Voorouderlijst Luppekens Adolph

 

Lubbekens, Luppekenss, Lipkens

Verdwenen variant van:

1. Lubber, zie daar.

2. Lippens, zie daar.

3. Lubbens, zie daar.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XVII - Luppekens - Lipkens Adolph fs Adolph, (S + N), ca. 1525, x met Maria Vanderheergracht, fa ? Aert.

 

Wer1847: Fo 50: 18 apr 1564:
Lijsbeth Vandenputte we Adolph Lipkens verkoopt aan Peeter Gheyns x Lijsbeth Uiterelst een huis en hof in Tremelo ‎(Lijsbeth Van Aerschot, Jan Van Aerschot)‎ gichtdrager Willem Paeps Hendriksone.
WRT1847 fo 44: 27 jun 1589:
Aert Van Hergracht heeft verkocht aen Adolph Luppekens x Marie Van Hergracht een erfelijcke rente
op den 18 mrt 1608 es gequeten Jan Van Hoegaerden x Paschijne Luppekens Adolphs dochter en Marie Van Hergracht bij Peeter Peeters x de we Aert Vander Hergracht.
Aarschot 2 fo 272v: 20 mrt 1589:
Jan Doremans, Henrick Verhulst x Katherina Wijns, Adolph Verbeke met Katharina Vandeputte, Adolph Luppekes met Lijsbeth Vandeputte, Joes De Doncker x Katharina Van Hove, Henrick Laureijs met Zeneken Van Eijcken, Philip Vandenbossche x Lijsbeth Van Eijcken, Jan Gorijs, Henr Gorijs, Jan Rabs alias Vandeneijnde x Ma‎(ta)‎ thijs, hebben gedeelt welck sij hadden in drij dm bosch ontrent ten Eynde onder Bruggen, item in noch een plecke bosch geheeten de Vloren rooije daerinne is gegoet Pauwel Gorijs Janssone.
  

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Michael Van Haecht, zoon van Henricus.

In de akte wordt ook Aldolphus Luppekens als zoon Aldolphus vermeld. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7861, fol. 386r, akte dd. 30 mei 1577.

Item Michiel Van Haecht sone wijlen Henricx, woonen(de) tot Haecht, obligan(...) ? heeft bekindt schuldich te zijn(e) Adolfven Luppekens sone wijlen Adolphs, woonen(de) onder Werchtere, seven carolus gulden te xx s(tuvers) mon(ete) d(omi)ni ducis Braban(tie) tot drije pl(e)c(ken) den stuver gerekent, erffelijcke rente, alle jaere opten naestlesten maii te betaelen(e) et in cambio quite et libere, etc(etera), en(de) oick van x., xx. en(de) c. penn(ningen), quol(ibe)t ass(ecutu)m, ad mo(bilia) pignus sub Haecht pred(ict)o vel eo circa valens duplum et t(antu)m et poter(it) redimere, q(ue)m vol(verit) una vel duabus vicibus sed non minus quam medietatem qualibet vice et quemlibet denarium exinde median(tibus) sedecim denariis pred(ictis) cons(imilibus) ac cum secundum ratam dequitationis, coram Ympens, Goerts, maii pe(nulti)ma.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lupkens Wouter, x met Van Nuffelen Margaretha, ca. 1560, nog een akte bij Van Nuffelen,

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7471, folio 45v, akte dd. 23.07.1577. 

Transcriptie.

 Item Wouter Lippekens sone wijlen Adolphs

ende Margriete Va(n) Nuffele, zijn huysvrouwe,

woonen(de) te Haecht, in p(rese)ntia, hebben bekindt onbesund(er)t

ende onverscheyden schuldich te zijn(e) Adolph Lippekens,

broede(re) des v(oer)s(chreve) Wouters, woonen(de) ten Eynde onder die

prochie van Werchtere, drije carolusg(ulden) te xx st(uyvers)

tstuck, der mu(n)ten shertogen va(n) Brabant cours en(de) loop

hebbende, erffel(ijcke) rinte, alle jae(re) opden xxiiien.

julii te betalen ende inder stadt wissele van

Loven(e) los ende vrije, etc(etera), oyck van xe., xxe., ce.

ende alle andere pen(ningen) te leveren in futuru(m)

quolibet ass(ecutu)m et ad mo(nitionem) pignus apud Haecht

pred(ictu)m valens et t(antum), met conditiie dat die

v(oer)s(creve) bekinders die v(oer)s(creve) erffrinte sullen mogen lossen

ende affquyten tallen tijden alst he(m) gelieven zal

teender reys(e), elcken carolusg(ulden) daeraff met sesthien

gelijcke carolusg(ulden) der mu(n)ten ten tijde vander quytin(ge)

cours ende loop hebben(de) ac cu(m) oblig(ando) et submitt(endo),

cor(am) Berthijns, Winde, julii xxiiia., 1577.

              In de marge.

S(olvi)t.

Hieronder een akte met vermelding van Walterius Lup(pe)kens en zijn vrouw Margaretha Van Nuffel(en), dochter van Simon. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7862, fol. 186v, akte dd. 4 november 1577.

Item, p(rese)ntia vill(ici), Magriete Van Nuffle dochte(re) wijlen Symoe(n)s met co(n)sente, wille, wetene en(de) bijzijne Wouters Lupkens, hue(r)s ma(n)s, woonen(de) te Haecht, heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een huys ende hoff met allen zijn(e) toebehoerten, gelegen te Haecht tusschen de goeden Sebastiaens Storms te(r) eenre, m(eeste)r Henr(ick) Van Haecht ter tweede(re) ende tsheeren straete te(r) derder zijden, exp(osito) ende Willem(en) Vos inden naem ende tot behoeff van Augustijn(en) Vrancx imp(ositus) per mo(nitionem) redd(idi)t ende voorts mee(r) op twee carolusgulden(en) erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallende opten xviien. junii, daer voe(r) Symon wijlen Van Nuffle ende Jacob Va(n) Meerbeke p(er)sonel(ijck) met schepenen brieven van Loeven(e) in date junii xvii., lib(r)o xvc. liiii in med(i)a aen(den) voors(chreven) Augustijn(en) Vrancx v(er)bonden staen, alle jae(re) ten te(r)mijne inde selve brieven begrepen, te betaelen(e) jure et sat(is) dicti co(n)iuges ind(ivisi)m obligan(do) et war(as) op tsheeren chijs, bedraegende ontrent xviii. st(uvers) ende voorts op xxviii st(uvers) erffel(ijcke) rinte aen(den) aultaer van Sint Anthonis inder kercken van Rotselaer tanq(uam) prout promitten(tes) insup(er) dicti co(n)iuges ind(ivisi)m obligan(do) ut sup(ra), dictu(m) hereditariu(m) reditu(m) singulis a(n)nis ad terminu(m) p(er)scriptu(m) bene et legaliter p(er)solve(re) et in cambio quite et libere, etc(etera), necnon a x., xx. ac c. d(ena)riis quol(ibe)t ass(ecu)tum et casu quo pignora et tantu(m) et poter(it) redime(re) s(e)c(un)dum tenorem a(n)tiquarum l(itte)rarum que reservantur in esse p(re)dicta hypothecatio(n)e no(n) obstante, cor(am) Graven, Liedekercke, novembris quarta, a(n)no xvc. lxxvii.

     Uit dit huwelijk:

     Lupkens Elisabeth, x met Cornelis Bouwens,

     Lupkens Marie,

 

Lubbekens Paschasia, XII - XIII - XVI (S + N).

 


 

XII - XIII - XVI - Van Hoegaerden Jan (N2710 + N2718 + S2760 + S2772 + S5558 + S7996 + S38862), ca. 1550, x met Paschasia-Catharina Lubbekens (N2711 + N2719 + S2761 + S2773 + S5559 + S7997 + S38863).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Hoegaerden Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hoegaerden Joannes,

 

Van Hoegaerden Cornelis, XII (S3998),

 

Van Hoegaerden Henricus, XI (S1380),

 

Van Hoegaerden Petrus den ouden, XI (S1386),

 

Van Hoegaerden Maria, XI - XV (N1355 + N1359 + S19431),

 

Van Hoegaerden Joanna, x (niet Wak, ) met Cammaerts Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Cannarts Elisabeth, () Wakkerzeel 16.02.1637 (g. Van Ham Nicolaus en Van Bostraten Elisabeth),

     Cannaerts Remigius, () Werchter 30.08.1639 (g. Vertiers Remigius en Roeffs Catharina),

 

Van Hoegaerden Anna Barbara, XII (S2779),

 

Van Hoegaerden Margaretha,

 

Van Hoegaerden Lucia.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom