Voorouderlijst Meusens Jan                      

 

Maas(s), Maes, Mas, Mees, Moos, Moes, Mos, Moës, Mues, Muës, Moeys, Moies, Moiës, Mous, Maassen, Maassene,Ma(a)sen, Maes(s)en(s), Ma(a)hsen, Mausen, Meess(s)en, Mesen, Mese(n)s, Me(e)zen, Meehsen, Moesen(s), Moesse(ns), Moosen(s), Mo(h)sen, Muesen, Muësen

Patroniem, afgeleid van de voornaam Thomas (wat in het Aramees tweeling betekent).

 

of

 

Meus, Meeus, Meeùs, Meeurs, Me(e)ues, Mees, Meves, Mew(e)s, Meyes, Meyus, Meeuwe(n), Mee(u)wis, Meeuw(s), Meuwens, Meuwes(e), Meuwèse, Meuwis, Meuws, Meeuwig, M(i)ewis, Meuvis, Mevis(se), Mévisse, Mévihsen, Mevissen, Meevis, Me(e)rvis, (de) Meyvis(ch), Van Meyvisch, -ij, Mijvis, Mievis, Miévis, Mivis, Myvis, Mebis, Mebus, Meubis, Meubus,  Meeuse(n), Meeussen, Mees(s)en(s), Meeuwesen, -ezen, Mee(u)wisse(n), Meus(s)en, Meuwissen, Meuwsen, Meves(s)en, Meven(sen), Mewissen, Me(e)vissen, Mévissen, De Mevius, De Meeus, De Meeüs, De Meeûs, Demeus, Demeûs, Meeuws(s)en(s), Sermeus, Neeus, Nieus, Neuwels, Neuwis, Nibbes, -ès, Nibes, -us, Niebes, Neubis, -us, Nobis, -us, Novis

Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Bartholomeus, Anselmus.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - Meusens Jan, (fs Jan) (S), ° ca. 1530, x met Elisabeth De Rouwe (en zus Maria).

 

3. Michiel De Molder Michielssone vande goeden ten Bossche gelegen ende daer leijdt onder Hendrik Cleijnaerts, erfgen Hendrik Smets nu …, Joris Van Kerbeecke, Jan Cleijnhennes ende Jan Meusens.

Aarschot 6911: cijnsboeck Rivieren 1577
11. Jan Vercalsteren Peetersone vanden goeden ten Berge te Kerckhoven ende daer leyde onder Margriet Leerse, Jan Brugmans, de kinderen Peeters Van Mechelen, Peeter Vercalsteren, Jan Meusens ende meer andere
- Lodewijck Van Meerbeeck 26 dec 1595 een jaer cheijs
- Adriaen De Meijer 26 dec 1598 vier jaeren cheijs.
Aarschot 6911: cijnsboeck Rivieren 1577
28. nu Hansken Holaerts oudt 11 jaer actum 24 jul 1590 coram Smets Hoolaerts Meusens
Jan Van Mechelen Paeschensone vande kalckhoeve houdende ontrent 11 dm, ende daer liggen onder derfgen Peeter Van Mechelen, Willem Van Eijcken, Jan Goris met huijs en hof, Jan Meusens met huijs en hof, Henrik De Schrijnmaker met zijn hoefken ende meer anderen.
Aarschot 6911: cijnsboek Rivieren 1577
Jan Mesens, Jan Goris alias Bruers en Lucia Blanckaerts tzaemen van ontrent een bunder blocx geheeten den Creckelberg gelegen int kKerkhofbroeck
over de voors Jan Mesens nu Nicasius Van Hove bij houwelijck van Lijsbeth Mesens dochter Jans.
Aarschot 6887: cijnsboeck Betekom 1632
nu Jan Thonis en Lowijs van Meerbeeck
nu Jan Van Meerbeeck
1632: Lowijs Van Meerbeeck ende Jan Meusens tevoren Jakob Dauwen met huijs ende hove een dm.
Aarschot 6887: cijnsboeck Betekom 1632
Jan Ywaens tevoren Loijs Van Meerbeeck over Jan Meusens te voren Lijsbeth Van Horck van een dm lants.
Aarschot 6912: peertskeuren onder Betekom 1639-1640
13. Peeter Nijs Janssone is als gichtdrager hier op gestelt den 10 okt 1590 van Bettengoederen gelegen ten Inde
- nu Jan Van Meerbeeck: Lowijs Van Meerbeeck te voren Jan Meusens met drij vd lants.

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters:

Deze akte versterkt het vermoeden dat Jan Muesens (Meusens) de oude, zoon van Jan, dezelfde is als deze die geboren is omstreeks 1530.  Andere akten moeten dit duidelijk maken.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8226, fol. 185v°, akte dd. 14 januari 1580.

Item Jan Muesens doude sone wijlen Jans, woenende tot Betecum, in p(rese)ntia, oblig(antes) et submitt(entes), heeft geloeft ende geloeft mits desen Janne Willems soene wijlen Willems een erffrente van acht carolusg(ulden) jaerlijcx, vallen(de) den xxven. maii ende te quyten(e) den pen(ninck) zesthien, daer voer met schepen(en) brieven deser stadt in date maii xxv., xvc. lxxix Jan Smets soene wijlen Henricx ende sekere sijne goed(en), gelegen tot Betecum verbonden staen jaerlijcx wel en(de) loffelijck te betalen et l(itte)ram p(er)ficere in forma, verclerende de hellicht van(de) hootpen(ningen) der selver rente ontfangen ende geprofiteert te hebben(e), geloven(de) van(de) voirs(creve) hellicht den voirs(creven) Janne Smets en(de) sijne goeden costeloos en(de) schadeloos tontheffen(e), cor(am) Liedekercke, Loenis, januarii xiiii.

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Ludovicus Van Meerbeeck (Van Meerbeke) met zijn vrouw Catharina Meusens en Nicasius Van Hove met zijn vrouw Elisabetha Meusens (Meersens), waarbij Catharina en Elisabetha beiden dochters zijn van Joannes (en van Elisabetha De Rouw).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7488, folio 107r., akte dd. 13 november 1595.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Catharina Meusens, dochter wijlen Jans en(de) huysvr(ouw)e van Louys Van Meerbeke, met consente, wille, weten en(de) overstaen desselffs, in des(en) vervangen(de) en(de) hem sterckmaecken(de) voer Nicasius Van Hove ende Elisabeth Meusens, suster der voirs(chreve) Cathlijn(e), gehuysschen, hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een stuck landts, groot omtrint drije dachm(aelen), gelegen onder Geelroye, regenooten die Beeclanden ter eenre, d' erffgenaemen Huybrechts Van Emelen ter andere zijd(en), Cornelia Van Emelen ter derdere en(de) Jan Van Inthouwt ter vierdere sijd(en), expos(ito) impos(itus) est Willem V(er)calsteren zone wijlen Henricx en(de) Elisabeth Paps alias Van Eycken, gehuysschen, woonen(de) tot Rivieren, et satis obligan(do), submitten(do) et waras opde lasten d(aer)op vuytgaende, coram Beringen, Liebrechts, novembris xiii., 1595.

 

Uit dit huwelijk:

 

Meersens Elisabeth, x met Nicasius Van Hove, fs Cornelius x Elisabeth Van Ierlant, deze x 1 met Elisabeth Vermijlen,

Aarschot 6911: cijnsboeck Rivieren 1577
nr 864
nu Nicasius Van Hove bij houwelijck
Jan Meusens van drij dm lants gelegen tegen Bruggen eusel regt Jan Nijs Aertsone.
SAL 6340: Haacht bedezetting 1597
8. Nicasius Van Hove meijer, huijs & hof groot tsamen ontrent een half bunder ende noch een half bunder land en vier boenderen weije stock oudt goet al hueringe, vier koijen sonder meer.
Wer1848 fo 2: 7 aug 1600
Nicasius Van Hove Cornelissone heeft opgedragen tot behoef van Willem Peeters de hellicht van drije dm bemps gelegen aenden Aelmortere onder Werchter ‎(Gielis Loosvelt)‎ ... die hij verkregen heeft van wijlen Gilis Vermijlen zijn schoonvader opden 18 dec 1578 tot behoef van Pauwels Van Rothum x Elisabeth Haaften en naer behoirlijcke verthydenisse soo sijn gecompreert die momboirs vande onbejaerde kinderen wijlen Daneel Peeters daer moeder af was Anna De Schrijnmaker ende presenteerde naderschap dwelck den voors Rothum consenteerde dat met Willeken Peeters des voors Daneels daermee goeden zou.
KB1164 fo 2v: 10 mrt 1604
Nicasius Van Hove meijer tot Haecht met machtiging van Philips Van Hove sijn broeder Cornelissonen daer moeder af was Elisabeth Van Ierlandt heeft verkocht aan Merten Van Hove wijlen Janssone ende Cathelijn Van Calsteren seker stede gelegen in de plaetse tegenover den Bonten Os.
Aarschot 6887/ 2: 25 feb 1611
Aert De Wit x Marie Waerseggers heeft gecocht van Nicasius Van Hove x Elisabeth Meusens anderhalf dm erfe int Heetvelt ende dat voor een koije die Aert voors daervoor heeft gelevert ende geschat sijnde op 18 rinsgl & twee gulden die Aert voors aen Nicasius Van Hove met sijn arbeijt hadde verdient, met consent van kinderen van Lijsbeth we Nicasius Van Hove present sijnde Jan Vereijcken x de dochter van Nicasius Van Hove, Hans Van Hove, Cornelis Van Rijmenam x Cathlijn Van Hove, Huijbrecht Van Hove, Guilliam Van Hove.

Jan Vereijcken x Elisabeth Van Hove Nicasius dochter met Huijbrecht Van Hove haer broeder, hebben verkocht aan Symon Van Roijen drossart. 

 

De volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt melding van Elisabetha Muesens en haar man Nicasius Van Hove, die meyer van Haacht was, alsmede van Ludovicus Van Meerbeeck en zijn vrouw Catharina Muesens. Elisabetha en Catharina Muesens zijn gezusters. Verder wordt in de akte melding gemaakt van de gezusters Maria en Elisabetha De Rouwe en als ik het goed versta, is Elisabetha De Rouwe de moeder van Elisabetha en Catharina Muesens en zou Catharina De Rouwe een tante zijn. Dit zou betekenen dat Joannes Muesens (vader van Elisabetha en Catharina) gehuwd was met Elisabetha De Rouwe.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7498, folio 16v., akte dd. 1 augustus 1605.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Bartholomeeus Van Haecht vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van zekere procuratie speciaele en(de) irrevocable, hem gegeven bij E(lisa)b(e)th Muesens met Nicasius Van Hove, haeren man en(de) momboir, meyer van Haecht, voorde weth aldaer den lesten juny lestled(en), die sel(ve) alhier gesien, gelesen en(de) gebleken, om des naerbes(chreven) staet te moghen doen, die sel(ve) vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen voors(chreven), per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) allen het recht, actie ende gerechtich(eyt), hen constituanten co(m)peteren(de) in ende aen allen en(de) iegewel(cke) goeden wijlen Marie ende E(lisa)b(e)th De Rouwe, gesusteren, wijlen moedere ende moye van hen constituanten v(er)storven en(de) gedevolveert, geleghen soo onder Rotselaer, Wesemael, Aerschot en(de) Rivieren, op de zuytzijde van(den) Demere, vuytgenomen een(en) bempt, geleghen int Sallaken Broeck onder Rotselaer, genoempt den Ham, met sulcx conditie en(de) restrictie zoo verre die constituanten naemaels bevonden eenighe chijnsen, tzij nu oft naemaels, dat zij constituan(ten) die hellicht tot haerwerts reserveren, exp(osito) imp(ositi) sunt Loys Van Merbeke sone wijlen Jacops en(de) Cath(elij)ne Muesens, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) te Rotselaer, per mo(nitionem) et sat(is) vuyt crachte voors(chreven) et war(as) opde lasten daerop vuytgaen(de) tanqua(m) prout iure, coram Rijcke, Schore, augusti ia., 1608 1605. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Nicasius Van Hove en Elisabetha Meusens, dochter van Joannes, inwoners van Haacht. Ter verduidelijking :

1. in de akte staat verkeerdelijk Henrick Vermaerent, dit moet Henrick Vervaerent zijn.

2. in de akte staat verkeerdelijk de toponiem Helsvelt, dit moet Heetsvelt zijn.

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 27v. akte dd. 7 augustus 1604.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Niclaes Van Cranebroeck, clerck der ierster schrijffcamere, hebben(de) om des naerbes(chreven) staet te doene, volcomen macht en(de) procura(ti)e irrevocabel, hem gegeven bij E(lisa)b(e)th Meeusens dochter wijlen Jans met consente en(de) ten overstaen(e) van Nicasius Van Hove, haers mans, woonen(de) tot Haecht, wesende de sel(ve) procura(ti)e van(der) daet den iiiie. augusti 1604, gepass(eer)t voorden not(ari)s G. Boels en(de) zeke(re) getuyghen, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) die goeden en(de) gronden van erffven naebes(chreven), ierst drije dachm(aelen) broecx, gelegen tot Betekom, regen(ooten) Jan Thijs ter ie., de kercke oft H(eyligen) Geest aldaer ter iie., derffgen(aemen) Henrick Schrijnmaeckers ter iiie. zijd(en), item eenen boomgaert, insgel(ijcx) gelegen tot Bethecum inde plaetse aldaer metten huysen daerop staen(de), regen(ooten) Henrick Vermaerent ter ie., Willem Marien ter iie., derffgen(aemen) Jan Gooris ter iiie. en(de) sh(ee)ren straete ter iiiie. zijden, item noch een stuck landts, insgel(ijcx) geleghen tot Betehcu(m), geheeten het Henneken, regen(ooten) sh(ee)ren straete ter ie., Willem De Hooghe ter iie. en(de) Gheert Claes ter iiie. zijden, item noch een(en) bempt, geheeten den Ham, ontrent Rivieren geleghen, regen(ooten) die Demer ter ie., het broeck tSallaken ter iie. zijden, item noch een stuck landts, geheeten den Mispeleer, tot Helsvelt geleghen, regen(ooten) Cah(elij)ne Nijs ter ie., Marie Absoloens ter ie. en(de) sh(ee)ren straete ter iiie. zijd(en), item noch drije dachm(aelen), int Kercken Broeck geleghen, belast alle die sel(ve) p(ar)cheelen met sh(ee)ren chijns vanden gronde, ende de voors(chreven) opdraege(re) vuyt crachte voors(chreven) daervuyt ontgoet en(de) onterft zijn(de) ende jo(uffrouw)e Petronella De Witte en(de) jo(uffrouw)e E(lisa)b(e)th Deckers, bagijnen int Groot Bagijnhoff alhier, tot behoeff van(den) geinstitueerden erffgen(aem) van wijlen jo(uffrouw)e Anna Opden Berch, bagijne int voors(chreven) Groot Bagijnhoff alhier als zij leeffde, daerinne gegoydt en(de) geerft zijn(de), hebben(de) desel(ve) jo(uffrouw)e Petronella en(de) E(lisa)b(e)th de sel(ve) goeden den voors(chreven) Niclaes tot behoeff van(de) voors(chreve) constituan(ten) wederomme overgegeven om die sel(ve) te hebben, te houden en(de) te besetten opde commeren en(de) lasten daer te voren op vuytgaen(de), te weten s(hee)ren chijns, waerop die voors(chreven) Cranebroeck vuyt crachte voors(chreven) tsel(ve) is waranderen(de) tanqua(m) prout ende voorts meer op een(e) voortaen(e) rente van twelff carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) te xx st(uyvers) stuck, alle jaere opden viien. augusti te betaelen en(de) te Loven te leveren, los en(de) vrije van allen impositien en(de) exactien, innegestelt oft naemaels inne te stellen, erffel(ijck) in futuru(m) quolibet assecut(um) et tantu(m) obligan(do) et submitten(do) p(er)sonas et bona suoru(m) constituentiu(m) cum debita renun(tiatione) in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinders oft henne naercomel(ingen) die voors(chreve) rente van xii carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teend(er) reysen, elcken carol(us) gul(den) erffel(ijck) met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s ac cum, geloven(de) voorts die voors(chreven) Niclaes Van Cranebroeck vuyt crachte van zijn(e) voors(chreve) procura(ti)e de voors(chreve) rente van xii carol(us) g(u)l(dens) jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, quolibet assecut(um) obligan(do) et submitten(do) p(er)sonas et bona suoru(m) constituen(tium) in forma, coram Beringhen, Liebrechts, augusti viia., 1604.

            In de marge.

De quit(antie) van dese xii r(insguldens) erffel('ijck) staet octobris xxvii. 1627 in 3a et sic vacat.
     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Maria, ° ca. 1580, 

     Van Hove Elisabeth, x met Jan Vereijcken,

     Van Hove Huijbrecht

 

Mesens Catharina (S), ° ca. 1560. 

 


 

XIII - Van Meerbeeck Ludovicus (S), ° ca. 1560, x met Muijses - Mesens Catharina (S), x 2 Betekom 06.04.1632 (g. Van Meerbeeck Joannes, Franchois Petrus, Nijs Joannes en Janssens Joannes) met Lamberijn - Lamborée - Lambreije Margaretha. Deze x 1 Betekom 24.02.1629 (g. Joannes Segers, Petrus Fancois, De Raijmaker Guilielmus (miles in Rivieren) en Mareschal Andreas) met Cleijris Paulus (miles in Rivieren), x 3 Betekom 02.10.1635 (g. Mertens Matheus, Mag. Lorentops Joannes en  Van Meerbeeck Joannes) met Geerts Joannes.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Meerbeeck Ludovicus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Meerbeeck Jacobus, x (niet Rot, ) met Elisabeth Poortmans,

     Uit dit huwelijk: fii wellicht in Aarschot (niet Rot, W, Bet, Wak, Wes, Til, H, ),

     Van Meerbeeck Servaes,

     Van Meerbeeck Cathlijn,

     Van Meerbeeck Maeijcken,

     Van Meerbeeck Anneken,  

 

Van Meerbeeck Hendricus, XII (S2942 + S2974),

 

Van Meerbeeck Anna, + Rotselaar 04.11.1627 vv, x Rotselaar 17.07.1616 (g. Van Meerbeeck Ludovicus/Vuedinx Ferricus en Wiggers Joannes/Van Meerbeeck Henricus) met Wiggers Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Wiggers Maria, (°) Rotselaar 07.08.1619 (g. De Kyser Gregorius en Van Meerbeeck Elisabeth),

     Wiggers Anna, (°) Rotselaar 07.08.1619 (g. Diricx Michael en Janssens Anna),

     Wiggers Ludovicus, (°) Rotselaar 18.11.1621 (g. Van Meerbeeck Joannes en Lauwens Barbara),

 

Van Meerbeeck Elisabeth,

 

Van Meerbeeck Maria, x (niet Rot, ) met Huijbrecht Piaet, geen fii Rot, DD, Bet, Wak, Wes, Til, H,

 

Van Meerbeeck Joannes,  x1 Betekom 08.11.1626 (g. Van Meerbeke Ludovicus, Hobreen Henricus en Janssens Jacobus) met Aerts Maria, x 2 (x) Betekom 30.06.1641, x 2 Betekom ...08.1641 (g. Vande Velde Theodorus, Kerckmans Adrianus en Nuijts Henricus) met Petronilla Mercelis,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Meerbeeck Antonius, (°) Betekom 20.09.1627 (g. Van Meerbeke Antonius en Aerts Elizabeth), x met Elisabeth Mertens,

     Van Meerbeeck Anna, (°) Betekom 07.11.1629 (g. Segers Joannes en Janssens Anna), x met Joannes Anthonis,

     Van Meerbeeck Ludovicus, (°) Betekom 25.05.1631 (g. Meerbeeck Ludovicus sr en Aerts Catharina), x 1 met Barbara Vermeren,

     x 2 Werchter 07.02.1655 (g. Stoop Adrianus en Goris Hubertus) met Lamberta Aerts alias Van Mi(e)l, fii in Betekom,

     Van Meerbeeck Maria, (°) Betekom 24.04.1633 (g. Van Vlasselaer Joannes en Van Meerbeeck Maria),

     Van Meerbeeck Joannes, (°) Betekom 16.09.1634 (g. Janssens Joannes en Verbist Anna),

     Van Meerbeeck Petrus,

     Van Meerbeeck Henricus, (°) Betekom 19.01.1641 g. Nuijts Henricus en Van Vlasselaer Henricus),

     Van Meerbeeck Gregorius, 

     2. Van Meerbeeck Franciscus, (°) Betekom 01.04.1642 (g. Van Vlasselaer Franciscus en Lambreije Margareta),

     Van Meerbeeck Catharina, (°) Betekom 18.10.1643 (g. Peeters Petrus en Lijftochts Catharina),

     Van Meerbeeck Hubertus, (°) Betekom 17.01.1646 (g. Thijs Hubertus en Theunis Agnes),

     Van Meerbeeck Maria, (°) Betekom 10.01.1649 (g. Van Langennakens Kersteanus en Van Meerbeeck Maria),

     Van Meerbeeck Ferdinandus, (°) Betekom 18.02.1653 (g. Olimaerts Ferdinandus en Goris Anna),

 

Van Meerbeeck Elizabeth, + Rotselaar 04.11.1627, x Rotselaar 18.10.1626 (g. Van Meerbeeck Ludovicus/Van Meerbeeck Henricus en Van Thienen Michael/Vuedinckx Ferricus) met Vuedinckx Michael, fs Ferdinandus x Magdalena Van Aerschot, deze x 2 Rotselaar 23.02.1631 (g. Eskens Guilhelmus en Van Boisschot Judocus) met Hendrix Maria alias Eva, deze x 1 met Van Malcot Henricus (M4746), (deze x 1 met Fobelets alias Roelants Anna, ° ca. 1575), zij x 2 x 2 Rotselaar 29.02.1628 (g. Antheunis Petrus en Meeus Adrianus) met Antheunis Adrianus, fs Petrus x Elisabeth Eelckens,
     Uit dit huwelijk:

     2. Van Malcot Maria, XII (M2373), (°) Rotselaar 27.09.1615 (g. Van Hoevelt Rogerus en Vercouteren Maria),

     Van Molcot Joannes, (°) Rotselaar 11.09.1617 (g. Joannes Vande Broeck en ... Van ...), 

     Van Malcot Anna, (°) Rotselaar 08.03.1619 (g. Joannes Van Eijnde en Joanna Verhoeve),

     Van Maelcot Catharina, (°) Rotselaar 02.08.1621 (g. Thomas De Neuter en Maria Van Hoovelde),

      Van Maelcot Barbara, ° ca. 1627,

     3. Vudinckx Joannes, (°) Rotselaar 05.09.1627 (g. Van Mierbeeck Joannes en Janssens Anna),

     4. Vuedincx Anna (°) Rotselaar 05.02.1637 ill. (g. Van Meerbeeck Hendricus en Van Horck Anna),

 

Van Meerbeeck Anthonius, (°) Rotselaar 02.10.1605 (g. Goris Anthonius en Vander Hauwen Emerantiana).


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom