Voorouderlijst Maerschalck Joannes

 

Beroepsnaam maarschalk: paardenknecht, stalknecht, hoefsmid, paardenarts, stalmeester. Meestal hoefsmid.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - Maerschalck Joannes (M11136), ° ca. 1550, x 1 met Anna Van Loossen, x 2 met Elisabeth Moons (M11137).

 

45. Jan Maerschalck heeft huis & hof groot twee dm noch een half bunder land, drij dm broeck en vier koijen.
H835: Fo 51: 22 aug 1597
Peeter Van Essche x Anna Vuijterelst verkopen vijf dm lant opt Hoogvelt ‎(Peeter VL Jacobsone)‎, item een dm opt Kerkevelt ‎(Lijsbeth Bols we Mathijs Smets, we Adriaen Van Rijmenam, Jan Marschalkx)‎, item een dm broekland int vorste Schoubroeck gen het Springelinck, item een half boender broekland int achterste Schoubroeck ‎(Aert Van Esche)‎ aan Remeijs Verpaelt x Anna Cretsaert.
R1628: Fo 169:
- 17 april 1497: Aert Van Bullestraeten zone wijlen Aerts heeft gederft onderhalf dm eusels opt Rotselaerbroeck met ontrent 25r lants daerinne ‎(Willem De Witte, vesten van Rotselaer)‎ ten behoef van Henrick De Witte zone wijlen Henricq
- 26 feb 1531: heer Willem De Witte priester heeft ontfangen tot behoef van hemselven en van Janne De Witte zijn sbrueders nae doode wijlen Henrick De Witte huens vaders onderhalf dm eusels gelegen opt Rotselaerenbroeck met ontrent 25r lants ‎(de kinderen Willem De Witte, Gheert De Haze, de vesten van Rotselaer)‎
- 6 sept 1562: Henrick De Schermere zone wijlen Jans x Berbel De Witte ‎(zijn moeder)‎ dochter wijlen Henricq De Witte zijns grootvader heeft ontfangen onderhalf dm eusels + 25r lands ‎(Willem De Colmere, Henrick Van Horicke, Huijbrecht De Ridder)‎
- opdenzelfden dag heeft de voors Hendrick De Schermere bij consente van zijn voors moeder het anderhalf eusel gederft aan Peeter Moons sone wijlen Machiel
- 5 okt 1598: Peeter Vandevelde x Anthonijne Moons dochter wijlen Peeters, heeft te leene ontfangen na doode deseelfs Peeters tot behoef van hemzelf en van Maria Moons x Dierick Crucke ende Lysbeth Moons x Jannen Maerschalckx gesusteren onderhalf dm eusels ..
- dezelfden dag hebben Anthonijne Moons x Peeter Vande Velde verkocht die voers anderhalf dm ende 25r aan Cornelis Van Bijgaerden x Magdalena Vanden Zijpe woonende te Rotselaer
- 11 nov 1600: Cornelis Van Bijgaerden x Margriet Van Zijpe verkopen seven vd bempts ‎(tgodshuis van Betlehem, Peeter Van Meerbeke, derfgen Adriaen Vanderheijden, derfgen Jan Maes)‎ aan Balthazar Karlen zone wijlen Andries x Jenneken Muesens zijn huijsvrouw tot behoef van hen en hunne kinderen te weten Andries, Adriaen, Maijken ende Jenneken.
R1605: Fo 34: 13 nov 1601
Jan Viskens Janssone, Anthonijne Moons dochter wijlen Peeter x Peter Vandevelde, Elisabeth Moons oyck peeters dochter x Jans Maerschalclx, Marie Moons oock Peeters dochter x Dierick Cruchten, oock sterkmakende en vervangende Hansken Verhaegen minderjarige daer moeder aff was Catharina Schemers & voorts nog mede vervangende ... alle erfgen van wijlen Servaes x Cathelijne Schemers resp oom & moijcken der voors erfgenamen quijten aan Willem Janssens x Cathelijne Rogmans.
Wer1848: Fo 25v : 13 dec 1606
Jonker Aert De Rijcke commissaris van hunne hoogheden als transport hebbende van zeker erfrente van 9 ende zes carolus gulden tsjaers te betalen sedert 1577 tot nu toe vercregen tegen derfgen Jaspar De Smet ende Peeter Peeters ende bekent bij wijlen Aert Schellekens x Heijlwigh Blockerijen ... procederen tot vercoopinge van de goederen achtergelaten bij deselven om daervan te verhaelen tgene des voorschreven is naementlijck aen Jan Verberckt x zijn huijsvrouwe dochter wijlen Heylwigh voors, Item aan Peeter ende Jan de Witte ende Lodewijck Mertens erfgen wijlen Aert Schellekens, bij Jan Maerschalcx dienaer des meijers van Werchter gelijck hij gerelateert heeft ende dat de zelve erfgn geensints en hebben voldaen noch willen voldoen maar verclaert dat zij te vreden ware dat men die naerbeschreven goeden zoude vercoopen tot behoef der voors renten ... soe heeft dat onsen voors meijer aengesien de voors erfgenaemen geenen meubelen vanden voors Schellekens oft syne huijsvrouwe aenveert en hadden gelijck ons kennelijck es, ten versoecke des voorschreven De Rijcke heeft onder anderen ge
de naerbeschreven ronden van erven bijden voors Schellekens ende zijne huijsvrouwe achtergelaten ten eynde voor den anerbeschreven ende die te coope gestelt ende naer drije behoorlijcke voorgaende sitdagen proclamatie affixen van billetten ende wetten aende voors erfgenaemen gedaen, volgens trelaes vanden dienaer op zekere voorweerden daerop bij hem gehouden al in presentie van twee van onze mede broeders deen partije vercocht aen Aert Hollemans alias Casens, ... voor 190 gl 10 st boven de wettige oncosten, die nijet te costen en staen, maer gemerckt den voors aert hollemans nijet en const oft en wilde voldoen is tselve andermael vercocht aen jonker Aert De Rijcke ende dander partije es oock gebleven aenden voors Derycke
Acte van momboirague over de kinderen van Dirick Van Croechten bij hem behouden ende achtergelaeten bij Maria Moons als oyck van kinderen van wijlen Adriaen Cuyter haeren eersten man was ‎(nr R1605)‎
Compareren Jan Maerschalcx als getrout hebben Elisabeth Moons & Peeter Vande Velde getrouwt hebben Anthonijne Moons & hebben hen geconstitueert als momboirs over donbejaerde kinderen van wijlen Maria Moons bij haeren gecregen van Adriaen Cuijstens & Dierick Van Crochten, geloven den voors. wesen schade te verhouden & baten te vorderen ende van hun administratie te doen rekeningen Lowijs de Soliqua de voocht zijnde ende hebben dijnvolgens gedaen den behoorelijcken daertoe staende opde 7 april 1607 coram Aert Van Aerschot ende Geeraert Gielis, schepenen.
Fo 104: 31 jan 1607
Jan Maerschalcx x Elisabeth Moons authoriseren voor een derde deel
Item Peter Vandevelde x Antonijne Moons met consente van haere bejaerde kinderen te weten van Jan Artoijs, Jan De Hertoghe ende Henrick Bols hen sterkmakende voor Peter ende Barbara De Hertoghe
verkopen aan Dirick Van Crochten x Barbara Lavaerts.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Maerschalck Martinus, XIII (M5568), ° ca. 1585,

 

Maerschalck Theodoricus - Dierick, ° ca. 1601, x met Catharina Verlinden, fa Joris.

Cathlijn Verlinden, dr wijlen Jooris, x Dierick Marschalck verkopen drije vd bempts huijshellichtwinninge gelegen int Hellichterbroeck aen Michiel Hermans x Cathlijn Vuijterhlicht.
R1607: Fo 32v: 4 juli 1644
Anthoon Van Lechije x Clara Clerckx hebben verkocht aan Dierick Maerschalk een half boender lant opt Rotselaerelenvelt.
R1618/ 1 16 dec 1654
fo 244 Peter Reijniers tegen Andries De Pelsmaecker ende Dirick Maerschalck.
1659: testament van Dierick Maerschalck sieck sijnde x Cathelijne Vanderlinden
- Aert syne soone voor alle syne diensten die hij sijn ouders gedaen heeft en op conditie dat hij sijn moeder niet en sal laten in noot...
 

     Uit dit huwelijk:

     Maerschalck Bartholomeus, x Rotselaar 24.05.1659 (g. Peeters Henricus en Maerschalck Theodorus) met Peeters Anna, fii in Rotselaar,  

     Maerschalck Aert, x (niet Rot, Wez, ) met Janssens Anna, fii in Rotselaar,

     Maerschalckx Anna, (°) Rotselaar 07.03.1621 (g. Verlinden Adrianus en Vanden Bossche Anna). 

 


 

XIII - Maerschalck Martinus (M5568), ° ca. 1585, x met Anna De Coster (M5569), fa Daniel x Catharina De Winter, Sav+.

 

In de onderstaande aktes (met dank aan Paul Peeters) maakt men van Martinus Maerschalck en zijn vrouw Anna De Coster (Costers).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 394v., akte dd. 8 april 1636.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Anna Costers dochter wijlen Daneels, met wille, weete en(de) ten overstaen(e) van Merten Marschaels, woenen(de) nu teghenwoordich binnen Loven, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorelijcke v(er)thijdenisse een stuckxken lant, groot ontrent een dachmale ombegrepen der juster maete, alsoe tselve geleg(en) is ter Becke onder die prochie van Wackerzeel, nu in hueringhe gehouden bij Anthoine Ackermans, en(de) de transp(ortan)ten ten deele gevalle[n] bij scheyding(he) en(de) deylinghe teghens hunne mede erffgenaemen voor schep(enen) van Loven opd(en) ... [n.v.], expos(ito) impos(itus) den v(oor)s(chreven) Anthoine Ackermans en(de) Elisabeth Goorts p(er) mo(nitionem) jure et satis die voors(chreve) opdraegheren oblig(ando), submitten(do) ac renunt(iando) in forma et waras opden heeren chijns, diemen zal bevinden d(aer)op vuyt te gaen, hoewel men dat niet en gel(oeft), en(de) is te weeten dat den rechtveerdigen prijs bedraegt hondert guldens eens los gelts, cor(am) Van Grave, Van(der) Heyden, aprilis viii., a(nno) 1636.

 

In de akte maakt men melding van Martinus Maerschalcx en Anna Costers (De Coster). De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 159r., akte dd. 12 februari 1629.

Item in p(rese)ntia villici, et(ceter)a, gestaen m(eeste)r Jan Boyens, openbaer not(ari)s, et(ceter)a, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse een halff boender landts onbegrepen der maeten, alsoo t' stuck gelegen is onder de prochie van Wackerzeel opt Cleyn Keysterveldt, reg(eno)ten s' heeren straete in twee sijden, d' erffgen(aemen) Langendonck ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Fredrick Van(den) Broeck ter iiiie. sijden, expos(ito) soo sijn daerinne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Merten Maerschalcx en(de) Anna Costers, gehuysschen, et satis predictus transportans ob(ligando, sub(mittendo) ac ren(unciando) in forma, et waras op sheeren chijns van(den) gronde als op allent recht daerop vuytgaen(de), coram eisdem.

 

In het verlengde van de voorgaande volgt hier weer een akte met vermelding van Martinus Maerschalcx en Anna Costers (De Coster), i nwoners van Wakkerzeel. De akte is van dezelfde datum. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 159v., akte dd. 12 februari 1629.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, Merten Maerschalcx en(de) Anna Costers, gehuysschen, woonende onder Wackerzeel, hebben indivisim en(de) elck een voor als bekendt en(de) bekennen mits desen deuchdelijck schuldich te sijn aen m(eeste)r Jan Boyens, openbaer not(ari)s, et(ceter)a, alhier p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de), sesthien carolus guldens te xx st(uyvers) t' stuck en(de) thien gelijcke stuyvers) loopende munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce., en(de) allen andere, meerdere oft mindere pen(ningen) en(de) impositien, ingestelt oft naermaels inne te stellen in toecomen(de) tijden, t' elcken termijn als schuldt met recht verwonnen et tantum ob(ligando) sub(mittendo) ac ren(unciando) prout in forma, signanter predicta Anna sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, de eo certiorata, et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens duplum, met conditie dat de voors(chreve) rente t' allen tijden sal moghen affgeleydt worden teghen den pen(ninck) xvi, met volle rente ende tot beter vasticheyt der s(elv)er rente, soo consenteren die v(oor)s(chreve) bekenderen int maecken van mainmise over allen henne meuble en(de) immeuble goeden en(de) int decreet van dijen sonder daertoe voorder gedaeght te moeten worden en(de) special(ijck) opde goeden naervolgen(de), alleenl(ijck) belast sijnde met sheeren chijns daerop sij gehuysschen de s(elv)e sijn waranderen(de), eerst huys en(de) hoff, groot drije dachm(aelen), geleghen tot Wackerzeel onder Werchter aen t' Voerbroeck, reg(eno)ten de palen van Herent ter ie., de Winckel ter iie. en(de) Merten Goirts ter iiie., item drije vierendeelen landts, gelegen onder Herent opt Groot Kesterveldt, reg(eno)ten t' goidtshuys van(der) Bancke ter ie., d' erffgen(aemen) Cornelis Van Malcote ter iie. en(de) Adriaen Vincx ter iiie. sijden, item noch drije vieren(deelen) landts, reg(eno)ten de v(oor)s(chreve) bekenderen ter ie., Peeter De Coninck ter ii. en(de) d' erffgen(aemen) Aert Van Langendonck ter iiie. en(de) iiiie. sijden, item noch seven vieren(deelen) landts int s(elv)e veldt, reg(eno)ten d' erffgen(aemen) Aert Van Langendonck ter ie., Adriaen Vincx ter iie. en(de) jo(uffrouw)e Heetveldt ter iiie., item alnoch opt half boen(der) landts, gelegen opt Cleyn Kesterveldt, bij de v(oor)s(chreve) gehuysschen bijden bovens(chreven) contracte vercreghen tegen den voors(chreven) Boyens bij titule van coop, in voldoeninghe van(den) welcken coop de voors(chreve) xvi r(insguldens) x st(uyvers) erffel(ijck) worden bekendt en(de) geconstitueert in plaetse van gereede pen(ningen), coram eisdem.

Hiernaer volght den teneur van(de) brieven van mainmise, hierboven gementionneert.

Borgem(eeste)ren, schepen(en) en(de) raede der stadt van Loven, den eersten van onsen boden hierop v(er)socht, saluyt, want Merten Maerschalcx en(de) Anna Costers, gehuysschen, hen alhier voor schepen(en) hebben verbonden in eene rente van sesthien gul(dens) x st(uyvers) t' siaers opden xiien. jan(ua)ry february lestleden en(de) alsdoen oock tot vasticheyt der selver rente gewillichl(ijck) geconsenteert gehadt int maecken van mainmise over alle henne goederen en(de) int decreet der selver sonder daertoe te derffven geroepen oft gedaeght worden en(de) dat tot behoeff van m(eeste)r Jan Boyens, soo ist dat wij ten versuecke desselfs Boyens naervolgen(de) onse privilegien u ordonneren en(de) co(mm)itteren bij desen dat ghij in uwe als in ons g(enadichs) heere en(de) in onse handen behoorl(ijck) nempt, levert en(de) stelt alle en(de) yegewelcke goederen der voors(chreve) gehuysschen, daeraff ghij des versocht sult sijn en(de) besondere deser naervolgende, den voors(chreven) Boyens daertoe oock behoorl(ijck) leydende, als eerst huys en(de) hoff, groot drije dachm(aelen), gelegen tot Wackerzeel onder Werchter aen t' Voerbroeck, reg(eno)ten die palen van Herent ter ie., de Winckel ter iie. en(de) Merten Goorts ter iiie., item drije vieren(deelen) landts, geleghen onder Herent opt Groot Kesterveldt, reg(eno)ten t' goidtshuys van(de)r Bancke ter ie., d' erffgen(aemen) Cornelis Van Malcote ter iie. en(de) Adriaen Vincx ter iiie. sijden, item noch drije vierendeelen landts, reg(eno)ten de voors(chreve) bekenderen ter ie., Peeter De Coninck ter iie. en(de) d' erffgen(aemen) Aert Van Langendonck ter iiie. en(de) iiiie. sijden, item noch seven vieren(deelen) landts int s(elv)e veldt, reg(eno)ten d' erfgen(aemen) Aerts Van Langendonck ter ie., Adriaen Vincx ter iie. en(de) jo(uffrouw)e Heetveldts ter iiie., item noch een halff boender landts, gelegen opt Cleyn Kesterveldt, om t' s(elv)e gedaen sijnde, de voors(chreve) mainmise volgens t' voorgemelt consent gedecreteert en(de) verclaert te worden executoriael, inthimeren(de) oock mede dese den grondtheeren oft heure officieren om daervan te moghen reg(ist)re houden ter conservatie van henne heerl(ijcke) rechten, soo verre naermaels de voors(chreve) goeden voor voldoeninghe van(de) v(oor)s(chreve) rente vercocht oft geexecuteert worden, doende van allen t' gene des ghij in desen sult hebben gedaen goedts tijdts behoorl(ijcke) relatie aen een(en) van onse s(ecreta)rissen, die t' selve registreren sal, van allen d' welck te doen, wij u des geven macht en(de) authoriteyt, nemende ook in desen t' uwer assistentie soo verre des noodt sij, d' officiers van(de) plaetsen en(de) andere u in desen behoeffel(ijck) wesende op heuren behoorl(ijcken) salaris, den welcken wij ingevalle als boven versuecken en(de) bevelen u daerinne t' assisteren, des ter kennisse hebben wij borgem(eeste)ren, schepen(en) en(de) raedt voors(chreven) den seghel ter saecken deser stadt hierop doen drucken opden lesten feb(rua)ry a(nn)o 1629, ondert(eeckent) A. De Vroey, opden dors stondt aldus, item Andries Boon, gesworen bode deser stadt, retulit opden eedt, etc(etera), hem opden xen. meert lestleden getransporteert te hebben tot binnen den dorpen van Herent en(de) Wackerzeel en(de) aldaer in sijne als in ons g(enadichs) heere en(de) deser stadts handen genomen te hebben de goeden, int witte van desen begrepen, voor gebreck en(de) ter instantie aldaer oock vermelt, hebbende d' officiers van(de) plaetsen daeraff oock betaelt hennen behoorl(ijcken) wijn, sic relatum xiiii. martii 1629, ondert(eeckent) A. De Vroey.

 

In de archief van de schepengriffie van Leuven zijn er ook scheidingen en delingen terug te vinden. Doorgaans gaat het echter om scheidingen van inwoners van Leuven. Zelden is hierop een uitzondering, maar hierbij toch eentje.

Het gaat om de scheiding en deling van de goederen van Daniel De Cuester en Catharina De Winter. Hun (nog in leven zijnde) kinderen waren :

-     Joannes De Cuester.

-     Martinus De Cuester.

-     Anna De Cuester (De Coster/Costers) x Martinus Maerschalcx.

-     Margaretha De Cuester x Vanden Poel Arnoldus.

Voor Anna De Coster werden dus nog andere varianten als familienaam gebruikt : Costers en De Cuester. Bij deze zijn ook haar ouders gekend.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 173r., akte dd. 21 februari 1629.

Eene scheydinghe en(de) deylinghe, bij keuse daeromme gedaen tusschen Jan De Cuester ter ie., Merten De Cuester ter iie., Anna De Cuester huysv(rouw)e Mertens Maerschalcx ter iiie. en(de) Margriet De Cuester met consente, wille, wete en(de) overstaen Aert Van(den) Poel, haers mans, ter iiiie. sijden, en(de) dat vande achtergelaten goeden van wijlen Daneel De Cuester en(de) Cathlijn De Winther, wettighe gehuysschen als sij leeffden, vaeder en(de) moeder der voorn(oempde) respective deylgenoten achtergelaten, te deylen.

Is bleven en(de) gevallen den voors(chreven) Jan De Cuester een block landts, groot drije dachm(aelen) onbegrepen, gelegen te Beeckt onder Wespelaer, reg(eno)ten s' heeren straete in iie. sijden en(de) Jan Van Meerbeeck ter iiie. sijden, belast met sheeren chijns aen doctor du Bay, hanc quoq(ue) et satis ob(ligando) et sub(mittendo) ac ren(unciando), etc(etera), coram Gudelinus, Stockmans, feb(ruarii) xxi., 1629.

Sijn bleven en(de) gevallen den voors(chreven) Merten in sijne deylinghe een block landts, gelegen onder Assent, prochie van Campenhout, groot onderhalff dachm(ael), reg(eno)ten s' heeren straete ter ie., Jan De Cael ter iie., Peeter Crabbeel oft sijne erffgen(aemen) ter iiie. sijden, wesende belast met sheeren chijns.

Item noch drije vieren(deelen) landts, gelegen opt Molenvelt onder Wespelaer, reg(eno)ten s' heeren straete ter ie. en(de) Jan Van Meerbeeck ter iie. en(de) iiie. sijden, belast met s' heeren cleynen chijns, hanc quoq(ue) et satis ob(ligando) et sub(mittendo), coram eisdem.

Sijn bleven en(de) gevallen Anna De Cuester met consente, wille, wete en(de) overstaen Mertens Maerschalcx, haers mans, een dachm(ael) landts, gelegen opt Molenveldt onder Beeckt, reg(eno)ten Jan Van Meerbeeck ter ie., doctor du Bay ter iie. en(de) Goris Oliviers ter iiie. sijden, belast met sheeren chijns aen doctor du Bay.

Item noch een halff dachm(ael) landts, gelegen opt Hoender Velt onder Assent, reg(eno)ten Peeter Crabeel ter ie., en(de) Henr(ick) Van Nyeuwenhuys ter iie. sijden, wesende onbelast, hanc quoq(ue) et satis ob(ligando) et sub(mittendo), coram eisdem.

Sijn bleven en(de) gevallen der voors(chreve) Margriete De Cuester ten bij sijne en(de) overstaene Aerts Van(den) Poel, haers mans, in sijne deylinghe een erfve, daer eertijdts een huys plach op te staene, nu afgebrant, met een(en) bempdt daeraen geleghen, groot t' saemen ontrent drije dachm(aelen), reg(eno)ten s' heeren straete ter ie., Jan De Vos ter iie. sijden, belast met een(en) halven braspen(ninck) heeren chijns aen(den) heere van Buecken, hanc quoque et satis ob(ligando) et sub(mittendo), coram eisdem.

Opde conditien, tusschen parthijen ondersproken, hiernaer volgende, te weten dat elck metter maeten, in henne deylinghe gestelt, hen sal moeten daermede te vreden houden, eisdem.

Item oftmen hiernaeermaels bevonde op elcx der voors(chreve) deylderen gedeelte goeden met eenighe merckel(ijcke) lasten oft chijnsen belast te sijn, die welcke nyet en excederen inde jaerl(ijcxe) betaelinghe ii st(uyvers) erffel(ijck), dat sal blijven tot sijnen laste, maer t' gene dwelck hier naermaels meer bevonden worde vuyt te gaene dan de v(oor)s(chreve) ii st(uyvers) erffel(ijck), d(aer)van sullen dese deylderen d' een den anderen suppletie en(de) recompens doen, eisdem. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Martinus Maerschalcx (Maeschalx) en zijn vrouw Anna Costers (De Coster).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 136v., akte dd. 3 februari 1626.

Item, in presen(tia), et(ceter)a, gestaen Peeter Van Rijmenant en(de) Barbara Smets, gehuysschen, per mo(nitionem) hebben indivisim opgedraegen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(issse) een halff dachm(ael) bempts gelegen onder Werchter int Werchterbroeck, regen(oten) de pastorije van Wackerseel ter ie., d' erffgen(aemen) Anna sReycken ter iie, den voetwech boven ter iiie. zijd(en), expos(ito) impos(itus) Merten Maeschalx, soo voor hem als voor Anna Costers, sijne huysv(rouw)e, per mo(nitionem) et satis die voors(chreve) opdraegeren et waras op iiii ˝ mijten tanquam prout iure, coram S(ainc)t Victor, Greve, feb(ruarii) iiia., 1626.

Nog heel wat aktes bij Gobeleyns en Engenborghs.

 

Uit dit huwelijk:

 

Maerschalck Henricus, XII (M2784), ° ca. 1620,

 

Maerschalck Martinus, ° ca. 1627,

 

Maerschalck Andreas, ° ca. 1631,

 

Maerschalck Anna, ° ca. 1634. 

 


 

XII - Marschalcks - Maerschalcx - ... Henricus (M2784), ° Wakkerzeel (geen registers), + Wakkerzeel 02.01.1679, x Wakkerzeel 27.01.1645 (g. Van Ermegen Antonius en Ingelborchs Joannes) met Van Ermegen - Van Ermeg(h)em Catharina (M2785), ° Wakkerzeel (geen registers), + Wakkerzeel 20.08.1693.

 

AS 24 sept 1695:
Niclaes Maerschalck uit Herent koopt van Barbara Maerschalck x Jacques Van Deijck uit ... een bempt van 6 dm onder Rotselaer
voorders moet Susanna Maerschalck we wijlen Jans Vandermeren met Peter Vandeputh alles volgens hun  ...

 

- 30 okt 1593: Huijbrecht Spoelbergh x Lijsbeth Van Boemen ‎(Vandenbeempt?)‎ derven aan Wouter Gobbelvoets sone wijlen ... ende Kathlijne Verelst
- 12 dec 1619: Merten Maerschalk met proc van Jan Pasteels heer van Oplinter na de dood van Wouter Gobbelvoets
- 10 jan 1680: Huijbrecht Maerschalk sone Hendrik na de dood van zijn vader ... dobbel hergeweyde: niet verheven na de dood van Merten Maerschalck
- 21 apr 1690: Cathelijn Van Ermeghem we Hendrik Maerschalck sone vs Hendriks ‎(Merten?)‎ bij doode Huijbrecht ... Niclaes Maerschalk heeft eed van trouw gedaan
- 2 nov 1748: Jan Michiels na de dood van Niclaes Maerschalck ten behoeve van des erfgen ... sterfvrouw Elisabeth Maerschalk.
 

S+D kinderen Hendrik Maerschalk x Catharina Van Ermeghem
Niet ingevuld
Hier ontbreken enkele jaren
AVT4: 25 maart 1694
Niclaes Maerschalk,
Hendrik Maerschalk,
Susanna Marschalck we Jan Vandermeren woonachtig tot Tildonck,
Peeter Vandeput Wilmsone x Cathlijn Maerschalck,
Antoon De Ceuster als man en momboir van mitsgader toeziender van de kinderen Huijbrecht Maerschalk,
Luyck Mertens de jonge x Anneken Maerschalk
Jacques Van Dijck x Barbara Maerschalck
alle kinderen Hendrik Maerschalk x Cathlijn Van Ermgehem verkopen aan Jan De Becker uit Wespelaar drij dm land in Wespelaer opt Mistecomvelt.
Wer1876/ 1: 10 jan 1680: Huijbrecht Maerschalck sone Hendrik heeft na de dood vanden voors Hendrik verheven een dm bempt aent Everbroeck in Wakkerzeel.
 

 

In deze aktes (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Catharina Van Ermegem, weduwe van Henricus Maerschalcx, en hun zonen Hubertus en Henricus Maerschalcx. De datum is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7939, folio 242v., akte dd. 7 april 1687.

Inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen Jo(ann)es Matthias Willemaers vuyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciaele procuratie om die naervolgen(de) acte notariael validelijck te mogen doen v(er)nyeuwen ende herkennen, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende, waer van den teneur luydt aldus.

Op heden desen xxixen. meert 1685 comparerende voor mij ondergeschreven not(ari)s, present die getuyghen hier onder te noemen, Catlijn Van Ermegem, wed(uw)e van wijlen Henrick Maesschalcx, pachter in sijn leven tot Wackerzeel, dewelcke wel ende deughdelijck bekent ontfanghen te hebben vuyt handen vanden eerw(eerdighen) heere pastoir ende Peeter Vanden Put, respective kerckm(eeste)ren der kercke van Wackerzeel voors(chreven), eene somme van vijffent'seventich gul(den)s eens, mits welcke somme geloeft die voors(chreve) ierste comp(aran)te jaerlijcx ten behoeve der voors(chreve) kercke te betaelen eene erffelijcke rente van vier guldens derthien stuyvers een blanck, waervan het ierste iaer sal cours nemen op heden date deser, ende het ierste iaer daer van sal vallen ende verscheynen den xxixen. meert 1686 ende alsoo vervolgens van iaere tot jaere totte quytinghe toe, die welcke sal moghen geschieden in drije reysen met vijffentwintich guldens smaels in munte volghens sijne ma(jestij)ts placcaerten, gelovende die voors(chreve) comp(aran)te die voors(chreve) rente iaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen onder obligatie, submissie ende renunciatie in fo(rm)a, ende naementelijck de benef(icie) senat(us) cons(ulti) vellea(ni) et authen(tica) si qua mulier ende alle andere de iis certiorata ende tot naerdere versekeringhe der voors(chreve) cappitaelen ende verloopen van dijen heeft die voors(chreve) comp(aran)te verobligeert ende opgedraegen een dachmael lants, gelegen opt Groot Costerenvelt onder Herent, die voors(chreve) comp(aran)te voorde hellicht competerende bij testamente van wijlen haeren man ende dander hellicht voor haer eyghen als geconquest[reert], regen(oten) de baen van Loven op Lier ter ie., mijnheer Vander Biest ter iie. en(de) Guilliam Vander Hoeven ter iiie. sijden, item alnoch een dachmael lants, gelegen opde Groote Waterlees onder Herent, van gelijcken competerende als het voorgaende, soo voor die hellicht bij testamente als voor, dandere hellicht bij conquest, regen(oten) t' Groot Castervelt ter ie., Brumeur ter iie., Jan Ingelborghs ter iiie. en(de) Gillis Limbos ter iiiie. sijden, consenterende daer over int slaen van mainmise en(de) decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven sonder daegement ende tot naerdere asseurantie vant ghene voors(chreven) is, sijn ten desen gecompareert Huybrecht ende Henrick Maeschalcx, gebroeders, bijde kinderen ende erffgen(aemen) van wijlen hennen vaeder Henrick ende Cathlijn Van Ermegem, alnoch int leven, de welcke hen tsaemen ende elck int besondert in solidum voor de voors(chreve) vijffent'seventich gul(den)s ende verloopen van dijen hebben gestelt borghe ende cautionaris als p(rinci)pael onder obligatie van henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, met renuncia(ti)e in fo(rm)a, ende signantel(ijck) die hellicht van hun beyde kintsgedeelten, die voors(chreve) comp(aran)ten competerende vuytten hooffde van(de) voors(chreve) wijlen hennen vaedere, constituerende soo in landen, huys ende wijden, respective gelegen onder Herent, Wackerzeel, Thildonck, Rotselaer ende daerontrent, consenterende daer over van gelijcken int van (!) mainmise ende in decreet als boven sonder daegement, constituerende voorts die ierste comp(aran)te als haere borgen een ieder thoonder deser om dese acte van bekentenisse ende borchtochte te doen ende laeten vernyeuwen voor die voors(chreve) heeren meyer ende schepenen van Loven oft elders en(de) aldaer te consenteren inde voluntaire condemnatie sonder daegement als voor, aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maendt ende iaere voors(chreven) present Adam Van Deurssen ende jo(ncke)r Charel Le Francq als getuyghen ende is die minute deser bijde comp(aran)te beneffens mij not(ari)s onder(teecken)t, onderstondt, quod attestor, signatum J. Vanden Zande, not(ari)s.

Aldus vernyeuwt ende herkent door den voors(chreven) geconstitueerde coram eisdem eodem.

 

Hierbij nog een akte met vermelding van Catharina Van Ermegem, weduwe van Henricus Maerschalcx, en hun zonen Hubertus en Henricus Maerschalcx. De datum is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte. De inhoud is schijnbaar hetzelfde, doch wel enige folio’s verder in het register.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7939, folio 254v., akte dd. 7 april 1687.

Inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen Jo(ann)es Mattheus Willemaers vuyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciaele procura(ti)e om die naervolgende acte notariael validel(ijck) te mogen doen vernyeuwen ende herkennen, hem gegeven, heeft tselve gedaen als volght.

Op heden desen xxixen. meert 1685 comparerende voor mij onderges(chreven) not(ari)s, present die getuygen hier onder te noemen, Catlijn Van Ermegem wed(uw)e wijlen Henrick Maeschalcx, pachter in sijnen tot Wackerzeel, de welcke wel en(de) deughdelijck bekent te hebben ontfanghen vuyt handen vuyt handen (!) vanden eerw(eerdigen) heere pastoor ende Peeter Vanden Put, respective kerckm(eeste)ren der kercke van Wackerzeel voors(chreven), eene somme van vijffentseventich gul(den)s eens, mits welcke somme gelooft die voors(chreve) ierste comp(aran)te iaerlijcx ten behoeve der voors(chreve) kercke te betaelen eene erffelijcke rente van vier gul(den)s gul(den)s (!) derthien stuy(ver)s een blanck, waer van het ierste iaer sal cours nemen op heden date deser ende het ierste iaer daer van sal vallen ende verschijnen den xxixen. marty 1686 ende alsoo vervolghens van iaere tot iaere totte quytinghe toe, de welcke sal moghen geschieden in drije rijsen met vijffentwintich guldens smaels in munte volgens sijne ma(jestey)ts placcaerten, geloven(de) die voors(chreve) comp(aran)te die voors(chreve) rente iaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen onder obligatie, submissie ende renunciatie in fo(rm)a, ende naementl(ijck) de benef(icie) sen(atus) cons(ulti) vellea(ni) auth(entica) si qua mulier ende alle andere de iis certiorata ende tot meerdere versekeringhe der voors(chreve) capitaelen ende verloopen van dijen, heeft die voors(chreve) comp(aran)te verobligeert ende opgedraeghen een dachmael lants, gelegen opt Groot Costeren Velt onder Herent, de voors(chreve) comp(aran)te voor de hellicht competerende bij testamente van wijlen haeren man ende dander hellicht voor haer eyghen als geconquest[reert], regen(oten) die baen van Loven op Lier ter ie., mijnheer Vander Biest ter iie. ende Guilliam Vander Hoven ter iiie. sijden, item alnoch een dachmael gelegen op de Groote Waterlees onder Herent voors(chreven), die voors(chreve) comp(aran)te van gelijcken competerende als het voorgaende, soo voor die hellicht bij testament als voor dander hellicht bij conquest, regen(oten) t' Groot Castervelt ter ie., Brumeur ter iie., Jan Ingelborghs ter iiie., Gielis Limbos ter iiiie. sijden, consenterende daer over int slaen van mainmise ende decreert ende herdecreet der heeren schepenen van Loven sonder daegement, ende tot naerder asseurantie vant ghene voors(chreven) is, sijn ten desen gecompareert Huybrecht ende Henrick Maeschalcx, gebroeders, bijde kinderen ende erffgen(aemen) van wijlen hennen vaeder Henrick ende Catlijn Van Ermegem, alnoch int leven, de welcke hen te saemen ende elck in solidum voor de voors(chreve) vijffentseventich gul(den)s ende verloopen van dijen hebben gestelt borghe ende cautionarissen als p(rinci)pael onder obligatie van henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, met renunciatie in forma ende signantel(ijck) die hellicht van hun beyde kintsgedeelten, die voors(chreve) comp(aran)ten competerende vuytten hooffde vanden voors(chreven) wijlen hennen vader, consisterende soo in landen, huys ende wijden, respective gelegen onder Herent, Wackerseel, Thildonck, Rotselaer ende daer ontrent, consenterende daer over van gelijcken int slaen van mainmise ende in decreet als boven sonder daegement, constituerende voorts die voors(chreve) ierste comp(aran)te als haere borghen een ieder thoonder om dese acte van bekentenisse ende borchtochte te doen ende laeten v(er)nyeuwen, tsij voor de voors(chreve) heeren meyer ende schepenen van Loven oft elders ende aldaer te consenteren inde voluntaire condemnatie sonder daegement als voor, aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende iaere voors(chreven), present Adam Van Deurssen ende jo(ncke)r Charel Francq als getuygen ende die minute deser is bijde comp(aran)ten beneffens mij not(ari)s onderteeckent, quod attestor, signatum J. V. Zande not(ari)s.

Aldus vernyeuwt, herkent ende gerealiseert door den geconstitueerden, coram eisdem eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Marschalcks Susanna, (°) Wakkerzeel 30.11.1645 (g. Gorts Antonius en Verboven Susanna filia primogenita), + Wakkerzeel 13.11.1695, x 1 Wakkerzeel 18.11.1671 (g. Vander Meren Anthonius en Colibrants Joannes) met Vander Meren Joannes, x 2 Wakkerzeel 05.05.1694 (g...) met Van Deyck Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vander Meeren Joannes, (°) Tildonk 30.11.1672 (g. Petrus Colebrans en Catharina Engelbeurghs),

     Vander Meeren Henricus, (°) Tildonk 01.11.1674 (g. Henricus Maerschalck en Joanna Van Meerbeeck n. Anna Vander Meren),

     Vander Meeren Barbara, (°) Tildonk 08.02.1679 (g. Guilielmus Gorts en Barbara Vander Meeren),

     Vander Meeren Petrus, (°) Tildonk 02.07.1683 (g. Petrus Vande Put en Joanna Van Meerbeeck),

     Vander Meeren Nicolaus, (°) Tildonk 07.01.1687 (g. Nicolaus Maerschalckx en Catharina Meulemans),

     Vander Meeren Christina, (°) Tildonk 25.12.1690 (g. Joannes Lambrechts en Joanna Schaerlaeckens n. Christina Vander Wegen), 


Marschalks Oliverius,
(°) Wakkerzeel 15.09.1650 (g. Van Ermegen Oliverius broer en Goorts Elisabeth),
 

Marschalcks Catharina, (°) Wakkerzeel 30.01.1650 (g. Machiels Nicolaus en Van Rijmenam Catharina), x Wakkerzeel 23.01.1675 (g. Vanden Put Wilhelmus en Maerscalx Henricus) met Vanden Put Petrus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, Wak,

     Vanden Put Maria, (°) Wakkerzeel 29.01.1675 (g. Verhoeven Maria),

     Vanden Put Anna, (°) Wakkerzeel 19.09.1685 (g. Joostens Henricus en Maerscalx Anna),

     Vanden Put Petrus, (°) Wakkerzeel 24.02.1690 (g. Vanden Put Petrus en Vanden Put Catharina),

     Vanden Putt Nicolaus, (°) Wakkerzeel 01.04.1692 (g. Maerschaclk Nicolaus en Maerscalck Susanna),

 

Maerschalcx Joannes, (°) Wakkerzeel 07.03.1652 (g. Ingelborchs Joannes en Persoons Christina),


Maerschaelck Anna,
(°) Wakkerzeel 23.04.1654 (g. Van Langendonck Guilielmus en Vander Linden Anna),


Marschalcks Hubertus,
(°) Wakkerzeel 05.11.1656 (g. Van Dijck Antonius en Verheijen Catharina), + Wakkerzeel 09.03.1689, x Wakkerzeel 05.06.1683 (g. Vanden Put Ludovicus en Van Dyck Anthonius) met Verhoeven Clara,

     Uit dit huwelijk:

     Maerscalx Joannes, (°) Wakkerzeel 24.01.1687 (g. Van Eijck Joannes n. Joannes Van Ermegen en Maerscalx Catharina),


Marschalks Nicolaus,
(°) Wakkerzeel 25.06.1659 (g. Van Maelcot Nicolaus en Rentmeesters Francisca), x Wercher 12.02.1695 (g. Colebrans Oliverius en Geerems Petrus) met Vanden Bemde - Vande Beun - Vande Bin - Vande Bende - Bennes - Bennis Joanna (S1307 + S1947), deze x 1 x Holsbeek 20.11.1669 (g. Vanden Bempden Joannes en Wauters Nicolaus) met Dox Adrianus (S1306 + S1946), hun gezin bij Dox,


Maerschalks Henricus,
(°) Wakkerzeel 18.07.1661 (g. Vermijlen Henricus en Vander Motten Barbara), x Wakkerzeel 06.04.1690 (g. Vanden Put Guilielmus en Maerscalx Nicolaus) met Van Gorp Margareta, + Wakkerzeel 03.01.1701, x 2 Wakkerzeel 24.06.1701 (g. Vanden Putt Guilielmus en Paeps Stephanus) met Desternij Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Maerschalck Barbara, (°) Wakkerzeel 03.12.1690 (g. Vande Putte Antonius en Maerschalck Barbara),

     Maerschalck Elijsabeth, (°) Wakkerzeel 16.12.1691 (g. Van Gorp Joachim en Van Gessel Anna n. Elijsabeth Silis),

     Maerschalck Clara, (°) Wakkerzeel 10.01.1695 (g. Vanden Putte Remigius en Vander Hove Clara),

     Maerschalckx Joanna Maria, (°) Wakkerzeel 19.03.1698 (g. Paeps Cornelius en Verbist Joanna n. Maria Van Langendonck begijn in Leuven),

     2. Maerschalckx Henricus, (°) Wakkerzeel 16.02.1703 (g. Vermijlen Joannes n. Henricus Vermijlen en Meeus Adriana),

     Maerschalckx Catharina, (°) Wakkerzeel 15.08.1704 (g. Paeps Stephanus en Vanden Dries Catharina),

 

Maerscals Anna, XI (M1437), (°) Wakkerzeel 16.10.1664 (g. Eggericx Laurentius en Van Rijmenant Anna),


Maerscalx Barbara,
(°) Wakkerzeel 03.07.1668 (g. De Bries Barbara), + Wakkerzeel 25.09.1698, x Wakkerzeel ...02.1694 (g. Van Deyck Joannes en Maerschalck Henricus) met Van Dyck Jacobus, geen fii te Wak, W,

 


 

XI - Mertens Lucas (M1436), (°) Wakkerzeel 24.02.1655 (g. Vander Beken nobilis dominus Alexander en Van Crochten Elisabeth), + Wakkerzeel 15.12.1696, x Wakkerzeel 20.01.1686 (g. Mertens Lucas vader en Mertens Georgius) met Maerscalx - Maerschalckx Anna (M1437), (°) Wakkerzeel 16.10.1664 (g. Eggericx Laurentius en Van Rijmenant Anna, + Wakkerzeel 09.10.1730, zij x 2 Wakkerzeel 30.05.1697 (g. Paeps Cornelius en Maerschackx Henricus) met Paeps Stephanus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Mertens Catharina, (°) Wakkerzeel 13.01.1687 (g. Vanden Bergh Petrus en De Coster Catharina),

 

Mertens Maria, (°) Wakkerzeel 10.08.1689 (g. Maerscalx Henricus en Mertens Maria),

 

Mertens Henricus, X (M718), (°) Wakkerzeel 14.11.1691 (g. Krockarts Henricus en Kerinckx Jacoba),

 

Mertens Joannes, (°) Wakkerzeel 27.12.1694 (g. Ingelborchs Joannes en Mertens Elijsabeth), x Wakkerzeel 16.01.1721 (g. Vanden Dries Joannes pater en Paeps Stephanus) met Vanden Dries Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Anna, (°) Wakkerzeel 27.09.1721 (g. Weltens Wilhelmus en Maerschalckx Anna),

     Mertens Maria, (°) Wakkerzeel 20.04.1723 (g. Paups Arnoldus en Vandendries Maria),

     Mertens Anna, (°) Wakkerzeel 04.01.1725 (g. Vandendries Nicolaus en Vandendries Anna),

     Mertens Joannes, (°) Wakkerzeel 10.12.1726 (g. Vandendries Joannes en Vandijck Catharina),

     Mertens Petrus, (°) Wakkerzeel 24.09.1729 (g. Melis Petrus en Vandendries Elisabeth),

     Mertens Petrus, (°) Wakkerzeel 12.07.1731 (g. Melis Petrus en Vandendries Elisabeth),

     Mertens Guilielmus, (°) Wakkerzeel 21.05.1734 (g. Van Gestel Guiljam en Diricks Catharina),

     Mertens Antonius, (°) Wakkerzeel 15.03.1737 (g. Van Gestel Antonius en De Pauw Barbara),

     Mertens Elizabeth, (°) Wakkerzeel 01.07.1739 (g. Van den Driesch Joannes en Weltens Elisabeth),
 

2. Paeps Cornelius, (°) Wakkerzeel 16.06.1698 (g. Paeps Cornelius en De Sternij Anna),

 

Paeps Susanna, (°) Wakkerzeel 22.12.1703 (g. Schaerlaecken Susanna que pauco post obiit),

 

Paeps Arnoldus, (°) Wakkerzeel 20.04.1705 (g. Vanden Plas Petrus n. Arnoldus Van Eijcke en Vanden Beumpt Joanna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom