Voorouderlijst Leijs alias Van Gele Willem                      

 

1. Patroniem afgeleid van de voornaam Laurei(n)s.

2. Patroniem, genitief Lei van St.-Elooi.

3. Patroniem, genitief van Leyn (Gislenius).

4. Metroniem uit Lijs: Elijsabeth.

5. Patroniem afgeleid uit Nicolaus. Dit via Calleys.

 

en/of

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Geel.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - Leijs alias Van Gele Willem (M18998), ca. 1545, x met Vandenpanhuijsen Kathlijn (M18999), ca. 1548.

 

Wez 4539 ‎(1565)‎ fo 13:
- van Willem Leijs alias Van Gheele als hebben gecocht seker goeden der erfgen Reyniers Reens.
Wez 4539 ‎(1565)‎ fo 16:
- van Willem Van Ghele alias Leijs voer hem Willem Cappels zijn zweer ‎(zwager?)‎
- van Henrick Cappels voor hem Aert Crabbeels daervoor Andries Vudinckx tevoeren Jan Loend ‎(Loomans?)‎ en daervoer Jason Van Bourg.
R1604 fo 5v: 12 maart 1566
Adriaen Vanderbeken wn Margriete Van Gheele verkoopt aan Willem Leys x Cathlijne Vande Panhuijsen een stuck lant opt Demervelt in Rotselaer ‎(erfgen heere Jans Van Thommen)‎.
1573:
- item Willem Leijs alias Van Gheele als gecocht hebbende sekere goeden der erfgen Remeijs Raes
- van Geerde Van Ghelen
- van Willem Leijs alias Van Ghele te voeren zijnen sweer Willem Cluppels.
R1828/ 2 fo 144: 14 maart 1574
Mr Lambrecht De Berthoz ‎(gilde van St Jooris)‎, Gheert De Pelsmaker deecken der gulde, Anthonis Van Kelfs, Gielis De Rouw, Willem De Witte, Henricq Ourogge, Augustyn Briers, Henrick Van Aerschot, Willem Van Aerschot, Anthonis Standaerts, Aert Van Betz, Jan Van Roomen, Adriaen Van Gruenenberghe, Jakob De Keijsere, Dierick Daems, heer Anthonis Van Bettenrode, Bartolomeus Van Rode, met alle dandere gemeijn gesellen ende confreers der voorgenoempde gulde, bij procuratie gepassert voor meesteren Janne Gheerts als notaris Wouter De Keijzer ende Gheert De Donckere as getuigen op 6 maart jl.. heeft bekend tot een erfelijke onquijtbare chijns en rente der kercken van St Job tot Wesemaele, jaerlijckx schuldigh te zijn vijf carolus gulden
ende te betalen den fabrijcke meesters der voers kercke oft hueren rentmeester ... bepant op eenen boogaert gelegen tot Rotselaer bi de plaetse ... ... in plaetse van onderpande den voers boogaert niet te ergeren maer den selven te beteren, soe met planten van fruijtbomen als van schutterhuijsen daerop te stellen, naer den voors guldenbroeders discretie ende daervoor ontgoet de leens rechte Gheert De Pelsmaker alias Ter Heijden, inden naeme van Gheert Leijs alias Van Gheele Willemsone oudt thien jaren als sterfman inden naeme en tot behoef vande voers kercke van Wesemaele ... Geert De Pelsmaker besetsman.
Wez 4541 ‎(2)‎ jaar 1589: Lenaert Reynkens als h geestmeester
- Willem Leijs alias Van Ghele van huijs en hove gelegen tot Wezemael geheeten de Roeden Leeuw
- Willem Leijs alias Van Ghele van een eusel gelegen aenden Spichtstrate
niet gebruikt tijdens de troebelen.
Wez1707: anno 1589
- de Willem Leijs Van Geele cum suis sur ung piece de terre gisant a la Vinnesham
- de Willem Leijs alias Van Geele sur ung piece de terre gisant a la Vinne a la Donckstrate
- de Willem Leijs alias Van Geele sur ung piece de bois desus la Donckstraete
- de Willem Leijs alias Van Geele sur ung journ de terre gisant in de Delle
- de Willem Leijs alias Van Geele sur ung pretz gisant aende Spichtstraete
- de Willem Leijs sur la maison lez la chimentier ..
- de Willem Leijs alias Van Geele sur une piece de terre gisant int Vinne
- de Willem Leijs alias Van Geele sur un journ un quart
- de Guilliam Leijs alias Van Geele sur ung manoir et heritaige, presentement terre labourale
- de Willem Leijs sur ung journal de prets gisant aen Loogenwegh
- de Willem Leijs alias Van Geele sur une pretz gisant aent Spichtstraete
- des heritiers Anthonis Van Mechelen sur ung journ de terre gisant aent Heypath dont ce compteur a recue de Willem Van Geele deux annees
- de Willem Leijs alias Van Geele sur demij fond de terre gisant sur le Hulselaerenvelt
- de Willem Leijs sur ung journal de terre gisant sur le Hulselaervelt.
1593: Willem Leijs van een bunder bosch neven het Waterloos Jan Van Inthout zuijt ... 
Wez 1720 ‎(1471?)‎ Fo 5
- item Jannes Vandenschrieck ‎(ende Vaert Vandenschrieck syn sone)‎ heeft ontfaen 1 eusel geheeten dat Wingrot houdende ontrent 3 dachm gelegen tusschen Henricq Vanden Hogenhuys ende jouffr Henricq Paepen weduwe Item 25 roeden lants gelegen te Hellegate ‎(Henric Den ... ende Aert Kansen)‎ ene die hellicht van een half dm bemps gelegen op de Winge tusschen Henric Van Wese ende Jans Papen bempts... ende noch tsesten deel van een half boender bosch gelegen int Hellegat aen Mijns Jonkers bosch van Wesemaele
- bij cope gedaen tegen Aerde Vanden Schrieke soe ...
- Gielis Van Ranthem bij coope teghens Willeme Van Gheele gedaen als man ende momboir van Yden Vandenschriecke zyns wyfs dat daertoe comen is
- Kathlynen Van Ranthem na doode van den ... heeft ontfaen
- Item Willem Van Gheele heeft ontfaen tot behoef hem Willems Van Gheele syns broeders een eusel geheeten den Wingrot

- Na de doot van Cathlijne Vandenschrieck soe heeft ontfaen Lijsbeth Vandenschrieck die helft vande ...
- Na de doot van Lijsbetten Vandenschrieck soe heeft ontfaen willem Vanden ... Janssone Lijsbetten sone
- Na de dood van Lijsbetten Vandenschrieck heeft ontfaen Jan De Pape Aert soen alsulcken ... als daer Lysbetten ... op stont by
Jan Van Wese
- Heeft Henric Van Kelfs syn recht ontfaen van na de doot van Lijsken Vandenschriecke syn huysvrouwe.
Wez 1720 ‎(1471?)‎ fo 21:
Willem Van Gheele fij coope gedaen tegen Janne Vandenschrieck Aertsone een eusel geheeten Wijngrot ‎(Aerden De Paepe)‎.
 

Nogmaals (nu met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Claudius Masquelier.  Merk ook op dat Leys als alias-naam van Van Ghele werd vermeld.  De familienamen waren duidelijk nog in vorming.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8229, fol. 196v., akte dd. 31 augustus 1589.

Item Willem Leys alias Van Ghele soone wijlen Willems, woonende te Wezemael, in presentia, oblig(antes), submitt(entes) ac renunc(iantes) heeft bekint ende bekindt mits desen, Glaude Masuelier present ende accepteren(de) vijff carolusguld(en) te xx st(uyvers), den st(uyver) te iii plecken Brabants tstuck loopender munte, erffel(ijcke) rente, jaerlijcx opden lesten augusti te betaelen et in cambio quite et libere a x, xx., c. ac aliis quibuscumque impositionibus deliber(...) in futurum assecutum ad monit(ionem) ? pignus valens duplu(m) et tantum ut pot(erun)t redimere ten twee reysen, elcken carolusguld(en) met xvien. ghelijcke carolusg(ulden) ende met volle rente, coram Edelheer, Impens, augusti ult(ima), anno xvc. lxxxix.

            In de marge.

Op heden den xen. septembris a(nn)o xvc. xc heeft Glaude Masquelier bekindt de hellicht van dese vijff rinsg(ulden), in desen contracte begrepen, van Willem Leys al(ia)s Van Ghele ontfangen te hebben, daerinne begrepen gelijcke thien carolusg(uldens), die mijne heere van Wesemael den voors(chreven) Willem heef afgeschouwen en(de) negen rinsguld(en), bij den selvlen hee(re) van Wesemael inden naeme vanden voors(chreven) Glaude ontfangen heeft, maekende tsamen tcapitael vande hellicht vande voors(chreve) vijff rinsgulden erffel(ijck) met het verloop van(de) selve ii g(ulden) x st(uyvers), actu(m) ut supra.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Catharina Van den Panhuysen (x Guilielmus Leys alias Van Gele) met haar vader Isaak en haar broer Guilielmus.  Uit de akte meen ik te moeten afleiden dat Catharina in werkelijkheid moet geboren zijn rond 1559 (en niet omstreeks 1548).  Men was meerderjarig vanaf 25 jaar.  Anderzijds pleit het voor haar dat ze toch ouder moet geweest zijn, gezien zij reeds kinderen zou gehad hebben in de zestiger jaren van de 16e eeuw.  Haar broer Guilielmus was daarentegen nog minderjarig.  Het is echter oppassen geblazen met leeftijden in het ancien regime.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7865, fol. 316v, akte dd. 5 november 1584.

Item Cathlijn Van Panhuyse dochte(re) Isacx, oudt xxv jaeren, met consente desselfs Isacx, haers vaders, ende ter presentien van Willems Van Panhuyse, huers broeders, minder van jaeren, die de selve Cathlijne ende de selve Isack geloeven, zoe wannee(r) hij zal gecomen wesen tot competenten ouderdom indijen te hebben, dat hij dese tegenwoirdighe zal lauderen en(de) approbere, in p(rese)ntia, heeft volgen(de) tversueck der momboiren van(de) weesen Jans wijlen Huens gedaen ende den consente ende ordinantie der weesm(eeste)ren, geapprobeert ende geratificeert alsulcke cessie ende transport van vier rinsguld(en) erffelijck, vallen(de) jaerlijcx opden lesten septembris als de zelve Isack opden xxien. augusti a(n)no xvc. lxxix in tertia getransp(orteer)t heeft gehadt tot behoeff der voers(creve) kinderen wijlen Jan Huens ende van Marie Wiggers ende bijd(en) selven Van Panhuyse met gelijcke schepen(en) brieven van des(er) stadt in date septemb(ris) ultima a(n)no xvc. lxxvii vercregen op Andries(en) Vuedincx ende Cathlijn Van Vlasselaer, zijn huysvrouwe, bekennen(de) de voers(creve) Cathlijne, haer sterckmaken(de) als voe(r), in oft aen(de) zelve rente gheen recht mee(r) te competeren ende int noot zij de zelve tot behoef Jans Van Langendonck ende Willems Vande(n) Putte, momboers der voers(creven) weesen Jans wijlen Huens anderwerff cederen ende transporteren midts desen met alle ende yegewelcke geluefte daer inne gecomprehendeert ten zelven rechte, cor(am) Edelhee(r), Voshem, novembris va., a(n)no 1584.

 

Uit dit huwelijk:

 

Leijs alias Van Gele Geert, ca. 1564,

 

Leijs Maria, XIV (M9499), ca. 1565,

 

Leijs alias Van Gele Herman, ca. 1570,  in 1617 schepen in Wezemaal en brouwerx,  1 (niet Wez, ) met Maria Everaerts, + Wezemaal 23.02.1598, x 2 (niet Wez, ) met Joanna Verhoeven,

In de bijgaande akte (met dank aan Paul) maakt men melding van Hermannus Leys zone Guilielmus, wonende te Wezemaal. Verder maakt men in de akte melding van Theodorus Willems (?) zone wijlen Guilielmus. Hij wordt Ingelsman genoemd. Ik ga er van uit dat het een bijnaam is, of misschien is hij ooit in Engeland geweest.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 132v., akte dd. 13 januari 1612.

item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Diericx Willems, Ingelsman, zone wijlen Willems, en(de) Cathelijn Van Laer, gehuysschen, woonen(de) tot Roosbeeck, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een(en) guld(en) erffel(ijck), den pe(n)nin(ck) xvi, als de voors(chreve) opdraegeren bij erffvuytgeven geres(erveer)t hebben op huys en(de) hoff, gelegen tot Wesemael, volgen(de) die brieven daervan zijn(de), gepass(eer)t voor schepen(en) van Loven in date ... [n.v.] in prima, exp(osito) imp(ositus) est Herman Leys al(ia)s Van Gele zone wijlen Willems, woonen(de) tot Wesemael, et sat(is) et waras voor een(e) goede, onbel ombelaste en(de) onv(er)thierde rinte, cederen(de), transporteren(de) de voors(chreven) opdraege(re) derffbrieven daervan zijn(de), met allen en(de) iegewel(cke) gelueften, daerinne begrepen, met een jaer v(er)loops, te v(er)schijn(en) nu te halff meert naestcomen(de), eod(em) iure, coram Schore, Impens, januarii xiiia., 1612.

(Item p(ar)tijen v(er)cleren den rechtveerdighen coop van(de) voors(chreven guld(en) erffel(ijck) te wesen om en(de) voor de so(mm)e van x rinsg(u)l(dens) eens, los gelts, eisd(em).

     Uit dit huwelijk:

     1. Leijs Guilhielmus, () Wezemaal 22.07.1593 (g. Capels Guilhelmus en Truijens Maria),

     Leijs Margareta, () Wezemaal 31.01.1597 (g. Foblets Joannes en Wijbrechts Maria),

      2. Leijs Joannes, () Wezemaal 17.08.1600 (g. Vanden Panhuijse Joannes en Van Zijpe Maria),

     Leijs Maria, () Wezemaal 25.11.1602 (g. Wterhelcht Gregorius en Vroenen Maria),

     Leijs Maria, () Wezemaal 20.05.1604 (g. Verlinden Carolus en Van Hallebeeck Maria), 

     Leijs Anna, () Wezemaal 06.01.1607 (g. Verhoeven Nicolaes en Dauwen Anna jr),  x Wezemaal 16.07.1628 (g. Bartholomeus Van Inthout en Dionisius Van Inthout) met

     Van Inthout Anthonius, ca. 1586,  meer gegevens daar,

     Leijs Catharina alias Van Ghele, () Wezemaal 21.10.1609 (g. Maelcote Henricus en Verhoeven Catherina), moeder Anna,

     Leijs Petrus alias Van Gheele, () Wezemaal 05.04.1611 (g. Reyniers Petrus en Verhoeven Anna), x met Anna Brugmans,

     Leijs Hermannus alias Van Gheele, () Wezemaal 15.12.1613 (g. Vermuelen Joannes en Muysers Anna),

     Leijs Job alias Van Gheele, () Wezemaal 14.06.1617 (g. Vroelijcx Godefridus en Van Eijnde Anna).

 XIV - Molemans Peeter (M9498), ca. 1560, x met Maria Leijs (M9499), ca. 1565, zij x 2 (niet Rot, ) met Petrus Janssens alias Pavie.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Molemans Peeter.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Meulemans Maria, x met Aert Van Betz, fs Arnoldus (fs Joannes x Elisabeth Hollants) x met Maria De Pelsmaecker fa Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bets Willem,  

     Van Bets Aert,

     Van Bets Isaacq, deze x 2 (niet Rot, ) met Maria Van Meerbeeck, gezin bij Bols,

     Van Bets Anneken,

     Van Bets Joannes, () Rotselaar 28.06.1607 (g. Van Haecht Joannes en Capels Catharina), 

 

Meulemans Catharina, XIII (M4749),

 

Meulemans Petrus, x Rotselaar 10.02.1613 (g. Van Aerschot Arnoldus, Lubbeeck Joes, Janssens Petrus en Bernoille Leo) met Vanden Bos(s)che Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Meulemans Guilhelmus, () Rotselaar 01.12.1613 (g. Meulemans Guielmus en Kerckmans Catharina),

     Meulemans Anna, () Rotselaar 18.10.1615 (g. Janssens Petrus en Mireels Anna),

     Meulimans Jacobus, () Rotselaar 13.03.1617 (g. Janssens Jacobus en Van Boisschot Maria),

     Meulemans Christianus, () Rotselaar 19.01.1620 (g. Leemans Christianus en Blanckaerts Maria),

     Meulemans Joannes, () Rotselaar 07.10.1622 (g. Ja... Joannes en Vanden Bossch Maria),

     Meulemans Catharina, x Rotselaar 18.10.1648 (g. Van Salm Andreas pater en Meulemans Petrus pater) met Van Salm Andreas,

     Meulemans Petrus, () Rotselaar 16.09.1628 (g. Leijs Petrus en Roosbuijck Eva),

 

Meulemans Guilielmus, x Haacht 29.06.1614 met Palmaerts - Paelemans - ... Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Meulemans Christianus, () Rotselaar 28.03.1615 (g. Hermans Christianus en Fierens Magdalena),

     Meulemans Anna, () Rotselaar 28.02.1617 (g. Bols Walter ? en Langendonck Anna),

     Meulemans Joes, () Rotselaar 27.11.1618 (g. Paellmans Joes en Dirincx Anna),

     Meulemans Catharina, () Rotselaar 07.03.1621 (g. Meulemans Isaacus en Palmaert Catharina),

     Meulemans Petrus, () Rotselaar 24.02.1622 (g. Meulemans Petrus en Poor Catharina),

     Molemans Elizabeth, () Rotselaar 18.12.1635 (g. Dauwen Andreas en Van Hoeve Elizabeth),

     Meulemans Andreas, () Rotselaar 09.05.1641 (g. Dauwe Andreas en Van Langendonck Margareta),
 

Meulemans Isaacus, x Rotselaar 25.11.1629 (g. Bols Joannes, Janssens Petrus en Meulemans Guilhelmus) met Bols Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Meulemans Jan,

     Molemans Anna,

     Molemans Maria, x (niet Rot, ) met Adriaen Willems,

     Moelemans Isaacus, () Rotselaar 31.01.1638 (g. Leemans Isaac en Bols Johanna),

     Meulemans Jacobus, () Rotselaar 05.05.1641 (g. Jacobus ...),

     Molemans Susanna, () Rotselaar 27.10.1644 (g. Bols Joannes en Gooris Susanna),

     Meulemans Andreas, () Rotselaar 17.11.1647 (g. Dauwen Andreas en Meulemans Catharina),

 

2. Jansen Johannes, () Rotselaar 16.10.1604 (g. Vanden Panhuijsse Johannes en Van Crieckinghe Jodoca), x 1 Rotselaar 10.08.1631 (g. Vanden Panhuijsse Joannes sr en Janssens Petrus/Foblets Guilielmus) met Foblets Maria,  x 2 Werchter 23.11.1643 (g. Goris Henricus en Van Meerbeeck Christophorus) met Goris Anna, ca. 1610,

     1. Janssens Anna, () Rotselaar 18.09.1636 (g. Molemans Guilielmus en Grietens Anna),  x Rotselaar 27.02.1669 (g. Janssens Joannes pater, Janssens Christophorus en

      Huens Petrus) met Dox Guilhelmus, haar gezin bij Dox Guilhelmus (bij Bries),

     Janssens alias Pavie Christophorus, () Rotselaar 14.11.1638 (g. Van Meerbeeck Christophorus en Kerckmans Catharina),

     Janssens Jacoba, () Rotselaar 09.03.1640 (g. Foblets Wilhelmus en Panhuijsen Jacoba). 


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom