Voorouderlijst Maes Jan

 

Maas(s), Maes, Mas, Mees, Moos, Moes, Mos, Mos, Mues, Mus, Moeys, Moies, Mois, Mous

Patroniem, afgeleid van de voornaam Thomas.

 


 

XIII - XIV - Maes Jan (S4740 + N4992 + M13212), + Veltem 10.06.1655, x met Pickaerts Anna (S4741 + N4993 + M13213).

 

Notariaat Van Malder 28.06.1657: SD van wijlen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Maes Arnoldus, XII (S2370 + N2496),

 

Maes Jan, XIII (M6606).

 


 

XII - Maes Arnoldus (S2370 + N2496), Veltem ca. 1600, + Beisem 16.10.1654, x met Van Hoeilaer Elisabeth (S2371 + N2497), Veltem ca. 1600.

 

Notaris P. Van Malder Erps 06.02.1661:

De we van Aert Maes en erfgenamen verhuren een huis in de Herstraete aan Philippus Hoybroeck voor 170 gld sjaers regenoten 1/de voorschr. Herstraete, 2/de straete van de kerk naar Velthem, 3/de goeden van Croon, 4/het blok der voormelde erfgenaemen. 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Arnoldus Maes en Elisabetha Van Hoolaer (Van Hoeilaar).

Te bemerken valt dat het grotendeel van de akten zeer slecht geschreven is met veel doorhalingen en randvermeldingen. Deze randvermeldingen staan dikwijls in de vouw van het register, waardoor meerdere woorden vaak niet leesbaar zijn. Gelukkig blijft de essentie van deze akte overeind.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 163r., akte dd. 17 juni 1624.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen Anna sKeysers huysvrouwe Peeters Van(den) Sande, hem sterckmaeckende voer Maria sKeysers, sustere des voers(chreven) Anna, ... ... [rand] hebben ... [rand] 30 ... [rand], ter p(rese)ntie en(de) met co(n)sente desselfs, hebben opgedraegen met wettige v(er)tijdenisse de hellicht van een vieren(deel) van een dach(mae)l coolhoff onbegrepen der maete, gelegen te Beyssem, regen(oten) Aert Mes ter i., Peeter Leempoele ter iie., de straete ter ande(re) sijden, expositis impositus Aert Maes v(oer)s(chreven), soe voer hem s(elv)e als voer El(i)z(abe)t Van Hoolaer, sijne huysvr(ouw)e, per mo(nitionem) non satis met waras, gemerct men n(yet) en weete d(aer)op iet vuyt te gaen, item is den coope sesthien r(insguldens) eens en(de) drij guld(ens) x st(uyvers) lijcoope, cora(m) Ascha, Beringen, junii xvii., anno 1624.

 

Uit dit huwelijk:

 

Maes Anna (S1185 + N1249),

    

Maes Guilielmus, () Veltem 15.03.1624 (g. Henri Van Hoeilaer en Anna Maes), x ca. 1651 met Catharina Vits, () Bertem 13.05.1627, fa Henri en Maria De Becker, deze x 2 Beisem 26.05.1668 (g. Joannes Maes en Martinus Feyaerts) met Smedts Jan,

     Uit dit huwelijk:

     1. Maes Barbara, () Beisem 20.08.1651 (g. Jan Bosmans en Barbara Vits),

     Maes Catharina, () Beisem 31.10.1652 (g. Jan Maes en Catharina Vander Vorst),

     x Meerbeek 02.07.1673 (g. Henri Van Droogenbosch stiefv bruidegom en Jan Smets stiefv. bruid) met Henri Vander Straeten, fii in Meerb,

     Maes Joannes, () Beisem 19.04.1655 (g. Jan en Elisabeth Maes),

     x 1 (niet Meerb, VeltB, ) >1687 met Maria Smets, x 2 Meerbeek 11.06.1706 (g. Jan Van Meerbeeck en Jan Bonast) met Verreyt Elisabeth, fii in Meerb,

     Maes Arnoldus, () Beisem 06.03.1659 (g. Arnoldus De Becker en Catharina Veemans),

     Maes Maria, () Beisem ...01.1664 (g. Laurentius Van Doren en Maria Michiels),

     x Beisem 23.11.1687 (g. Paul Van Meerbeeck en vader Jan Maes) met Henri Van Meerbeeck, fii in Beisem,

     2. wellicht kinderloos,

    

Maes Maria, () Veltem 30.11.1626 (g. Jan en Maria Maes), x ca. 1646 met Michael Van Tielt, fs Arnoldus en Magdalena Michiels, fii Kwerps,

     Uit dit huwelijk:

     Van Thielt Guilielmus, () Kwerps 13.01.1646 (g. Guilielmus Van Thielt en Elisabeth Van Hoeylaer),

     Van Thielt Arnoldus, () Kwerps 22.09.1648 (g. Egidius Stempels en Maria Van Hoylaer), + Kwerps 11.10.1661,

     Van Thielt Petrus, () Kwerps 06.09.1651 (g. Petrus De Winter en Barbara Maes), + Kwerps 27.10.1668 pest,

     Van Thielt Joannes, () Kwerps 11.10.1654 (g. Joannes Maes en Catharina De Welde),

     x Veltem 17.02.1682 (g. Matthias Tijssens en Henri Van Emelen) met Joanna Thijsens, fii in Veltem,

     Van Thielt Henricus, () Kwerps 04.02.1658 (g. Henricus Hayens en Catharina 't Servrancx),

     Van Thielt Maria, () Kwerps 21.08.1661 (g. Rumoldus Verheyden en Maria De Boscher),

    

Maes Barbara, () Veltem 06.11.1629 (g. Jan Maes en Barbara Van Tielt),

    

Maes Joannes, () Veltem 29.07.1632 (g. Jan Maes en Maria De Smet),

    

Maes Catharina, () Veltem 01.03.1635 (g. Henri Verhulst en Catharina Van Hoeilaer),

    

Maes Johanna, () Veltem 19.07.1637 (g. Jan Bosmans en Catharina Van Hoeilaer), x Veltem 24.09.1656 (g. Carolus Boogaerts, Henri Vander Vuerst en Jan Coppens) met Gillis Bogaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Bogaerts Gosewinus, () Herent 07.08.1660, x > 1695 met Elisabeth Lambrechts, fii in Herent,

     Bogaerts Judocus, () Herent 29.05.1663,

     Bogaerts Catharina, () Herent 03.01.1666, x > 1691 met Nicolaus Hollants, fii in Herent,

 

Maes Joannes Baptist, () Veltem 03.04.1640 (g. Jan Baptist Vander Hoeven en Elisabeth De Pauw), + Veltem 10.11.1707, x Veltem 03.10.1659 (g. Jan Veemans en Rumoldus Verheyden) met Veemans Catharina, () Erps 02.04.1638, fa Jan en Maria Hoiyts, + Veltem 12.02.1707,

     Uit dit huwelijk:

     Maes Elisabeth, () Veltem 13.02.1670 (g. Egidius Boogaerts en Elisabeth Veemans n. Catharina Van Roye),

     Maes Joannes, () Veltem 09.03.1673 (g. Antonius Gordts n. Jan Servrancx en Barbara Keyaerts), + Veltem 01.02.1730,

     x Bertem 08.06.1705 (g. Josephus Vander Hulst en Arnoldus Vanden Schrieck) met Catharina Huygens, fii in Veltem,

     Maes Petrus, () Veltem 03.07.1677 (g. Petrus Van Emelen en Anna Saelens),

     Maes Egidius, () Veltem 30.06.1679 (g. Egidius Feyaerts en Margareta Pauwels),

     Maes Martinus, ca. 1660, x Veltem 09.02.1687 (g. Jan Maes en Jan Michiels) met Elisabeth Vander Zijpen, geen fii in Velt,

     Maes Egidius, ca. 1665, + Veltem 28.04.1761, (x) 15.09.1709 (g. Henri Hollants en Henri Maes) met Margareta Meeus, fii in Veltem,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Egidius Maes en Margaretha Meeus uit Veltem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7962, fol. 192r., akte dd. 22 februari 1712.

Inde tegenwoordicheyt des heere luytenant smeyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck George De Coninck vuyt crachte ende naer vermoghen van sekere onwederroepelijcke procuratie om den naervolgenden contracte notari[a]el wettelijck te moghen doen vernieuwen ende herkennen, hem als thoonder desers gegeven, heeft tselve gedaen ende geeffectueert in voegen ende manieren naervolgende.

Comparerende op heden desen derthienden february 1712 voor mij ondergeschreven notaris, inden Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, present de naerbeschreven getuyghen, Niclaes Allaerts, innegesetene van Herent, met Catharina Bogaerts, sijne huysvre., die dese acte sal comen lauderen ende approberen, de welcke bekennen vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen Gilis Maes ende Margarita Meeus, gehuyschen, woonende tot Velthum, alhier present ende in coop accepterende, ierst drije vierendeelen lants onbegrepen der maete, gelegen onder Velthem opt Pellecaen Block, den voors. cooper ter eenre, sheerenstraete ter tweedere, Peeter Maes ter iiire. zijden, item een halff vierendeel lants, oock alder gelegen opt voors. block, regenoten den voors. Gilis Maes ter ire., Peeter Maes ter iire., sheerenstraete ter iiire. zijden, item noch drije vierendeelen lants, gelegen opt selve block, regenoten jouffe. Schutteput ter eenre, Peeter Maes ter iire., die representanten Mertten Feyaerts ter derdere, sheerenstraete ter vierdere zijden, dat voor de somme van hondert tseventich guldens courant gelt, de geene de vercoopers bekennen ontfangen te hebben, dese alsoo voor absolute quittantie, de voorschreve vercoopers guarranderen. de voors. goederen op ieder vierendeel lants een spint coren sjaers aen den Hijligen Geest van Velthem sonder meer commers oft lasten daer op vuyt te gaen onder obligatie van hunne persoonen ende goederen met guarrand in forma, verclaerende de transportanten geen recht, actie noch pretentie meer te hebben noch te behouden tot de voors. drije parcheelen lants, maer de selve ten behoeffve vande coopers te cederen ende daer aen te renuntieren in forma, constituerende onwederroepel. N. ende ieder thoonder deser om te compareren voor de hren. meyer ende schepenen van Loven, Velthem oft alomme elders om desen contracte aldaer te doen vernieuwen, de voors. transportanten vuytte voors. gespecificeerde goederen te ontgoeden, den voors. Gilis Maes met Margareta Meeus, sijne huysvrouwe inde selve goeden laeten goeden ende erffven met alle solemniteyten van rechten daer toe dienende sonder eenich voorgaende daegement, aldus gedaen ende gepasseert ten tijde als voor, present sr.  Mattheys Du Bois ende Gielis Bolleyn, getuyghen, hebben de comparanten d' originele deser geschreven op den segel van drije stuyvers beneffens mij nots. onderteeckent, depost heeft de voors. Cathlijn Bogaerts dese acte in originali comen lauderen ende approberen, leeger stont, quod attestor, ende was onderteeckent F. Meuris.

Dijen volgende den voors. geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors. procuratie heeft den bovengeschreven contracte notariael in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende artikulen, daer inne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent ende gereserveert,mitsgaders bij maenisse des voors. heere luytenant smeyers heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie de voorschreve drije parcheelen lants, hier voorens in sijne regenoten naerder vuytgedruckt ende gespecificeert ende mits d' ordonnantie van rechten den voors. opdraegere daer vuyt behoorelijck ontgoeydt ende onterfft sijnde, soo is ter maenisse als voor daer inne gegoeydt ende geerfft Erasmus Bosch, alhier present ende tselve accepterende inden naem ende ten behoeffve vanden voorschreven Gilis Maes ende Margareta Meeus, gehuyschen, hunne kinderen en. erffven ofte de geene huns actie hebbende, per mon(itionem) jure et satis, den voorschreven opdraegere vuyt crachte als boven, obligan., submittendo ac renuntiando in forma et waras als boven, coram d.d. Vanden Driesche en. Corthoudt, hac 22a. februarii 1712.

P. Keyarts

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Egidius (Gilis) Feyaerts en Elisabetha Wauters enerzijds en Egidius Maes en Margaretha Meeus anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7597, fol. 330v., akte dd. 22 juni 1714.

In teghenwoordigheyt des hre. meyers ende schepenen van Loven naer te noemen ghestaen den clercq Beetens om die naervolghende acte notariael alhier te vernieuwen en. t' herkennen, als thoonder vande selve gheconstitueert sijnde bij die procuratie daer inne geinsereert, heeft t' selve ghedaen als volght.

Comparerende op heden xxxen. augusti 1710 voor mij als openbaer notaris, geadmitteert bij den Souverijnen Raede van Brabant, etc., tot Werchter residerende, present die getuyghen hier onder te noemen, den eersaemen Gilis Feyaerts ende Elisabeth Wauters, sijne huysvre., de gene vercoopen, soo sij doen mits desen, seker huys ende hoff, gheleghen binnen de parochie van Velthum, groot de juste maete onbegrepen drije vierde deelen van een dagmael, aenden eersaemen Gillis Maes, alhier present, in coop accepterende, regenoten den H. Geest [van] Sinte Geertruyden ter eendere, de kercke aldaer ter ii., Nicolaes Hollaerts ter iii. ende s' heeren straete ter iiii. seyden, belast met drije spinten coren aen. kercke van het voors. Veltum sonder voorder, daer op waras et satis gelovende, sijnde desen affcoop geschiet voor de somme van drije hondert vijfftich guldens eens loopende gelt, waer van de voors. ierste comparanten bekennen ontfanghen te hebben de somme van twee hondert vijfftich guldens ende de resterende hondert guldens blijvende op het huys, hoff ende landt annex te rente staen ten penninck xx, wesende vijff guldens par hondert, welcke rente heeft beginnen cours te nemen vanden negensten juny lestleden ende sal alsoo voor het ierste jaere vallen ende verschijnen den ix. juny 1711 ende soo voorts van jaere tot jaere totte effective quytinghe dijer, die altijt sal moghen geschieden met hondert guldens sjaers met volle rente naer rate van tijde, verbinde daer voorens sijnen persoen ende goederen, haeve en. erffve, present ende toecomende, ende specialijck den voors. huyse ende hove metten lande, hier voorens ghespecificeert, ende oft het gebeurde dat den voors. rentgelder binnen sjaers de hellicht van. voors. rente quaeme te quyten, sal in dijen gevalle van die eene hondert guldens, die hij compt aff te leggen, gestaen met te betaelen de hellicht van een jaer interest, tot onderhoudt ende volbrenghen van allen t' genen voors. staet, constitueren partijen contractanten mits desen onwederroepelijck N.N. ende alle thoonders deser om te gaen ende te compareren voor den Souvereynen Raede van Brabant, meyer ende schepenen van Loven, Velthum, Werchter ende alomme elders daer des van noode ende gerequireert soude moghen wesen ende aldaer allen t' gene voorschr. staet, te vernieuwen ende herkennen, den gebrekelijcken van hun int onderhoudt en. volbrenghen deser te doen duymen ende te laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement ende voorders alles meer, ettc., mitsgaeders elck andere ider t' sijnen keuse te goeden, vestighen en. erffven daer ende alsoo den cooper sijnen amant in het voors. huys ende hoff metten lande daer aenghelegen ende den vercooper in sijne renten, gelovende, verbindende ende renuntierende in forma, aldus ghedaen ende ghepasseert binnen Werchter ten huyse mijns notaris ten daeghe, maende ende jaere als boven ter presentie van Nicolaes Vertruyen ende Jan Tombeur, als getuyghen hier toe gheroepen ende ghebeden, ende was de minute deser becleedt met sijnen behoorelijcken segel, bij de voors. comparanten onderteeckent, onder stont, quod attestor, sig. J.M. Vander Straeten, nots. pubs. et reg.

Aldus vernieuwt ende herkent die voors. acte notariael bij den voornoempden gheconstitueerden in alle ende iegewelcke haere poincten ende clausulen, den welcken dijenvolghens ter manisse des hre. meyers en. wijsdomme der naerbeschr. hren. schepenen heeft opghedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse het huys ende hoff, geleghen binnen die parochie van Velthum, groot drije vierdedeelen der maete onbegrepen, inde voors. acte notariael in sijne regenoten breeder geinsereert ende ghespecificeert ende daer vuyt ontgoyt ende onteerfft sijnde, soo wordt daerinne gegoyt ende geeerfft den officiael Essinck, alhier present en. t' selve accepterende inden naeme en. ten behoeve van Gillis Maes ende Elisabetha Wauters Margareta Meeus, hunne erffve[n] en. naercomelinghen, et satis et waras op eene voortaene rente van vijff guldens sjaers ten penninck xx, voor den iersten jaere te verschijnen den ix. juny 1711 ende voorders als in de voorschr. acte, coram d. Van Winghe et Corthoudt, hac xxii. juny 1714.

     Maes Catharina, ca. 1669, x Veltem 12.07.1696 (g. Egidius Bogaerts en Henri Van Steenvoort) met Jan Verheyden, fii in Wink,

    

Maes Petrus, () Veltem 17.03.1642 (g. Petrus Heremans en Barbara Michiels), +Winksele 03.12.1642, x Winksele 10.10.1666 (g. Jan Maes, Nicolaus Vanden Hoeck en Jan Verhulst) met Catharina Vanden Hoeck, () Winksele 28.12.1642, + Winksele 03.11.1727,

     Uit dit huwelijk:

     Maes Arnoldus, () Winksele 06.10.1667 (g. Petrus Leys n. Arnold Vander Veken en Catharina Vits), X > 1695 (niet Wink, ) met Joanna Adams, fii in Wink,

     Maes Paulus, () Winksele 03.03.1680 (g. Paulus Maes en Anna Van Ham),

     x Winksele 03.06.1713 (g. Arnoldus en Petrus Maes en Petrus Stroobants) met Anna Van Leempoel,

     Maes Petrus, () Winksele 26.08.1682 (g. Petrus Smets en Clara Verheys),

     Maes Maria, ca. 1670, x Winksele 29.07.1696 (g. Petrus Maes, Godefridus Pieters en Jacobus Costermans) met Petrus Stroobants,

    

Maes Elisabeth, () Veltem 07.05.1645 (g. Petrus De Wit en Elisabeth Verheys).

 

 

 

XIII - Maes Jan (M6606), x met Van Hoeilaer Barbara (M6607).

 

Uit dit huwelijk:

 

Maes Elisabeth, XII (M3303),

 

Maes Lucia, x Everberg 01.11.1657 (g. Henri Moins en Jan Maes) met Moons Laurentius,

     Uit dit huwelijk:

     Moins Petrus, () Veltem 10.06.1662 (g. Petrus Maes en Maria Ceustermans),

     Moins Elisabeth, () Veltem 10.07.1666 (g. Jan Keyaerts en Elisabeth Maes),

     Moins Catharina, () Veltem 27.03.1671 (g. Nicolaus Stroobants en Catharina Burremans).

 


 

XI - Feyaerts Martinus (S1184 + N1248), () Berg 07.08.1636 (g. Martinus Van Abbeel en Maria Custermans), x Berg 22.02.1648 (g. Philippus Bohets en Guilielmus Feyens) met Maes Anna (S1185 + N1249), ex Beisem.

    

Uit dit huwelijk:

    

Feyaerts Joannes, () Berg 13.01.1649 (g. Joannes Vereth en Guilielmus Feyens), + Veltem 04.01.1695, x met Verdeyen Maria, ex Nederokkerzeel,

     Uit dit huwelijk:

     Feyaerts Amandus, () Veltem 08.05.1680 (g. Amandus en Elisabeth Verdeyen),

     Feyaerts Anna, () Veltem 22.10.1683 (g. Stephanus Verdeyen en Anna Maes),

     Feyaerts Egidius, () Winksele 31.03.1688 (g. Egidius Feyaerts en Elisabeth Maes),

     Feyaerts Joannes, () Veltem 10.06.1692 (g. Leonardus Maes en Jacobina Van Hoef n. Joanna Ackermans),

    

Feyaerts Martinus, () Berg 17.09.1651 (g. Martinus Grietens pastoor en Elisabeth Van Hoeylaer), x Veltem 17.09.1675 (g. Martinus Feyaerts, Marcus Van Emelen pastoor, Hendericus Pauwels en Guilielmus Limbos) met Pauwels Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Feyaerts Joanna, () Veltem 04.04.1677 (g. Jan Pauwels en Catharina Mommens),

     Feyaerts Hubertus, () Veltem 30.11.1682 (g. Hubert Vande Put en Maria Maes),

     Feyaerts Martinus, () Veltem 22.04.1687 (g. Martinus Maes en Jacobus/ina Van Hove l. Elisabeth Wouters),

     Feyaerts Margareta, () Veltem 06.08.1684 (g. H. Van Steenvoort l. Jan Maes en Margareta Keyaerts (wellicht Feyaerts)),

     x 1 met Amandus Gevels, + Veltem 09.12.1719, x 2 met Michael Mattheys, + Veltem 08.04.1726, x 3 met Jan De Ridder, + Veltem 14.03.1769,

 

Feyaerts Guilielmus, x Tildonk 18.09.1677 (g. Henricus Van Steenvoort en Joannes Feyaerts) met Van Steenvoort Anna Maria Ludovica,

     Uit dit huwelijk:

     Feyaerts Maria, () Tildonk 13.09.1679 (g. Egidius Feyaerts en Maria Gorts), + Erps 06.11.1726,

     x Tildonk 28.05.1701 (g. Guilielmus Feyaerts en Arnoldus Limbosch) met Henricus Plattebeurs, fii in Erps,

     Feyaerts Henricus, () Tildonk 07.05.1682 (g. Henricus Wijndricx en Barbara Smets),

     Feyaerts Arnoldus, () Tildonk 26.02.1692 (g. Arnoldus Smets en Maria Iostens),

     Feyaerts Catharina, () Tildonk 06.09.1695 (g. Josephus Westrinen en Catharina Van Hove), + Tildonk 26.04.1767 vv,

     x Tildonk 12.02.1725 (g. Alexander Feyaerts en Arnoldus Vanden Bosch) met Joannes Janssens, fii in Tildonk,

     Feyaerts Alexander, () Tildonk 11.11.1685 (g. Alexander Joostens en Catharina Limbosch, moeder Anna Van Rijmenam = grootmoeder,

     x (niet Til, ) met Joanna Van Laer, () Tildonk 16.08.1691, fa Henricus en Catharina De Groof, fii in Tildonk,

     Feyaerts Anna, () Tildonk 03.10.1688 (g. Guilielmus Van Espen en Anna Maes), moeder Anna Van Rijmenam = grootmoeder,

    

Feyaerts Egidius, X (S592 + N624),

    

Feyaerts Margareta, () Herent 15.11.1661.

 

 

 

XII - Peeters Joannes (M3302), Ever!+, Kort+, Ster!+, Erpsk+, x met Maes Elisabeth (M3303), Ster!+, Ever!+, ErpsK+, .

 

Uit dit huwelijk:

 

Peeters Daniel, () Everberg 19.03.1645 (g. Daniel Coosemans en ... Creytsaerts),

 

Peeters Elisabeth, XI (M1651), () Everberg 31.07.1647 (g. Jan Maes en Elisabeth Creytsaerts),

 

Peeters Maria, () Everberg 05.11.1650 gedoopt met duiveluitdrijving (g. Michael Van Thielt x Maria Maes Erps en Maria Michiels), x met Henricus Van Langendonck, vanaf 1724 pachter op het hof van Overveld, () Sterrebeek ca. 1645, + Everberg 04.11.1670, fs Renerius en Anna Coosemans, hij x 2 Everberg 22.11.1683 (g. Daniel Ronsmans en Guilielmus De Busschere) met Petronilla Vander Meiren, + Everberg 16.09.1694 vv, x 3 Everberg 19.04.1695 disp. geest. verwantschap (g. Frans Rossaert vader en Lambertus Creytsaerts) met Anna Rossaer, () Everberg 29.05.1672, + Everberg 24.08.1708 in kinderbed, fa Frans en Agnetta Elseviers,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Langendonck Barbara, () Everberg 01.03.1674 (g. Henri Van Langendonck en Barbara Coosemans),

     Van Langendonck Daniel, () Everberg 09.10.1676 (g. Daniel Ronsmans en Catharina Michiels),

     Van Langendonck Joanna, () Everberg 28.08.1678 (g. Nicolaus Creytsaerts n. Renerius Van Langendonck en Joanna Peeters), + Everberg 15.04.1686,

     Van Langendonck Elisabeth, () Everberg 19.03.1681 (g. Guilielmus Van Langhendonck en Elisabeth Peeters),

     + Everberg 01.04.1762, x Everberg 25.05.1708 bloedv. 3 de en 4 de gr. (g. Henri Van Langendonck vader en Antonius Creytsaerts) met

     Petrus Coosemans, () Everberg 09.12.1677, + Everberg 09.04.1746, fs Martinus en Catharina Vanden Schrieck, fii in Everberg,

     2. Van Langendonck fs, en + 26.12.1688,

     Van Langendonck Petrus, () Everberg 17.10.1691 (g. Petrus t'Servrancx en Ludovica Catharina Ruelens),

     Van Langendonck Guilielmus, () Everberg 10.07.1694 (g. Guilielmus De Busschere en Anna Rossaert),

     3. Van Langendonck Philippus Antonius, () Everberg 13.02.1696 (g. Petrus Boes n. Ill. Dnus Philippus Antonius Prins

     van Rubempr ex Everberg en Catharina Michiels),

     Van Langendonck Josina, () Everberg 28.02.1698 (g. Henri Van Berom en Judoca Van Langendonck), + vertrokken uit Kortenberg 1778,

     x Everberg 02.05.1719 (g. Antonius Vander Perren vader en Henricus Van Langendonck vader) met Christophorus Vande Perre,

     + Kortenberg 08.08.1774 mv, fs Antonius en Elisabeth Van Vlasselaer, fii in Kortenberg en Humelgem,

     Van Langendonck Guilielmus, () Everberg 10.06.1700 (g. Guilielmus Van Latem en Petronilla Creytsaerts),

     Van Langendonck Susanna, () Everberg 08.08.1702 (g. Jan Baptist Roggemans en Josina Peeter), + Everberg 01.11.1731,

     Van Langendonck Anna, () Everberg 01.02.1705 (g. Ludocivus Ruelens en Anna Vander Schrieck),

     Van Langendonck Antonius, () Everberg 11.08.1708 (g. Antonius Pionet en Joanna Van Langendonck), + Everberg 26.08.1708,

 

Peeters Guilielmus, () Everberg 15.06.1653 (g. Arnoldus Van Ginderboven n. Guilielmus Depens en Lucia Maes).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom