Voorouderlijst Molemans Hendrik

 

Moleman(s), Molmans, Molleman(s), Meuleman(s), Meul(le)man, Mulleman, Mool(e)man, Meul, Meulle

Beroepsnaam voor de molenaar.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - Molemans Hendrik (M), ca. 1500, x met Barbele Michiels.

 

1567: (S+D Willem Aurogge): een huijs ende hoff gelegen te Beversluys, met noch een stuckxken lants dat bijgelegen toebehoort hebbende wijlen Hendrick Meulemans ende Barbele Michiels sijne huijsvrouwe ende nu toebehoorende de weduwe wijlen Jans Meulemans blijckende bijden schepenbrieff daer aff zijnde in date 9 februarij anno 15 ende eenenveertich stijl van Brabant.

 

Uit dit huwelijk:

 

Molemans Mathijs,

 

Molemans Jan, ca. 1525, x met Kathelijne Pastenaeckx,

R1545: Deusel bij Sijmon Leerbijls houdende 7 boender heeft gehuert Jan Molemans.
Tvortse hoffblock met een stucken lants 15 royen heeft gehuert Jan Molemans.
R1548: Den molenhoff houd& 6 dachm heeft gehuert heer Benedictus pastoor van Rotselaer ... op hoger Jan mMolemans.
R1548: Tvoorste hoffblock met een stucxen lants heeft gehuert Jan Molemans.
R1604: Fo 1: 21 sept 1566
Jan Poortmans verkoopt aan Anthonis Meulemans x Gheertruijt Verstraeten een stuck heije groot ontrent een dm gelegen opde Clijn Heije tusschen Sheeren strate, Lauwerijs Ingels.
R1604: Fo 28v: 7 jan 1567
Oijcken Van den Haecke met Jacoppe Crabbeels ende Loijck Boschmans heure momboiren van recht, verkopen aan Jan Schoremans x Kathelijne Meulemans een block hoijlant van drije vd gelegen inde hellicht.
1567: Jan Meulemans x Kathelijne Pastenaecx ‎(weduwe in 1568?)‎
Mathijs Meulemans hun zoon?
R1604: Fo 26v: 5 april 1567
Job Michiels verkoopt aan Janne Meulemans x Kathelijne Pastenaeckx een half boender land gelegen te Broeckmolen ‎(erfgen Henrick De Schemer, Henrick Poortmans, we Roeloffs).‎
R1604: Fo 27: 5 april 1567
Jan Meulemans x Cathelijne Pastenaecks verkopen aan Job Michiels x Anne Pelsmakers een huis en hof gelegen te Beversluijs ‎(Geert De Pelsmaker, Peeter Van Aerschot).
R1604: Fo 65: 17 meert 1569
Job Machiels bekend schuldig te zijn aan Mathijs Meulemans een jaerlijckse rente van thien stuivers.
 

R1604: Fo 64: 8 maart 1569
Kathelijne Pastenaeckx we Jan Moelemans draagt op aan haere wettige kinderen behouden van den voors Janne Moelemans alle alsulcken tocht als sij hadde in een block te Broeckmoelen ‎(reg: Jan Viskens, Hendrick Poortmans)‎ om het voors block bij de momboirs van heure kinderen te verkopen aan Adriaen Rogmans ende de voors Kathelijne Pastenaeckx bij ordere van rechte dazelff ontgoet ende onterft zijnde soe worden daer inne gegoet ende geerft metten erffelijcken rechte Mathijs Moelemans ende Jacop Van Vlasselaer als momboirs inden name en tot behoef vande wettige kinderen wijlen Jans Moelemans x Kathelijne Pastenaeckx. 

     Uit dit huwelijk:

? Molemans Mathijs, 

 

Molemans Anthonis, ca. 1525, x met Geertruyt Verstraeten, fa Bartholomeus,

R1604: Fo 1: 21 sept 1566
Jan Poortmans verkoopt aan Anthonis Meulemans x Gheertruijt Verstraeten een stuck heije groot ontrent een dm gelegen opde Clijn Heije tusschen Sheeren strate, Lauwerijs Ingels.
R1604: Fo 50: 9 feb 1568
Merten Verstraten x Kathelijne Vranckx verkopen aan Anthonis Meulemans x Geertruijt Verstraten drije vd lants opt Hulsheijken.
R1604: Fo 108: 28 jan 1572
Anthonis Meulemans x Geertruyt Verstraeten hebben verkocht aan Margriete Vandenberghe een erfelijke rente.
R1604: Fo 109: 28 jan 1572
Anthonis Moelemans x Geertruijt Verstraten hebben opgedragen vijf vd lands gelegen opden Leempoel tusschen Cornelis Van Grave, Jan Rogmans, ende dat in plaetse van cente om bij Cornelijse Van Grave oft zijn gecommitteerde daeraen te verhalen alsulcken verschenen hueringe van twee karolus gulden tsjaers als de voors Anthonis Meulemans & Geertruit Verstraten den voors Cornelijse Van Grave schuldig zijn.
R1604: Fo 112: 30 maart 1573
Geertruit Verstraeten x Anthonijse Meulemans, Wouter Verstraten ende Jooris Van Aerschot als momboirs van Willem Henderick ende Geert Verstraeten wettige kinderen wijlen Berthelemeus Verstraten ende Jehanne Vermoelen, Berthelemeus Van Goirlaken ende Jan De Donckere als momboirs van Wouter ende Marie Verstraten wettige kinderen wijlen Aert Verstraten ende ‎... verkopen samen aan Jacop De Keijsere ende Pauwelijn Van Aerschot twee stukken land onderhalf dl samen opde Hertshage ‎(Lauwerijs Ingels, Jacop Van Aerschot, Augustyn Briers en Jacops De Keijsere, wijlen Joos De Pelsmaker).‎
R1604: Fo 120: 9 nov 1573
Geertruijt Verstraten x wijlen Anthonis Meulemans verkoopt aan Jan Verstraten x Kathelijne Mathijs een blok land aan de heide geheeten het Heijblock ‎(Jan Vogels, Willem Goirts, derfgen Geert Fobelets).‎
 
 

Molemans Peeter, XV (M18996), ca. 1530.

 


Bovenstaand met wat voorbehoud.

 

XV - Molemans Peeter (M18996), ca. 1530, x met Geertruyt Aurogge (M18997).

 

RTS1604 fo 126v: 16 jan 1573 Jan Meulemans verkoopt aan Peeter Meulemans x Geertruyt Aurogge de hellicht van drije vd bemps int Schipstal tussen Lauwerijs Ingels, Cristiaen Van Mechelen, Arnt (De Pelsmaecker alias nvdr) de vorster.

 

R1604 fo 16v: 26 nov 1567
Digne Van Winghe we Stevens De Scrijnmaker met een momboir huer bij rechte verleent verkoopt
aan Anthonise, Janne, Anne, Lijsbeth ende Marie De Scrijnmaker ‎(Henrick Coopmans en Jan De Rijcke)‎ huere wettige kinderen alle alsulcken tocht als zij hadde ... te weten:
- een dm ende negen r lants opde Wijngaert ‎(Jan De Rijcke, Jan De Rouwe, Lijbrecht Vandenberghe)‎
- een half dm bempts inde Weduwe
- drije vd beempts hellicht winninge inde Lindebeempden ‎(Willem De Colver, Anthonis De Kepper)‎
het stuk land opde Wijngaert wordt doorverkocht aan Peeter Meulemans x Geertruijt Aurogge.
R1604 fo 96v: 30 jan 1571
Cornelis Van Schelle x Kathelijne Van Roomen beloven aan Peeter Muelemans te ontlasten ende te ontheffen nu en ten eeuwigen dagen van alsulcken coop van een half schuere met een stal tot Dieve onder Rotselaer bij den voors Peeter Meulemans teghens hen gecocht den welcken Peeter Meulemans sal mogen afbreken ende gebruijcken daert hem gelieven sal...
R1604 fo 93: 21 sept 1571
Anthonis Van Kelfs verkoopt aan Peeter Meulemans x Geertruijt Aurogge een vierdeel land opt Hertsratenvelt aende Schijthage ‎(Kathelijne Vandenbergen).‎
R1604 fo 89: 11 okt 1571
Peeter Meulemans x Geertruit Aurogge verkopen aan Aert Van Betz x Marie Pelsmakers een huijs en hof te Bexhem met een blokxken daeraen gelegen ‎(Peeter De Groeve, ende een groot gericht tusschen beijde liggende)‎.
R1604 fo 107bis: 9 jan 1572
Peeter Meulemans verkoopt aan Henrick De Coninck twee jonge merien peerden voor 100 rinsgulden eens.
R1604 fo 107bisv: 9 jan 1572
Henrick De Coninck bekent verkocht te hebben aan Hendrick De Witte alsoo oyck de voors Hendrik De Witte bekent gekocht te hebben een rode ruijn blesse merie peert voor de somme van 50 karolus gulden eens.

Scheydinge & deylinge bij lottingen aengegaen tusschen Peeter Meulemans sone wijlen Peeters ten eendre Jan Van Haecht als man ende momboir van Barbara Meulemans dochter als voorschreven wijlen Peeter tsaemen tandersijds
Ierste deel
Ierst huijs & hoff schuere & stallinge & alle zijn toebehoorten soo tselve gelegen es tot Nerum onder Rotselaer Regenooten Joncker Joachim Van Termonde in twee zijden, Anna Poertmans ter derde ende die strate ter vierder zijden, met noch een eussel hey daeraen gelegen regenoten Joncker Jan Van Laethem ter eendre de Broeckstraet ter tweeder ende de Weduwe ter derder zijde, tsaemen den voorschreven hoffstede met het eusselke groot wesenden ontrent drije dachmael Item vijff vierendeelen lants opt Kerkckhoffvelt regenoten de Herbergstrate ter eendre die straete van tcappelleken naer dorp commende ter ijre Jan Van Haecht met een halff dachmael vercregen tegen Jan Vande Cruijsse ter derder & vierder zijden Item twee drije vierendeelen aen een gelegen opt selve velt regenoten derffgenaemen van Waterdijck ter eendre Willem Van Aerschot ter tweeder ende de goeden der erffgenaemen Meester Lambrechts de Berthois ter derderzijde het tweede drije vierendeels daer onder te dweers aenliggende, Item noch onderhalff dachmael Lants opt Kersselaerenvelt onbegrepen der mate soo tselve gelegen es tusschen de goeden van Anna Pelsmaeckers ter eendre derffgenaemen van cleijn Lieckens ter tweeder & Cornelis Van Grave mette kercke goeden van Rotselaer ter derder & een strate ter vierder zijden, Item twee pleckens als van een vierendeelken aen malcanderen gelegen opt voors. Kersselaerenvelt regenoten Cristiaen Aurogge ter eendre joncheer Joachim Van Termonde ter tweeder de goedenb van de kercke van Rotselaer ter derder & Jan Van Berger mette heer van Rotselaer tsaemen twee zijden, Item noch een halff dachmael Lants opt zelve Kersselaerenbelt regenoten de heer van Rotselaer ter eendre Cristiaen Aurogge ter tweeder de heyligen geest van Rotselaer ter derder ende derffgenaemen van Cleyn Leycken ter vierder zijden Item noch een dachmael lants gelegen opt zelve Kersselaerenvelt aende kersselaer regenoten de Wecg ter eendre, Anthonius De Schrijnmaecker ter tweeder Christiaen Aurogge ter iijr zijden, Item noch vijff vierendeelen Lants int Rotselaerenvelt regenoten derffgen van Waterdijck ter eendre Mathijs Wouters ter tweeder de goeden der Pastorije van Rotselaer ter derder ende Cristiaen Aurogge met de goeden der beneficie van Sten Cathlijne aultaer met de goeden van Sint Job tot Wesemael tsaemen ter vierder zijden Item noch een halff dachmael Lants opt zelve Rotselaervelt vercregen tegen Willem Roghmans regenoten ‎(puntjes)‎ Cristiaen Aurogge ter tweedere de Ghever strate ter derder ende Cornelis Van Grave ter vierder zijden Item onderhalff dachmael lants gelegen opt Rotselaerenvelt regenoten de goeden der erffgen van Waterdijck ter eendre Ennelveldeken ter tweeder de Vekenstrate ter derder & de Gravenwegh gaende naer Beversluijs ter vierder zijden, Item noch een dachmael lants gelegen opt ... velt regenoten ‎(puntjes)‎ Cornelis Van Grave in twee zijden & Aert Vermeulen ter iijre zijden, Item drije vierendeel lants gelegen opt selve Dueaerenvelt regenoten Joncheer Joachim Van Termonde ter eendre ‎(puntjes)‎ ter ijre een strate ter iijre ende een blockxen aldaer gelegen ter iiijre sijden, Item een dachmael lants wes & de helft van een halff boender gelegen opde Lastvoer regenoten derffgen Meester Henrick Van Haecht ter jre, Joncker Joachim De Termonde tweeder & derder zijden Item vijff vierendeel lants gelegen opt Broeckmolenvelt regenoten derffgenaemen van Meester Peter Joerdens ter jre een strate ter ijre ende de goeden der erffgen van Waterdijck ter iijre zijden, Item noch een halff dachmael Lants opt zelve velt gelegen regenoten die vr erffgen van Waterdijck ter eendre derffgenaemen ‎(puntjes)‎ Bloems ter tweeder & ... Moors bosch ter derder zijden, Item noch een vierendeelken lants opt voors. Broeckmolenvelt regenoten ... Moorsbosch ter eendre erffgenaemen van Waterdijck ter tweeder derffgenaemen Peters Meulemans ter derder Symon Hollemans ter iiijr zijden Item noch een block Neerschavaeye geheeten ... Moorsbosch regenoten de strate in twee zijden Cornelis Bernaerts met een halff dachmael lants vercregen tegen Joncheer Anthoon Vander Borght ter iijre zijden liggende rontomme in sijn gracht, Item noch een deel van een plecke bosch geheeten de Laecken regenoten de Leybeke ter eendre Daertsveldeken ter tweeder ende de Winge onder de derder zijden, Item een bounder bempts Leengoet onder de heer van Rotselaer gelegen ter plaetse geheeten de Weduwe regenoten de Leygracht ter eendre tgodshuijs van Vlierbeke ter ijre derffgen Joncheer Andries Vanden Goest ter derder ende Joncheer Joachim Van Termonde ter vierder zijden Item twee halff dachmaelen bempts aen een gelegen t plaetsen geheeten de Weduwe regenoten de Leygracht ter eendre Joncheer Joachim Van Termonde ter ijre Cristiaen Aurogge ter derdere ende Aert De Pelsmaecker ter vierdere zijden Item noch een halff boender bempts int Schipstal regenoten ‎(puntjes)‎ ter eendre & de goeden vande choor van Rotselaer ter tweeder & de Winghe ter iijre zijden Item drije vierendeel hellichtwinninge gelegen inde Lijnderbempde regenoten ‎(puntjes)‎
...
Tweede deel,
Ierst huijs & hoff schuere schrillanger? hoenenboom? verckenstallen, met eenen boomgaert int selve gelegen is tot Rotselaer achter de kercke regenooten Kerschouw veldeken ter eendre Willem Van Aerschot ter tweedere een straete ter derdere zijden & de cleyn huysken met een boomgaerdeken dese deylgenoot toecomende Item een bunder lants onder Rotselaer opden Wijngaert gelegen regenoten Hans Dauwen ter eendre de wegh loopende van Wesemael naerde moolen ter tweedere enden heyligen geest van Rotselaer ter derder zijden, Item een dachmael opt zelve velt regenoten ‎(puntjes)‎ ter eendre de Geverstraete ter tweede Willem De Drene? ter derder & de voetweg van Wesemael comende naerde molen ter vierdere zijden, Item een halff dachmael ouck Rotselaer opt Kerkchove veldeken regenoten de goeden des godtshuijs van Vlierbeke ter eendre, die strate ter tweeder derffgenaemen Margriet Roghmans ter derder & derffgen heer Jans Vanden Bergen in zijne ... president tot Mechel ter vierder zijden, Item onderhalff dachwant hellichtwinninge opt Rotselaervelt gelegen de goeden der Pastorije ter eendre de goeden Aerts Van Aerschot ter tweeder de heijligen geest met Joncheer Joachim De Termonde tsaemen ter derder zijden, comende metten een hoeck aende grooten Diefsche Item drije vierendeelen lants opt Molenveldeken straetken van Broecxken gaende naerde te Dieve ter eendre den selven Peeter off zijn erffgenaemen ter ijre Hans Vanden Berge ter derder & derffgenaemen Waterdijck ter vierder zijden Item onderhalff dachmael opt selve Moelenveldeken aen moelen te Dieve Regenoten de strate in twee zijden den voetwech comende van Vrouwenperck naer Rotselaer ter derder ende derffgenaemen wijlen Sebastiaens Van Criekinghe ter vierder zijden, Item noch drije vierendeel lants opt Hamele veldeken Regenoten Cornelis Van Graeve ter eendre het Hamelerbroeck ter tweeder ende die strate ter derder zijden Item een halff bunder lants opt Broeckmoelenvelt regenoten derffgenaemen des voors. Waterdijck ter eendre ‎(puntjes)‎ ter tweeder ende de erffgenaemen Roeloffs met de Vrancx bempden ter derder zijden, Item noch een block soo tselve gelegen is tot Beversluys geheeten Bloemhey regenoten de strate in twee zijden, Item een dachmael lants wesende een helft van een halff bunder gelegen opde Lastvoort regenoten joncheer Joachim Van Termonde in twee zijden & meester Henrick Van Haecht erffgenaemen ter derder zijden, Item een halff bunder bempts onder Rotselaer ter Plaetse geheeten het Schoubroeck tusschen de Winge ter eendre derffgenaemen Anthonis Van Mechelen ter tweeder de goeden der kercke van Wesemael yter derder ende Huijbrecht Van Lantrop ter vierder zijden Item een boogaer gelegen tot Rotselaer inde plaetse regenoten derffgenaemen Goovaerts in twee zijden de kercke ter derder ende de strate ter vierder zijden
...
besegelt opde zesthen dach meye zesthienhondert ende acht.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Molemans Peeter, XIV (M9498), ca. 1560,

 

Molemans alias Rogmans Barbara, ca. 1560, x 1 Leuven Geertrui 05.04.1586 met Mr Jan Van Haecht (meer info bij Van Haecht), fs Philippus Van Haecht, x 2 Rotselaar 20.07.1608 (g. Veltacker Paulus en Fobleths Johannes) met  Jonker Leo De Bernouille, + Rotselaar 27.06.1623, deze x 1 met Catharina Vanden Zayle, x 2? met Clara Goorts, x 3 met Adriana Van Hillegom,

19. erfgenaemen Jan Van Haecht, tevoren Peeter Molemans nu Barbara Molemans sijn dochter van huijs en hoff gestaen tot Neerhem, ende van een stuck bempts inde Weduwe groot het derdedeel van een boender, die selve van een seusel te Neerhem.
R1605 fo 92v: 21 maart 1607
Accoort over S+D tussen Jan Van Haecht x Barbra Meulemans ende Maria Leijs we van Peter Molemans de jonge Petersone.
- Jan Van Haecht x Barbara Meulemans Peeter dochter daer moeder aff was Geertruyt Aurogge
- Maria Leijs ‎(nu x ?)‎ we Peter Molemans de jonge, broeder van Barbara Meulemans geast met Herman Leijs momboir des voors Peeter Meulemans weesen
cfr. S+D tussen Jan Van Haecht zoon van wijlen Jan Van Haecht en Barbara Molemans ende Magdalena De Bernoille, dochter van jonker Jans De Bernoille, gehuwd met Adriaen Van Hillegom ‎(1640)‎.
Wez20226 ‎(1615)‎: Fo 8
Item an 21 st sjaers opde goeden derfgen Jans wijlen Van Haecht ende Barbara Meulemans alias Rogmans gelegen te Neerhem onder Rotselaer.
R1606 fo 6: 11 meert 1626
Jore Barbara Meulemans we wijlen Leo De Bournoulle attesteert dat Margriet Van Potsuijnberge heeft betaelt de buijten bede op haere goeden gelegen onder Rotselaer haer aengebracht in deijlinge.
RM23717 fo 5
Dit heeft a 1630 den elfsten junij Barbara Meulemans alias Bournouille door mr Willem De Roije landtmeter wettelijck doen afmeten ende danderendaegs hiet den pastoir doen afpaelen met drij witte paeltekens, present Art Van Aerschot, Adriaen Mertens ‎(?)‎, Geert Gielis; Jan Van Panhuijsse.
? 
S+D tusschen Jan Van Haecht & Magdalena De Bonvillie als gedaen over die patrimoniale goederen van wijlen Jan Van Haecht & Barbara Molemans mitsgaders over die goederen staen& hunnen houwelijck vercregen van resp vader& grootvader, moeder ende vs
- Jan Van Haecht Janssone voor die tochte mede geasst bij Wilm Molemans& Jan Janssens Pavie als momboirs van sijne kinderen behouden van wijlen
. Van Aerschot sijne ierste huijsvrouwe, bij naeme Philips ende Peter Van Haecht, voor die proprieteijt voor ene struijck,
- .. ende als oock vuijt hoofde van Margareta Van Haecht hunne respective sustere & moeije voor de tweede stuijck
- voor Magdalena De Bournillie dochtere jonker Jans De Bournillie x Adriana Van Hillegom voor den derden staek
- Susanna Van Haecht haere halfve sustere, wiens paert ende deel om sekere reden aen Barbara Molemans, heulder respective moeder

R1607: Fo 143: 11 sept 1652
Adriaen Van Hullegom x Magdalena De Bournillie verkopen aan Henrick Peeters x Anna Van Langendonck drij vd land gelegen onder Rotselaer opt
velt... 

J. Bernouille landbouwer, eigenaar huis en hof.
17. j Bernouille: landbouwer in hueringe een ongedeckt huijs.
Sint Sebastiaensgilde nr 23: Extract uit den keurboek vanden hantboge tot Rotselaer
Dit sijn de keuren gedaen ende overgebrocht bij de naerbes personen binnen ten tijde van Jasper Van Hoovelde gesworene beginnende op den vogeldag 1603 eyndende op ten vogeldag 1604
- Willem Aurocx heeft geceurt tegen jo: Lion Bernouille ende heeft den selven gesmeten met een vuyst dat hij bloedde
uitgaef NR6485: uitgaef anno 1609
- gegeven jonker Leon Bernouille voor 58 busselen walms.
 

 

In de akte (met dank aan Paul) maakt men melding van Barbara Molemans, weduwe van Joannes Van Haeght, die een dagmaal land op het Rotselaren Veld te Rotselaar bij openbare verkoop had gekocht van jonker Raso Van Grave voor een som van 250 guldens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 206r., akte dd. 30 december 1626.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen jo(ncke)r Raes Van Grave, heere van Lovenjoul, etc(etera), per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse een dachm(ael) lants, gelegen aenden Groenenwech onder Rotselaer opt Rotselaeren Velt, regen(ooten) S(in)te Cath(lij)ne aultaer aldaer ter ie., d' erffgen(aemen) jo(ncke)r Jan de Laistre ter iie., Geeraert Op den Berch ter iiie., expos(ito) soo is daer inne gegoeyt en(de) geerfft ten erffel(ijcken) rechte Barbara Molemans wed(uw)e wijlen Jans Van Haeght et satis p(re)dictus transportants obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in fo(rm)a et waras voor onbelast en(de) voorts op de conditien daer aff gescreven bij den not(ari)s d' Otrenge ende is te weten, soo partijen verclaeren, dat t' voors(chreven) lant is vercocht voor de so(mm)e van iic. l g(uldens) eens boven ettel(ijcke) hoogen en(de) ander ongelt, daer op gestelt, coram Pulle, Broecke, decemb(ris) penult(ima), 1626.

 

In de volgende akten wordt melding gemaakt van jonker Leo(n) de Bernouille (x Barbara Molemans alias Rogmans).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7505, folio 181r., akte dd. 20 december 1614.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Aert Mercx, woonen(de) tot Rotselaer, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff dachmael en(de) veerthien royen bempts vuyt een meerder stuck van ses vierendeelen en(de) xiiii. royen, gelegen onder die voors(chreve) prochie van Rotselaer int Hellichterbroeck, regen(oten) die Demer ter ie., Jacomijne Vitz ter iie. en(de) s(ieu)r Leon Bournoille met het dachmael vuytte voors(chreve) vi vierendeelen ter iiie. zijden, exp(osito) imp(ositus) est die voors(chreven) Leon Bournoille et satis die voors(chreven) opdraeger obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras het geheel stuck op twee penn(ingen) en(de) een mol(evat) gerste oudt chijns, tanquam prout iure, coram Vorst, Luenis, decemb(ris) xxa., 1614.

Item is tusschen die voors(chreve) partijen geconditionneert dat die voors(chreven) Bournoille tot zijn(en) last van nu aff sal nemen, gel(ijck) hij des geloeft te doene mits desen alsulcken proces als die voors(chreven) Aerdt Mercx es hebben(de) en(de) ombeslicht hangen(de) tegen Guillam Van(den) Bosch en sijn interventur ter oorsaecken van tvoors(chreven) stuck bempts, obligan(do) et submitten(do).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7505, folio 190v., akte dd. 12 januari 1615.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Barbara Briers dochter wijlen Anthonis met consent, wille, wete en(de) overstaen Jans Burgers, haers mans, woonen(de) onder Wesemael, p(er) mo(nitionem) hebben indivisim opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff dach(mael) landts, gelegen onder Wesemael opt Haeselaeren Velt, regen(oten) die straete ter ie., den meyer van Wesemael ter iie., Pauwel Elsen ter iiie. en(de) Henrick Van Aerschot ter iiiie. zijden, gel(ijck) de hellicht opde voors(chreve) gehuysschen v(er)storven is bij doot en(de) afflijvich(eyt) des voors(chreven) Anthonis Briers en(de) dander hellicht bij hen gehuysschen v(er)cregen tegen Jan De Paep als man en(de) momboir van Lyncken Briers voor schepen(en) van Wesemael opden ... [n.v.], exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) recchte s(ieu)r Leon de Bournoille inden naem en(de) tot behoeff van[den] genen bij hem te nomineren, per mo(nitionem) et satis die voors(chreve) opdraegers obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma et waras voor los, vrije en(de) ombelast, tanquam prout, coram Duffle, Leunis, januarii xiia., 1615.

 

In de volgende akten wordt melding gemaakt van Leo(n) de Bournoille en zijn vrouw Barbara Meulemans (alias Rogmans). Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Maria Leys, weduwe van Petrus Meulemans. Namens Maria Leys trad Guilielmus Meulemans op, waarschijnlijk haar zoon. Petrus Meulemans was de broer van Barbara Meulemans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7506, folio 177r., akte dd. 12 februari 1616.

Item Hans Borgers soene wijlen Jooris als man en(de) momboir van Barbara Van(den) Berghe, alhier oock p(rese)nt, mede hem sterckmaecken(de) voor Cathelijn Van(den) Berghe, kinderen en(de) erffgen(aemen) wijlen Anthonis Van(den) Bergh, in presen(tia), etc(etera), hebben bekindt, gel(ijck) sij bekinnen midts desen indivis(im) ontfangen te hebben vuyt hand(en) van s(ieu)r Leo de Bournoille als man en(de) momboir van Barbara Meulemans en(de) Willem Meulemans ind(en) naem van Maycken Leys, ierste wed(uw)e Peeters wijlen Meulemans, de so(mm)e van achthien rinsg(u)l(dens) eens en(de) twee rinsg(u)l(dens) eens voor lijffcoop, en(de) dat ter saecken van seecker accordt, tusschen hen partijen nopen(de) het v(er)coop van seecker halff boen(der) beempts, gelegen onder Wesemael, regen(oten) de Winghe ter ie., het Beversluys Veldeken ter iie. en(de) dAertvelt ter iiie., waerom proces ombeslischt was hangen(de) voor schepen(en) van Rotselaer en(de) midts desen accorde geassopieert, geloven(de) de voors(creven) Jan Borgers en(de) Barbara Van(den) Berghe, mede hen sterckmaecken(de) voorde voors(creve) Cathlijn, sijne sustere, tegen den voors(creven) Bournoille cu(m) suo predicto, nu noch emmermeer in rechte oft daer buytten yet te pretenderen, maer altijts daervore inne te staen, v(er)obligeren(de) henne respective persoon(en) en(de) goeden, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecoemen(de), renun(tiando) in forma, coram Roeloffs, Nijverseel, feb(rua)rii xiia., 1616.

 

In de bijgaande akte wordt melding gemaakt van Leo de Bournoille, inwoner van Rotselaar. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 175r., akte dd. 12 januari 1618.

Condt zij allen lieden dat jo(ncke)r Leo de Bournoille, woonen(de) tot Rotselaer, in p(rese)ntia villici, etc(etera), heeft ten erffve vuytgegeven aen Jan Borghers soene wijlen Jans, woonen(de) onder Wesemael, die insgelijck bekindt ten erffve genomen te hebben voer hem, zijne erffven en(de) naercomelingen een halff dachmael landts, gelegen tot Wesemael opt Hulsel Hulseleren Velt, regen(oten) de straet ter eenre, den meyer van Wesemael ter iie., Pauwel Elsen ter iiie. en(de) Henrick Van Aerschot ter iiiie. zijden, bij hem v(er)cregen tegen Barbara Briers opden xii. january 1615 voor schepen(en) van Loven in prima, erffel(ijck) te houden en(de) te besitten sonder eenighen last oft commer daer te voerens op vuytgaen(de), ende voorts op eene rente van twee rinsg(u)l(dens) tsiaers te xx stuyvers Brabants tstuck en(de) thien gelijcke stuyvers, erffel(ijcke) rinte), jaerlijcx vallende en(de) v(er)schijnen(de) tAlderheyligenmisse en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije, etc(etera), in futurum quolibet assecutum et tantum obligan(do) et submitten(do), etc(etera), et waras ut supra, ende tot betere vasticheyt der voors(creve) rente van twee rinsgul(den)s en(de) x st(uyvers) en(de) jaerlijcx[e] beaelin(ge) der selver heeft die voors(creven) erffnemer opgedraegen met behoorlijcke v(er)thijdenisse in titule van wettigen onderpant een halff boen(der) weybempt, gelegen tot Cura onder Wesemael voors(creven), regen(oten) sheeren straete ter eenre, m(eeste)r Jan Van Hougaerden ter iie., jo(ncke)r Raes Van Grave ter iiie. zijden, exp(osito) imp(ositus) est die bovenscreven Bournoille om daeraen sijn gebreck naemaels te v(er)haelen, voorder nyet, et satis et waras op vi st(uyvers) i bl(anc) tsiaers aen(de) kerck van Wesemael voors(creven), tanquam prout, daerop hij tselve is waranderen(de), met conditie dat die voors(creve) bekinderen die voors(creve) rente van twee rinsg(u)l(den)s en(de) x st(uyvers) sal mogen lossen ende affquytten tallen tijden alst hem gelieven sal teender reyse, elcken gulden met xvi gelijcke guldens, loopende) munte, ac cum, coram Glavimans, Beringhen, januarii xiia., anno 1618.

            In de marge.

De quictan(tie) van dese twee gul(den)s x st(uyvers) erffel(ijck) staet ultima decembris 1617 in hac camera.

 

Hierbij een akte met vermelding van Leo de Bournoille(x Barbara Molemans alias Rogmans).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7509, folio 115r., akte dd. 31 december 1618.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Jan Borgers soene wijlen Jans, woonen(de) tot Wesemael, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een halff dach(mael) landts, gelegen tot Wesemael op Hultseleren Velt, regen(oten) die straete ter eenre, den heer van Wesemael ter iie., Pauwel Elsen ter iiie. en(de) Henrick Van Aersschot ter iiiie. zijden, inder vuege gel(ijck) hij opdraeger tselve parcheel bij erffvuytgevinge v(er)cregen heeft tegen s(ieu)r Leo de Bournoille opden xii. janu(ary) lestleden in hac ca(mer)a, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(e) geerft ten erffel(ijcken) rechte Peeter Van Aersschoth, woonen(de) tot Rotselaer, en(de) dit bij maniere van coop voer xliiii g(u)l(dens) eens met eene gulden lijffcoop et satis die voors(creven) opdraeger obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras voor ombelast, coram Schore, Impens, decemb(ris) ultima, 1618.

 

Met verwijzing naar de voorgaande email werd de voorgaande akte onmiddellijk gevolgd door een andere akte van dezelfde datum, waarin weerom Leo de Bournoille werd vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7509, folio 115v., akte dd. 31 december 1618.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen s(ieu)r Leon de Bournoille, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse alsulcke rente van twee g(u)l(dens) x st(uyvers) erffel(ijck), den penn(inck) xvi, als hij bij het erffvuytgeven van xii ja(nua)ry voors(creven) hem op tvoors(creven) halff dach(mael) landts heeft gereserveert gehadt, exp(osito) impositus est die voors(creven) Jan Borgers bij maniere van quyttinge als de capitaele penn(ingen) mette v(er)loopen daer van bijden voors(crevren) Bournoille ontfangen zijnde, gel(ijck) hij was v(er)claeren(de) et satis et waras erga quoscunque prout, coram eisd(em).

 

Hierbij weer twee opeenvolgende akten van dezelfde datum met vermelding van Leo de Bournoille(x Barbara Molemans alias Rogmans).

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 34r., akte dd. 31 december 1618.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Jan Borgers soene wijlen Jans, woonen(de) tot Wesemael, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een halff dach(mael) landts, gelegen tot Wesemael opt Hultseleren Velt, regen(oten) de straete ter ie., den h(ee)r van Wesemael ter iie., Pauwel Elsen ter iiie. en(de) Henr(ick) Van Aersschoth ter iiiie. zijden, inder vuege gel(ijck) hij opdraeger tselve p(ar)cheel bij erffvuytgevinge v(er)cregen heeft tegen s(ieu)r Leo de Bournoille opden xii. jan(ua)ry lestleden in hac ca(mer)a, expos(ito) soe is d(aer)inne gegoidt en(de) geerfft ten erffel(ijcken) rechte Peeter Van Aersschoth, woonen(de) tot Rotselaer, en(de) dit bij maniere van coop voer xliiii g(uldens) eens met een(en) gul(den) lijffcoop et satis die v(oor)s(creven) opdraeger obligan(do), submitten(do) ac ren(untiando) in forma, et waras voer onbelast, coram Schore, Impens, decemb(ris) ult(ima), 1618.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 34v., akte dd. 31 december 1618.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen s(ieu)r Leon de Bournoille per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsulcke rente van twee g(uldens) x st(uyvers) erffel(ijck), den pen(ninck) xvi, als hij bij het erffvuytgeven van(den) xii. jan(ua)ry v(oor)s(creven) hem opt v(oor)s(creven) halff dach(mael) landts heeft gereserveert gehadt, expos(ito) impositus est die v(oor)s(creven) Jan Borgers bij maniere van quyttinge als de capitaele pen(ningen) mette v(er)loopen d(aer)van bij den v(oor)s(creven) Bournoille ontfangen sijnde, gel(ijck) hij was v(er)claeren(de), et satis et waras erga quoscumque prout, coram eisdem.

 

Hierbij weer een akte met vermelding van Leo de Bournoille.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 201r., akte dd. 9 december 1619.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen jo(uffrouw)e Adriana Luytens dochter wijlen m(eeste)r Peeters, in voldoen(inge) van seeckeren vonnisse, bij schepen(en) des(er) stadt Loven opden ... [n.v.] gewesen, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met wettighe v(er)thijdenissen ierst ses vierendeel landts, geleghen opt dIeverenvelt onder Rotselaer, regen(oten) die herbaen naer Loven ter ie., derffgen(aemen) Aerdt De Pelsmaecker ter iie. en(de) jo(ncke)r Raes Van Grave ter iiie. zijden, item noch een halff dachmael landts opt tselve velt, regen(oten) mijn heer Van Grave ter ie., Geert Van Surple ter iie., die Stockstraet ter iiie. en(de) ... [n.v.], item een halff boen(der) beempts, gelegen onder Rotselaer int Hamelebroeck, regen(oten) de Stockstraet ter eenre, Willem Janssens ter iie., ... [n.v.], exp(osito) Leo de Bournoele inden naem en(de) tot behoeff van(den) genen die hij nomineren sal, imp(ositus) per mo(nitionem) reddidit ende voorts meer op eene voortaene rente van ses carolus g(u)l(dens) te xx st(uyvers) tstuck, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den xxien. feb(ruary), waer van den iersten termijn van betaelinghe zijn sal den xxi. february 1620, en(de) in deser stadt wissele van Loven te leveren tot behoeff als voor, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutum et tantum et casu quo pignora, etc(etera), in forma, obligan(do), etc(etera), geloven(de) die voors(creve) jo(uffrouw)e Adriana de voors(creve) rente alle jaere op date des(er) te betaelen en(de) te leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), assecutum, met conditie dat die voors(creve) jo(uffrouw)e de voors(creve) rente sal mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden als haer gelieven sal teender reysen, elcken gulden erffel(ijck) met xviii gelijcke carolus gul(den)s loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram De Vroye, Beringhen, decembris ixa., 1619.

Item is te weeten dat midts dese opdracht doer doot en(de) te nyet gedaen wordt alsulcke rente van ses gul(den)s erffel(ijck), waervoor personnelijck v(er)obligeert stonden m(eeste)r Peeter Luytens en(de) jo(uffrouw)e Petronella Van Hole, gehuysschen, met schepenen brieven deser stadt Loven in date february xxi., libro xvc. lxxii in hac camera, eisd(em). 

 

Hierbij een akte met vermelding van Leo de Bournoille met zijn dochter Catharina (NIEUW). Die dochter heeft hij behouden van Catharina Vanden Zayle. Leo huwde bijgevolg waarschijnlijk drie keer.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 411v., akte dd. 13 maart 1623.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Niclaes Van Cranebroeck, clerck der ierster schrijffcame(re) der stadt Loven, als onwederroepel(ijck) geconst(itueer)t zijn(de), respectivel(ijck)d bij Aerdt Mercx en(de) Barbara Van(den) Broecke, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, en(de) gepass(eer)t voor H. Leunis als not(aris) en(de) zeke(re) getuyghen van(der) daet xxiien. septemb(ris) 1619, alhier gesien en(de) gebleken, met manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een(en) bempt, groot een halff boend(er), gelegen tot Rotselaer int Helste[r]broeck, wesen(de) vijfffen hoop, regen(oten) S(in)t Jacops kercke te Wesemael ter ie., ... [n.v.], exp(osito) imp(ositus) s(ieu)r Leon de Bournoille en(de) jo(uffrouw)e Cath(lij)ne, zijn(e) dochtere, die hij behouden heeft van wijlen jo(uffrouw)e Cath(lij)ne Van(den) Zayle, woonen(de) tot Rotselaer, behoudel(ijck) dat de voors(creven) Leon daerinne is reserveren(de) zijne vrije dispositie en(de) voorheffven et sat(is), etc(etera), et war(as) opt recht van(den) vijffden hoop voors(creven), tanqua(m) prout iure, ende boven g(e)n(er)aele v(er)bintenisse voorde sel(ve) gelofte van waerschappe heeft die voors(creven) Cranebroeck naer v(er)moghen als boven opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) huys en(de) hoff met zijn(e) toebehoorten, gestaen en(de) gelegen inde Hellicht onder Rotselaer voors(creven), alwaer die voors(creve) constituanten inne zijn woonen(de), regen(oten) sh(ee)ren straete in twee zijd(en) en(de) die voors(creve) constituanten ter iiie. zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est de voors(creven) Leon Bournoille en(de) jo(uffrouw)e Cath(lij)ne, zijn(e) dochte(re), en(de) dat bij maniere van cautie, voorder oft anderss(in)ts nyet, et sat(is) et war(as) op xx st(uyvers) erffel(ijck) prout, coram Schore, Beringhen, martii xiiia., 1623.

 

In de bijgaande wordt de niet nader genoemde weduwe van Leo de Bournoille vermeld. Jonker Leo moest dus overleden zijn vr de datum van de akte. In de klappers van Rotselaar staat dat betrokkene overleed op 27.06.1633.

Dit gegeven leek me echter in tegenstrijd met de gegevens van de schepenakte. Dus de overlijdensakte maar zelf geraadpleegd. Wat blijkt nu : hij overleed exact tien jaar eerder op 27.06.1623. De datum in de klapper is dus foutief (de pagina in de klapper is wel juist) !

Volgens de overlijdensakte overleed Leo Bournoille door een wonde, hem overkomen op 25.06.1623 (ex vulnere accepto 25a.). Naar de aard van de wonde (kwetsuur) hebben we voorlopig het raden. Betreft het hier een schotwonde, een wonde ingevolge een ongeval of overleed hij misschien aan de pest ? In de jaren 1633-1634 woedde deze besmettelijke ziekte immers in alle hevigheid in onze contreien.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 540r., akte dd. 23 augustus 1624.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende der schepenen van Loven naerbescr(even) gestaen Niclaes Van Cranenbroeck vuyt crachte en(de) naer v(er)moegen van sekere procuratie, hem gegeven bij de weduwe jo(ncker) Leo Bournoille ende gepasseert voor heer en(de) m(eeste)r Guillaume Loezen als notaris en(de) zekere getuygen opden iiien. mey 1624, alhier gesien en(de) gebleken, heeft gerenoveert ende gesententieert dit contract naer inhoudt vand(en) selven contracte, coram waervan den teneur is volgende, alsoe, etc(etera).

Alsoo tusschen de weduwe jo(ncker) Leo Bornoille, geinthimeerde, ter eenre, ende Peeter Geens, appellant, ter andere sijden, proces was hangende onbeslicht voir schepenen der stadt Loven ter cause van het v(er)leth, gecauseert bij het dervan sekerk ploechijser, bijden voors(creven) appellant geborgen, naerder inden proces vermelt, soo sijn de selve partijen veraccordeert in vuegen naer volgende, als te weten dat den voors(creven) Peeter, appellant, sal oplegghen en(de) tellen aende voors(creve) weduwe de somme van eenendertich guldens eens binnen een maendt oft ses weken toecomende ten lancxten, daer mede het v(oo)rs(creven) proces sal comen te cesseren, doot ende te niet blijven, ende een ieder draegen sijne costen, constituerende hinc inde Merten Lunckens, Niclaes Van Cranenhroeck ende een ieder besondere om t' selve voir meyer ende schepenen deser stadt te vernieuwen, promittentes ratum ac gratum obligando, submittendo ac renunciando in forma, actum binnen der stadt Loven opden derden may 1624 ter presentien vanden advocaet Van(den) Berge ende Libertus Schepers, als getuyghen hier toe geroepen, die de minute deser mette voors(creve) partijen hebben geteeckent.

Naer voirgaende collatie tegen dorigineel accordeert dese copije, quod testor, ego Guilielmus Loesen, notarius in consilio Brabantiae admissus.

Renovatum et senten(tiatum) per predict(um) Nicolaum Van Cranenbroeck nomine et ex parte predictae viduae Bornoille, coram Vanden Broeke, Pape, augusti xxiiia., 1624.

 

Frederico de Luciano stelt zich borg voor Jacobus Vanden Bogaerde. Deze laatste was voogd van de minderjarige kinderen van Leo de Bournoille en de doopheffer van zijn dochter Magdalena Bernoelle.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7513, folio 213r., akte dd. 26 januari 1624.

Item s(ieu)r Frederico de Luciano, in presen(tia), etc(etera), heeft hem gestelt als borge en(de) cautionaris als principael voor s(ieu)r Jacques Van(den) Bogaerde als momboir van(de) ombejaerde kinderen wijlen Leon de Bournoille voer alsulcken pretensien als m(eeste)r Henrick Stevens den ouden opden voors(chreven) Van(den) Bogaerde inder voors(chreve) qualiteyt is pretenderen(de), geloven(de) daervoer inne te staen, midtsgaeders voerde pachters der voors(chreve) kinderen, als hebben(de) die voors(chreven) Stevens die pacht doen beslaen, daervoer sijnen persoon en(de) goeden verbindende en(de) submitteren(de) met renun(tiatie) in forma, coram Van(der) Vorst, Willemaerts, januarii xxvi., 1624.

 

Hierbij twee opeenvolgende akten van dezelfde datum. In de eerste akte wordt gemeld dat Barbara Meulemans (alias Rogmans), weduwe van Leo Bournoille en inwoonster van Leuven, binnenpoorteres van Leuven van Leuven wordt. In de tweede akte emancipeert dezelfde Barbara Meulemans haar dochter Magdalena Bournoille, die zij behouden heeft van Leo Bournoille. De eerste akte bevestigt dat Barbara de dochter is van Petrus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 231v., akten dd. 23 juni 1625.

Transcriptie van de twee akten.

Item Barbara Meulemans filia quondam Petri, vidua

Jo(ann)is Van Haecht, co(m)morans Lovanii, in p(rese)ntia, et(ceter)a, effecta

est huius oppidi Lovanien(sis) oppidana intranea et

prestitit iuramentum, coram eisdem.

 

Item predicta Barba[ra] Meulemans vidua Leonis

Bournoille, in p(rese)ntia, et(ceter)a, emancipavit Magdalenam

Bournoille, suam filiam, a pane suo modo debito et

consueto, quo facto H. Van Roost reconduxit, coram

eisdem.

 

Hierbij een akte met vermelding van Barbara Meulemans als weduwe van Leo de Bournoille.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 322v., akte dd. 4 juli 1626.

Item, in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen m(eeste)r Jan Boyens vuyt crachte en(de) naer vermogen van sekere speciaele en(de) onwederroepelijke procura(ti)e, hem gegeven bij en(de) van wegen Adriaens Roghmans, ingesetene deser stadt, gepasseert voor m(eeste)r Guillam Loesen, licen(tiaet) inde rechten, als openbaer notaris ende sekere getuygen opden xiii. may lestleden, alhier gesien en(de) volcomentlijck gebleken, heeft in dier qualiteyt bij manisse opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse ierst drije dachm(aelen) een halff broeck bempts, gelegen int Hellichterbroeck tot Rotselaer, regen(oten) den H(eyligen) Geest en(de) pastoir aldaer teer eenre, Adriaen Meeus en(de) S(in)te Agneeten autaer en(de) Van(den) Panhuyse ter iie., den selven Panhuyse comen(de) van Jacques Wijaerts alnoch ter iiie. ende de kercke van Rotselaer ter 4e. zijden, item drije vierendeelen bempts, oock int voors(chreven) broeck gelegen ontrent de Keervonder, regen(oten) de Demer ter ie., Willem Roghmans ter iie. stuycken(de) opde Grauwe Susteren van Loven en(de) Henrick Schoormans ter iiie. en(de) d' erfffgenaemen Aert De Pelsmaecker ter iiiie. zijd(en), item een dachmael landts, gelegen opt Kerckeveldeken aldaer, regen(oten) Peeter Molemans ter ie., sheeren straete ter iie., Willem Van Aersschot ter iiie. en(de) noch in drije besondere plecxkens bosch, gelegen onder Wesemael, inden jaere 1614 vercocht aen(den) naerbes(chreven) gegoidde, expos(ito) impositus est iure hereditario m(eeste)r Henrick Leunis inden naem en(de) tot behoeff van Barbara Meulemans weduwe wijlen Leon de Bournoille et satis predictus transportans qua(lita)te qua obligan(do) et submitten(do) p(er)sonam et bona, p(rese)ntia et futura, p(re)dicti constituentis ac renun(tiando) prout in forma et waras op sheeren chijns van(den) gronde als op allent recht d(aer)op vuytgaende, coram Van(der) Vorst, Greve, julii iiiia., 1626.

Depost heeft de voors(chreve) Barbara Meulemans v(er)claert de voors(chreve) goeden gecocht te hebben mette penningen, geprocedeeert van t' vercoop van diversche haere patrimoniele goeden, naerder blijcken(de) van tselve v(er)coop bij sekere attestatie d(aer)over gepasseert voorden notaris Jan Gijsens, tot Mechelen resideren(de), ende sekere getuygen opden xiiien. may 1626.

 

Hierbij een akte met vermelding van Barbara Meulemans als weduwe van Leo de Bournoille.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 198r., akte dd. 9 juni 1628.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende den schepenen van Loeven naerbeschreven gestaen Peeter Vander Geten sone wijlen Jans, woonende te Kessel onder Loeven, hem in desen sterckmaeckende voer Willem Shertogen als man en(de) momboir van Cornelia Berthois, zijne moedere, voerde tochte, haer competeren(de) in(den) bempt naerbeschreven, heeft opgedraeghen met behoerlijcke verthijdenisse drije dachmaelen bempts ombegrepen der maeten, gelegen inde prochie van Rotzelaer, genoempt den Wijtham, regenooten zijn excellentie den hertoghe van Aerschot ter eendere en(de) tweedere, Willem Moelemans ter derdere ende die straete ter vierdere zijden, exposit(o) imposit(a) est Barbara Moelemans weduwe wijlen Jans Van Haecht Leo de Boernoille et satis die voors(chreve) opdraegere obligerende, submitteren(de) ende renuntieren(de) in forma ende waranderen(de) den voors(chreven) bempt op twee rinsg(uldens) elff stuyvers aende kercke van Wesemael, vier pont wassch aende kercke van Rotzelaer, negen molenvaeten drije quaert evene aen den zijn ex(cellenti)e den hertoghe van Aerschot, item een molenvat gerste ende een vlassch aenden voors(chreven) hertoghe, tanqua(m) prout, verclaeren(de) partijen den recht den rechtveerdighen prijse deser opdrachte te wesen boven die lasten, hier voer vermelt, die so(m)me van acht hondert en(de) dertich rinsg(uldens) sonder die hooghen daerop gestelt, ende den voors(chreven) bempt gecocht te hebben vercocht te zijne metten vuytganck vander berrender keerssen ten overstaene vanden opdraegere en(de) den voors(chreven) Willem De Hertoghe met Cornelia Berthois, gehuysschen, volgende de conditie daervan zijnde, berustende onder den clerck B. Peeters, actu(m) coram Daniels, Haper, junii ix., 1628.

            In de marge.

Nota datam.

 

Hierbij weer een akte met vermelding van Barbara Meulemans als weduwe van jonker Leo de Bernouille, toen inwoonster van Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 220v., akte dd. 5 mei 1628.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) den heeren schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Laureys Van Krieckegem soene wijlen Huybrechts, woonende te Rotselaer, ende heeft opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenissen een dach(wan)t lants onbegrepen der maeten, gelegen tot Rotselaer opt Groot Kerckhoffvelt, regenooten tsheeren straete ter ier., Cornelis Bernaerts ter iier., Jan Van(den) Panhuyse ter derdere en(de) Anthoin D' Aen ter vierdere sijden, in vuegen tselve bij hen v(er)cregen is voor meyer en(de) schepen(en) alhier opden ... [n.v.] in tertia tegen Jan Van Haecht soene Jans exposito imposita per mo(nitionem) iure haereditar(io) Barbara Meulemans wed(uw)e wijlen jo(ncke)r Leon de Bournouille, woonen(de) bi(n)nen deser stadt, en(de) dat bij maniere van naerderschappe, et satis die v(oor)s(chreven) opdraegere als in(den) v((oor)s(chreven) sijn(en) v(er)crijge, voorder oft andersints nyet v(er)claeren(de) die v(oor)s(chreven) opdraegere tv(oor)s(chreven) dach(wan)t tsedert den v(oor)s(chreven) sijn(en) v(er)crijge nyet belast oft veralieneert te hebben in eeniger manieren, de quo satis ob(ligans), sub(mittens) ac renuncians in forma, coram Van(der) Vorst, Beringen, maii va., 1628.

 

Hierbij een akte met vermelding van Leon de Bernouille (x Barbara Molemans alias Rogmans).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 343v., akte dd. 18 januari 1619.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerghenoempt gestaen is ghecompareert Ph(i)l(ip)s Van Caverson, een vande gecommitteerde van heere ende m(eeste)r Ferdinande De Jonghe, advocaet, postulerende inden Raide van Brabant, met procura(ti)e in date den xxvii. octobris 1617, gepasseert voor J. De Doncker den jongen als notaris ende sekere ghetuyghen, alhier in originali verthoont ende ghebleken, ende heeft den voors(chreven) comparant vuyt crachte sijnder comparitie commissie ende met hem Leo Bornoeille commissie opgedraghen met behoorlijcke verthijdenisse drije vierendeelen van een halff boender erffven, tsij landt oft weyde, gelegen bij Wijchmaele onder Herent opt Heyblock, regenot daervan het resterende vierendeel competeert aen het sterffhuys van wijlen Willem De Vos, liggende thalff boender regenot(en) derffgen(aemen) Joos De Moor ter i., derffgen(aemen) jouff(rouw)e sRijcken ter ii., Claes Van Aersschot ter iii. ende sheeren straete ter iiii. zijden, exposit(o) impositus iure hereditario Jan Van Haecht ten bij sijne, met consente ende ten overstaene van Leo Bornoeille, oock inde voors(chreve) procuratie geroert, ut satis dece et waras den opdragere ut in procuratorio et den voors(chreven) Bornoeille in sijnen eygenen naeme opde drije deelen van sesse molevaten roghs, een mandel stroots aenden heere van Chantrain ende twee penn(ingen) boon aen thoff van Herent, oblig(ando) et submitten(do) se suaq(ue) met renunc(iatie) prout in forma, coram Edelheer, Impens, januarii xviii., 1619.

 

Hierbij een akte met vermelding van Leo (de) Bernouille (x Barbara Molemans alias Rogmans).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 181r., akte dd. 21 oktober 1616

Transcriptie.

Item in jegenwordicheyt der scepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen,

jo(ncker) Raes Van Grave soone wijlen jo(ncker) Nicolas heeft

hem geconstitueert en(de) verobligeert als principal

voor jouff(rouw)e Adriana Luytens en(de) dat voor alsulcke

costen alsser souden moegen gerijsen inder saecken voor

scepen(en) v(an) Loven, vuytstaen(de) tuschen de selve jouff(rouw)e

Adriana Luytens en(de) die huysarmem(eeste)rs van S(in)te

Peeters kercke, de moedere v(anden) Grooten Gasthuys

en(de) Leo Bournoulle, ged(aechd)en, gelooven(de) in cas van

succumberinge de selve costen te betaelen

onder obliga(ti)e ^ en(de) heeft de voirs(chreve)

jouff(rouwe) Adriana Luytens haeren borge gelooft

v(an) deese borchtochte costeloos en(de) schadeloos

te ontlasten ^, coram Duffele, Heyden, xxi.

octob(ris) 1616.

     Uit dit huwelijk:

     1a. Van Haecht Jan, ca. 1590, x Rotselaar 19.10.1614 (g. Benoille Leo/Van Aerschot Gerardus en Meeus Adrianus/Meulemans Guilielmus) met Van Aerschot Anna, fii in Rotselaar,

     Van Haecht Margareta,

     Van Haecht Susanna, x Rotselaar 23.10.1616 (g. Van Graeve Raso/Bernoille Leo en Van Joannes/Janssens Guielmus) met Janssens Jacobus, fs Guilielmus, fii in Rotselaar,

In de akte maakt men melding van Jacobus Janssens en zijn vrouw Susanna Van Haecht. Uit de akte blijkt dat Jacobus de zoon is van Guilielmus Zowel Jacobus als zijn vader Guilielmus woonden in Rotselaar. Susanna Van Haecht is de dochter van Joannes en Barbara Meulemans. Deze laatste is dus de schoonmoeder van Jacobus. Verder blijkt uit de akte dat Jacobus minstens 2 niet nader genoemde kinderen had, doch voor zover ik uit de akte kan opmaken, waren deze reeds overleden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 54r., akte dd. 9 oktober 1625.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), et(ceter)a, gestaen Jacob Janssens sone Willems, weduwer wijlen Susanna Van Haecht, en(de) Willem Janssens, vader des v(oor)s(chreven) Jacops, beyde woonen(de) tot Rotselaer, ende hebben indivisim en(de) in solidum bekendt schuldich te sijn(e) aen heer en(de) m(eeste)r Paulus Kimps, licen(tiaet) in beyde rechten, en(de) jouff(rouw)e Barbara Vekemans, sijn(e) huysvrouwe, woonen(de) tot Loven, achthien carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants tstuck en(de) xv gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerlijcx te v(er)schijnen opden ixen. 8bris. date deser, en(de) binnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, oock van xe., xxe., ce. en(de) van alle andere impositien en(de) exactien, voordacht en(de) nyet voordacht, in toecomen(de) tijden, t' elcken jaere en(de) termijne als schult met rechte v(er)wonnen, obligan(do) et indivisim submitten(do) ac renun(tiando) in forma et tantum et ad mo(nitionem) pignus valens duplum, consenteren(de) die voors(chreve) bekinders int maecken van mainmise over alle henne goeden, alwaer die gelegen sijn en(de) bevonden sullen wordden, ende int decreet der schepenen van Loven, midtsgaeders inde voluntaire condemnatie, gel(ijck) sijlieden hun laeten condemneren midts desen, sonder daertoe te derffven gedaeght oft geroepen te wordden, ende naementl(ijck) aen en(de) tot een halff boender besloten bempts, gelegen onder Rotselaer inde Gever, regen(oten) het goidtshuys van Vrouwenperck ter ie., jo(ncke)r Raes Van Grave ter iie., sheeren straete ter iiie. en(de) Willem Janssens d' oude ter iiiie. zijden, wesen(de) onbelast, item noch drije dachmael bempts, d(aer)neffens gelegen, regen(oten) den voors(chreven) jo(ncke)r Van Grave ter ie., den v(oor)s(chreven) Willem Janssens ter iie., Mayken Van Hullenberge ter iiie. en(de) de Weyde Gevere ter iiiie. zijden, wesende insgel(ijcx) onbelast, item noch een boender bempts, inden voors(chreven) Gevere gelegen, regen(oten) den voors(chreven) jo(ncke)r Van Grave ter ie., d' erffgen(aemen) Aert De Pelsmaecker ter iie., den v(oor)s(chreven) Willem Janssens ter iiie, oock onbelast, item noch een boender bempts, inden v(oor)s(chreven) Gevere gelegen, regen(oten) het v(oor)s(chreven) boender ter ie., tgoidtshuys van Vrouwenperck ter iie., Jan Rijniers ter iiie. en(de) sheeren straete ter iiiie. zijden, onbelast, met conditie dat de voors(chreve) bekinders de v(oor)s(chreve) rente van xviii r(insguldens) xv st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gulden erffel(ijck) d(aer)aff met xvi gel(ijcke) guldens loopende munte en(de) met volle rente, verclerende voirts die voors(chreven) Jacop Janssens dat die capitaele penn(ingen) van(de) voors(chreve) rente tot sijnen behoeve alleen wordden opgenomen, geloven(de) oversulcx sijnen voors(chreven) vaeder costeloos en(de) schadeloos d(aer)van mette v(er)loopen van dien altijts t' ontheffen en(de) garranderen, tot dien eynde v(er)binden(de) sijnen persoon en(de) goeden, ende naementl(ijck) het derdendeel van(de) proprieteyt der goederen, op hem v(er)storven door d' afflijvicheyt van sijne twee kinderen, behouden van(de) voors(chreve) wijlen Susanna Van Haecht, sijne huysvrouwe saliger, waeraff de tochte wordt beseten bij Barbara Meulemans, sijne schoonmoedere, respective gelegen onder Rotselaer, Wesemael, Loven, Beckevoort en(de) elders, egeen(e) vuytgenomen, coram S(ainc)t Victor, Maes, octobris ixa., anno 1625.

     Van Haecht Elisabeth, () Rotselaar 18.08.1604 (g. De Neutere Henricus en Van Oppen Elisabeth), 

     1b. De Bernoille Catharina,  

     1c. Barnoulij Maria, () Rotselaar 24.11.1604 ill. (g. Van Aerschot Arnoldus en Roosbrouch Maria),

     1d. Bernoelle Magdalena, () Rotselaar 08.04.1612 (g. Vanden Boogaert Jacobus en Mertens Catharina n. Catharina Du Pres), x met Adriaen Van Hullegom,

 

Molemans Maria, ca. 1563, ongehuwd. 

Wij schepenen des Lants & Baronnie van Rotselaer doen condt ende kennelijck eenen igelijcken dat comen ende gecompareert sijn voor onsen Rechter& voor ons Wilm Molemans ter jre, Peeter Molemans ter ijre, Isack Molemans ter iijre, Jan Janssens Pavie ter iiijre, Aert Isack & Annecken van Bets, hen oock ende sterckmaken voor d'achtergelaeten kindt wijlen Wilms van Bets hunderen broeder was, als kinderen van wijlen Aerts van Bedts & Maria Meulemans saliger ter vijffdere & Isack Leemans daer vader & moeder aff waeren Christiaen leemans & Catharina Meulemans als zij leefden ter sessdere zijden, allen als erffgenaemen wijlen Maria Meulemans ....
Fo 4v: 16 juli 1642
S+D der kinderen & erfgen wijlen Maria Molemans
- Wilm Molemans
- Peter Molemans
- Isack Molemans
- Jan Janssens Pavie
- Aert, Isaack en Annecken Van Bets, hen ook sterkmakende voor achtergelaten kindt wijlen Wilms Van Bets hunnen broeder was, als kinderen van wijlen Peeter Van Bets & Maria Meulemans saliger
- Isack Leemans daer vader en moeder aff waren Christiaen Leemans x Catharina Meulemans
alle erfgen wijlen Maria Molemans, hunne comp resp moeder ‎(moije?)‎ ende grootmoeder ‎(grootmoeije?)‎
1) Isack Leemans
- een half bunder lants gelegen onder Rotselaer den Houtheuvel genoempt
- moet thien rinsguldens betalen
2) Peeter Molemans
- drij dm lants in Wesemael aen de Broeckstraet
- een half dm lant opt Wesemaelvelt
- moet thien rinsgl betalen
3) Jan Janssens Pavie
- die hellicht van een boender lant opt Hulselaerenvelt in Wesemael
- moet thien guldens betalen
- is nog gebleven aan Jan Janssens Pavie bij publieke verkopinge tusschen de condividenten sesse vd gelegen binnen Nieuwrode, wes& die hellicht van drije dm geleijcke bosch, waervan dander hellicht is competer& wijlen Willem Leijs & Maria De Graeffe
4) Isacq Molemans
- de hellicht van een boender lants gelegen opt Hulselaerenvelt binnen Wesemael
- moet 15 rijnsgl aen sijn swaeger betalen
5) Aert Isaeck en Anneken Van Bets + kint Wilm Van Bets
- twee dm bosch gelegen onder Wesemael aen de Donckerstrate
- een dm lants opt Hulselarenvelt onder Wesemael
- drije vd lant opt Wesemaelenvelt
6) Wilm Molemans
- de hellicht van drij dm & 25 R lants gelegen onder Wesemael opt aertsvelt ‎(reg de Groenen wegh van Beversluijs)‎
- een half dm opt Hulselaerenvelt onder Wesemael
- drije vd lants opden Olivier onder Wesemael
- een dm bosch onder Nieuwrode
- moet thien gulden betalen. 

 


 

XIV - Molemans Peeter (M9498), ca. 1560, x met Maria Leijs (M9499), ca. 1565, zij x 2 (niet Rot, ) met Petrus Janssens a Pavie.

 

R1628: Fo 134:
- 10 maart 1475: ‎(Johannes Vanderhofstadt, leenman)‎: Goort Poels na de dood van Lijsbeth Poels ontvangt een bunder bempts in de weduwe
-

- 13 okt 1543: jonker Raes Van Grave zone Claes heeft gederft een bunder bempts in de weduwe aan Joes Vanderhoeven zone wijlen ...
- 26 okt 1575: Jan Vanderhoeven zone wijlen Jans heeft bij doode van Joos Vanderhoeven zijns grootvaders ontvangen het voors bempt inde Wedwue
- 26 okt 1575: Jan Vanderhoeven verkoopt het bunder land aan Peeter Meulemans x Geertruijt Aurogge
- 27 juli 1578: Willem Rogmans heeft ontvangen in naem en tot behoef van Peeter Meulemans zone wijlen Peeters bij doode desselven een boender bempts in de Weduwe
- 13 mei 1596: mr Jan Van Haecht zone wijlen Philips als m+m van Barbara Meulemans heeft na de dood van Peeter haar broeder te leene ontvangen een bonder bempts in de Weduwe
- 1 aug 1607: Jan Van Haecht x Barbara Meulemans hebben opgedragen een bunder beempt leenroerich als pant van alsulcken coren af te hueren dat Pauwels Van Hoevelde ende Peeter Aurogge hebben doen bestaen op een stuck lants groot een half dm en 10r gelegen te dieven opden Hontsheuvel, noch op drije derdedelen van een bunder opt voors velt gelegen, submittrende den voors Jan Van Haecht en zijne voors huijsvrouwe vanden voors is zijnde jurisdictie Vanden Hove renuncierende de voors Barbara Molemans van alle en ijgelijcke privilegie Senatus & William et Anthon Digna Mulier waervan en inhoutdt van dijen haer is gecautioneert geweest

- 5 feb 1608: mr Jan Stevens heeft als voorganger van Barbara Molemans de eedt van trou gedaen voor voors bunder bempts
- 22 sept 1642: Jan Van Haecht zone wijlen Jans heeft na de dood van zijn moeder Barbara Molemans ter lene verheven etc ...
- 16 dec 1656: Philips ende Peeter Van Haecht zonen Jans hebben te lene ontvangen
en verkocht aan Hendrik Vanderhulpen. 
Accoort over S+D tussen Jan Van Haecht x Barbara Meulemans ende Maria Leijs we van Peter Molemans de jonge Petersone
- Jan Van Haecht x Barbara Meulemans Peeter dochter daer moeder aff was Geertruyt Aurogge
- Maria Leijs ‎(nu x ?)‎ we Peter Molemans de jonge, broeder van Barbara Meulemans geast met Herman Leijs momboir des voors Peeter Meulemans weesen.
R1606: Fo 157: 30 okt 1636: S+D Peter Molemans x Maria Leijs
- Christiaen Leemans x wijlen Cathlijn Leemans
- Isaacq Molemans
- Aert Van Betz x wijlen Marie Molemans
- Willem Molemans
- Peeter Molemans
Scheydinge ende deijlinge der kinderen & erffgenaemen Peeter Molemans & Maria Leys
Condt sij allen heden dat comen sijn voor meyer ende schepenen der banderije van Rotselaer naerbes. Christiaen Leemans in hauwelijck gehadt hebbende Cathleyn Molemans als vaederlijck momboir van Isacq Leemans ter eendre, Isacq Meulemans ter iijre, Aert van Bets in houwelijck gehadt hebbende Marie Molemans ter iijre Willem Molemans ter iiijre Peeter Molemans ter vijffdere sijden altesaemen respective gebroeders ende gesusters ende hebben de voors. comparanten gescheyden ende gedeylt de goederen verstorven ende gesuccedeert mits die doot ende afflijvigheijt van Peeter Molemans ende Maria Leijs inden wegen ende mannieren naervolgende
Es gevallen ende gebleven bij keuse daeromme gedaen onder de letter A Christiaen Leemans gehaudt geweest sijnde met Cathlijn Molemans als vaderlijck momboir van Isacq Molemans huijs ende hove mette schuere ende soo recht aen neffens den groote stalle die op dandere erffne staet, soo verre als die heuse vallen vande selve stal ende de heusen van het cleyn huijs groot ontrent vijff vierendeelen der maete inbegrepen Regenooten Isacq Molemans ende d'erffg Willem Van Langendonck ter eendre het Kerkeusel ter ijre Michiel Verreijt ter iijre Tsheerestraete ter iiijre sijden belast aenden heere van Rotselaer met jd lovens xvjd Lovens v capp Item een halff dachmael lants gelegen op het Cleyn Kerckhoffvelt, regenooten de Heystraet ter jeendre, d'erffgen Barbel Molemans ter ijre, Joencker Hoperius Van Waterdijck ter iijre het clooster off Abdije van Vlierbeeck ter iiijre sijden voor vrije & onbelast, behaudelijck dat dese deyloinge moet geven aende deijlinge gevallen onder de letter D xx rijnsgulden ende aende deylinge gevallen onder de letter C x rijnsgulden
Es gevallen ende gebleven bij keuse bij lotinge daeromme gedaen onder de letter B Isacq Molemans inde ierste seven vierendeels bempts gelegen int Schauwbroeck, regen die Winge ter eendre, d'erffgenaemen Adriaen Rochmans ter ijre de kercke van Wesemael ter iijre sijden belast met eene cappj d Lovens Item noch vijff vierendeelen lants gelegen opde Wijngaerd, regenooten den wegh naerde molen ter eendre Adriaen de Vadder ter ijre de Demerstraet ter iijre Peeter De Raeymaecker ter iijre sijden voor vrije & onbelast goet. Item alnoch de cleynhuijskens daer Jan Hoeffnaegel cleermaeker nu woondt ende Anthon Van Schel raeymaeker, mette stal die tegen de mesthoff compt van het groot huys, mette twee hoffkens ontrent een halff dachmael der maeten onbegrepen regenooten Tsheerenstraet ter eendre Anthoon Van Persij ter ijre, d'erffgen Willem Van Langendonck ter iijre ende Christiaen Leemans ter iiijre sijden belast aenden heere van Rotselaer met v d Lovens iijb cap, ende noch met eene rente van sesse Rinsgulden ... aen Pauws Collegie binnen Loven, ende noch met tweentwintich stuijvers tsjaers aen eenen aultaer binnen Sinte Peeters kercke tot Loven. Item alnoch die hellicht van een derdedeel van een boender maeybempts met Barbara Molemans gelegen inde Demer regenooten ‎(puntjes)‎
Es gevallen ende gebleven bij lothinge daeromme gedaen als voor onder de letter C, Aert Van Bets in hauwen gehadt hebbende Marie Molemans inde iersten een halffboender landts gelegen te Broeckmeulen der maete onbegrepen, regenooten d'erffgenaemen Jans Vande Panhuijsen in twee sijden die Vrancx bempde Joencker Hoperius Van Waeterdijck ter iijre & iiijre sijden los & vrije goet, Item alnoch een halff .. lants gelegen opde Wijngaert geheeten het Cort Halffboender regen de wegh comende van het Rotselaerenvelt over den Wijngaert ter eendre, Willem Molemans ter ijre, de h Geest van Rotselaer ter iijre, het lanck halffboender ter iiijre sijden los & vrije goet. Item alnoch een halff dachmael bempts tot Demersluyse onder Wesemael Regenooten d'erffgen Jans Van Haecht ter eendre, de Winge ter ijre, d'erffgen Bartholomeus Van Boyschots ter iijre ende d'erffgen Jacques Peeters ter iiijre sijden los & vrije goet, ende moet dese deijlinge trecken opde deijlinge gevallen onder de letter A thien rinsgluden eens
Es gevallen ende gebleven bij lothinge daeromme gedaen onder de letter D Willem Molemans inde eerste een halffboender lants gelegen opde Wijngaert geheeten het lanck halffboender regenooten d'erffgen Jan Meeus ter eendre, ende de selve erffgenaemen Jan Meeus met d'erffgenaemen Jan Dauwen ter ijre, den wegh naerde molen comende van het Rotselaerenvelt over de Wijngaert ter iijre ende Aert Bets ter iiijre sijden, belast aende h geest van Rotselaer met vier halsters coren tsjaers, Item alnoch sesse vierendeelen boogaerds gelegen bijde kercke van Rotselaer regenooten die Kerkstraet ter eendre, Sebastiaen Vande Zande ter ijre, de Leybeke ter iijre Laureys van Criekinghen ter iiijre sijden belast aende heere van Rotselaer met J3 braspy cheyns ij d Lovens vj d jaerbede, Item alnoch een dachmael lants opde Cleyne Lastvoort? onder Wilsele regenooten d'erffgenaemen Jans Van Haecht ter eendre, Anneken Hendrickx ter ijre het clooster van Vrauwenperck ter iijre Lowies Vander Elst ter iiijre sijden los ende vrije goet. Item moet dit gedeelte trecken opde deylinge gevallen onder de letterA de somme van twintich Ringsuldens eens, soo voors is.
Es gevallen ende gebleven bij lothinge daeromme gedaen onder de letter E Peeter Molemans inde eerste een boender lants geheeten Wommersheije ‎(Blommersheije?)‎ tot Beversluys onder Rotselaer regenooten Tsheerenstraet in twee sijden d'erffgen hendrick Wijbrechts ter iijre Cornelis De Brier ende Jan Van Meerbeeck ter iiijre sijden belast aende heere van Rotselaer met eenvijfftichste tsjaers. Item alnoch een halffboender lants gelegen op het Moleveldeken regn Tsheerenstraete ter eendre, de voetwegh ter ijre, derffgenaemen Jans Van Haecht ter iijre & iiijre sijden, Joencker Hoperius Van Waeterdijck ter vijffdere het straetken naer het Beversluysbroeck ter sestere sijden, belast met een halff molevat enen, ende een halff molevat gerste, Item alnoch sevenendertich roeden & een halff gelegen int Schipstalbroeck onder Rotselaer regenooten ‎(puntjes)‎ Item alnochint selve Schipstalbroeck een halff dachmael maybempts regenooten ‎(puntjes)‎
...
Gegeven int jaer ons heeren aemen duijsent hondert sessendertich derden daege inde maendt van october. 
 

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Maria Leys, die eerst gehuwd was met Petrus Molemans en nadien met Petrus Janssens (alias Pavie), en haar zoon Isaac Molemans, die gehuwd was met Catharina Bols. In de akte vernemen we dat Maria Leys (alias Van Gele) de dochter was van wijlen Guilielmus en Catharina Vanden Panhuysen

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, fol. 16v., akte dd. 2 november 1630.

Item in teghenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerghenoempt ghestaen Marie Leys dochtere wijlen Willems, ierst weduwe Peeters wijlen Moelemans en(de) nu huysvrouwe Peeters Janss(en), nu absent, daervoir zij met Isaack Molemans, haren zone, en(de) Cathlijne Bols, zijn(e) huysvrouwe, henlieden tsamen en(de) elck een voir al als principael zijn zijn (!) sterckmaeken(de), gheloven(de) midts desen den zelffven indyen te hebben dat hij zijn ... ... (?) ter maenissen tghene des naerbeschreven staet, alh(ier) voir schepenen van Loven sal comen lauderen en(de) approberen, die zelve Marie ten effecte naerbeschreven ierst ende voiral affgaen(de) ende renuncieren(de) in desen van(de) tochte, haer competeren(de) in alle de goeden, zoo bijden v(oir)ghen(oempden wijlen Peeteren Moeulemans, haeren man was, als oyck bijd(en) v(oir)ghen(oempden) wijlen Pee Willemen Leys en(de) Cathlijne Moeulemans Van(den) Panhuysen, wijlen ghehuysschen achterghelaten haere ouders, eenichssints achtergelaeten, die zelve Marie Isaack Moeulemans ende Cathlijne Bols, ghehuysscehn hebben ombesund(er)t m(eeste)r Jannen Boeyens, rentm(eeste)r, inden naem(e) en(de) tot behoeff der Collegie van(de) Schone Lieve Vrouwe binnen des(er) stadt van Loven sevenenderttich carolusgul(dens) te twintich stuyvers tstuck en(de) thien ghelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaere op den tweeden dach novembris te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los en(de) vrij van allen lasten, beden, ons heeren shertoghen en(de) van allen anderen impositien, soo ordinaris(e) als extraordinarise, opghestelt oft alnoch in toecomen(de) tijden op te stellen, mede oyck van thienste, twintichste, hondertste, mindere en(de) meerdere pen(ningen), te leveren der voirs(chreve) Collegie van(de) Schoone Lieve Vrouwe erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, telcken termijn als schult met recht v(er)wonnen, gheloven(de) dezelve rente ter maenissen te besitten en(de) te hypothiceren op goede, loffel(ijcke) en(de) sufficiente panden en(de) gronde van erffven, zoo tot Rotselaer, Wesemael als daer ontrent gheleghen, weert zijn(de) boven alle co(m)meren en(de) lasten daervuyt gaen(de), dobbel rente ende voirts meer zoo vele te doen dat de voirs(chreve) collegie erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal moghen ghenoech zijn, d(aer)voir die voirghen(oempde) bekenders verbonden hebben en(de) verbinden midts des(en) elck een voir al als principael en(de) voirt gheheel hunlieder respective persoonen en(de) alle hunne goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), ende die v(oir)s(chreve) Marie Leys en(de) Cathlijne Bols in des(en) renuncieren(de) p(ri)vileg(ie) sen(atus) consulti velleani en(de) alle ande(re) des(er) eenichs(int)s contrarieren(de), ende om der voirs(chreve) collegie van al des v(oir)s(chreven) is, noch beter te v(er)sekeren, soo hebben die com voirghen(oempde) ghehuysschen gheconsenteert, zoo zij consente(re)n midts des(en) dat die van(de) v(oir)s(chreve) collegie van stonden aen oft tallen tijden hen ghelieven(de) sullen moghen maecken maecken beleydt en(de) mainmise op en(de) over alle hunlieder goederen, haeffel(ijcke) en(de) erffel(ijcke), ende namentl(ijck) opt vijffste deel, mede oyck opt vie. deel, henlieden competeren(de) inde goederen naerbescreven en(de) ghespecificeert, ierst op ende over zeker het gheheel hen huys ende hoff, ghestaen en(de) gheleghen tot Rotselaer bij de kercke, reghen(oten) Jan Van Mechelen ter eenre, Laureys Van Crieckinghen ter tweedere, sheeren strate ter derder en(de) vierder zijden, bij hen gehuysschen v(er)creghen voir meyer en(de) schepenen van Loven opden xxvien. july lestleden in prima van Willem Hermans en(de) Anna Vrancx, zijn huysv(rouw)e, ende alsoo tv(oir)s(chreven) huys en(de) hoff was belast, iest aen Jaques Van Warrenborre met xii r(ins)g(uldens) en(de) x st(uyvers), item aen(de) erffgen(aemen) Jans wijlen Van Espen xi g(uldens) erffel(ijck), neghen gul(dens) en(de) vijff st(uyvers) erffel(ijck) aen Jan Van(den) Panhuyse, meyer tot Rotselaer, twee r(ins)g(uldens) erffel(ijck) aen tgoidtshuys van(de) Predicheereen alhier en(de) thien st(uyvers) erffel(ijck) aen derffghen(aemen) m(eeste)r Pauwels wijlen Van(den) Berghe, soo eest dat alle de zelve renten bij die van(de) v(oir)s(chreve) collegie zijn ghelost en(de) ghequeten vuyte pen(ningen), gheprocedeert van(de) v(oir)s(chreve) rente van xxxvii r(ins)g(uldens) en(de) thien st(uyvers), hen te dijen eynde onderghehouden, item noch op tvijffste deel van huys en(de) hoff, schuere, stallinghen, hovenboere, verckenstal met een(en) boomgaert, zoo tzelve gheleghe is tot Rotselaer achter de kercke, reghen(oten) het Kerckhoveveldeken ter eenre, derffghen(aemen) Jans Van Aerschot ter tweedere, die strate ter derdder ende een cleyn huysken met een boomgaerdeken daer bij gheleghen, item noch op het vijfdedeel van een boender landts, oyck gheleghen onder Rotselaer op den Wijngaert, reghen(oten) Jan Douwen ter eenre, den wech loopen(de) van Wesemael naerden molen ter tweede(re) ende den Heyl(ighen) Gheest van Rotselaer ter derdder zijden, item noch opt vijffde deel van een dachm(ael) opt zelve velt, reghen(oten) die Gheverstrate ter eenre, W Adriaen De Vadder ter ande(re) en(de) den voetwech comen(de) van Wesemael naerden molen ter derder zijd(en), item noch een halff dach(mael), geleghen te Rotselaer opt Kerckhove Velt, reg(enoten) tgoidshuys van Vlierbeke ter eenre, die straete ter tweeder en(de) derffghen(aemen) Waterdijck ter derder zijden, item noch onderhalff dachmael lanths, gheleghen opt Rotselaer Velt, regen(oten) de goeden der pastorije van Rotselaer ter eenre, derffghen(aemen) Jans Meeus ter ande(re) ende derffghen(aemen) joncker ... [n.v.] Eynatten ter derdder zijd(en), item noch drije vieren(delen) landths, gheleghen onder Rotselaer opt Moleveldeken, regen(oten) de straete van dBroecxken, loopen(de) naerden moeulen te Dieve ter eenre, de goeden des erffghen(aemen) Peeters Moeulemans ter ande(re) en(de) Barbara Moeulemans ter iii. zijd(en), item noch onderhalff dachm(ael) opt selve Molevelt aen(den) molen tot Dieve, reghen(oten) die strate in twee zijden, den voetwech comen(de) van Vrouwperck naer Rotselaer ter derdere en(de) zijden, item noch dije item noch een block, gheleghen bij Beversluys, gheheeten de Bloemsheyde, reghenooten de strate in twee zijden en(de) Henrick Wijbrechts erffghen(aemen) ter derder zijden, item noch een dachm(ael) lants, wesen(de) de hellicht van een halff boen(der), gheleghen op de Lastvoer onder Rotselaer, reghen(oten) derffghen(aemen) derffghen(aemen) (!) joncker Joachims de Termonde in twee zijden en(de) derf Jan Van Haecht Henricx sone ter derdder zijen, item noch een halff boen(der) bempts, gheleghen onder Rotselaer, ter plaetse gheheeten tSchoubroeck, reghen(oten) die Winghe ter eenre, Adriaen Rogmans ter tweede(re) en(de) die goeden der kercken van Wezemael ter derder zijd(en), item alnoch aen en(de) op tzeste p(ar)t van(de) goeden naerghespecificeert, toebehooren(de) der v(oir)ghen(oempde) Marie Leys, te weeten ierst over het vie. p(ar)t van een stuck landts van drije dachm(aelen), geleg(en) onder Wesemael, lants gheleghen opt Hulselaeren Velt, reghen(oten) die heirbaene ter eenre, tclooster van Vrouweparcke ter ande(re), derfg(enaemen) van wijlen Glaude Masquelier ter derder en(de) Monckhoff ter vierder zijd(en), item een dach(mael) landths, gheleghen opt zelve velt, gheheeten tHuls[e]laren Velt, reghen(oten) die voirs(chreve) drije dachmaelen, item noch een dachmael opt zelve velt, reghen(oten) die Boogaerden van Loven ter eenre, die straete west ter tweede(re), item noch een halff boender lanths, den Honsheuvel ghen(oempt, gheleghen aen(de) Drij Linden, reghen(oten) de strate in drije zijden en(de) derfg(enaemen) Beernarts De Becker ter vierder, belast met sheeren chijs van een(en) halven braspen(ninck), item noch vijff vieren(delen) een halff boender bosschs, gheleghen tot Wesemael inde Donckerst(rat)e, reghen(oten) reghen(oten) (!) Charles Vand(er) Linden erffghen(aemen) ter eenre en(de) de strate ter ande(re), zoo de zelve goeden der v(oir)s(chreve) Marie zijn aenghedeylt voir schepen(en) van Wesemael opden 24. february anno 1609, consenteren(e) oyck mede int decret bij schepen(en) van Loven(en) daerop te gheven, met conditien dat zij lieden bekenderen die voirschreven rente van xxxvii rinsguld(ens) en(de) thien stuyvers erffelijck zullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen ghelieven sal teen(der) reysen, te weeten elcken gul(den) daeraff met zesthien ghelijcke guldens en(de) met volle rente, coram Lievens, Foxius, novembris secunda, a(nn)o 1630.

 

Hierbij een akte met vermelding van Maria Leys (Lays), weduwe van Petrus Molemans (Meulemans) en haar zonen Guilielmus, Petrus en Isaac Molemans en haar dochter Catharina Molemans, die huwde met Christianus Leemans (Liemans), waarvan een zoon Isaac Leemans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 453r., akte dd. 23 februari 1637.

Item in presentie des meyers en(de) schepen(en) van Loven naebeschreven gestaen Maria Lays weduwe Peeter Molemans, soo voor haer selve als geauthoriseert sijnde bij Willem, Peeter ende Isack Molemans, altsamen respective gebroeders en(de) haere kinders, behouden van wijlen haeren man, om te mogen doen tgene naebeschreven staet, blijckende bij acte, gepasseert onder henne signaturen voor meyer en(de) schepen(en) van Rotzelaer, item Jan Janssens Pavie en(de) de voors(chreve) gebroeders hen sterckmaeckende voorde achtergelaten weese van wijlen Christiaen Liemans en(de) Cathlijn Molemans, bij naeme Isack Liemans, alles volgen(de) dacte voors(chreven) vander daet den xviien. february 1637, alhier bij d' originele gesien en(de) gebleken, heeft opgedragen met behoorel(ijcke) verthijdenisse alsulcke sevenendertich roeden en(de) een halff landts onder der baronnye van Wesemael, ter plaetssen genaempt het Hellegat bij de Spileycke, dye welcke sijn gebruyckt geweest bij Franssen De Keyser en(de) Marie Van Hallebeeck, regen(oten) ... [n.v.], et waras op sheeren chijns vanden gronde sonder meer, exposita impositus jure hereditario Niclaes Geerts per mo(nitionem) et satis et waras alsvoor onder ob(ligatie), sub(missie) en(de) renun(ciatie) in forma, coram Borchgraeff, Loomans, februarii xxiii., 1637.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Janssens en Maria Leys (weduwe van Petrus Molemans), inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 144r., akte dd. 31 januari 1612.

Item Peeter Jans en(de) Marie Leys, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, in p(rese)ntia, hebben bekent schuldich te zijn(e) Anthoen Van(den) Pangaerde, woonen(de) bynnen des(er) stadt, drije carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) stuck, loopen(de) munte, erffel(ijcke) rinte, alle jaere opden xxxi. dach van january te betaelen en(de) ind(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce., en(de) alle andere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) et sat(is) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, ad mo(nitionem) pignus valens, etc(etera), et tantu(m), met conditie dat die voors(chreve) bekinderen de voors(chreve) rinte van drije carol(us) gul(dens) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden als hen gelieven sal teender reyse, elcken carol(us) g(u)l(den) daer van met xvi gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens), ac cum, coram Pulle, Schore, january xxxia., 1612.

 

Hierbij een akte met vermelding van vier kinderen van Petrus Meulemans (en Maria Leijs). Het gaat om de volgende kinderen :

- Maria, die huwde met Arnoldus Van Bets;

- Petrus (die huwde met Catharina Vanden Bossche);

- Guilielmus (die huwde met Elisabetha Palmaers of Paelemans);

- Catharina, die huwde met Christianus Lee(n)mans.

Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Henricus Aurocx, zijn vrouw Ida De Keersmaecker en hun zoon Bartholomeus. Mogelijk heeft de griffier zich vergist in de familienaam van Ida en moest het De Schrijnmaecker/Schrijnmaeckers zijn. Hun zoon Bartholomeus is alleszins NIEUW. In de akte vernemen we dat Henricus Aurocx en zijn vrouw Ida hun testament verleden voor notaris Joannes Geens in het jaar 1577. De griffier vergat echter de maand te vermelden (hij liet geen ruimte tussen de dag en het jaar). Het was alleszins op een eenentwintigste dag.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 247v., akte dd. 5 mei 1614.

Item Willem ende Peeter Meulemans sonen wijlen Peeters ende Aert Van Bets, man ende momboir van Marie Meulemans, sustere der voorschreven gebroederen, ende Christiaen Leenmans, als getrout hebbende Cathelijne Meulemans ende in dijer qualiteyt alle als kinderen ende erffghenaemen des voorschreven Peeters wijlen Meulemans, tot desen verobligeren(de) ende submitteren(de) henne respective persoon(en) ende goederen ter cohertien ende jurisdictien des heeren meyers ende schepenen van Loven, hebben onbesundert, onverscheyden ende elckeen voor als (!) als principael bekent schuldich te sijn Anthonissen De Pottere, rentm(eeste)re van(de) Collegie van(de) Paus alhier, inden naem ende tot behoeff der selver collegie alsulcke sesse carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, als wijlen Henricx Ourocx ende Yda De Keersmaecker met hennen testamente, ghepasseert voor Jan Geens als notaris ende seeckere getuyghen opden xxien. xvc. lxxvii gelaten ende ghelegateert hebben gehadt aen Bartholomeeus Aurocx, hunnen sone, staende te quyten den penninck xviiie. alle jaere opden ... [n.v.] te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrij van allen beden, lasten ende impositien, ordinaris ende extraordinaris, inneghestelt ofte alnoch inne te stellen, oock van xe., xxe., ce., mindere ende meerdere pen(ningen), te leveren tot behoeff der voorschreven collegie erffel(ijck) in toecomen(de) tijden als schult met rechte verwonnen ende altoos soe vele te doene dat den voorschreven renthefferen ten eeuwighen daeghen sal moghen genoech sijn ende ter manissen pandt te stellen onder het beschri[j]ff van Loven, weert sijnde boven alle voorgaende commeren ende lasten daerop vuytgaende, dobbel rente, ende tot meerdere verseeckerheyt der voorschreven Collegie van(de) Paus, soe hebben de voorschreven bekenderen ende elcken van hen gheconsenteert int maecken van(de) mainmise over alle ende yegewelcke henne goeden, soe waer die geleghen sijn oft bevonden sullen wordden ende naementl(ijck) op huys ende hoff, geleghen te Rotselaer inde plaetse bijde kercke, groot drije vierendeelen ombegrepen der maeten, reg(enoo)ten Willem Van Langendonck ter eenre, de strate ter tweeder, Anthoen Lache ter derder ende de voorschreven bekenders ter iiiir. sijden, met noch een hoffken daer neffens geleghen, henlieden bekenderen onverdeylt toebehooren(de), consenteren(de) mede int decreteren der selver brieven van mainmise sonder daertoe te derven gedaecht gh [te] wordden, behoudel(ijck) dat de voorschreven bekenderen ende elcken van hen dese rente van sesse hondert sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reyse tegen den penninck xviiie. ende met volle rente, munte ten tijde vande quytinghe ghepermitteert, coram Loomans, Nijverseel, maii va., anno 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Meulemans Maria, x met Aert Van Betz, fs Arnoldus (fs Joannes x Elisabeth Hollants) x met Maria De Pelsmaecker fa Henricus,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Arnoldus Van Bets en zijn echtgenote Maria De Pelsmaecker (Pelsmakers).  Uit de akte vernemen we dat hij de zoon is van Joannes.  Verder merk ik op dat Vakum het gehucht Vaken is.  De Vakenstraat in Rotselaar bestaat nog steeds en ligt in het verlengde van de Hellichtstraat, richting Gelrode.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7865, fol. 382v, akte dd. 30 maart 1585.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Jozijne Van Ranssem dochter wijlen Jans met consente en(de) overstaen(e) van Philibeert de Berthous, haers mans, heeft opgedragen met behoirlijcke verthijdenisse een stuck erffven, zoe landt als beempt, groot omtrent vijff boenderen drie dachmaelen, gelegen in een stuck onder Rotselaer, regen(oten) tsheeren straete nae Hellicht ter eenre, de Winge, aldaer vlieten(de), ter ande(re), tHelster Broeck ter derde(re) ende derffgen(amen) Anthonis De Keppere ter vierder zijden, item noch een boender lants, gelegen onde(r) Rotselaer tot Vakum, geheeten den Noetelheye, regen(oten) Bernaert De Briede(re) ter eenre, Anthonis Goirts ter tweeder ende derde(re) zijde(n), derffgenamen Huybrechts Van Lantrop ter vierde(re) ende Jan Verheyen ter ver. zijden, exp(osito) imp(ositi) Aerdt Van Beetz sone wijlen Jans ende Marie Pelsmakers, zijne huysvrouwe, per mo(nitionem) reddidit ende voirts meer op drie carolusg(ulden) te xx stuvers tstuck, elcken st(uver) tot drije plecken Brabants gerekent, erffel(ijcke) rente, alle jaere opten naestlesten martii te betaelen ende inder stadt wissele van Loeven te leveren, vrij ende vranck van x., xx. ende c. penn(ingen) et satis indivisim obligan(do) et submitten(do) et waras dierste parcheel op vierthien rinsguld(en) aen tgoidtshuys van Cortenberghe ende tsheeren chijs ende tvoors(creven) boende(r) lants op negen molevaten corens aenden Heyligen Gheest van Rotselaer ende tsheeren chijs, promitten(tes) in sup(ra) dicti Philibertus et eius uxor indivisim singulus a(n)nis p(er)solvere et in cambio quite et libere ut supra quol(ibe)t assecutum et casu quo pignora et tantum ende zullen de voirs(creve) rente moegen lossen ende affquyten tallen tijden alst hem gelieven zal elcken penn(inck) daer aff met zesthiene gelijcke penn(ingen) ende met volle [rente], cor(am) Vrancx, Greve, martii penultima. 

 

Hieronder een akte met vermelding van Arnoldus Van Be(e)ts(z), zoon van Joannes en vader van weer Arnoldus (x Maria Molemans).  Hij was gehuwd met Maria Pelsmakers (De Pelsmaecker), dochter van Henricus.  Joannes Van Bets, de vader van Arnoldus, was gehuwd met Elisabetha Hollants.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvlier, register nr. 8225, fol. 153r, akte dd. 15 mei 1577.

Item Aerdt Van Beets sone Jans, Marie Pelsmakers dochtere wijlen Henricx, zijn huysvrouwe, de voers(creven) Jan, vade(re) des voirs(creven) Aerts, Lijsbeth Hollants, zijn huysvrouwe, en(de) Peeter Molemans sone wijlen Jans, woonen(de) te Rotselaer, obligan(tes) et submitten(tes) in forma, hebben bekyndt ind(ivisi)m Jannen De Wintere ende Marie Van Dorne, zijnder huysvrouwen, sesse carolusg(ulden) te xx s(tuvers) tstuck, erffelijcke rinte, alle jaer opden xven. dach maii te betaelen(e) ende inder stadt wissele van Loeven(e) los en(de) vrij van bede, schote, lothe, xe., xxe., ce. en(de) alle andere penn(ingen) te leveren in futuru(m) assecutu(m) ad mo(bilia) pignus valens duplu(m) et tantu(m) et pot(erun)t red(imer)e, elcken penninck daer aff met xvi ghelijcke pe(n)ningen inde weerde voers(creven) ende met volle rinte, et primi d(omi)ne (?) et pred(ict)i primi quatuor pred(ictu)m Joh(ann)em Molemans prout, coram Schoenhoven, Ympens, maii xva.

Senten(tiatum) p(er) m(agistr)em Laurentiu(m) Boesem procuratorem Arnoldi Coosmans pronu(n)c maritu(m) pred(ict)e Marie Van Doirne, coram Liedekercke, Loenis, maii va., a(nn)o xvc. lxxxii.

 

In de onderstaande akte wordt er melding van Guilielmus en Arnoldus Van Bets, kinderen van wijlen Arnoldus en Maria Molemans (Meulemans).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, fol. 44r., akte dd. 21 januari 1639.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Guilliam Van Bets en(de) Aert Van Beets kinderen wijlen Aerts en(de) van wijlen Marie Molemans, gehuyschen, bij manisse hebben tsamen en(de) elck int besundere opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een halff boender landts, geleghen onder Rotselaer opden Wijngaert, geheeten het Cort Halff Boender, regen(oten) den wech comen(de) van het Rotselaeren Velt over den Wijngaert ter ier., Willem Molemans ter iier., den Heyligengeest van Rotselaer ter iiier. en(de) Lanck Halff Boender ter iiiier. sijden, exp(osito) en(de) Andries Dauwen soene Jans imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t voor vrije en(de) ombelast, en(de) voorts meer op eene voortaende rente van sesse carolus guldens te xx s(tuyvers) Brabants tstuck en(de) vijff gel(ijcke) st(uyvers) stuyvers erffel(ijcke) rente, alle jaer op date deser te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xxien. january anno xvic. en(de) viertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ninghen) en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um), quolibet assecut(um) et satis et waras ut supra, et casu quo pignora et tant(um), obligan(do), etc(etera), in forma, geloven(de) die v(oor)s(chreve) opdraegeren indivisim die voors(chreve) rente van sesse r(insguldens) vijff st(uyvers) erffelijck, jaerlijx ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije, assecut(um) obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rente altijts sal moeghen gequeten worden alst den v(oor)s(chreven) bekenderen goet duncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den pen(ninck) xvien. en(de) met volle rente, et primus obligan(do), etc(etera), in forma, coram Borchgreeff, Corselius, januarii xxi., 1639.

 

Hierbij een akte met vermelding van Maria Leys, weduwe van Petrus Meulemans (Molemans) en vrouw van Petrus Janssens, inwoners van Rotselaar, met haar dochter Maria Meulemans die huwde met Arnoldus Van Bets, inwoners van Wezemaal.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 128r., akte dd. 5 december 1612.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Marie Leys wed(uw)e wijlen Peeter Meulemans en(de) nu gehoudt met Peeter Janssen, p(rese)nt wesen(de), Mayecken Meulemans, dochter der voors(chreven) wijlen Peeters en(de) Marie, ten overstaen en(de) bij zijne Aerdts Van Betz, haers tegenwoordichs mans, woonen(de) de voors(chreven) Peeter Jansse met Marie Leyse tot Rotselaer, en(de) den voors(chreven) Aerdt Van Betz en(de) Marie Meulemans tot Wesemael, ende hebben tam coniunctum q(ua) divisim bekendt en(de) bekinnen midts desen schuldich te zijne Anthonis Vanden Pantgaerde en(de) Anna Cuypers, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) bynnen des(er) stadt Loven, zesse carol(us) gul(den)s erffel(ijck), den guld(en) te xx st(uyvers) en(de) den stuyver tot drije plecken Brab(an)ts gerekent, monete currentis, erffel(ijcke) rinte, alle jae(re) op dat(um) des(er) te betaelen en(de) ind(er) stadt wissel van Loven te leveren, los en(de) vrij van xe., xxe., ce. en(de) alle ande(re), meerder oft minde(re) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen, quolibet assecutu(m) et sat(is) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, ad mo(nitionem) pignus valens, etc(etera), et tantu(m), met conditie dat die voors(chreve) bekinders de voors(chreve) rinte van zesse carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) zullen mogen lossen en(de) quytten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reyse, elcken carol(us) guld(en) daeraff met xvi gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens), ac cum, consenteren(de) voorts die voors(chreve) rentgelders tot meerder v(er)seeckerh(eyt) van dijen int maecken van(den) beleyde oft manisse op alle en(de) iegewel(cke) hare goeden, coram Rijck, Loomans, januarii va., 1612.

     Uit dit huwelijk:

     Van Bets Willem,  

     Van Bets Aert,

     Van Bets Isaacq, deze x 2 (niet Rot, ) met Maria Van Meerbeeck, gezin bij Bols,

     Van Bets Anneken,

     Van Bets Joannes, () Rotselaar 28.06.1607 (g. Van Haecht Joannes en Capels Catharina), 

 

Meulemans Catharina, XIII (M4749),

 

Meulemans Petrus, x Rotselaar 10.02.1613 (g. Van Aerschot Arnoldus, Lubbeeck Joes, Janssens Petrus en Bernoille Leo) met Vanden Bos(s)che Catharina, fa Jacobus x met Cathlijn Bla(n)ckaerts,

Bijgaand een akte met vermelding van Petrus Meulemans en Catharina Vanden Bossche, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 83r., akte dd. 22 november 1625.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) der schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Guill(aum)e Wilthaegen sone wijlen Peeters, woonen(de) binnen den stadt van Loven, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse een dachm(ael) bosch der maeten onbegrepen, soo en(de) gelijck de plecke gelegen is onder Linden opden Speelberch, regen(oten) den H(eyligen) Geest van Cortelcke ter ie., m(eeste)r Jan Stevens ter iie., d' erffgen(aemen) Niclaes Van(der) Biest ter iiie. en(de) de straete ter iiiie. zijden, wesende thiende vrije, expos(ito) impos(iti) sunt Peeter Meulemans en(de) Cathlijn Van(den) Bossche, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, et satis die voors(chreven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras op sheeren chijns van(den) gronde, bedraegen(de) jaerl(ijcx) een plecke prout, ende om den voors(chreven) cooper te bat te v(er)sekeren, met manisse als boven heeft de voors(chreven) transportant tot wettigen onderpandt gestelt sekere sijne rente van twelff gul(dens) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck), staende beseth op seker huys, gestaen alhier binnen Loven inde Borchstraete, genoempt Leeuwenborch, toebehooren(de) Peeter Buss, regen(oten) het Hoeffijser ter ie. en(de) het gasthuys aldaer ter  andere, om daeraen te v(er)haelen hennen wettigen gebreck, bekennen(de) de v(oor)s(chreven) transportant ontfangen te hebben de so(m)me van lxxii guldens eens, los en(de) vrije, ter saecken van desen coop, coram Schore, Maes, 9bris. xxii., 1625.

     Uit dit huwelijk:

     Meulemans Guilhelmus, () Rotselaar 01.12.1613 (g. Meulemans Guielmus en Kerckmans Catharina),

     Meulemans Anna, () Rotselaar 18.10.1615 (g. Janssens Petrus en Mireels Anna),

     Meulimans Jacobus, () Rotselaar 13.03.1617 (g. Janssens Jacobus en Van Boisschot Maria),

     Meulemans Christianus, () Rotselaar 19.01.1620 (g. Leemans Christianus en Blanckaerts Maria),

     Meulemans Joannes, () Rotselaar 07.10.1622 (g. Ja... Joannes en Vanden Bossch Maria),

     Meulemans Catharina, x Rotselaar 18.10.1648 (g. Van Salm Andreas pater en Meulemans Petrus pater) met Van Salm Andreas, gezin daar,

     Meulemans Petrus, () Rotselaar 16.09.1628 (g. Leijs Petrus en Roosbuijck Eva),

 

Meulemans Guilielmus, x Haacht 29.06.1614 met Palmaerts - Paelemans - ... Elisabeth,

R1607: Fo 3v: 5 jan 1643
Erfmangelinge tusschen Wilm Molemans x Elisabeth Palmaerts ter jre ende Peeter Van Aerschot x Anna Van Bosch ter andere sijden:
Wilm Molemans x Elisabeth Palmaerts cederen aan Peeter Van Aerschot x Maria Vandenbosch
- de hellicht van drij dm lants en 25r gelegen in Wesemael opt Daersvelt en waeraff dander hellicht is compterende Jan Janssens Pavie
- een half dm lants gelegen onder Wesemael opt Hulselarenvelt ‎(reg den Monckhof, derfgen Aert Van Aerschot, derfgen Claude Maschelier, Jan Janssens Pavie)‎
- drij vd lants los ende vrij goet gelegen onder Wesemael open Olivier ‎(Jan Van Halbeke, derfgen Wilm VDP, Wilm Van Bosch Jansone, Henrick Van Meerbeke)‎
in recompense van welcken soo hebben die voors Peeter Van Aerschot x Anna Vandenbosch gecedeert
- 2 dm en 25r lants opt Hamelenbroeck in Rotselaer
- een half dm lants opt selve velt
Erfmanghelinge tusschen Wilm Molemans ende Elisabeth Palmaerts ten eenre ende Peeter Van Aerschot ende Anna van den Bosch ter andere sijde
Wij schepenen doen condt ende kennelijck eenen igelijcken dat gecomen & gecompareert zijn voor onsen Rechter & voor Ons, Wilm Molemans & Elisabeth Palmaerts zijne huijsvrouwe ter jre, Peeter van Aerschot & Anna Vanden Bosch gehuijsschen ter andere zijden, en hebben die Vs. ierste comparanten bij titele van presentatie opgedraegen onsen Vs Richter m handt waervan vertheijende ten behoffne van Peeter Van Aerschot & Anna Van Bosch Vs ierst de hellicht van drije dachmalen landts oock vijffentwintich roijen soo dese sijn gelegen onbegrepen der justen maete onder die Baronie van Wesemael opt Daertsvelt en waer aff d'ander hellicht is competerende Jan Janssens Pavie ‎(daer moeder aff was Maria Foblets = doorgestreept)‎ Reg& den groenen wegh ter jre, d'Erffg& Henrick Weijbrechts ter ijre & d'erffg& Jan Reijniers ter vierdere zijden zijnde dese hellicht belast m nieuwen chijns aen zijne Exctie den hertoghe van Aerschot met twee stuijvers eenen halffene tsjaers sonder meer. Item een halff dachmael landts onbegreepen der maete gelegen onder Wesemael opt Hulselaerenvelt Reg& den Monckhoff ter jre, d'erffg& Aert van Aerschot ter ijre, d'erffg& Claude Mascheliers ter iijre, & Jan Janssens Pavie ter vierdere zijden los & vrij goet. Item alnoch drij vierdendeelen Landts oock los & vrij goet gelegen onder Wesemael opde ... Reg& Jan Van Hallebeke ter eendere, d'erffg& Wilms Van Panhuijsen ter ijre, Wilm Van Betsch Janssone ter iijre, & Hendrick Van Meerbeke ter vierdere zijden. In recompense van welcke soo hebben die Vs Peeter Van Aerschot & Anna Van Bosch insgelijckx met eenen halm onsen vs Richter m handt opgedraegen ten behoeffne van Vs Wilm Molemans & Elisabeth Palmaerts sijne huijsvrouwe ierst seker stuck landts groot ontrent die twee dachmaelen & vijffentwintich Roijen los & vrij goet gelegen alhier binnen Rotselaer opt Hamelsebroeckvelt Reg& tsheeren straete ter jre, d'erffg& Philipts Cetten? ter ijre, den h: geest van Rotselaer ter iijre, Jonker Rase Van Gravene ter vierdere & d'erfg& Peeter Van Obstal ter vijffdere zijden. Item alnoch een halff dachmael landts oock los & vrij goet gelegen opt selve velt reg& Wouter Van Geel ter jre, het Hamelebroeck ter ijre, Jo: Rase Van Graeffne ter derdere & vierdere zijden en belasten die voors comparanten weder zijden alle commeren & lasten daer die Vs erfenden mogen bevonden worden op belast te zijn elck een ider, te draegen en te betaelen al off zij cint gecedeert noch gepermiteert & waeren geweest ... op waerscap gelonenende en altijdt genoechte te doene soo daer int aengewacke m & te ... daege .. op ende die Vs opdraegen in weder zijden van henne goederen ontvuijt & onterff zijnde soo werden een en anderen goederen mits cordonnantie van Rechte Reciprocqueencken gegoeijt & geerft te ...
R1607: Fo 8v: 24 maart 1643
Aert Van Bets sone Aerts verkoopt aen Wilm Molemans x Elisabeth Palmaerts de hellicht van een half bunder lants westwaerts gelegen binnen Rotselaer opt Rotselaervelt en waervan dander hellicht het onbejaert kint Wilm Van Bets & Margriet ‎(...)‎ is competerende.
 

 

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Guilielmus Meulemans en Elisabetha Palmaerts, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 135r., akte dd. 10 februari 1631.

Item in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), et(ceter)a, gestaen Ph(i)l(ip)s De Kerridder vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van sekere onwederoepelijcke procuratie, hem gegeven bij Hans Vander Veken sone wijlen Michiels, woonen(de) tot Werchter, voor H. Van Roost als openbaer not(ari)s en(de) sekere getuyghen opden vien. july a(nn)o 1629 gepasseert, alhier gesien en(de) gebleken, waeraff den teneur onder dit contract sal worden geinsereert et subscribatur, de selve geconstitueerde per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse t' derdepaert van een block landts, groot onbegrepen der juster maete drije dachm(aelen), geleghen onder Rotselaer aen(de) kercke, regen(oten) de straete loopen(de) over t' Kerckeveldt ter ie., de Herberchstraete ter iie., de pastorije ter iiie. en(de) Willem Van Langendonck ter iiiie. sijden, item t' derde paert van drije vierendeelen landts, geleghen tot Rotselaer ontrent den Derreler, regen(oten) den Gruenen Wech comen(de) van Kesseler loopen(de) naer het Cloostergat ter ie., de kercke goeden van S(in)t Job ter iie. en(de) t' goidtshuys van Vrouwenperck ter iiie. sijden, item noch het derdepaert van drije vieren(deelen) landts, gelegen opt s(elv)e veldt, regen(oten) den wech loopende van het Cloostergat naerde Drije Linden ter ie., d' erffgen(aemen) Van(den) Panhuyse ter andere, t' goidtshuys van Vrouwenperck ter iiie. en(de) Willem Aurocx ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(iti) sunt Willem Meulemans ende Elizabeth Palmae[r]ts, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, per mo(nitionem) et satis die voors(chreven) geconstitueerde ob(ligano) et sub(mittendo) personam et bona praedicti consti(tuen)tis ac ren(uncianco) in forma et waras d' eerste parcheel op een(en) halven braspen(ninck) heeren chijns aen(den) hertoghe van Aerschot, tweede parcheel wesende onbelast ende t' derde parcheel op drije molevaten rocx aen ... [n.v.], tanquam prout jure, coram Lievens, Foxius, feb(rua)rii xa., anno 1631.

Item partijen v(er)cleiren den rechtveerdighen coop te wesen van(de) bovengen(oempde) drije parcheelen om en(de) voor de somme van twee hondert guldens los geldts eens, die den v(er)cooper van(de) coopers bekendt ontfanghen te hebben boven alnoch een personele rente van vier rinsg(uldens) erffel(ijck) met het loopen(de) jaer, v(er)schenen t' sedert den derden jan(ua)ry 1629, die de v(oor)s(chreve) coopers t' hennen laste sijn nemende, jaerlijcx voortaen te betaelen en(de) den v(er)cooper t' eeuwighen daeghen t' ontlasten, die hij is gellende aen d' erffgenaem(en) Willems Van Langendonck volgende de constitutie brieven van Loven daeraff sijnde in date iiiia. jan(ua)rii 1622 in hac ca(mer)a, ende daerenboven een querne molen, weert sijnde vijftich guldens eens, inder vueghe gelijck de voors(chreven) transportant de voors(chreve) goeden v(er)creghen heeft teghen Niclaes Verbeeck sone wijlen Peeters voor schepen(en) alhier, coram eisdem.

Teneur van(de) procuratie, hier voren v(er)melt.

Op heden den vien. july anno 1629 comparerende voor mij openbaer not(ari)s en(de) den getuygen naergen(oemp)t Hans Vander Veken sone wijlen Michiels, woonen(de) tot Werchter, ter ie. ende Willem Meulemans en(de) Elizabeth Palm      ae[r]ts, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Rotselaer, ter andere sijden, welcke comp(aran)ten v(er)claeren t' saemen aengegaen te hebben sekere coopmanschap nopende t' derdepaert van een block landts, groot onbegrepen der juster maete drije dachm(aelen), geleghen tot Rotselaer aen(de) kercke, den v(oor)s(chreven) eersten comp(aran)t toebehooren(de), regen(oten) de straete loopen(de) over t' Kerckeveldt ter ie., de Herberchstraete ter iie., de pastorije ter iiie. en(de) Willem Van Langendonck ter iiiie. sijden, belast met een(en) cleynen heeren chijns van een(en) halven braspen(ninck) t' siaers aen(den) hertoghe van Aerschot, item t' derdepaert van drije vieren(deelen) landts, geleghen tot Rotselaer ontrent den Deurreler, regen(oten) den Gruenen Wech, comen(de) van Kesseler, loopende naer het Cloostergat ter ie., de kercke goeden van S(in)t Job ter ie. en(de) die van Vrouwenperck ter iiie. sijden, wesende onbelast, item noch t' derdepaert van drije vieren(deelen) landts, geleghen op ts(elv)e veldt, regen(oten den wech loopen(de) van het Cloostergat naerde Drije Linden ter ie., d' erffgen(aemen) Van(den) Panhuyse ter iie., belast met drije molevaten rocx aen ... [n.v.] ende dat mits de so(mm)e van twee hondert guldens los geldts eens, die den v(er)cooper op nu bekendt van(de) tweede comparanten ontfanghen te hebben, boven alnoch een personele rente van vier rinsg(uldens) erffel(ijck) met het loopen(de) jaer, v(er)schenen tsedert den derden jan(ua)ry lestleden, die den coopers t' hennen laste sijn nemende, jaerl(ijcx) voortaen te betaelen en(de) hem vercooper t' eeuwighen daeghen t' ontlasten, die welcke hij is gellen(de) aen d' erffgen(aemen) Willems Van Langendonck, naerder blijckende van(de) constitutie, gepasseert voor schepen(en) van Loven daeraff sijnde in date den iiiien. jan(ua)ry 1622 in d' eerste caemere en(de) s' heeren chijns en(de) corenpacht daerte vorens op vuytgaende en(de) een querne molen, weert sijn(de) vijftich guldens eens, inder vueghen gelijck den v(oor)s(chreven) v(er)cooper de s(elv)e goeden heeft v(er)creghen oor schepen(en) van Loven teghen Niclaes Verbeeck sone wijle Peeters, constituerende de voors(chreven) ie. comp(aran)t onwederoepel(ijck) Ph(i)l(ips) De Kerridder en(de) andere en(de) elcken een van hun int besundere om in sijns comp(aran)ts naem en(de) weghens te compareren voor meyer en(de) schepen(en) van Loven en(de) aldaer den v(oor)s(chreven) iien. comp(aran)t behoorl(ijck) transport te doen, met gelofte van genoechdoen en(de) warantschap teghen eenenyeghel(ijcken), promitt(ens) ratum ac gratum, ob(ligando) et sub(mittendo) ac ren(untiando) in forma,k aldus gedaen tot Loven ter p(rese)ntien van Niclaes Van Craenenbroeck en(de) Jan Brugmans, als getuyghen hiertoe geroepen en(de) gebeden, en(de) hebben de v(oor)s(chreve) partijen de minute met henne handtteekens respectivel(ijck) ondert(eeckent), ende van mij not(ari)s, ende was ondert(eeckent) H. Van Roost.

 

In de akte maakt men melding van Guilielmus Meulemans (Molemans) en zijn vrouw Elisabetha Palmaerts, inwoners van Rotselaar. De datum van de akte is dezelfde datum van de voorgaande akte in het register.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, fol. 341v., akte dd. 15 mei 1628.

Item, in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Jan Francq sone Geeraerts, bij manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)tijdenisse de hellicht van onderhalff dachm(ael) boomgaert, soo de plecke onbegrepen der maeten gelegen is en(de) in hueringe gehouden wordt bij Peeter Van(den) Rijne, gelegen onder Rotselaer, reg(eno)ten Willem Meulemans ter ie., s' heeren straete ter iie., den heere van Rotselaer ter iiie. ende ... [n.v.], expos(ito) impos(itus) est die voors(chreven) Willem Meulemans, soo voor hem tot behoeff van Elizabeth Pallemaerts, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Rotselaer voors(chreven), per mo(nitionem) et satis et waras voor vrije en(de) onbelast, ende dit om en(de) voor de somme van een hondert tachtentich rinsguldens eens, los en(de) vrije geldt, en(de) twee rinsguldens acht stuyvers eens lijffcoop, coram eisdem.

 

Hierbij een  transcriptie van een akte met vermelding van Guilielmus Molemans (Meulemans) en zijn vrouw Elisabetha Palmhouts (Palmaerts).l.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 262r., akte dd. 7 februari 1626.

Transcriptie.

Item in  p(rese)ntie des meyeers, scep(enen) en(de) eygen(genoten), etc(etera), Barbara Scheers

wed(uw)e Jacq(ue)s Van Horick, heeft Willem Van Horick en(de)

Maria Van Horick, kinde(ren) des v(oer)s(chreven) Jacq(ue)s, en(de) m(eeste)r

Andries Boon volgen(de) de procura(ti)e van Niclaes en(de)

Catarina Van Horick, gepass(ee)rt voer m(eeste)r Peeter a Ke(m)pis,

not(ari)s, en(de) getuygen den 6. febr(uary) lestleden, gesien,

hebben opgd(raegen) met ressche en(de) rijse een dach(mae)l lants,

gelegen onder Rotselar aent cappelleken, regen(oten) de

pastorie van Rotselar ter ie., Willem Hermans ter ii., de

straete ter 3. en(de) Peeter De Witte ter ande(re) sijd(en), expositis

impositus Willem Molemans, soe voer hem s(elv)e als

voer El(i)z(abe)t Palmhouts, sijne huysvr(ouw)e, hier waeren overe

S(an)t Victores, Berckel, scep(enen) en(de) eygen(genoten), item s(ieu)r Michiel Pa(n)nis en(de) G.

Impens, insgel(ijcx) eygen(genoten), voerde welcke scep(enen) deygen(genoten) hebben

getuyght in desen geschiet te sijn allen tgene nae rechte en(de)

gewoonte behoirt, et satis obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende)

in for(m)a, et waras voer vrij, eygen en(de) onbelast goet

prout, etc(etera), actum den sevensten february 1626.

     Uit dit huwelijk:

     Meulemans Christianus, () Rotselaar 28.03.1615 (g. Hermans Christianus en Fierens Magdalena),

     Meulemans Anna, () Rotselaar 28.02.1617 (g. Bols Walter ? en Langendonck Anna),

     Meulemans Joes, () Rotselaar 27.11.1618 (g. Paellmans Joes en Dirincx Anna),

     Meulemans Catharina, () Rotselaar 07.03.1621 (g. Meulemans Isaacus en Palmaert Catharina),

     Meulemans Petrus, () Rotselaar 24.02.1622 (g. Meulemans Petrus en Poor Catharina),

     Molemans Elizabeth, () Rotselaar 18.12.1635 (g. Dauwen Andreas en Van Hoeve Elizabeth), x Rotselaar 22.11.1654 (g. Molemans Guilhelmus en Janssens Egidius) met Janssens Michael,

     Meulemans Andreas, () Rotselaar 09.05.1641 (g. Dauwe Andreas en Van Langendonck Margareta),
 

Meulemans Isaacus, x Rotselaar 25.11.1629 (g. Bols Joannes, Janssens Petrus en Meulemans Guilhelmus) met Bols Catharina,

Akte uit Hogt:

Compareerden Jan Bols, als momboir van de minderjaerige kinderen van wylen Peeter Van Meerbeeck ende Maria Bols, Peeter Janssens, Guilliam Bols, Adriaen Van Inthoud x Elisabeth Bols, Isaac Bols, Francen Bols, Catherina Bols, alle kinderen en kintskinderen respective van  wylen Huybrecht Bols x Margriet Van Langendonck ende Anneken Leerbels.

Isaac Molemans voor syn selven ende Franchoys Molemans, gemachtigd door Andreas, Anna en Susanna Molemans, Adriaen Willems x Maeycken Molemans, alle kinderen van wylen Isaacq Molemans met Cathelyne Bols.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Isaac Meulemans (Molemans) en Catharina Bols, alsmede haar ouders Joannes Bols en Anna Van Espen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8262 fol. 333r.

Item in presentie des heere meyers en. schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Fran. Scheys vuyt crachte van procuratie, hem gegeven bij ende van wegen Isack Meulemans ende Catlijn Bols, gehuysschen, gepasseert voor den nots. Joannes Crickinge in date 2a. decembris 1653, die heeren schepenen in originali gesien ende gebleken, heeft opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse sekere erffve, eertijts boogaert, groot ontrent die drij vierendeelen onbegrepen der maete, gelijck tselve gelegen is tot Rotselaer, daer eertijts op gestaen heeft een backhuys, schure en. stallinge metten boogaert, nu lant oft hoff, hun bij schijdinge en. deylinge aengecomen bij doode van Jan Bols ende Anna Van Espen, gehuyschen waeren alsij leeffden, regenoten t' s' heere straete comende van het eynde naer den molen ter eenre, den selven Meulemans met het voetwesghen (!) gaende naer den Wijngaert ter andere, Joris Vanden Eynde ende Jenneken Bols, gehuysschen, ter derdere sijden, en. Peeter Leys met een hocken ter vierdere sijden, expos. impos. Jooris Vanden Eyunde en. Jenneken Bols, gehuysschen, voor los ende vrij goet, voor hen ende huere naercomelingen et satis den voors. geconstitueerde naer vermoegen als voore et waras ut supra, obligando, submittendo in forma, coram Silvio, Herthals, octobris 29., 1659.

 

In de onderstaande akte staan Isaac Molemans en zijn vrouw Catharina Bols vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 148r., akte dd. 2 november 1630.

Item in teghenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerghenoempt gestaen m(eeste)r Jan Van Espen, geheeten Vanden Nieuwenhoven, heeft bekent ende geleden ontfanghen te hebben vuyt handen Jans Boyens als rentm(eeste)r vande Collegie vande Schoon Lieve Vrouwen binnen Loven heeft de cop inden naemen ende van weghen Isaek Moelemans ende Catharina Bols, gehuysschen, de capitaele penningen metter mette verloopen eender rente van elff guldens erffel(ijck), den penninck xvie., van opden xxen. novembris anno 1629 in media bekent bij Willem Heremans ende Anna Se Vrancx, gehuysschen, ten behoeve van(den) voors(chreven) Jan Van Espen en(de) jouff(rouwe) Yda Servrancx ende bepant op seckere henne goeden, gelegen binnen den dorpe van Roetselaer en(de) daerontrent, den voorghen(oempden) Isack Moelemans mette voors(chreve) sijne huysvrouwe int deele toecomen(de) ende dat van en(de) vuyt de hootpenninghen van alsulcken rente van xxxvii rinsgul(dens) thien stuyvers erffel(ijck) als die voorghenoemde Isack Moelemnas ende Catharina Bols ten behoeve van(de) voorghenoemde collegie op heden date deser in hac camera hebben(de) bekent, scheldende alsoo de den (!) voorghenoemden Van Espen, de voors(chreve) gehuysschen henne goeden, mede oock dandere goeden voorde voors(chreve) rente verobligeert ende alle andere dese quitantie behoevende, daer van volcomentl(ijck) quytte, promitten(tes) non amplias alloqui sed semper satis si quid minus et waras erga quoscumque, obligan(do), submitten(do) ac renuncian(do) in forma, coram Lievens, Foxius, novembris iia., anno 1630.

 

De volgende akte van dezelfde datum maakte eveneens melding van Isaac Molemans en Catharina Bols.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 148r., akte dd. 2 november 1630.

Item in teghenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerghenoempt gestaen Jaecques Werremborre, heeft bekent ende geleden ontfanghen te hebben vuyt handen m(eeste)r Jan Boyens als rentm(eeste)r vande Collegie van(de) Schoon Lieve Vrouwe binnen Loven, inden naem ende van weghen Isack Moelemans ende Catharina Bols, gehuysschen, de capitaele penninghen mette verloopen eender rente van twelff gul(dens) thien stuyvers erffel(ijck), den penninck xvie., van opden xxiien. d(ecem)bris anno 1617 in media bekent bij Willem Heremans en(de) Anna Vrancx, gehuysschen, ten behoeve van(den) voors(chreven) Jaecques Waerremborre en(de) met brieven van mainmise, geaffecteert op seckere henne goeden, geleghen binnen den dorpe van Rotselaer, den voors(chreven) Isack Moelemans ende Chatharina Bols int deel toebehoiren(de) ende dat van en(de) vuyt alsulcken de hooftpenninghen van alsulcken rente van xxxvii gul(dens) thien stuyvers erffel(ijck) als den voors(chreven) Isack met sijne huysvrouwe ten behoeve van(de) voors(chreve) collegie op heden date deser hebben(de) bekent, scheldende alsoo den voors(chreven) comp(ara)nt den voors(chreven) gehuysschen henne goeden, mede oock alle andere goeden voorde voors(chreve) rente van xii r(insguldens) x stuyvers erffel(ijck) verobligeert, volcomentl(ijck) quytte, promittens non amplius alloqui sed semper satis si quid minus et waras quoscumque obligan(do) et submitten(do) ac renuncian(do) in forma, eisdem eodem.

 

In de onderstaande akte maakt men melding van Isaac Molemans en zijn vrouw Catharina Bols.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 20r., akte dd. 26 juli 1630.

Item in p(rese)ntia villici et scab(inis) Lovanien(sis), et(cete)ra, gestaen Willem Hermans, soo in sijne eyghen naeme, mede als procuratie speciael en(de) irrevocable hebbende van Anna Vrancx, sijne huysv(rouw)e, gepasseert voor Librecht Van(den) Berghe als not(ari)s en(de) sekere getuyghen de data vien. juny lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, bij manisse heeft opgedraeghen met behoor(lijcke) v(er)thijdenisse seker huys en(de) hoff, gestaen en(de) geleghen tot Rotselaer bij de kercke, regen(oten) Jan Van Mechelen ter ie., Laureys Van Kriekinghen ter iie., s' heeren straete ter iiie. en(de) iiiie. sijden, expos(ito) impos(iti) sunt Ysack Molemans en(de) Cathlijn Bols, gehuysschen, p(er) mo(nitionem) et satis et waras op elff cap(puynen) en(de) ontrent v st(uyvers) heeren chijns, twee guldens erffel(ijck) aen(de) Predicheeren binnen Loven, item aen Jaecques Wernebore xii r(insguldens) x st(uyers), item aen d' erffgen(aemen) Van Espen elff guldens, item aen Jan Van(den) Panhuyse, meyer tot Rotselaer, negen guldens vijff stuyvers en(de) aen d' erffgen(aemen) wijlen m(eeste)r Pauwel Van(den) Berghe x st(uyvers) erffelijck, en(de) voorts meer op en(de) volgens de conditie daeraff sijnde, gehouden en(de) gepass(eer)t voorden voors(chreven) Liebrecht Van(den) Berghe opden xixen. juny en. xxiiien. july lestleden als not(ari)s, coram Roeloffs, Leunckens, julii xxvi., 1630.

     Uit dit huwelijk:

     Meulemans Jan,

Peeter Brugmans uit Baal machtigt Jan Meulemans zone Isaaks om in zijn naam te compaeren in Middleborgh in Zeelandt om er te halen de gage van wijlen Carel Brugmans zijnen broeder verdient heeft bij de Oostindische Compagnie. 

Molemans Anna,

     Molemans Maria, x (niet Rot, ) met Adriaen Willems,

     Moelemans Isaacus, () Rotselaar 31.01.1638 (g. Leemans Isaac en Bols Johanna),

     Meulemans Jacobus, () Rotselaar 05.05.1641 (g. Jacobus ...),

     Molemans Susanna, () Rotselaar 27.10.1644 (g. Bols Joannes en Gooris Susanna),

     Meulemans Andreas, () Rotselaar 17.11.1647 (g. Dauwen Andreas en Meulemans Catharina),

 

2. Jansen Johannes, () Rotselaar 16.10.1604 (g. Vanden Panhuijsse Johannes en Van Crieckinghe Jodoca), x 1 Rotselaar 10.08.1631 (g. Vanden Panhuijsse Joannes sr en Janssens Petrus/Foblets Guilielmus) met Foblets Maria,  x 2 Werchter 23.11.1643 (g. Goris Henricus en Van Meerbeeck Christophorus) met Goris Anna, ca. 1610,

     Uit dit huwelijk: 

     1. Janssens Anna, () Rotselaar 18.09.1636 (g. Molemans Guilielmus en Grietens Anna),

     Janssens alias Pavie Christophorus, () Rotselaar 14.11.1638 (g. Van Meerbeeck Christophorus en Kerckmans Catharina),

     Janssens Jacoba, () Rotselaar 09.03.1640 (g. Foblets Wilhelmus en Panhuijsen Jacoba). 

 


 

XIII - Leemans Christianus (M4748), + Holsbeek 14.03.1643, x 1 Rotselaar 03.02.1614 (g. Vanden Panhuysse Joannes en Meulemans Isaacus) met Meulemans Catharina (M4749), x 2 (niet Wez, Rot, Hols, DD, ) met Van Loven Elisabeth.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Leemans Isaacus, XII (M2374), () Holsbeek 06.10.1615 (g. Meulemans Isaacus en Meulemans Barbara),

 

Leemans Maria, () Holsbeek 24.04.1618 (g. Meulemans Petrus en Meulemans Maria),

 

2. Leemans Wilhelmus, () Holsbeek 18.03.1621 (g. Boon Wilhelmus en Smets Catharina),

 

Leemans Ida, () Holsbeek 24.01.1623 (g. De Muijser Adrianus en Poortmans Ida), + Holsbeek 31.05.1679,

 

Leemans Maria, () Holsbeek 21.04.1625 (g. Boon Jacobus en Van Herck Maria),

 

Leemans Joannes ?, () Holsbeek 25.03.1627 (g. Van Cauteren Joannes en Van Alcken Adriana),

 

Leemans Anna, () Holsbeek 28.03.1628 (g. Vanden Begse Joannes en Goolis Anna),

 

Leemans Clara, () Holsbeek 25.11.1630 (g. Van Loven Joannes en Hendericx Helena), + Holsbeek 19.10.1636 pest,

 

Leemans Anna, () Holsbeek 18.03.1634 (g. De Raedt Gasparus n. Rauvoet Joannes en Van Doirne Anna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom