombeledts Elisabeth, (°) Wezemaal 29.04.1768 (g. Michael Meurris en Elisabeth Ombeledts),

 

Ombeledts Barbarina, (°) Wezemaal 14.07.1780 (g. Petrus Ombeledts ex Wink en Barbarina Ombeledts ex Rot).

 


 

VI - Michiels Henricus Benedictus (S42), (°) Wezemaal 07.06.1778 (g. Joannes De Meulder en Elisabeth Bols), x Rijmenam ... met Vervloessem Maria Catharina (S43), (°) Werchter 19.11.1782 ( g. Guilielmus Goovaerts en Anna Maria Vervloesem).

 

Uit dit huwelijk:

 

Michiels Guilielmus, (°) Werchter 14.03.1807 (g. Michiels Guilielmus en Goovaerts Anna Catharina),

 

Michiels Maria/Anna Barbara, V (S21), ° Rijmenam 08.01.1823.

 


 

V - Jacobs Henricus (S20), ° Rijmenam 08.01.1826, x met Michiels (Maria) Anna-Barbara/Isabella (S21), ° Rijmenam 08.01.1823.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Guilielmus, ° 1854,

 

Jacobs Hendrik Jozef, IV (S10), ° Rijmenam 09.02.1857,

 

Jacobs Josephus Carolus, ° 1859,

 

Jacobs Josephus Frans, ° 1861,

 

Jacobs Anna Ludovica, ° 1863,

 

Jacobs Anna Elisabeth, ° 1865,

 

Jacobs Jan, bakker te Mechelen, wonend Huidevettersstraat 27 Mechelen, ° Rijmenam 11.08.1867, + Mechelen 17.01.1932, x 1 1892 met Joanna Catharina De Belder, x 2 met Maria Elisabeth Virginia Gysenbergh,

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs ..., x met Prosper Janssens,

     Jacobs ..., x met Karen Bourguignon, fii Jan en Julien,

     Jacobs ..., x met Jozef Heylen,

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom