Voorouderlijst Meeus Jan

 

Meus, Meeus, Meeùs, Meeurs, Me(e)ues, Mees, Meves, Mew(e)s, Meyes, Meyus, Meeuwe(n), Mee(u)wis, Meeuw(s), Meuwens, Meuwes(e), Meuwèse, Meuwis, Meuws, Meeuwig, M(i)ewis, Meuvis, Mevis(se), Mévisse, Mévihsen, Mevissen, Meevis, Me(e)rvis, (de) Meyvis(ch), Van Meyvisch, -ij, Mijvis, Mievis, Miévis, Mivis, Myvis, Mebis, Mebus, Meubis, Meubus, Meeuse(n), Meeussen, Mees(s)en(s), Meeuwesen, -ezen, Mee(u)wisse(n), Meus(s)en, Meuwissen, Meuwsen, Meves(s)en, Meven(sen), Mewissen, Me(e)vissen, Mévissen, De Mevius, De Meeus, De Meeüs, De Meeûs, Demeus, Demeûs, Meeuws(s)en(s), Sermeus, Neeus, Nieus, Neuwels, Neuwis, Nibbes, -ès, Nibes, -us, Niebes, Neubis, -us, Nobis, -us, Novis

Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Bartholomeus.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

Meeus Jan, ° ca. 1520, x met ...

Quitant voor Janne De Brier
Jan De Pelsmakere x Aerte Meeus heeft bekendt dat Jan De Beer x Nelleken Boons hem inden naeme vande voors Aerte Meeus ende van Andries, Lijsbeth ende Marie Meeus beneden ende justen afgelost ende gequeten heeft alsulcken erffrente van vijff karolus gulden tsjaers als de voors Jan De Beer x Nelleken Boons hunluijden personelijcken hadden bekendt gehad op 28 dec 1553 aen Jan De Pelsmaker inden naem van den voors sijne huijsvrouwe ende heur sustere ende broedere.…
R1628 fo 53:
- 23 sept 1577: Andries Meeus als momboir van Lijsbeth De Pelsmakere wijlen Jansdochter heeft ontvangen na de dood van haar vader en na S+D tussen haar en de andere kinderen een pleck bempts in de Geverstraete …
- 23 maart 1584: Jan Vandencruijce heeft na de dood van Lijsbeth De Pelsmaker te leen ontvangen in naam van Aert De Pelsmaker broer van Lijsbeth de voors drij vd bempts…
- 5 feb 1618: Aert De Brier x Anna De Neuter heeft te lene verheven tot behoef van haar kinderen behouden van wijlen Aert De Pelsmaker na de dood van dezelfde Aert een stuksken bempt van drij vd inden gever ...

R1605 fo 96v: 4 juli 1607
Anna De Neuter x ... Andries Meeus als momboirs van de weesen Aerts De Pelsmaker verkopen aan Adriaen Hendrickx x Maria Van Cauteren vijf vd land gelegen aen Cruijs in Rotselaer.‎
R1605 fo 107v: 4 juli 1608
Margriet Van Aerschot verkoopt aan Andries Meeus x Digna Van Witbergen een half boender lants gelegen aent Vaken.
R1628/ 2 fo 280:
- 27 feb 1609: Hendrick De Neuter en Andries Meeus als wettige momboirs vande kinderen Aerts De Pelsmaker x Anna De Neuter te weten Andries, Gooris en Kathlijn De Pelsmaker hebben na de dood van Marie De Pelsmaker en na de dood van voors Aerden te lene ontvangen ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Meeus Aerte, ° ca. 1545, x met Jan De Pelsmaecker de jongen,

     Uit dit huwelijk:

     De Pelsmaecker Lijsbeth, 

 

Meeus Lijsbeth, ° ca. 1550, x met Petrus De Witte,

 

Meeus Andreas, XIV, ° ca. 1550,

 

Meeus Maria, ° ca. 1552, x met Hendrick De Neuter, fs Jan x Margriet Van Hoevelt,

Heer Bruno Mertens, pastoor ter plaetse & Jan Van Aerchot h geestmeester met consent vanden eerw heere landtdeken ter jre ende Anthoon & Adriaen Van Leijssen gebroeders gerechte neven van Laureijs Rhijns sone Cornelis x Maeijken De Neuter ende in dijer qualiteijt als sijn naeste bloetverwanten ende erfgen ab intestato ter andere sijden kwamen op 23 april ll overeen voor notaris J. Baelmans aengaende de successie & versterfenisse vande goederen bijden voors Laureijs achtergelaeten de welcke den voors comparant onder qualiteijt voors was pretenderende vuijt crachte vanden testament van wijlen Hendrik De Neuter sone Jans & vanMarie Meeus dochter Jans gehuijsschen ‎(14 juni 1617?)‎ ende de welcke voors tweede comparanten ab intestato pretenderen & dat ... die voors iersten & tweeden comparanten alle die goeden bijden voors Laureijs achtergelaeten sullen deijlen, paerten & genieten elck half & half, te weten den h geest van Rotselaer een iste hellicht ende die voors comparanten tsamen dander hellicht ende dat die voors comparanten ... die costen hieromme sullen dragen half en half
Daarom verkopen zij aan Goris De Pelsmaker vijf vd lants opt Hamelenvelt
& nog ses vd lant opt Laer ‎(de weg comende van het Cloostergat naer het Moleken, Cornelis Bernaerts, derfgen Christiaen Aurogge)‎ aan Andries Janssens en sijn broeder Willem Janssens ‎(fo 110)‎
& 40r lants gelegen opt Rotselaerenvelt bij den Dorelaer reg derfgen Willem Aurogge, aen Adriaen Meeus inden naem van Anthoon Goris als momboir van Maeijcken Van Hove dochter Hendricx Van Hove x Anna Gooris daer vader aff was Anthoon Goris tot behoeff vanden voors Maeijcken Van Hove ‎(fo 110v)‎
& de hellicht van een half boender lant gelegen opden Wijngaert aen Andries en Willem Janssens ‎(fo 118v)‎.

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Hieronder een goedenisakte dd. 15.10.1585, waarbij Henricus De Neuter (sone wijlen Jans) en Maria Meeus (dochter Jans) uit Rotselaar in het bezit werden gesteld van een perceel land van 5 vierendelen te Rotselaar, dat zij hadden gekocht van Jan Ooge sone wijlen Jans uit Leuven.

Bron : Inventaris Cuvelier, register nr. 7478, fol. 50r°, akte dd. 15 oktober 1585.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbescreven gestaen Jan Ooge sone wijlen Jans, woonende te Loven, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse een stuck landts, groot vijff vierendeelen, gel(ijck) tzelffve ombegrepen der maten gelegen is tot Rotselaer opt Hamer Velt, regenoten joncker Cornelis van Graven ter eenre, het eeussel aldaer gelegen, toebehoiren(de) Henricken Pels ter tweeder, derffgenaemen m(eeste)rs Peeters wijlen Bulloys alias Luytens ter derder ende Thomas Kerstens ter vierder zijden, ende die voers(creven) opdraeger daervuyt ontgoet ende onterft zijnde, zoe zijn daeirinne gegoeyt ende geerft ten erffelijcken rechte Henrick De Neutere sone wijlen Jans ende Marie Meeus, gehuysschen, woonende tot Rotselaer voers(creven), et satis die voers(creven) opdraeger obligan(do) et submittendo se et sua in amplissima forma et war(as) op sheeren chijns vanden gronde indijen men bevindt daer eenigen vuyt te gaene, terminis debitis et c(on)suetis p(er)solven(dis) tanq(uam) prout jure, coram Goerdts, Luenis, octobris xva., 1585.

 

Hieronder een akte met vermelding van Henricus De Neuter sone Jans en Maria Meeus uit Rotselaar als kopers van een perceel land van vijf vierendelen onder Rotselaar op het Hamerveld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7478, fol. 162v°, akte dd. 15 oktober 1585.

Item in tegenwoerdich(eyt) des meyers ende schepen(en) van Loven(e) naerbescr(even) gestaen Jan Ooge sone wijlen Jans, woonende te Loven(e), heeft per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een stuck landts, gel(ijck) groot vijf vierendeelen, gelijck tzelfve ombegrepen der maeten gelegen is tot Rotselaer opt Hamer Velt, regenoiten jo(ncker) Cornelis van Grave ter eendre, het eeusel aldaer gelegen, toebehoiren(de) Henricken Pels, ter tweedre, derfgen(aemen) m(eeste)r Peeters wijlen Bolloys alias Luytens ter derder ende Thomas Kerstens ter vierder zijden, ende de voirscr(even) opdraegere d(aer)uyt ontgoet en(de) o(n)terft zijnde, soo zijn daer inne gegoet ende geerft ten erffel(ijcken) rechte Henrick De Neutere sone wijlen Jans ende Marie Meeus, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer voirscr(even), et sat(is) de v(oir)s(creven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) se et sua in amplissima forma et war(as) op tsheer(en) cheyns van(den) gronde indijen men bevi(n)dt d(aer) eenigen vuyt te gaene, terminus debit(is) et c(on)suet(is) p(er)solven(dis) tanquam prout jure, cor(am) Goerdts, Leunis, octobr(is) xva., 1585.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Henricus De Neuter (zoon van Joannes) en Maria Meeus, die in het bezit werden gesteld van een beemd van tien vierendelen te Rotselaer nabij de Drie Linden

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7478, fol. 210v°, akte dd. 16 juni 1586.

 Item in tegenwoerdicheydt des meyers van Loven(e) ende schepen(en) van Loven(e) naerbescr(even) gestaen Wouter De Keysere sone wijlen Henricx en van Yda Winne, gehuysschen als zij leeffden, woonende tot Wesemaele, per mo(nitionem) heeft heeft opgdraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse een stuck beempts, groot thien vierendeelen ombegrepen der juyster maeten, gelijck en(de) het zelfve gelegen is tot Rotselaer bij de Drije Linden aldaer, genaempt den Incpoel, regen(oiten) tsheeren straete ter eendre, de goeden des goidtshuys van Vrouwen Perck ten twee andere, de Vincx Eeussels ter vierder ende tsheeren waetere, genaempt de Winge, daerneffens vlietende, ter vijfster zijden, gelijck tzelve onder meer andere goeden den voirgenoempden opdraegere teghen zijn(e) mede erfgen(aemen) opten xxii. dach augusti anno xvc. lxxxiiii in dierste scrijfcam(er) in deylinge gebleven is, exp(osito) soo is daer inne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Henrick De Neutere # sone wijlen Jans #, zoe tot behoef van hem zelfven als inden naeme en(de) tot behoef Marie Meeuws, zijn(e) huysvr(ouwe), woonen(de) tot Rotselaer voirs(creven), per mo(nitionem) et sat(is) de voirscr(even) opdraegere obligan(do) et submitten(do) se et sua in forma et war(as) op twee carolus gulden twintich stuyfvers tsiaers tanquam prout jure indijen men bevindt de zelfve daer vuyt te gaene, ende om den voirscr(even) gehuysschen voir de voirs(creve) beloofte van genoech doeninge en(de) waerschappe te bat te verzekeren, soo heeft de voirscr(even) Wauter per mo(nitionem) opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse die hellicht van eenen dachmaele landts, gelegen tot Rotselaer v(oir)s(creven) opt Meuleveldeken, stuycken(de) opden cloosters wouwer aldair, regen(oiten) tsheeren straete ter eendre, derfgen(aemen) Peeters Meulema(n)s ter tweedre, de goeden Jans Vanden Berghe, metsere, ter derder en(de) de grachte aldaer tusschen dMoelen Veldeken en(de) Rotselaeren Velt ter vierder zijden, exp(osito) impositus est de voirs(creven) Henrick De Neutere, zoo tot behoef van hem als tot behoef zijnder v(oir)s(creve) huysvr(ouwe) per mo(nitionem) om tzij bij vercoope oft anderssints hun wettich gebreck daer aene te mogen verhaelen et sat(is) obligan(do) et submitten(do) ut supra, et war(as) opde lasten, d(aer)uytgaen(de) tanquam prout jure, cor(am) Liedekercke, Goerdts, junii xvia., 1586.

     Uit dit huwelijk:

     De Neuter Adriana, ° ca. 1580, x met Willem Fobelets, gezin daar.

 


 

Meeus Andreas, ° ca. 1550, x met Digna Van Witbergen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Meeus Adrianus, ° ca. 1575, x 1 met Cathlijn Van Aerschot, fa Aert en Anna Schrijns, x 2 met Anna Van den Eijnde, fa Jan en Maria Fobelets,

SSB23: dit sijn de keuren gedaen binnen den tijt van Adriaen Meeus 1604-1605
Peeter De Witte heeft gecuert tegen Peeter Stoffels & heeft den selven gesmeten met een pot & geblaes vuijst ten huijse Jans Van Meerbeeck hier overgeset op overgebrocht aen Lauwerens Van Criekburge.
SSB23: dit sijn de keuren gedaen binnen den tijt van Adriaen Meeus 1604-1605
Vranck Van Aerschot heeft gecuert tegen Adriaen Daems heeft den selven gesmeten met een vuyst opde bruijloft van Jan Meeus overgebrocht aen Adriaen Meeus.
R1605 fo 14v: 13 dec 1600
Aert De Pelsmaker verkoopt aan Adriaen Meeus x Catlijne Van Aerschot een dm bempt int Beversluijsen broecken tusschen de goeden van Cornelis Van Grave en de Windevondel.
R1605 fo 94: 29 dec 1606
Hendrik Van Dijcke als momboir van de onbejaerde kinderen van wijlen Peter Lauwers x Cathelijne Vranckx alias Grietens met overstaen van Peter Lauwers den jongen gesondt sijnde, Joris Van Aerschot, Adriaen Briers, Geert Van Aerschot ende Adriaen Meeus x Cathelijne Van Aerschot suster des voors Geerts
Item Merten Briers x Goedele De Cale
Als erfgenamen van Geraert Verstraten verkopen twee vd als zijlieden waren pretenderende op een half dm gelegen te Bexem eerst de voors Geraert Verstraeten toebehoort hebbende aen Goyvaert Vrolijckx de jongen met Cathelijne Brugmans sijn huijsvrouwe.
R1605 fo 115v: 25 aug 1607
Wij schepenen... dat comen zijn Jan & Mathijs Van Kessel als executeurs des sterfhuijs van wijlen heer ende meester Quinten Van Kessel hunnen oom ende dat achtervolgende seker bescheet geschreven int lattyn gepasseert voorden officiael van Luijck der stadt in data 17 nov 1606 gelijck ons alhier es geblecken ende hebben in dyen qualiteyt bekent verocht te hebben ende met eenen halm onsen voorschreven rechter inde handt ... tot behoeff van Adriaen Meeus & Cathlijn Van Aerschot sijne hyuijsvrouwe seker stuck saijlants genaempt het Papenblock hunnen voors oom toebehoort hebbende groot ontrent ses daghmaelen ... gelegen inde hellicht alhier regenoten Sheeren straete ter eender derffgen Peeter Jaecobs ter tweeder den heyligen geest van Rotselaer ter derder den autaer van Sinte Antonius ter iiij zyden.
R1605 fo 120: 5 aug 1608
Jan Van Haecht Thomaessone verkoopt aan Adriaen Meeus Andriessone x Cathelijne Van Aerschot drije vd bempts int Hellichterbroeck & een half dm int voors broeck & een half bunder bempts int voors broeck & noch drij vd int voors broeck & een dm int selve broeck.
R1606 fo 4: 6 maart 1626
Catlijn Meeus, dochter wijlen Andries met contentie willen weten en ten overstaen van Hendrick Janssens haeren wettighen man ende momboir ende hebben tsaemen opgedraeghen met behoorlijcken verscheijden tot behoeff van Adriaen Meeus x Anna Van den Eynden drije vierendeels bempts onbegrepen gelegen int Hoochkerckbroek over d'oude Wemer wegh d'oude Demer ter jre, den heilighengeest van Rotselaer ter tweedere mette ... beijden ter iijre; Adriaen Briers den ouden ter vierdere.
R1606 fo 116: 5 meert 1633
S+D derfgen Marie Meeus
- Adriaen Meeus, Peeter Vander Beken, derffgen Jan Meeus te weten ...
- Gooris De Pelsmaeker, Andries De Pelsmaeker ende d'erffgen Cathlijn Meeus te weten ...‎
1) Adriaen Meeus
- eenen bempt van vijf dm gelegen in de Haecheusel
2) Peeter Vanderbeken x Cathlijn De Pelsmaker een dm opt Rotselaerenvelt + alnoch een half dm opt Rotselaerenvelt
3) derfgen Jan Meeus vijf vd lants aenden Dorelaer opt Rotselaerenvelt + 40r daerbij gelegen + de hellicht van een half boender bempts gelegen int Schipstal
4) Gooris De Pelsmaker de hellicht van een half boender lants opt Rotselaerenvelt + een boender bempt int Hellichterbroeck
5) Andries De Pelsmaker de hellicht van een half boender lants gelegen opt Rotselaerenvelt + drije vd bempts gelegen bij de Rumsdoencken inde hage + en half boender hellichtwinninge int Hellichterbroeck
6) derfgen Cathlijn Meeus drije vd lants opt Haemelenvelt, drije vd int Schipstal + de hellicht van een half boender op de Wijngaert het welck in tweeen is gedeijlt met de andere hellicht in de deijling van Hendrik De Neuter, ende mits het halfboender wat in dubie oft questie staet alsoo dat den heere pastoor wilt seggen dat het soude gemaeckt wesen bij testament aende kercke oft h geest van Rotselaer soo hebben partijen of deijlenoten malcanderen gelooft te garanderen & hetselfste dm gepriseert oft geschat op een hondert vijftigh guldens dewelck dese voors deijlgenoten van hun soude moeten geven aen dese sesde deijlinge waert saecken dat sij moesten affstandt doen van het voorschreven dm.
RM23717 fo 6: Adriaen Meeus ende derfgen Peeter Jacobs ‎(nu Jan Van Schrieck)‎ 1635-1646
Fo 7: Noch een stuck lants liggende opt Hellichtervelt groot iij vd ‎(Jan Vandergeeten, Adriaen Meeus)‎ heeft in hueringe Dierick Meeus
Item noch een eusel ende helcht aen Thellichtervelt groot ontrent 13 dachmael ‎(Adriaen Meeus, Peeter Jacobs)‎.
Fo 8
Noch een stuck lant gelegen te Bexem groot 13 dm ‎(Hendrik Van Malcot, Geert Van Aerschot alias Verstraeten)‎ ‎(doorstreept)‎
Item daerbij gelegen een eusel groot 1 dm ‎(Adriaen Bries, Jaspar Delst (?)‎, dit is verset in mangelinge ... tegen Hendrik Stevens‎ (Meeus?)‎, eenen bempt genoempt den Monkhof.
RM23717 fo 55v
Sint Anthonius altaar
Geert Van Aerschot met Adriaen Meeus getrout met Cathelijn Van Aerschot nu bij deijlinge gedaen a° 1647 van huijs en hof gestaen tot Beversluijs
Betaelt aan mij h Bruno Mertens van het jaer 1610 tot int jaer 1648 incluijs item solvit Jan Wijbechts ? Marie Van Aerschot de jaren 1647 en 1648
Derfgen Willem Van Langendonck tot Loeven te voren Potzuimberghe nu Herman Leijs bij coope ‎(altijd betaald geweest‎ tot 1649 incluijs).
RM23715 fo 56
Jan Vandenheuvel tevoren Peeter Jacobs met derfgen Adriaen Meeus tsaemen van een block inde hellicht genaemt het Zuenblock
Ten tijde van Adriaen voor die dat block alleen hadde en deugdelijck betaelt zedert hebben die eijgenaers dese rente gespleten in hunne afbetalinge
Ende de we Adriaen Meeus heeft haer helft betaalt tot 1646, 1648 incluijs
Cornelis Van Aerschot modo est filius Magdalena Goris.
R1606 fo 4: 6 maart 1626
Catlijn Meeus, dochter wijlen Andries met contentie willen weten en ten overstaen van Hendrick Janssens haeren wettighen man ende momboir ende hebben tsaemen opgedraeghen met behoorlijcken verscheijden tot behoeff van Adriaen Meeus ende Anna Van den Eynden sijne wettighe huijsvrouwe drije vierendeels bempts onbegrepen die mate gelijck die gelegen sijn alhier int Hoochkerckbroek over d'oude Demer wegh d'oude Demer ter jre, den heilighengeest van Rotselaer ter tweedere mette ...‎ beijden ter iijre; Adriaen Briers den ouden ter vierdere, waranderende de selve voor vrije & onbelast goet; ... daervuyt bij ordere van recht ontgoeyt ende onterft synde soo sijn daeromme gegaene ter man ... des meyers & schepenen wijsdomme van erffelijcken rechte den voors. Adriaen Meeus & Anna van den Eynde syne wettighe huysvrouwe.
R1606 fo 32: 22 mei 1626
Lowijs Janssens x Anna Van Boesschot verkopen drije vd lants gelegen inde Hellicht aen Adriaen Meeus x Anna Van Eijnde .. met selve huijs en erffve groot 25 roeden gelegen inde Hellicht ‎(reg Heijligen Van Eijnde)‎.
RM23717 fo 11 9 april 1635
Wij Adriaen Meeus ende Anna Van Eijnde gehuijsschen kennen ende belijden onder ons gewoonlijck handttecken ontfangen te hebben ut handen h Brune Mertens priester pastoor der prochie Rotzelaer de somme van hondert rinsguldens eens, waer van wij kennen schuldigh te zijne eene rente van sess guld ende vijf stuijvers erffelijck te quiten de penninck sesthien teener reijse, altijt vallende den lesten dach meert ...
R1618/ 1 fo 94: 9 sep 1647
IN Jan vdp tegen Adriaen Meeus
Dat den gedaegde sich soo verre heeft vergeten van opden donderdagh lestleden wesende den derden dese loopende te schieten eenige huijsduijven van sr Raeijmaeckers rentmr ende want selve niet en so gepermitteert te doen.

S+D kinderen ende erfgen Adriaen Meeus x Anna Vandeneijnde
- Anneken VDP we Andries Meeus geasst met Carel De Brier als momboir over haere kinderen behouden van Andries Meeus
- Peter Huijgens x Maria Meeus
- Merten Briers x Elisabeth Meeus
- Jacques Van Aerschot x Dymphna Meeus
- Merten Van Meerbeeck als vader ende momboir van sijne kinderen behouden van Anneken Meeus
‎(onvolledig ... geen datum - zie archief)‎.
AVT2: 12 april 1678
Testament van Merten Briers x Elisabeth Meeus om zijne huijsvrouwe te egaleren met de andere zijne voorkinderen
- aan zijn huijsvrouw aangedeylt wegens Anneken Vandeneijnde we Adriaen Meeus haer ouders
afgeleijt bij Aert Nijs.
AVT2: 12 april 1678
Aert Nijs x Maijcken Van Inde uit Betekom verklaren dat zij sedert hun huwelijk eenige jaren hebben afgeleijt eene rente … hun C bij testamente van wijlen Jan Van Eijnde vader van Anneken Vandeneijnde lest we Adriaen Meeus was ten laste gelegd & moeder van Elisabeth Meeus x Merten Briers
item Anneken Meeus haere Anna dochtere x Merten Van Meerbeeck
Digna Meeus x Jacques Van Aerschot
Andries Mees
Adriaen Meeus
Maeijcken Meeus x Peeter Huijgens.

     Uit dit huwelijk:

     2.  Meeus Maria, (°) Rotselaar 08.04.1619 (g. Foblets Joannes en Mues Maria), x 1 Rotselaar 02.03.1647 (g. Janssens Guilhelmus en Meeus Adrianus)

     met Gerardus Van Aerschot alias Verstraeten, x 2 Rotselaar 27.07.1660 (g. Huijgens Nicolaus en Meeus Adrianus) met Petrus Huijgens,

     Meeus Elizabeth, (°) Rotselaar 03.11.1620 (g. Van Aerschot Joannes en Ales Maria), x met Martinus Briers,

     deze x 1 Rotselaar 23.01.1622 (g. Gooris Anthonius, Bries Martinus en Bries Adrianus jr) met Goris Catharina (S5071), gezin bij Briers,

     Meeus Dijmpna, ° ca. 1625, x Rotselaar 26.02.1661 (g. Van Aerschot Guilielmus en Vermolen Angelus) met Jacobus Van Aerschot, 

     Meeus Anneken, ° ca. 1632, x Rotselaar 23.10.1659 (g. Meeus Adrianus en Van Merbeeck Petrus) met Martinus Van Meerbeeck,

     Meeus Andreas, ° ca. 1633, x Rotselaar 11.02.1665 (g. Vanden Panhuijsen Petrus en Foblets Joannes) met Anna Vandenpanhuijsen, 

 

Meeus Catharina,  ° ca. 1578,

 

Meeus Joannes, ° ca. 1580, x met Barbara Daems, + Rotselaar 19.11.1635, zij x 2 Rotselaar 29.09.1626 (g. Meeus Adrianus en Van Aerschot Arnoldus) met Henricus Bols, fs Joannes en Anna Van Espen, zijn gezin bij Bols, deze x 2 Rotselaar 14.08.1637 (g. Mr Joannes Van Crieckinge, Joannes Van Horck, Meulemans Isaac en Lechy Joannes) met Paschasia Stas, deze x 2 (niet Wez, ) met Joannes Beltens, geen fii Wez, deze x 2 met Joanna Cortens, rest van het gezin bij Stas,

RM23716 fo 52: alud manuale boni?
Hendrik Verbeumen olim Geert Van Berge van huijs te Eijnde. Item noch 2 rinsgl erfelijck ‎(personeel rente)‎
Deze twee ringsl moet nu draegen Jan Meeus & zij a° 1613 gehypotekeert op 4 vd land gelegen opden Wijngaert. Jan Meeus heeft dit stuck tegen derfg anno 1613 vercregen & die rente tot sijnen last genomen
Cathelijne Van Bettenrode alias De Zeeuwe van huijs ende hof tegen over den pastorije
Et solvit Jan Meeus ‎(1614-1621).‎
RM23716 fo 19
Peter Meeus tevoren Jan Meeus te voren Vercammen van vijf vierdel landt opden Wijngaert ‎(1648 etc)‎ S+D der erfgen Jan Meeus x Barbara Daems
- Peeter Meeus
- Henrick Van Meerbeke x Cathlijn Meeus
- Adriaen Vrolijcx x Digna Meeus
- Guilliam Van Eijcken x Anna Meeus.

Peter Daems sone wijlen Adrianus Daems, Joos Daems synen broeder ende Elisabeth Daems x Peter Vanlandts ‎(Naulants?)‎ verkopen ierst een dm bempts hellichtwinninge gelegen int Bexembroeck ‎(reg Geertruijdt Fobelets)‎ item noch een half dm bempts hellichtwinninge gelegen int Bexembroeck, welke twee percelen bempts sijn verstorven op hun opdragers vaeder & moeder bijde doot van wijlen Peeter Van Kelffs alias Van Dijck x Barbara Berthiers dd 1617, 8 okt, aen Adriaen Briers x Anna VDP, dochter Jans.

     Uit dit huwelijk:

     1. Meeus Catharina, (°) Rotselaar 23.03.1605 (g. De Nuetere Henricus en Van Aerschoth Catharina), x 2 Rotselaar 08.10.1634 (g. Meeus Adrianus en

     Bols Henricus) met  Henricus Van Meerbeeck, (deze x 1 Rotselaar 25.11.1612 (g. Van Meerbeeck Ludovicus/Janssens Henricus en

     Kerckmans Amandus) met Janssens Anna (S2975), + Rotselaar 21.05.1634), x 2 Rotselaar 02.05.1668 (g. Van Inthout Bartholomeus/Vrolijx Adrianus en

     Huens Petrus) met Huijbrecht Van Inthout, gezin bij Van Meerbeeck,

     Meeus Adrianus, (°) Rotselaar 08.05.1608 (g. Janssens Henricus en Van Aerschot Catharina), x (niet Rot, H, ) met Maria Bols,

     Meeus Digna, (°) Rotselaar 29.08.1610 (g. Meeus Adrianus en De Witte Maria), x Rotselaar 24.11.1641 (g. Vrolyx Godefridus en

     Vrolyx Joannes) met Adrianus Vrolijcx, gezin hier,

     Meeus Petrus, (°) Rotselaar 17.12.1613 (g. De Witte Petrus en Meeus Maria), x Rotselaar 13.09.1644 (g. Vrolijx Godefridus en Van Meerbeeck Henricus)

     met Elisabeth Vrolijckx, gezin bij Vrolijcx.

 


 

Van Hoegaerden Joannes,° ca. 1570, x met Catharina Meeus. Catharina Meeus x 2 Rotselaar 15.01.1606 (g. Meeus Andreas en Van Bostraten Johannes) met Henricus Janssens, fs Willem x Cathlijn Rogmans alias Desters.

 

R1605 fo 78: 22 april 1603
Willem Van Aerschot Anthonissone verkoopt aan Jan Van Hoegaerden Huijbrechtsone x Cathelijne Meeus drije vd lants op het Elsthof ter plaeste geheeten de Hellicht

Huijbrecht Van Hoegaerden hem sterkmakende over Merten Van Heymbeeck x Berbel Van Hoegaerden den voors Huijbrecht dochter, Jan Van Hoegaerden ende Hans Van Bostraeten x Margriet Van Hoegaerden, ter eenre, ende Hendrik Peeters vervangende hiermede zijn broeder Gielis pPeters ter andere hebben samen opgedragen tot behoef van Hendrik Van Dycken x Elisabeth Lauwers een dm land geheeten Theygueten.

S+D Hendrick Janssens x Cathlijn Meeus
En Jan Van Hoegaerden sone Cathlijn Meeus voors
- Anneken Janssens x Bertel Van Eijnde
- Willem Janssens
- Andries Janssens
- Jan Van Hoegaerden.

S+D der erfgen wijlen Jan Van Hoegaerden, Hendrik Janssens ende Cathlijn Meeus etc
- Jan Van Hoegaerden
- Niclaes Van Boischot x Anneken Janssens ten overstaen van Aert Merckx en Andries Janssens
als wettige momboirs van Adriaenken Van Eijnde haeren sone behouden van wijlen Berthel Vanden Eijnde.

 

Onderstaande akte en commentaar met dank aan Paul Peeters.

Zie 1 : Janssens11.htm.

Zie 2 : Meeus2.htm.

Zie 3 : Van%20Boeschot.htm.

Zie 4 : Van%20LangendonckM.htm.

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Catharina Mieus (Meeus), weduwe van Henricus Janssens. Henricus Van Meerbeeck, haar tweede man, en Adrianus Mieus, haar broer, treden op als voogden van haar vijf onbejaarde kinderen met Henricus Janssens (zie eerste en tweede link).

Daarnaast wordt er ook gemeld gemaakt van Guilielmus Vanden Bosch zone Jacobus en zijn vrouw Catharina Van Langendonck dochtere Joannes (zie derde en vierde link).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 206v., akte dd. 6 april 1629.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Cathlijn Mieus weduwe wijlen Henrick Janssens voor de tocht en(de) Henrick Van Meerbeeck met Adriaen Mieus, geeedde momboir van(de) onbejaerde kinderen wijlen des voors(chreven) Henricx Janssens, naer v(er)moghen der acte van authorisatie der heeren weesm(eeste)ren deser stadt in date iiia. feb(rua)ry 1629, ondert(eeckent) De Vroey, s(ecreta)ris, daeraff den teneur hier naer is volgen(de), voor d' erffel(ijckheyt), bij manisse hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse drije dachm(aelen) en(de) een halff landts, gelegen onder Rotselaer, ter plaetsen geheeten Rutters Veldt, regen(oten) s' heeren straete leyden(de) naer Mechelen ter ie., Peeter del Planck ter iie., d' erffgen(aemen) Margriete Herrions ter iiie. ende die bempden, gen(oemp)t Cirennebroeck, ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Willem Van(den) Bosch sone wijlen Jacops, soo voor hem als voor Cathlijne Van Langendonck dochter Jans, sijne huysv(rouw)e, p(er) mo(nitionem) et satis et waras op eene erffel(ijcke) rente van vijffentwintich rinsg(uldens) aen d' erffgen(aemen) ... [n.v.] sonder meer, tanquam prout, op conditie dat het loopen(de) jaer der v(oor)s(chreve) rente partijen halff en(de) halff moeten betaelen, coram Gudelinus, Stockmans, aprilis via., 1629.

Teneur der v(oor)s(chreve) authorisatie.

Alsoo den heeren weesm(eeste)ren der stadt van Loven bij req(ues)te was te kennen gegeven van wegen Henrick Van Meerbeeck en(de) Adriaen Mieus, geeede momboirs van(de) vijff onbejaerde kinderen wijlen Henricx Janssens en(de) Cathlijn Mieus, gehuysschen, hoe dat de s(elv)e kinderen voor de proprieteyt en(de) die voors(chreve) Cathlijn, henne moedere, voorde tocht waren toebehooren(de) drije en(de) een halff dachm(aelen) landts, gelegen onder Rotselaer, ter plaetsen gen(oemp)t Ruttersveldt, bij Wackerseel, regen(oten) s' heeren straete loopen(de) naer Mechelen ter ie., d' erffgen(aemen) Margriet Herrions ter iie., Peeter del Planck ter iiie. en(de) die bempden, gen(oemp)t Cirennebroeck, ter iiiie. sijden, belast met over de veertich guldens erffel(ijck) aen diversche persoonen, ende want tselve landt jaerl(ijcx) soo vele niet en conste gelden in hueringhe als de lasten bedroeghhen en(de) dat die v(oor)s(chreve) Catlijne met haere kinderen t' s(elv)e landt niet en consten gelabeuren dan tot haere schaede als wel gelegen een halff ure van haere woonstede en(de) dat niet alleen t' v(oor)s(chreve,) stuck landts, maer oock d' andere goeden der v(oor)s(chreve) weesen voor de v(oor)s(chreve) lasten geschaepen waren te worden vuytgewonnen, baeden die sup(plian)ten oodtmoedel(ijck) om permissie van(de) v(oor)s(chreve) drije en(de) een halff dachm(aelen) landts publickel(ijck) te moghen v(er)coopen om mette pen(ningen) daervan procederen(de) die v(oor)s(chreve) rente te moghen affleggen, op alles wel en(de) rijpel(ijck) geleth en(de) gebleken sijnde bij extract vuyt schepen(en) reg(ist)re van Rotselaer dat die v(oor)s(chreve) sup(plian)ten opden xxiiiien. jan(ua)ry lestleden hadden, gedaen den behoorl(ijcken) eedt als momboirs over die v(oor)s(chreve) weesen, soo hebben die v(oor)s(chreve) weesm(eeste)ren die supplianten geauthoriseert en(de) authoriseren bij desen om die v(oor)s(chreve) drije en(de) een halff dachm(aelen) landts publickel(ijck) en(de) metten vuytganck van(der) berrender keerssen te v(er)coopen, die cooppen(ningen) t' ontfanghen en(de) den cooper daervan goede goedinghe te doen, behoudel(ijck) dat sij binnen sesse weken naer het v(er)coop ter weescaemere sullen moeten doen blijcken van quytinghe der v(oor)s(chreve) rente en(de) anderssins van(de) cooppen(ningen) doen rekeninghe, bewijs ende reliqua, aldus gedaen ter weescaemere opden derden feb(rua)ry 1629 ter p(rese)ntie van jo(ncke)r Louys Van Schoer en(de) heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve, mij p(rese)nt, ende was ondert(eeckent) A. De Vroey.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Hoegaerden Joannes, ° ca. 1600,  x Rotselaar 13.07.1625 (g. De Witte Petrus en Janssens Henricus n. Stoffels Petrus) met De Witte Catharina, (°) Rotselaar 11.01.1609 (g. De Neutere Johannes en De Neutere Catharina),

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegaerde Joannes, x Werchter 08.08.1652 (g. Mag. Van Tongelen Arnoldus en Mag Joannes Schellekens)

     met Bosmans Adriana, (°) Werchter 07.03.1628 (g. Booghaert Walterus en Holemans Adrianus),

          Uit dit huwelijk:

          Van Hoegaerde Guilielmus, (°) Werchter 02.03.1653 (g. Guilielmus Boschmans en Barbara De Brier),

          Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 05.03.1656 (g. Adrianus Van Hoeygarden en Anna Janssens), x 1 Rotselaar 20.01.1683 (g. Amandus Claes

          en Christianus Van Hogaerden) met Maria Fannes, x 2 Rotselaar 20.02.1683 (g. Adrianus Van den Broeck en Andreas Van Krickinghe)

          met Maria Vanden Brock (fa. Adrianus Vanden Broeck en Joanna Uyterhoeven), x 3 met Adriana Iwens,

               Uit dit huwelijk:

               1. Van Hoegaerden Barbara, (°) Rotselaar 02.11.1683 (g. Mandelburchs Arnoldus en Van Beneden Barbara),

               Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 09.01.1685 (g. Van Boesschot Petrus en Pasteels Maria),

               Van Hoegaerden Elisabeth, (°) Rotselaar 30.09.1686 (g. Van Hoegaerden Guilielmus en Van Hoegaerden Maria n. Elisabeth Claes),

               Van Hoegaerden Guilielmus, (°) Rotselaar 28.09.1688 (g. Van Hoegaerden Guilielmus en en Claes Elisabeth),

               Van Hoegaerden Dijmphna, (°) Rotselaar 15.10.1691 (g. Broecmans Job n. Joannes Fannes en Van Inthout Dijmphna),

               2. Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 07.01.1695 (g. Van den Broeck Adrianus en Kemps Barbara),

               Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 06.04.1701 (g. Geens Andreas en Van Hougarden Maria fa Guilielmus),

               Van Hoegaerden Andreas, (°) Rotselaar 08.12.1707 (g. Van Aerschot Andreas en Janssens Joanna),

               3. Van Hoegaerden Elisabeth, (°) Rotselaar 12.07.1725 (g. Adrianus Van Hoogaerden en Elisabeth Van Aerschot),

               Van Hoegaerden Guilielmus, (°) Rotselaar 28.10.1727 (g. Guilielmus Van Hooghaerden en Maria Vaems),

              Van Hoegaerden Anna, (°) Rotselaar 13.01.1731 (g. Petrus Van den Balck en Anna Kerst), + Rotselaar 24.01.1819,

               x Rotselaar 17.10.1752 (g. Petrus Meulemans en Joannes Hendrickx) met Hieronimus Cornelis, 

          Van Hoegaerden Antonius, (°) Werchter 10.02.1665 (g. Antonius Verrijt en Anna Van den Eynde),

          x Rotselaar 25.02.1688 (g. Adrianus Van Hoegaerden en Henricus Foblets) met Barbara Foblets, fa. Antoon en Anna Verbeumen,

               Uit dit huwelijk:

               Van Hoegaerden Barbara, (°) Rotselaar 15.04.1689 (g. Fobelets Jacobus en Kemps Barbara),

               Van Hoegaerden Adrianus, (°) Rotselaar 22.04.1691 (g. Van Hoegaerden Adrianus en Fobelets Maria),

     Van Hoegaerden Merten,

      Van Hoegaerden Guilielmus, (°) Rotselaar 08.10.1636 (g. Foblets Guilielmus en De Witte Barbara),

     Van Hoegaerden Maria, (°) Rotselaar 26.02.1638 (g. Meeus Petrus en De Witt Maria),

     Van Hoegarden Barbara, (°) Rotselaar 02.12.1642 (g. Van Cauteren Daniel en De Brier Barbara),

     Van Hoegaerden Anna, (°) Rotselaar 03.03.1646 (g. Van Meerbeeck Henricus en Fobelets Anna),

 

2. Janssens Andreas, (°) Rotselaar 18.11.1606 (g. Gheens Theodorus en Van Hoeghaerden Margareta), x Rotselaar 19.11.1634 (g. Meeus Adrianus en Van Meerbeeck Henricus) met Wiggers Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Rot, Wez, Bet, Hols,

     Janssens Guilielmus, (°) Rotselaar 03.09.1636 (g. Jansens Guilielmus en Meeus Catharina),

 

Janssens Guilielmus, (°) Rotselaar 26.03.1609 (g. Hermans Michael en Janssens Anna), x ? 1 met Vanden Eijnde Josina, x 2 Rotselaar 19.02.1639 (g. Dnus Hilvoort Joannes en mag. Van Crieckinge Joannes) met De Brier Barbara, (°) Rotselaar 02.10.1614 (g. De Neutere Henricus en Daems Barbara), fa Arnoldus en De Neuter Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Janssens Adrianus, (°) Rotselaar 04.02.1638 ill. (g. Meeus Adrianus jr en Janssens Anna),

     2. Janssens Anna, (°) Rotselaar 12.09.1642 (g. Janssens Andreas en Vanden Eijnde Anna),

     Janssens Maria, (°) Rotselaar 28.11.1644 (g. De Brier Cornelius en Foblets Maria),

     Janssens Adriana, (°) Rotselaar 07.04.1647 (g. Meeus Adrianus en De Brier Adriana),

     Janssens Gregorius, (°) Rotselaar 05.10.1651 (g. Vanden Panhuijsen Gregorius en Meeus Dijmphna),

     Janssens Joanna, (°) Rotselaar 13.05.1658 (g. Meeus Andreas en Van Arschot Joanna),

 

Janssens Maria, (°) Rotselaar 01.06.1611 (g. Hasselmans Cornelius en Meeus Maria),

 

Janssens Henricus, (°) Rotselaar 21.04.1613 (g. De Neutere Henricus en Woutiers Maria),

 

Janssens Anna, (°) Rotselaar 19.05.1615 (g. Van Meerbeeck Henricus en Van Langendonck Elizabeth), + Rotselaar 12.05.1679 we, x 1 Rotselaar 23.07.1636 (g. Mies Adrianus en Vanden Broeck Egidius) met Vanden Eijnde Bertholomeus, x 2 Rotselaar 18.03.1642 (g. Van Boisschot Iudocus en mag. Van Crieckinge Joannes) met Van Boisschot Nicolaus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vanden Eijnde Guilhelmus, (°) Rotselaar 15.04.1637 (g. Janssens Guilhelmus en Meeus Catharina),

     Vanden Eijnde Adrianus, (°) Rotselaar 26.01.1640 (g. Meeus Adrianus en De Brier Barbara),

     Vanden Eijnde Henricus, (°) Rotselaar 26.01.1640 (g. Van Meerbeeck Henricus en Meeus Dijmpna),

     2. Van Boeschot Andreas, (°) Rotselaar 22.07.1643 (g. Janssens Andreas en Jaspars Maria),

     Van Boischot Joannes, (°) Rotselaar 05.09.1645 (g. Van Hoegaerde Joannes en Van Boisschot Maria),

     Van Boschot Petrus, (°) Rotselaar 07.08.1647 (g. Steuckens Petrus en Van Aerschot Elizabeth),

     Van Boeschot Michael, (°) Rotselaar 22.08.1649 (g. Van Aerschot Michael en Vanden Eynde Anna),

     Van Boeschot Anna, (°) Rotselaar 24.12.1651 (g. Vanden Broeck Joannes en Vanden Eynde Anna),

     Van Boeschot Catharina, (°) Rotselaar 24.12.1651 (g. Van Boeschot Judocus en De Witt Catharina),

     Van Boeschot Maria, (°) Rotselaar 24.12.1651 (g. Wagemans Gerardus en Gosset Maria),

     Van Boeschot Margareta, ° 24.03, (°) Rotselaar 25.03.1653 (g. Van Boeschot Balduinis en Walems Margareta),

     Van Boeschot Maria, ° 25.03, (°) Rotselaar 25.03.1653 (g. Van Bets Isaac en Stoffels Maria),

     Van Boeschot Guilielmus, (°) Rotselaar 21.06.1654 (g. Janssens Guilielmus en Meeus Maria),

     Van Boischot Adriana, (°) Rotselaar 06.08.1656 (g. Vanden Broeck Egidius en Bosmans Adriana),

     Van Boos Maria, (°) Rotselaar 16.02.1659 (g. Van Arschot Joannes en Van Hoegaerden Maria),

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom