Voorouderlijst Loycx Clement

 

Loock(x), Look, Looch, Loocx, Loeckx, Lox, Lou(ck)x, Loicq, Loix

Bijnaam naar knoflook voor de kweker, eter of verkoper.

 

of ook wel uit:

 

Look Van, Van Looch, Van Loock(e), Van Loke, Van Looke(n), Van Locke, Van Leuken, Van de(r) Loo(c)k, Van Loco, Verloock

Familienaam uit de plaatsnaam Look: omheining, omheinde ruimte.

 


Perk heeft een hiaat ° van 1597 t/m 1627.

 

XII - XIII -  Loycx Clement (M3636 + M7828 + S8884), x Perk 08.06.1597 (g. Dnus Van Perk en Nicolaus Van Keerberghe) met Boyenants Anna (M3637 + M7829 + S8885), Perk+, DD+.

 

Uit dit huwelijk:

 

Loycx Petrus, (°) Perk 26.02.1598 (g. Christophorus Clottemans we Jacobus, dokter te Vilvoorde), x (niet Perk, ) met Gielis Anna,  fa Cornelius x Maria De Vleeschouwer, ? ex Vossem, + Perk 11.03.1669 we,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Petrus Loyckx zone Clemens en zijn vrouw Anna Gielis, inwoners van Perk bij Elewijt. Uit de akte blijkt dat Anna Gielis de dochter is van Cornelius en Maria De Vleeschouwer. Anna Gielis had nog twee zusters, met name :

-     Catharina, die gehuwd was met Daniel Smets zone Guilielmus, inwoners van Vossem.

-     Elisabetha, meerderjarig maar ongehuwd (volgens de doorhaling in de akte 31 of 32 jaar oud).

Vermits er in de akte sprake is van goederen onder Vossem, laat dit vermoeden dat Anna Gielis afkomstig is van Vossem.

Dus wel wat NIEUWE gegevens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 218r., akte dd. 29 april 1628.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Marie De Vleeschouwer weduwe wijlen Cornelis Gielis, in desen gebruycken(de) de macht ende aucthoriteyt, haer gegeven en(de) verleent bij Daniel Smets soene Willems als man en(de) momboir van Cathlijn(e) Gielis, haere dochtere, woonen(de) tot Vossum, item bij Peeter Loyckx soene Clemens als man ende momboir van Anna Gielis, eygen sustere der v(oor)s(chreve) Anne Cathlijne, woonen(de) tot Perck bij Elenwijt, alles met voorgaen(de) consente, wille en(de) wete van henne v(oor)s(chreve) huysvrouwen en(de) hunlieden voor de selve sterckmaecken(de), midtsgaeders voor Elisabeth Gielis, hunlieden schoonsustere, alnoch jonghe dochter wesende, maer meerderjaerich, als v(er)claerende de selve wel oudt te wesen ontrent de xxxi oft xxxii jaeren, met gelofte om van de selve indyen te hebben om den v(oor)s(chreven) acte notariael, innehouden(de) volle macht om tgene naerbeschreven staet te doene bij de selve om tgene des naerbeschreven staet te doene, behoorelijck en(de) onwederroepel(ijck) gemachticht sijnde, alles in c(on)formiteyt van(de) acte van procura(ti)e daervan sijn(de), gepasseert voorden not(aris) J. Woutelers en(de) seeckere getuygen op den xxviien. aprilis 1628 lestleden, den heeren meyer en(de) schepenen alhier in originali gethoont en(de) gebleken, ende heeft die v(oor)s(chreve) comparante opgedraegen met behoorelijcke v(er)thijdenisse ierst een stuck lants, groot vijff vierendeelen, gelegen tot Vossum op Reuvelt, eygen goet, regenooten die van(de) Apostelen ter ier., de cappelreye van(der) Biest tot Loven ter tweedere, derffgen(aemen) van wijlen joncker Octaviaen Van(der) Thommen ter iiier. en(de) Jooris Vander Mouren ter iiiier. sijden, item noch een dach(wan)t lants, aldaer gelegen op dIndevelt, oyck eygen goet, regen(ooten) Jan Grouwels ter ier., derffgen(aemen) van wijlen Peeter Weynens ter iier. en(de) iiier. ende derffgen(aemen) Van(den) Horcke ter iiiier. zijden, item noch een stuck lants, groot vijff vierendeelen, gelegen opden Grooten Dal oft tGalgenvelt, regenooten die van Groenendael ter ier., derffgen(aemen) Van(den) Horcke ter iier., Gielis Van Coetsem ter iiier. en(de) m(eeste)r Jan Van Troostenberge ter vierdere sijden, belast met twee pen(ningen) Lovens aen(den) v(oor)s(chreven) goidtshuyse van(de) Apostelen, item heeft de v(oor)s(chreve) comparan(te) alnoch opgedraegen een stuck van sese dachmaelen lants, gelegen opt Kerckenvelt tot Vossum v(oor)s(chreven), regen(ooten) derffgen(aemen) Van(den) Horcke ter ier., tsheeren straete ter iiere., tv(oor)s(chreven) goidtshuyse van(de) Apostelen ter derdere en(de) de pastorije van Vossum ter derdere vierdere, belast met sesse gul(dens) erffel(ijck) aen Jaecques Van Trist en(de) drije penningen Lovens aen(de) v(oor)s(chreve) Apostelen ende alnoch met sesse guldens erffel(ijck) aen d' erffgen(aemen) Jooris De Beckere, exposita impositus per mo(nitionem) en(de) Jan(nen) Woutelers aen en(de) ten behoeve van d' erffgen(aemen) wijlen jonckers Octaviaen Van(der) Tho(m)men per monitio(n)em imposito idem reddidit terminis en(de) voorts meer op eene voortaene rente van sesse carolusgul(dens) te xx st(uyvers) tstuck en(de) vijff gelijcke stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerelijcx vallen(de) en(de) v(er)schijnende date van desen, waervan den iersten dach van betaelin(ge) vallen en(de) v(er)schijnen sal den xxixen. aprilis 1629 naestcomen(de) en(de) soe voorts van jaere te jaere, gelovende de v(oor)s(chreve) comparante sonder p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) is onder ob(ligatie) en(de) submissie van haeren p(er)soon en(de) goeden, haeve en(de) erve, v(er)creghen en(de) te v(er)crijgene, met renunciatie, signantelijck der constitutie s(enatus) c(onsul)ti vell(eiani) auth(entica si qua mulier, ierst en(de) vooral en(de) daervan den effecte van dijen volcomentl(ijck) gecertioreert wesen(de) et aliis quibuscum(que) in fo(rm)a de v(oor)s(chreve) rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaege ten behoeve als voor wel, loffel(ijck) en(de) p(er)sonnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren binnen deser stadts wissele van Loven, alles los en(de) vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penningen, impositien ofte exacten, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellene, mede van pontpenninghen in futur(um) assequut(um) t' elcken jaer en(de) termijne als schult met recht verwonnen, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rentgeldersse de v(oor)s(chreve) en(de)  haere naercomelin(gen) de v(oor)s(chreve) rente sullen moegen lossen ende affquyten t' allen tijden alst hen gelieven en(de) goetduncken sal, eens ende teenemaele teghens den penninck sesthiene ende met volle rente, coram Daniels, Beringhen, aprilis xxix., anno 1628.

     Uit dit huwelijk:

     Loycxs Maria, (°) Perk 01.04.1630 (g. Clemen Loycx en Maria Orts),

 

Loyx Claudia, ° Perk, x (niet Perk, ) met Bonaest - Bonast Martinus, ° Perk,

     Uit dit huwelijk:

     Bonaest Clement, (°) Steenokkerzeel 19.08.1625 (g. Peeter Janssens en Barbara Steenmans),

     Bonaest Joannes, (°) Perk 11.02.1629 (g. Joannes Van Beneden en Anna Polspoel),

     Bonaest Anna, (°) Perk 11.02.1629 (g. Anna Loyx), x Perk 26.11.1662 (g. Nicolaus Leens en Petrus Van Bevere)

     met Petrus Gelders, + Perk 29.01.1629 mv, fii in Perk, (peter in gezin Jacobus Loix),

     Bonaest Catharina, (°) Perk 19.12.1638 (g. Stephanus Schoevaerts en Maria Janssens),

     Bonaest Jacobus, (°) Perk 09.10.1643 (g. Jacobus Peeters en Margareta Crabeel), x ca. 1667 (niet Perk,) met

     Joanna Peeroms, fii in Perk, (peter/meter in gezin Jacobus Loix en Cornelia Loix),

 

Loyx Anna, x (niet Perk,) met De Smet Hubertus, + Perk 04.11.1661,

     Uit dit huwelijk:

     De Smet Dionisius, (°) Perk 04.11.1629 (g. Dionisius Custers en Maria De Haen),

     De Smet Carola Engelberta, (°) Perk 27.06.1632 (g. Clement Loyx en Maria de Baronaige Dna de Perk),

     x Perk 13.02.1659 (g. Hubertus De Smet en Jacobus Loys) met Petrus De Peuter, + Perk 29.05.1685, fii in Perk,

     De Smet Fredericus, (°) Perk 14.01.1635 (g. Dnus Fredericus De Marselaer ridder en heer van Perk en Maria Janssens),

     De Smet Fredericus, (°) Perk 15.03.1637 (g. Arnoldus Mommaerts n. Fredericus De Marselaer en Anna Van Dorne),

     De Smet Catharina, (°) Perk 07.09.1638 (g. Laurentius Gath... en Catharina Feyens ?),

     De Smet Joannes, (°) Perk 07.08.1638 (g. Joannes De Smet en Barbara Colveniers),

     De Smet Maria, (°) Perk 29.05.1641 (g. Hendericus Barnaerts en Maria Lijsens),

     De Smet Robertus, (°) Perk 20.12.1649? (g. Petrus Andries en Margareta Loys), + Perk 05.12.1647,

     x ca. 1669 (niet Perk, ) met Elisabeth Verbiest, + Perk 06.02.1713, zij x 2 Perk 16.11.1677 (g. Joannes Van Keerbergen en

     Petrus Van Beveren) met Cornelius Van Keerbergen, (°) Perk 20.06.1649, + Perk 01.10.1713, fii Coenraed en Margareta Vanden Broeck, fii in Perk,

     De Smet Petrus, (°) Perk 14.05.1649? (g. Petrus Goesens en Margareta De Haen),

     De Smet Joannes Fredericus, (°) Perk 07.10.1649? (g. Dnus Antonius Blondeau n. Joannes Meyskens en Anna Vanden Brande),

 

Loycx Jacobus, XII (S4442),

 

Loyx Marcus, XII (M3914),

 

Loyx Joannes, XI (M1818),

 

Loyx Cornelia.

 


 

XIII - Loycx Jacobus (S4442), + Perk 26.05.1663, x Haren 15.11.1614 met Stroybants Margareta (S), + Perk 13.04.1669,

 

Akte met dank aan Jeanne Servranckc

Schepengriffie Perk dd. 22.11.1669

Scheijding en deijling in tusschen de erfgenamen van

Jacobus Loijs x Margareta Stroobants

x Haren 15.11.1614

1. Cathelijne Loijs x Antonius Van Espen

2. Maycken Loijs x Steven Vander Hoeven

3. Guilielmus Loijs ( x Josina Gordts)

4. Anneken Loijs + x Guilielmus Van Grunderbeeck + xx Cornelius Verreijt +

I. Jacobus Van Grunderbeeck

II. Margareta Van Grunderbeeck, x Peeter Magnus

III. Joos Verreijt minderjarig, met Anthoon Verreijt vaderlijke momboir

5. Margareta Loijs x Steven Gevels

6. Jacques Loijs ( Catharina Gordts, xx Anna Maes)

In zes loten

Op 25.04.1670 N° 127 worden de goederen van Guil Van Grunderbeeck en Anna Loijs door de drie kinderen onderling verdeeld.

    

Uit dit huwelijk:

    

Loijs Cathelijne, x met Antonius Van Espen, 

    

Loyx Maria, XII (S2221),

    

Loys Anna, x Perk 10.01.1644 (g. Jacobus Loys en Antonius Vanden Broeck) met Van Grunderbeeck Guilielmus, x 2 met Cornelius Verreijt,

          Uit dit huwelijk:

          Van Grunderbeeck Cornelius, (°) Perk 08.12.1644 (g. Cornelius Vanden Broeck en Maria Maes),

          Van Grunderbeeck Jacobus, (°) Perk 17.06.1647 (g. Jacobus Loys en Catharina Van Grunderbeeck), pachter,

          + Perk 05.06.1711, x Hever 02.06.1669 (g. Gielis Magnus en Joannes Horckmans) met Elisabeth Magnus, ex Boortmeerbeek, fa Gillis en Lucia Vloeberghs, fii in Perk,

          Van Grunderbeeck Guilielmus, (°) Perk 31.10.1649 (g. Guilielmus Loys en Maria Janssens),

          Van Grunderbeeck Margareta, (°) Perk 28.10.1652 (g. Theodorus Van Grunderbeeck en Margareta Vanden Broeck),

          Van Grunderbeeck Joanna, (°) Perk 14.03.1655 (g. Hubertus en Joanna Van Grunderbeeck),

          Van Grunderbeeck Maria, (°) Perk 16.09.1657 (g. Fredericus Van Keerberghe en Maria Loys),

     

Loycx - Loys - Loyx Guilielmus, x ca. 1650 (niet Perk, ) met Josina Gordts, (°) Steenokkerzeel 21.06.1628,  + Perk 17.12.1678 vv, fa Bernardus en Maria Smekens, fii in Perk,

          Uit dit huwelijk:

          Loycx Jacobus, (°) Perk 09.01.1650 (g. Jacobus Loys en Maria Smekens),

          Loycx - Loos Bernardus, (°) Perk 25.08.1651 (g. Bernardus Goerdts en Margareta Loys), + Perk 20.11.1730,

          x ca. 1680 (niet Perk,) met Claes Maria, ex Nederokkerzeel , + Nederokkerzeel 28.01.1728, fa Daniel en Anna Van Velthem, fii in Perk,

          Loycx Anna, (°) Perk 04.03.1654 (g. Joannes Goers en Anna Loijs), + Everberg 08.04.1654 plots,

          x Perk 20.11.1672 (g. Guilielmus vader en Jacobus Loyes) met Van Campenhout Fredericus, + Everberg 05.09.1698, (+) in Kerk, fii in Perk en Everberg,

          Loycx Catharina, (°) Perk 13.03.1656 (g. Iacobus Loys en Catharina Goers),

          Loycx Cornelius, (°) Perk 17.07.1657 (g. Dnus Cornelius Van Hale en Elisabeth Louché n. Dnus van Perk),

          Loycx Guilielmus, (°) Perk 02.08.1659 (g. Margareta Loys),

          Loycx Petronilla, (°) Perk 04.03.1661 (g. Martinus Blooms en Maria Smekens),

          Loycx Elisabeth, (°) Perk 04.12.1663 (g. Petrus Kordemans en Dcella Elisabeth de Fren),

          Loycx David, (°) Perk 10.08.1666 (g. Dnus David Teniers en Dcella Margareta Van Geissel),

          Loycx Claudina, (°) Perk 26.05.1669 (g. Claudius Pautry en Catharina Van Varenbergh),

     

Loycx Petronilla, (°) Perk 26.11.1628 (g. Joannes Van Ouwenhoven en Petronilla Van Koetsem),

     

Loycx Jacobus, (°) Perk 02.02.1630 (g. Joannes Van Keerberge en Catharina De la Pee),

    

Loycx Gudula, (°) Perk 01.07.1631 (g. Joannes De Smet en Gudula Stroobants),

    

Loycx Margareta Frederica, (°) Perk 08.05.1633 (g. Dnus Matthias De Smet en Dna Margareta De Baronayge), x Perk 24.09.1656 (g. Jacobus Loys en D. Anthonius Blondael) met Steven Gevels, geen fii in Perk, Steen,

 

Loycx Jacobus, (°) Perk 05.01.1636 (g. Wilhelmus Vanden Eynde en Elisabeth Himmelens),

x 1 Steenokkerzeel 30.09.1657 met Gordt Catharina, x 2 (niet Perk, ) met Maes Maria,

       Uit dit huwelijk:

          1. Loys Jacobus, (°) Perk 07.08.1658 (g. Jacobus Loys en Maria Smekens),

          Loys Henricus, (°) Perk 23.12.1659 (g. Hendericus Goerdts en Margareta Stroybants),

          2. Loyes Barbara, (°) Perk 25.11.1661 (g. Dnus Guilielmus Machtens en Barbara Machtens),

          x Perk 27.02.1685 (g. Engelbertus Mommens en Dnus Nicolaus Mommens) met Guilielmus Mommens,

          (°) Perk 25.03.1655, fa Arnoldus en Anna Van Doren, fii in Perk,

          Loyes Anna, (°) Perk 30.09.1663 (g. Joannes Maes en Anna Broeckmans),

          Loyes Henricus, (°) Perk 01.03.1665 (g. Henricus Michiels en Margareta Stroobants),

          Loyes Antonius, (°) Perk 24.02.1667 (g. Antonius Van Espen en Catharina Bosmans), + Perk 10.11.1741,

          x (niet Perk, ) ca. 1695 met Van Doren Catharina, + Perk 15.08.1748, fii in Perk,

          Loyens Stephanus, (°) Perk 25.07.1669 (g. Stephanus Gevels en Maria Loyes),

          Loyens Guilielmus, (°) Perk 07.04.1672 (g. Guilielmus Maes en Barbara Coosemans),

          Loyens Maria, (°) Perk 03.12.1674 (g. Leonardus Maes en Maria Van de Plasse).

 

 

 

XII - Loyx - Sloos Marcus (M3914), + Perk 12.08.1692, x 1 Grimbergen 15.10.1647 met (De) Raes Anna (M3915), (°) Grimbergen 19.05.1614, + Perk 28.12.1660, x 2 Perk 03.02.1661 (g. Joannes Loyx en Petrus Van Bevere) met Van Nuvel Catharina, + Perk 14.08.1693.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Loyx Joanna, XI (M1957), (°) Perk 13.07.1648 (g. Joannes en Claudia Loyx),

 

Loyx Cornelia, (°) Perk 08.08.1655 (g. Iacobus en Cornelia Loyx), + Perk 15.06.1736, x Perk 11.05.1687 (g. Henricus Crabbeel en Marcus Loox) met Crabbeels Andreas, (°) Perk 06.02.1663, + Perk 07.09.1721, fs Henricus en Anna Van Grunderbeeck,

     Uit dit huwelijk:

     Crabbeels Anna, (°) Perk 19.03.1688 (g. Jacobus Bonnast en Anna Van Obberghen),

     Crabbeels Joannes, (°) Perk 28.02.1691 (g. Joannes Loeckx en Elisabeth De Koninck), + Perk 28.03.1747, x 1 Perk 15.02.1719 (g. Ludovicus Blockmans

     stiefvader bruid en Andreas Crabbeels) met Angelina Cordemans, (°) Perk 22.02.1692, + Perk 13.08.1729, fa Guilielmus en Petronilla Coosemans),

     x 2 ca. 1731 (niet Perk, ) met Jacoba Jacobs, + Perk 05.01.1775, zij x 2 met Josephus Ervens, fii in Perk,

     Crabbeels Fredericus, (°) Perk 09.02.1696 (g. Fredericus Lombaerts en Catharina Schoutens), + Perk 27.11.1700,

 

2. Loix Guilielmus, (°) Perk 14.03.1662 (g. Guilielmus Spreew en Elisabeth Van Dijck),

 

Loix - Loocx Joannes Baptista, (°) Perk 07.06.1665 (g. Joannes Maes en Catharina De Smet), x (niet Perk, ) met Vanden Bergen Anna, + Perk 15.04.1717 vv,

     Uit dit huwelijk:

     Loix Cornelius, (°) Perk 18.02.1694 (g. Guilielmus Limbos n. Henricus Lory en Cornelia Loix),

     Loix Joanna, (°) Perk 08.02.1697 (g. Robertus en Joanna Loix),

     Loix Maria, (°) Perk ...07.1700 (g. Petrus Van Beveren en Maria Lijmbos),

     Loix Guilielmus, (°) Perk 06.04.1703 (g. Guilielmus Coordemans en Elisabeth Janssens),

     Loix Anna, (°) Perk 20.07.1709 (g. Claudius Le Saige en Anna Crabbeels),

     Loix Joannes, (°) Perk 16.04.1709 (g. Joannes Van Keerenbergh en Petronilla Coosemans),

     Loix Elisabeth, (°) Perk 02.09.1711 (g. Fredericus Loockx en Elisabeth De Coninck),

 

Loix Robertus, (°) Perk 11.09.1668 (g. Robertus De Smet en Joannes Gregoor),

 

Loix Petrus, (°) Perk 27.09.1672 (g. Petrus Gregoirs en Maria Van Nuvel),

 

Loix Fredericus, (°) Perk 05.08.1677 (g. Fredericus Coosemans en Maria Loix).

 

 

 

XI - Loyx Joannes (M1818), x (niet Perk, ) met Van Obbergen Anna (M1819), (°) (niet Steen?, Perk, Humel, ErpsK, Ever!, Neder!, Meerb, Noss, Kort, Vilv?, Mech?, Mels!, ).

    

Uit dit huwelijk:

    

Loyx Joannes, (°) Steenokkerzeel 24.04.1650 (g. Marcus Loix en Joanna Van Obberge),

    

Loyx Jacobus, (°) Perk 27.05.1653 (g. Claudia Loyx),

    

Loyx Jacobus, (°) Perk 16.05.1655 (g. Iacobus en Margareta Loyx),

    

Loyx Cornelia, X (M909), (°) Perk 16.06.1658 (g. Guilielmus Van Obberghe en Cornelia Loyx),

    

Loyx Anna, (°) Berg 09.07.1661 (g. Petrus Van Bevere en Anna Van Nuvel).

 


 

XII - Vanderhoeven Stefanus (S2220), (°) (niet Neder!, Wes!, H, K, W, R, Kamp, Til!, Buk!, S, ), x Perk 29.08.1638 (g. Jacobus Loys en Joannes Verstreecken) met Loos(en) Maria (S2221), (°) (niet Wes!, H, K, Wak, W, R, Kamp, Til!, Buk!, S, Bet, ).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vanderhoeven Stefanus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanderhoeven Theodorus, (°) Haacht 14.02.1640,

 

Vanderhoeven Guilielmus, (°) Haacht 20.03.1641, x 1 Haacht 11.07.1666 met Anna Van Haecht, fa Peeter x Maria Van Adorp, x 2 Wakkerzeel 05.02.1676 (g. Verhoeven Stephanus en Gorts Gaspar) met Catharina De Backer, fa Anthonius x Catharina Van Velthem, deze laatste x 1 Wakkerzeel 31.01.1666 (g. Goerdts Gasparus en De Becker Antonius) met Goerdts Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1 a. Vanderhoeven Catharina, (°) Haacht 12.02.1668, x 1 Wakkerzeel 12.02.1697 (g. RD Van Goedenhuijse Augustinus en Vander Hoven Guilelmus)

     met Joannes Gorts, x 2 Wakkerzeel 28.06.1707 (g. Vanden Put Guilelmus en Colibrants Petrus) met Egidius Van Laer,

     Vanderhoeven Maria, (°) Haacht 23.03.1670,

     Vanderhoeven Joanna, (°) Haacht 29.12.1672, 

     1 b. Gorts Catharina, (°) Wakkerzeel 06.10.1666 (g. Van Dijck Petrus n. Gasparus Gorts en Van Velthen Catharina),

     Gorts Maria, (°) Wakkerzeel 09.11.1668 (g. Gorts Gerardus en De Becker Maria),

     Gorts Petrus, (°) Wakkerzeel 02.07.1671 (g. Calewaert ... en Gorts Maria), 

     Gorts Joannes, (°) Wakkerzeel ...10.1674 (g. Gorts Joannes en De Witte Anna),

     Gorts Joannes, (°) Wakkerzeel 16.10.1675 (g. De Wit Anna), 

     2. Verhoeven Guilielmus, (°) Wakkerzeel 10.02.1677 (g. Gorts Joannes), x (niet H, Wak, ) met Catharina De Keyser,

     Verhoeven Andreas, (°) Wakkerzeel 30.11.1681 (g. Van Ham Guilielm en Paeps Anna), 

 

Verhoeven Henricus, XI (S1110), (°) Haacht 25.11.1643,

 

Verhoeven Adrianus, (°) Haacht 11.03.1646,

 

Vanderhoeven Joanna, (°) Haacht 11.04.1647, vader Servatius, x 1 Wakkerzeel 23.04.1673 (g. Van Gorp Walterus en Verhoeven Stephanus) met Joannes Van Gorp, fs Walter x Barbara Vervoort, (deze x 1 met Huens Barbara), x 2 Wakkerzeel 02.09.1694 (g. Van Laer Egidius en Vande Putte Guilielmus) met Martinus Van Meerbeeck, fs Franciscus x Elisabeth Goossens,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Gorp Walterus, (°) Wakkerzeel 09.05.1671 (g. Van Gorp Walterus en Van Tongelen Maria),

     2. Van Gorp Maria, (°) Wakkerzeel 28.01.1674 (g. Vanden Put Petrus en Verhest ? Maria),

     Van Gorp Catharina, (°) Wakkerzeel 29.12.1676 (g. Vermijlen Petrus en Van Gorp Catharina), 

     Van Gorp Joanna, (°) Wakkerzeel 31.12.1679 (g. Van Gorp Joanna), 

     Van Gorp Anna, (°) Wakkerzeel 01.08.1683 (g. Van Gorp Petrus n. fratris sui Henricus en Vrijdaghs Anna),

     x Wakkerzeel 26.02.1713 (g. Van Meerbeeck Petrus en Vande Put Guilelmus) met Petrus Van Gorp,

     Van Gorp Egidius, (°) Wakkerzeel 28.07.1687 (g. Van Laer Egidius en Van Gorp Elizabeth),

     Van Gorp Henricus, (°) Wakkerzeel 20.07.1691 (g. Uijterhoven Henricus en Verpaelt Catharina n. Margareta Verpaelt),  

 

Vanderhoeve Egidius, (°) Haacht 26.01.1649, x Wakkerzeel 15.02.1677 (g. Booms Adrianus en Verhoeven Stephanus) met Catharina Booms, (°) Rotselaar 06.11.1657, fa Adrianus x Emerantiana Van Aerschot, x 2 Wakkerzeel 05.10.1694 (g. Vander Hoven Guilelmus en Van Laer Egidius) met Petronilla Bauweleers, fa Petrus x Catharina Peeters, deze laatste x 2 Wakkerzeel 30.05.1710 (g. De Jonge Arnoldus en Vander Hoven Henricus) met De Jonge Henricus, deze x 1 (niet Wak, H, W, S, ) met Van de Put Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verhoeven Petrus, (°) Wakkerzeel 25.09.1677 (g. Verhoeven Petrus en Van Aerscot Elizabeth), 

     x 1 Wakkerzeel 26.10.1708 (g. Vanden Putt Guilielmus en Vanden Put Adamus) met Barbara Van Langendonck,

     Verhoeven Joannes, (°) Wakkerzeel 08.01.1680 (g. Bries Petrus en De Ceuster Joanna Maria), 

     Verhoeven Egidius, (°) Wakkerzeel 03.11.1682 (g. Van Laer Egidius en Janssens Catharina), x Haacht 19.04.1710 met Anna Verhaegen,

     Verhoven Henricus, (°) Wakkerzeel 10.10.1687 (g. Cremers Maria l. Maria Coekelbergs), x Haacht 20.09.1710 met Anna Bauwelaers,

     Vanderhoeven Anna, (°) Wakkerzeel 11.11.1690 (g. Van Cauter Petrus en Booms Anna), x Wakkerzeel 22.02.1716 (g. De Koster Anthonius en Rumoldus) met Joannes Maerschalck,

     Vander Hoven Catharina, (°) Wakkerzeel 02.01.1693 (g. Vanden Sanden Egidius en De Backer Catharina),

     2. Vander Hoven Franciscus, (°) Wakkerzeel 03.05.1697 (g. Bauwelaers Joannes n. Franciscus Bauwelaers en Bauwelaers Joanna), x Haacht 22.01.1727 met Elisabeth Fierens - Firet,  

     Vander Hoven Guilielmus, (°) Wakkerzeel 04.04.1700 (g. Vander Hoven Guilielmus en Peeters Joanna), x (niet W, Bet, H, Wak, ) met Catharina Luijten,  

     Vander Hoven Jacobus, (°) Wakkerzeel 23.12.1703 (g. Maerschalckx Henricus n. Jacobus Vander Vecht pastor en Vander Hoven Maria),

     x 1 Wakkerzeel 17.05.1733 (g. Vande Zande Guiljam, Vande Zande Petrus en De Jonge Aerdt) met Petronilla Vandesande,

     x 2 Wakkerzeel 07.01.1742 (g. Bauweleers Egidius en Vande Zande Guilielmus) met Barbara De Pauw,

     x 3 Wakkerzeel 07.05.1743 (g. Van Gestel Guillielmus en Van den Putte Henricus) met Elisabeth De Weerdt - De Weirt, 

     2b. De Jong Catharina, (°) Wakkerzeel 21.05.1686 (g. Boogaert Matheus en Cremers Maria n. Catharina Froonhoven),

     De Jonge Joanna, (°) Wakkerzeel 29.01.1690 (g. Paeps Cornelius en Verhoeven Joanna), 

     3. De Jonge Arnoldus, (°) Wakkerzeel 06.04.1711 (g. De Jonge Arnoldus en Bauwelaerts Magdalena), x Schriek 28.07.1737 (g. Adriaen Eggers en Jacob Vander Hoeven)  met Eggers Anna,

 

Vanderhoeve Sabina, (°) Haacht 28.04.1652,

 

Verhoeven Maria, (°) Haacht 16.09.1653,

 

Vanderhoeven Petrus, (°) Haacht 16.12.1654,

 

Vanderhoeven Maria, (°) Haacht 23.02.1658, x Haacht 22.04.1681 met Egidius Van Laer, fs Egidius x Susanna Vandenbossche,

     Uit dit huwelijk:

     Van Laer Maria, (°) Haacht 14.11.1681, 

     Van Laer Anna, (°) Haacht 29.03.1683,

     Van Laer Egidius Adolphus, (°) Haacht 21.11.1685 (g. Vanderhoeven Egidius en Loos Maria n. Dna Maria Eleonora Van Calster),

     Van Laer Joannes Franciscus, (°) Haacht 12.04.1688 (g. Servrancx Joannes n. Damendoga Joannes Franciscus en Loos Maria n. Van den Put Anna), 

     Van Laer Joannes, (°) Haacht 14.04.1689 (g. Vande Put Joannes en Bouweleers Elisabeth), 

     Van Laer Guilielmus, (°) Haacht 05.12.1690 (g. Van Laer Guilielmus en Schoovaerts Susanna), 

     Van Laer Petrus, (°) Haacht 12.02.1693 (g. Godts Petrus en Vander Hoeven Catharina),  

 

Vanderhoeven Anna, (°) Haacht 03.08.1664.

 

 

 

XI - Limbos - Lombaers Guilielmus (M1956), (°) Perk 03.08.1636 (g. Joannes Erme en Margareta De Haen), + Perk 28.01.1701 tering, x 1 Perk 05.09.1659 (g. Cornelius Van Nuvel en Petrus Van Bevere) met Joanna Coosemans, + Perk 28.07.1674, x 2 Perk 23.04.1674 (g. Dnus Andreas Lecubre en Marcus Loix) met Loix Joanna (M1957), (°) Perk 13.07.1648 (g. Joannes en Claudia Loyx).

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Limbos Maria, (°) Perk 03.12.1659 (g. Ludovicus Van Dijck en Maria Coeppens, + Perk 05.02.1695, x Perk 09.06.1686 (g. Guilielmus Lombaers en Petrus Van Beveren) met Joannes Verbelen, deze x 2 Perk 11.03.1693 (g. Guilielmus Lombaers en Henricus Verheugen) met Verhooghen Margareta, fa Henricus x Elisabeth Verstraten,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verbelen Maria, (°) Perk 24.04.1687 (g. Petrus Vanden Branden en Josina Vander Zijpen n. Maria Mommens),

     Verbelen Anna, (°) Perk 15.04.1689 (g. Cornelius Van Keerberghen en Anna Verbelen), + Perk 24.04.1695,

     Verbelen Fredericus, (°) Perk 31.07.1691 (g. Fredericus Lombaerts en Anna De Koninck),

     2. Verbelen Elisabeth, ° ca. 1694, x Perk 17.10.1713 (g. Pren. Geros. Guilielmus Frans Dela Motte en Jacobus Cuppens) met Joannes Cuppens,

     Verbelen Joanna, (°) Perk 22.07.1696 (g. Joanna Vander Straeten n. Petrus Vanden Daelen en Judoca Vander Zijpen n. Joanna Van Lint),

     Verbelen Catharina, (°) Perk 09.05.1698 (g. Ludovicus Janssens en Catharina De Coninck),

     Verbelen Anna, (°) Perk 12.02.1700 (g. Hieronimus De Coninck en Anna Coenaerts),

     x Perk 06.08.1720 (g. Joannes Verbelen en Petrus Van Beveren) met Egidius Bruylants,

     Verbelen Barbara, (°) Perk 11.03.1702 (g. Hubertus Cloets en Barbara Vander Elst), + Perk 12.06.1719,

     Verbelen Petronilla, (°) Perk 27.09.1703 (g. Joannes Vander Maelen en Petronilla Coordemans),

     Verbelen Guilielmus, (°) Perk 19.05.1705 (g. Guilielmus Cordemans en Catharina Machtens),

     Verbelen Joannes Baptista, (°) Perk 02.04.1707 (g. Joannes Van Eertbrugge en Ioanna La Saige),

     Verbelen Ludovica, (°) Perk 12.01.1709 (g. Henricus Vander Weerden en Ludovica Vander Borcht),

     Verbelen Anna Theresia, (°) Perk 02.06.1710 (g. Cornelius Huygens en Maria De Muelder),

         

Limbos Catharina, (°) Perk 07.12.1662 (g. Petrus Goossens en Catharina Collaerts),

    

Limbos - Lombaers Fredericus, (°) Perk 27.06.1666 (g. Fredericus Coosemans en Catharina Vanden Brande), + Perk 11.12.1739, x Perk 11.02.1697 (g. Arnoldus Van Obbergen en Petrus Van Bever) met Catharina De Peuter, + Perk 28.08.1743,

     Uit dit huwelijk:

     Limbos Joannes, (°) Perk 29.11.1697 (g. Joanna Lombaers), + Perk 04.10.1741, x Perk 01.08.1724 (g. Fredericus Lombaers en Guilielmus De Vondel)

     met Joanna De Vondel, (°) Perk 30.05.1700, fa Guilielmus  en Emerantiana Feyaerts,

     Limbos Joanna, (°) Perk 25.06.1700 (g. Fredericus De Peuter en Joanna Coosemans), + Perk 07.03.1739,

     x ca. 1728 (niet Perk) met Henricus Willems, "den Scheper", + Perk 07.03.1739, fii in Perk,

     Limbos Guilielmus, (°) Perk 26.05.1702 (g. Joannes Verbelen en Joanna De Peuter),

     Limbos Cornelius, (°) Perk 05.04.1705 (g. Theodorus Peeters en Maria De Peuter),

     Limbos Maria, (°) Perk 02.09.1706 (g. Joannes en Maria Coosemans), + Perk 31.03.1744,

     x Perk 01.07.1738 (g. Barbara  Coosemans en Fredericus Lombaerts ofte Limbos) met Egidius De Prost, + Perk 28.01.1763,

     deze x 2 Berg 18.10.1744 (g. Fredericus Lombaerts en Philippus Wijns) met Anna Maria Haesaerts, + Perk 20.03.1755,

     x 3 Perk 21.05.1755 (g. Henricus Haesaerts en Christophorus Leemans) met Maria Anna Bolijn, + Perk 08.10.1803,

     deze laatste x 2 met Gerardus Vercammen (kinderloos), fii in Perk,

     Limbos Fredericus, (°) Perk 03.11.1709 (g. Fredericus Van Obbergen en Maria De Smit), + Perk 17.01.1789,

     x (niet Perk, ) ca. 1746 met Josina Winnepenninckx, + Perk 09.03.1776, fii in Perk,

     Limbos Elisabeth, (°) Perk 04.04.1716 (g. Cornelius Vande Plas en Elisabeth De Smet), + Perk 10.02.1779,

     x Perk 24.02.1745 (g. Fredericus Lombaerts en Egidius De Prost) met Henricus Haesaerts, + Perk 21.07.1768, fii in Perk,

     Limbos Franciscus, (°) Perk 23.12.1721 (g. Frans Van Weerden en Maria Marcelis), + Perk 18.05.1724,

 

Limbos Elisabeth, (°) Perk 29.06.1670 (g. Fredericus en Elisabeth Coosemans), x Perk 27.06.1699 (g. Fredericus Limbos en Petrus Van Bevere) met Matthias Hasaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Hasaerts Fredericus, (°) Perk 04.04.1700 (g. Fredericus en Joanna Limbos),

     Hasaerts Catharina, (°) Perk 04.04.1700 (g. Cornelius Wijns en Catharina Peeters), + Everberg 05.04.1760,

     x Perk 06.10.1723 (g. Guilielmus Leemans en Bartholomeus Coosemans) met Jacobus Leemans, + Everberg 08.08.1752,

     deze laatste x 1 Everberg 26.07.1715 (g. Ludovicus Van Campenhout en Antonius Thielemans) met Boes Maria, + Everberg 25.03.1723, fii in Everberg,

     Hasaerts Guilielmus, (°) Perk 28.05.1701 (g. Guilielmus Limbos en Margareta Hasaerts n. Anna Hasaerts),

     Hasaerts Joannes, (°) Perk 26.03.1704 (g. Joannes Feyaerts en Joanna Limbos),

 

Limbos Margareta, (°) Perk 01.10.1673 (g. Petrus Colaerts en Margareta Coosemans),

    

2. Limbos Guilielmus, (°) Perk 09.04.1676 (g. Guilielmus Verspreeuwen en Cornelia Loix),

    

Limbos Joanna, (°) Perk 24.02.1681 (g. Marcus Loix en Joanna Collaerts), + Perk 23.03.1744, x Perk 08.11.1708 huwelijk ingezegend bij de Carmelieten te Vilvoorde (g. Jacobus Marcelis en Jacobus t'Servrancx) met Paulus Marcelis, (°) Perk 15.06.1681, + Perk 15.06.1681, fs Jacobus en Margareta Coosemans,

     Uit dit huwelijk:

     Marcelis Joanna, (°) Perk 21.03.1710 (g. Jacobus Marcelis en Joanna Loocx),

     Marcelis Rosierius, (°) Perk 25.12.1713 (g. Rosierius Lombaerts en Maria Marcelis),

     Marcelis Anna Margareta, (°) Perk 16.11.1713 (g. Andreas Crabeels en Margareta Coosemans), + Perk 20.09.1788,

     x Perk 15.02.1747 (g. Paulus Marcelis en Frans Eugene Coosemans koster) met Arnoldus Bolijn, (°) Perk 17.08.1717,

     + Perk 08.01.1802, fs Joannes en Petronilla Thijs, fii in Perk,

     Marcelis Egidius, (°) Perk 27.02.1716 (g. Egidius Marcelis en Maria Vanden Branden), + Perk 18.06.1776,

     x ca. 1748 (niet Perk, ) met Anna Catharina Verhaeren, (°) Perk 16.10.1720, + Perk 30.01.1795, fa Henricus en Barbara Claes, fii in Perk,

     Marcelis Paulus, (°) Perk 15.01.1718 (g. Cornelius Vercammen en Maria Kerseleers n. Joanna Lombaerts),

     x Perk 05.11.1743 (g. Ludovicus Vercammen en Frans Eugene Coosemans koster) met Maria Vercammen, fii in Perk,

     (°) Perk 02.04.1717, + Perk 17.07.1788, fa Ludovicus en Catharina Van Humbeeck,

     Marcelis Henricus, (°) Perk 19.02.1724 (g. Henricus Le Sage en Theresia Van Geel),

 

Limbos Margareta, (°) Perk 08.03.1684 (g. Joannes Van Loock en Margareta Collaerts),

    

Limbos Rogerius, X (M978), (°) Perk 10.10.1688 (g. Rogier Vlesseleers en Barbara Van Obberghe).

 

 

 

X - Crabbeels Andreas (M908), (°) Perk 06.02.1663 (g. Andreas Van Grunderbeeck eb Margareta Van Mael), + Perk 07.09.1721, x Perk 11.05.1687 (g. Henricus Crabbeel en Marcus Loox) met Loox Cornelia (M909), (°) Perk 16.06.1658 (g. Guilielmus Van Obberghe en Cornelia Loyx), + Perk 15.06.1736.

 

Uit dit huwelijk:

 

Crabbeels Anna, (°) Perk 19.03.1688 (g. Jacobus Bonnast en Anna Van Obberghen),

 

Crabbeels Joannes, IX (M454), (°) Perk 28.02.1691 (g. Joannes Loeckx en Elisabeth De Koninck), 

 

Crabbeels Fredericus, (°) Perk 09.02.1696 (g. Fredericus Lombaerts en Catharina Schoutens), + Perk 27.11.1700.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom