Voorouderlijst Meijnaerts Joannes

 

Meijnaert(s), Meynaerts, Meynart, Meinhard(t), Mijnhardt, Meinard(i), Mainas, Menyhart, Meinert, Meiners, Meindert, Meijndert, Meyndertz, Mynders, Minders

Patroniem uit de Germaanse voornaam magin-hard.

 


Nieuwrode begint 1618.

 

XIV - Meijnaerts Joannes (S11212), Nieuwr+, St.-PR+, St.-JWeert+, Holsb+, Wez+, Rot+, x met

 

Uit dit huwelijk:

 

Meijnaerts Joannes jr, wonende Vlasselaer onder Wezemael, x 1 Nieuwrode 20.10.1614 (g. Guilielmus Pasteels en ... Meijnaerts) met Swinnen Maria, x 2 St.-Pieters-Rode  26.11.1644 (g. Mathijs Michiels en Michael Meijnaerts) met Elisabeth Michiels,

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 8260, folio 98v°, akte dd. 23.06.1648 (akte en correcties met dank aan Paul Peeters),

Transcriptie.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van

Loven naerbeschreven gestaen Jan Meynaerts, woonende

tot Vlasselaer onder Wesemael, heeft behoorelijck

geemancipeert ende vuyt sijnen broode gedaen

Jan, Joris, Anthoen, Peeter Elisabeth

ende Anneken Meynaerts, sijne kinderen, bij

hem verweckt vuyt den schoot van wijlen

Maeycken Swinnen, sijne huysvrouwe

was als sij leefden, item Anthoen ende

Peeter Meynaerts, sij oock sijne kinderen,

bij hem verweckt vuyt den schoot van

Elisabeth Michils, sijne tegenwoordige

huysvrouwe, quo facto Jan Schellekens

recunduxit in forma, coram Craenenvelt,

Gudelino, 23. juny 1648.

     Uit dit huwelijk:

     1. Meijnaerts Joannes, (°) Nieuwrode 16.08.1626 (g. Joannes Swinnen en Maria Pasteels),

     Werd in Nieuwrode gedoopt door de pastoor van St.-Pieters-Rode omdat de pastorij van St.-Pieters-Rode besmet door de pest, gesloten was.

     Meijnaerts Joris, mogelijk zijn onderstaande dopen in Aarschot,

     Meijnaerts Elisabeth,

     Meijnaerts Anneken,

     2. Meijnaerts Anthoen,

     Meijnaerts Peeter,     

 

Meijnaerts - Manaerts Catharina, x Nieuwrode 19.07.1620 (g. Joannes Meijnaerts en Gwillielmus ? Pasteels) met Swinnen Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Swinnen Elisabeth, (°) St.-Pieters-Rode 19.03.1626 (g. Michael Meijnaerts en Anna Meijnaerts),

     Swinnen Margareta, (°) St.-Pieters-Rode 07.03.1627 (g. Henricus Manaerts en Margareta Vanden Berge),

     Swinnen Anna, (°) St.-Pieters-Rode 29.01.1630 (g. Joannes Maijnaerts en Anna Swinnen),

     Swinnen Joannes, (°) St.-Pieters-Rode 21.11.1632 (g. Georgius Swinnen en Maria Manaerts),

     Swinnen Elisabeth, (°) St.-Pieters-Rode 06.01.1637 (g. Anthonius Manaerts en Elisabeth Van Wuijthem),

 

Meijnaerts Antonius,

 

Meijnaerts Elisabeth, x Nieuwrode 07.05.1623 (g. Guilielmus Pasteels vader en Joannes Meijnaerts vader) met Pasteels Gulielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Pasteels Adrianus, (°) Nieuwrode 20.11.1626 (g. Godefridus Pasteels en Anna Meijnaerts),

     Pasteels Catharina, (°) Nieuwrode 07.01.1628 (g. Philippus Pasteels en Catharina Swinnen),

     Pasteels Lucia -Eijken, (°) St.-Pieters-Rode 28.01.1631 (g. Henricus Maijnnaerts en Lucia Goovarts),

     Pasteels Georgius, (°) St.-Pieters-Rode 01.10.1634 (g. Georgius Wellens en Magdalena Pasteels),

     Pasteels Joannes, (°) St.-Pieters-Rode 15.12.1637 (g. Joannes Manaerts en Catharina Swinnen),

 

Meijnaerts Anna, (+) Nieuwrode 12.02.1631 vv, x Nieuwrode 26.11.1628 (g. Guilielmus Pasteels sr vader en Joannes Meijnaerts sr vader) met Pasteels Godefridus,

     Uit dit huwelijk:

     Pasteels Joannes, (°) Nieuwrode 16.11.1628 (g. Joannes Pasteels en Maria Meijnaerts),

     Pasteels Maria, (°) Nieuwrode 08.11.1631 (g. Henricus Meijnaerts en Maria Swinnen),

 

Meijnaerts Henricus, (x) St.-Pieters-Rode 19.03.1641 (g. Joannes Vanden Schrieck en Antonius Meijnaerts), x Nieuwrode 28.04.1641 (g. Joannes Vanden Schrieck vader en Michael Meijnaerts broer) met Vanden Schrieck Anna, + Nieuwrode 14.02.1644, zij x2 St.-Pieters-Rode 15.12.1657 (g. Meijnaerts Antonius en Joannes) met Thomas Wauters,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Anna Vanden Schrieck, weduwe van Henricus Meijnaerts.  Zij trad een tweede maal in het huwelijk te Sint-Pieters-Rode op 15.12.1657 met Thomas Wauters (get. : Meijnaerts Antonius en Meijnaerts Joannes).  Aan de hand van de akte kennen we van Anna Vanden Schrieck ook twee schoonzonen Martinus Plessers en Joannes Janssens.  Joannes Janssens huwde met haar dochter Catharina Meijnaerts (gedoopt Nieuwrode 01.02.1642).  Joannes Janssens en Catharina Vanden Schrieck hadden volgens de geraadpleegde klappers zeker volgende kinderen :

-     Janssens Catharina, gedoopt Nieuwrode 04.12.1661;

-     Janssens Maria, gedoopt Nieuwrode 19.08.1663;

-     Janssens Joannes, gedoopt Nieuwrode 29.12.1665 (moeder wordt Schrieckmans genoemd).

Martinus Plessers was vermoedelijk gehuwd met haar dochter Anna Meijnaerts (gedoopt Nieuwrode 07.02.1644).

De kans is groot dat Thomas Wauters na het overlijden van Anna Vanden Schrieck nog eens in het huwelijk trad te Sint-Pieters-Rode op 02.03.1669 met een zekere Le...na ? Plissaer (get. : Creijten Joannes en Lievens Joannes).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8264 fol. 259r°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Jan Schellekens als geconstitueert ende gemachticht bij Thomas Wauters ende Anna Vanden Schrieck, gehuyschen, lest weduwe van wijlen Hendrick Meynaerts, ten bij sijne ende overstaen van Merten Plessers ende Jan Janssens, haere respective schoonsonen, met henne procuratie, gepasseert den iijen. meert 1664 voor den notaris J. Anné ende sekere getuygen, die heeren schepenen bij copije authentiecq gesien ende gebleken, heeft in dier qualiteyt bekendt ende geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn aen Dierck Tempelers ende Mechtildis Janssens, gehuyschen, eene erffelijcke rente van vierthien guldens en eenen stuyver een oort, den gulden tot xx stuyvers ende den stuyver tot drij plecken Brabants gerekent, ter saecke van twee hondert ende vijffentwintich gelijcke guldens, ten dancke bijde constituanten ontfangen, gelovende die selve rente allen jaere, te weten vande hondert guldens den derden meert ende vande restante hondert vijffentwintich guldens den 4en. novembris, wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wisselle van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien, alreede ingestelt oft alnoch inne te stellen, daer voor verbindende die persoonen ende goederen sijns constituanten, consenterende tot naerdere vasticheyt der voors. rente jaerlijcxe betaelingen van dien int maecken van mamise over die goederen der voors. constituanten, mede int decreet van dien sonder geroepen oft gedaecht te moeten worden ende naementlijck over sess vierendeelen landts, gelegen tot Vlasselaer onder Nieuwroye, regen. Van Verrijd ter ie., Jan Steenselmans ter ije., Andries Van Salm ter iije. ende Lambrecht De Greeff ende Jan Bets ter iiije. sijden, onbelast, met conditie van dese rente te mogen lossen in twee reysen eens met hondert guldens ende eens met hondert ende vijffentwintich guldens en. met volle rente, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram Dilbeeck, Sylvio, 14. 9bris. 1664.

Jor. Sylvius.

     Uit dit huwelijk:

     1. Meijnaerts Catharina, (°) Nieuwrode 01.02.1642 (g. Joannes Van Halfbeeck en Catharina Vanden Schrieck),

     Meijnaerts Anna, (°) Nieuwrode 07.02.1644 (g. Joannes Meijnaerts jr en Anna Gindernaer).

 


 

XIII - Meijnaerts Michael (S5606), + < 19.01.1665, x (niet Nieuwr, St.PR, W!, Hols, Rot, Wez, Lub, DD, ) met Govaerts - Gouverts Lucia (S5607), + Nieuwrode 19.01.1665 vv, Nieuwr+.

 

Uit dit huwelijk:

 

Meijnaerts Maria, (°) Nieuwrode 09.05.1627 (g. Gerardus Van Aerschot en Maria Gouverts),

 

Meijnaerts Margareta, XII (S2803), (°) Nieuwrode 30.12.1629 (g. Franciscus Govaerts en Margareta De Grove),

 

Meijnaerts Henricus, (°) Nieuwrode 20.02.1633 (g. Henricus Meijnaerts en Maria Swinnen).

 


 

XII - Van Echt Dionysius (?S2802), stiefvader, x Nieuwrode 26.01.1653 (g. Joannes Meijnaerts, Petrus Swevers en Adrianus Pastiels) met Meijnaerts Margarita (S2803), (°) Nieuwrode 30.12.1629 (g. Franciscus Govaerts en Margareta De Grove).

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens Houwaert!, Nieuwr, SPR, Holsb, KortD!, TieltW, SJWinge, Lubb, W, Bet, Rot, Wez, DD,

 

1. Van Echt Anna (Catharina), XI (S1401), (°) Nieuwrode 16.02.1649 bastaard gewettigd 26.01.1653 (g. Cornelius Van Emelen en Anna Meijnaerts),

 

2. Van Echt Joannes, (°) Nieuwrode 16.05.1653 (g. Joannes Van Echt en Anna Van Echt), x Nieuwrode 16.02.1676 (g. Georgius Peten en Petrus De Keijser) met Peten Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Echt Maria, (°) Nieuwrode 26.11.1676 (g. Guilielmus Van Echt en Maria Michiels),

     Van Echt Barbara, (°) Nieuwrode 08.12.1678 (g. Petrus Meijnaerts en Barbara Van Uijtven),

     Van Echt Joannes, (°) Nieuwrode 16.08.1680 (g. Joannes Van Schaetbroeck en Lucia Peten).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom