Voorouderlijst Mertens Martinus

 

Patroniem afgeleid van de Latijnse voornaam Martinus. Martein is is een variant van de Franse voornaam Martin.

 


 

XV - Mertens Martinus (S +M), ca. 1550,  x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Mertens Nicolaus.

 


 

XIV -  Mertens Nicolaus (S8656 + M11488), ca. 1575,  x met Verherbrugghen Maria (S8657 + M11489),  fa Joannes, Wak+.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Nicolaes Goorts x Clemencie Van Maelcot verkopen een huis in Wakkerzeel aan Nicolaes Mertens x Maeijcken Verherbruggen.
Wer1847: Fo 34v: 30 jun 1593
Jaspar Smets zone wijlen Philips verkoopt een derdendeel van een boender land te Wakkerzeel aan Nicolaes Mertens x Maria Verherbruggen.
SAL 6340/ B: bedezetting Werchter 1597 ‎(Wakkerzeel)‎
53. Claes Mertens heeft een huijsken met 6 en half dm lants ende huert 2 bunderen soo land als bempt hebbende twee ossen, en vijf koijen, 2 veersen.
Wer1847: Fo 132: 25 feb 1597
Anna Coosmans dr wijlen Huijbrecht dmaw Barbara Smets ende m+m Jan Gielis verkopen aan Niclaes Mertens x Marie Verherbruggen.

Wer1848: Fo 19v: 18 april 1606
Niclaes Mertens x Maeijcken Verherbrugge als erfgen heer Aert Smets hebben bekend afgequeten te hebben een rente van 20 st die sij heffende waeren ten laste van huis en hof met drije dm lants als competr& Aert Vandevelde x Cathelijne Aerts volgens den constitutie brief van 1 maart 1517 ende 20 nov 1554.
Wer1848: Fo 36v: 19 mei 1609
Maeijcken Verherbrug x Niclaes Mertens en Peeter Verherbrug als momboirs van de kinderen Jans Van Laere daer moeder af was Anna Verherbruggen hebben samen opgedragen ten behoef van Gerart Ingelborghs x Anneken Van Langendonck een dm eusels gelegen tot Wakkerzeel ‎(het Meulenstraetken gaende naer de Hansbleuken)‎ Niclaes Gorts als vernaerderlinck.

 

De volgende akte (met dank aan Paul Peeters) laat je toe met de familie Mertens een generatie of toch een halve generatie hoger te klimmen. In de akte maakt men melding van Nicolaus Mertens en zijn vrouw Maria Verherbruggen, inwoners van Wakkerzeel. Uit de akte blijkt dat Nicolus de zoon is van Martinus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 241v., akte dd. 1 februari 1627.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Niclaes Merttens soene wijlen Merttens en(de) Maycken Verherbruggen, gehuysschen, woonen(de) tot Wackerseel, per mo(nitionem) hebben t' saemen opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse ses dachm(aelen) landts, gelegen onder Kelffs, regen(ooten) t' Voorbroeck ter ire., die leybeeck ter iie., Henr(ick) Gielis ter iiie. en(de) de Veltstraet ter iiiie. zijden, item alnoch huys ende hoff, groot ... [n.v.] boen(der) ombegrepen, liggen(de) tot Wackerseel, regen(ooten) den dijck ter ire., d' erfgen(aemen) Willem De Wit ter iie., den Kerckwech ter iiie. en(de) Peeter Van Rijmenant ter iiiie. zijden, expos(ito) en(de) m(eeste)r Cornelis Boogaert en(de) Anthoen Van Bullestraeten, respective kerck(meeste)r en(de) huysarmm(eeste)r der prochie van S(in)te Quintens alhier, impos(iti) per mo(nitionem) redd(iderun)t op de commeren en(de) lasten daerop vuytgaen(de), te weten op xxxvi r(insguldens) erffel(ijck) in diversche renten terminis debitis et consuetis persolven(dis) en(de) voorts meer op twee voortaene renten, d' een daer aff van ii r(insguldens) xvi st(uyvers) i ort aen(de) voors(chreve) kercke en(de) xxx st(uyvers) erffel(ijck) tot behoeff der voors(chreve) huysarmen der v(oor)s(chreve) kercke, erffel(ijcke) renten, alle jaer op date deser te verschijnen ende te betaelen tot behoeff als voor, los ende vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) ende impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet ass(ecu)tum et casu quo pignora, etc(etera), et t(an)tum, geloven(de) die voors(chreve) opdraegeren indivisim die voors(chreve) renten jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren als voors(chreven), los en(de) vrije, oblig(ando) et submitt(endo) ac renun(ciando) in fo(rm)a, met conditie dat die voors(chreve) opdraegeren die voors(chreve) renten sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender reyse, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xvie. gel(ijcke) gul(dens) loopen(de) munte en(de) met volle rente, coram Asscha, Roeloffs, februarii ia., 1627.

Item is te weten dat de pen(ningen), waer mede dese renten worden gecocht, sijn procederen(de) de xxx st(uyvers), daeraff van affquytinge van gel(ijcke) xxx st(uyvers) erffel(ijck), gequeten bjide huysarmm(eeste)rs van S(in)te Peeters alhier en(de) de ii r(insguldens) xvi st(uyvers) i ort van(de) quytin(ge) gedaen bijde wed(uw)e Thomas de Marcha, eisdem. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Nicolaus Mertens, zoon van wijlen Martinus en inwoner van Wakkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 132v., akte dd. 13 januari 1612.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Niclaes Merttens zone wijlen Merttens, woonen(de) tot Wackerzeel, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdeni(isse) die goeden naerbes(chreven), ierst huys en(de) hoff, schuere, stallinghen en(de) allen anderen zijn(e) toebehoorten, ind(er) vueghen alsoe tsel(ve) gestaen en(de) gelegen es tot Wackerzeel voors(chreven), mitsgaeders een groot block landts daeraen gelegen, groot tsamen twee boen(deren), regen(oten) derffgen(aemen) Jans De Schrijnmaecker ter ie., Aert Van Langendonck ter andere zijden, item noch een halff boen(der) en(de) een halff dach(mael) landts, gelegen opt Castervelt, regen(oten) Aerdt Van Langendonck ter ie., derffgen(aemen) Malcots ter andere en(de) sh(ee)ren straete ter iiie. zijd(en), exp(osito) ende Aerdt Peeters, woonen(de) bynnen des(er) voors(chreve) stadt Loven, ind(en) naem(e) en(de) tot behoeff van het goidtshuys van(de) Predickheeren alhier, imp(ositus) p(er) mo(nitionem redd(idi)t om de voors(chreve) goeden te hebben(e), te houden(e) en(de) te besitten(e) opde commeren en(de) lasten daer te vorens op vuytgaen(de), als te weten tvoors(chreven) huys, hoff en(de) andere zijn(e) toebehoorten op sesse rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) aen doctor Sassenus, woonen(de) te Loven, en(de) tvoor(chreven) halff boen(der) en(de) halff dach(mael) met sh(ee)ren chijns, tanquam prout iure, ende voorts meer op een(e) voortaene rinte van acht carol(us) g(u)l(dens) en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers ts(iae)rs te xx st(uyvers) tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den xiiien. january, waeraff den iersten valdach vallen en(de) v(er)schijnen sal xiiie. january 1612, en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije, etc(etera), in futur(um) quolibet assecutu(m), a et casu quo pignora, etc(etera), in forma, geloven(de) voorts die voors(chreven) opdraegere oft zijn(e) naercomelin(gen) die voors(hreve) rinte van acht rinsg(u)l(den)s en(de) vijff st(uyvers) erffel(ijck) alle jaere ten termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije, etc(etera), in futur(um) quolibet assecutu(m) obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, met conditie dat die voors(chreven) opdraegere oft zijn(e) naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van acht rinsg(u)l(dens) en(de) v st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven zal teender reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) g(u)l(dens) loopen(de) munte, ac cum, coram Schore, Impens, januarii xiiia., 1612.

            In de marge.

De cassatie van dese acht rinsg(u)l(dens) en(de) vijff st(uyvers) efffel(ijck) staet janu(ary) xiiia., anno 1616 in in (!) pirma, et sic vacat.

 

Hierbij een akte met vermelding van Maria Verherbruggen als weduwe van Nicolaus Mertens, inwoonster van Wakkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 54v., akte dd. 17 november 1628.

Item in p(rese)ntie des meyers en(de) der heeren schepen(en) van Loven naergenoempt gestaen Marie V(er)herbruggen wed(uwe) wijlen Niclaes Merttens met Cathlijne Van Malcote wed(uw)e wijlen Peeter Verpaelt, woonende beyde onder Wackerseel, die welcke beyde tsaemen hebben opgedraegen met behoorelijcke v(er)thijdenissen sesse dachwanden landts, gelegen opde Biest onder Herent, regenooten tVoerbroeck ter ier., Henrick Gielis ter iier., tsheeren straete ter iiier. sijden, expositus impositus per mo(nitionem) iure haereditario Jan Van Meerbeke en(de) dat alleenel(ijck) bij forma van cautie om daer aen de (!) v(er)haelen ingevalle sij opdraegerssen souden commen te succumberen, voorder oft andersints nyet, soe het principael als de costen van(den) processe, alhier voor schepenen v(oor)s(chreven) hangen(de) onbeslicht tusschen haerlieden als geinth(imeerd)en en(de) die v(oor)s(chreven) Van Meerbeke als appellant in 3a., et satis die v(oor)s(chreve) opdragerssen ob(ligando), sub(mittendo) ac renuncian(do) signanter beneficio de duob(us) reis s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et authent(ica) si qua mulier, daervan onderricht sijn(de), et aliis in forma, coram Van Assche, Stockmans, 17. novemb(ris) 1628.

 

Hierbij een akte met vermelding van Nicolaus Mertens en zijn vrouw Maria Verherbruggen, inwoners van Wakkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 340r., akte dd. 31 december 1618.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergen(oempt) comparerende Niclaes Mertens ende Marie Verherbrugghen, gehuysschen, woonende tot Wackerzeele, hebben opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse omtrent de hellicht van drije boenderen een dachmaelen landts met het besaeyde in(de) selve hellicht, te weete gelegen onder Wackerzeele ofte Herent, eertijts, te weeten opden xi. augusti 1610, bij hem vercregen tegen Pauwels Oblye in qu van weghen heere Fredericx Van(den) Broeck in iii., wesende dese vercochte hellicht gesepareert vande reste vanden voors(chreven) parceele met eene riole ofte grechte, tusschen beyde liggende, regenot(en) vande ver de voors(chreve) opgedraghen hellicht regenot(en) die gemeynte ter i., sheeren straete ter ii., de leybeke ter iii. ende die wederhellicht vanden geheelen parceele ter iiii. zijden, exposit(o) impositus est iure hereditario Henricus Gillis, woonende tot Wackersseel voors(chreven), soo voor hem selven als voor Cathlijne Schurmans, sijne huyvrouwe, ter manisse des heeren meyers en(de) wijsdomme der heeren schepenen van Loven, ende et satis die voors(chreve) opdrageren obligantes et submittentes se suaq(ue) insolidum et waras opde hellicht van cleynen sheeren chijns tanqua(m) prout, wesende te weeten dit vercoope te geschieden gelijck partijen verclairen dit transpoort te geschieden ter zaecken van coope om ende mits de somme van thien hondert guld(ens) eens losgelts, aenden v(rer)coopere te betalen, in mindernisse van welcken den cooper neempt mits desen tsijnen laste twee guld(ens) vier st(uyvers) erff(elijck) aende heeren cappellaenen van S(in)t Peeters ende vijffentwintich guld(ens) erff(elijck), eertijden aen Niclaes Haenewijck heere Frederick Vanden Broeck, nu Niclaes Haenewijck, tsulcken penn(inck) als die selve bevonden sullen worden, ende geloeft den coopere die selve twee renten te lossen ten naesten valdaghe der selve ende soo vele te doen dat den vercoopere daervan volcomelijck zij ontlast op reele executie, mits corttende aen dese cooppenn(ingen), soo die capitale penn(ingen) als verloopen, alreede verschenen van dese voors(chreve) renten, maer het loopende jaer der selver sal gedragen moeten worden int gemeynt ende even gelijck, ende den resterenden prijs geloeft den coopere ter manisse te voldoene als schult met recht verwonnen, hem te dijen eynde gevende volontairlijc gecondempneert estq(ue) condempnatio facta, coram Schoere, Impens, decembris ult(ima), 1618.

 

Hierbij een akte met vermelding van Nicolaus Mertens en zijn vrouw Marie Verherbruggen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 11v., akte dd. 26 juli 1614.

Item in presentia villici, etc(etera), heere Frederick Vanden Broeck, pr(es)b(yte)re, heeft opgedraghen met wettighe verthijdenisse thien guld(ens) erffelijck vuyt vijffentwintich guld(ens) erff(elijck), staende tsijnen behoeve ghereserveert bij Pauwels Oublye vuyt crachte van procura(ti)e ten laste van Niclaes Mertens ende Marie Verherbrugge, op een stuck teruwen landt, groot ontrent drije boenderen een dachmael, gelegen onder Wackerseel ofte Herent, regenoten die ghemeynte van Herent ter i., die leybeke ter ii. en(de) iii., sheeren straete ter iiii. ende die voors(chreve) leybeke ter v. zijden, met schepene brieven van erfgeven, in dese scrijffcamere gepasseert den xi. augusti 1610, exposit(o) impositus iure hereditario  heer ende m(eeste)r Laureys Loenen, lichentiaet in der godtheyt, soo tot behoeff der Collegie van Dyeven ten opsiene van thien guld(ens) siaers vuyte voors(chreve) xxv g(uldens) end als tot behoeff van jouff(rouw)e Marie Bollaerts, weduwe van wijlen m(eeste)r Michiel Van Vileers, ten respecte vande resterende xv guld(ens) vuyte selve rente, per monit(ionem) et satis den voors(chreven) heere opdraghere oblig(ando), submitt(endo) ac renunc(iando) prout in forma meliori, et waras voor eene deuchdelijcke rente, niet belast noch veralieneert, cederende voorts die bescheeden mede ende allen die geloeften van jaerlijcxe betalinghe ende andere daerinne begrepen eodem iure met oock het loopende jaere, te verschijnen in augusto nu naestcomende, met oock het recht van gequeten te moeten worden teender reyse, dyes sullen die gegoeydde moeten draeghen allen oncosten ter zaecke van desen transporte te gherijsen, eod(em) eisd(em).

Ende is te weeten dat van weghen der collegie alhier worden geremployeert die capitule penn(ingen) van ghelijcke x g(uldens) erff(elijck) der selver collegie in handen des voors(chreven) heere Laureys als president, gequeten bij derffgenaemen m(eester) Du Mollin, eod(em) eisd(em).

 

Hierbij een akte met vermelding van Nicolaus Mertens en zijn vrouw Maria Verherbruggen, inwoners van Wakkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 153v., akte dd. 11 december 1615.

Item in presentie des meyers ende schepenen van Loven naergen(oempt) ghestaen, Niclaes Mertens met Marie Verherbruggen, gehuysschen, woonende tot Wackerzeel, hebben opgedragen met wettighe verthijdenisse een stuck landts, groot een halff boender en(de) een halff dachm(ael) ge der juster maeten ombegrepen, so gelijck die plecke gelegen is opt Groot Keystervelt inde tot Kelffs onder Herent, regenot(en) derffgenaemen Cornelis Van Maelcot ter i., Aerdt Van Langendonck, woonende inden Camme, ter ii., sheeren straete ter derdere, exposito impositus est iure hereditario Rijckaert Vander Brugghen inden naeme ende tot behoeff van m(eeste)r Leonardt Oliverii ende van jouff(vrouwe) Martina Cremers, gehuysschen, per monit(ionem) et satis de voors(chreve) opdrageren indivisim oblig(antes) et submittentes se suaq(ue) insolidum met renunc(iatie), naementlijc die voors(chreve) die voors(chreve) Marie privilegio s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) et waras op sheeren chijns vanden gronde, gedragen omtrent niet bedragende over eenen stuyver inde jaerlijcxe betalinge tanqua(m) prout, verclairende dit transpoort te geschieden bij ter zaecke van coope om ende mits drijendertich albertijnen ende seventhien oude dobbele ducaeten, al in specie goet van gouden en(de) swaer van gewichte met noch xv st(uyvers) in payem(ents), ende twee guld(ens) tot eenen doeck voor d' opdraegersse, daerva(n) de vercooperen hun verclairen te vreden te wesen, promittentes amplius non alloqui sed semper satis et waras ut supra, eod(em) eisd(em).

 

Hierbij weer een akte met vermelding van Nicolaus Mertens (Martens) en zijn vrouw Maria Verherbruggen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 156v., akte dd. 15 december 1615.

Item in presentia villici scabinoru(m) Lovanien(sis) subscriptor(um), etc(etera), is gecompareert Urbaen Van Laere als gemechtichde van Cathlijne Van Laere, jonge dochtere, met wettige proccura(ti)e, gepasseert voor Carel Boogaert, n(o)t(ari)s binnen Mechelen, den xxvii. novemb(ris) nu lestleden, den heeren ah alhier ghebleken, ende heeft bekindt dat Niclaes Martens met Marie Verherbruggen hem in qualiteyt voors(chreven) volcomelijck heeft opgedragen met behoorlijke verthijdenisse drije guldens gelost en(de) affgequeten drije guldens sesse stuyvers eene blancke negen mijten met allen die verloopen der selver, welck sij constituante treckende was op zeker stucken landts, gelegen tot Wackerzeele tegens over die kercke aldaer, toebehoorende den voors(chreven) Niclaes Martens, regenot(en) die goeden Willems De Witte ter i., den Kerckwech ter ii., Niclaes Martens voors(chreven) ter iii., exposit(o) impos(itus) bekindt bijden voors(chreven) Niclaes Martens cum sua naer luyd vanden bescheede, beginnende, wij schepenen der bancke ende heerlijckheyt van Werchtere, etc(etera), geteeckent Van Vorspoel, onder den zeghele der voors(chreve) schepenen den xxiiii. july anno 1607, exposit(o) impositus est den voorseeghden Niclaes Martens soo voor hem selven als voor Cathlijne Marie Verherbruggen, sijne huysvrouwe, bij maniere van quytinghe, leverende over den constitutie brieff te selven rechte met geloeften van niet meer te heysschen dan sed semper satis et waras erga quoscumque oblig(ando) et submitt(endo) ac renunc(iando) prout in forma, bekinnende vanden selven capitale mette verloopen volcomel(ijck) vernuecht te wesen leverende over die brieven en(de) consenterende inde cassa(ti)e der selver, met geloeften van niet meer te heysscchen, sed semper satis erga quoscumque en(de) vanden prothocol tot Werchter bij ostensie deser, et waras oblig(ando), submitt(endo) ac renunc(iando) prout in forma, cora(m) Grave, Greve, decembris xv., anno 1615.

 

Alweer een akte met vermelding van Nicolaus Mertens en zijn vrouw Maria Verherbruggen. Volgens de akte is Maria de dochter van Joannes (en dus NIET van Guilielmus). Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Anthonius Gooris (alias Bruers) en zijn vrouw Maria Wouters (Wautiers).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 287v., akte dd. 28 juli 1614.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), Niclaes Mertens en(de) Maria Verherbruggen, gehuyschen, hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een half boen(der) lants onbegrepen der maete, gelegen onder Rotselaer, regen(oten) derfgen(aemen) Aert Wiggers, d' erfgen(aemen) Wille(m)s De Wit ter ii., het Rotselaer Broecxken ter iii. en(de) de strate ter ande(re) sijden, opden opdraegeren verstorven bij daflijvicheyt wijlen Jan Verherbruggen, vaedere der v(oir)s(chreve) Maria als hij leefden, exposit(o) imposit(us) Anth(oni)s Gooris, soe voer hem s(elv)e als voor Maria Woutiers, sijne huysvrouwe, per mo(nitionem) et satis dopdraegeren ind(ivisi)m obligeren(de), sub(mitteren(de) en(de) renunt(ierende) in for(m)a et waras voer vrij en(de) onbelast ghoet, sulcx dat den coopere, erfgen(aemen) en(de) actie hebben in toecom(ende) tijd(en) sal genoch sijn, en(de) tot meerdere v(er)sekerh(eyt) van het waerscha heeft sijn in titule van onderpande opged(raegen) met behoirl(ijcke) verthijdenisse een dach(mae)l bempts, tot Rotselar gelegen, regen(oten) tcap(pitte)le van S(in)t Jacops ter ie., de beke ter ande(re) sijd(en), et waras voer onbelast expositis impositus de voers(chreven) Anthon Ghooris voers(chreven) et waras voer onbelast prout, coram Lievens, Luenis, julii xxviii., a(nn)o 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

Mertens Hubertus, () Wakkerzeel 17.01.1597 (g. Dnus Cluppels Nicolaus en Verboven Catharina), moeder N,

 

Mertens Petrus, () Wakkerzeel 17.01.1597 (g. Verpaelt Petrus en De Costere Catharina), moeder N,

 

Mertens Martinus, x Wakkerzeel 15.11.1622 (g. Verpaelt Petrus en Leerbels Guilielmus) met Mergaers Elizabeth,

In de akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Maria Mertens, dochter van Martinus en Elisabetha Mergaerts. De akte biedt misschien meer mogelijkheden voor verdere familieverbanden, want er staan nog andere familieleden van dit gezin in de akte. Zo meen ik uit de akte de kunnen afleiden dat de vader van Martinus, met name Nicolaus (x Maria Verherbrugghen), naast zijn kinderen Hubertus, Petrus, voornoemde Martinus, Nicolaus, Guilielmus en Lucas, nog drie andere kinderen had, met name Christina, Joanna en Maria. Christina Mertens was volgens de akte gehuwd met Joos Daems. Petrus Van Rijmenam, die als een van de twee voogden van Maria Mertens dochter Nicolaus optrad, was mogelijk aangetrouwde oom langs de zijde van Elisabetha Mergaerts.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7531, fol. 88r., ake dd. 6 maart 1643.

Item in tegenwoordicheyt des meyers, schepen(en) van Loven en(de) eygengenooten naerbeschreven compareren(de) Merten Mertens als vaederlijcken momboir van Maria Mertens, bij hem behouden van Elysabet Mergaerts, en(de) met hem gevueght Peeter Mertens en(de) Peeter Van Rijmenam, beyde als geeede momboirs der voors(chreve) weese, item Johanna Mertens weduwe wijlen Adriaen Loycx als moederlijcke toesichtersse en(de) curatersse van haere weesen, behauden van(den) voors(chreven) Adriaen Loycx en(de) met haer gevueght den voors(chreven) Peeter Mertens en(de) Peeter Van Rijmenam als gelijcke insgelijx geeede momboirs van haere vier minderjaerighe kinderen, bij naeme Adriaen, Peeter, Cathlijn en(de) Guilliam Loycx, tot des naerbeschreven staet te doen bijde weth van Werchter, als oppermomboiren der voors(chreve) heerlijckheyt ende bijde overmomboirs deser stadt geauthoriseert sijnde, blijcken(de) bij acten respective den derden en. vijffden meert, onderteeckent respective H. Van. Panhuysse en(de) J.F. De Vroey, secretarisen der v(oor)s(chreve) respective weescameren, alhier gesien en(de) volcomentlijck gheblecken, item Peeter Mertens in sijnen eygen naem, Willem Mertens, Joos Daems als man en(de) momboir van Christina Mertens, en(de) Johanna en(de) Maria Mertens kinderen wijlen Niclaes Mertens, die voors(chreve) momboirs tot des naerbeschreven staet, geauthoriseert sijnde bijde oppermomboirs van Werchter volgen(de) dacte daer aff sijnde in date iii. martii lestleden, ond(erteecken)t Panhuysen en(de) besegelt metten schependoms segele aldaer als bij de heeren weesm(eeste)ren deser stadt Loven opden ven. martii lestleden, ond(erteecken)t J.F. De Vroey, s(ecreta)ris der v(oor)s(chreve) weese camere, alhier beyde gesien en(de) geblecken bij manisse, etc(etera), hebben tsamen en(de) elck int besundere opgedraeghen met wettighen verthijdenisse, ierst een(en) schoenen steenen toren met een huys daer aen en(de) een ander huysken daer bij staen(de) opden selven grondt met drije dachmael en(de) een halff landts onbegrepen der maeten, gestaen en(de) geleghen bynnen Wackerseel, genoempt tHoff ten Elsbroeck, regen(oot) Willem De Witte ter ie., het Bollebaen straetken ter iier. Peeter Van Rijmenam ter iiier. en(de) die dreffstraete alsnu ter iiiier. sijden, item een boender landts, wesen(de) een besloeten block, geleghen bij den voors(chreven) thoren, genaempt dEyckens Hoff, regen(oot) de leybeeck ter ier., Gerardt Ingelborchs ter iier., Jaspar Van(der) Biest ter iiier., die voors(chreve) dreff straet ter iiiier. sijden, item een besloeten block, groot sesse dachmaelen onbegrepen der maeten, geleghen onder Kelffs, genaempt die Haeghe Biest, regen(oot) tVoerbroeck ter ier., het leybeexken ter iier., sheeren straete comen(de) teghen de Groote Waeterbeeck ter iii. en(de) Jan Gielis ter iiiier. sijden, exp(osito) imp(ositus) est jure hereditario et allodiali s(ieu)r Carel Vekemans inden naem en(de) ten behoeve van(den) genen bij hem naermaels te nomineren, per mo(nitionem) his interfuerunt Daneels, Broeck, scabini Lovanien(sis) et allodii consortes, item domicellus Paulus De Rijcke, villicus Lovanien(sis), et Philippus Hollandts, similiter tanquam allodii consortes, coram quibus satis obligan(do) et submitten(do) ac ren(untiando) indivisim et in solidum in forma, et waras voor soe veele die eyghen goeden sijn voor vrije, eyghen en(de) onbelst en. voor soe veele die voors. sesse dachmaelen chijnsgoeden sijn elck dachmael op een oort chijns sonder meer, qui quidem rogantes quod faciunt scabini Lovanien(sis) predicti ende is te weeten dat die voors(chreve) goeden publyckelijcken sijn v(er)cocht en(de) daerover gehauden vier distincte sitdaeghen van vierhtien daeghen tot vierthien daeghen en(de) ten vuytgaen(e) van(de) keerssen aen(den) voors(chreven) s(ieu)r Vekemans als hoochste en(de) leste verdierdere gebleven ten vuytgaen(e) van(de) kerssen, etc(etera), en(de) voor twee duysent een hondert vijftich r(insguldens) eens boven slach, hooghen ende anderen ongelde volgen(de) de conditie daer over gehauden bij m(eeste)r Henrick Van(den) Cauther, not(ari)s, en(de) onder hem berusten(de), act(um) martii via., 1643.

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Maria, () Wakkerzeel 22.09.1624 (g. Luijckx Adrianus en Van Beringhe Maria),

 

Mertens Nicolaus, x (niet Wak!, ) met Carles - Struijne - Struijfe Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Nicolaus, () Wakkerzeel 28.07.1625 (g. Vincxs Adrianus en Van Maelcot Catharina), moeder Carles,

     Mertens Anthonius, () Wakkerzeel 15.01.1627 (g. Goorts Anthonius en Mertens Joanna), moeder Struijne,

     Mertens Martinus, () Wakkerzeel 14.11.1628 (g. Mertens Martinus en Peeters Catharina), vanaf hier moeder Struijf(e),

     Mertens Catharina, () Wakkerzeel 19.06.1631 (g. Lantrop Joannes maijerus Werchtris en Velghen ? Catharina),

     Mertens Clara, () Wakkerzeel 22.11.1633 (g. Daems Judocus en Suetens Clara),

     Mertens Hubertus, () Wakkerzeel 10.07.1639 (g. Mertens Wilhelmus en Smets Barbara),

 

Mertens Guilielmus, () Wakkerzeel 28.05.1602 (g. De Witte Guilielmus en Smets Barbara), moeder N,

In deze akte wordt melding gemaakt van Guilielmus Mertens, zoon van wijlen Nicolaus en Maria Verherbruggen. Het gaat om de kwitantie van een lening die zijn ouders aangingen bij het Grote College van de Godgeleerdheid te Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, folio 214r., akte dd. 11 februari 1643.

Item in tegenwoirdicheyt des smeyers en(de) schepenen van Loven naegenoempt gestaen heer en(de) m(eeste)r Walterus Steynen van Waterfort, licentiaet inde rechten, als rentm(eeste)r van(de) Groote Collegie vander Godheyt, heeft bekendt aen hem inde voors(chreve) qualiteyt bij Wille(m) Merttens, soe in sijnen eyghen name als sijne mede broeders en(de) susters, erffgenamen van Niclaes Merttens en(de) Marie Verherbruggen, wel en(de) deuchdelijck gelost, gequeten ende affgeleydt te sijn twelff gulden x s(tuyvers) erffelijck mette verloopen van dijen, staende bij opdracht gehypotiseert op seecker goeden, landen en(de) huysen, geleghen tot Wackerseel en(de) Kelfft, bijde voors(chreven) Niclaes en(de) Maria bekendt voor schepenen van Loven in date xi. feb(ruary) 1611 in media, consent(erende) voorsulcx inde cassatie vande voors(chreve) rente en(de) brieven daer aff sijnde, promitten(tes) non amplius alloqui sed semper satis ende is te weten dat dese pen(ningen) sijn ontfanghen bijden voors(chreven) Waterfort vuyt mondelinghe co(m)missie van(de) eerw(eerde) heeren, heer Jo(ann)es Schinckelius en(de) Chrstiaen Van Busecom, beyde doctoiren inder godtheyt, geco(m)mitteert tot den ontfanck van(de) capitaele penninghen, compet(erende) die voors(chreve) collegie, coram Dielbeeck, Goffaert, xi. feb(ruary) 1643.

 

Mertens Lucas, XIII  (S4328 + M5744), () Wakkerzeel 15.05.1605 (g. De Rijcke Lucas en Van Langendonck Anna).

 


 

XIII - Mertens Lucas (S4328 + M5744), () Wakkerzeel 15.05.1605 (g. De Rijcke Lucas en Van Langendonck Anna), x Wakkerzeel 18.06.1630 (g. Schuermans Joannes en Mertens Petrus) met Van Crochten - Vercrochten Anna (S4329 + M5745), () (niet Wak!, W!, ...), + Wakkerzeel 12.01.1681.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Crochten - Mertens Lucas, XII (M2872), () Wakkerzeel 28.08.1629 ill. (g. Loesen Martinus en Gobbelijns Maria),

 

Mertens Nicolaus, () Wakkerzeel 10.09.1632 (g. Dams Judocus en Karis Margareta), x Wakkerzeel 19.01.1655 (g. Mertens Lucas en Fondri Antonius) met Vlemincks - Vlemincx Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Antonius, () Wespelaar 13.10.1655 (g. Elisabeth Crochten n. Antonius Fondri en Anna Vleminx),

     Mertens Nicolaus, () Wespelaar 04.08.1658 (g. Nicolaus Van Campenhoudt en Maria Martens),

     Mertens Fredericus, () Wespelaar 25.05.1661 (g. Martinus Vlemincx n. Fredericus Hermans en Maria Conincx n. Elis. Vlemincx),

     Mertens Jan, () Wespelaar 28.03.1664 (g. Jan Rassaert en Maria Van Wassenhove n. Maria Fondrye),

     Mertens Nicolaus, () Wespelaar 16.07.1670 (g. Petrus Schovaerts en Petronella Segers), moeder Catharina,

 

Mertens Maria , () Wakkerzeel 12.04.1635 (g. Daems Waltherius en Van Aken Maria), x 1 Wakkerzeel 05.04.1659 4 de gr.  (g. Van Langendonck Wilhelmus en Mertens Lucas) met De Koninck Egidius, x 2 Wespelaar 22.04.1659 (g. Wilhelm Joostens en Egidius Van den Panhuysen) met Verbesselt Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     2. Verbesselt Anna, () Wespelaar 26.04.1660 (g. Nicolaus Van Campenhoudt en Anna Helsemans),

     Verbesselt Catharina, () Wespelaar 29.01.1662 (g. Jan Couckelberchs en Catharina Verbesselt),

     Verbesselt Alexander, () Wespelaar 18.12.1663 (g. Alexander Joostens en Maria Verbesselt),

     Verbesselt Catharina, () Wespelaar 01.03.1665 (g. Wilhelm Verbesselt en Catharina Janssens),

     Verbesselt Wilhelmus, () thuis door vader Wespelaar 24.07.1667 (g. Wilhelm Buelens en Anna Philet n. ... Anna),

     Verbesselt Elisabeth, () Wespelaar 21.11.1668 (g. Corneel Verbesselt n. Van Couckelberch Jan en Elisabeth Van Boesdonck),

     Verbesselt Antonius, () Wespelaar ...03.1671 (g. Antonius Rassaert),

     Verbesselt Catharina, () Wespelaar 04.11.1675 (g. Henricus Vander Velden en Catharina De Becker),

 

Mertens Anna, () Wakkerzeel 04.11.1637 (g. Petrus Jaecks en Elisabeth l. Anna ...),

 

Mertens Susanna, () Wakkerzeel 29.12.1639 (g. Van Cruchten Theodoricus en Mertens Joanna),

 

Mertens Wilhelmus, XII (S2164), () Wakkerzeel 20.02.1642 (g. Mertens Wilhelmus en Van Langendonck Elijsabeth),

 

Mertens Theodoricus, () Wakkerzeel 02.08.1644 (g. Gobbens Theodoricus en Lavaerts Gertrudis), + Wakkerzeel 18.03.1729, x Wakkerzeel 11.07.1671 (g...) met Van Gorp Margareta, deze x 1 met Van Deijck Anthonius, fii daar,

     Uit dit huwelijk:

     1. Mertens Joanna, () Wakkerzeel 01.07.1673 (g. Mertens Lucas en Van Langendonck Joanna),

     Mertens Anthonius, () Wakkerzeel 25.06.1676 (g. Van Dijck Anthonius),

 

Mertens Anthonius, () Wakkerzeel 24.10.1648 (g. Fondri Anthonius en Geens Anna). 

 


 

XII - Mertens Lucas jr (M2872), () Wakkerzeel 28.08.1629 ill. (g. Loesen Martinus en Gobbelijns Maria), + Wakkerzeel 07.04.1719, x Wakkerzeel 20.06.1651 (g. Fondri Antonius en Verpaelt Joannes) met Van Leenpoel - Van Leempoel Catharina (M2873), () (niet Wak?, H?, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Mertens Catharina, () Wakkerzeel 16.04.1653 (g. Van Langendonck Guilielmus en Immerijcks Catharina),

 

Mertens Lucas, XI (M1436), () Wakkerzeel 24.02.1655 (g. Vander Beken nobilis dominus Alexander en Van Crochten Elisabeth),

 

Mertens Maria, () Wakkerzeel 29.12.1658 (g. Mertens Maria), + Wakkerzeel 02.05.1740, x 1 Wakkerzeel 02.12.1690 (g. Booms Adrianus en Mertens Lucas) met Crockaert Anthonius - Henricus, x 2 Wakkerzeel 07.02.1701 (g. Mertens Lucas en Auters Nicolaus) met Weltens Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cockarts Anna, () Wakkerzeel 22.12.1692 (g. Mertens Lucas en Maerschalckx Anna), vader Henricus,

     2. Weltens Elijsabeth, () Wakkerzeel 20.02.1702 (g. Verbeeck Barbara n. Petrus Verbeeck en Martens Elijsabeth),

     Weltens Elijsabeth, () Wakkerzeel 15.03.1703 (g. Mertens Georgius en Mertens Elijsabeth),

 

Mertens Anthonius, () Wakkerzeel 30.09.1662 (g. Mertens Anthonius en Fondri Emerantiana),

 

Mertens Elisabeth, () Wakkerzeel 15.01.1664 (g. Mertens Theodoricus en Michiels Elisabeth), (+) Wakkerzeel 04.07.1739, x (niet Wak, W, ) met Van Gessel Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gessel Petrus, () Wakkerzeel 07.10.1698 (g. Vermylen Petrus en Mertens Maria),

     Van Gessel Guilielmus, () Wakkerzeel 30.12.1700 (g. Weltes Guilielmus en Van Gessel Catharina),

     Van Gessel Anthonius, () Wakkerzeel 12.02.1704 (g. Vanden Put Anthonius en Van Gessel Anna),

     Van Gessel Anna, () Wakkerzeel 23.02.1711 (g. Vanden Put Adamus en Krockarts Anna),

 

Mertens Anna, () Wakkerzeel 06.10.1668 (g. Booms Adrianus en De Witt Anna).

 

 

 

XII - Mertens Wilhelmus (S2164), () Wakkerzeel 20.02.1642 (g. Mertens Wilhelmus en Van Langendonck Elijsabeth), x 1 Wespelaar 16.02.1661 (g. Nicolaus Martens, Alexander Joosten en Wilhelm Joostens) met Elisabeth Joostens (S2165), () Wespelaar 25.11.1636 (g. Cornelis Batens en Elisabeth Leerbels), + Wespelaar 01.02.1668, x 2 Wakkerzeel 27.02.1669 (g. Van Dyck Petrus en Mertens Theodorus) met Smales Barbara (was reeds we), deze x 1 Wespelaar 17.08.1667 (g. Gregorius De Punder, Ludovicus Van den Put, Jacob Funderi en Corneel Verbesselt) met Funderi Jan, + Wakkerzeel 20.10.1667 dysenterie, zij x 3 Wakkerzeel 07.10.1685 (g. Van Dyck Anthonius en Van Dyck Joannes) met Van der Meeren Petrus (wn).

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Mertens Petrus, XI (S1082), () Wakkerzeel 24.06.1661 primogenitus (g. Joostens Petronilla),

    

Mertens Lucas, () Wakkerzeel 28.10.1663 (g. Mertens Lucas en Van Leempoel Catharina),

    

Mertens Barbara, () Wespelaar 08.03.1666 (g. Theodorus Mertens en Barbara Bessems),

 

2. Mertens Godefridus, () Wakkerzeel 10.10.1669 (g. Fondri Godefridus en Van Leempoel Catharina),

 

Mertens Joanna, () Wakkerzeel 12.01.1673 (g. Mertens Anthonius n. Nicolaus Motcroes en Verhulst Catharina n. Joanna Van Reijmenant Kelfs),

 

3 en 4. wellicht kinderloos.

 


 

XI - Mertens Lucas (M1436), () Wakkerzeel 24.02.1655 (g. Vander Beken nobilis dominus Alexander en Van Crochten Elisabeth), + Wakkerzeel 15.12.1696, x Wakkerzeel 20.01.1686 (g. Mertens Lucas vader en Mertens Georgius) met Maerscalx - Maerschalckx Anna (M1437), () Wakkerzeel 16.10.1664 (g. Eggericx Laurentius en Van Rijmenant Anna, + Wakkerzeel 09.10.1730, zij x 2 Wakkerzeel 30.05.1697 (g. Paeps Cornelius en Maerschackx Henricus) met Paeps Stephanus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Mertens Catharina, () Wakkerzeel 13.01.1687 (g. Vanden Bergh Petrus en De Coster Catharina),

 

Mertens Maria, () Wakkerzeel 10.08.1689 (g. Maerscalx Henricus en Mertens Maria),

 

Mertens Henricus, X (M718), () Wakkerzeel 14.11.1691 (g. Krockarts Henricus en Kerinckx Jacoba),

 

Mertens Joannes, () Wakkerzeel 27.12.1694 (g. Ingelborchs Joannes en Mertens Elijsabeth), x Wakkerzeel 16.01.1721 (g. Vanden Dries Joannes pater en Paeps Stephanus) met Vanden Dries Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Anna, () Wakkerzeel 27.09.1721 (g. Weltens Wilhelmus en Maerschalckx Anna),

     Mertens Maria, () Wakkerzeel 20.04.1723 (g. Paups Arnoldus en Vandendries Maria),

     Mertens Anna, () Wakkerzeel 04.01.1725 (g. Vandendries Nicolaus en Vandendries Anna),

     Mertens Joannes, () Wakkerzeel 10.12.1726 (g. Vandendries Joannes en Vandijck Catharina),

     Mertens Petrus, () Wakkerzeel 24.09.1729 (g. Melis Petrus en Vandendries Elisabeth),

     Mertens Petrus, () Wakkerzeel 12.07.1731 (g. Melis Petrus en Vandendries Elisabeth),

     Mertens Guilielmus, () Wakkerzeel 21.05.1734 (g. Van Gestel Guiljam en Diricks Catharina),

     Mertens Antonius, () Wakkerzeel 15.03.1737 (g. Van Gestel Antonius en De Pauw Barbara),

     Mertens Elizabeth, () Wakkerzeel 01.07.1739 (g. Van den Driesch Joannes en Weltens Elisabeth),
 

2. Paeps Cornelius, () Wakkerzeel 16.06.1698 (g. Paeps Cornelius en De Sternij Anna),

 

Paeps Susanna, () Wakkerzeel 22.12.1703 (g. Schaerlaecken Susanna que pauco post obiit),

 

Paeps Arnoldus, () Wakkerzeel 20.04.1705 (g. Vanden Plas Petrus n. Arnoldus Van Eijcke en Vanden Beumpt Joanna).

 

 

 

XI - Mertens Petrus (S1082), () Wakkerzeel 24.06.1661 primogenitus (g. Joostens Petronilla), x Haacht 28.07.1682 met Crommen (Coenen - Crammen - Vrommen - Vroomen - Coen - Crouwen - Grouwen) Anna (S1083), () Haacht 21.12.1660.

 

Uit dit huwelijk:

 

Mertens Maria, () Haacht 22.05.1683,

 

Mertens Jan, () Haacht 02.08.1685 (g. Guilielmus De Bouer en Barbara Mertens),

 

Mertens Catharina, X (S541), () Haacht 11.08.1687 (g. Petrus De Bruijn en Catharina Lanbers),

 

Mertens Elisabeth, () Haacht 10.02.1690 (g. Joannes Van Ermen en Elisabeth Crommen),

 

Mertens Gasparina, () Haacht 22.06.1692 (g. Joannes Mertens en Gasparina Van Hoeije),

 

Mertens Joanna, () Haacht 21.08.1695 (g. Jan Mertens en Maria Van Immelen),

 

Mertens Anna, () Haacht 05.01.1698 (g. Petrus Van Luyten en Anna Van Langendonck),

 

Mertens Petrus, () Haacht 30.09.1700 (g. Petrus Van Rommele en Gasparina Borlach...),

 

Mertens Jan, () Haacht 02.08.1703 (g. Joannes Lens en Maria Vermijlen),

 

Mertens Michael, () Haacht 25.09.1705 (g. Michael Mertens en Barbara De Grooff), x Haacht 16.01.1731 met Verstreken Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Jan, () Haacht 08.03.1731 (g. Mertens Joannes en Verstreken Catharina),

     Mertens Petrus, () Haacht 15.01.1733 (g. Vervloet Petrus en Verstreken Catharina),

     Mertens Maria, () Haacht 24.12.1734 (g. Imbrechts Petrus en Mertens Maria),

     Mertens Michael, () Haacht 14.03.1737 (g. Van Langendonck Michael en Wendrickx Barbara),

     Mertens Arnoldus, () Haacht 20.10.1739 (g. Bogaerts Arnoldus en Hijts Maria),

     Mertens Lucia, () Haacht 07.02.1742 (g. Verstreken Guilielmus en Verhoeven Lucia),

     Mertens Cornelius, () Haacht 05.01.1744 (g. Verbeeck Cornelius en Verstreken Joanna),

     Mertens Barbara, () Haacht 18.02.1746 (g. Meerkens Petrus en Janssens Barbara)

     Mertens Catharina, () Haacht 01.02.1748 (g. De Pauw Joannes en Mertens Catharina).

 


 

X - Mertens Henricus (M718), () Wakkerzeel 14.11.1691 (g. Krockarts Henricus en Kerinckx Jacoba), x Kampenhout 05.07.1716 (g. Stephanus Paeps en Guilielmus Vander Meiren) met Susanna Verreyt (M719), () Kampenhout 23.02.1685, + Kampenhout 08.12.1770.

 

Uit dit huwelijk:

 

Mertens Petronella, () Kampenhout 16.06.1717 (g. Stephanus Paeps en Petronella Verreyt),

 

Mertens Cornelius, () Kampenhout 01.12.1718 (g. Cornelius Verrijt en Anna Maeschalx), + Kampenhout 08.02.1776 begraven op kosten H.Geest, x 1 Perk 18.06.1741 (g. Henricus Mertens en Frans Coosemans) met Roeckens Antoinetta, + Perk 24.02.1767,  2 x (niet Kamp, Perk, ) met Maria Van Doren,

     Uit dit huwelijk:

     1. Mertens Henricus, () Perk 30.05.1742 (g. Henricus Mertens en Elisabeth Roekens),

     Mertens Cornelius, () Perk 01.08.1743 (g. Cornelius en Maria Roekens),

     Mertens Arnoldus, () Perk 29.11.1745 (g. Arnoldus Mertens en Petronella Boutmans),

     Mertens Arnoldus, () Perk 11.08.1747 (g. Arnoldus en Maria Mertens),

     Mertens Joannes, () Perk 04.08.1749 (g. Joannes Van Hal en Petronilla Bautmans),

     2. Mertens Joannes, () Kampenhout 29.12.1767 (g. Joannes Van Hal en Anna Moens),

     Mertens Arnoldus, () Kampenhout 23.12.1768 (g. Arnoldus Mertens en Anna Van Hal),

     Mertens Henricus, () Kampenhout 18.10.1771 (g. Henricus Van Hal en Anna Moens), 

     Mertens Petronella, () Kampenhout 23.10.1773 (g. Jacobus Vercammen en Petronella Mertens),

 

Mertens Catharina, () Kampenhout 04.01.1720 (g. Joannes Paeps en Catharina Verreyt), + Kampenhout 07.04.1771, x 1 Kampenhout 24.05.1746 (g. Joannes Ackermans en Henricus Mertens) met Petrus Maes, + Kampenhout 18.09.1762,  x 2 Kampenhout 08.01.1763 (g. Cornelius Mertens en Petrus Vander Meiren) met Rumoldus Opde Beeck, + Kampenhout 13.04.1774,

     Uit dit huwelijk:

     1. Maes Anna, () Kampenhout 25.02.1747 (g. Henricus Mertens en Anna Maes),

     x Kampenhout 14.02.1775 (g. Arnoldus Mertens en Guilielmus De Coninck) met Nagels Michael,

     Maes Maria, () Kampenhout 27.07.1748 (g. Arnoldus Mertens en Maria Maes),

     Maes Joannes Baptist, () Kampenhout 02.06.1750 (g. Joannes Vertommen en Petronella Mertens),

     2. Opde Beeck Anna Catharina, () Kampenhout 18.11.1765 (g. Cornelius Mertens en Anna Moens),

 

Mertens Maria (M359), () Kampenhout 06.10.1722 (g. Renerius Goovaerts en Maria De Coster),

 

Mertens Arnoldus, () Kampenhout 10.12.1724 (g. Arnoldus en Susanna Paeps), + Kampenhout 26.11.1797, x Kampenhout 29.06.1751 (g. Henricus Mertens en Henricus Paeps) met Moens Maria Theresia, geen fii in Kamp, Perk, Berg,

 

Mertens Petrus, () Kampenhout 14.10.1727 (g. Petrus Goovaers en Petronella Paeps).

 

 

 

X - Imbrechts Petrus (S540), () Buken 11.12.1681 (g. Petrus Smets en Maria Limbos), x Haacht 17.02.1711 met Mertens Joanna Catharina (S541), () Haacht 11.08.1687 (g. Petrus De Bruijn en Catharina Lanbers).

 

Uit dit huwelijk:

 

Imbrechts Adriana, () Haacht 04.09.1711 (g. Petrus Mertens en Adriana Imbrechts), x Wakkerzeel 27.07.1740 (g. Heijligen Isaacus en Bauweleers Egidius) met De Jonge Joannes Baptist,

     Uit dit huwelijk:

     De Jonge Isaac, () Haacht 12.01.1741 (g. Isaac De Jonge en Elisabeth Imbrechts),

     De Jonge Elisabeth, () Haacht 22.09.1742 (g. Petrus Imbrechts en Elisabeth De Jonge),

     De Jonge Anna Catharina, () Haacht 11.06.1744 (g. Joannes Imbrechts en Anna De Jonge),

     De Jonge Joanna, () Haacht 14.07.1746 (g. Franciscus Van Tongelen en Joanna Imbrechts).

 

Imbrechts Joannes, IX (S270), () Haacht 18.11.1714 (g. Joannes Imbrechts en Maria Mertens),

 

Imbrechts Petrus, () Haacht 29.07.1717 (g. Petrus Imbreghts en Anna Mertens),

 

Imbrechts Anna Maria, () Haacht  13.09.1726 (g. Petrus Van Hove en Anna Mertens).

 


 

IX - Van Halle Denijs (Dionisius) (M358), () Kampenhout 20.12.1724, 1 x Kampenhout 05.02.1747 (g. Henricus Mertens, Henricus Van Hal) met Mertens Maria (M359), () Kampenhout 06.10.1722, + Kampenhout 02.09.1766, 2 x (niet Kamp, ) met Anna Hemeleers, + 29.05.1774, 3 x Kampenhout 28.07.1778 (g. Joannes Van Halle en Martinus Verdeyen) met Anna Maria Verdeyen.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Halle Denijs.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hal Suzanna, () Kampenhout  30.11.1747 (g. Henricus Van Hal en Susanna Verrijt),

 

Van Hal Henricus, () Kampenhout 23.11.1749 (g. Henricus Mertens en Clara Vercammen),

 

Van Hal Anna, () Kampenhout 10.10.1751 (g. Henricus Van Hal en Anna Moens), x Kampenhout 27.07.1778 (g. Dionsius en Maria Mertens) met Jan Baptist Eskens - Eeskens - Heskens, () Haacht 25.12.1756, + Kampenhout 13.06.1824, fs Frans en Joanna Imbrechts,

     Uit dit huwelijk:

     Eskens Maria, () Kampenhout 07.04.1779 (g. Dionsius Van Halle en Anna Eeskens Haacht),

     Eskens Anna Catharina, () Kampenhout 13.07.1780 (g. Henri Van Halle en Anna Catharina Eskens),

     Eskens Anna Catharina, () Kampenhout 24.12.1781 (g. Henricus Van Halle en Catharina Eskens),

     Eskens Anna Theresia, () Kampenhout 03.08.1784 (g. Jan Baptist Verreyt en Anna Maria Van Halle),

     Eskens Petronella, () Kampenhout 19.07.1786 (g. Petrus Van Halle en Petronelle Hekeleers), x Kampenhout 20.08.1822 met Petrus Joannes Crols, ex Hever,

     Eskens Jan Baptist, () Kampenhout 15.04.1788 (g. Jan Baptist Verreyt en Anna Maria Verdeyen),

     Eskens Petrus, () Kampenhout 03.08.1790 (g. Petrus Verkammen en Catharina Opde Beeck),

     Eskens Josina, () Kampenhout 25.07.1791 (g. Petrus Verkammen en Josina Bohets),

     Eskens Joanna Maria, () Kampenhout 17.06.1794 (g. Jan Baptist Trog en Anna Maria Verreyt),

 

Van Hal Henricus, () Kampenhout 10.02.1753 (g. Henricus Mertens en Anna Moens), x Kampenhout 22.05.1785 (g. Egidius Schellekens en Dionsius Van Halle) met Elisabetha Schellekens, () Kampenhout 16.03.1758, + Kampenhout  21.06.1820,

   Uit dit huwelijk:

   Van Halle Petrus, () Kampenhout 09.09.1785 (g. Petrus Schellekens Kampenhout en Anna Maria Verdeyen Kampenhout), + Kampenhout 17.09.1785,

   Van Halle Theresia, () Kampenhout 20.10.1786 ( g. Dionisius Van Halle Kampenhout en Theresia Schellekens Kampenhout),

   x 1 met Josephus Verboomen, 2 x met Petrus Josephus De Laet, 

   Van Halle Anna Maria, () Kampenhout 03.12 1788 (g. Egidius Schellekens Schaarbeek en Anna Maria Verdeyen Berg stiefmoeder van de vader),

   Van Halle Jacobus, () Kampenhout 07.02.1791 (g. Jacobus Schellekens Kamp en Anna Cathr Opdebeeck Kamp),

   Van Halle Joanna, () Kampenhout 19.06.1793 (g. Cornelius Paeps en Joanna Van Halle),

 

Van Hal Arnoldus, () Kampenhout 04.09.1755 (g. Arnoldus Mertens en Antoinetta Roeckens), + Kampenhout 30.09.1823, x met Anna Gellens, ()Rijmenam 21.03.1765, fa Petrus en Elisabeth Vande Venne,

    Uit dit huwelijk:

   Van Halle Petrus, () Kampenhout 02.12.1788 (g. Petrus Gellens Rijm en Anna Moons Kamp),

   Van Halle Anna Maria, () Kampenhout 29.12.1789 (g.Dionisius Van Halle Kamp en Anna Moens Kamp),

   Van Halle Jacobus, () Kampenhout 18.08.1791 (g. Jacobus Verreyt en Catharina Gellens),

   Van Halle Maria Theresia, () Kampenhout 15.07.1793 (g. Arnoldus Mertens Kamp en Anna Maria Van Halle Kamp),

   Van Halle Elisabeth, () Kampenhout 15.02.1795 (g. Joannes Van Halle ( oom Kamp) en Elisabetha Verstraeten Kamp),

   Van Halle Joanna, () Kampenhout 04.02.1796 (g. Henricus en Joanna Van Halle oom en Tante Kamp),

   Van Halle Joannes Baptista, () Kampenhout 16.02.1798 (g. geen peter en Elisabethe Schellekens),

   Van Halle Maria Anna, () Kampenhout 12.02.1800 (g. Petrus Van Halle en Maria Anna Van Haeght),

   Van Halle Maria Elisabetha, () Kampenhout 14.01.1802 (g. Jan Bapt Elskens en Joanna Roeckens),

 

Van Hal Joannes, () Kampenhout 28.02.1758 (g. Joannes Verrijt en Maria Verbomen),  Kampenhout 06.11.1815, x Kampenhout 04.02.1777 (g. Dionisius Van Halle en Engelbertus Van Haeght) met Maria Anna Van Haeght, () Kampenhout 21.11.1748, fa Arnoldus en Maria Anna Hugaerts,

     Uit dit huwelijk:

    Van Halle Joannes Petrus, () Kampenhout 21.06.1777 (g. Joannes Petrus Holsters en Anna Maria Verdeyen),

    Van Halle Joannes Franciscus, () Kampenhout 28.10.1779 (g. Franciscus Van Haeght en Maria Van Halle),

    Van Halle Engelbertus, () Kampenhout 18.10.1782 (g. Engelbertus Van Haeght en Anna Van Hal),

    Van Halle Henricus, () Kampenhout 05.10.1783 (g. Henricus Van Halle Kamp en Anna Maria Coppens Berg),

    Van Halle Anna Maria, () Kampenhout 15.09.1784 (g. Dionisius Van Halle Kamp en Maria Anna De Keyser Kamp),

    Van Halle Henricus, () Kampenhout 03.11.1787 (g. Henri Van Halle Kamp en Maria Theresia Van Haeght, nicht van de moeder),

    Van Halle Engelbertus, () Kampenhout 18.07.1790 (g. Engelbertus Van Haeght en Anna Gellens),

    Van Halle Joannes Franciscus, () Kampenhout 07.03.1794 (g. Jan Frans Peeters Kamp en Anna Maria Paeps Kamp),

 

Van Hal Maria, () Kampenhout 07.03.1760 (g. Joannes Van Halle en Maria Van Doren),

 

Van Hal Anna Maria VIII (M179), () Kampenhout 01.09.1763 (g. Cornelius Mertens en Anna Maria Van Halle),

 

? Van Hal Anna Maria ( 1760-1766) ouders Van Hal Dionisius en Maria Lauwers ?, (Van Hal Anna Maria enige in Kampenhout en getrouwd met Jan Baptist Mombaerts?),

 

2. Van Hal Petrus, () Kampenhout 14.12.1767 (g. Petrus Verreyt en Catharina Van Halle), + Buken 20.12.1837 x (niet Kamp, ) met Anna Winnepeninckx,

 

Van Hal Petronella, () Kampenhout 01.08.1770 (g. Joannes Bohets en Petronella Mertens),

 

Van Hal Catharina, () Kampenhout 18.10.1772 (g. Guilielmus Eeckelaers en Catharina Hemeleers), x met Petrus De Coster,

 

3. wellicht kinderloos.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom