Voorouderlijst Mertens Hendrik

 

Patroniem afgeleid van de Latijnse voornaam Martinus. Martein is een variant van de Franse voornaam Martin.

 


 

XII - Mertens Hendrik (S2946), ca. 1565, x met ...

 

Onderstaande Mertens-kinderen zijn wellicht kinderen en kleinkinderen van Mertens Hendrik en kinderen van Joannes. Het is mogelijk dat het broers en zussen zijn (of toch neven en nichten?). Op basis van onderstaande akte is het zeker dat Henricus een zoon is van Joannes. Bij de anderen blijft voorlopig nog een klein vraagteken. Ze zijn zeker heel nauw verwant.

Dit opzoekwerk en hint met dank aan Paul Peeters. Meer info onder de KLIK bij 2.

 

Uit dit huwelijk:

 

Mertens Joannes, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Henricus, x (niet Bet, W, Wez, Bet, S, ) met Van Vuijtum - Van Uijtum - Van Uijtem Maria,

     Onderstaande aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters

     In de onderstaande schepenakte wordt bevestigd dat Henricus Mertens, echtgenoot van Maria Van Uythem, de zoon is van Joannes.

     Vermoedelijk behoorden de aangehaalde goederen toe aan Maria Van Uythem en was zij afkomstig van Gelrode, Nieuwrode, Houwaart of

    Sint-Pieters-Rode.  Bij de doopheffers van hun kinderen komen een aantal familienamen voor die eigen zijn aan die gemeenten

     (Van Uythem, Poortmans, Pasteels en Montens).

     S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7916 fol. 74v.

     Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende schepen. van Loven naergenoemt gestaen mr. Nicolaes Wauters vuyt crachte ende naer vermogen

     van onwederoepelijcke procuratie, hem, tot t' ghene naerbeschreven staet te doen, gegeven, ende waer van den theneur hier naer is

     volgende, luydende aldus.

     Op heden den xxvij. february a. 1663 comparerende voer mij als openbaer notaris, tot Loven residerende, present die getuygen naergenoemt,

     Hendrick Merttens sone wijlen Jans, innegeseten van Betecom, hem in desen sterckmaeckene voer Maria Van Vuythem, sijne huysvrauwe, absent,

     dat sij dit contract selver in persoon oft bij procuratie notariael ofe scabinael tusschen date deser en. vrijdach naestcommende alhier sal comen

     lauderen ende approberen, den welcken bekent vercocht te hebben gelijck hij vercoopt bij desen aen mijn heere Nicolaes Rombauts, present ende

     in coope accepterende, huys ende hoff metten bogaert daeraen, groot tsaemen een boender onbegrepen der maeten, gestaen en. gelegen

     tot Motbroeck onder Hauwaert, regen. den voerschr. heere Rombauts in twee zijden, het aertstraetken aldaer ter iijr., den H. Geest van Ste.

     Peeters Rode ter iiijr., derffgenaemen Niclaes Vanden Clits ter vr. zijden, belast met een molevat coren aenden H. Geest van Ste. Peeters Rode,

     bij aldijen men bevint het selve daer op vuyt te ghaen en. anders nyet, item noch twee plecxkens landts, aldaer gelegen, d' een daer van

     genaempt het Streeck, groot vijff vierendeelen, regen. den Molenwech ter eenre, Jan Verlayen ter ijr., Dirick Maes ter iijr. en. noch een aertstraetken

     ter iiij. zijden, ende dander den Dreyhoeck, groot sesse vierendeelen, regen. den voerschr. Molenwech ter eenre, Jan Verleyen voerschr. ter ijr.,

    derffgen. mr. Jan Gebuers ter iijr., sr. Van Dieven ter iiij. zijden, belast elck dachmael daer van met twee plecken chijns aen den heere

     Vander Horst indijen men bevindt den selven daer op vuyt te gaen als voer, (welcke twee parceelen in hueringe wordden gehauden bij

     Adriaen Adams) ende dat om ende voerde somme van drey hondert vijfftich guldens eens ende twalff guls. voer eenen lijfflaecken voerde

     voerschreve Maria Van Vuythem, waer van den voerschr. vercoopere bekenden alsnu van den voerschreven heere Rombauts voldaen te sijn,

     passerende alsoo hier mede quitantie, gelovende allen t' ghene voerschreven is, wel ende loffelijcken te onderhauden ende den coopere

     altijt genoech te doen oft hier inne iet te luttel oft te nauwe waere gedaen, daer voren verobligerende sijnen persoon ende goederen, present

     en. toecommende, met behoirlijcke renuntiatie in forma, constituerende ten effecte van dijen den voerschreven vercoopere, hem sterckmaeckende

     als boven, Wouters, ... [niet vermeld] ende een ieder thoonder deser in solidum, om t' ghene vooerschreven is voer meyer ende schepen.

     van Loven en. alomme elders te vernieuwen ende herkennen metten rechte van onterffenisse, erffenisse en. andere solemniteyten aldaer

     gerequireert, promittens irrevocabiliter ratum, obligan., submitt. ac ren. in forma ut supra, super quibus, etha.

     Aldus gepasseert en. gestipuleert binnen Loven ten daege, maende ende jaere voerschr. ter presentien van Adriaen Kerckman[s], woonende

     te Bethecom, ende Jan Matheeus, beyde geloofweerdige getuygen, hiertoe versocht ende is de minute deser bij den voerschr. comparanten

     onderteeckent ende van mij als notaris, quod attestor signatum N. Vander Vorst, nots.

     Op heden den ven. meert 1663 comparerende voer mij notaris boven geschreven Maria Van Vuythem, huysvrauwe des voerschreven Hendrick

     Mertens, die welcke ingevolge van de gelofte des selffs haers mans naer voergaende lecture, heeft gelaudeert en. [ge]approbeert bij desen het

     boven geschreven contract van vercoop inder vuegen gelijck het selve hier boven is gestelt, met gelofte ende constitutie pro ut inden selven

     obligan., submitt. ac renun. in forma.

     Actum binnen Loven ter presentien van mr. Jaspar De Man en. mr. Niclaes Wouters, getuygen, hier toe versocht en. is de minute deser bij de

     voerschr. comparante onderteeckent en. van mij als notaris, quod attestor, signat. N. Vander Vorst, nots., den voerschreven comparant ende

     geconstitueerde vuyt crachte en. naer vermogen der voerschr. procuratie het boven geschreven contract notariael alhier vernieuwt, herkendt

     ende gerepeteert hebbende, heeft dijen volgen. inden naem van. voerschr. comparanten vercooperen bij manisse, etha., opgedraegen met

     behoirlijcke verthijdenisse die voerschreven parthijen van goederen, in henne regenoten hier voren breeder gespecificeert, exposito impositus est

     den voerschreven Vander Vorst (present ende accepterende) in den naem ende tot behoeff van den voerschreven heere Niclaes Rombauts per

     mo. jure et satis den voerschreven. opdraegere vuyt crachte ende naer vermogen als boven, obligan. et submitten. personas et bona predictorum

     constituentium ac renuncian. in forma, alles achter volgen. ende in conformiteyt vanden boven geschreven contracte notariael, coram

     De Ridder, Caverson, xij. marty a. 1663.

     J. L' Hoste.  J.B. Caverson.

 

Hierbij nog eentje met vermelding van Maria Van (V)uyt(h)(e/u)m, weduwe van Henricus Mertens.  De akte laat toe het overlijden van Henricus te situeren tussen ca. 1661 en 19.02.1666.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8265 fol. 114r.

Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck Van Heusden vuyt crachte ende naer vermogen van sijne procuratie ende onwederoepelijck bevel om den naerbes. contracte wettelijck te mogen doen vernyeuwen ende passeren, als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hier naer is volgende, luydende aldus.

Op heden den negenthiensten feb. a. 1666 comparerende voor mij als openbaer notaris, inden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hier onder genoempt, Maria Van Vuythum, wede. van wijlen Hendrick Merttens, woonende tot Betecum, die welcke vuyt crachte van authorisatie, haer verleent beyde heeren weesmeesteren deser stadt Loven, op heden date deser alhier in originele gesien ende gebleken, heeft bekent ende bekent bij desen vercocht te hebben aen heer Nicolaes Rombouts, heere van Elsbroeck, ende vrouwe Elisabeth Tijpoets, gehuysschen ende ingesetenen deser stadt, alhier present ende in coop aenveerdende, een halff boender bossch, gelegen te Nauroye, geheeten de Keysermerckt, regenoten de Roetsche straete oost, de straete leydende naer den Houwaertschen Berch zuyden, Willem Stocxkens west, de Collegie van Bay noorden, belast met een clijn chijnsken ende subiect aen eenen peertskeur, item noch seven vierendeelen bossch, daer ontrent gelegen, regen. d' erffgen. De la Bastita ende de pastorije van Nyeuwrode samen oost, de selve pastorije ende Jan Meys saemen zuyden, de Pense straete west ende noorden, oock belast met een cleyn chijnsken ende subiect aen eenen peertskeur sonder meer, ende dat om ende voor de somme van drije hondert ende vijfftich gul. eens, welcke somme die vercoopersse op nu bekent te hebben ontfangen ende oversulcx daer van ten vollen te sijn voldaen, constituerende alsoo onwederoepelijck een yeder thoonder deser om dese vercoopinge voor meyer ende schepenen van Loven ende alle richter competent te vernyeuwen ende te herkennen ende aldaer de voors. gehuysschen inde voors. twee plecxkens bossch te goeden ende te erven ende haer vercoopersse daer vuyt te ontgoeden ende te onterven, gelovende altijt garrant in forma, promittens ratum, etca.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van Jan Van Vuythem ende Laureys Vissenaecken, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende heeft de comparante de minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor A. Van Heusden, nots.

Den voors. clerck Van Heusden vuyt cracht als voor dit contract alsoo vernyeuwt ende herkent hebbende bij manisse des heere meyers, heeft opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse vuyt crachte vande bovenges. authorisatie de twee stucken bossch, hier voerens lants, breeder  geruert ende gespecificeert, exposito impositus est den procur. Van Heusden inden naem ende ten behoeve van heer Nicolaes Rombouts, heere van Elsbroeck, etc., ende vrouwe Elisabeth Tijpoets, gehuysschen, huns actie hebbende, erffelijck in toecomende tijden, per monitionem jure et satis, obligando, submittendo ac renunciando in forma, etca., et waras ut supra, coram Crabeels, Willemaers, hac 22. feb. 1666.  J. Crabeels, Delahault, 1666.

          Uit dit huwelijk:

          Mertens Maria, () Betekom 28.01.1649 (g. Poortmans Petrus en Claes Maria),

          Mertens Anthonius, () Betekom 17.03.1652 (g. De Meijer Anthonius en Van Uijtum Anna),

          Mertens Adrianus, () Betekom 01.03.1654 (g. Pasteels Adrianus en Mertens Anna),

          Mertens Petrus, () Betekom 18.04.1657 (g. Mertens Petrus en Montens Adriana),

          Mertens Henricus, () Betekom 22.06.1661 (g. Vlemincx Henricus en Meijs Catharina n. Van Hanswijck Anna),

     Mertens Anna, x 1 Betekom 20.07.1656 (g. Henricus Mertens en Adrianus Van den Loock) met Joannes Joris,

     (x) 2 Betekom 01.04.1668 (g. Adrianus Van den Loock en Godefridus Elsen) met De Busscher Joannes,

Onderstaande aktes/commentaar en aanvullende gegevens met dank aan Paul Peeters

Het tweede huwelijk van Anna Mertens en onderstaande gegevens konden afgeleid worden uit onderstaande aktes.

Maria Joris, gedoopt te Betekom op 30.09.1657 als dochter uit het 1e huwelijk van Anna Mertens met Joannes Joris, huwde te Betekom op ..2.05.1682 (dus 02, 12 of 22 mei) met Petrus Van Santvoort in aanwezigheid van Adrianus Van de Loock en Joris Joannes (broer van Maria) als getuigen.  In de onderstaande tabel staan hun kinderen die te Betekom werden gedoopt.

DATUM

NAAM

VOORNAMEN

VADER

MOEDER

DOOPHEFFER 1

DOOPHEFFER 2

1684.03.17

Van Santvoort

Joannes

Petrus

Joris Maria

Joris Joannes

Van Santvoort Maria

1686.03.28

Van Santvoort

Maria

Petrus

Joris Maria

Elsen Godefridus

Willems Maria

1688.03.27

Van Santvoort

Jacobus

Petrus

Joris Maria

Smets Jacobus

De Meyer Maria

1692.01.19

Van Santvoort

Joanna  In de

Petrus

Joris Maria

De Bussser Cornelius

Serneels Joanna

1695.11.02

Van Santvoort

Anna

Petrus

Jooris Maria

... Walterus

Mertens Anna

1699.11.08

Van Santvoort

Maria

Petrus

Jooris Maria

Van Loffel Joannes

Keulemans Maria

Anna De Busser huwde met Joannes Van Loeffel / Van Loofelt / Van Leuffel.  Dit echtpaar liet volgende kinderen dopen te Betekom :

DATUM

NAAM

VOORNAMEN

VADER

MOEDER

DOOPHEFFER 1

DOOPHEFFER 2

1697.10.20

Van Loofel

Petrus

Joannes

De Busser Anna

Van Santvort Petrus

Janssens Petronella

1700.06.14

Van Loffel

Maria

Joannes

De Busser Anna

Wouters Marcus

Joris Maria

1703.03.05

Van Looffel

Maria

Joannes

De Busser Anna

De Busser Joannes

Boon Maria

Bron : R.A.L., Notariaat generaal van Brabant, notaris Christiaan Immens, register nr. 13120, akte dd. 14 sept. 1696 (verkorte transcriptie).

Conditie achtervolgens de welcke Jan Joris, Peeter Van Santvort als man en. momboir van Maria Joris, Cournelis De Busser en. Anna De Busser, alle erffgen. van wijlen Anna Mertens, getrouwt gewest lest met Jan De Busser, publiquelijck sullen vercoopen seker parceel wijde, gelegen in desen dorpe van Betecum, chijnsende onder Rivieren, regten. de straet norden, een aertstraetee oisten, de Lack zuyden, Hendrick Mourvelt west.

Bron : S.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant, arrondissement Leuven, nr. 7195, akte dd. 22 nov. 1696 (integrale akte).

Sij condt en. kennelijck dat op heden desen 22. 9bris. 1696 inde presentie vande naerbeschreven schepenen is gecompareert Jan Jooris, Cournelis De Busser, Jan Van Leuffel als man en. momboir van Anna De Busser, Peeter Van Santvort als man en. momboir van Maria Jooris, de welcke volgens d' originele conditie, gehouden op den 14. 7bris. 1696 voor den nots. Immens en. sekere getuygen, hebben vercocht seker parceel bempt, groot ontrent onderhalff dachmael, gelegen in desen dorpe, regten. de straet norden, een aerdtstraken oisten, de Lack zuyden, Hendrick Moirvelt west, erffgen. en. kinders van wijlen Jan De Busser en. Anna Mertens, en. ingevolge vande procuratie vande selve conditie, alhier in originali gesien en. gebleken, soo hebben wij onderges. schepenen ter behoorelijcker manisse en. wijsdomme in het voors. goet gegoit en. geerfft Hendrick Librechts en. Maria De Wijgaert, gehuysen, met de voorkinders vanden voors. Librechts, met alle behoorelijcke sollemnitijten op slodt, lodt en. geburelijcken rechte, waranderende het voors. goet volgens die condiie voors., te weten op den heerelijcken chijns sijn aenpaert inden ceur en. voordere rechten vanden gronde onder Riviren, item op eene rente van seven guldens s' jaers ten capitaele van hondert en. twelff guldens aen Hendrick Librechts voors., die hij ghecocht heeft van. advocaet Standaerts tot Aerschot, alhier gegoyde bij coop vercregen van d' erffgen. Standaerts, den warachtigen coop volgens de voors. conditie is hondert guldens eens boven de verloopen der chijnsen en. een jaer rente, hier waeren over Jan Peeters en. Adriaen De Meyer, schepenen.

C. Immens, mijer.

          Uit dit huwelijk:       

         1. Joris Maria, () Betekom 30.09.1657 (g. Guilielmus Mertens en Maria Van Vuytum), x met Van Santvoort Joannes, zie verder hierboven,

          Joris Petronella, () Betekom 01.12.1661 (g. Petrus Mertens en Catharina De Meyer),

          Jooris Anna, () Betekom 25.01.1663 (g. Joannes Mertens en Anna Jooris),

          Jooris Joannes, () Betekom 07.12.1665 (g. Joannes Mertens en Anna Vervloorsum),

          2. De Busser Anna, () Betekom 06.01.1669 (g. Peeters Joannes en Mertens Anna), x met Van Looffel Petrus, zie verder hierboven,

          De Busscher Cornelius, () Betekom 28.08.1671 (g. De Busscher Cornelius en Martens Joanna), 

     Mertens Joannes, x Betekom 07.07.1644 (g. Joannes Mertens, Christianus De Meyer en Georgius Van de Velde) met Elisabetha Van de Velde,

         Uit dit huwelijk:

         Mertens Andreas, () Betekom 02.10.1644 (g. Andreas Peeters en Joanna Mertens),

         Mertens Maria, () Betekom 26.11.1645 (g. Amandus Kerckmans en Maria Mertens),

         Mertens Georgius, () Betekom 23.05.1647 (g. Georgius Van de Velde en Maria Claes),

     Mertens Joanna, x Betekom 24.02.1661 (g. Vlemincx Henricus, Wouters Leonardus, Joris Joannes en Gooris Joannes) met Wouters - Wauters Leonardus,

Hieronder een akte met vermelding van Leonardus Wauters (Wouters) en Joanna Mertens.  De akte leert ons dat de vader van Leonardus eveneens Leonardus heet. 

Daarenboven dient opgemerkt te worden dat Leonardus Wauters en Joanna Mertens nog een zesde kind hadden, te weten

Marie Francoise Wauters, gedoopt Betekom 05.06.1671 (get. : Dillen Adrianus en Chateline Marie Francoise).

Opmerkelijk is wel dat de doopakte in de Franse taal werd opgesteld, terwijl de andere doopakten in het Latijn werden geschreven.

Let ook op de vermelding van "Tremelooye" in de akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8264 fol. 13r.

In tegenwoordicheyt des heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Fran. Scheys om t' gene naerbeschreven staet, valide te moegen doen, waer van den teneur hier aff is volgende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden desen vierden juny 1663 voor mij notario en. die getuygen naerbeschreven Lenaert Wauters sone Lenaerts ende Joanna Mertens, wettighe gehuysschen, woonachtich tot Betecum, die welcke hebben bekent te hebben ontfangen van wegens die fondatie wijlen jor. Jan de Borchgreeff ten behoeffve vanden Heyligen Geest van Ste. Michiels alhier de somme van tweehondert vierenseventich guldens vier stuyvers, te weten vuytte handen vanden heere advocaet Loesen de somme van tweehondert sessensestich guls. vierthien stuyvers en. vuytte handen van. heere doctoir Van Dorne, rentmeester vanden voors. H. Geest, de resterende somme van seven guls. thien stuyvers, ter cause van welcke some. de voors. comparanten hebben gelooft ende geloven bij desen jaerlijcx ten behoeve der vs. fondatie te betaelen eene erffelijcke rente van seventhien guldens twee stuyvers een blanck, los ende vrij van alle impositien, alreede innegestelt oft naemaels inne te stellen binnen dese stadt Loven totte affquytinghe toe, dewelcke sal moegen gebeuren mette voors. somme van twee hondert vierenseventich guldens vier stuyvers, daervoor verobligerende henne respective persoonen en. goederen, elck in solidum en. in besundere consenterende tot meerdere vasticheyt in het maecken van mainmise en. decreet sonder daegement over alle de selve henne goederen, namentlijck over twee derde paerten van ontrent acht dachmaelen, soo lant als weyde, in een stuck gelegen tot Werchter op Tremelooye, regenoten Jan Vertennen oost ende west, de leygracht zuyden ende de straete noordewaerts, waer van het resterende derde paert is competerende Jan Joris, belast met sheeren chijns ende de voors. henne twee derdepaerten, belast met sesse guldens sjaers aen Mayken Wauters tot Lier sonder meer volgens d' attestatie van schepenen van Betecum op hodie geexpedieert, onderteeckent Ad. Vander Loock, alhier gesien ende gebleken, voor die suffisantie van welcke hypotecque daerenboven hem is verobligerende Adriaen Kerckmans, oock innegesetene van Betecom, des gelooven de vs. comparanten hem van. selve sijne obligatie indemneren, constituerende soo deselve comparanten als den voors. Adriaen Kerckmans N. en. ieder thoonder deser om tgene vs. staet, voor meyer en. schepenen deser stadt te vernieuwen in behoorlijcke forme, promittens ratum in foa.

Actum binnen Loven ter presentien van Guilliam Charliers, bode deser stadt, ende van Guilliam Baseler als getuygen hiertoe geroepen, hebben. de vs. comparanten de minute deser geteeckent, onderstont mij present als nots. en. was onderteeckent D. Legius.

Naer vermoegen der voors. procuratie, soo heeft den voors. geconstitueerden de bovengeschreve acte notariael in alle en. iegelijcke sijne poincten herkent ende vernieuwt, coram St. Victor, Silvius, juny va., 1663.

F. Delahault, L. Sylvius.

          Uit dit huwelijk:

          Wauters Joannes, () Betekom 30.08.1661 (g. Mertens Joannes en Joris Anna),

          Wauters Petrus, () Betekom 08.08.1663 (g. Peeters Petrus en Wauters Maria),

          Wauters Anna, () Betekom 26.12.1665 (g. Vander Loock Adrianus n. Wauters Guilielmus en De Meijer Anna),

          Wauters Maria, () Betekom 29.05.1668 (g. Joris Joannes en Claes Maria),

          Wauters Marie Francoise, () Betekom 05.06.1671 (g. Dillen Adrianus en Chateline Marie Francoise),

          Wauters Adriana, () Betekom 16.09.1673 (g. Wauters Leonardus en ... Adriana),

     Mertens Maria, x Betekom 29.01.1641 (g. Joannes Peeters en Joannes Holemans) met Petrus Peeters, fs Rolandus,

          Uit dit huwelijk:

          Peeters Cornelius, () Betekom 25.10.1642 (g. Andreas Peeters n. Cornelius Timmermans en Christina Trauckens),

          Peeters Anna, () Betekom 16.03.1646 (g. Arnoldus Thijs en Anna Geerts),

          Peeters Petrus, () Betekom 16.03.1647 (g. Petrus Van Bostraeten en Gertrudis Valvekens),

          Peeters Joannes, () Betekom 18.04.1648 (g. Joannes Van Vlasselaer en Adriana Montens),

          Peeters Laurentius, () Betekom 01.03.1651 (g. Laurentius Vissenakens en Catharina Van Vlasselaer),

          Peeters Susanna, () Betekom 17.03.1654 (g. Adrianus Van den Loock en Susanna Smets),

          Peeters Cornelius, () Betekom 07.03.1657 (g. Adrianus Van den Loock nomine Cornelius Timmermans en Gertrudis Valvekens),

          Peeters Catharina, () Betekom 03.02.1666 (g. Guilielmus De Wortelaar en Catharina Luyten),

     Mertens Guilielmus, x Betekom 10.05.1661 (g. Mertens Joannes en Loots Joannes) met Van Ilandt - Van Helandt - Van Sant - Van Jerlant - Van Hoelant Barbara,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Guilielmus Mertens en Barbara Ilandts met hun kinderen Petrus, Anna (x Joannes Degers), Henricus en Joannes.

Bron : S.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), akte dd. 22 januari 1699.

Gestaen inde tegenwordicheyt vande onderges. schepenen van Riviren inden dorpe van Betecum Peeter Mertens, Jan Degers als man en. momboir van Anna Mertens, hen sterck makende voor Hendrick Mertens, hennen broeder, audt eenentwintich jaeren, ende Jan Mertens, die absent is, alle erffgen. van Guilliam Mertens en. Barbara Ilandts, gehuysschen, aen ons getoont en. overgegeven sekere authorisatie, verworven voor weesmeesteren en. oppermomboiren der stadt Loven de date 16. janry. 1699, onderteekt. P. Rombouts, scris., welcke bij vercoop hebben opgedragen als in s' heeren handen van den gronde met wettige vertijdenis van alle henne rechten seker hellicht van een bonder en. viertich roeden, soo landt als bosch, sijnde onverdijlt met Jeroen Janssens, gelegen inden voors. dorpe van Betecum, regten. de straet oist, d' erffgen. Andries Peeters zuyden, de Groote Vordt norden, chijnsende onder den heere van Riviren, vuyt crachte van welck hebben wij schepenen in het selve goet gegicht en. gegoyt Jan Van Vlasselaer en. Anna Goris, gehuysschen en. ingesetenen van Betecum, op conditie dat naer de doot van d' een ofte d' ander den lancxlevende meester sal blijven, ingevalle van noede leeft, met alle gerequireerde sollemnitijten hier toe noedich, waranderende de opdragers en. vercoopers het voors. goet op die rechten vanden gronde, te weten voor hen deel vande selve plecke op eene halven str., mitsgaeders subiect aen perdtsceur ingevalle, sonder meer, die warachtige coopsomme wordt verclaert op hondert en. vijffthien guldens eens en. sesse vaen bier voor lijffcoop, godtspenninck drij sts., voor het raepen thien sts., aldus gegicht en. gegoyt den 22en. janry. 1699, coram Hendrick Librechts, Laurijs Claes en. Adriaen De Meyer, schepenen in Betecum.

          Uit dit huwelijk:

          Mertens Joannes, () Betekom 07.09.1664 (g. Loots Joannes en Mertens Joanna),

          Mertens Anna, () Betekom 20.04.1669 (g. Van Vlasselaer Henricus en Mertens Anna), x met Joannes Degers,

          Martens Petrus, () Betekom 22.11.1671 (g. Verhaghen Petrus en De Roover Elijzabeth),

          Mertens Henricus, () Betekom 05.07.1678 (g. De Veuster Hendricus en Lais Maria n. Van Asendonck Anna),

     Mertens Petrus, x Betekom 15.09.1666 (g. Mertens Joannes en Van de Sande Antonius) met De Keijser Elisabeth,

     geen fii in Betekom, Werchter, Wezemaal, Betekom, Schriek,

 

Mertens Barbara, XI (S1473).

 


 

XI - Vissenaeckens Joannes (S1472), x Betekom 22.10.1617 (g. Smets Joannes en Mertens Henricus) met Mertens Barbara (S1473), + > 12.03.1638.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens Bet, W, S, Wez, Rot,

 

Vissenaecken Chatarina, () Betekom 29.07.1618 (g. Smets Henricus en Vandevoertken Catharina),

 

Vissenaecken Laurentius, X (S736), () Betekom 26.04.1620 (g. Smits Laurentius en Peters Elisabeth),

 

Vissenaeckens Joannes, () Betekom 29.05.1625 (g. Leemans Joannes en Smets Susanna),

 

Vissenaken Elizabeth, () Betekom 24.05.1627 (g. Mertens Joannes en Michiels Elizabeth),

 

Vissenaken Margareta, () Betekom 07.09.1629 (g. Van de Loock Hubertus en Huijge Margareta).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom